Poznań, lipiec Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

Transkrypt

1 Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych informacje o zmianach w kluczowych dokumentach programowych Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 Informacje o aktualnych konkursach Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościelna Poznań tel. (61) fax (61) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Celem Poddziałania jest realizacja projektów zakładających: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŝliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizację warsztatów orasz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: o pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, o staŝe/praktyki zawodowe, o szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, o o subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, - 2 -

3 wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych SłuŜb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. Dopuszcza się moŝliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Termin składania wniosków - wnioski będą przyjmowane od dnia 30 czerwca do dnia 29 lipca 2011 r. w godzinach od 7.30 do w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Celem Działania jest realizacja następujących typów projektów: Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyŝszeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: o monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, o podwyŝszanie jakości oferty edukacyjnej w tym równieŝ w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, o rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym równieŝ w formie e-learningu. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone - 3 -

4 w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,96 zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Termin składania wniosków - wnioski będą przyjmowane od dnia 13 czerwca 2011 r. w godzinach od 7.30 do w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań tel fax Realizacja zadań słuŝących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wielkopolskiej wsi Celem Konkursu jest wyłonienie jednej lub więcej ofert i dofinansowanie projektu/projektów na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinach określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności poŝytku publicznego na rok 2011 : Działalność wspomagająca rozwój obszarów wiejskich: o działania promujące wzmocnienie toŝsamości regionalnej i lokalnej, Kultury: o realizacji zadań słuŝących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi. Konkurs obejmuje zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niŝ 1 września 2011 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niŝ w dniu 15 listopada 2011 roku. Realizacja przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców środowisk wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, ma na celu pielęgnowanie i kultywowanie lokalnej twórczości, sztuki ludowej oraz obrzędów i zwyczajów. Realizacja zadania ma słuŝyć zaktywizowaniu społeczności lokalnej, wzmocnieniu więzi międzypokoleniowej oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi. Konkurs dotyczy realizacji przedsięwzięć obejmujących poniŝsze zagadnienia: imprezy popularyzujące tradycje artystyczne i kulinarne regionu, warsztaty artystyczne słuŝące popularyzacji dziedzictwa kulturowego wsi, prezentacje dawnych obrzędów regionu, prezentacje lokalnej twórczości, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, takŝe języka regionalnego i gwary oraz potraw regionalnych. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy

5 Wysokość dotacji do rozdysponowania w 2011 r. wynosi zł. Termin składania wniosków - oferty naleŝy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pokoju 701 (VII p.) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy ). O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem. Oferty naleŝy składać w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Zlecenie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie małych grantów w roku 2011 Celem zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w Art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) do realizacji poniŝszych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz w cele Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. Rodzaje zadań: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzaleŝnieniom i patologiom społecznym. Wnioski mogą składać podmioty spełniające następujące kryteria: prowadzić statutową działalność na terenie województwa wielkopolskiego, nie posiadać zobowiązań publiczno prawnych wobec budŝetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, posiadać własne konto bankowe, prowadzić księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość dotacji: do rozdysponowania pozostaje fundusz wysokości zł. Termin składania wniosków - wnioski przyjmowane będą od 18 kwietnia 2011 roku do 31 sierpnia 2011 r. w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, Poznań. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

6 Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a Warszawa tel fax Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz społeczności romskiej Celem Poddziałania jest dofinansowanie projektów obejmujących działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem tych, które w ciągu ostatnich 3 lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgod-nie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości i podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wysokość dotacji: alokacja na rok 2011 w ramach konkursu wynosi zł. Termin składania wniosków - Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu naleŝy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A, Warszawa, wnioski moŝna składać od 4 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.30 do Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Gospodarki Departament WdraŜania Programów Operacyjnych Plac Trzech KrzyŜy 3/ Warszawa tel. (22) fax (22) Konkurs Dofinansowanie projektów organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP Celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości w Europie zgodnie z programem Small Business Act i wyróŝnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować - 6 -

7 do rozwoju własnej działalności gospodarczej. Kampania odbywa się w 37 krajach, dzięki czemu imprezy przewidziane w jej ramach na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym są łatwo dostępne zarówno dla juŝ aktywnych, jak i potencjalnych przedsiębiorców. Podczas tych wydarzeń przedsiębiorstwa mogą teŝ dzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać dróg dalszego rozwoju. Wnioski mogą składać doświadczeni i przyszli przedsiębiorcy, młodzi ludzie, organizacje biznesowe, podmioty świadczące usługi wsparcia dla biznesu, organy administracji publicznej, instytucje oświatowe kaŝdy moŝe wziąć udział w organizacji wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP lub w samych wydarzeniach. Większość wydarzeń zostanie zorganizowana w 37 krajach uczestniczących z tym Ŝe wydarzenia o zasięgu europejskim/międzynarodowym będą się najczęściej odbywać w Brukseli. Wysokość dotacji: maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niŝ zł i nie będzie przekraczała 50% kosztów organizacji przedsięwzięcia. Termin rejestracji jeden miesiąc kalendarzowy przed planowaną datą wydarzenia. Po 30 listopada 2011 r. rejestracja nowych wydarzeń będzie niemoŝliwa. Podpisane przez upowaŝnione osoby zgłoszenia naleŝy składać najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2011 r. na adres: Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Plac Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa, z adnotacją: SME Week - konkurs na dofinansowanie projektów. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego ul. HoŜa 20 ul. Wspólna 1/ Warszawa tel. (22) fax (22) Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Celem Konkursu jest zintensyfikowanie współpracy w obszarze badań, jak równieŝ udzielić wsparcia dla dwustronnych projektów badawczych w obszarze zrównowaŝonego rozwoju. Badania realizowane w ramach tej współpracy skupią się na tematach dotyczących zrównowaŝonego rozwoju w aspektach ekologicznym, gospodarczym oraz społecznym. Dodatkowo współpraca naukowa obu państw przyczyni się do wzmocnienia Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) w obszarze geograficznym obejmującym Central and Eastern European Countries (CEEC). Tematy projektów w konkursie muszą mieścić się w następujących obszarach: climate and energy e.g. climate protection technologies to increase energy efficiency, sustainable economies and resources e.g. environmental technologies, water and effluent management, waste reclamation, technologies to increase resource efficiency, sustainable land management e.g. sustainable forestry and soil conservation, sustainable land usage

8 Wnioski mogą składać polsko-niemieckie konsorcja, złoŝone z min. 2 i maks. 5 podmiotów, w tym min. 1 podmiotu z Polski i 1 podmiotu z Niemiec. Polskę w konkursie reprezentuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) natomiast po stronie niemieckiej za organizację konkursu odpowiada Project Management Agency at the German Aerospace Centre (PT-DLR). W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty badawczo-rozwojowe, które: cechują się podejściem interdyscyplinarnym i/lub transdyscyplinarnym, wnoszą wkład do zwiększenia intensywności współpracy pomiędzy Polską i Niemcami w zakresie badań nad zrównowaŝonym rozwojem, realizują opisany powyŝej cel konkursu, oraz te, których rezultaty mogą zawrzeć się w trzech filarach zrównowaŝonego rozwoju: ekologii, gospodarki oraz społeczeństwa. Wniosek o dofinansowanie międzynarodowego projektu w ramach Programu mogą złoŝyć: jednostka naukowa (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 9 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.), konsorcjum naukowe (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 12 ww. ustawy), sieć naukowa (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 14 ww. ustawy), centrum naukowo-przemysłowe (zgodnie z definicją art. 2 pkt 15 ww. ustawy), centrum naukowe PAN (zgodnie z definicją art. 2 pkt 16 ww. ustawy), przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473), jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej. Wysokość dotacji nie została określona. W przypadku wnioskodawcy niepodlegającego przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom dofinansowania moŝe wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu. Termin składania wniosków - polscy partnerzy konsorcjum składają wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na komplet dokumentów składanych przez polskich partnerów konsorcjum do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju składają się: wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami w języku polskim, wspólny opisu projektu w języku angielskim oraz polskim. Komplet powyŝszych dokumentów naleŝy wysyłać od 1 czerwca 2011 r. do 1 września 2011 r., drogą mailową na adres: oraz do 10 września 2011 r. w wersji papierowej (2 komplety dokumentów) z podpisami osób uprawnionych, na adres: Agnieszka Ratajczak, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) lub złoŝyć osobiście w siedzibie NCBiR. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

9 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel. (22) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach MALUCH DRUGI NABÓR Celem Programu jest: stworzenie warunków dla rozwoju zróŝnicowanych instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat), umoŝliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, wspomoŝenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost aktywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje m.in. stosowanie róŝnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom aktywnym na rynku pracy godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0-3 lata opieką instytucjonalną. Przedmiotem dofinansowania jest: wyposaŝenie albo doposaŝenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie opieka nad małymi dziećmi, adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi. Wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę lub adaptacja budynku znajdującego się w zasobach gminy, a takŝe wyposaŝanie pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy następujących form: Ŝłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym W konkursie mogą być zgłaszane oferty dotyczące zadań podejmowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (dotyczy to takŝe organizacji pozarządowych i innych podmiotów). Środki partnera oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi gminy. Gminy, które uzyskały dotacje w 1 edycji Programu (edycja marzec 2011 r.), mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu Maluch 2011 edycja 2 w przypadku zadań polegających na utworzeniu nowych - dodatkowych miejsc, nie ujętych w ofertach 1 edycji Programu. Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł. Termin składania wniosków: oferty naleŝy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs Maluch 2011 edycja 2 do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub złoŝyć osobiście. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) naleŝy przesłać na adres Urzędu Wojewódzkiego, zaś załącznik do oferty Syntetyczna informacja o ofercie takŝe na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 9 -

10 wpisując w temacie Oferta Maluch 2011 edycja 2 oraz nazwę gminy, w terminie złoŝenia oferty w formie papierowej. Terminy składania ofert w kolejnych turach są następujące: tura 1: do 20 czerwca 2011 r., tura 2: do 15 lipca 2011 r., tura 3: do 5 sierpnia 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs - nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2011 r. Celem Konkursu jest wyróŝnienie za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2011 Rada Pomocy Społecznej określiła następujące priorytety przy ocenie wniosków: Promocja wniosków dotyczących wybitnych osiągnięć w budowaniu prestiŝu zawodu pracownika socjalnego w społeczności lokalnej, Promocja wybitnych, nowatorskich działań w realizacji idei wolontariatu (bieŝący rok jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu), Promowanie efektywnych działań słuŝb społecznych w celu usamodzielnienia osób i rodzin w przezwycięŝaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych. Wnioski mogą składać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. Termin składania wniosków - wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezaleŝne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów), naleŝy nadesłać do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego Konkurs Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną Celem Konkursu jest wspieranie podmiotów w obszarze rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych przez administrację publiczną

11 Wnioski mogą składać: podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność poŝytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, projekty muszą być realizowane w partnerstwie co najmniej jednej organizacji pozarządowej i jednej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji: - na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Termin składania wniosków - Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 20 czerwca 2011 r. Wniosek naleŝy złoŝyć osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa tel. (22) Konkurs Dobre praktyki EFS Celem Konkursu jest: promocja projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pokazujących, w jaki sposób te środki trafiają do ludzi i zmieniają ich Ŝycie, upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Programu Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Wnioski mogą składać beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nagrody: wszystkie nagrodzone projekty w ramach 5 konkursowych kategorii tzw. Dobre praktyki EFS, zostaną uhonorowane tytułem Najlepsza inwestycja w człowieka. Przyznanie powyŝszego tytułu będzie wiązało się takŝe z przekazaniem laureatom specjalnie w tym celu wykonanych statuetek. Projekty zostaną równieŝ zaprezentowane na stronach internetowych: i a takŝe przedstawione w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo dla dwóch reprezentantów projektów, które zajęły pierwsze miejsca w kaŝdej z pięciu kategorii, ufundowany zostanie wyjazd studyjny do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie

12 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wręczenie nagród odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2011 r. podczas uroczystej gali z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego. Termin składania wniosków - opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami moŝna przesyłać do 31 sierpnia 2011 r. na adres: Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39 a, Warszawa z dopiskiem Konkurs Dobre praktyki EFS Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa ul. Wspólna 30, Warszawa. tel. (22) , (22) fax (22) Konkurs na najlepszy projekt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego III edycja Celem Konkursu jest Lokalne Grupy Działania wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , które prowadzą działania mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego, a takŝe na rzecz dostępu tych produktów do rynku. Wnioski mogą składać Lokalne Grupy Działania, które: wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , realizujące działania mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego, prowadzące działania na rzecz dostępu do rynku produktu regionalnego lub tradycyjnego. Do udziału w konkursie kwalifikują się projekty związane z produktami regionalnymi lub tradycyjnymi: wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestniczącymi w krajowym systemie jakości Ŝywności Jakość Tradycja opracowanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, uczestniczącymi w systemie Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, ubiegającymi się o rejestrację nazw jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, których wnioski o rejestrację zostały przekazane do Komisji Europejskiej, w odniesieniu do których trwają prace nad przygotowaniem wniosku o rejestrację nazw jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności. Nagrody: organizator przeznacza na nagrody zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa przyzna nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości: nagroda za zajęcie I miejsca zł, nagroda za zajęcie II miejsca zł,

13 nagroda za zajęcie III miejsca zł. Termin składania wniosków - termin przekazania formularza zgłoszeniowego upływa z dniem 15 września 2011 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy naleŝy przekazać na adres: Wydział Oznaczeń Geograficznych, Departament Promocji i Komunikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Lokalnych-Grup-Dzialania Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Kwalifikowanego i MłodzieŜowego ul. Senatorska Warszawa tel. (22) Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2011 roku zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski Celem Konkursu jest organizacja następujących wydarzeń: mistrzostw świata w kategorii seniorów i seniorek, mistrzostw Europy w kategorii seniorów i seniorek, uniwersjady, młodzieŝowych igrzysk olimpijskich (MIO), olimpijskiego festiwalu młodzieŝy Europy (EYOF), innej imprezy międzynarodowej, waŝnej dla promocji polskiego sportu. Wnioski mogą składać: polskie związki sportowe uczestniczące w programie przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych, organizatorzy międzynarodowych imprez sportowych na terenie Polski, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, wskazane przez polskie związki sportowe, jako organizatorzy na terenie Polski międzynarodowych imprez sportowych w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych. Jednostka składająca ofertę w konkursie musi spełniać następujące warunki: uzyskać wcześniejszą zgodę Ministra Sportu i Turystyki na organizację wskazanej międzynarodowej imprezy sportowej na terenie Polski, wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki, wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy, przedstawić pisemnie szczegółowy projekt przedsięwzięcia zawierający w szczególności określenie rangi przedsięwzięcia, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny

14 Wysokość dotacji: wynosi zł. Termin składania wniosków: oferty konkursowe naleŝy składać drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Rozwoju i Promocji Sportu, Warszawa, ul. Senatorska 14, lub osobiście w Kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki, z dopiskiem na kopercie: Promocja sportu organizacja zawodów międzynarodowych Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: u_promocji_spo.html Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Informacji Europejskiej Al. J. Ch. Szucha Warszawa tel. (22) Konkurs dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce Prezydencji Celem Konkursu jest: upowszechnienie wśród młodzieŝy, wiedzy na temat istoty Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, dostarczenie nauczycielom narzędzi do prowadzenia zajęć szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach szkolnych klubów europejskich, wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania w szkołach. KaŜdy z nauczycieli moŝe zgłosić tylko jeden scenariusz lekcji. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie te scenariusze, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Scenariusz moŝe być przygotowany w dowolnej formie: pisemnej lub multimedialnej. Scenariusze zajęć lekcyjnych będą analizowane i oceniane przez Komisję Konkursową w oparciu o następujące kryteria: o kryteria merytoryczne, o wartości poznawcze, o narzędzia metodyczne wykorzystane w scenariuszu. Wnioski mogą składać nauczyciele gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Nagrody - autorom najlepszych scenariuszy zostaną przyznane nagrody pienięŝne: za uzyskanie I miejsca zł, za uzyskanie II miejsca zł, za uzyskanie III miejsca zł. Dodatkowo nagrodzeni nauczyciele wezmą udział w wizycie studyjnej w Brukseli, w terminie określonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodatkowym wyróŝnieniem będzie opublikowanie scenariuszy na stronach internetowych MSZ oraz promocja podczas szkoleń z tematyki prezydencji dla nauczycieli. Termin składania wniosków: Scenariusz naleŝy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Informacji Europejskiej, Al. J. Ch. Szucha 23, Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Scenariusz lekcji lub dostarczyć

15 osobiście do dnia 22 sierpnia 2011 r. do godz na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Informacji Europejskiej, pok. 114, ul. Bagatela 14, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: a,zajec,lekcyjnych,,poswieconych,tematyce,prezydencji,43440.html European Commission Education, Audiovisual and Culture DG avenue du Bourget 1 B-1140 Brussels Belgium Program Kultura Część 1. Projekty współpracy Obszar 1.1. Wieloletnie projekty współpracy Obszar Projekty współpracy Celem Działań jest ułatwianie międzynarodowych działań oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury. W ramach w/w obszarów zakłada się dofinansowanie dwojakich pod względem terminowym, rodzajów projektów - krótkoterminowych trwających nie dłuŝej niŝ 2 lata (24 miesiące) i projektów długoterminowych trwających 3-5 lat (36-60 miesięcy). Rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: dotyczące wszystkich dziedzin kultury i sztuki: sztuki performatywne i wizualne, literatura, dziedzictwo. Nie kwalifikują się projekty audiowizualne, o wyraźnym europejskim charakterze, wpisujące się w cele Programu Kultura, oparte na realnej współpracy międzynarodowej: w projektach krótkoterminowych muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z róŝnych państw, w projektach długoterminowych co najmniej sześć i kaŝdy współorganizator musi mieć wkład zarówno w tworzenie i realizację projektu jak i w jego finansowanie (finansowy wkład własny), umoŝliwiające nawiązanie i rozwijanie międzynarodowych kontaktów i działań w dziedzinie kultury, przedsięwzięcia interdyscyplinarne, łączące kilka róŝnych dziedzin sztuki, realizujące ideę ponadnarodowego przemieszczania się artystów i dzieł oraz wymiany myśli i produktów kulturalnych, innowacyjne, oryginalne, oparte na interesującym pomyśle. Wnioski mogą składać: publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność związana jest z kulturą. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie Kultura oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań. Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa naleŝące do EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), państwa kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra),

16 państwa Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina oraz o ile zostanie podpisane Porozumienie o współpracy Albania. Wysokość dotacji: Projekty krótkoterminowe od do euro. Dofinansowanie z Programu Kultura nie moŝe stanowić więcej niŝ 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Projekty długoterminowe od do euro rocznie. Dofinansowanie z Programu Kultura nie moŝe stanowić więcej niŝ 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Termin składania wniosków upływa 5 października 2011 r. Formularz wypełnia się i przesyła elektronicznie (do godz. 12:00). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek moŝna wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się uŝywać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Kultura Część 1. Projekty współpracy Obszar Wspieranie europejskich festiwali kultury Celem Działań jest ułatwianie międzynarodowych działań oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów w dziedzinie kultury. Rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: dotyczące wszystkich dziedzin kultury i sztuki: sztuki performatywne i wizualne, literatura, dziedzictwo. Nie kwalifikują się projekty audiowizualne, o wyraźnym europejskim charakterze, wpisujące się w cele Programu Kultura, oparte na realnej współpracy międzynarodowej: w projektach muszą uczestniczyć co najmniej trzy organizacje z róŝnych państw uczestniczących w Programie oraz co najmniej jeden operator kulturalny z państwa trzeciego. Wszyscy organizatorzy muszą działać na podstawie umowy określającej zasady i wkład kaŝdego z nich w tworzenie, realizację i finansowanie projektu, ukierunkowanej na działalność w państwie trzecim: co najmniej połowa działań musi się odbywać w państwie trzecim, przedsięwzięcia interdyscyplinarne, łączące kilka róŝnych dziedzin sztuki, innowacyjne, oryginalne, oparte na interesującym pomyśle. Jedna edycja festiwalu maksymalnie 12 miesięcy. Wnioski mogą składać: publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność polega na organizowaniu festiwali. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie Kultura oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań. Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa naleŝące do EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), państwa kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra), państwa Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina oraz o ile zostanie podpisane porozumienie o współpracy Albania. Wysokość dotacji wynosi do euro. Dofinansowanie nie moŝe stanowić więcej niŝ 60% kosztów kwalifikowanych

17 Termin składania wniosków upływa 16 listopada 2011 r. Formularz wypełnia się i przesyła elektronicznie (do godz. 12:00). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek moŝna wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się uŝywać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Kultura Część 2. Wspieranie podmiotów działających na szczeblu europejskim w dziedzinie kultury Celem Obszaru jest przyznanie grantów w postaci rocznej dotacji operacyjnej. Granty przyznawane są nie na realizację konkretnych projektów, ale na działalność bieŝącą organizacji i mają pozwolić sfinansować koszty jej funkcjonowania: personel, spotkania wewnętrzne, podróŝe, publikacje, czynsz, amortyzacja i inne koszty bezpośrednio związane z programem pracy organizacji. Wnioski mogą składać: organizacje działające w obszarze kultury na skalę europejską w ogólnym interesie europejskim lub stanowiące część polityki kulturalnej Unii Europejskiej realizującą jej cele. Publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność związana jest z kulturą. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie Kultura oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań. Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa naleŝące do EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia), państwa kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra), państwa Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina oraz o ile zostanie podpisane porozumienie o współpracy Albania. Na dofinansowanie mogą liczyć głównie: AMBASADOROWIE KULTURY EUROPEJSKIEJ organizacje, które poprzez swoje oddziaływanie na poziomie europejskim mają szanse stać się przedstawicielami kultury europejskiej i pełnić funkcję ambasadorów kultury europejskiej czyli reprezentować interesy ogólnoeuropejskie w dziedzinie kultury. Działalność ambasadora musi być prowadzona w co najmniej siedmiu krajach uczestniczących w Programie Kultura. Organizacja musi istnieć przynajmniej dwa lata. Ambasadorami są w szczególności: orkiestry, chóry, grupy teatralne, zespoły taneczne, których działalność ma prawdziwie międzynarodowy i europejski wymiar np.: The European Theatre Convention, European Youth Jazz Orchestra. SIECI PROPAGATORÓW europejskie sieci kulturalne utworzone przez zrzeszonych członków w wielu krajach. KaŜdy z członków sieci reprezentuje określoną kategorię organizatorów kultury lub obszar działalności na poziomie europejskim. Sieci mają tworzyć dialog strukturalny w ogólnoeuropejskim interesie w dziedzinie kultury czyli rozpowszechniać informacje na temat Unii Europejskiej i promować europejską współpracę kulturalną, przyczyniać się do debaty na temat rozwoju wspólnego obszaru kulturalnego oraz wzmacniać europejską scenę kulturalną zarówno na poziomie danego sektora jak i na poziomie jednostki. Sieci muszą skupiać członków w co najmniej piętnastu krajach uczestniczących w Programie Kultura. Jeśli składają się z organizatorów działań kulturalnych na poziomie krajowym (np. federacje krajowe) muszą skupiać przedstawicieli z co najmniej dziesięciu krajów. Sieć musi istnieć przynajmniej rok. Mogą to być na przykład: sieci muzeów, zrzeszenia instytucji muzycznych, tanecznych, takie jak: European Network of Artists. PLATFORMY DIALOGU STRUKTURALNEGO (szczególna procedura) organizacje aktywnie zaangaŝowane w dialog strukturalny z Komisją Europejską w ramach Europejskiej Agendy Kultury. Ich działanie ma przyczyniać się do prowadzenia i wzbogacenia debaty politycznej na temat rozwoju wspólnego obszaru kulturalnego oraz na temat celów Europejskiej Agendy Kultury a takŝe pozwalać na lepsze zrozumienie polityki kulturalnej prowadzonej w ogólnym interesie europejskim

18 Cele europejskiej agendy kultury: o wspieranie róŝnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego o promocja kultury jako katalizatora kreatywności o promocja kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych UE Platformy są tworzone w następstwie konkretnych zaproszeń do wyraŝenia zainteresowania ogłaszanego przez Komisję Europejską. Wysokość dotacji: Ambasadorowie kultury: do euro, Sieci propagatorów: do euro, Platformy dialogu strukturalnego: do euro, Dofinansowanie UE nie moŝe przekroczyć 80% kosztów operacyjnych dot. przedstawionego programu prac. Termin składania wniosków upływa 15 września 2011 r. Formularz wypełnia się i przesyła elektronicznie (do godz. 12:00). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek moŝna wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się uŝywać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Kultura Część 3.2 Współpraca między organizacjami badającymi politykę kulturalną Celem Obszaru jest przyznanie grantów organizacjom z sektora publicznego i prywatnego zajmującym się analizą polityki kulturalnej. Organizacje te mogą uzyskać dofinansowanie na projekty współpracy związane z europejską agendą kultury. Cele europejskiej agendy kultury: wspieranie róŝnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego, promocja kultury jako katalizatora kreatywności, promocja kultury jako istotnego elementu stosunków międzynarodowych UE. Rodzaje działań kwalifikujących się do dofinansowania: utrzymanie sekretariatu i koordynacja grupy, wymiana, analiza, porównanie i konsolidacja posiadanych danych ilościowych i jakościowych oraz ocena metodologii, opracowanie propozycji i zaleceń dotyczących nowych metod oceny lub danych ilościowych i jakościowych. Uwaga! Dofinansowanie nie moŝe być przyznane na rozpoczęcie nowych szczególnych badań lub gromadzenie danych. Projekty współpracy w ramach obszaru 3.2 mogą trwać od 12 do 24 miesięcy. Wnioski mogą składać: publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną, których główna działalność jest związana ze sferą kultury. Muszą one mieć bezpośrednie i praktyczne doświadczenie w analizie, szacowaniu lub ocenie oddziaływania strategii kulturalnych (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i/lub europejskim) związanych z celami europejskiej agendy kultury. Mogą to być np. wydziały ds. kultury organów krajowych, regionalnych i lokalnych, obserwatoria lub fundacje kulturalne, wydziały uniwersytetów specjalizujące się w działaniach kulturalnych, organizacje zawodowe, sieci. Wnioskodawca musi mieć siedzibę w jednym z krajów uczestniczących w Programie Kultura oraz wykazać się finansową i operacyjną zdolnością do przeprowadzenia proponowanych działań. Kraje uczestniczące w Programie: państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa naleŝące do EOG (Islandia, Lichtenstein, Norwegia),

19 państwa kandydujące do UE (Turcja, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Czarnogóra), państwa Bałkanów Zachodnich: Bośnia i Hercegowina oraz o ile zostanie podpisane porozumienie o współpracy Albania. Wysokość dotacji: moŝe wynieść do euro za kaŝdy rok działalności i nie moŝe stanowić więcej niŝ 60% kosztów kwalifikowanych. Termin składania wniosków upływa 5 października 2011 r. Formularz wypełnia się i przesyła elektronicznie (do godz. 12:00). Kopię wydrukowaną formularza wysyła się na adres Agencji Wykonawczej w Brukseli (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek moŝna wypełnić w języku polskim, jednak zaleca się uŝywać jednego z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu Celem Działania jest przygotowanie przyszłych przedsięwzięć UE w tym obszarze, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej księdze na temat sportu z 2007 r. oraz w komunikacie z 2011 r. pt. Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu. Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma za zadanie wsparcie transnarodowych projektów w celu zidentyfikowania i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu w następujących obszarach: zapobieganie i zwalczanie przemocy i nietolerancji w sporcie, promowanie innowacyjnych podejść w zakresie poprawy organizacji sportu w Europie. Wnioski mogą składać: instytucje publiczne, organizacje nienastawione na zysk (non-profit). Wnioskodawcy muszą: posiadać osobowość prawną, posiadać siedzibę w jednym z państw członkowskich UE. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie. Wysokość dotacji: budŝet udostępniony na potrzeby niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi euro w ramach linii budŝetowej Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu. Współfinansowanie UE moŝe wynieść maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych. Koszty personelu nie mogą przekraczać 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych. Nie są akceptowane jako współfinansowanie wkłady rzeczowe. W zaleŝności od liczby i jakości przedstawionych projektów, Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych funduszy. Termin składania wniosków - nieprzekraczalny termin przesyłania wniosków upływa dnia 29 lipca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego). Wniosek naleŝy wysłać na adres: European Commission, Directorate- General for Education and Culture Unit E3, MADO 20/73, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

20 Nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego Celem Konkursu jest nagrodzenie wysiłków tych, którzy w poprzednim roku wybitnie wyróŝnili się w temacie ochrony dziedzictwa kulturowego Europy. Przyznawana corocznie nagroda ma za zadanie promować najlepsze praktyki w temacie konserwacji dziedzictwa kulturowego, pobudzać wymianę wiedzy i doświadczeń ponad granicami w całej Europie, podnosić rozumienie i świadomość społeczną dotyczącą europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz zachęcać do dalszych wzorowych inicjatyw. Nagrody zostaną przyznane w 4 poniŝszych kategoriach: Ochrona - za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego w następujących obszarach: o pojedyncze budowle lub kompleksy budowlane na obszarach wiejskich lub miejskich, o obiekty przemysłowe, o krajobrazy kulturowe: historyczne parki i ogrody, większe obszary zaprojektowanego krajobrazu lub obszary o wartości kulturalnej, środowiskowej i/lub rolniczej- stanowiska archeologiczne, o kolekcje i dzieła sztuki: kolekcje o wartości historycznej i artystycznej lub dzieła sztuki dawnej. Badania - za wybitne badania przynoszące wymierne efekty w dziedzinie ochrony i zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego w jednym z wymienionych wyŝej obszarów. Usługi dedykowane przez jednostki i organizacje - dla osób lub organizacji w uznaniu ich Ŝmudnych wysiłków w celu zachowania, ochrony i rozwoju europejskiego dziedzictwa kulturowego w jednym z obszarów wymienionych w kategorii 1. Nagrodzony będzie wybitny wkład w dziedzinę ochrony i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości - a wybitne inicjatywy związane z edukacją w dziedzinie dziedzictwa, szkolenia z zakresu dziedzictwa kulturowego i konserwacji i programy podnoszące świadomość z zakresu dziedzictwa kulturowego. Wnioski mogą składać - nagroda moŝe zostać przyznana osobie fizycznej (np. specjaliście w zakresie konserwacji/odnowy pod względem naukowym, technicznym lub rzemieślniczym) lub grupie, która moŝe składać się ze specjalistów w zakresie konserwacji/odnowy, właścicieli, publicznych władz lokalnych i centralnych lub organizacji pozarządowych. Zgłoszenia moŝna nadsyłać z: krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących i wstępujących, krajów członkowskich EOG, pozostałe kraje europejskie mogą ubiegać się o medal lub dyplom, ale nie są uprawnione do ubiegania się o nagrodę finansową. Wysokość nagrody dla kaŝdej kategorii wynosi euro. Termin składania wniosków wnioski naleŝy składać do 1 października 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Poznań, sierpień 2011. Nr 8(47)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, sierpień 2011. Nr 8(47)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 8(47)/2011 Poznań, sierpień 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/787/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.08.2008r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓśNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl)

Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Program Kultura 2007 2013 (za: Narodowym Centrum Kultury: http://www.mk.gov.pl) Ogólnym celem Programu jest wzmocnienie przestrzeni kulturowej wspólnej dla Europejczyków, opartej na wspólnym dziedzictwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych

2014-2020. Kreatywna Europa. Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych 2014-2020 Kreatywna Europa Unijny program dla sektorów kultury i kreatywnych Cele Programu Kreatywna Europa promocja europejskiej kultury i róŝnorodności językowej międzynarodowa współpraca artystów i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora ECORYS Polska Iwona Burakowska Fundusz dla Organizacji Pozarządowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG szansą dla III sektora Kraków, 11 października 2007 r. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Regulamin otwartego konkursu na nabór Partnerów w celu przygotowania i wspólnej

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/25 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ADMINISTRACYJNE KOMISJA Zaproszenie do składania wniosków Program Kultura (2007 2013) Wdrożenie działań programowych: wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 1. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Szkoła z Pasją II edycja dotyczącego upowszechniania współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne S t r o n a 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MoŜliwości finansowania inicjatyw oświatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny

Bardziej szczegółowo

Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (2007-2013)

Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (2007-2013) Program Kultura, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego PROGRAM KULTURA (2007-2013) Cele Programu cel ogólny wzmocnienie europejskiej j współpracy p kulturalnej cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU Program Współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2009 I. WPROWADZENIE Doświadczenia poprzednich lat

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała nr V/17/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Miasta Kudowa Zdrój z podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21(313)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 21(313)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 21(313)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2015 roku w dziedzinie kultury,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Aktualizacja harmonogramu uruchomienia programów na lata 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Ł ó d z k a A k a d e m i a P O K L Nabór w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Projekty systemowe Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 400/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.12.2012 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA Zaproszenie do składania wniosków EACEA/38/12 Program Erasmus Mundus 2009 2013 Realizacja

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu p.n. Targi Aktywnych Form Pomocy - edycja 2014 Minister

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 0150/XL/301/05. Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie

Uchwała nr 0150/XL/301/05. Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie Uchwała nr 0150/XL/301/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXVI/152/09 RADY GMINY Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku

Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku 1 Uchwała Nr XXV/142/04 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2005. Na podstawie art. 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program Współpracy Gminy Miasta Toruń. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 262 Rady Miasta Torunia z dnia 21.02.2008 Program Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 12 (126) (21 marca 3 kwietnia 2011 r.) WAśNE INFORMACJE Wybór projektów do dofinansowania w ramach II naboru do Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Edycja IV. Rok 2008 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. Edycja IV. Rok 2008 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 277/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 kwietnia 2008 r. przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert. I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert. I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2034/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29.12.2010 r. Ogłoszenie Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 50+ na rynku pracy dylematy i wyzwania polityki społecznej w kontekście doświadczeń Programu Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 412/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki. z dnia 13 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr 412/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki. z dnia 13 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr 412/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku z zakresu kultury fizycznej oraz z zakresu

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku 2016 Budujemy jeździeckie regiony Konkurs ofert na dofinansowanie w 2016 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo