STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks VII 31 XII 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011"

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR Listopad 2011 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks RYNEK PRACY Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynios o 950,2 tys. osób i by o ni sze o 0,5 tys. osób, tj. o 0,1% ni we wrze niu 2011 r. oraz o 14,2 tys. osób, tj. o 1,5% wy sze ni w pa dzierniku 2010 r. W stosunku do pa dziernika 2010 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 22,1%), budownictwo (o 15,1%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,8%), przemys (o 2,6%), informacja i komunikacja (o 2,4%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 2,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,2%). dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (5,9%) STRUKTURA PRZECI TNEGO ZATRUDNIENIA WED UG SEKCJI PKD W PA DZIERNIKU 2011 R. Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 2,4%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 1,0%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,1%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: budownictwo (o 2,5%), dzia- alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,3%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,2%). Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 1,4%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 1,1%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 0,7%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,4%), pozosta a dzia- alno us ugowa oraz przemys (po 0,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2%). obs uga rynku nieruchomo ci (1,8%) informacja i komunikacja (9,8%) zakwaterowanie i gastronomia (3,0%) administrowanie i dzia alno wspieraj ca (9,0%) transport i gospodarka magazynowa (23,9%) dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (1,6%) pozos ta a dzia alno us ugowa (0,5%) przemys (sekcje BCDE) (16,0% ) budownictwo (6,2%) handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,3%) 1 VII 31 XII 2011 Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej W dziedzinie statystyki prezydencja b dzie prowadzi a prace maj ce na celu popraw jako ci, wiarygodno ci i efektywno ci Europejskiego Systemu Statystycznego. Celem prezydencji z zakresu statystyki dzie rozpocz cie procedury legislacyjnej zwi zanej z decyzj dotycz Europejskiego Programu Statystycznego na lata oraz kontynuacja debaty nad Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej. SVS to specjalnie przygotowane materia y, które pozwol na szybk i sprawn diagnoz sytuacji spo ecznej, gospodarczej i rodowiskowej w regionach. Zawiera równie dane teleadresowe, umo liwiaj ce bezpo redni kontakt z o rodkami bada regionalnych oraz informacje o zasobach statystyki publicznej, w tym o nowym narz dziu udost pniania danych - Banku Danych Lokalnych. Strona 1

2 RYNEK PRACY (dok.) Podstawowe dane o m.st. Warszawie Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynios o 950,2 tys. osób i by o o 1,5% wy sze ni przed rokiem. W ko cu pa dziernika 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 6,2% wi ksza ni przed rokiem, a stopa bezrobocia ukszta towa a si na poziomie 3,6%. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynio- o 4897,20 z i by o o 5,6% wy sze ni w pa dzierniku 2010 r. Produkcja sprzedana przemys u (w cenach sta ych) w pa dzierniku 2011 r. by a o 5,6% wi ksza ni przed rokiem. Produkcja budowlano-monta owa (w cenach bie cych) w pa dzierniku 2011 r. by a o 3,1% mniejsza ni przed rokiem. Sprzeda detaliczna (w cenach bie- cych) zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe w pa dzierniku 2011 r. by a o 7,1% wi ksza ni w pa dzierniku 2010 r. Sprzeda hurtowa (w cenach bie cych) w przedsi biorstwach handlowych w pa dzierniku 2011 r. by a o 14,3% wi ksza ni przed rokiem. W ko cu pa dziernika 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osoby i by a o 327 osób, tj. o 0,8% mniejsza ni w ko cu wrze nia 2011 r. i o 2357 osób, tj. o 6,2% wi ksza ni w analogicznym okresie 2010 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynios a 19657, co stanowi o 49,0% ogó u bezrobotnych (przed miesi cem 48,8%, a przed rokiem 47,8%) i 16,5% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do wrze nia 2011 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszy a si o 108 osób, tj. o 0,5%, a w stosunku do pa dziernika 2010 r. zwi kszy a si o 1585 osób, tj. o 8,8%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi a 3,6% (we wrze niu 2011 r. wynosi a 3,7%, a w pa dzierniku 2010 r. 3,3%), rednia w województwie mazowieckim kszta towa a si na poziomie 9,5% (we wrze niu 2011 r. wynosi a 9,5%, a w pa dzierniku 2010 r. 8,9%), natomiast w kraju na poziomie 11,8% (przed miesi cem 11,8%, a przed rokiem 11,5%). W pa dzierniku 2011 r. zarejestrowano w urz dach pracy 4639 osób bezrobotnych (4957 we wrze niu 2011 r., a 4613 w pa dzierniku 2010 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 19,3% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestruj cych si po raz pierwszy wynios a 1688 (przed miesi cem 1861), co stanowi o 36,4% ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 27,0% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udzia osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu pracy w ród bezrobotnych zarejestrowanych w pa dzierniku 2011 r. wyniós 5,6% (w województwie mazowieckim 3,2%), przed miesi cem 5,1%, a przed rokiem 4,6%. W pa dzierniku 2011 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4966 osób (4945 we wrze niu 2011 r., a 4837 w pa dzierniku 2010 r.), co stanowi o 20,0% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spo ród wyrejestrowanych bezrobotnych 1772 osoby podj y prac. Ponadto 1844 osoby utraci y status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy. Przyczyn skre- lenia z ewidencji by o równie dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpocz cie szkolenia lub sta u, nabycie uprawnie do zasi ku lub wiadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasi ku nie posiada o osób, tj. 82,4% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 83,1%). Natomiast 7067 bezrobotnych posiada o prawo do zasi ku. Do urz dów pracy zg oszono w pa dzierniku 2011 r ofert pracy, co stanowi o 35,2% ofert pracy w województwie mazowieckim i w ko cu tego miesi ca urz dy dysponowa y ofertami pracy dla 1718 osób. Na jedn ofert pracy przypada y w ko cu pa dziernika 2011 r. 23 osoby, (przed miesi cem 21 osób, a przed rokiem 26 osób), a w województwie mazowieckim 56 osób (przed miesi cem 45, a przed rokiem 54), zarejestrowane jako bezrobotne. Strona 2

3 WYNAGRODZENIA Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynios o 4897,20 z i by o o 6,1% wy sze w stosunku do wrze- nia 2011 r. i o 5,6% wy sze ni w analogicznym okresie 2010 r. W stosunku do pa dziernika 2010 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: dzia alno zwi zana z kultur rozrywk i rekreacj (o 10,5%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 10,0%), budownictwo (o 9,1%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 8,2%), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,9%), transport i gospodarka magazynowa (o 7,2%), informacja i komunikacja (o 4,6%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 4,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,8%), przemys (o 5,3%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,6%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 26,6%), budownictwo Podstawowe dane o m.st. Warszawie Wed ug wst pnych danych w okresie stycze - pa dziernik 2011 r. oddano do u ytkowania 7824 mieszkania (o 30,9% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r.). Podmioty gospodarki narodowej a ogó em w tym spó ki handlowe w tym z udzia em kapita u zagranicznego a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w ko cu pa dziernika. PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WED UG SEKCJI PKD W PA DZIERNIKU 2011 R. m.st. Warszawa ,20 z administrowanie i dzia alno wspieraj ca informacja i komunikacja 8000 dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 6000 *** Prezentowane dane o pracuj cych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzeda y produkcji przemys u zakwaterowanie i gastronomia pozosta a dzia alno us ugowa budownictwo obs uga rynku nieruchomo ci i budownictwa, a tak e o sprzeda y detalicznej i hurtowej towarów w uj ciu miesi cznym dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. W stosunku do obowi zuj cej klasyfika- dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj handel; naprawa pojazdów samochodowych przemys (sekcje BCDE) transport i gospodarka magazynowa cji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Dzia- alno ci 2007) dokonano dodatkowego grupowania, ujmuj c pod poj ciem Przemys sekcje: B - Górnictwo i wydobywa- (o 7,8%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 6,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,8%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 1,5%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 0,6%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,4%), informacja i komunikacja (o 2,7%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 1,5%), przemys (o 0,1%). W pa dzierniku 2011 r. wy sze przeci tne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora publicznego (4912,07 z ) ni prywatnego (4891,73 z ) o 20,34 z, tj. o 0,4%. nie, C - Przetwórstwo przemys owe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i go- wod oraz E - Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja. Strona 3

4 Udost pnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi MAZOWIECKI O RODEK BADA REGIONALNYCH w sk ad którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka pok. 18, parter tel./faks tel , Wyniki bada statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udost pniane w formie: informacji udzielanych bezpo rednio, telefonicznie lub na pi mie; zlece realizowanych na indywidualne zamówienia; PRZEMYS I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemys u w pa dzierniku 2011 r. wynios a (w cenach bie cych) 8440,2 mln z i by a (w cenach sta ych) wi ksza w porównaniu z pa dziernikiem 2010 r. o 5,6%. W stosunku do pa dziernika 2010 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys owym o 6,1%. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. produkcja sprzedana przemys u wynios a 76416,0 mln z (w cenach bie cych) i by a (w cenach sta ych) wy sza o 3,0% od osi gni tej w analogicznym okresie 2010 r. W przetwórstwie przemys owym odnotowano wzrost produkcji o 3,7%. ród dzia ów zaliczanych do przetwórstwa przemys owego najwi kszy wzrost sprzeda y wyst pi m.in.: w produkcji metali (o 100,4%), produkcji mebli (o 52,1%), produkcji wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych (o 21,2%), produkcji odzie- y (o 16,1%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 12,2%), produkcji napojów (o 11,2%). Znacz cy spadek sprzeda y odnotowano m.in. w: naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urz dze (o 47,6%), produkcji wyrobów tekstylnych (o 30,8%), produkcji wydawnictw statystycznych (np. miesi czników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); krótkich wiadomo ci statystycznych i komunikatów. STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WED UG DZIA ÓW W PA DZIERNIKU 2011 R. (ceny bie ce) Roboty budowlane specjalistyczne (16,0%) Interesanci mog korzysta z us ug Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedzia ki w godz od wtorku do pi tku w Urz dzie Statystycznym w Warszawie i jego oddzia ach. Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udost pniane s : bie ce komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielko ciach i wska nikach; publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje bran owe, zeszyty metodyczne, klasyfikacje itp.; informacje o nowo ciach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urz dów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wgl du Dzienniki Urz dowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Budowa obiektów in ynierii l dowej i wodnej (46,0%) maszyn i urz dze (o 27,7%), pozosta ej produkcji wyrobów (o 20,1%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 12,6%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 8,1%). Wydajno pracy, mierzona produkcj sprzedan na 1 zatrudnionego w przemy le, w okresie stycze -pa dziernik 2011 r. wynio- a 502,1 tys. z (w cenach bie cych) i by a - licz c w cenach sta ych - o 1,3% wy sza ni przed rokiem. 3465,7 mln z Produkcja sprzedana budownictwa w pa dzierniku 2011 r. wynios a (w cenach bie cych) 3465,7 mln z i by a o 22,2% ni sza ni we wrze niu 2011 r. oraz o 3,3% wi ksza ni w analogicznym okresie ubieg ego roku. Budowa budynków (38,0%) W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. produkcja sprzedana budownictwa osi gn a warto 31129,0 mln z, tj. o 19,1% wi ksz ni w analogicznym okresie 2010 r. Produkcja budowlano-monta owa w pa dzierniku 2011 r. ukszta towa a si na poziomie 1322,8 mln z (w cenach bie cych) i stanowi a 38,2% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesi ca produkcja budowlano-monta owa zmniejszy a si o 28,6%, natomiast w porównaniu z pa dziernikiem 2010 r. spad a o 3,1%. Strona 4

5 PRZEMYS I BUDOWNICTWO (dok.) W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. produkcja budowlano-monta owa ukszta towa a si na poziomie 11489,9 mln z i stanowi a 36,9% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 37,5%). Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. wyst pi w przedsi biorstwach zajmuj cych si budow obiektów in ynierii l dowej i wodnej (o 187,3%) oraz w podmiotach wykonuj cych roboty budowlane specjalistyczne (o 8,8%). Natomiast spadek produkcji wyst pi w jednostkach zajmuj cych si budow budynków (o 14,6%). Wydajno pracy, mierzona produkcj na 1 zatrudnionego w budownictwie, w pa dzierniku 2011 r. wynios a 58,8 tys. z i by a o 24,1% ni sza ni przed miesi cem i o 10,3% mniejsza ni w pa dzierniku 2010 r. HANDEL Sprzeda detaliczna zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe w pa dzierniku 2011 r. (w cenach bie cych) by a o 9,2% wi ksza ni we wrze niu 2011 r. oraz o 7,1% wy sza w odniesieniu do pa dziernika 2010 r. W stosunku do pa dziernika 2010 r. wzros a m.in. sprzeda w grupach: "pozosta e" (o 23,6%) "meble, RTV, AGD" (o 14,8%), "prasa, ksi ki, pozosta a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach" (o 13,5%), "w ókno, odzie, obuwie" (o 9,2%) oraz "paliwa sta e, ciek e i gazowe" (o 7,2%). Natomiast mniejsza ni przed rokiem by a m.in. sprzeda ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 30,3%). W porównaniu z wrze niem br. wzrost sprzeda y detalicznej odnotowano np. w grupach "w ókno, odzie, obuwie" (o 33,6%), "pozosta e" (o 23,3%). Wi ksza ni przed miesi cem by a równie m.in.: sprzeda ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 8,4%), pojazdów samochodowych, motocykli, cz ci (o 6,1%), prasy, ksi ek, pozosta a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,2%), sprzeda paliw sta ych, ciek ych i gazowych (o 4,1%) a tak e farmaceutyków, kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (o 3,2%). W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. sprzeda detaliczna zwi kszy a si o 6,6%. Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlowych w pa dzierniku 2011 r. (w cenach bie cych) by a mniejsza o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz o 14,3% wy sza w odniesieniu do pa dziernika 2010 r., a w przedsi biorstwach hurtowych odpowiednio mniejsza o 0,2% i wi ksza o 14,1%. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. przedsi biorstwa handlowe zrealizowa y sprzeda hurtow o 16,0% wi ksz ni przed rokiem, natomiast przedsi biorstwa hurtowe - o 14,8%. Forma sk adania zamówie : Poczt na adres: Urz d Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpo rednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faksem: Sk adaj cy zamówienie powinien: dok adnie okre li zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki spo ecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesi ce), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzi sposób p atno ci i form udost pniania danych, poda rodzaj rachunku (z VAT czy bez), poda NIP, poda nazwisko i telefon osoby, z któr nale y si kontaktowa w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udost pniane s odbiorcom odp atnie. Realizacja us ugi mo e nast pi po zaakceptowaniu przez zamawiaj cego jej ceny i wp aceniu na konto US w Warszawie okre lonej nale no ci. Nieodp atnie udost pnia si informacje organom prowadz cym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rz dowej i samorz du terytorialnego, innym instytucjom rz dowym, Najwy szej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udost pniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na no niku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania nale no ci: Gotówk (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2011 r. Roczniki statystyczne CENY DETALICZNE rednie ceny detaliczne wybranych artyku ów ywno ciowych w pa dzierniku 2011 r. w stosunku do wrze nia 2011 r. oraz analogicznego okresu roku ubieg ego kszta- towa y si w nast puj cy sposób. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2011 ksi ka... 28,00 ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKU ÓW YWNO CIOWYCH W PA DZIERNIKU 2011 R. (miesi c poprzedni = 100) 5,7 Mi so wo owe z ko ci -szponder za 1kg Województwo Mazowieckie ,8 Mi so wieprzowe z ko ci -schab rodkowy za 1 kg Podregiony, Powiaty, Gminy ksi ka... 28,00 4,3 4,2 Kakao naturalne za 100 g Cukier bia y kryszta za 1 kg Rocznik Statystyczny Warszawy ,0 Makrela w dzona za 1 kg ksi ka... 25,00 Cebula za 1 kg -14,8 2,4 Serek twarogowy za 150g Informacje i opracowania statystyczne Ziemniaki za 1 kg -11,1 Jaja kurze wie e za 1 szt. -7,7 Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... 20,00 Przegl d Statystyczny Warszawy (kwartalnik)... 15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2010 r. ksi ka... 25,00 Ludno, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2010 r. ksi ka... 18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2010 r. ksi ka... 18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim w 2010 r. CD-ROM... 15,00 Portret województwa mazowieckiego ksi ka... 20,00 CD-ROM... 15,00 Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego Internet Powszechny Spis Rolny raport z wyników woj. mazowieckiego ksi ka... 15,00 CD-ROM... 15,00 Pietruszka za 1 kg Kawa naturalna ziarnista za 250 g Ry za 1 kg Czekolada gorzka za 100 g -7,6-5,4-4,7-3, % ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKU ÓW YWNO CIOWYCH W PA DZIERNIKU 2011 R. (analogiczny miesi c roku poprzedniego = 100) Ziemniaki za 1 kg Cytryny za 1 kg Buraki za 1 kg Cebula za 1 kg Herbata "Madras", paczkowana w kraju za 100 g Ry za 1 kg Jaja kurze wie e za 1 szt. -36,0-27,5-23,8-23,5-16,6-13,5-4,0 10,9 15,3 18,2 24,1 23,7 22,0 38, % Kakao naturalne za 100 g Cukier bia y kryszta za 1 kg Kurcz patroszone, wie e za 1 kg Olej rzepakowy za 1l Kawa naturalna mielona za 250 g Szynka wieprzowa gotowana za 1 kg Chleb pszenno- ytni za 0,5 kg rednie ceny wybranych towarów i us ug konsumpcyjnych (bez artyku ów ywno ciowych) w pa dzierniku 2011 r. w stosunku do wrze nia 2011 r. oraz do pa dziernika 2010 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Strona 6

7 15 10 ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I US UG KONSUMPCYJNYCH (bez artyku ów ywno ciowych) W PA DZIERNIKU 2011 R. (miesi c poprzedni = 100) 11,1 9,8 Opracowania sygnalne przewidziane do wydania w 2011 r ,2 4,9 4,2 3,4 3,0-3,4 Komunikat o sytuacji spo ecznogospodarczej woj. mazowieckiego. -5 Pó buty damskie skórzane, na podeszwie nieskórzanej za 1 par Podzelowanie obuwia m skiego za 1 par Koszula m ska bawe niana, d ugi r kaw za 1 szt. Wata opatrunkowa produkcji krajowej za 200 g Rajstopy damskie cienkie, g adkie za 1 par Pasta do mycia z bów, specjalna za 75 ml elazko z nawil aczem za 1 szt. Myd o toaletowe dla dzieci za 100 g Stan i ruch naturalny ludno ci w woj. mazowieckim w 2010 r. Aktywno ekonomiczna ludno ci w woj. mazowieckim. (IV kw r., I, II, III kw r.) 35 ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I US UG KONSUMPCYJNYCH (bez artyku ów ywno ciowych) W PA DZIERNIKU 2011 R. (analogiczny miesi c roku poprzedniego = 100) Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim w 2010 r. 33, ,6 24,5 18,6 14,0 12,3 11,8 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w woj. mazowieckim. Stan na koniec 2010 r ,2-6,8-1,1 Turystyka w woj. mazowieckim -15 Wata opatrunkowa produkcji krajowej za 200 g Bilet normalny, jednorazowy na przejazd miejskim autobusem zwyk ym Pobranie wody zimnej z miejskiej sieci wodoci gowej op ata za 1 m 3 Obr czka z ota próby 0,585 za 1g Garnitur m ski 2-cz ciowy, z elanowe ny za 1 kpl Podkoszulek m ski, bawe niany krótki r kaw za 1 szt. Proszek do prania w pralkach automatycznych za 1000 g Strzy enie w osów m skich elazko z nawil aczem za 1 szt. Gazeta codzienna, lokalna za 1 egz. w 2010 r. Statystyka Warszawy. Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. (IV kw r., I, II, III kw r.) ród towarów i us ug niekonsumpcyjnych w pa dzierniku 2011 r. w stosunku do wrze- nia 2011 r. wzros y ceny m.in.: paliwa do zasilania silników samochodowych, "LPG" (o 10,5%), wanny akrylowej (o 4,0%), drzwi zewn trznych, wej ciowych z o cie nic (o 3,9%), silikonu (o 3,5%), p yty OSB3 (o 2,8%), gipsu budowlanego (o 2,1%). Zmniejszy y si ceny np.: p yty gipsowo-kartonowej (o 7,7%), brodzika akrylowego z kabin (o 6,5%), zaprawy klej cej do glazury i terakoty (o 6,0%), miski ust powej bia ej (o 2,6%). W porównaniu z pa dziernikiem 2010 r. wzros y ceny m.in.: paliwa do zasilania silników samochodowych, "LPG" (o 21,3%), p ytki ceramicznej pod ogowej (o 15,0%), paneli pod ogowych, drewnianych (o 13,7%), benzyny bezo owiowej, 95-oktanowej (o 12,6%), grzejnika drabinkowego, azienkowego (o 10,5%). Zmniejszy y si ceny m.in.: cementu portlandzkiego (o 15,3%), tynku (o 13,8%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 12,7%), p yty gipsowo-kartonowej (o 10,6%), miski ust powej, tzw. kompakt (o 9,3%), zaprawy klej cej do glazury i terakoty (o 8,3%), opaty do Rolnictwo w woj. mazowieckim w 2010 r. Bud ety gospodarstw domowych w woj. mazowieckim w 2010 r. Rachunki regionalne w woj. mazowieckim w latach Szko y wy sze w woj. mazowieckim w 2010 r. piasku (o 7,6%). Strona 7

8 IN FO RM AC JE I OPRACOWANIA S TA TYS TYC ZNE R OK XIX Nr 1/201 0 K wartalnik S TA TI STIC AL INFORMATION AND ELABORATIONS Y EAR XIX No. 1/2 010 Quarterly WARSZAWA URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW B ia k a B ie la ny Tar gó wek Pr aga Rem bert ów B em owo - Pó noc Pr ag a Wola - Po ud nie We so a U r su s W awer M okotó w o chy Wi l an ów U r sy n ów oli bor z O ch o ta ródmi e ci e ISSN Informacje na temat publikacji wydawanych przez urz d uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, pok. 18, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale SPRZEDA DETALICZN WYDAWNICTW URZ DU STATYSTYCZNEGO US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter, pok. 18 Punkt sprzeda y Zak adu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostro ce Ostro ka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w P ocku P ock, ul. Otoli ska 21 tel Oddziale w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pu askiego 19/21 tel PROWADZ : al. Niepodleg ci 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumerat publikacji mo na sk ada przez Internet - zak adka publikacje w sprzeda y, pisemnie, faksem lub em na adres Urz du Statystycznego w Warszawie, podaj c pe ny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfikacyjnym p atnika VAT (NIP). PRZEGL D STATYSTYCZNY Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wed ug wst pnych danych 1, w Warszawie w okresie stycze -pa dziernik 2011 r. oddano do u ytkowania 7824 mieszkania (o 30,9% mniej ni w analogicznym okresie STRUKTURA MIESZKA ODDANYCH DO U YTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE WED UG FORM BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZE -PA DZIERNIK 2011 R. komunalne (3,4%) przeznaczone na sprzeda lub w ynajem (77,3%) 2010 r.), a w województwie mazowieckim mieszka, tj. o 16,9% mniej ni w okresie stycze -pa dziernik 2010 r. Wzrost liczby oddanych mieszka odnotowano w budownictwie komunalnym (ze 116 do 262 mieszka, tj. o 125,9% wi cej) oraz w budownictwie indywidualnym (z 840 do 1197 mieszka, tj. o 42,5% wi cej). Natomiast spadek nast pi w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, które odda o do u ytkowania 6051 mieszka (o 36,9% mniej) oraz w budownictwie spó dzielczym (o 59,8% mniej). spó dzielcze (4,0%) indyw idualne (15,3%) W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. w budownictwie spo ecznym czynszowym i zak adowym nie oddano mieszka do u ytkowania. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. rozpocz to budow mieszka (o 1,5% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r.), z czego: w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, 621 w budownictwie indywidualnym, 303 w budownictwie komunalnym, 9 w budownictwie spo ecznym czynszowym. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budow mieszka (o 62,3% wi cej ni w analogicznym okresie 2010 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 847 mieszka, tj. o 11,2% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r. Przeci tna powierzchnia u ytkowa 1 mieszkania oddanego do u ytkowania w okresie stycze -pa dziernik 2011 r. wynios a 76,2 m 2 i zwi kszy a si w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. o 3,4 m 2. W budownictwie indywidualnym przeci tna powierzchnia u ytkowa wynios a - 152,4 m2 (o 23,6 m 2 mniej ni w analogicznym okresie 2010 r.), w budownictwie spó dzielczym - 69,5 m 2 (o 7,4 m 2 wi cej), w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem - 62,9 m 2 (o 2,3 m 2 mniej), w budownictwie komunalnym - 41,2 m 2 (o 13,3 m 2 wi cej). STATISTICAL REVIEW Warsaw PORT RET WOJEWÓDZTWA WAR S AW MAZ OW IEC 2010 KI EGO SPORT W M.ST. WARSZAWIE W LATACH SPORT IN THE CAPITAL CITY OF WARSAW IN Dane meldunkowe. Strona 8

STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67. Pa dziernik 2012 r.

STATYSTYKA WARSZAWY NR 09. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67. Pa dziernik 2012 r. STATYSTYKA WARSZAWY NR 09 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Pa dziernik 2012 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz zatrudnienia wy- -stąpił w sekcjach: budownictwo obsługa rynku nieruchomości STATYSTYKA WARSZAWY nr 12 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Styczeń 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 2. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 2 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Marzec 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

STATYSTYKA WARSZAWY. nr 3. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY nr 3 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz Kwiecień 2013 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH. Katowice, czerwiec 2013 r. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, czerwiec 2013 r. WOJEWÓDZTWO Ś L Ą SKIE W 2012 R. W SKALI KRAJU KONCENTRUJE stan w dniu 31 XII ludności w wieku produkcyjnym pracujących w gospodarce narodowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015

PLAN WYDAWNICZY 2015 PLAN WYDAWNICZY 2015 ROCZNIKI STATYSTYCZNE ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2015 termin wydania grudzieñ, ISSN 0485 3237, objêtoœæ ok. 350 str., format B5, cena: 25,00 z³ ISSN 1732 9949, cena: 15,00 z³ WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67

Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022 846 76 67 STATYSTYKA WARSZAWY NR 9 e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/warsz wrzesie 2009 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 022 464 23 15 faks 022

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/228/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) przemysł (sekcje BCDE) (17,9%)

e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl pozostała działalność usługowa (0,6%) przemysł (sekcje BCDE) (17,9%) STATYSTYKA WARSZAWY e-mail: informatoriumuswaw@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl NR 5 Czerwiec 2014 r. Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 22:46:38 Numer KRS: 0000173042 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2015 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WE WRZEŚNIU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk Kontakt: e-mail: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl tel. 58 768 31 30 faks 58 768 32 70 Internet: http://gdansk.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23

Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 Biuletyn Informacyjny nr 3/2010 2010-12-08 15:37:23 2 Najważniejsze informacje o węgierskiej gospodarce w skrócie (za okres pażdziernika 2010) Budapeszt, 9 listopada 2010 r. 1. Rada Monetarna zdecydowała

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 20:28:20 Numer KRS: 0000535624 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2012 Strzelce Kraj., maj 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO. z dnia 24 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXVIII/235/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY KŁECKO z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 09:24:43 Numer KRS: 0000321289 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia U M O W A

Oryginał/Kopia U M O W A Oryginał/Kopia WZÓR U M O W A Zawarta w dniu... roku w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2015 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2016 godz. 17:28:17 Numer KRS: 0000285085

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.06.2016 godz. 17:28:17 Numer KRS: 0000285085 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.06.2016 godz. 17:28:17 Numer KRS: 0000285085 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet: warszawa.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 12:53:12 Numer KRS: 0000543335 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU I-III KWARTAŁ 2009 R. Warszawa, 22 października 2009 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W STYCZNIU 2014 R.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W STYCZNIU 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław Kontakt: e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl tel. 71 37 16 300 faks 71 37 16 360 Internet: www.stat.gov.pl/wroc KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo