3. Propozycja programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Propozycja programu"

Transkrypt

1 Propozycja Programu Norweski Mechanizm Finansowy na lata Wytyczne Program pn.: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości realizowany będzie w ramach perspektywy finansowej i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Propozycja niniejszego Programu została przygotowana przez Operatora Programu. Operatorem Programu jest Ministerstwo Sprawiedliwości RP. 2. Ramy prawne Propozycja programu jest zgodna z umową pomiędzy Komisją Europejską a Królestwem Norwegii ws. Norweskiego Mechanizmu Finansowego , Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata , a także z Memorandum of Understanding (MoU) zawartym pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską z dnia 10 czerwca 2011 r. 3. Propozycja programu 3.1. Streszczenie Głównym celem Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości jest bardziej skuteczny i sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości. Program będzie dążyć do realizacji 4 rezultatów: 1. Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych, 2. Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa, 3. Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości), 4. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Rolę Operatora Programu będzie pełniła komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości (dalej MS) odpowiedzialna za koordynację projektów współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (dalej Operator Programu). Program oparty będzie o cztery moduły tematyczne. Moduły składają się wyłącznie z projektów predefiniowanych, mających za beneficjentów poszczególne komórki organizacyjne MS, których właściwość obejmuje dany zakres tematyczny. Celem Modułu I będzie poprawa wydajności systemów sądownictwa. Celem Modułu II będzie zwiększenie kompetencji pracowników sądownictwa. W ramach ww. Modułów realizowane będą wzajemnie uzupełniające się projekty zmierzające do poprawy zdolności administracyjnych sądów, ułatwiania bieżącej pracy wydziałów sądów oraz poprawę sposobu zarządzania sądami. Celem Modułu III będzie zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych. W jego ramach realizowane będą projekty dotyczący wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem, wsparcia świadków w postępowaniu karnym oraz edukacji młodzieży szkolnej z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem Modułu IV będzie propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Program realizowany będzie w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. 3.2 Podstawowe informacje Program: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości Obszar Programowy nr 31: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości

2 Operator Programu: Ministerstwo Sprawiedliwości jednostka organizacyjna MS pełniąca rolę Operatora Programu Partner Programu: Norweska Krajowa Administracja Sądów (Norwegian National Courts Administration)/ Norwegia 3.3 Znaczenie Programu Celem głównym Programu jest bardziej sprawiedliwy i skuteczny system sądowniczy. Przyczyni się on do realizacji ogólnego celu NMF , jakim jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią i Państwem- Beneficjentem. Realizacja proponowanych modułów tematycznych prowadzić będzie do usprawnienia funkcjonowania polskiego sądownictwa, poprzez ułatwienie pracy orzeczniczej i poprawę jej jakości dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych, wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania sądami (w szczególności poprawę kompetencji kadry zarządzającej) i odciążenia sądów w wyniku popularyzacji alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Poprawi się również dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości, poprzez lepszą dostępność akt sądowych oraz wsparcie udzielane ofiarom przestępstw, szczególnie tzw. grupom wrażliwym. Proponowane działania przyczynią się do skrócenia czasu postępowania sądowego, zwiększenia stabilności obrotu prawnego, ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, skuteczniejszego dochodzenia swoich praw przez osoby dotknięte przestępstwem. Bardziej sprawiedliwy i skuteczny system sądowniczy, który jest celem głównym Programu jest niezbędnym warunkiem rozwoju ekonomicznego i społecznego, jak również rozwoju wzajemnego zaufania i współpracy pomiędzy systemami sądowniczymi państw obszaru EOG. Usprawnienie obszaru wymiaru sprawiedliwości przyczyni się więc do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG (pomiędzy Polską i innymi krajami EOG), jak również wzmocnienia relacji dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem, tj. Polską. Relację tą dodatkowo będzie pogłębiał fakt wdrażania Programu w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. Proponowane kierunki działań zgodne są z ustawodawstwem krajowym, jak również będą ułatwiały realizację krajowych priorytetów, w szczególności sformułowanych w: projekcie dokumentu strategicznego Sprawne Państwo w zakresie celu 4 Skuteczna ochrona praw obywatela, w ramach którego przewidziano m.in. działania na rzecz szerszego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej oraz rozpowszechnienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz w zakresie celu 5 Skuteczna prokuratura i wymiar sprawiedliwości, w ramach którego przewidziano m.in. działania na rzecz usprawnienia sądownictwa (usprawnienie postępowania sądowego, wprowadzenie nowego modelu zarządzania sądem opartego na roli dyrektora-menadżera, racjonalizacja struktury organizacyjnej i rozmieszczenia kadr, zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania sądów) jak również na rzecz zwiększenia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. raporcie programowym Polska 2030 Wyzwania rozwojowe (opublikowanym w maju 2009 r.), który wskazuje, iż koniecznym elementem realizacji idei sprawnego państwa jest całościowa i konsekwentna reforma systemu wymiaru sprawiedliwości i opisuje problemy, na które odpowiedzią będzie proponowany Program, tj. nieefektywne zarządzanie sądami, niewystarczająca infrastruktura sądów, bariery w dostępie jednostki do szeroko rozumianej informacji prawnej oraz brak powszechności instytucji mediacji. dokumencie Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni (przyjęty w sierpniu 2010 r.), przewidującym m.in. działania na rzecz usprawnienia pracy sądów, upowszechniania wiedzy o prawie (m.in. kampania na rzecz mediacji) i wzmocnienia ochrony prawnej obywateli (wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i szerszy dostęp do bezpłatnej pomocy i informacji prawnej). 2

3 dokumencie strategicznym Strategia Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości nr 2 z dnia 19 stycznia 2009 r.), w szczególności w zakresie celu strategicznego nr 4 zaprojektowanie i wdrożenie głównych części składowych Systemu Informatycznego Resortu, obejmującego systemy informatyczne odpowiedzialne za: utrzymanie zasobów informacyjnych, wspomaganie procesów merytorycznych, wspomaganie procesów pomocniczych. 3.4 Motywacja i uzasadnienie programu Analiza wyzwań i potrzeb Podstawowym wyzwaniem dla obszaru programowego jest przewlekłość postępowania sądowego oraz przygotowawczego. Przyczyniają się do niego brak całościowej reformy sądownictwa, nieefektywne zarządzanie sądami oraz braki w infrastrukturze sądów. Proponowany Program ma proponować rozwiązania dla głównych problemów zidentyfikowanych w obecnym stanie polskiego sądownictwa powszechnego. Należą do nich w szczególności: duże obciążenie pracą wynikające zarówno ze stałego wzrostu wpływu spraw do sądów, jak i wieloletnie zaległości nierozpoznanych spraw w kilkudziesięciu sądach w skali całego kraju; niewłaściwa alokacja zasobów etatowych, wadliwa struktura organizacyjna utrudniająca właściwe wykorzystywanie tychże zasobów, brak nowoczesnego systemu zarządzania sądami; niedostateczne informatyczne wspomaganie organizacji pracy; słabe rozpowszechnienie możliwości korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów; bariery w dostępie do szeroko rozumianej informacji prawnej. W konsekwencji, zgodnie z wcześniej wymienianym dokumentem Polska Wyzwania rozwojowe, absorbowane przez system nakłady, oceniane jako jedne z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej nie przekładają się na jakość działania sądów. Utrudnienia w funkcjonowaniu sądownictwa potwierdzają dane statystyczne dotyczące działalności sądów powszechnych w 2010 roku, wskazujące na brak poprawy kondycji sądownictwa powszechnego. Wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2010 wpływ spraw w porównaniu z rokiem 2009 wzrósł o 8,7% (z 11,9 mln do 12, 9 mln). Wraz ze sprawami będącymi w toku (tzw. pozostałością z 2009 roku wynoszącą 1,6 mln) łącznie do załatwienia było 14,5 mln. Załatwiono (w sposób merytoryczny lub formalny) 12,8 mln spraw, tym samym na początku 2011 pozostało 1,7 mln spraw w toku (tzw. pozostałość z 2010 r.). W porównaniu do 2009 roku, o 9,2% wzrosła więc tzw. pozostałość spraw. Istnienie opisanych problemów odzwierciedla również społeczna ocena funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W przeprowadzonych w 2011 roku na zlecenie MS badaniach opinii publicznej działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości negatywnie oceniło 41 % ankietowanych, jako przyczynę negatywnej oceny wskazując w szczególności opieszałość działań i słabą efektywność. Zdaniem 35 % badanych, organy wymiaru sprawiedliwości są trudno dostępne dla przeciętnego obywatela. Wśród najczęstszych problemów w dostępie wskazano zaś m.in. brak informacji o możliwości i formie kontaktów z wymiarem sprawiedliwości oraz o działaniu samych jednostek wymiaru sprawiedliwości. oraz Moduł I obejmuje wzajemnie uzupełniające się działania zmierzające do: 1. zwiększania zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu sprawami 2. usprawniania bieżącej pracy wydziałów sądowych poprzez odpowiednie zarządzanie aktami sądowymi 3

4 1. Poprawa zdolności administracyjnych sądów - zwiększenie zastosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu sprawami Jednym z elementów mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności systemu sądownictwa (poza rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania personelem) jest stworzenie technicznych mechanizmów poprawiających jakość i efektywność pracy w sądach, w postaci systemów prowadzenia spraw sądowych. Działania prowadzone w ramach Modułu I będą odpowiedzią na zidentyfikowane w projekcie strategii Sprawne Państwo niedostateczne informatyczne wspomaganie organizacji pracy, przyczyniające się do przewlekłości postępowania. W polskim sądownictwie nie funkcjonuje do tej pory jednolity w skali kraju system informatyczny wspomagający pracę orzeczniczą i zarządzanie sądami. W obszarze programowym zachodzi więc konieczność wspomagania poprawiania zdolności administracyjnych sądów, przy uzupełnianiu prowadzonych działań poprzez utrzymanie i inwestycje w sprzęt techniczny. Odpowiedzią na potrzebę usprawnienia funkcjonowania sądów ma być szereg działań realizowanych m.in. przy wsparciu środków pochodzących z budżetu UE, w ramach których przewidziane jest wdrożenie systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach oraz stworzenie w sądach systemu ewidencjonowania spraw w formie elektronicznej wraz z elektronicznym systemem wykazywania danych statystycznych. Wsparcie NMF pomogłoby uzupełnić ww. działania. 2. Wdrożenie systemu zarządzania aktami sądowymi Jednym z zagadnień mieszczących się w zakresie technicznego narzędzia umożliwiającego realizację zadań przez kadrę sądową, tj. systemu informatycznego związanego z prowadzeniem spraw sądowych, jest zagadnienie zarządzania aktami spraw sądowych (tj. zarządzanie nośnikiem treści merytorycznej). Dotąd nie funkcjonuje w polskich sądach system zarządzania aktami (pozwalający na kontrolę ruchu akt), współpracujący z systemem informatycznym służącym do prowadzenia spraw. W związku z tym, obrót aktami odbywa się w formie papierowej, uniemożliwiającej posiadanie pełnej wiedzy o aktualnym położeniu akt, szybki dostęp do tych akt i powodującej ryzyko zagubienia akt na terenie sądu, w wyniku ich nieprawidłowego odłożenia. W chwili obecnej w dyspozycji sądów pozostają ogromne ilości akt sądowych, obejmujących zarówno akta toczących się jak i zakończonych postępowań. Szczególny problem dotyczy wydziałów rejestrowych, gromadzących akta, które pozostają przez szereg lat aktami czynnymi - tak długo jak długo funkcjonują w życiu gospodarczym podmioty zarejestrowane w rejestrze sądowym. Dla przykładu, w trzech wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego wchodzących w skład struktury jednego z sądów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy zasób akt rejestrowych obejmuje ok. 300 tys. akt i zajmuje powierzchnię ok metrów bieżących, tj. 7 km. Aktualnie informatyczny system zarządzania zasobami akt sądowych (rejestrowych) wdrażany jest jedynie w jednym z sądów w Polsce, tj. ww. Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w 3 wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Inicjatywa ta z uwagi na niewystarczające środki finansowe miała charakter ograniczony. Finansowana była w całości z własnego budżetu sądu i objęła zakup minimalnej ilości sprzętu umożliwiającego zbudowanie podstawy funkcjonowania informatycznego systemu zarządzania zasobami akt rejestrowych oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych. Nie objęła ponadto wszystkich wydziałów rejestrowych (tylko wydziały Krajowego Rejestru Sądowego, bez Wydziałów Rejestru Zastawów). Moduł II: Wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania sądami Przyjęte przez rząd dokumenty programowe, m.in. raport Polska 2030.Wyzwania rozwojowe wskazują, że koniecznym elementem realizacji idei sprawnego państwa jest całościowa i konsekwentna reforma systemu wymiaru sprawiedliwości, a obecne problemy są wynikiem m.in. nieefektywnego 4

5 zarządzania sądami. Również przyjęty w sierpniu 2010 roku dokument Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni, który jako podstawowe działanie, przewiduje usprawnienie pracy sądów poprzez usprawnienie sfery zarządzania sądami w drodze wdrożenia modelu menadżerskiego. 18 sierpnia 2011 r. uchwalona została przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym elementem jest rozwinięcie idei profesjonalnego zarządzania sądami przy zastosowaniu modelu menadżerskiego. Zgodnie z założeniami podjętej przez Ministra Sprawiedliwości reformy, na dyrektorach sądów spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc całościowa odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy. Na prezesie sądu spoczywać natomiast będzie odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jakości sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Właściwe zarządzanie obciążeniem pracą (rozdzielania zadań), zasobami ludzkimi oraz informacją i porozumiewaniem się stanowi podstawowy czynnik prawidłowego, sprawnego i efektywnego funkcjonowania sądów, dlatego konieczne staje się również wdrożenie systemu prawidłowego przygotowywania kadry zarządzającej sądami i podniesienia ich kompetencji, które planowane jest do realizacji w ramach opisywanego Programu. W chwili obecnej występuje niedobór budżetowych środków finansowych na ten cel, stąd uwzględniając zakres podjętej reformy i jej potencjalny wpływ na usprawnienie funkcjonowania sądownictwa w Polsce wskazana jest realizacja planowanych zamierzeń przy udziale środków NMF. Moduł III: Ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości Moduł III obejmie działania ułatwiające dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla tzw. grup wrażliwych to jest osób pokrzywdzonych przestępstwem i nieletnich. Podstawowym problemem w tym obszarze jest niedostateczna wiedza społeczeństwa na temat uprawnień przysługujących w postępowaniu przed wymiarem sprawiedliwości. W badaniach opinii publicznej przeprowadzonych w 2011 r. aż 53 % respondentów przyznało się do nieznajomości swoich praw przed prokuraturą, zaś 44 % przed sądem. Blisko 31 % respondentów uznało, że organy wymiaru sprawiedliwości są trudno dostępne, wśród przyczyn wymieniając m.in. wysokie koszty związane z dostępem, nieznajomość przepisów prawa, brak informacji gdzie i jak coś załatwić, niedostępność dla zwykłego obywatela. Tylko 13 % respondentów oceniło swoją wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jako dobrą lub bardzo dobrą. W zakresie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem podstawowym problemem jest niski poziom świadomości obywateli o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, co w konsekwencji powoduje, że nie realizują ich w postępowaniu karnym. Dodatkowym problemem jest rozproszenie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem. Wsparcie jest udzielane tym osobom przez wiele instytucji, które jednak nie zawsze ze sobą właściwie współpracują. Nie zawsze także praktycy wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiciele innych grup zawodowych, którzy mają kontakt z osobami pokrzywdzonymi, dysponują wystarczającą wiedzą i doświadczeniem, aby pomoc była przez nich udzielana w sposób odpowiedni. Powyższe problemy zidentyfikowane zostały w dokumencie projekt strategii Sprawne Państwo Ich istnienie potwierdzają również badania opinii publicznej przeprowadzone w 2009 roku na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Z badań tych wynika, iż tematyka ofiar przestępstw jest na ogół obca respondentom. Większość z nich nie orientowała się jak wygląda postępowanie z takimi osobami. Ponad 60 % ankietowanych nie wiedziało, co należałoby zmienić, aby pomóc poszkodowanym. Zaledwie 8 % badanych słyszało o instytucji opiekuna ofiary przestępstwa. Rezultaty podobnego badania przeprowadzonego w 2011 wykazały jedynie niewielką poprawę 10 5

6 % respondentów słyszało o takiej instytucji. Jak wskazują wyżej wymienione badania opinii publicznej (2009 i 2011), w odbiorze społecznym podstawowym dystrybutorem pomocy dla poszkodowanych powinno być państwo. Wzmacnianie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem obejmowało do tej pory realizację (w latach ) kampanii medialnej, akcji billboardowej, kampanii prasowej, wydanie bezpłatnego informatora, szkolenia dla sędziów, prokuratorów, kuratorów, funkcjonariuszy Policji dotyczące metod postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwem w ramach projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE (łączny koszt działań dotyczących osób pokrzywdzonych oraz promujących mediację wyniósł ponad 2 mln ). W celu ujednolicenia zasad pomocy udzielanej pokrzywdzonym, w roku 2009 stworzono dla nich specjalne ośrodki w każdym województwie. Ośrodki powstały w ramach projektu Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską w ramach programu Zwalczanie i zapobieganie przestępczości. W ośrodkach jest udzielana pokrzywdzonym bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna. Przeprowadzone w 2011 r. badania opinii publicznej wykazały, iż w porównaniu z 2009 r. wzrosła liczba respondentów wskazujących tego typu Ośrodki jako drugą po policji - instytucję, do której powinny się zwracać osoby pokrzywdzone przestępstwem (2009 2%, %). Mimo wyżej opisanych działań, obecna pozycja ofiar przestępstw jest nadal niezadowalająca, w szczególności w zakresie grup tzw. wrażliwych (dzieci i młodzież). Potwierdzają to wyniki badań opinii publicznej. Działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem mogłyby być prowadzone w znacznie szerszym zakresie. Nie jest to możliwe jednak z uwagi na ograniczenia finansowe. Kontynuację i poszerzenie zakresu dotychczasowych działań umożliwiłoby wsparcie z NMF. Odpowiedzią na wskazywany brak wiedzy na temat instytucji wymiaru sprawiedliwości i praw przysługujących w sądzie i prokuraturze będą również proponowane w ramach drugiego projektu predefiniowanego spotkania edukacyjne skierowane do młodzieży (projekt predefiniowany nr 5). Stanowić one będą kontynuację działań realizowanych w latach przy wsparciu środków z budżetu UE. Moduł IV: Propagowanie alternatywnych metod rozstrzygania sporów Do przewlekłości postępowania sądowego przyczynia się również wskazany w raporcie Polska Wyzwania rozwojowe brak powszechności instytucji mediacji. W polskim systemie prawa istnieje możliwość rozstrzygnięcia spraw kierowanych do sądów w drodze mediacji, jednak zainteresowanie alternatywnymi metodami rozwiązywania sposób i akceptacja społeczna dla nich są niezadowalające. Przyczyną jest w dalszym ciągu zarówno niewystarczająca wiedza prawna na ten temat praktyków: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji, adwokatów, radców prawnych - jak i całego społeczeństwa. Powyższe problemy potwierdzają wyniki najnowszego badania opinii publicznej sporządzonego na zamówienie Ministerstwa Sprawiedliwości w 2011 r. w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS. Z badania tego wynika, że mniej niż połowa badanych respondentów (43%) słyszała o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów (w analogicznym badaniu z 2009 r. 51%). Osoby, które słyszały o mediacjach lub sądach polubownych miały stosunkowo niską świadomość mechanizmów ich działania, ról osób lub instytucji zaangażowanych w postępowanie. Dla sporej grupy badanych (40%) nieznany był sposób nawiązania kontaktu z mediatorem (w badaniu z 2009 r. 38%). Podzielone były opinie na temat ważności ugody zawartej przed mediatorem 39 % uważało ją za równoważną z orzeczeniem sądowym, 36 % za nierównoważną, a 25 % przyznawało się do niewiedzy. Porównanie wyżej wskazanych wyników badań, z badaniami przeprowadzonymi w 2009 r. wykazuje, że mimo szeregu działań prowadzonych przez MS w kierunku upowszechnienia mediacji, wiedza na jej temat nie wzrosła w sposób istotny. Również statystyki z lat dotyczące liczby spraw kierowanych do mediacji wskazują, iż nie jest ona nadal popularnym instrumentem. W 2010 r. w sprawach cywilnych na podstawie postanowienia sądu skierowano do mediacji 2196 spraw. W sprawach karnych, do mediacji skierowano jedynie 1217 spraw, mniej niż w roku 2006 (1447 spraw) czy 2007 (1912). 6

7 Odpowiedzią na problem braku powszechności alternatywnych metod rozstrzygania sporów oraz braku wyraźnego postępu mimo realizowanych działań popularyzujących mediację ma być proponowany w ramach Programu projekt predefiniowany (projekt predefiniowany nr 6). Działania zmierzające do rozpowszechnienia wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów i zwiększenia popularności w latach były prowadzone przy wsparciu ze środków budżetu UE i objęły prowadzenie kampanii społecznej w środkach masowego przekazu, dystrybucję plakatów, ulotek i broszur informacyjnych oraz szkolenia (łączny koszt prowadzonych działań wraz z działaniami skierowanymi do osób pokrzywdzonych przestępstwem wyniósł ponad 2 mln ). W związku z niedoborem środków budżetowych i uwzględniając utrzymującą się niedostateczną popularność i wiedzę na temat mediacji, potwierdzoną wynikami najnowszych badań opinii publicznej i aktualnymi statystykami, pożądana byłoby realizacja badania na temat przyczyn utrzymującego się negatywnego stanu oraz kontynuowanie działań szkoleniowych i propagujących ten instrument przy wykorzystaniu wsparcia z NMF Struktury publiczne i prywatne właściwe dla danego obszaru programowego. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Program będzie dotyczył sądów powszechnych, sprawujących wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego. Model organizacyjny sądownictwa powszechnego opiera się na trzyszczeblowej strukturze oraz dwuinstancyjnym postępowaniu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, sądami powszechnymi są: sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne. 1. Sądy apelacyjne rozpoznają sprawy odwoławcze. Tworzy się je dla obszaru właściwości dwóch lub więcej sądów okręgowych. Obecnie istnieje 11 sądów apelacyjnych. 2. Sądy okręgowe rozpoznają sprawy w I instancji oraz środki odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych. Podobnie jak w przypadku sądów apelacyjnych, sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych. Aktualnie funkcjonuje 45 sądów okręgowych. 3. Sądy rejonowe rozpoznają sprawy w I instancji. Obszar właściwości sądu rejonowego obejmuje jedną lub kilka gmin, może być też utworzony więcej niż jeden sąd w obrębie tej samej gminy. W dużych miastach wojewódzkich utworzone są sądy dla poszczególnych dzielnic. Obecnie funkcjonuje 320 sądów rejonowych. W realizację proponowanego Programu zaangażowane będzie MS, będące urzędem administracji publicznej powołanym do obsługi Ministra Sprawiedliwości członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za kierowanie działem administracji rządowej Sprawiedliwość i będącego dysponentem części budżetu państwa nr 15 Sądy powszechne i 37 Sprawiedliwość. Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej dział sprawiedliwość obejmuje sprawy: 1. Sądownictwa; 2.prokuratury, notariatu, adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych; 3.wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy penitencjarnej; 4. Tłumaczy przysięgłych. Minister Sprawiedliwości jest właściwy w sprawach sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej. W zakresie wzmacniania pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem istotną rolę obok struktur publicznych (sądy powszechne, prokuratury i policja, MS) odgrywają struktury pozarządowe. Szczególnie ważna jest prowadzona przy udziale organizacji pozarządowych Sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W zakresie propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, obok struktur publicznych (sądy i prokuratury, MS), działają również organizacje pozarządowe zajmujące się propagowaniem mediacji, np. Polskie Centrum Mediacji. 7

8 3.4.3 Prawodawstwo właściwe dla danego obszaru programowego W zakresie organizacji i działalności administracyjnej sądów powszechnych, w tym zarządzania kadrami podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. Proponowany Program zgodny jest z powyższymi aktami prawnymi, uwzględnia najnowsze zmiany ustawodawcze przewidujące wprowadzenie do sądów zarządzania opartego na modelu menadżerskim i zmierza do odpowiedniego ukształtowania kompetencji kadry zarządzającej, pozwalającego na uzupełnienie zainicjowanej reformy. W zakresie wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków w postępowaniu karnym podstawowymi aktami są: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego; ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy oraz Decyzja Ramowa Rady z dnia 15 marca 2001 w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym. Proponowany Program zgodny jest z powyższymi aktami prawnymi, zakłada zwiększenie świadomości społecznej na temat przewidzianych w ww. aktach praw pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym oraz przygotowanie przedstawicieli zawodów mających kontakt z pokrzywdzonymi do ich odpowiedniego wspierania w trakcie postępowania. W zakresie propagowania alternatywnych metod rozwiązywania sporów, regulacje prawne dotyczące mediacji zawierają: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego; ustawa z dnia 17 listopada 1997 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz Dyrektywa 2008/52/EC o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, która weszła w życie w dniu 13 czerwca 2008 r. Proponowany Program zgodny jest z powyższymi aktami prawnymi, zakłada zwiększenie świadomości społecznej na temat możliwości mediacji przewidzianych w ww. aktach prawnych oraz przygotowanie pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów i mediatorów) do większego korzystania z możliwości mediacji w sytuacjach, do których odnoszą się ww. akty Pomoc publiczna i zamówienia publiczne W Programie nie ma zastosowania ustawodawstwo dotyczące pomocy publicznej. Obszar wymiaru sprawiedliwości nie stanowi z definicji sfery komercyjnej. Program i poszczególne projekty predefiniowane nie przewidują udzielania wsparcia ze środków publicznych podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wsparcie w ramach Programu udzielane będzie dla sądów powszechnych, pracowników sądów oraz innych grup zawodowych związanych z wymiarem sprawiedliwości oraz dla ofiar przestępstw i młodzieży szkolnej. Zgodnie z art Regulacji i prawem krajowym w Programie ma zastosowanie ustawodawstwo dotyczące zamówień publicznych. Program i projekty predefiniowane realizowane będą przez komórki organizacyjne MS, które jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązane jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określającej m.in. zasady i tryby udzielania zamówień publicznych. Obowiązkiem stosowania przepisów ww. ustawy objęte będą zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty Przy zamówieniach nieprzekraczających wymienionego progu MS jako jednostka sektora finansów publicznych obowiązana będzie natomiast do stosowania odpowiednich przepisów dotyczących finansów publicznych, m.in. nakazujących wydatkowanie środków w sposób oszczędny, celowy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów do danych nakładów. Stosowanie ustawodawstwa dotyczącego zamówień publicznych zabezpieczone jest również na poziomie procedur wewnętrznych obowiązujących w MS (system zarządzania jakością ISO), zgodnie z którymi za prowadzenie postępowań przetargowych na potrzeby poszczególnych departamentów MS i czuwanie nad ich prawidłowością odpowiedzialna jest wyspecjalizowana komórka Wydział Zamówień Publicznych Biura Dyrektora Generalnego MS. Do istniejących wewnętrznych procedur będą odwoływały się procedury stworzone na potrzeby zarządzania Programem. 8

9 3.4.5 Uzasadnienie strategii programu Program oparty będzie o cztery moduły tematyczne dedykowane poszczególnym rezultatom przewidzianym w Memorandum of Understanding. Celem Modułu I będzie poprawa wydajności systemów sądownictwa. Celem Modułu II będzie zwiększenie kompetencji pracowników sądownictwa. Celem Modułu III będzie zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych. Celem Modułu IV będzie propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Moduły tematyczne grupują projekty powiązane ze sobą, zapewniając większą spójność i komplementarność działań, a jednocześnie przejrzystość całego Programu i realizację wszystkich założonych dla niego rezultatów. Dodatkowo, proponowane moduły obejmują działania komplementarne wobec projektów modernizujących obszar programowy prowadzonych od kilku lat ze środków krajowych oraz zagranicznych (fundusze strukturalne, dotacje w ramach programów KE). Mając na uwadze zdobyte już przez MS doświadczenie w realizacji projektów usprawniających funkcjonowanie sądownictwa, konieczność zapewnienia spójności rozwiązań wdrażanych w resorcie (szczególnie narzędzi informatycznych), posiadaną jedynie na poziomie centralnym pełną wiedzę na temat obszarów wymagających dodatkowego wsparcia, jak również możliwość regularnego badania potrzeb grupy docelowej wskazana jest realizacja projektów NMF również poprzez MS. W proponowanej strategii Programu, za pełnienie roli Operatora Programu odpowiedzialna będzie komórka organizacyjna MS posiadająca w zakresie swojej właściwości koordynację projektów współfinansowanych z bezzwrotnych środków zagranicznych i dysponująca wieloletnim doświadczeniem w koordynacji takich projektów. W ramach ujętych w Programie modułów tematycznych wdrażane będą poszczególne projekty predefiniowane przyczyniające się do osiągania rezultatów Programu. Beneficjentami projektów będą poszczególne komórki organizacyjne MS, które w zakresie swojej właściwości posiadają zadania związane z tematyką objętą poszczególnymi modułami tematycznymi. W ramach Modułu I realizowane będą dwa projekty predefiniowane: 1. projekt predefiniowany nr 1 pt. Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych" mający na celu wsparcie infrastrukturalne dla stworzenia systemu zarządzania tożsamością w ramach szerszego przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego dla wydziałów procesowych sądów powszechnych (System Informatyczny Wspomagający Procesy Merytoryczne - SAWA), który jest wdrażany od listopada 2009 r. i którego całkowity koszt wynosi ok. 22,4 mln (włącznie z 5 mln ę w ramach projektu współfinansowanego z budżetu UE). Docelowo mógłby również służyć do wsparcia innych systemów informatycznych budowanych w resorcie sprawiedliwości. Wdrożony dzięki zakupionej ze środków NMF wydajnej infrastruktury teleinformatycznej system zarządzania tożsamością będzie podstawowym elementem nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie pracy sądownictwa (w tym budowanego systemu wsparcia procesów merytorycznych). Korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji, natomiast korzyścią dla społeczeństwa będzie zwiększenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości i przyśpieszenie przesyłu informacji między stronami. Pozwoli to zaoszczędzić czas obywatelom, a także wpłynie pozytywnie na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości. Działania te są komplementarne względem pozostałych działań proponowanych w ramach Modułu I, tj. tworzenia jednolitego systemu zarządzania aktami spraw rejestrowych w sądach. Wsparcie NFM umożliwi zakup bardzo wydajnej i niezawodnej infrastruktury teleinformatycznej znajdującej się zarówno na poziomie Centrali MS, jak również na poziomie sądów apelacyjnych i okręgowych, bez której zbudowanie systemu zarządzania tożsamością użytkowników służącego uruchomieniu centralnego systemu obsługi spraw sądowych będzie niemożliwe. 9

10 System zarządzania tożsamością stanowi istotny element nowoczesnych narzędzi informatycznych wdrażanych w resorcie sprawiedliwości i mających na celu usprawnienie sądownictwa (włączając wdrażany system do wsparcia procesów merytorycznych). Grupą docelową proponowanych działań będą sądy powszechne, a korzyścią dla użytkowników będzie szybkość przetwarzania danych oraz brak konieczności gromadzenia dużych ilości dokumentów papierowych i ich dystrybucji. Obywatele tworzący pośrednią grupę docelową skorzystają na ułatwionym dostępie do wymiaru sprawiedliwości i przyśpieszeniu przesyłu informacji między stronami. Pozwoli to zaoszczędzić czas obywatelom, a także wpłynie pozytywnie na postrzeganie wymiaru sprawiedliwości. Proponowane działania są komplementarne względem pozostałych działań proponowanych w ramach Modułu I, tj. tworzenia jednolitego systemu zarządzania aktami spraw rejestrowych w sądach. Stanowią również kontynuację zadań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania sądów powszechnych zrealizowanych przez MS ze środków funduszy Phare, Funduszu Schengen i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wymienionych w opisie projektu predefiniowanego pt. Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych ) oraz uzupełnienie działań realizowanych w ostatnim czasie ze środków budżetu krajowego i budżetu UE, obejmujących: - w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zadania polegające na: wdrożeniu jednolitego systemu informatycznego rachunkowości i systemu zarządzania kadrami w sądach, zakupie usługi transmisji danych, wdrożeniu systemu realizującego postępowanie upominawcze drogą elektroniczną (e-sąd), System Informatyczny Wspierający Procesy Merytoryczne SAWA, wdrożeniu systemu obsługi zgłoszeń awarii i błędów (ServiceDesk), wdrożeniu polityki bezpieczeństwa (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 125 mln złotych, tj. ok. 28 mln ), - 2 projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1. Informatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych, 2. Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów KRS, KRK, BMSiG (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 46 mln złotych, tj. ok. 10,2 mln ). Beneficjentem projektu będzie komórka organizacyjna MS, której właściwość obejmuje opracowywanie i prowadzenie projektów systemów informatycznych w resorcie sprawiedliwości i która odpowiedzialna jest za wdrażanie narzędzi informatycznych ściśle powiązanych z proponowaną tematyką projektu predefiniowanego. 2. projekt predefiniowany nr 2 pt. Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi ; mający na celu stworzenie w sądach jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi. Przy wdrażaniu projektu wykorzysta się dobre praktyki wypracowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Projekt będzie polegał na stworzeniu nowoczesnego i jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi, priorytetowo obejmującego akta rejestrowe gromadzone w sądach powszechnych. Rezultaty analizy funkcjonowania takie systemu w ww. sądzie (przedstawione w opisie projektu predefiniowanego nr 2 ujętego w załączniku nr 2) wyraźnie pokazują korzyści z prowadzenia proponowanych działań. Unowocześni on i zautomatyzuje, a tym samym usprawni bieżącą pracę sądów. Niezakłócony dostęp do akt sądowych ma znaczenie zarówno dla sprawności pracy orzeczniczej, sprawności wykonywania przez sekretariat sądowy zarządzeń czy orzeczeń sądu wydawanych w sprawach, jak również dla zapewnienia nieograniczonego dostępu do akt rejestrowych dla wszystkich zainteresowanych, w tym stron czy uczestników postępowania. Co więcej, działania te będą cennym uzupełnieniem dla innych przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Programu: działań związanych z poprawą zdolności administracyjnych sądów, wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania sądami i poprawą kompetencji kadry zarządzającej. Uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitych rozwiązań infrastrukturalnych w wydziałach rejestrowych objętych projektem, odpowiedniego wykorzystania doświadczeń projektu pilotażowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wskazana jest realizacja projektu z poziomu centralnego. Projekt wdrażany więc będzie przez komórkę organizacyjną MS właściwą w resorcie sprawiedliwości dla wykonywania nadzoru nad wdrażaniem nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów sądowych i ksiąg wieczystych. Realizacja projektu z 10

11 poziomu centralnego umożliwi zapewnienie jednolitości systemu, odpowiedniego wsparcia infrastrukturalnego, łączności pomiędzy poszczególnymi sądami korzystającymi z systemu, jak również spójności wdrażanego narzędzia z innymi narzędziami informatycznymi wdrażanymi w resorcie sprawiedliwości również centralnie - przez MS. W ramach Modułu II realizowany będzie projekt predefiniowany nr 3 pt. Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie). Proponowany projekt jest ściśle powiązany z wdrażaną reformą modelu zarządzania sądami, koordynowaną na poziomie centralnym przez MS, ma bowiem przygotować kadrę zarządzającą sądami do pełnienia nowych ról zgodnych ze zmienioną ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, wprowadzającą model menadżerski zarządzania w sądach. Właściwe zarządzanie obciążeniem pracą (podział zadań), zasobami ludzkimi oraz informacją i porozumiewaniem się stanowi podstawowy czynnik prawidłowego, sprawnego i efektywnego funkcjonowania sądów, dlatego konieczne staje się również wdrożenie systemu prawidłowego przygotowywania kadry zarządzającej sądami do realizacji podjętej reformy. Grupą docelową projektu będą sądy powszechne, odnoszące korzyści dzięki podwyższeniu kwalifikacji kadry zarządzającej (prezesi i wiceprezesi sądów, przewodniczący wydziałów, dyrektorzy i kierownicy finansowi) i ich lepszemu przygotowaniu do uczestniczenia we wdrażaniu podjętej reformy. Z powyższych względów, pożądana jest realizacja proponowanego projektu z poziomu centralnego, przez komórkę organizacyjną MS, odpowiedzialną za mechanizm powoływania kadry zarządzającej sądami, dysponującą regularnymi formami współpracy z przedstawicielami tej kadry, co umożliwia badanie potrzeb grupy docelowej, rozpowszechnienie jednolitego systemu dobrych praktyk oraz pozyskanie wiedzy na temat potrzeb szkoleniowych związanych z zadaniami zarządczymi. W ramach Modułu III realizowany będzie: 1. projekt predefiniowany nr 4 pt. Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym. Proponowany projekt, obejmujący kompleks działań dotyczących wzmocnienia pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcia świadków w postępowaniu karnym, stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację szeregu przedsięwzięć realizowanych przez MS ze środków krajowych i europejskich. Wzmocnienie pozycji grupy docelowej ofiar przestępstw będzie wynikiem zwiększonego wsparcia dla Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz podniesienia kwalifikacji sędziów, prokuratorów, mediatorów, osób pracujących z pokrzywdzonymi w ww. Ośrodkach. Korzyści dla świadków w postępowaniu sądowym wynikać będą z wzmocnionych kwalifikacji pracowników punktów obsługi interesanta w sądzie, którzy będą w stanie lepiej im pomagać. Dzieciom jako wrażliwej grupie ofiar/świadków zapewnione zostanie przyjazne środowisko prowadzenia przesłuchań poprzez tworzenie tzw. przyjaznych pokojów przesłuchań. Projekt będzie w dużym stopniu oparty o funkcjonującą już sieć Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, utworzoną przez MS dzięki grantowi KE. MS na bieżąco sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Sieci, posiada możliwość badania potrzeb grupy docelowej za pośrednictwem funkcjonujących Ośrodków i współpracujących z MS koordynatorów w Ośrodkach, dysponuje także wiedzą na temat obszarów wymagających większego wsparcia. Jednocześnie, wyniki badań opinii publicznej przeprowadzonych na zlecenie MS w 2009 i 2011 r. jednoznacznie wskazują, że w odbiorze społecznym to instytucje państwowe są podstawowymi podmiotami odpowiedzialnymi za zapewnienie wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Stąd też wskazana jest realizacja projektu z poziomu centralnego. Beneficjentem projektu będzie więc komórka organizacyjna MS odpowiedzialna za koordynację na szczeblu centralnym działań na rzecz ofiar przestępstw. 2. projekt predefiniowany nr 5 Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu umożliwiający kontynuację działań realizowanych w ramach polityki edukacyjnej MS przy współfinansowaniu ze środków UE. Dzięki pozyskanemu doświadczeniu możliwe będzie wdrożenie w szerszym zakresie dobrych praktyk 11

12 opracowanych podczas realizacji wcześniejszego przedsięwzięcia. Ewaluacja dotychczas realizowanego wsparcia (której wyniki przedstawione są w opisie projektu predefiniowanego Edukacja szkolona przeciw wykluczeniu prawnemu ) wykazała, iż proponowane spotkania edukacyjne przyczyniają się do istotnego zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i praw przysługujących w sądzie. Stąd też, projekt będzie wdrażany przez jednostkę organizacyjną MS odpowiedzialną za koordynowanie polityki informacyjnej i promocyjnej MS i dysponującą już doświadczeniem we wdrażaniu tego typu przedsięwzięcia./ W ramach Modułu IV realizowany będzie projekt predefiniowany nr 6 pt. Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mimo szeregu działań podjętych w ostatnich latach w celu upowszechnienia mediacji, wyniki najnowszych badań opinii publicznej i aktualne statystyki, pokazują, iż wciąż jest to rzadko stosowany instrument. W związku z tym, pożądana jest realizacja badania na temat przyczyn utrzymującego się negatywnego stanu oraz kontynuowanie działań propagujących ten instrument wykorzystaniu wsparcia NMF Proponowany projekt stanowić będzie uzupełnienie i kontynuację szeregu przedsięwzięć realizowanych przez MS ze środków krajowych oraz przy wsparciu z budżetu NMF. Stąd też wskazana jest realizacja projektu z poziomu centralnego przez MS, tak żeby wdrażane w ramach różnych przedsięwzięć działania propagujące mediację stanowiły spójną strategię. Beneficjentem projektu będzie więc komórka organizacyjna MS odpowiedzialna za koordynację na szczeblu centralnym działań związanych z alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów. Grupę docelową działań realizowanych w ramach Modułu stanowić będą sędziowie, prokuratorzy i mediatorzy, których wiedza na temat przydatności i możliwości korzystania z narzędzia jakim jest mediacja zostanie zwiększona oraz ogół społeczeństwa, stanowiący potencjalnych uczestników postępowań sądowych. Operator Programu zapewni system procedur minimalizujących wystąpienie ryzyka konfliktu interesów, w tym zapewniających rozdzielność i niezależność komórki Operatora Programu oraz komórek organizacyjnych beneficjentów poszczególnych projektów predefiniowanych. 3.5 Cele i wskaźniki programu Cel Programu (spodziewane oddziaływanie) Obszarem programowym jest Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości (obszar programowy nr 31). Celem Programu jest bardziej sprawiedliwy i skuteczny wymiar sprawiedliwości Oczekiwany rezultat programu # Rezultat Wskaźnik Opis wskaźnika Źródło informacji 1 Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw Liczba sądów objętych wsparciem infrastrukturalnym Liczba sądów, które pozyskały zakupione ze środków NMF urządzenia teleinformatyczne służące wykorzystywaniu systemów informatycznych wspierających pracę bazowa docelowa Dane pozyskane od Beneficjentów Projektów przewidujących zakup sprzętu teleinformatycznego za pośrednictwem sprawozdawczości końcowej i okresowej 12

13 sądowych sędziego i urzędników sądowych oraz administrację i zarządzanie sądem Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych 3 Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa Liczba sądów, w których wdrożono system zarządzania aktami rejestrowymi Liczba sądów objętych wsparciem szkoleniowym Liczba sądów, w których wdrożono informatyczny system zarządzania aktami sądowymi w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów. bazowa docelowa 0 21 Liczba sądów, objętych wsparciem szkoleniowym przygotowującym do bazowa docelowa wdrożenia modelu menadżerskiego 0 50 Dane pozyskane od Beneficjenta Projektu predefiniowanego w ramach sprawozdawczości okresowej i końcowej Dane pozyskiwane od Beneficjenta Projektu predefiniowanego w ramach sprawozdawczości okresowej i końcowej. 4 5 Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości) Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości) Liczba Ośrodków Wsparcia dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem objętych dodatkowym wsparciem finansowym Liczba spotkań edukacyjnych dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Liczba Ośrodków Wsparcia dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem objętych dodatkowym wsparciem finansowym umożliwiającym świadczenie pomocy w szerszym zakresie Liczba spotkań edukacyjnych dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych i bazowa docelowa 0 16 bazowa docelowa ponadgimnazjalnych dostarczających informacji o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości Dane pozyskane od Beneficjenta Projektu będącego komórką organizacyjną MS odpowiedzialną za współpracę z Ośrodkami. Dane pozyskane od Beneficjenta Projektu predefiniowanego 6 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów Liczba spraw kierowanych do mediacji Liczba spraw w których sąd (sprawy cywilne) lub prokurator (sprawy karne) wydaje orzeczenie o skierowaniu sprawy do mediacji bazowa docelowa Dane statystyczne dotyczące liczby spraw kierowanych do mediacji zbierane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Generalną. Za dostarczenie stosownych informacji Operatorowi Programu odpowiedzialni będą Beneficjenci Projektów. Zaproponowane wskaźniki uwzględniają specyfikę proponowanych działań, polskiego systemu prawnego oraz relację między wysokością alokacji NMF a możliwymi do uzyskania efektami. Wskaźniki mają wspomagać zbliżanie się do głównego celu Programu, który powinien być osiągnięty w procesie długoterminowym, przy wsparciu różnych środków i zastosowaniu różnych sposobów. Wskaźniki dla rezultatu nr 1 umożliwiają pokazanie zakresu wsparcia infrastrukturalnego pracy kadry orzeczniczej oraz zarządzającej i administracyjnej oraz zakresu wsparcia dla wydziałów rejestrowych sądów powszechnych. Wskaźnik dla rezultatu nr 2 umożliwia wykazanie liczby osób, których kompetencje z 13

14 zakresu zarządzania sądami zostały podniesione w wyniku szkoleń z nowoczesnych metod zarządzania. Wskaźniki dla rezultatu nr 3 umożliwiają wykazanie wsparcia NMF dla Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem oraz dużej liczby spotkań edukacyjnych organizowanych dzięki środkom NMF. Wskaźnik dla rezultatu 4 umożliwia wykazanie zwiększenia korzystania z możliwości mediacji w postępowaniach cywilnych i karnych. Po zrealizowaniu Programu zakłada się dalszy wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji. Należy wskazać, iż powyższa tabela zawiera tylko te rezultaty, które mogą być wyraźnie przypisane (przynajmniej w istotnym zakresie) wdrożeniu NMF. Jednakże, powinny być one postrzegane również jako tzw. podcele, które mają przyczyniać się (wraz z szeregiem innych przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z budżetu UE) do osiągnięcia celów nadrzędnych, a jednym z nich jest skrócenie czasu postępowań sądowych o 1/ Wyniki programu Rezultat Wynik Wskaźnik wyniku wskaźnika Opis Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych projekt predefiniowany nr 1 Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych, system zarządzania aktami sądowymi projekt predefiniowany nr 2 Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) projekt predefiniowany nr 3 Upowszechnienie wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania sądami projekt predefiniowany nr 3 System zarządzania tożsamością użytkowników zbudowany przy wsparciu zakupionej infrastruktury Opracowany i wdrożony system zarządzania aktami rejestrowymi Opracowany program szkolenia ustawicznego dla kadry zarządzającej sądami Liczba przedstawicieli kadry zarządzającej sądów powszechnych przeszkolonych z bazowa docelowa 0 1 bazowa docelowa 0 1 bazowa docelowa 0 1 bazowa docelowa Informatyczny system zarządzania tożsamością użytkowników oparty na AD Informatyczny system zarządzania aktami sądowymi wdrożony w wydziałach rejestrowych sądów powszechnych (Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów) Program szkolenia ustawicznego dla kadry zarządzającej sądami, m.in. z zakresu zarządzania kadrami, finansami, narzędziami IT Liczba prezesów i wiceprezesów sądów, 14

15 Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości) Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów Wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym projekt predefiniowany nr 4 Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu projekt predefiniowany nr 5 Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów projekt predefiniowany nr 6 Kampania medialna nt mediacji projekt predefiniowany nr 6 zakresu nowoczesnych metod zarządzania sądami Liczba osób przeszkolonych w ramach Programu z zakresu tematyki pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcia świadków w postępowaniu karnym Liczba nieletnich przeszkolonych z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości Liczba osób przeszkolonych w ramach Programu z zakresu mediacji Przeprowadzona kampania informacyjna promująca mediację bazowa docelowa bazowa docelowa bazowa docelowa bazowa docelowa 0 1 przewodniczących wydziałów, dyrektorów i kierowników finansowych biorących udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach dot. nowoczesnych metod zarządzania sądami Liczba osób uczestniczących w co najmniej jednym szkoleniu z zakresu pracy z pokrzywdzonymi lub wsparcia świadków w postępowaniu karnym Liczba nieletnich uczestniczących w spotkaniach edukacyjnych przeprowadzonych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Liczba osób (sędziów, prokuratorów, mediatorów) przeszkolonych w ramach Programu z zakresu mediacji Przeprowadzona kampania informacyjna promująca mediację jako sposób alternatywnego rozstrzygania sporów Rezultat 1: wynik nr 1 stanowi projekt predefiniowany nr 1, wynik nr 2 stanowi projekt predefiniowany nr 2. Rezultat 2: wynik nr 1 stanowi projekt predefiniowany nr 3, wynik nr 2 jeden z rezultatów projektu predefiniowanego nr 3. Rezultat 3: wynik nr 1 stanowi projekt predefiniowany nr 4, wynik nr 2 stanowi projekt predefiniowany nr 5. Rezultat 4: wynik nr 1 stanowi projekt predefiniowany nr 6, wynik nr 2 jeden z rezultatów projektu predefiniowanego nr Grupy docelowe programu 15

16 Rezultat 1 - grupą docelową są sądy powszechne oraz ich pracownicy kadra orzecznicza i administracyjna. Pośrednią grupą docelową będzie całe społeczeństwo, korzystające ze sprawniejszego postępowania sądowego, skrócenia czasu postępowań rejestrowych oraz łatwiejszego dostępu do akt sądowych. Realizacja wyniku 1 jest związana z zapotrzebowaniem grupy docelowej na systemy informatyczne wspierające pracę sądów. Stworzenie zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania Systemu Informatycznego Wspierającego Procesy Merytoryczne. Wybór rozwiązania opartego na systemie kontroli dostępu Active Directory (AD) wynika z wymagań projektu systemu. Realizacja wyniku 2 jest związana z pozytywnymi rezultatami projektu pilotażowego realizowanego w sądzie w Warszawie, które wykazały możliwość istotnego skrócenia czasu dostarczenia akt sądowych sędziemu lub osobom zainteresowanym (odpowiednia analiza przedstawiona jest w opisie projektu predefiniowanego, zawartego w załączniku nr 2) oraz ponad dwukrotnego zwiększenia liczby akt możliwych do dostarczenia dziennie przez jednego pracownika, co zwiększy wolumen akt udostępnianych codziennie zainteresowanym podmiotom. Rezultat 2 grupą docelową będą sądy oraz ich pracownicy, w szczególności kadra kierownicza. Potrzeby grupy docelowej zostały zbadane w trakcie realizacji projektu pilotażowego, w ramach inicjatywy oddolnej samych prezesów sądów, widzących potrzebę systemowego szkolenia z zakresu zarządzania. Niezależnie od tego, zmiany wynikające z przyjętej w 2011 r. nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wymagają przygotowania kadry zarządzającej sądami do nowego modelu menadżerskiego. Realizowane warsztaty i konferencje, jak również planowana regularna ocena działań przez beneficjenta projektu, pozwolą na bieżące badanie potrzeb grupy docelowej. Rezultat 3 w ramach wyniku 1 grupą docelową będą ofiary przestępstw oraz przedstawiciele zawodów regularnie stykających się z ofiarami przestępstw (m.in. pracownicy Ośrodków dla Ofiar Przestępstw, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy), jak również świadkowie w postępowaniach sądowych i pracownicy punktów obsługi interesanta w sądach. Potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem były i są na bieżąco badane poprzez bieżący kontakt Ministerstwa Sprawiedliwości z koordynatorami w poszczególnych Ośrodkach, udział w naradach z koordynatorami (w roku narady), analizę sprawozdań z działalności Ośrodków. Doświadczenia pracy Ośrodków, jak również informacje pozyskiwane przez MS od Prezesów Sądów, w których działają punkty obsługi interesanta wskazują na potrzebę przygotowania pracowników do wspierania świadków w postępowaniu karnym. W ramach wyniku 2 na potrzeby grupy docelowej wskazują wyniki badań opinii publicznej świadczącej o niedoborach wiedzy na temat wymiaru sprawiedliwości. W ramach ewaluacji spotkań realizowanych w ramach poprzedniego projektu uczniowie w ankietach ocenili zwiększenie wiedzy nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w przypadku 90,41% uczestników oraz uznali poszerzenie wiedzy nt. przysługujących im praw w przypadku 86,30%, przydatność wiedzy w przypadku 94,63%. Rezultat 4 grupą docelową będą potencjalni uczestnicy postępowań sądowych (całe społeczeństwo), jak również praktycy wymiaru sprawiedliwości (sędziowie, prokuratorzy, mediatorzy). O potrzebach realizacji działań upowszechniających mediację świadczą wyniki badań opinii publicznej zleconych przez MS oraz statystyki, omówione w pkt Konsultacje z grupą docelową dla przedmiotowego rezultatu będą dokonywane na etapie realizacji komponentu badawczego proponowanego projektu predefiniowanego. 3.7 Ryzyko i niepewność Ocena Rezultat nr. Rezultat Opis ryzyka Prawdopodobie ństwo [małe/średnie/duże ] Oddziaływanie [małe/średnie/duż e] Plan zmniejszania ryzyka 16

17 1 Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych Brak zidentyfikowanych ryzyk na poziomie programu. Na poziomie realizacji projektów przewidujących zakup sprzętu w celu wsparcia infrastrukturalnego sądów istnieje ryzyko związane z przetargami publicznymi (brak możliwości wyłonienia wykonawcy, nierzetelność wykonawcy uniemożliwiająca wykonanie lub opóźniająca wykonanie przedmiotu umowy) średnie duże Odpowiednie zaplanowanie harmonogramu realizacji przetargów, staranne przygotowanie dokumentacji przetargowej, wzmożony monitoring projektów przewidujących zakup sprzętu umożliwiający bieżącą weryfikację stanu postępowań przetargowych Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości) Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów Na obecnym etapie można zidentyfikować dwa główne obszary ryzyka dla danego obszaru. 1. brak możliwości zrekrutowania wystarczającej liczny potencjalnych uczestników projektów w ramach grupy docelowej. 2. Niska jakość merytoryczna przeprowadzonych szkoleń, a co za tym idzie brak przełożenia wyników projektu na jego rezultaty 1. Brak zainteresowania pokrzywdzonych przygotowaną ofertą 2. Przygotowanie niewłaściwych usług dla osób, do których kierowane jest wsparcie. 1. Brak zainteresowania stron alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów 2. Brak zainteresowania szkoleniami na temat ADR 1. Średnie 2. Małe 1. Małe 2. Małe 1. Średnie 2. Średnie 1. Małe 2. Duże 1. Małe 2. Małe 1. Duże 2. Małe 1. Prowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i promocyjnej, wykorzystanie drogi służbowej do rekrutacji, przestawienie zaproszeń przez Ministra 2. Przeprowadzenie zamówienia publicznego, stały nadzór nad wykonawcą oraz bieżąca ocena sposobu realizacji zamówienia Przeprowadzenie właściwej analizy problemu oraz ocena proponowanych przez beneficjenta usług pod względem ich efektywności, zaplanowanie właściwej polityki informacyjnej i struktury przekazu kierowanego do odbiorców pomocy poprzez koordynację działań informacyjnopromocyjnych operatora i beneficjenta, 1. Przeprowadzenie właściwej analizy problemu oraz ocena proponowanych przez beneficjenta narzędzi promocji pod względem ich efektywności. 2. Prowadzenie odpowiedniej akcji informacyjnej i promocyjnej, wykorzystanie drogi służbowej do rekrutacji, przestawienie zaproszeń przez Ministra. 17

18 3.8 Stosunki dwustronne Program realizowany będzie w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. Stosunki dwustronne obejmować będą stałą współpracę na etapie przygotowywania Programu oraz jego wdrażania, która przyczyni się do realizacji jednego z głównych celów NMF, tj. zacieśniania stosunków dwustronnych z państwami darczyńcami. Współpraca planowana jest również na poziomie projektów predefiniowanych, które będą przygotowywane w partnerstwie z instytucjami norweskimi. W przypadku projektów, które nie będą realizowane w partnerstwie planuje się wspieranie nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń/dobrych praktyk z instytucjami norweskimi odpowiedzialnymi za dany obszar tematyczny Partner/partnerzy programu z krajów darczyńców Partnerem Programu jest Norweska Krajowa Administracja Sądów. Rolą partnera programu jest ścisłe współdziałanie z Operatorem Programu w ramach przygotowywania oraz wdrażania Programu, w tym w ramach Komitetu Współpracy (dalej KW). W fazie przygotowań Programu zadania partnera obejmowały doradzanie Operatorowi w zakresie: definicji problemu, celów, strategii realizacji Programu, doboru wskaźników i ich wartości, doprecyzowania tematyki projektów predefiniowanych. Partner Programu zapewnił również doradztwo w zakresie możliwości realizacji projektów predefiniowanych w partnerstwie lub współpracy z instytucjami norweskimi. W fazie wdrażania Programu, oczekuje się zaangażowania instytucji partnerskiej w: uczestnictwo w KW i pełnienie zadań wskazanych w ustępie 3 artykułu 3.3 Regulacji, przyczynianie się do wymiany doświadczeń dotyczących obszaru programowego, ułatwianie organizacji wizyt studyjnych w Norwegii, uczestnictwo w realizacji planu komunikacji programu (szczególnie w odniesieniu do grup docelowych w Państwie-Darczyńcy), doradztwo w wyborze projektów, dostarczanie wkładu do rocznego raportu z Programu Projekty partnerskie z darczyńcami Z uwagi na zbieżność większości działań z zakresem właściwości Norweskiej Krajowej Administracji Sądowej, partner programu byłby najwłaściwszym partnerem części projektów predefiniowanych. Identyfikacji potencjalnych obszarów współpracy dokonano na etapie przygotowywania programu partnerskiego. Działania promocyjne Operatora polegały na zapraszaniu potencjalnych beneficjentów projektów na spotkania z przedstawicielami partnera, dostarczaniu im informacji o korzyściach płynących ze współpracy i możliwościach wykorzystywania środków na współpracę bilateralną, pośredniczeniu w kontakcie z NCA. Planowane jest przygotowanie w partnerstwie projektów dotyczących: nowoczesnych metod zarządzania sądami, praw osób pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcia świadków w postępowaniu karnym oraz propagowania mediacji. Szczegółowy zakres współpracy i wkładu potencjalnego partnera do doprecyzowania działań merytorycznych w projekcie, jak również zawarcie ewentualnej umowy partnerskiej będzie możliwe na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. W pozostałym zakresie Operator podejmie działania zachęcające do współpracy bilateralnej na etapie wdrażania projektów. Zdaniem Operatora, środki funduszu współpracy dwustronnej zostaną przeznaczone na fundusz dla realizacji partnerstw (1), obejmujący koszty nawiązania partnerstw i ich rozwoju oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz tzw. fundusz dla kontaktów, wymiany, transferu wiedzy (2), umożliwiający wszystkim beneficjentom wymianę doświadczeń, kontakty z podmiotami norweskimi, udział w konferencjach. Minimalna wartość dofinansowania współpracy bilateralnej dla beneficjenta w ramach pojedynczego projektu wynosić będzie , maksymalna , przy maksymalnym poziomie dofinansowania wynoszącym 100%. 18

19 Wybór działań do wsparcia zostanie dokonany przez Operatora Programu: 1. w przypadku funduszu 1 po zatwierdzeniu Programu Operator wezwie beneficjentów potencjalnych projektów partnerskich do złożenia wniosków z opisem działań i zapotrzebowaniem na środki, Operator dokona ich oceny pod kątem zgodności z celami funduszu i kwalifikowalności wydatków oraz wybierze działania do wsparcia, uwzględniając zapotrzebowanie innych beneficjentów oraz stopień przyczyniania się proponowanych do realizacji celów Programu i projektów; 2. w przypadku funduszu 2 zapotrzebowanie na środki i propozycje działań przekazywane będą przez beneficjentów w ramach wniosków o dofinansowanie projektów i jako część wniosków o dofinansowanie, będą podlegać procedurze przewidzianej dla wyboru projektów. Ponadto, środki na działania bilateralne mogą zostać przyznawane w trakcie realizacji projektów na podstawie stosownych wniosków przekazanych przez beneficjentów, jak również być wykorzystywane przez Operatora na rzecz wspierania stosunków bilateralnych na poziomie programu/ projektów beneficjentów. Operator Programu zapewni przeszkolenie beneficjentów projektów m.in. z zakresu zamówień publicznych, wymogów informacji i promocji, pomocy publicznej, kwalifikowalności wydatków w tym na współpracę bilateralną Wnioskodawcy z Państw-Darczyńców W ramach Programu realizowane będą wyłącznie projekty predefiniowane skierowane na wsparcie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z uwagi na specyfikę sektora, jego silne powiązanie z regulacjami prawnymi i administracyjnymi oraz odmienności w systemach prawnych nie jest możliwa realizacja projektów przez podmioty z Norwegii. Udział ww. podmiotów jest możliwy jedynie w partnerstwie z polskimi beneficjentami lub w drodze zamówień publicznych. 3.9 Projekty predefiniowane Informacje dotyczące proponowanych projektów predefiniowanych przedstawione są w załączniku nr Fundusze małych grantów Nie dotyczy. W ramach Programu realizowane będą wyłącznie projekty predefiniowane Zagadnienie przekrojowe Dobre rządzenie W Programie realizowane będą zasady dobrego rządzenia poprzez: 1. Zapewnienie kierunkowego nadzoru nad realizacją Programu i możliwość dawania wytycznych dla realizacji projektów predefiniowanych przez Zespół Sterujący ds. wdrażania projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w resorcie sprawiedliwości, którego skład przewiduje m.in. udział przedstawicieli innych jednostek powiązanych z resortem sprawiedliwości Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz udział przedstawicieli strony społecznej. 2. Zapewnienie przez jednostkę administracji publicznej jaką jest MS (zarówno na poziomie operatora programu jak i beneficjenta projektu) dostępu do informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej oraz zapewnienie dostępu do informacji o projektach w ramach obowiązków informacyjno-promocyjnych; 3. Zapewnienie działania przez jednostkę 19

20 administracji publicznej jaką jest MS (zarówno na poziomie operatora programu jak i beneficjenta projektu) zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu tj. działanie na podstawie i w ramach przepisów prawa, zapewnienie zgodności działań z prawem dot. zamówień publicznych oraz ustanowienie procedur zapobiegania, wykrywania i zarządzania przypadkami korupcji i niegospodarności 4. Zapewnienie przejrzystości podejmowanych decyzji poprzez opracowanie przez Operatora Programu zbioru procedur ustalających poszczególne aspekty wdrażania programu (w tym procedury naboru projektów, kontroli, weryfikacji wniosków o płatność), minimalizujące ryzyko konfliktu interesów; 5. Podejmowanie przez Operatora programu wszelkich działań zmierzających do efektywnego i skutecznego realizowania projektów i programu, mając cały czas na uwadze cel ogólny, jakiemu te działania powinny być podporządkowane; 6. Podejmowanie przez Operatora programu starań o maksymalnie efektywne i gospodarne wydatkowanie środków Kwestie środowiskowe Operator Programu uwzględni aspekt ochrony środowiska w ramach przyjętego zbioru procedur regulujących zarządzanie Programem, propagowanie tam gdzie to będzie możliwe rozwiązań proekologicznych, np. komunikacji za pośrednictwem drogi elektronicznej. Współpraca z partnerem Programu opierać się będzie w istotnej mierze na komunikacji elektronicznej. Program swoim zakresem obejmuje aspekty działalności, które nie wpływają bezpośrednio na kwestie środowiskowe lub mają na nie neutralny wpływ. W związku z tym w wyniku realizacji Programu nie będą wykorzystywane zasoby naturalne w sposób uniemożliwiający wykorzystanie tych zasobów do innych celów w przyszłości, nie będą produkowane odpady i odpady niebezpieczne oraz nie będą powstawać zanieczyszczenia środowiska. Ponadto lokalizacja działań Programu nie będzie się znajdować na obszarach wrażliwych pod względem ekologicznym (tj. parki narodowe, inne obszary chronione, ważne lokalizacje archeologiczne i kulturowe, wrażliwe ekosystemy). Realizacja planowanych w programie projektów predefiniowanych dotyczących wdrażania narzędzi i systemów informatycznych docelowo przyczyni się do zmniejszenia obrotu w tradycyjnej, papierowej formie. Inwestycje w nowoczesny, energooszczędny sprzęt informatyczny pozwolą na realizację zadań związanych z przetwarzaniem danych przy możliwie najniższym zużyciu energii elektrycznej. Mając na uwadze wysokie koszty energii elektrycznej, inwestycja w infrastrukturę umożliwiającą oszczędzanie energii pozwoli zrealizować oszczędności ekonomiczne. Dodatkowo, mając na uwadze negatywny wpływ produkcji energii elektrycznej na środowisko naturalne, inwestycje w infrastrukturę sprzętową cechującą się wysoką energooszczędnością pozwoli zredukować ww. negatywny wpływ i w praktyce realizować wizję tzw. zielonego IT. W trakcie oceny merytorycznej projektów Operator Programu będzie weryfikował ich zgodność z kwestiami środowiskowymi Stabilność ekonomiczna Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia stabilności ekonomicznej poprzez poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Prawidłowo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości stanowi istotny element wspierający prawidłowe funkcjonowanie obiegu gospodarczego. Dzięki możliwości sprawnego i szybkiego procesu rozstrzygania sporów przez uczestników rynku wzrasta pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zawieranych transakcji handlowych. W trakcie oceny merytorycznej projektów Operator Programu będzie weryfikował ich zgodność z aspektem ekonomicznym zrównoważonego rozwoju. 20

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Plan na rok 202 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 202 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania służące do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp KONCEPCJA PROGRAMU I. Wstęp Głównym celem niniejszego Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski. Celem bezpośrednim jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa dokumentu: Projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

1. Nazwa dokumentu: Projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Załącznik nr 2 KARTA ZGODNOŚCI PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU 2020. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanym dalej Norwegią"

KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanym dalej Norwegią MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO NA LATA 2009-2014 pomiędzy KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanym dalej Norwegią" a RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, zwaną dalej Państwem Beneficjentem"

Bardziej szczegółowo

Sądy sprawne i efektywne

Sądy sprawne i efektywne Sądy sprawne i efektywne Wizja i inicjatywy strategiczne Wrzesień 00 Agenda Wprowadzenie Stan obecny Wizja wymiaru sprawiedliwości Kluczowe inicjatywy Podsumowanie inicjatywy priorytetowe Działania komplementarne

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 2013 Szymon Puczyński Centrum Unijnych Projektów Transportowych październik 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Założenia projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. 1. Cel regulacji. Celem projektu jest doprowadzenie do szerszego i bardziej powszechnego wykorzystywania mediacji i innych

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele

Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata główne założenia i cele Nowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017-2022 główne założenia i cele Dariusz Deptała Serock, 29-31 maja 2017 r. Strategia Cyberbezpieczeństwa RP- Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Ważniejsze zmiany Dotyczące ustroju i funkcjonowania Sądu Najwyższego Ustawa o Sądzie Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. (tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1254)) Projekt ustawy o Sądzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH

WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH PROGRAM OBYWATEL I PRAWO WDRAŻANIE MEDIACJI W SPRAWACH CYWILNYCH 1/28 PROGRAM OBYWATEL I PRAWO Cele projektu: 1. Opracowanie modelu wdrożenia mediacji cywilnej w Sądzie Rejonowym 2. Wdrożenie modelu 2/28

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów Sądu Apelacyjnego w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe PODSUMOWANIE PROJEKTU 8 Lipiec 2010 Opr. Karolina Szafraniec Bliżej Lizbony i Barcelony Jak projekt Inicjatywa w naszych rękach-budujemy lokalne

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne

WYTYCZNE. 1. Informacje ogólne Załącznik Nr 1 do Regulaminu przystąpienia i uczestnictwa w projekcie pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami

ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WDRAŻANIA MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG NA LATA 2009-2014 pomiędzy ISLANDIĄ, KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU, KRÓLESTWEM NORWEGII, zwanymi dalej Państwami Darczyńcami a RZECZĄPOSPOLITĄ

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2012 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 202. Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2016 2021 Białystok 2016 SPIS TREŚCI Wprowadzenie.. 2 Cele i działania.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku

Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Plan działań informacyjno-promocyjnych w 2005 roku Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Opolskiego dla Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy Polska Opracowała: Mira Kaliszczak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE W POLSCE I NA ŚWIECIE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWACH GOSPODARCZYCH Wprowadzenie Mediacja jest przedstawiana, jako alternatywna

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Karta oceny programów rewitalizacji dla gmin województwa podlaskiego

Załącznik nr 1 Karta oceny programów rewitalizacji dla gmin województwa podlaskiego Załącznik nr 1 Karta oceny programów rewitalizacji dla gmin województwa podlaskiego Nazwa gminy: Data złożenia programu rewitalizacji: Wersja programu: KARTA WERYFIKACJI PROGRAMU REWITALIZACJI /spełnienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49 Strona1 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r. Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju Regionalnego 1 DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Rozwoju Regionalnego Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo