Poznań, lipiec Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"

Transkrypt

1 Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych informacje o zmianach w kluczowych dokumentach programowych Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych ul. Wawrzyniaka 37, Poznań tel , fax

2 Informacje o aktualnych konkursach Wojewódzki Urząd Pracy ul. Kościelna Poznań tel. (61) fax (61) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Celem Poddziałania jest realizacja projektów zakładających: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŝliwości doskonalenia zawodowego w regionie, organizację warsztatów orasz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, wsparcie psychologiczno doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy, realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: o pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe, o staŝe/praktyki zawodowe, o szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, o o subsydiowanie zatrudnienia, wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza, wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania, - 2 -

3 wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe), szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych SłuŜb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, i dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych. Dopuszcza się moŝliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Termin składania wniosków - wnioski będą przyjmowane od dnia 30 czerwca do dnia 29 lipca 2011 r. w godzinach od 7.30 do w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Celem Działania jest realizacja następujących typów projektów: Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyŝszeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych, Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji), Usługi doradcze dla osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych kształceniem formalnym w formach szkolnych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy, Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego w formach szkolnych ukierunkowane na: o monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, o podwyŝszanie jakości oferty edukacyjnej w tym równieŝ w przypadku form pozaszkolnych ubieganie się o akredytację kuratora oświaty, o rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym równieŝ w formie e-learningu. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone - 3 -

4 w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Wysokość dotacji: na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota ,96 zł. Minimalna wartość projektu wynosi zł. Termin składania wniosków - wnioski będą przyjmowane od dnia 13 czerwca 2011 r. w godzinach od 7.30 do w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, Poznań, budynek C sekretariat Funduszy Unii Europejskiej. Wnioski o dofinansowanie projektu moŝna składać kurierem, pocztą lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do Instytucji Organizującej Konkurs (IOK). Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości Poznań tel fax Realizacja zadań słuŝących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wielkopolskiej wsi Celem Konkursu jest wyłonienie jednej lub więcej ofert i dofinansowanie projektu/projektów na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinach określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności poŝytku publicznego na rok 2011 : Działalność wspomagająca rozwój obszarów wiejskich: o działania promujące wzmocnienie toŝsamości regionalnej i lokalnej, Kultury: o realizacji zadań słuŝących zachowaniu dziedzictwa kulturowego na wsi. Konkurs obejmuje zadania, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niŝ 1 września 2011 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niŝ w dniu 15 listopada 2011 roku. Realizacja przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców środowisk wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego, ma na celu pielęgnowanie i kultywowanie lokalnej twórczości, sztuki ludowej oraz obrzędów i zwyczajów. Realizacja zadania ma słuŝyć zaktywizowaniu społeczności lokalnej, wzmocnieniu więzi międzypokoleniowej oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi. Konkurs dotyczy realizacji przedsięwzięć obejmujących poniŝsze zagadnienia: imprezy popularyzujące tradycje artystyczne i kulinarne regionu, warsztaty artystyczne słuŝące popularyzacji dziedzictwa kulturowego wsi, prezentacje dawnych obrzędów regionu, prezentacje lokalnej twórczości, kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, takŝe języka regionalnego i gwary oraz potraw regionalnych. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy

5 Wysokość dotacji do rozdysponowania w 2011 r. wynosi zł. Termin składania wniosków - oferty naleŝy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pokoju 701 (VII p.) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy ). O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem. Oferty naleŝy składać w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Zlecenie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej w trybie małych grantów w roku 2011 Celem zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w Art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) do realizacji poniŝszych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz w cele Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce. Rodzaje zadań: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, przeciwdziałania uzaleŝnieniom i patologiom społecznym. Wnioski mogą składać podmioty spełniające następujące kryteria: prowadzić statutową działalność na terenie województwa wielkopolskiego, nie posiadać zobowiązań publiczno prawnych wobec budŝetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym, posiadać własne konto bankowe, prowadzić księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość dotacji: do rozdysponowania pozostaje fundusz wysokości zł. Termin składania wniosków - wnioski przyjmowane będą od 18 kwietnia 2011 roku do 31 sierpnia 2011 r. w Sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, Poznań. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

6 Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a Warszawa tel fax Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej Poddziałanie Projekty na rzecz społeczności romskiej Celem Poddziałania jest dofinansowanie projektów obejmujących działania z zakresu integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia, których realizacja przyczyni się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej oraz ułatwi członkom tej społeczności wyjście z trudnej sytuacji i odnalezienie się na otwartym rynku pracy. Wnioski mogą składać wszystkie podmioty z wyłączeniem tych, które w ciągu ostatnich 3 lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgod-nie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości i podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wysokość dotacji: alokacja na rok 2011 w ramach konkursu wynosi zł. Termin składania wniosków - Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu naleŝy składać osobiście, przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Władza WdraŜająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A, Warszawa, wnioski moŝna składać od 4 kwietnia 2011 r. w godzinach od 8.30 do Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Gospodarki Departament WdraŜania Programów Operacyjnych Plac Trzech KrzyŜy 3/ Warszawa tel. (22) fax (22) Konkurs Dofinansowanie projektów organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP Celem Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości w Europie zgodnie z programem Small Business Act i wyróŝnienie inicjatyw, które w najbardziej interesujący sposób będą promować przedsiębiorczość oraz inspirować - 6 -

7 do rozwoju własnej działalności gospodarczej. Kampania odbywa się w 37 krajach, dzięki czemu imprezy przewidziane w jej ramach na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym są łatwo dostępne zarówno dla juŝ aktywnych, jak i potencjalnych przedsiębiorców. Podczas tych wydarzeń przedsiębiorstwa mogą teŝ dzielić się swoimi doświadczeniami oraz poszukiwać dróg dalszego rozwoju. Wnioski mogą składać doświadczeni i przyszli przedsiębiorcy, młodzi ludzie, organizacje biznesowe, podmioty świadczące usługi wsparcia dla biznesu, organy administracji publicznej, instytucje oświatowe kaŝdy moŝe wziąć udział w organizacji wydarzeń w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP lub w samych wydarzeniach. Większość wydarzeń zostanie zorganizowana w 37 krajach uczestniczących z tym Ŝe wydarzenia o zasięgu europejskim/międzynarodowym będą się najczęściej odbywać w Brukseli. Wysokość dotacji: maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła nie więcej niŝ zł i nie będzie przekraczała 50% kosztów organizacji przedsięwzięcia. Termin rejestracji jeden miesiąc kalendarzowy przed planowaną datą wydarzenia. Po 30 listopada 2011 r. rejestracja nowych wydarzeń będzie niemoŝliwa. Podpisane przez upowaŝnione osoby zgłoszenia naleŝy składać najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2011 r. na adres: Ministerstwo Gospodarki, Departament Instrumentów Wsparcia, Plac Trzech KrzyŜy 3/5, Warszawa, z adnotacją: SME Week - konkurs na dofinansowanie projektów. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego ul. HoŜa 20 ul. Wspólna 1/ Warszawa tel. (22) fax (22) Konkurs w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównowaŝonego rozwoju Celem Konkursu jest zintensyfikowanie współpracy w obszarze badań, jak równieŝ udzielić wsparcia dla dwustronnych projektów badawczych w obszarze zrównowaŝonego rozwoju. Badania realizowane w ramach tej współpracy skupią się na tematach dotyczących zrównowaŝonego rozwoju w aspektach ekologicznym, gospodarczym oraz społecznym. Dodatkowo współpraca naukowa obu państw przyczyni się do wzmocnienia Europejskiego Obszaru Badawczego (ERA) w obszarze geograficznym obejmującym Central and Eastern European Countries (CEEC). Tematy projektów w konkursie muszą mieścić się w następujących obszarach: climate and energy e.g. climate protection technologies to increase energy efficiency, sustainable economies and resources e.g. environmental technologies, water and effluent management, waste reclamation, technologies to increase resource efficiency, sustainable land management e.g. sustainable forestry and soil conservation, sustainable land usage

8 Wnioski mogą składać polsko-niemieckie konsorcja, złoŝone z min. 2 i maks. 5 podmiotów, w tym min. 1 podmiotu z Polski i 1 podmiotu z Niemiec. Polskę w konkursie reprezentuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) natomiast po stronie niemieckiej za organizację konkursu odpowiada Project Management Agency at the German Aerospace Centre (PT-DLR). W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty badawczo-rozwojowe, które: cechują się podejściem interdyscyplinarnym i/lub transdyscyplinarnym, wnoszą wkład do zwiększenia intensywności współpracy pomiędzy Polską i Niemcami w zakresie badań nad zrównowaŝonym rozwojem, realizują opisany powyŝej cel konkursu, oraz te, których rezultaty mogą zawrzeć się w trzech filarach zrównowaŝonego rozwoju: ekologii, gospodarki oraz społeczeństwa. Wniosek o dofinansowanie międzynarodowego projektu w ramach Programu mogą złoŝyć: jednostka naukowa (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 9 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. Nr 96 poz. 615 z późn. zm.), konsorcjum naukowe (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 12 ww. ustawy), sieć naukowa (zgodnie z definicją z art. 2 pkt 14 ww. ustawy), centrum naukowo-przemysłowe (zgodnie z definicją art. 2 pkt 15 ww. ustawy), centrum naukowe PAN (zgodnie z definicją art. 2 pkt 16 ww. ustawy), przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473), jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej. Wysokość dotacji nie została określona. W przypadku wnioskodawcy niepodlegającego przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom dofinansowania moŝe wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu. Termin składania wniosków - polscy partnerzy konsorcjum składają wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na komplet dokumentów składanych przez polskich partnerów konsorcjum do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju składają się: wniosek o dofinansowanie realizacji projektu wraz z załącznikami w języku polskim, wspólny opisu projektu w języku angielskim oraz polskim. Komplet powyŝszych dokumentów naleŝy wysyłać od 1 czerwca 2011 r. do 1 września 2011 r., drogą mailową na adres: oraz do 10 września 2011 r. w wersji papierowej (2 komplety dokumentów) z podpisami osób uprawnionych, na adres: Agnieszka Ratajczak, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) lub złoŝyć osobiście w siedzibie NCBiR. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: -

9 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/ Warszawa tel. (22) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowany w latach MALUCH DRUGI NABÓR Celem Programu jest: stworzenie warunków dla rozwoju zróŝnicowanych instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci, poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat (w wyjątkowych przypadkach do 4 lat), umoŝliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, wspomoŝenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności. Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, która jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania Unii Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost aktywności zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia UE postuluje m.in. stosowanie róŝnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom aktywnym na rynku pracy godzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0-3 lata opieką instytucjonalną. Przedmiotem dofinansowania jest: wyposaŝenie albo doposaŝenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie opieka nad małymi dziećmi, adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi. Wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę lub adaptacja budynku znajdującego się w zasobach gminy, a takŝe wyposaŝanie pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy następujących form: Ŝłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym W konkursie mogą być zgłaszane oferty dotyczące zadań podejmowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (dotyczy to takŝe organizacji pozarządowych i innych podmiotów). Środki partnera oraz środki pozyskane z innych źródeł traktowane są na równi ze środkami własnymi gminy. Gminy, które uzyskały dotacje w 1 edycji Programu (edycja marzec 2011 r.), mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu Maluch 2011 edycja 2 w przypadku zadań polegających na utworzeniu nowych - dodatkowych miejsc, nie ujętych w ofertach 1 edycji Programu. Wysokość dotacji: w bieŝącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę zł. Termin składania wniosków: oferty naleŝy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie Oferta na konkurs Maluch 2011 edycja 2 do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub złoŝyć osobiście. Oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) naleŝy przesłać na adres Urzędu Wojewódzkiego, zaś załącznik do oferty Syntetyczna informacja o ofercie takŝe na adres Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - 9 -

10 wpisując w temacie Oferta Maluch 2011 edycja 2 oraz nazwę gminy, w terminie złoŝenia oferty w formie papierowej. Terminy składania ofert w kolejnych turach są następujące: tura 1: do 20 czerwca 2011 r., tura 2: do 15 lipca 2011 r., tura 3: do 5 sierpnia 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Konkurs - nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2011 r. Celem Konkursu jest wyróŝnienie za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej w kategorii indywidualnej dla pracowników socjalnych oraz w kategorii zespołowej dla zespołu osób i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji społecznych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W roku 2011 Rada Pomocy Społecznej określiła następujące priorytety przy ocenie wniosków: Promocja wniosków dotyczących wybitnych osiągnięć w budowaniu prestiŝu zawodu pracownika socjalnego w społeczności lokalnej, Promocja wybitnych, nowatorskich działań w realizacji idei wolontariatu (bieŝący rok jest Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu), Promowanie efektywnych działań słuŝb społecznych w celu usamodzielnienia osób i rodzin w przezwycięŝaniu trudnych sytuacji Ŝyciowych. Wnioski mogą składać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej. Termin składania wniosków - wnioski o nagrody specjalne wraz z dokumentacją (opis działalności i osiągnięć kandydata lub kandydatów zgłoszonych do nagrody, materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, co najmniej dwie niezaleŝne opinie osób lub instytucji mogących potwierdzić działalność i osiągnięcia kandydata lub kandydatów), naleŝy nadesłać do właściwego wojewody w terminie do dnia 31 lipca 2011 r. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego Konkurs Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację publiczną Celem Konkursu jest wspieranie podmiotów w obszarze rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych przez administrację publiczną

11 Wnioski mogą składać: podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) od co najmniej 12 miesięcy zarejestrowane oraz prowadzące działalność poŝytku publicznego, jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, projekty muszą być realizowane w partnerstwie co najmniej jednej organizacji pozarządowej i jednej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji: - na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota zł. Termin składania wniosków - Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 20 czerwca 2011 r. Wniosek naleŝy złoŝyć osobiście lub pocztą kurierską w siedzibie Departamentu WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: ul. Tamka 3, Warszawa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.15 do 16.15, bądź pocztą listem poleconym na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament WdraŜania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/ Warszawa tel. (22) Konkurs Dobre praktyki EFS Celem Konkursu jest: promocja projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pokazujących, w jaki sposób te środki trafiają do ludzi i zmieniają ich Ŝycie, upowszechnianie wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Programu Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Wnioski mogą składać beneficjenci realizujący projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nagrody: wszystkie nagrodzone projekty w ramach 5 konkursowych kategorii tzw. Dobre praktyki EFS, zostaną uhonorowane tytułem Najlepsza inwestycja w człowieka. Przyznanie powyŝszego tytułu będzie wiązało się takŝe z przekazaniem laureatom specjalnie w tym celu wykonanych statuetek. Projekty zostaną równieŝ zaprezentowane na stronach internetowych: i a takŝe przedstawione w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dodatkowo dla dwóch reprezentantów projektów, które zajęły pierwsze miejsca w kaŝdej z pięciu kategorii, ufundowany zostanie wyjazd studyjny do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie

12 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wręczenie nagród odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2011 r. podczas uroczystej gali z udziałem Ministra Rozwoju Regionalnego. Termin składania wniosków - opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami moŝna przesyłać do 31 sierpnia 2011 r. na adres: Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39 a, Warszawa z dopiskiem Konkurs Dobre praktyki EFS Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa ul. Wspólna 30, Warszawa. tel. (22) , (22) fax (22) Konkurs na najlepszy projekt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego III edycja Celem Konkursu jest Lokalne Grupy Działania wybrane do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , które prowadzą działania mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego, a takŝe na rzecz dostępu tych produktów do rynku. Wnioski mogą składać Lokalne Grupy Działania, które: wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , realizujące działania mające na celu promocję regionu za pomocą produktu regionalnego lub tradycyjnego, prowadzące działania na rzecz dostępu do rynku produktu regionalnego lub tradycyjnego. Do udziału w konkursie kwalifikują się projekty związane z produktami regionalnymi lub tradycyjnymi: wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uczestniczącymi w krajowym systemie jakości Ŝywności Jakość Tradycja opracowanym przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, uczestniczącymi w systemie Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności, ubiegającymi się o rejestrację nazw jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności, których wnioski o rejestrację zostały przekazane do Komisji Europejskiej, w odniesieniu do których trwają prace nad przygotowaniem wniosku o rejestrację nazw jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne lub Gwarantowane Tradycyjne Specjalności. Nagrody: organizator przeznacza na nagrody zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu komisja konkursowa przyzna nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości: nagroda za zajęcie I miejsca zł, nagroda za zajęcie II miejsca zł,

13 nagroda za zajęcie III miejsca zł. Termin składania wniosków - termin przekazania formularza zgłoszeniowego upływa z dniem 15 września 2011 r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Formularz zgłoszeniowy naleŝy przekazać na adres: Wydział Oznaczeń Geograficznych, Departament Promocji i Komunikacji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: Lokalnych-Grup-Dzialania Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Sportu Kwalifikowanego i MłodzieŜowego ul. Senatorska Warszawa tel. (22) Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2011 roku zadań z zakresu promocji sportu poprzez wspieranie organizacji zawodów międzynarodowych na terenie Polski Celem Konkursu jest organizacja następujących wydarzeń: mistrzostw świata w kategorii seniorów i seniorek, mistrzostw Europy w kategorii seniorów i seniorek, uniwersjady, młodzieŝowych igrzysk olimpijskich (MIO), olimpijskiego festiwalu młodzieŝy Europy (EYOF), innej imprezy międzynarodowej, waŝnej dla promocji polskiego sportu. Wnioski mogą składać: polskie związki sportowe uczestniczące w programie przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych, organizatorzy międzynarodowych imprez sportowych na terenie Polski, stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim i inne organizacje pozarządowe powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, wskazane przez polskie związki sportowe, jako organizatorzy na terenie Polski międzynarodowych imprez sportowych w sportach olimpijskich, paraolimpijskich i sportach objętych programem igrzysk głuchych. Jednostka składająca ofertę w konkursie musi spełniać następujące warunki: uzyskać wcześniejszą zgodę Ministra Sportu i Turystyki na organizację wskazanej międzynarodowej imprezy sportowej na terenie Polski, wskazać źródła finansowania oraz określić wnioskowany zakres organizacyjny i finansowy Ministerstwa Sportu i Turystyki, wskazać zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w tym dostęp do obiektów sportowych spełniających wymogi międzynarodowej federacji zlecającej organizację imprezy, przedstawić pisemnie szczegółowy projekt przedsięwzięcia zawierający w szczególności określenie rangi przedsięwzięcia, liczbę uczestników, termin, program i plan logistyczny

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2010. Nr 1(28)/2010. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 1(28)/2010 Poznań, styczeń 2010 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, styczeń 2015. Nr 01 (88)/2015. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 01 (88)/2015 Poznań, styczeń 2015 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo