3. Propozycja programu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Propozycja programu"

Transkrypt

1 Propozycja Programu Norweski Mechanizm Finansowy na lata Wytyczne Program pn.: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości realizowany będzie w ramach perspektywy finansowej i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Propozycja niniejszego Programu została przygotowana przez Operatora Programu. Operatorem Programu jest Ministerstwo Sprawiedliwości RP. 2. Ramy prawne Propozycja programu jest zgodna z umową pomiędzy Komisją Europejską a Królestwem Norwegii ws. Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , a także z Memorandum of Understanding (MoU) zawartym pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską z dnia 10 czerwca 2011 r. 3. Propozycja programu 3.1. Streszczenie Głównym celem Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości jest bardziej skuteczny i sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości. Program będzie dążyć do realizacji 4 rezultatów: 1. Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych, 2. Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa, 3. Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości), 4. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Rolę Operatora Programu będzie pełniła komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej MS) odpowiedzialna za koordynację projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (dalej Operator Programu). Program oparty będzie o cztery moduły tematyczne. Moduły składają się wyłącznie z projektów predefiniowanych, mających za beneficjentów poszczególne komórki organizacyjne MS, których właściwość obejmuje dany zakres tematyczny. Celem Modułu I będzie poprawa wydajności systemów sądownictwa. Celem Modułu II będzie zwiększenie kompetencji pracowników sądownictwa. W ramach ww. Modułów realizowane będą wzajemnie uzupełniające się projekty zmierzające do poprawy zdolności administracyjnych sądów, ułatwiania bieżącej pracy wydziałów sądów oraz poprawę sposobu zarządzania sądami. Celem Modułu III będzie zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych. W jego ramach realizowane będą projekty dotyczący wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem, wsparcia świadków w postępowaniu karnym oraz edukacji młodzieży szkolnej z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem Modułu IV będzie propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Program realizowany będzie w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. 3.2 Podstawowe informacje Program: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości Obszar Programowy nr 31: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości

2 Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości jednostka organizacyjna MS pełniąca rolę Operatora Programu Partner Programu: Norweska Krajowa Administracja Sądów (Norwegian National Courts Administration)/ Norwegia 3.3 Znaczenie Programu Celem głównym Programu jest bardziej sprawiedliwy i skuteczny system sądowniczy. Przyczyni się on do realizacji ogólnego celu NMF , jakim jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią i Państwem- Beneficjentem. Realizacja proponowanych modułów tematycznych prowadzić będzie do usprawnienia funkcjonowania polskiego sądownictwa, poprzez ułatwienie pracy orzeczniczej i poprawę jej jakości dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania sądami (w szczególności poprawę kompetencji kadry zarządzającej) i odciążenia sądów w wyniku popularyzacji alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Poprawi się również dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości, poprzez lepszą dostępność akt sądowych oraz wsparcie udzielane ofiarom przestępstw, szczególnie tzw. grupom wrażliwym. Proponowane działania przyczynią się do skrócenia czasu postępowania sądowego, zwiększenia stabilności obrotu prawnego, ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, skuteczniejszego dochodzenia swoich praw przez osoby dotknięte przestępstwem. Bardziej sprawiedliwy i skuteczny system sądowniczy, który jest celem głównym Programu jest niezbędnym warunkiem rozwoju ekonomicznego i społecznego, jak również rozwoju wzajemnego zaufania i współpracy pomiędzy systemami sądowniczymi państw obszaru EOG. Usprawnienie obszaru wymiaru sprawiedliwości przyczyni się więc do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG (pomiędzy Polską i innymi krajami EOG), jak również wzmocnienia relacji dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem, tj. Polską. Relację tą dodatkowo będzie pogłębiał fakt wdrażania Programu w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. Proponowane kierunki działań zgodne są z ustawodawstwem krajowym, jak również będą ułatwiały realizację krajowych priorytetów, w szczególności sformułowanych w: projekcie dokumentu strategicznego Sprawne Państwo w zakresie celu 4 Skuteczna ochrona praw obywatela, w ramach którego przewidziano m.in. działania na rzecz szerszego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej oraz rozpowszechnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz w zakresie celu 5 Skuteczna prokuratura i wymiar sprawiedliwości, w ramach którego przewidziano m.in. działania na rzecz usprawnienia sądownictwa (usprawnienie postępowania sądowego, wprowadzenie nowego modelu zarządzania sądem opartego na roli dyrektora-menadżera, racjonalizacja struktury organizacyjnej i rozmieszczenia kadr, zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania sądów) jak również na rzecz zwiększenia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. raporcie programowym Polska 2030 Wyzwania rozwojowe (opublikowanym w maju 2009 r.), który wskazuje, iż koniecznym elementem realizacji idei sprawnego państwa jest całościowa i konsekwentna reforma systemu wymiaru sprawiedliwości i opisuje problemy, na które odpowiedzią będzie proponowany Program, tj. nieefektywne zarządzanie sądami, niewystarczająca infrastruktura sądów, bariery w dostępie jednostki do szeroko rozumianej informacji prawnej oraz brak powszechności instytucji mediacji. dokumencie Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni (przyjęty w sierpniu 2010 r.), przewidującym m.in. działania na rzecz usprawnienia pracy sądów, upowszechniania wiedzy o prawie (m.in. kampania na rzecz mediacji) i wzmocnienia ochrony prawnej obywateli (wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i szerszy dostęp do bezpłatnej pomocy i informacji prawnej). 2

3 dokumencie strategicznym Strategia Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości nr 2 z dnia 19 stycznia 2009 r.), w szczególności w zakresie celu strategicznego nr 4 zaprojektowanie i wdrożenie głównych części składowych Systemu Informatycznego Resortu, obejmującego systemy informatyczne odpowiedzialne za: utrzymanie zasobów informacyjnych, wspomaganie procesów merytorycznych, wspomaganie procesów pomocniczych. 3.4 Motywacja i uzasadnienie programu Analiza wyzwań i potrzeb Podstawowym wyzwaniem dla obszaru programowego jest przewlekłość postępowania sądowego oraz przygotowawczego. Przyczyniają się do niego brak całościowej reformy sądownictwa, nieefektywne zarządzanie sądami oraz braki w infrastrukturze sądów. Proponowany Program ma proponować rozwiązania dla głównych problemów zidentyfikowanych w obecnym stanie polskiego sądownictwa powszechnego. Należą do nich w szczególności: duże obciążenie pracą wynikające zarówno ze stałego wzrostu wpływu spraw do sądów, jak i wieloletnie zaległości nierozpoznanych spraw w kilkudziesięciu sądach w skali całego kraju; niewłaściwa alokacja zasobów etatowych, wadliwa struktura organizacyjna utrudniająca właściwe wykorzystywanie tychże zasobów, brak nowoczesnego systemu zarządzania sądami; niedostateczne informatyczne wspomaganie organizacji pracy; słabe rozpowszechnienie możliwości korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów; bariery w dostępie do szeroko rozumianej informacji prawnej. W konsekwencji, zgodnie z wcześniej wymienianym dokumentem Polska Wyzwania rozwojowe, absorbowane przez system nakłady, oceniane jako jedne z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej nie przekładają się na jakość działania sądów. Utrudnienia w funkcjonowaniu sądownictwa potwierdzają dane statystyczne dotyczące działalności sądów powszechnych w 2010 roku, wskazujące na brak poprawy kondycji sądownictwa powszechnego. Wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2010 wpływ spraw w porównaniu z rokiem 2009 wzrósł o 8,7% (z 11,9 mln do 12, 9 mln). Wraz ze sprawami będącymi w toku (tzw. pozostałością z 2009 roku wynoszącą 1,6 mln) łącznie do załatwienia było 14,5 mln. Załatwiono (w sposób merytoryczny lub formalny) 12,8 mln spraw, tym samym na początku 2011 pozostało 1,7 mln spraw w toku (tzw. pozostałość z 2010 r.). W porównaniu do 2009 roku, o 9,2% wzrosła więc tzw. pozostałość spraw. Istnienie opisanych problemów odzwierciedla również społeczna ocena funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W przeprowadzonych w 2011 roku na zlecenie MS badaniach opinii publicznej działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości negatywnie oceniło 41 % ankietowanych, jako przyczynę negatywnej oceny wskazując w szczególności opieszałość działań i słabą efektywność. Zdaniem 35 % badanych, organy wymiaru sprawiedliwości są trudno dostępne dla przeciętnego obywatela. Wśród najczęstszych problemów w dostępie wskazano zaś m.in. brak informacji o możliwości i formie kontaktów z wymiarem sprawiedliwości oraz o działaniu samych jednostek wymiaru sprawiedliwości. oraz Moduł I obejmuje wzajemnie uzupełniające się działania zmierzające do: 1. zwiększania zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu sprawami 2. usprawniania bieżącej pracy wydziałów sądowych poprzez odpowiednie zarządzanie aktami sądowymi 3

4 1. Poprawa zdolności administracyjnych sądów - zwiększenie zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu sprawami Jednym z elementów mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności systemu sądownictwa (poza rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania personelem) jest stworzenie technicznych mechanizmów poprawiających jakość i efektywność pracy w sądach, w postaci systemów prowadzenia spraw sądowych. Działania prowadzone w ramach Modułu I będą odpowiedzią na zidentyfikowane w projekcie strategii Sprawne Państwo niedostateczne informatyczne wspomaganie organizacji pracy, przyczyniające się do przewlekłości postępowania. W polskim sądownictwie nie funkcjonuje do tej pory jednolity w skali kraju system informatyczny wspomagający pracę orzeczniczą i zarządzanie sądami. W obszarze programowym zachodzi więc konieczność wspomagania poprawiania zdolności administracyjnych sądów, przy uzupełnianiu prowadzonych działań poprzez utrzymanie i inwestycje w sprzęt techniczny. Odpowiedzią na potrzebę usprawnienia funkcjonowania sądów ma być szereg działań realizowanych m.in. przy wsparciu środków pochodzących z budżetu UE, w ramach których przewidziane jest wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach oraz stworzenie w sądach systemu ewidencjonowania spraw w formie elektronicznej wraz z elektronicznym systemem wykazywania danych statystycznych. Wsparcie NMF pomogłoby uzupełnić ww. działania. 2. Wdrożenie systemu zarządzania aktami sądowymi Jednym z zagadnień mieszczących się w zakresie technicznego narzędzia umożliwiającego realizację zadań przez kadrę sądową, tj. systemu informatycznego związanego z prowadzeniem spraw sądowych, jest zagadnienie zarządzania aktami spraw sądowych (tj. zarządzanie nośnikiem treści merytorycznej). Dotąd nie funkcjonuje w polskich sądach system zarządzania aktami (pozwalający na kontrolę ruchu akt), współpracujący z systemem informatycznym służącym do prowadzenia spraw. W związku z tym, obrót aktami odbywa się w formie papierowej, uniemożliwiającej posiadanie pełnej wiedzy o aktualnym położeniu akt, szybki dostęp do tych akt i powodującej ryzyko zagubienia akt na terenie sądu, w wyniku ich nieprawidłowego odłożenia. W chwili obecnej w dyspozycji sądów pozostają ogromne ilości akt sądowych, obejmujących zarówno akta toczących się jak i zakończonych postępowań. Szczególny problem dotyczy wydziałów rejestrowych, gromadzących akta, które pozostają przez szereg lat aktami czynnymi - tak długo jak długo funkcjonują w życiu gospodarczym podmioty zarejestrowane w rejestrze sądowym. Dla przykładu, w trzech wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego wchodzących w skład struktury jednego z sądów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zasób akt rejestrowych obejmuje ok. 300 tys. akt i zajmuje powierzchnię ok metrów bieżących, tj. 7 km. Aktualnie informatyczny system zarządzania zasobami akt sądowych (rejestrowych) wdrażany jest jedynie w jednym z sądów w Polsce, tj. ww. Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 3 wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Inicjatywa ta z uwagi na niewystarczające środki finansowe miała charakter ograniczony. Finansowana była w całości z własnego budżetu sądu i objęła zakup minimalnej ilości sprzętu umożliwiającego zbudowanie podstawy funkcjonowania informatycznego systemu zarządzania zasobami akt rejestrowych oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych. Nie objęła ponadto wszystkich wydziałów rejestrowych (tylko wydziały Krajowego Rejestru Sądowego, bez Wydziałów Rejestru Zastawów). Moduł II: Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania sądami Przyjęte przez rząd dokumenty programowe, m.in. raport Polska 2030.Wyzwania rozwojowe wskazują, że koniecznym elementem realizacji idei sprawnego państwa jest całościowa i konsekwentna reforma systemu wymiaru sprawiedliwości, a obecne problemy są wynikiem m.in. nieefektywnego 4

5 zarządzania sądami. Również przyjęty w sierpniu 2010 roku dokument Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni, który jako podstawowe działanie, przewiduje usprawnienie pracy sądów poprzez usprawnienie sfery zarządzania sądami w drodze wdrożenia modelu menadżerskiego. 18 sierpnia 2011 r. uchwalona została przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym elementem jest rozwinięcie idei profesjonalnego zarządzania sądami przy zastosowaniu modelu menadżerskiego. Zgodnie z założeniami podjętej przez Ministra Sprawiedliwości reformy, na dyrektorach sądów spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc całościowa odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy. Na prezesie sądu spoczywać natomiast będzie odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jakości sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Właściwe zarządzanie obciążeniem pracą (rozdzielania zadań), zasobami ludzkimi oraz informacją i porozumiewaniem się stanowi podstawowy czynnik prawidłowego, sprawnego i efektywnego funkcjonowania sądów, dlatego konieczne staje się również wdrożenie systemu prawidłowego przygotowywania kadry zarządzającej sądami i podniesienia ich kompetencji, które planowane jest do realizacji w ramach opisywanego Programu. W chwili obecnej występuje niedobór budżetowych środków finansowych na ten cel, stąd uwzględniając zakres podjętej reformy i jej potencjalny wpływ na usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w Polsce wskazana jest realizacja planowanych zamierzeń przy udziale środków NMF. Moduł III: Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości Moduł III obejmie działania ułatwiające dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla tzw. grup wrażliwych to jest osób pokrzywdzonych przestępstwem i nieletnich. Podstawowym problemem w tym obszarze jest niedostateczna wiedza społeczeństwa na temat uprawnień przysługujących w postępowaniu przed wymiarem sprawiedliwości. W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych w 2011 r. aż 53 % respondentów przyznało się do nieznajomości swoich praw przed prokuraturą, zaś 44 % przed sądem. Blisko 31 % respondentów uznało, że organy wymiaru sprawiedliwości są trudno dostępne, wśród przyczyn wymieniając m.in. wysokie koszty związane z dostępem, nieznajomość przepisów prawa, brak informacji gdzie i jak coś załatwić, niedostępność dla zwykłego obywatela. Tylko 13 % respondentów oceniło swoją wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako dobrą lub bardzo dobrą. W zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem podstawowym problemem jest niski poziom świadomości obywateli o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, co w konsekwencji powoduje, że nie realizują ich w postępowaniu karnym. Dodatkowym problemem jest rozproszenie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Wsparcie jest udzielane tym osobom przez wiele instytucji, które jednak nie zawsze ze sobą właściwie współpracują. Nie zawsze także praktycy wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiciele innych grup zawodowych, którzy mają kontakt z osobami pokrzywdzonymi, dysponują wystarczającą wiedzą i doświadczeniem, aby pomoc była przez nich udzielana w sposób odpowiedni. Powyższe problemy zidentyfikowane zostały w dokumencie projekt strategii Sprawne Państwo Ich istnienie potwierdzają również badania opinii publicznej przeprowadzone w 2009 roku na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z badań tych wynika, iż tematyka ofiar przestępstw jest na ogół obca respondentom. Większość z nich nie orientowała się jak wygląda postępowanie z takimi osobami. Ponad 60 % ankietowanych nie wiedziało, co należałoby zmienić, aby pomóc poszkodowanym. Zaledwie 8 % badanych słyszało o instytucji opiekuna ofiary przestępstwa. Rezultaty podobnego badania przeprowadzonego w 2011 wykazały jedynie niewielką poprawę 10 5

6 % respondentów słyszało o takiej instytucji. Jak wskazują wyżej wymienione badania opinii publicznej (2009 i 2011), w odbiorze społecznym podstawowym dystrybutorem pomocy dla poszkodowanych powinno być państwo. Wzmacnianie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem obejmowało do tej pory realizację (w latach ) kampanii medialnej, akcji billboardowej, kampanii prasowej, wydanie bezpłatnego informatora, szkolenia dla sędziów, prokuratorów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji dotyczące metod postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwem w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE (łączny koszt działań dotyczących osób pokrzywdzonych oraz promujących mediację wyniósł ponad 2 mln ). W celu ujednolicenia zasad pomocy udzielanej pokrzywdzonym, w roku 2009 stworzono dla nich specjalne ośrodki w każdym województwie. Ośrodki powstały w ramach projektu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską w ramach programu Zwalczanie i zapobieganie przestępczości. W ośrodkach jest udzielana pokrzywdzonym bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna. Przeprowadzone w 2011 r. badania opinii publicznej wykazały, iż w porównaniu z 2009 r. wzrosła liczba respondentów wskazujących tego typu Ośrodki jako drugą po policji - instytucję, do której powinny się zwracać osoby pokrzywdzone przestępstwem (2009 2%, %). Mimo wyżej opisanych działań, obecna pozycja ofiar przestępstw jest nadal niezadowalająca, w szczególności w zakresie grup tzw. wrażliwych (dzieci i młodzież). Potwierdzają to wyniki badań opinii publicznej. Działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem mogłyby być prowadzone w znacznie szerszym zakresie. Nie jest to możliwe jednak z uwagi na ograniczenia finansowe. Kontynuację i poszerzenie zakresu dotychczasowych działań umożliwiłoby wsparcie z NMF. Odpowiedzią na wskazywany brak wiedzy na temat instytucji wymiaru sprawiedliwości i praw przysługujących w sądzie i prokuraturze będą również proponowane w ramach drugiego projektu predefiniowanego spotkania edukacyjne skierowane do młodzieży (projekt predefiniowany nr 5). Stanowić one będą kontynuację działań realizowanych w latach przy wsparciu środków z budżetu UE. Moduł IV: Propagowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów Do przewlekłości postępowania sądowego przyczynia się również wskazany w raporcie Polska Wyzwania rozwojowe brak powszechności instytucji mediacji. W polskim systemie prawa istnieje możliwość rozstrzygnięcia spraw kierowanych do sądów w drodze mediacji, jednak zainteresowanie alternatywnymi metodami rozwiązywania sposób i akceptacja społeczna dla nich są niezadowalające. Przyczyną jest w dalszym ciągu zarówno niewystarczająca wiedza prawna na ten temat praktyków: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, adwokatów, radców prawnych - jak i całego społeczeństwa. Powyższe problemy potwierdzają wyniki najnowszego badania opinii publicznej sporządzonego na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2011 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS. Z badania tego wynika, że mniej niż połowa badanych respondentów (43%) słyszała o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów (w analogicznym badaniu z 2009 r. 51%). Osoby, które słyszały o mediacjach lub sądach polubownych miały stosunkowo niską świadomość mechanizmów ich działania, ról osób lub instytucji zaangażowanych w postępowanie. Dla sporej grupy badanych (40%) nieznany był sposób nawiązania kontaktu z mediatorem (w badaniu z 2009 r. 38%). Podzielone były opinie na temat ważności ugody zawartej przed mediatorem 39 % uważało ją za równoważną z orzeczeniem sądowym, 36 % za nierównoważną, a 25 % przyznawało się do niewiedzy. Porównanie wyżej wskazanych wyników badań, z badaniami przeprowadzonymi w 2009 r. wykazuje, że mimo szeregu działań prowadzonych przez MS w kierunku upowszechnienia mediacji, wiedza na jej temat nie wzrosła w sposób istotny. Również statystyki z lat dotyczące liczby spraw kierowanych do mediacji wskazują, iż nie jest ona nadal popularnym instrumentem. W 2010 r. w sprawach cywilnych na podstawie postanowienia sądu skierowano do mediacji 2196 spraw. W sprawach karnych, do mediacji skierowano jedynie 1217 spraw, mniej niż w roku 2006 (1447 spraw) czy 2007 (1912). 6

7 Odpowiedzią na problem braku powszechności alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz braku wyraźnego postępu mimo realizowanych działań popularyzujących mediację ma być proponowany w ramach Programu projekt predefiniowany (projekt predefiniowany nr 6). Działania zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zwiększenia popularności w latach były prowadzone przy wsparciu ze środków budżetu UE i objęły prowadzenie kampanii społecznej w środkach masowego przekazu, dystrybucję plakatów, ulotek i broszur informacyjnych oraz szkolenia (łączny koszt prowadzonych działań wraz z działaniami skierowanymi do osób pokrzywdzonych przestępstwem wyniósł ponad 2 mln ). W związku z niedoborem środków budżetowych i uwzględniając utrzymującą się niedostateczną popularność i wiedzę na temat mediacji, potwierdzoną wynikami najnowszych badań opinii publicznej i aktualnymi statystykami, pożądana byłoby realizacja badania na temat przyczyn utrzymującego się negatywnego stanu oraz kontynuowanie działań szkoleniowych i propagujących ten instrument przy wykorzystaniu wsparcia z NMF Struktury publiczne i prywatne właściwe dla danego obszaru programowego. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Program będzie dotyczył sądów powszechnych, sprawujących wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Model organizacyjny sądownictwa powszechnego opiera się na trzyszczeblowej strukturze oraz dwuinstancyjnym postępowaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, sądami powszechnymi są: sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. 1. Sądy apelacyjne rozpoznają sprawy odwoławcze. Tworzy się je dla obszaru właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych. Obecnie istnieje 11 sądów apelacyjnych. 2. Sądy okręgowe rozpoznają sprawy w I instancji oraz środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych. Podobnie jak w przypadku sądów apelacyjnych, sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych. Aktualnie funkcjonuje 45 sądów okręgowych. 3. Sądy rejonowe rozpoznają sprawy w I instancji. Obszar właściwości sądu rejonowego obejmuje jedną lub kilka gmin, może być też utworzony więcej niż jeden sąd w obrębie tej samej gminy. W dużych miastach wojewódzkich utworzone są sądy dla poszczególnych dzielnic. Obecnie funkcjonuje 320 sądów rejonowych. W realizację proponowanego Programu zaangażowane będzie MS, będące urzędem administracji publicznej powołanym do obsługi Ministra Sprawiedliwości członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za kierowanie działem administracji rządowej Sprawiedliwość i będącego dysponentem części budżetu państwa nr 15 Sądy powszechne i 37 Sprawiedliwość. Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej dział sprawiedliwość obejmuje sprawy: 1. Sądownictwa; 2.prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych; 3.wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy penitencjarnej; 4. Tłumaczy przysięgłych. Minister Sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej. W zakresie wzmacniania pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem istotną rolę obok struktur publicznych (sądy powszechne, prokuratury i policja, MS) odgrywają struktury pozarządowe. Szczególnie ważna jest prowadzona przy udziale organizacji pozarządowych Sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W zakresie propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, obok struktur publicznych (sądy i prokuratury, MS), działają również organizacje pozarządowe zajmujące się propagowaniem mediacji, np. Polskie Centrum Mediacji. 7

8 3.4.3 Prawodawstwo właściwe dla danego obszaru programowego W zakresie organizacji i działalności administracyjnej sądów powszechnych, w tym zarządzania kadrami podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. Proponowany Program zgodny jest z powyższymi aktami prawnymi, uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze przewidujące wprowadzenie do sądów zarządzania opartego na modelu menadżerskim i zmierza do odpowiedniego ukształtowania kompetencji kadry zarządzającej, pozwalającego na uzupełnienie zainicjowanej reformy. W zakresie wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków w postępowaniu karnym podstawowymi aktami są: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego; ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz Decyzja Ramowa Rady z dnia 15 marca 2001 w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Proponowany Program zgodny jest z powyższymi aktami prawnymi, zakłada zwiększenie świadomości społecznej na temat przewidzianych w ww. aktach praw pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym oraz przygotowanie przedstawicieli zawodów mających kontakt z pokrzywdzonymi do ich odpowiedniego wspierania w trakcie postępowania. W zakresie propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, regulacje prawne dotyczące mediacji zawierają: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego; ustawa z dnia 17 listopada 1997 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz Dyrektywa 2008/52/EC o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, która weszła w życie w dniu 13 czerwca 2008 r. Proponowany Program zgodny jest z powyższymi aktami prawnymi, zakłada zwiększenie świadomości społecznej na temat możliwości mediacji przewidzianych w ww. aktach prawnych oraz przygotowanie pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów i mediatorów) do większego korzystania z możliwości mediacji w sytuacjach, do których odnoszą się ww. akty Pomoc publiczna i zamówienia publiczne W Programie nie ma zastosowania ustawodawstwo dotyczące pomocy publicznej. Obszar wymiaru sprawiedliwości nie stanowi z definicji sfery komercyjnej. Program i poszczególne projekty predefiniowane nie przewidują udzielania wsparcia ze środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie dla sądów powszechnych, pracowników sądów oraz innych grup zawodowych związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz dla ofiar przestępstw i młodzieży szkolnej. Zgodnie z art Regulacji i prawem krajowym w Programie ma zastosowanie ustawodawstwo dotyczące zamówień publicznych. Program i projekty predefiniowane realizowane będą przez komórki organizacyjne MS, które jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązane jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określającej m.in. zasady i tryby udzielania zamówień publicznych. Obowiązkiem stosowania przepisów ww. ustawy objęte będą zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty Przy zamówieniach nieprzekraczających wymienionego progu MS jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązana będzie natomiast do stosowania odpowiednich przepisów dotyczących finansów publicznych, m.in. nakazujących wydatkowanie środków w sposób oszczędny, celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów do danych nakładów. Stosowanie ustawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych zabezpieczone jest również na poziomie procedur wewnętrznych obowiązujących w MS (system zarządzania jakością ISO), zgodnie z którymi za prowadzenie postępowań przetargowych na potrzeby poszczególnych departamentów MS i czuwanie nad ich prawidłowością odpowiedzialna jest wyspecjalizowana komórka Wydział Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego MS. Do istniejących wewnętrznych procedur będą odwoływały się procedury stworzone na potrzeby zarządzania Programem. 8

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Opracowanie finansowane ze środków funduszy norweskich oraz środków

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Warszawa, maj 2012 Spis treści Podsumowanie... 3 1. Definicje i wyjaśnienia użytych w dokumencie terminów... 6 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Propozycja Programu Operacyjnego pn.; Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Propozycja Programu Operacyjnego pn.; Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Propozycja Programu Operacyjnego pn.; Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 1 Wstęp... 4 2 Ramy prawne...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo