STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks VII 31 XII 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATYSTYKA WARSZAWY NR 10. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 1 VII 31 XII 2011"

Transkrypt

1 STATYSTYKA WARSZAWY NR Listopad 2011 r. Urz d Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa; tel faks RYNEK PRACY Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynios o 950,2 tys. osób i by o ni sze o 0,5 tys. osób, tj. o 0,1% ni we wrze niu 2011 r. oraz o 14,2 tys. osób, tj. o 1,5% wy sze ni w pa dzierniku 2010 r. W stosunku do pa dziernika 2010 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: pozosta a dzia alno us ugowa (o 22,1%), budownictwo (o 15,1%), dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,8%), przemys (o 2,6%), informacja i komunikacja (o 2,4%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 2,1%), zakwaterowanie i gastronomia (o 1,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,2%). dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (5,9%) STRUKTURA PRZECI TNEGO ZATRUDNIENIA WED UG SEKCJI PKD W PA DZIERNIKU 2011 R. Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 2,4%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 1,0%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,1%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. wzrost przeci tnego zatrudnienia zanotowano w sekcjach: budownictwo (o 2,5%), dzia- alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 0,3%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,2%). Spadek zatrudnienia wyst pi w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 1,4%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 1,1%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 0,7%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 0,4%), pozosta a dzia- alno us ugowa oraz przemys (po 0,3%), transport i gospodarka magazynowa (o 0,2%). obs uga rynku nieruchomo ci (1,8%) informacja i komunikacja (9,8%) zakwaterowanie i gastronomia (3,0%) administrowanie i dzia alno wspieraj ca (9,0%) transport i gospodarka magazynowa (23,9%) dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (1,6%) pozos ta a dzia alno us ugowa (0,5%) przemys (sekcje BCDE) (16,0% ) budownictwo (6,2%) handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,3%) 1 VII 31 XII 2011 Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej W dziedzinie statystyki prezydencja b dzie prowadzi a prace maj ce na celu popraw jako ci, wiarygodno ci i efektywno ci Europejskiego Systemu Statystycznego. Celem prezydencji z zakresu statystyki dzie rozpocz cie procedury legislacyjnej zwi zanej z decyzj dotycz Europejskiego Programu Statystycznego na lata oraz kontynuacja debaty nad Europejskim Systemem Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej. SVS to specjalnie przygotowane materia y, które pozwol na szybk i sprawn diagnoz sytuacji spo ecznej, gospodarczej i rodowiskowej w regionach. Zawiera równie dane teleadresowe, umo liwiaj ce bezpo redni kontakt z o rodkami bada regionalnych oraz informacje o zasobach statystyki publicznej, w tym o nowym narz dziu udost pniania danych - Banku Danych Lokalnych. Strona 1

2 RYNEK PRACY (dok.) Podstawowe dane o m.st. Warszawie Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynios o 950,2 tys. osób i by o o 1,5% wy sze ni przed rokiem. W ko cu pa dziernika 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osób i by a o 6,2% wi ksza ni przed rokiem, a stopa bezrobocia ukszta towa a si na poziomie 3,6%. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynio- o 4897,20 z i by o o 5,6% wy sze ni w pa dzierniku 2010 r. Produkcja sprzedana przemys u (w cenach sta ych) w pa dzierniku 2011 r. by a o 5,6% wi ksza ni przed rokiem. Produkcja budowlano-monta owa (w cenach bie cych) w pa dzierniku 2011 r. by a o 3,1% mniejsza ni przed rokiem. Sprzeda detaliczna (w cenach bie- cych) zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe w pa dzierniku 2011 r. by a o 7,1% wi ksza ni w pa dzierniku 2010 r. Sprzeda hurtowa (w cenach bie cych) w przedsi biorstwach handlowych w pa dzierniku 2011 r. by a o 14,3% wi ksza ni przed rokiem. W ko cu pa dziernika 2011 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynios a osoby i by a o 327 osób, tj. o 0,8% mniejsza ni w ko cu wrze nia 2011 r. i o 2357 osób, tj. o 6,2% wi ksza ni w analogicznym okresie 2010 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynios a 19657, co stanowi o 49,0% ogó u bezrobotnych (przed miesi cem 48,8%, a przed rokiem 47,8%) i 16,5% bezrobotnych kobiet w województwie mazowieckim. W stosunku do wrze nia 2011 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszy a si o 108 osób, tj. o 0,5%, a w stosunku do pa dziernika 2010 r. zwi kszy a si o 1585 osób, tj. o 8,8%. Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi a 3,6% (we wrze niu 2011 r. wynosi a 3,7%, a w pa dzierniku 2010 r. 3,3%), rednia w województwie mazowieckim kszta towa a si na poziomie 9,5% (we wrze niu 2011 r. wynosi a 9,5%, a w pa dzierniku 2010 r. 8,9%), natomiast w kraju na poziomie 11,8% (przed miesi cem 11,8%, a przed rokiem 11,5%). W pa dzierniku 2011 r. zarejestrowano w urz dach pracy 4639 osób bezrobotnych (4957 we wrze niu 2011 r., a 4613 w pa dzierniku 2010 r.). Bezrobotni zarejestrowani stanowili 19,3% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych w województwie. Liczba osób rejestruj cych si po raz pierwszy wynios a 1688 (przed miesi cem 1861), co stanowi o 36,4% ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych oraz 27,0% zarejestrowanych po raz pierwszy w województwie. Udzia osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu pracy w ród bezrobotnych zarejestrowanych w pa dzierniku 2011 r. wyniós 5,6% (w województwie mazowieckim 3,2%), przed miesi cem 5,1%, a przed rokiem 4,6%. W pa dzierniku 2011 r. wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych 4966 osób (4945 we wrze niu 2011 r., a 4837 w pa dzierniku 2010 r.), co stanowi o 20,0% wyrejestrowanych z ewidencji bezrobotnych w województwie mazowieckim. Spo ród wyrejestrowanych bezrobotnych 1772 osoby podj y prac. Ponadto 1844 osoby utraci y status bezrobotnego w wyniku niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia pracy. Przyczyn skre- lenia z ewidencji by o równie dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego, rozpocz cie szkolenia lub sta u, nabycie uprawnie do zasi ku lub wiadczenia przedemerytalnego, nabycie praw emerytalnych lub rentowych i inne. Prawa do zasi ku nie posiada o osób, tj. 82,4% ogó u zarejestrowanych bezrobotnych (przed rokiem osób, tj. 83,1%). Natomiast 7067 bezrobotnych posiada o prawo do zasi ku. Do urz dów pracy zg oszono w pa dzierniku 2011 r ofert pracy, co stanowi o 35,2% ofert pracy w województwie mazowieckim i w ko cu tego miesi ca urz dy dysponowa y ofertami pracy dla 1718 osób. Na jedn ofert pracy przypada y w ko cu pa dziernika 2011 r. 23 osoby, (przed miesi cem 21 osób, a przed rokiem 26 osób), a w województwie mazowieckim 56 osób (przed miesi cem 45, a przed rokiem 54), zarejestrowane jako bezrobotne. Strona 2

3 WYNAGRODZENIA Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw w pa dzierniku 2011 r. wynios o 4897,20 z i by o o 6,1% wy sze w stosunku do wrze- nia 2011 r. i o 5,6% wy sze ni w analogicznym okresie 2010 r. W stosunku do pa dziernika 2010 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: dzia alno zwi zana z kultur rozrywk i rekreacj (o 10,5%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 10,0%), budownictwo (o 9,1%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 8,2%), zakwaterowanie i gastronomia (o 7,9%), transport i gospodarka magazynowa (o 7,2%), informacja i komunikacja (o 4,6%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 4,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 3,8%), przemys (o 5,3%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcji dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 1,6%). W porównaniu z wrze niem 2011 r. wzrost przeci tnego wynagrodzenia brutto wyst pi w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa (o 26,6%), budownictwo Podstawowe dane o m.st. Warszawie Wed ug wst pnych danych w okresie stycze - pa dziernik 2011 r. oddano do u ytkowania 7824 mieszkania (o 30,9% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r.). Podmioty gospodarki narodowej a ogó em w tym spó ki handlowe w tym z udzia em kapita u zagranicznego a W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w ko cu pa dziernika. PRZECI TNE MIESI CZNE WYNAGRODZENIE BRUTTO WED UG SEKCJI PKD W PA DZIERNIKU 2011 R. m.st. Warszawa ,20 z administrowanie i dzia alno wspieraj ca informacja i komunikacja 8000 dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 6000 *** Prezentowane dane o pracuj cych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach oraz o przychodach ze sprzeda y produkcji przemys u zakwaterowanie i gastronomia pozosta a dzia alno us ugowa budownictwo obs uga rynku nieruchomo ci i budownictwa, a tak e o sprzeda y detalicznej i hurtowej towarów w uj ciu miesi cznym dotycz podmiotów gospodarczych, w których liczba pracuj cych przekracza 9 osób. W stosunku do obowi zuj cej klasyfika- dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj handel; naprawa pojazdów samochodowych przemys (sekcje BCDE) transport i gospodarka magazynowa cji PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji Dzia- alno ci 2007) dokonano dodatkowego grupowania, ujmuj c pod poj ciem Przemys sekcje: B - Górnictwo i wydobywa- (o 7,8%), dzia alno zwi zana z kultur, rozrywk i rekreacj (o 6,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 4,5%), zakwaterowanie i gastronomia (o 2,8%), obs uga rynku nieruchomo ci (o 1,5%), pozosta a dzia alno us ugowa (o 0,6%). Spadek przeci tnego wynagrodzenia brutto odnotowano w sekcjach: dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,4%), informacja i komunikacja (o 2,7%), administrowanie i dzia alno wspieraj ca (o 1,5%), przemys (o 0,1%). W pa dzierniku 2011 r. wy sze przeci tne wynagrodzenia otrzymali pracownicy sektora publicznego (4912,07 z ) ni prywatnego (4891,73 z ) o 20,34 z, tj. o 0,4%. nie, C - Przetwórstwo przemys owe, D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz, par wodn i go- wod oraz E - Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami; rekultywacja. Strona 3

4 Udost pnianie informacji statystycznych w US w Warszawie prowadzi MAZOWIECKI O RODEK BADA REGIONALNYCH w sk ad którego wchodzi: Centrum Informacji Statystycznej i Biblioteka pok. 18, parter tel./faks tel , Wyniki bada statystycznych statystyki publicznej upowszechniane i udost pniane w formie: informacji udzielanych bezpo rednio, telefonicznie lub na pi mie; zlece realizowanych na indywidualne zamówienia; PRZEMYS I BUDOWNICTWO Produkcja sprzedana przemys u w pa dzierniku 2011 r. wynios a (w cenach bie cych) 8440,2 mln z i by a (w cenach sta ych) wi ksza w porównaniu z pa dziernikiem 2010 r. o 5,6%. W stosunku do pa dziernika 2010 r. odnotowano wzrost produkcji sprzedanej w przetwórstwie przemys owym o 6,1%. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. produkcja sprzedana przemys u wynios a 76416,0 mln z (w cenach bie cych) i by a (w cenach sta ych) wy sza o 3,0% od osi gni tej w analogicznym okresie 2010 r. W przetwórstwie przemys owym odnotowano wzrost produkcji o 3,7%. ród dzia ów zaliczanych do przetwórstwa przemys owego najwi kszy wzrost sprzeda y wyst pi m.in.: w produkcji metali (o 100,4%), produkcji mebli (o 52,1%), produkcji wyrobów z pozosta ych mineralnych surowców niemetalicznych (o 21,2%), produkcji odzie- y (o 16,1%), produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 12,2%), produkcji napojów (o 11,2%). Znacz cy spadek sprzeda y odnotowano m.in. w: naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urz dze (o 47,6%), produkcji wyrobów tekstylnych (o 30,8%), produkcji wydawnictw statystycznych (np. miesi czników, kwartalników, roczników i publikacji jednorazowych); krótkich wiadomo ci statystycznych i komunikatów. STRUKTURA PRODUKCJI SPRZEDANEJ BUDOWNICTWA WED UG DZIA ÓW W PA DZIERNIKU 2011 R. (ceny bie ce) Roboty budowlane specjalistyczne (16,0%) Interesanci mog korzysta z us ug Centrum Informacji Statystycznej w godz w poniedzia ki w godz od wtorku do pi tku w Urz dzie Statystycznym w Warszawie i jego oddzia ach. Na miejscu w Centrum Informacji Statystycznej udost pniane s : bie ce komunikaty GUS i informacje US o podstawowych wielko ciach i wska nikach; publikacje US i GUS takie jak: roczniki statystyczne, biuletyny, publikacje bran owe, zeszyty metodyczne, klasyfikacje itp.; informacje o nowo ciach wydawniczych oraz planowanych do wydania publikacjach urz dów statystycznych i GUS; ponadto Biblioteka US oferuje do wgl du Dzienniki Urz dowe GUS oraz Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie. Budowa obiektów in ynierii l dowej i wodnej (46,0%) maszyn i urz dze (o 27,7%), pozosta ej produkcji wyrobów (o 20,1%), produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 12,6%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 8,1%). Wydajno pracy, mierzona produkcj sprzedan na 1 zatrudnionego w przemy le, w okresie stycze -pa dziernik 2011 r. wynio- a 502,1 tys. z (w cenach bie cych) i by a - licz c w cenach sta ych - o 1,3% wy sza ni przed rokiem. 3465,7 mln z Produkcja sprzedana budownictwa w pa dzierniku 2011 r. wynios a (w cenach bie cych) 3465,7 mln z i by a o 22,2% ni sza ni we wrze niu 2011 r. oraz o 3,3% wi ksza ni w analogicznym okresie ubieg ego roku. Budowa budynków (38,0%) W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. produkcja sprzedana budownictwa osi gn a warto 31129,0 mln z, tj. o 19,1% wi ksz ni w analogicznym okresie 2010 r. Produkcja budowlano-monta owa w pa dzierniku 2011 r. ukszta towa a si na poziomie 1322,8 mln z (w cenach bie cych) i stanowi a 38,2% produkcji sprzedanej budownictwa. W stosunku do poprzedniego miesi ca produkcja budowlano-monta owa zmniejszy a si o 28,6%, natomiast w porównaniu z pa dziernikiem 2010 r. spad a o 3,1%. Strona 4

5 PRZEMYS I BUDOWNICTWO (dok.) W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. produkcja budowlano-monta owa ukszta towa a si na poziomie 11489,9 mln z i stanowi a 36,9% produkcji sprzedanej budownictwa (przed rokiem 37,5%). Wzrost produkcji w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. wyst pi w przedsi biorstwach zajmuj cych si budow obiektów in ynierii l dowej i wodnej (o 187,3%) oraz w podmiotach wykonuj cych roboty budowlane specjalistyczne (o 8,8%). Natomiast spadek produkcji wyst pi w jednostkach zajmuj cych si budow budynków (o 14,6%). Wydajno pracy, mierzona produkcj na 1 zatrudnionego w budownictwie, w pa dzierniku 2011 r. wynios a 58,8 tys. z i by a o 24,1% ni sza ni przed miesi cem i o 10,3% mniejsza ni w pa dzierniku 2010 r. HANDEL Sprzeda detaliczna zrealizowana przez przedsi biorstwa handlowe i niehandlowe w pa dzierniku 2011 r. (w cenach bie cych) by a o 9,2% wi ksza ni we wrze niu 2011 r. oraz o 7,1% wy sza w odniesieniu do pa dziernika 2010 r. W stosunku do pa dziernika 2010 r. wzros a m.in. sprzeda w grupach: "pozosta e" (o 23,6%) "meble, RTV, AGD" (o 14,8%), "prasa, ksi ki, pozosta a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach" (o 13,5%), "w ókno, odzie, obuwie" (o 9,2%) oraz "paliwa sta e, ciek e i gazowe" (o 7,2%). Natomiast mniejsza ni przed rokiem by a m.in. sprzeda ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 30,3%). W porównaniu z wrze niem br. wzrost sprzeda y detalicznej odnotowano np. w grupach "w ókno, odzie, obuwie" (o 33,6%), "pozosta e" (o 23,3%). Wi ksza ni przed miesi cem by a równie m.in.: sprzeda ywno ci, napojów i wyrobów tytoniowych (o 8,4%), pojazdów samochodowych, motocykli, cz ci (o 6,1%), prasy, ksi ek, pozosta a sprzeda w wyspecjalizowanych sklepach (o 5,2%), sprzeda paliw sta ych, ciek ych i gazowych (o 4,1%) a tak e farmaceutyków, kosmetyków, sprz tu ortopedycznego (o 3,2%). W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. sprzeda detaliczna zwi kszy a si o 6,6%. Sprzeda hurtowa w przedsi biorstwach handlowych w pa dzierniku 2011 r. (w cenach bie cych) by a mniejsza o 0,5% w stosunku do poprzedniego miesi ca oraz o 14,3% wy sza w odniesieniu do pa dziernika 2010 r., a w przedsi biorstwach hurtowych odpowiednio mniejsza o 0,2% i wi ksza o 14,1%. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. przedsi biorstwa handlowe zrealizowa y sprzeda hurtow o 16,0% wi ksz ni przed rokiem, natomiast przedsi biorstwa hurtowe - o 14,8%. Forma sk adania zamówie : Poczt na adres: Urz d Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa Bezpo rednio w sekretariacie lub Centrum Informacji Statystycznej US w Warszawie Faksem: Sk adaj cy zamówienie powinien: dok adnie okre li zakres potrzebnych danych: tematyczny (z zakresu statystyki spo ecznej i gospodarczej), czasowy (za jakie lata lub miesi ce), terytorialny (województwo, powiat, gmina) potwierdzi sposób p atno ci i form udost pniania danych, poda rodzaj rachunku (z VAT czy bez), poda NIP, poda nazwisko i telefon osoby, z któr nale y si kontaktowa w sprawie zamówienia. Zamówione informacje statystyczne udost pniane s odbiorcom odp atnie. Realizacja us ugi mo e nast pi po zaakceptowaniu przez zamawiaj cego jej ceny i wp aceniu na konto US w Warszawie okre lonej nale no ci. Nieodp atnie udost pnia si informacje organom prowadz cym rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej, organom administracji rz dowej i samorz du terytorialnego, innym instytucjom rz dowym, Najwy szej Izbie Kontroli i Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie okre lonym w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, z 1995 r., poz. 439). Forma udost pniania danych: Kserokopia. Wydruk komputerowy. Zapis komputerowy na no niku. Poczta elektroniczna. Sposób uiszczania nale no ci: Gotówk (w kasie US, w godz. 11:00-14:00). Przelewem. Za zaliczeniem pocztowym. Strona 5

6 Publikacje Urz du Statystycznego w Warszawie przewidziane do wydania w 2011 r. Roczniki statystyczne CENY DETALICZNE rednie ceny detaliczne wybranych artyku ów ywno ciowych w pa dzierniku 2011 r. w stosunku do wrze nia 2011 r. oraz analogicznego okresu roku ubieg ego kszta- towa y si w nast puj cy sposób. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2011 ksi ka... 28,00 ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKU ÓW YWNO CIOWYCH W PA DZIERNIKU 2011 R. (miesi c poprzedni = 100) 5,7 Mi so wo owe z ko ci -szponder za 1kg Województwo Mazowieckie ,8 Mi so wieprzowe z ko ci -schab rodkowy za 1 kg Podregiony, Powiaty, Gminy ksi ka... 28,00 4,3 4,2 Kakao naturalne za 100 g Cukier bia y kryszta za 1 kg Rocznik Statystyczny Warszawy ,0 Makrela w dzona za 1 kg ksi ka... 25,00 Cebula za 1 kg -14,8 2,4 Serek twarogowy za 150g Informacje i opracowania statystyczne Ziemniaki za 1 kg -11,1 Jaja kurze wie e za 1 szt. -7,7 Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego (kwartalnik)... 20,00 Przegl d Statystyczny Warszawy (kwartalnik)... 15,00 Panorama dzielnic Warszawy w 2010 r. ksi ka... 25,00 Ludno, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w 2010 r. ksi ka... 18,00 Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2010 r. ksi ka... 18,00 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w województwie mazowieckim w 2010 r. CD-ROM... 15,00 Portret województwa mazowieckiego ksi ka... 20,00 CD-ROM... 15,00 Statystyka gmin i powiatów województwa mazowieckiego Internet Powszechny Spis Rolny raport z wyników woj. mazowieckiego ksi ka... 15,00 CD-ROM... 15,00 Pietruszka za 1 kg Kawa naturalna ziarnista za 250 g Ry za 1 kg Czekolada gorzka za 100 g -7,6-5,4-4,7-3, % ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH ARTYKU ÓW YWNO CIOWYCH W PA DZIERNIKU 2011 R. (analogiczny miesi c roku poprzedniego = 100) Ziemniaki za 1 kg Cytryny za 1 kg Buraki za 1 kg Cebula za 1 kg Herbata "Madras", paczkowana w kraju za 100 g Ry za 1 kg Jaja kurze wie e za 1 szt. -36,0-27,5-23,8-23,5-16,6-13,5-4,0 10,9 15,3 18,2 24,1 23,7 22,0 38, % Kakao naturalne za 100 g Cukier bia y kryszta za 1 kg Kurcz patroszone, wie e za 1 kg Olej rzepakowy za 1l Kawa naturalna mielona za 250 g Szynka wieprzowa gotowana za 1 kg Chleb pszenno- ytni za 0,5 kg rednie ceny wybranych towarów i us ug konsumpcyjnych (bez artyku ów ywno ciowych) w pa dzierniku 2011 r. w stosunku do wrze nia 2011 r. oraz do pa dziernika 2010 r. kszta towa y si w nast puj cy sposób. Strona 6

7 15 10 ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I US UG KONSUMPCYJNYCH (bez artyku ów ywno ciowych) W PA DZIERNIKU 2011 R. (miesi c poprzedni = 100) 11,1 9,8 Opracowania sygnalne przewidziane do wydania w 2011 r ,2 4,9 4,2 3,4 3,0-3,4 Komunikat o sytuacji spo ecznogospodarczej woj. mazowieckiego. -5 Pó buty damskie skórzane, na podeszwie nieskórzanej za 1 par Podzelowanie obuwia m skiego za 1 par Koszula m ska bawe niana, d ugi r kaw za 1 szt. Wata opatrunkowa produkcji krajowej za 200 g Rajstopy damskie cienkie, g adkie za 1 par Pasta do mycia z bów, specjalna za 75 ml elazko z nawil aczem za 1 szt. Myd o toaletowe dla dzieci za 100 g Stan i ruch naturalny ludno ci w woj. mazowieckim w 2010 r. Aktywno ekonomiczna ludno ci w woj. mazowieckim. (IV kw r., I, II, III kw r.) 35 ZMIANY REDNICH CEN DETALICZNYCH WYBRANYCH TOWARÓW I US UG KONSUMPCYJNYCH (bez artyku ów ywno ciowych) W PA DZIERNIKU 2011 R. (analogiczny miesi c roku poprzedniego = 100) Budownictwo mieszkaniowe w woj. mazowieckim w 2010 r. 33, ,6 24,5 18,6 14,0 12,3 11,8 Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w woj. mazowieckim. Stan na koniec 2010 r ,2-6,8-1,1 Turystyka w woj. mazowieckim -15 Wata opatrunkowa produkcji krajowej za 200 g Bilet normalny, jednorazowy na przejazd miejskim autobusem zwyk ym Pobranie wody zimnej z miejskiej sieci wodoci gowej op ata za 1 m 3 Obr czka z ota próby 0,585 za 1g Garnitur m ski 2-cz ciowy, z elanowe ny za 1 kpl Podkoszulek m ski, bawe niany krótki r kaw za 1 szt. Proszek do prania w pralkach automatycznych za 1000 g Strzy enie w osów m skich elazko z nawil aczem za 1 szt. Gazeta codzienna, lokalna za 1 egz. w 2010 r. Statystyka Warszawy. Wybrane dane o podregionach województwa mazowieckiego. (IV kw r., I, II, III kw r.) ród towarów i us ug niekonsumpcyjnych w pa dzierniku 2011 r. w stosunku do wrze- nia 2011 r. wzros y ceny m.in.: paliwa do zasilania silników samochodowych, "LPG" (o 10,5%), wanny akrylowej (o 4,0%), drzwi zewn trznych, wej ciowych z o cie nic (o 3,9%), silikonu (o 3,5%), p yty OSB3 (o 2,8%), gipsu budowlanego (o 2,1%). Zmniejszy y si ceny np.: p yty gipsowo-kartonowej (o 7,7%), brodzika akrylowego z kabin (o 6,5%), zaprawy klej cej do glazury i terakoty (o 6,0%), miski ust powej bia ej (o 2,6%). W porównaniu z pa dziernikiem 2010 r. wzros y ceny m.in.: paliwa do zasilania silników samochodowych, "LPG" (o 21,3%), p ytki ceramicznej pod ogowej (o 15,0%), paneli pod ogowych, drewnianych (o 13,7%), benzyny bezo owiowej, 95-oktanowej (o 12,6%), grzejnika drabinkowego, azienkowego (o 10,5%). Zmniejszy y si ceny m.in.: cementu portlandzkiego (o 15,3%), tynku (o 13,8%), pi y spalinowej do ci cia drewna (o 12,7%), p yty gipsowo-kartonowej (o 10,6%), miski ust powej, tzw. kompakt (o 9,3%), zaprawy klej cej do glazury i terakoty (o 8,3%), opaty do Rolnictwo w woj. mazowieckim w 2010 r. Bud ety gospodarstw domowych w woj. mazowieckim w 2010 r. Rachunki regionalne w woj. mazowieckim w latach Szko y wy sze w woj. mazowieckim w 2010 r. piasku (o 7,6%). Strona 7

8 IN FO RM AC JE I OPRACOWANIA S TA TYS TYC ZNE R OK XIX Nr 1/201 0 K wartalnik S TA TI STIC AL INFORMATION AND ELABORATIONS Y EAR XIX No. 1/2 010 Quarterly WARSZAWA URZ D STATYSTYCZNY W WARSZAWIE STATISTICAL OFFICE IN WARSAW B ia k a B ie la ny Tar gó wek Pr aga Rem bert ów B em owo - Pó noc Pr ag a Wola - Po ud nie We so a U r su s W awer M okotó w o chy Wi l an ów U r sy n ów oli bor z O ch o ta ródmi e ci e ISSN Informacje na temat publikacji wydawanych przez urz d uzyskamy w: Centrum Informacji Statystycznej, pok. 18, parter tel , faks oraz w Centrach Informacji Statystycznej w: Oddziale SPRZEDA DETALICZN WYDAWNICTW URZ DU STATYSTYCZNEGO US w Warszawie, Centrum Informacji Statystycznej, parter, pok. 18 Punkt sprzeda y Zak adu Wydawnictw Statystycznych Warszawa, w Ciechanowie Ciechanów, ul. Nadrzeczna 1 tel Oddziale w Ostro ce Ostro ka, ul. Insurekcyjna 3 tel Oddziale w P ocku P ock, ul. Otoli ska 21 tel Oddziale w Radomiu Radom, ul. Planty 39/45 tel Oddziale w Siedlcach Siedlce, ul. Pu askiego 19/21 tel PROWADZ : al. Niepodleg ci 208 (parter) tel. bezp U w a g a. Zamówienia na prenumerat publikacji mo na sk ada przez Internet - zak adka publikacje w sprzeda y, pisemnie, faksem lub em na adres Urz du Statystycznego w Warszawie, podaj c pe ny adres odbiorcy z kodem pocztowym oraz numerem identyfikacyjnym p atnika VAT (NIP). PRZEGL D STATYSTYCZNY Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wed ug wst pnych danych 1, w Warszawie w okresie stycze -pa dziernik 2011 r. oddano do u ytkowania 7824 mieszkania (o 30,9% mniej ni w analogicznym okresie STRUKTURA MIESZKA ODDANYCH DO U YTKOWANIA W M.ST. WARSZAWIE WED UG FORM BUDOWNICTWA W OKRESIE STYCZE -PA DZIERNIK 2011 R. komunalne (3,4%) przeznaczone na sprzeda lub w ynajem (77,3%) 2010 r.), a w województwie mazowieckim mieszka, tj. o 16,9% mniej ni w okresie stycze -pa dziernik 2010 r. Wzrost liczby oddanych mieszka odnotowano w budownictwie komunalnym (ze 116 do 262 mieszka, tj. o 125,9% wi cej) oraz w budownictwie indywidualnym (z 840 do 1197 mieszka, tj. o 42,5% wi cej). Natomiast spadek nast pi w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, które odda o do u ytkowania 6051 mieszka (o 36,9% mniej) oraz w budownictwie spó dzielczym (o 59,8% mniej). spó dzielcze (4,0%) indyw idualne (15,3%) W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. w budownictwie spo ecznym czynszowym i zak adowym nie oddano mieszka do u ytkowania. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. rozpocz to budow mieszka (o 1,5% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r.), z czego: w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem, 621 w budownictwie indywidualnym, 303 w budownictwie komunalnym, 9 w budownictwie spo ecznym czynszowym. W okresie stycze -pa dziernik 2011 r. w Warszawie wydano pozwolenia na budow mieszka (o 62,3% wi cej ni w analogicznym okresie 2010 r.), w tym w budynkach realizowanych przez inwestorów indywidualnych na 847 mieszka, tj. o 11,2% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r. Przeci tna powierzchnia u ytkowa 1 mieszkania oddanego do u ytkowania w okresie stycze -pa dziernik 2011 r. wynios a 76,2 m 2 i zwi kszy a si w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. o 3,4 m 2. W budownictwie indywidualnym przeci tna powierzchnia u ytkowa wynios a - 152,4 m2 (o 23,6 m 2 mniej ni w analogicznym okresie 2010 r.), w budownictwie spó dzielczym - 69,5 m 2 (o 7,4 m 2 wi cej), w budownictwie realizowanym na sprzeda lub wynajem - 62,9 m 2 (o 2,3 m 2 mniej), w budownictwie komunalnym - 41,2 m 2 (o 13,3 m 2 wi cej). STATISTICAL REVIEW Warsaw PORT RET WOJEWÓDZTWA WAR S AW MAZ OW IEC 2010 KI EGO SPORT W M.ST. WARSZAWIE W LATACH SPORT IN THE CAPITAL CITY OF WARSAW IN Dane meldunkowe. Strona 8

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo