OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych"

Transkrypt

1 OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości jest przedsięwzięcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych. Celem przedsięwzięcia jest realizacji potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez budowę zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością. Powyższa propozycja przedsięwzięcia ma swoje źródło w diagnozie sytuacji społecznogospodarczej obszarów objętych strategią Sprawne Państwo wraz z analizą SWOT gdzie wśród zasadniczych problemów sądownictwa powszechnego dostrzeżono: stały wzrost wpływu spraw do sądów w związku z rozszerzaniem katalogu spraw w wyniku regulacji kolejnych obszarów i wprowadzaniem nowych instytucji do systemu prawnego, wieloletnie zaległości nierozpoznanych spraw w kilkudziesięciu sądach w skali całego kraju, niewłaściwa alokacja zasobów etatowych, w szczególności w grupie etatów orzeczniczych, wadliwa struktura organizacyjna utrudniająca wykorzystywanie zasobów etatowych stosownie do zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w celu terminowej realizacji zadań, wykonywanie przez sędziów wielu czynności o innym charakterze niż ściśle jurysdykcyjny, co wynika przede wszystkim ze zbyt małej liczby wysokokwalifikowanych urzędników, w szczególności asystentów i referendarzy sądowych, rozwiązania proceduralne utrudniające szybkie rozpoznawanie spraw, odstający od wymagań współczesnego świata system zarządzania sądami; niedostatecznie efektywne zarządzanie środkami finansowymi alokowanymi na wymiar sprawiedliwości, nieadekwatna do potrzeb baza lokalowa, szczególnie w sądach dużych aglomeracji np. w Warszawie, niedostateczne informatyczne wspomaganie organizacji pracy. Wśród innych przyczyn mało skutecznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości należy przede wszystkim dopatrywać w: słabym rozpowszechnieniu możliwość korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, tj. mediacji i arbitrażu, przewlekłości i małej wydajności postępowań egzekucyjnych pozostającej w ścisłym związku z treścią obowiązujących regulacji prawa egzekucyjnego, które stwarzają duże możliwości hamowania przez dłużników biegu egzekucji, niewystarczającej liczbie komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych, barierach w dostępie obywateli do szeroko rozumianej informacji prawnej (brak regulacji umożliwiających osobom fizycznym o niskim statusie materialnym dostępu do finansowanej przez państwo nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu przed organami administracji publicznej), małym zainteresowaniu możliwością odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego,

2 Na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości istotny wpływ ma wprowadzenie do jednostek wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających: składanie elektronicznych wniosków do wydziałów rejestrowych oraz korzystanie z internetowej wyszukiwarki podmiotów wpisanych do krajowego rejestru sądowego (obecnie na terenie kraju istnieje 27 wydziałów zorganizowanych w sądach rejonowych), zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (tzw. Nowa Księga Wieczysta) w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych (od 1 października 2010 r. wszystkie wydziały ksiąg wieczystych są objęte nowym systemem informatycznym), elektroniczne połączenie Krajowego Rejestru Karnego z rejestrem karnym Francji, Niemiec, Hiszpanii i Bułgarii, co pozwala na przyspieszenie prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych (od czasu uruchomienia sieci wymiana informacji wzrosła o ok. 400%), prowadzenie od dnia 1 stycznia 2010r. elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd ) i którego efektem jest obniżenie kosztów postępowania oraz skrócenie czasu wydania nakazu (na 15 września 2011r. do e-sądu wpłynęło ponad 1,8 mln pozwów, z czego rozpatrzono ponad 1,4 mln). 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie Głównym działaniem w projekcie jest zakup sprzętu na potrzeby m.in. budowy zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością opartego na systemie kontroli dostępu Active Directory (AD) dla sądów. Niezbędnym elementem scentralizowanego systemu informatycznego do prowadzenia spraw sądowych jest stworzenie jednolitego środowiska "autentykacji" użytkowników w oparciu o AD. Wymaga to zainstalowania w każdym sądzie dedykowanego serwera do replikacji centralnej bazy użytkowników, zarządzanego centralnie przez sieć WAN. Budowa systemu zarządzania tożsamością stanowi podstawę do zachowania łatwej identyfikacji użytkowników w obrębie całej sieci (np. przy pracy w różnych lokalizacjach), pełnej ochrony dostępu do danych wrażliwych (dane osobowe), jednolitego poziomu uprawnień i niezawodności dzięki lokalnym serwerom kontroli dostępu. Powstały w ten sposób system zarządzania tożsamością, będzie stanowił element realizowanego projektu budowy i wdrożenia Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne SAWA, co pośrednio będzie się wiązać z działaniami dotyczącymi monitorowania sądów, usprawnienia postępowań sądowych oraz zwiększenia przejrzystości dostępu do usług sądowych. Planowany jest zakup serwerów w technologii typu Blade tzn. kasety, w której można instalować kilka modułów serwerów i modułów urządzeń dyskowych. Takie rozwiązanie jest bardziej efektywnym sposobem budowy infrastruktury do obsługiwania kluczowych aplikacji. Rozwiązanie to jest elastyczne i w łatwy sposób można dostosować je do różnych potrzeb np. budowy centrów przetwarzania danych, serwerów WWW, zespół serwerów terminali, serwerów baz danych lub aplikacji grubego klienta. Rozwiązanie to zapewnia niezawodną, nowoczesną platformę, łatwą w zarządzaniu, także centralnym, wydajną i łatwo skalowalną. Rozbudowa platformy nie wymaga żmudnych specyfikacji sprzętu, problemów z prowadzeniem postępowań przetargowych obarczonych ryzykiem zakupu sprzętu nie spełniającego oczekiwań Zamawiającego. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest to, że tak skonsolidowane serwery zajmują mało miejsca (często sądy mieszczą się w budynkach zabytkowych, gdzie małe pomieszczenia zaadaptowano na potrzeby serwerowni) oraz zużywają mniej energii. Zakupione moduły serwerów posłużą do budowy systemu zarządzania dostępem opartego na AD i do centralnego zarządzania kasetami typu Blade. W przyszłości, po zakupieniu dodatkowych modułów serwerów, będzie możliwe ich wykorzystanie do innych centralnych systemów informatycznych wymiaru sprawiedliwości, takich jak centralny system zarządzania tożsamością oparty na AD, System Informatyczny Wspomagania Procesów Merytorycznych, scentralizowany system finansowo-księgowy, system nagrywania rozpraw i inne.

3 Zakup sprzętu komputerowego, który posłuży do budowy scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością beneficjent projektu planuje sfinansować w ramach NMF Budżet państwa nie jest w stanie pokryć tak dużych wydatków - w związku z powyższym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z budżetu trwałaby o wiele dłużej i znacznie wykroczyłaby poza 2014 rok. Zgodnie z szacunkami przeprowadzonymi przez promotora projektu luka finansowa wynosi około zł. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych; Rezultatami projektu będą: poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach; poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych; zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości. 4. Informacje dotyczące beneficjenta Do podstawowych zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy: prowadzenie spraw związanych z informatyzacją resortu, zapewnienie obsługi informatycznej rozwiązań informatycznych funkcjonujących w Ministerstwie, w tym bezpośrednia obsługa niektórych z nich, opracowywanie kierunków rozwoju IT w resorcie sprawiedliwości, opracowywanie i prowadzenie projektów Systemów Informatycznych w resorcie sprawiedliwości, realizacja zadań związanych z eksploatacją systemów informatycznych wdrożonych w resorcie sprawiedliwości, realizacja zadań informatycznych finansowanych ze środków pomocowych w ramach funduszy Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych, nadzór i koordynacja zadań związanych z realizacją i eksploatacją Systemu Dozoru Elektronicznego. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w celu usprawnienia funkcjonowania sądów powszechnych zrealizował ze środków funduszy Phare, Funduszu Schengen i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wiele przedsięwzięć, m. in.; wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości w ramach priorytetu 2.7. Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 4,7 mln euro), informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości w ramach priorytetu 2.7. Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 1,6 mln euro), wykonanie sieci LAN w wybranych jednostkach wymiaru sprawiedliwości wraz z zakupem sprzętu komputerowego z Funduszu Schengen (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 8,296 mln euro), zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ze środków Phare 2003/ (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 8 mln euro), zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wybranych sądów ze środków Phare 2002/ (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 4 mln euro). 5. Harmonogram realizacji projektu Okresy 4-miesięczne I-IV 2014 V-VIII 2014 Działania Przygotowanie SIWZ działanie finansowane z środków własnych Przeprowadzenie postępowania przetargowego działanie finansowane z środków własnych

4 IX-XII 2014 Realizacja zamówienia publicznego Budowa zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością działanie finansowane z środków w 85% z środków NMF, w 15% z środków własnych 6. Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych Kategoria kosztów Koszty działań merytorycznych Koszty zarządzania Źródło finansowania Razem Razem NMF Budżet krajowy Razem NMF Budżet krajowy Razem

5 Tytuł projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Elementem mającym bezpośredni wpływ na poprawę wydajności systemu sądownictwa jest poza opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych metod zarządzania kadrą realizującą bezpośrednio zadania sądów, stworzenie technicznych mechanizmów, poprawiających jakość i efektywność pracy w sądach, w postaci systemów prowadzenia spraw sądowych. Ważnym zagadnieniem mieszczącym się w zakresie technicznego narzędzia umożliwiającego realizację zadań przez kadrę sądową tj. systemu informatycznego związanego z prowadzeniem spraw sądowych, jest leżące u podstaw pracy każdego sądu zagadnienie zarządzania aktami spraw sądowych (tj. nośnikiem treści merytorycznej). Zarządzanie aktami spraw sądowych jest fragmentem szerszego pojęcia - zarządzania informacją w sądzie. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania zasobami akt sądowych unowocześni i zautomatyzuje, a tym samym usprawni bieżącą pracę sądów. W dyspozycji sądów pozostają ogromne ilości akt sądowych tj. akt toczących się lub zakończonych postępowań. Spośród wszystkich wydziałów sądowych przykładem najlepiej obrazującym ten stan rzeczy są wydziały Krajowego Rejestru Sądowego (27 wydziałów w 21 sądach rejonowych)i Rejestru Zastawów (11 wydziałów w 11 sądach rejonowych), w których przechowywane są tysiące metrów bieżących akt rejestrowych. Akta spraw rejestrowych, pozostają co istotne przez szereg lat aktami czynnymi, tak długo jak długo w obrocie gospodarczym żyją podmioty zarejestrowane w rejestrze sądowym. Dla przykładu w wydziałach KRS wchodzących w skład struktury jednego z sądów - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (wydział XII, XIII i XIV), zasób akt rejestrowych w ilości ok. 300 tysięcy akt zajmuje powierzchnię około 7000 metrów bieżących tj. 7 km. Dotąd nie funkcjonuje w sądach system zarządzania aktami (pozwalający na kontrolę ruchu akt), współpracujący z systemem informatycznym służącym do prowadzenia spraw. Tak więc obrót aktami odbywa się w formie papierowej, uniemożliwiającej posiadanie pełnej wiedzy o aktualnym położeniu akt, uniemożliwiającej szybki dostęp do tych akt, narażającej na problemy zagubienia akt na terenie sądu w wyniku nieprawidłowego ich odłożenia, ale też uniemożliwiającej szybkie ustalenie w czyjej dyspozycji znajdują się w danej chwili. Odnotowanie statusu sprawy w systemie informatycznym służącym do prowadzenia spraw, nie zapewnia rzetelnej informacji o położeniu sprawy, po odnotowaniu w niej ostatnich czynności i nie umożliwia śledzenia bieżącego położenia sprawy. System ten zawsze wskazuje więc tylko teoretycznie aktualne położenie akt, informując o docelowym, a nie faktycznym w danej chwili miejscu ich położenia. Konieczne jest więc stworzenie nowoczesnego, jednolitego w skali kraju, systemu zarządzania zasobami akt sądowych, wspomagającego system informatyczny służący do prowadzenia spraw, tak by dostęp do każdej kategorii akt, dla każdego wydziału niezależnie od lokalizacji pomieszczenia archiwum sądowego był niezwłoczny. Stworzenie takiego systemu zarządzania zasobami akt sądowych (systemu zarządzania informacją) opartego o funkcjonowanie systemu informatycznego (m.in. jednolitego programu archiwalnego dla wszystkich sądów) i nowoczesną technologię radiolokacji akt (system RFID) zapewni sprawne zarządzanie zbiorami akt każdego sądu, w tym największych jednostek, w których obrót aktami jest zwielokrotniony (w pierwszej kolejności wydziałów rejestrowych sądów). Ten nowoczesny system zarządzania zasobami akt sądowych poprawi funkcjonowanie sądów powszechnych, bowiem dostęp do akt sądowych ma istotne znaczenie dla efektywności pracy we wszystkich wydziałach sądów.

6 Niezakłócony dostęp do akt sądowych ma znaczenie tak dla sprawności pracy orzeczniczej (Sędziów czy Referendarzy), sprawności wykonywania przez sekretariat zarządzeń czy orzeczeń Sądu wydawanych w sprawach, jak też dla tej funkcji Sądów, jaką jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do akt rejestrowych dla wszystkich zainteresowanych (ze względu na pełną jawność tych akt), czy niezakłóconego dostępu do akt sądowych dla stron czy uczestników postępowania. Bez stworzenia nowoczesnego systemu zarządzania zasobami akt sądowych, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwalającej na zautomatyzowanie pracy sądów w zakresie kontrolowanego ruchu akt sądowych, dostęp do akt sądowych (także w sensie ustalenia aktualnego, dokładnego ich położenia), jak też zarządzanie tymi zasobami są znacznie utrudnione, zważywszy na rozmiary zasobów akt pozostających w dyspozycji sądów. Problem ten niewątpliwie spowalnia bieżącą pracę sądów i stanowi przeszkodę w bardziej racjonalnym i pożytecznym wykorzystaniu czasu pracy pracowników sądu. Niekiedy dzienny ruch akt (na potrzeby wydziałów i czytelni akt) wynosi, tak jak przykładowo w przypadku wydziałów KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (wydziały XII, XIII i XIV) 4000 sztuk akt. W systemie list papierowych tworzonych każdego dnia przez pracowników sądu, nie ma rzeczywistej kontroli nad ruchem takiej ilości akt krążącej w sądzie. Pracownicy wydziału nie są w stanie bez wsparcia systemu zarządzającego i wspomagającego ich pracę odłożyć na właściwe półki danego dnia niekiedy 2000 sztuk akt (jak w przypadku wydziałów rejestrowych w Sądzie dla m.st. Warszawy), z których już następnego dnia pewna część musi trafić na biurko sędziego czy do czytelni akt. Powoduje to znaczne opóźnienia w udostępnianiu akt, a w konsekwencji rozpoznawaniu spraw. Brak jest możliwości pozyskania środków krajowych na realizację projektowanego informatycznego systemu zarządzania zasobami akt sądowych. Aktualnie informatyczny system zarządzania zasobami akt sądowych (rejestrowych) wdrażany jest jedynie w jednym z sądów powszechnych tj. Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w funkcjonujących w tym sądzie 3 wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe proces wdrażania tego systemu ograniczono we wskazanym Sądzie do zakupienia systemu informatycznego (programu archiwalnego) i minimalnej ilości sprzętu działającego w technologii RFID umożliwiającego zbudowanie podstawy funkcjonowania informatycznego systemu zarządzania zasobami akt rejestrowych oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych przechowywanych w 3 wydziałach (tagowanie i kodowanie ok. 300 tysięcy akt rejestrowych). Aktualnie wyposażenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w urządzenia funkcjonujące w systemie RFID obejmuje: 3 stanowiska kodowania akt, 2 stanowiska wydawania i przyjmowania akt, 1 czytnik mobilny oraz tagi do znakowania akt. Proces ten jest w toku, z uwagi na ogromne zasoby akt, skromne środki finansowe umożliwiające realizację tych zadań przez niewielką ilość osób, w niewielkim rozmiarze czasowym. Proces tagowania akt rejestrowych (naklejania tagów na poszczególne akta rejestrowe) objął dotychczas 90 % wszystkich akt rejestrowych wydziałów KRS w tym sądzie, których zasób wynosi w przybliżeniu ok akt. Proces kodowania akt rejestrowych spośród otagowanych akt objął około ¾ akt rejestrowych spośród liczby najbardziej czynnych akt rejestrowych KRS. Zbudowanie systemu zarządzania zasobami akt sądowych w tym sądzie wymagać będzie zarówno doposażenia w zakresie sprzętu, jak też dokończenia prac związanych z tworzeniem bazy danych. Zrealizowany projekt informatycznego systemu zarządzania aktami sądowych w technologii RFID będzie oddziaływał bezpośrednio w sposób korzystny na sektory prywatny i publiczny. Zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej w ramach wykonywanych zadań publicznych są podmiotami korzystającymi na co dzień z zasobów akt rejestrowych będących aktami jawnymi, co z kolei wiąże się z funkcją gwarancji pewności obrotu gospodarczego. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na udostępnianie akt rejestrowych do wglądu w ramach pełnionej przez sądy rejestrowe funkcji jawności akt rejestrowych, które z przyczyn faktycznych (niemożności realizacji zamówień z uwagi na brak systemu informatycznego zarządzania zasobami akt ) podlega ograniczeniu poprzez określanie dziennego limitu dostępu do akt rejestrowych. Przedsiębiorcy, a więc podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak

7 też inne podmioty jak np. stowarzyszenia, fundacje podlegające także wpisowi do rejestru KRS odniosą z realizacji tego projektu również tę korzyść, że umożliwi on przyspieszenie toczących się postępowań o dokonanie zmian w rejestrze, co ułatwi tym podmiotom prowadzenie bieżącej działalności. Podstawą funkcjonowania mającego powstać w ramach informatycznych centrów archiwalnych w sądach, systemu zarządzania informacją (w tym przypadku zasobem akt sądowych ) będzie technologia RFID (ang. radio frequency identification), a więc system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, realizowany poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych, niewielkich rozmiarów układów elektronicznych (zwanych transponderami lub tagami) przytwierdzonymi do nadzorowanych przedmiotów (akt sądowych). Technologia ta wraz z opracowanym systemem informatycznym i wyposażeniem w infrastrukturę techniczną (czytniki mobilne, stanowiska do kodowania akt, stanowiska do wydawania i przyjmowania akt itp.) zapewni unowocześnienie i zautomatyzowanie pracy oraz realne zarządzanie zasobami akt sądowych. Projektowany system zarządzania aktami sądowymi zapewniający stałą łączność z każdą sprawą sądową ( śledzenie położenia akt) uporządkuje niezwykle ważny odcinek pracy sądu i usprawni jego funkcjonowanie poprzez: 1. stworzenie w każdym sądzie jednolitego organizmu jakim będzie informatyczne centrum archiwalne, niezależnie od obecnej czy przyszłej lokalizacji budynków, w których fizycznie akta są przechowywane, zarządzanego w ramach jednolitego systemu informatycznego (z uwagi na internetowy dostęp do danych o aktach zawartych w bazie). Sąd będzie dysponował jednym centrum archiwalnym niezależnie od ilości budynków wykorzystywanych do przechowywania akt, 2. umożliwienie jednakowego dostępu do wiedzy o aktualnym położeniu akt dla każdej jednostki sądu w tym samym czasie, jak też szybkiego faktycznego dostępu do akt, co będzie miało bezpośredni wpływ na sprawność toczących się postępowań, sprawność wykonywania zarządzeń i orzeczeń Sądu przez pracowników sekretariatów oraz sprawność udostępniania akt interesantom, 3. usprawnienie logistyki zadań zespołu pracowników udostępniających akta, czytelni akt, czy pracowników sekretariatów (nowoczesna organizacja pracy, zautomatyzowane lokalizowanie i pobieranie akt, bezpieczne zarządzanie ruchem akt, informatyczne śledzenie położenia akt, szybki dostęp do akt), 4. automatyzacja czynności związanych z tworzeniem wykazów zdawczo odbiorczych akt przekazywanych do archiwów państwowych czy selekcjonowaniem akt do brakowania, jak też czynności inwentaryzacyjnych, 5. zmniejszenie obsady pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie akt ewentualnie racjonalniejsze wykorzystanie ich czasu pracy, 6. wyeliminowanie pomyłek związanych z nieprawidłowym czasowym położeniem akt i zmniejszenie zagrożeń zagubienia akt na terenie sądu, jak też wyeliminowanie niezwykle czasochłonnej, stałej konieczności weryfikowania prawidłowości położenia akt w miejscach ich przechowywania 7. usprawnienie wdrożenia w przyszłości rozwiązania związanego z digitalizacją akt z uwagi na niezwykle uporządkowany dostęp do zasobu akt, umożliwiający stopniowy proces digitalizacji, który nie zaburzy bieżącego zarządzania zasobami akt (zachowanie porządku w zasobach akt). Stworzenie takiego systemu zarządzania aktami spraw sądowych zapewni sprawny i bezpieczny ruch akt (spraw sądowych), zwiększy efektywność pracy i wpłynie na sprawność toczących się postępowań. Opóźnienia związane z udostępnianiem akt spraw sądowych wpływają na opóźnienia w rozpoznawaniu spraw. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia należy planować jego realizację w poszczególnych etapach pozwalających tworzyć kompleksowe rozwiązanie dla określonych jednostek sądów, z uwagi na

8 zakres ich zadań związanych z zarządzaniem aktami. Oczekiwanym rezultatem jest więc zbudowanie informatycznych centrów archiwalnych dla sądów powszechnych w następujących etapach: priorytetowo, w ramach przedmiotowego Programu wydziały Krajowego Rejestru Sądowego (27 wydziałów) i wydziały Rejestru Zastawów (11 wydziałów), zarządzające bardzo dużą ilością akt czynnych rejestrowych, będących aktami jawnymi dla wszystkich zainteresowanych, z uwagi na zagwarantowanie pewności obrotu, w przyszłości wydziały gospodarcze procesowe oraz wydziały upadłościowe, pozostałe wydziały sądów powszechnych 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie Tworzenie systemu zarządzania zasobami akt sądowych obejmie w pierwszej kolejności jako priorytetową grupę 38 wydziałów rejestrowych (w ramach przedmiotowego programu), usytuowanych w różnych sądach rejonowych na terenie całego kraju, stanowiących zamkniętą grupę wydziałów realizujących takie same zadania, w których od kilku już lat funkcjonuje jednolity system informatyczny służący do prowadzenia spraw sądowych, a jednocześnie zarządzających największym zasobem akt sądowych toczących się postępowań. Wydziały rejestrowe w Polsce funkcjonujące w strukturach sądów rejonowych sądów gospodarczych są z pewnością najbardziej zinformatyzowanymi dotąd wydziałami sądów powszechnych, mającymi największe doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w systemie informatycznym, a ponadto prowadzącymi rejestr w ogólnopolskim systemie informatycznym. Jednolity system informatyczny służący prowadzeniu spraw nie zapewnia jednak istotnej dla tych wydziałów funkcji faktycznego zarządzania zasobami akt sądowych. Projektowany system informatycznego zarządzania zasobami akt sądowych zapewni tę funkcję dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii RFID, stanowiąc system współgrający i wspierający funkcjonujący w tych wydziałach informatyczny system prowadzenia spraw sądowych oraz usprawniający bieżącą pracę wydziałów. Postępowania rejestrowe z uwagi na pewność obrotu gospodarczego muszą toczyć się niezwykle szybko, stąd niezakłócony, a zatem niezwykle szybki dostęp do akt sądowych ma szczególnie istotne znaczenie. Doświadczenie wynikające z wdrożenia w pierwszej kolejności systemu zarządzania zasobami akt sądowych w tych wydziałach sądów powszechnych, pozwoli w przyszłości na sprawniejsze wdrażanie systemu zarządzania w kolejnych wydziałach sądów. Należy zauważyć, że wydziały rejestrowe funkcjonujące w sądach powszechnych, dysponujące największymi, bo niekiedy kilkusettysięcznymi zasobami akt sądowych, stanowiącymi akta czynne (do których non stop wpływają wnioski podlegające rozpoznaniu), są też tymi wydziałami, w których w pierwszej kolejności odbywać się będzie stopniowy proces digitalizacji akt. Proces ten będzie długotrwały. W tej chwili dotyczy niektórych dokumentów spółek przechowywanych w aktach rejestrowych (sądowych) i dokonywany jest na wniosek podmiotów zainteresowanych dostępem do formy elektronicznej zgromadzonych dokumentów. Jednak podkreślić należy, że istniejące już, a także powstające zasoby akt rejestrowych (sądowych), będą trwały mimo ewentualnego procesu digitalizacji i jako źródło dokumentów stanowiących podstawę rejestracji podmiotów występujących w obrocie, muszą podlegać przechowywaniu w sądzie rejestrowym. Tak więc problematyka sprawnego i rzetelnego zarządzania tymi zasobami akt spraw sądowych jest i będzie zawsze aktualna. Wydatkowane na ten cel środki finansowe będą środkami wydatkowanymi w sposób racjonalny. Możliwość sprawnego zarządzania tymi zasobami w sposób oczywisty usprawni bieżącą pracę wydziałów i przyspieszy toczące się postępowania rejestrowe, zwłaszcza w okresie zwielokrotnionego dwu-trzykrotnie wpływu spraw do sądów rejestrowych. Okres ten przypada w miesiącach czerwiecwrzesień każdego roku. Etap ten stanowić będzie etap pośredni przed procesem digitalizacji akt, a swoją funkcję będzie spełniał zawsze, zwłaszcza w wydziałach rejestrowych sądów, niezależnie od zakresu digitalizacji akt spraw sądowych. W oczywisty też sposób przyczyni się do ułatwienia procesu

9 digitalizacji akt. Informatyczny system zarządzania w technologii RFID zasobami akt sądowych gwarantuje w skomplikowanym ewentualnym procesie digitalizacji porządek w zasobach akt, bezpieczeństwo akt poddawanych digitalizacji, możliwość zaplanowania logistyki zadań bez nadmiernego zaburzania bieżącego funkcjonowania wydziałów. Realizacja tego projektu wiązać się będzie: - z wyposażeniem sądów w dedykowany dla tych potrzeb system informatyczny oraz odpowiednią infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb danego wydziału, a więc urządzenia współpracujące w technologii RFID (m.in. stanowiska kodowania akt, stanowiska wydawania i przyjmowania akt, czytniki mobilne, tagi regałowe, wózki inteligentne, półki inteligentne, tagi do znakowania akt ), ale też, co stanowić będzie najistotniejszą część realizacji projektu - z utworzeniem baz danych w oparciu, o które system zarządzania będzie funkcjonował, polegającym na oznakowaniu każdej teczki akt odpowiednim Tagiem RFID, a następnie zakodowaniu każdej oznakowanej uprzednio teczki na stanowisku kodowania akt (tj. przypisaniu jej indywidualnych informacji o sprawie z programu informatycznego, w tym konkretnej jej lokalizacji na danym regale/półce). To będzie najdłuższy i najtrudniejszy fragment projektu, bo dotyczący od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy akt w poszczególnych wydziałach rejestrowych. Proces utworzenia bazy danych będzie jednak akcją przeprowadzaną jednokrotnie, a stanowiącą podstawę funkcjonowania informatycznych centrów archiwalnych na zawsze. Proces tagowania i kodowania akt w poszczególnych wydziałach rejestrowych przeprowadzany będzie przez określone wg ilości zadań grupy osób (w tym pracowników sądów) w przedziałach od 3 do 12 miesięcy (tak w godzinach urzędowania sądów, jak też po godzinach urzędowania, co zajmie od ok. 400 roboczogodzin do ok roboczo godzin w zależności od wydziału). Podstawą umożliwiającą zaplanowanie powyższych czynności w sposób precyzyjny są doświadczenia wynikające z wdrażania tego rodzaju systemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w 3 wydziałach KRS funkcjonujących w tym sądzie, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Podjęcie inicjatywy i wysiłków w tym kierunku wynikało z rzeczywistych potrzeb sądu i konieczności podjęcia działań zmierzających do lepszej organizacji pracy i przyspieszenia toczących się postępowań. Z uwagi na ograniczone środki finansowe proces wdrażania tego systemu ograniczono we wskazanym Sądzie do zakupienia systemu informatycznego (programu archiwalnego) i minimalnej ilości sprzętu działającego w technologii RFID oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych przechowywanych w 3 wydziałach (tagowanie i kodowanie ok. 300 tysięcy akt rejestrowych). Proces ten jest w toku, z uwagi na ogromne zasoby akt, skromne środki finansowe umożliwiające realizację tych zadań przez niewielką ilość osób, w niewielkim rozmiarze czasowym. Dwuletnie doświadczenia tego Sądu pozwoliły na określenie ilości sprzętu stanowiącego niezbędną infrastrukturę wg potrzeb każdego z sądów (zwłaszcza ilości zasobów akt) oraz zaplanowanie niezbędnej ilości osób, do realizacji zadania, norm w zakresie tagowania i kodowania akt możliwych do wykonania w danym miesiącu przy określonej ilości sprzętu, w końcu ilości koniecznych roboczogodzin. W realizacji projektu tworzeniu baz danych przewiduje się czynny udział pracowników sądów, których własny wkład pracy wzmocni zaangażowanie w dobro wspólne, zapewniając jednocześnie najlepsze szkolenie z powstającego systemu zarządzania aktami. Powyższe etapy realizacji projektu poprzedzać musi etap przygotowawczy związany z: - opracowaniem siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) dotyczącego zakupu sprzętu i oprogramowania archiwalnego do zarządzania zasobami akt sądowych w systemie RFID oraz usługi przeniesienia zasobów akt do systemu archiwalnego RFID (polegającej na otagowaniu zasobów akt i ich zakodowaniu), - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o w/w siwz

10 - wybór dostawców i zawarcie umów na zakup i dostawę sprzętu, oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników sądów oraz usługę przeniesienia zasobów akt do systemu archiwalnego RFID (polegającą na otagowaniu zasobów akt i ich zakodowaniu) - dostawa i instalacja oprogramowania i sprzętu z wdrożeniem i szkoleniem pracowników. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Celem projektu jest: poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych; Rezultatami projektu są: opracowanie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi; wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID. 4. Informacje dotyczące beneficjenta Projekt będzie realizowało Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów Powszechnych. W realizację projektu zaangażowani będą również Prezesi 21 sądów rejonowych objętych projektem oraz osoby przez nich wyznaczone (przewodniczący wydziałów, kierownicy sekretariatów w wydziałach, wyznaczeni pracownicy wydziałów). 5. Harmonogram realizacji projektu Okresy 4- miesięczne Działania I-IV 2013 Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu V-VIII 2013 Tok postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu IX-XII 2013 Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu (zawarcie umów, częściowa realizacja zamówienia) I-IV 2014 Realizacja projektu w wydziałach KRS V-VIII 2014 Realizacja projektu w wydziałach KRS IX-XII 2014 Realizacja projektu w wydziałach KRS I-IV 2015 Realizacja projektu w wydziałach Rejestru Zastawów V-VIII 2015 IX-XII 2015 Realizacja projektu w wydziałach Rejestru Zastawów Realizacja projektu w wydziałach Rejestru Zastawów i zakończenie całego projektu 6. Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych Źródło Kategoria kosztów finansowania Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Razem Razem Koszty działań NMF merytorycznych Budżet krajowy Razem NMF Koszty zarządzania Budżet krajowy Razem

11 7. Ekonomiczna analiza projektu pn. Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi - podsumowanie I. W przedstawionej poniżej analizie zaprezentowano zasadność realizacji planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu: 1. korzyści z zastosowania innowacyjnej technologii. 2. gwarancji zapewnienia sprawności zarządzania zasobami akt sądowych w wydziałach rejestrowych sądów powszechnych II. Podstawą przeprowadzenia poniższej analizy było przeprowadzone badanie empiryczne potencjalnych korzyści wynikających z wdrażanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID. Badanie przeprowadzono w warunkach bieżącej pracy sądu, przez wyznaczonych pracowników Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy na próbie 100 sztuk akt sądowych. Opis projektu predefiniowanego zawiera jedynie streszczenie, szczegółowy opis przeprowadzonego badania, jak też uzyskanych w jego następstwie wyników ujęto w szczegółowym protokole badania z dnia 6 grudnia 2011r. III. Na podstawie wyników badania stwierdzono niewątpliwie efektywność wdrażanego systemu zarządzania aktami sądowymi dla funkcjonowania Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w obszarze pracy wydziałów rejestrowych KRS funkcjonujących w tym sądzie. Uzyskane wyniki potwierdziły wzrost efektywności zarządzania zasobami akt sądowych i jego bezpieczeństwa (zapewnienie wiedzy o aktualnym położeniu akt sądowych na terenie całego budynku sądu dla wszystkich pracowników, referendarzy i sędziów, niezbędnej do bieżącej szybkiej realizacji ich zadań), możliwość zwiększenia wydajności pracy w zakresie ilości udostępnianych akt sądowych na potrzeby bieżącej pracy wydziałów (tj. udostępniania akt sądowych koniecznych do wydania orzeczenia w sprawie rejestrowej), zwiększenie wydajności pracy w zakresie ilości udostępnianych akt sądowych na potrzeby pracy tzw. Czytelni akt sądowych (tj. możliwości udostępniania w godzinach pracy sądu znacznie większej ilości akt sądowych interesantom sądu zainteresowanym wglądem do akt sądowych). IV. W wyniku zastosowania systemu zarządzania aktami sądowymi następuje 1,5 krotny wzrost wydajności realizacji zapotrzebowania na akta sądowe dla potrzeb wydziałów i czytelni akt, bowiem w czasie pracy przeznaczanym przez 1 pracownika na realizację zamówienia dla 100 akt sądowych, ten sam pracownik może zrealizować zapotrzebowanie na 253 sztuk akt sądowych (dowodzi tego opis przeprowadzonego badania, z którego wynika, że czas poświęcony na realizację 100 akt sądowych bez wykorzystania systemu zarządzania aktami sądowymi wyniósł 3 godziny 38 minut, zaś przy wykorzystaniu wdrażanego systemu zarządzania zasobami akt sądowych w technologii RFID tylko 1 godzinę 26 minut). V. W wyniku badania opracowano następujące wskaźniki ekonomiczne dla potrzeb realizacji projektu. Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Tabela nr 1 Wartość bazowa Lp. Nazwa rezultatu Nazwa wskaźnika dla rezultatu wskaźnika* liczba akt na potrzeby wydziału wydajność wydawania możliwa do realizacji przez sztuk akt akt sądowych dla pracownika sądu w czasie 8 (100%) 1 potrzeb wydziału godzin pracy Wartość docelowa wskaźnika ** 558 sztuk akt (250%) 2 wydajność wydawania akt sądowych dla potrzeb czytelni akt liczba akt na potrzeby czytelni akt możliwa do realizacji przez 1 pracownika sądu w czasie sztuk akt (100%) 558 sztuk akt (250%)

12 godzin pracy 3 4 oszczędność czasu pracy oszczędność kosztów pracy czas pracy 1 pracownika przeznaczany na realizację zamówienia na 100 akt sądowych koszt pracy 1 pracownika przypadający na realizację zamówienia na 100 akt sądowych przy średnim miesięcznym wynagrodzeniu pracownika sądu w wysokości 3006 zł brutto za średnio 162 h miesięcznie 3 godz. 38 minut 1 godz. 26 minut (150% oszczędności) 67,58 zł 26,66 zł (oszczędność 150%) *wartość bazowa bez funkcjonowania systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID **wartość docelowa przy zastosowaniu systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID Założenia do powyższych wyliczeń: 1. realizacja zamówienia na 100 sztuk akt sądowych bez zastosowania systemu zarządzania aktami sądowymi 3 godziny 38 minut, a zatem w ciągu 8 godzin pracy (1 dzień pracy) możliwa jest realizacja 220 sztuk akt przez 1 pracownika 2. realizacja zamówienia na 100 sztuk akt sądowych przy zastosowaniu systemu zarządzania aktami sądowymi 1 godzina 26 minut, a zatem w ciągu 8 godzin pracy (1 dzień pracy) możliwa jest realizacja 558 sztuk akt przez 1 pracownika (co oznacza wzrost wydajności o 153%) 3. koszt 1 godziny pracy pracownika sądu przy średnim wynagrodzeniu 3006 zł brutto 18,60 zł, a zatem koszt pracy przypadający na realizację zamówienia dla 100 sztuk akt, wykonywanego w czasie 3 godzin 38 minut bez zastosowania systemu zarządzania aktami sądowymi 67,58 zł, przy zastosowaniu tego systemu i czasie pracy 1 godzina 26 minut 26,66 zł (co stanowi oszczędność w wysokości 153%) VI. Wnioski końcowe: Projektowany system zarządzania aktami sądowymi: - zwiększa efektywność pracy sądów, bowiem wzrośnie 1,5 krotnie wydajność w zakresie wydawania akt, - skraca czas pracy poświęcany na realizację tego zadania, - obniża koszty pracy pracowników przy realizacji wydawania akt w przeliczeniu na 1 godzinę pracy, - zapewnia wiedzę o aktualnym położeniu akt sądowych na terenie całego sądu, - zapewnia bezpieczeństwo akt sądowych.

13 Tytuł projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Przyjęte przez rząd dokumenty programowe, m.in. dokument programowy Polska Wyzwania rozwojowe, wskazują, że koniecznym elementem realizacji idei sprawnego państwa jest całościowa i konsekwentna reforma systemu wymiaru sprawiedliwości, a obecne problemy są wynikiem m.in. nieefektywnego zarządzania sądami, co w konsekwencji powoduje, że: polskiemu systemowi wymiaru sprawiedliwości brakuje bodźców do zwiększania efektywności i jakości pracy sądownictwa oraz standardów pracy samych sędziów; znaczny wpływ na pracę sądownictwa powszechnego ma niewłaściwa alokacja jego zasobów kadrowych, która skutkuje nierównomiernym obciążeniem pracą (co ogranicza praktyczny dostęp do sądu zwłaszcza w aglomeracjach); absorbowane przez system nakłady, oceniane jako jedne z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej, nie przekładają się na jakość działania sądów (zadowalający poziom skuteczności operacyjnej), a funkcjonowanie przyjętych rozwiązań organizacyjnych budzi istotne zastrzeżenia. Zauważono ponadto, że znaczącym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania w sądownictwie, jak i poprawa infrastruktury sądów. Wobec tego konieczne stało się podjęcie działań zmierzających do poprawy zarządzania sądami przy wykorzystywaniu nowoczesnych zasad, strategii i technik zarządzania. W sierpniu 2010 roku został przyjęty dokument Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni, który jako podstawowe działanie przewiduje usprawnienie pracy sądów poprzez usprawnienie sfery zarządzania sądami poprzez wdrożenie modelu menadżerskiego (Rozdział 1.1. Sądy dobrze zarządzane wdrożenie modelu menadżerskiego). Realizując przyjęte cele 25 listopada 2010 roku Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, którego zasadniczym elementem jest rozwinięcie idei profesjonalnego zarządzania sądami. W chwili obecnej uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oczekuje na ogłoszenie. Istotnym elementem podjętej przez Ministra Sprawiedliwości reformy sądownictwa, jest nowe ukształtowanie roli prezesa sądu oraz wprowadzenie do sądu dyrektora sądu-menadżera. Zgodnie z założeniami projektu, na dyrektorach sądów spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy. Na prezesie sądu spoczywać natomiast będzie odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jakości podstawowej działalności sądu a więc przede wszystkim sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Zakłada się przy tym, że w praktyce kierowania sądem w tym zakresie prezesi sądów wykorzystywać będą zasady, strategie i techniki zarządzania przedstawione w Załączniku do Zalecenia nr R(95)12 Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące zarządzania wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych. Istotne byłyby w szczególności rekomendowane tam reguły zarządzania obciążeniem pracą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania informacją i porozumiewaniem się. Niewątpliwie bowiem właściwe zarządzanie wymienionymi obszarami stanowi podstawowy czynnik prawidłowego, sprawnego i efektywnego funkcjonowania sądów. Niemniej jednak, poza zmianami legislacyjnymi, niezmiernie ważnym działaniem, koniecznym dla poprawy zarządzania sądami, staje się jednocześnie wdrożenie systemu prawidłowego

14 przygotowywania (szkolenia) kadry zarządzającej zarówno prezesów sądów (przewodniczących wydziałów), jak i dyrektorów sądów. Potrzebę wdrażania nowych metod zarządzania sądem dostrzegają sami prezesi sądów. Z inicjatywy jednego z prezesów sądów, przy wykorzystaniu środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został zrealizowany projekt pilotażowy (pilotaż menadżerów), którego efektem w wyniku wymiany wiedzy i doświadczeń było opracowanie dobrych praktyk zarządzania sądami. Udział w projekcie brali wybrani prezesi sądów (11) oraz specjaliści z zakresu organizacji i zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. Ujawniony w ramach programu pilotażowego potencjał wdrożeniowy nie może pozostać niewykorzystany. Projekt pilotażowy, kontynuowany obecnie w ramach wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizacja zaplanowana do końca 2011 roku), może więc być podstawą planowania kolejnych działań. 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie Wykorzystując rezultaty projektów pilotażowych, a także doświadczenia strony norweskiej, proponuje się: szkolenia dla pracowników sądów, w tym przede wszystkim kadry zarządzającej: prezesów i wiceprezesów sądów, przewodniczących wydziałów oraz dyrektorów sądów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, finansami i narzędziami IT w wymiarze sprawiedliwości wdrożenie wypracowanych dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, finansami i narzędziami IT w wymiarze sprawiedliwości w 50 sądach (rejonowych i okręgowych); opracowanie systemu przygotowywania i programów szkoleń ustawicznych dla kadry zarządzającej sądami powszechnymi. Warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez ekspertów zewnętrznych z udziałem prezesów biorących udział w pilotażu (tzw. liderów zmian). Ponadto, wyniki wdrożenia oraz prezentacja nowoczesnych zasad, strategii i technik oraz zbioru dobrych praktyk zarządzania sądem zostaną przedstawione na (3) konferencjach. W ramach projektu przewidziano zatem następujące działania: 1) warsztaty i szkolenia dobre praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze sprawiedliwości, 2) warsztaty i szkolenia dobre praktyki w zarządzaniu finansami w wymiarze sprawiedliwości, 3) warsztaty i szkolenia dobre praktyki w zarządzaniu narzędziami IT w wymiarze sprawiedliwości, 4) konferencje podsumowujące, 5) stworzenie programów szkoleń ustawicznych dla kadry zarządzającej w wymiarze sprawiedliwości, 6) stworzenie szkoleń e-learningowych dla kadry zarządzającej w wymiarze sprawiedliwości, 7) zarządzanie projektem. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Cel projektu jest: poprawa wydajności systemów sądownictwa oraz zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa. Rezultatami projektu będą: wdrożenie modernizacji zarządzania kapitałem ludzkim, finansami oraz narzędziami IT; upowszechnienie wiedzy wśród kadry zarządzającej sądami o nowoczesnych zasadach, strategiach i technikach zarządzania sądem (poprzez warsztaty, szkolenia, konferencje)

15 Rezultatem projektu będzie również opracowanie systemu i programów szkoleń dla kadry zarządzającej sądami powszechnymi, w tym szkoleń e-learningowych. 4. Informacje dotyczące beneficjenta Projekt będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialną między innymi za przygotowywanie decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu lub odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów, jak również dyrektorów w sądach apelacyjnych i okręgowych i kierowników finansowych w sądach rejonowych. W latach Ministerstwo uczestniczyło w projekcie bliźniaczym z Hiszpańską Radą Sądowniczą (współfinansowany ze środków UE w ramach Transition Facility), obejmującym m.in. komponent dotyczący zasobów kadrowych. Proponowany projekt realizowany będzie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. 5. Harmonogram realizacji projektu okresy 4-miesięczne działania V-VIII 2012 przygotowanie cyklu szkoleń i warsztatów dla kadry zarządzającej IX-XII 2012 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne I-IV 2013 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne V-VIII 2013 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne IX-XII 2013 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne I-IV 2014 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne V-VIII 2014 konferencje podsumowujące IX-XII 2014 opracowanie systemu oraz programu szkoleń ustawicznych, w tym szkoleń e-learningowych, dla kadry zarządzającej w wymiarze sprawiedliwości 6. Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych (koszty partnera projektu pokrywane będą z budżetu projektu) kategoria kosztów koszty działań merytorycznych źródło finansowania razem razem NMF budżet krajowy razem koszty NMF zarządzania budżet krajowy razem

16 Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat prowadzi szereg działań na rzecz wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem. Z badań opinii społecznej wynika niski poziom wiedzy na temat uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem. W rezultacie, ofiary przestępstw nie są w stanie korzystać ze swoich uprawnień procesowych w postępowaniu karnym. Poza informacjami prawnymi, pokrzywdzeni potrzebują także innej pomocy, głównie psychologicznej. Z myślą o ofiarach przestępstw utworzono Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, na którą składa się 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - po jednym w każdym województwie - gdzie pokrzywdzeni uzyskują pomoc psychologiczną oraz informacje prawne. Obecnie przy Ośrodkach działa 13 filii. W latach została przeprowadzona kampania informacyjna społeczna pod hasłem Poznaj swoje prawa, wyjdź z cienia, pozwól sobie pomóc, wydano informator dla pokrzywdzonych oraz przeprowadzono szkolenia dla sędziów, prokuratorów, kuratorów i funkcjonariuszy policji z metodyki pracy z pokrzywdzonymi. Mimo podjętych inicjatyw obecny stan nadal nie jest zadowalający, zwłaszcza w odniesieniu do pokrzywdzonych tzw. wrażliwych (m.in. dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, ofiar przemocy domowej). Wskazane byłoby rozwijanie działalności Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które obecnie korzystają z częściowego dofinansowania z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. W przyszłości Ośrodki te będą finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Potrzeba upowszechniania wiedzy o uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem została dostrzeżona w przyjętym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sierpniu 2010 r. dokumencie Skuteczny wymiar sprawiedliwości 500 dni oraz projekcie strategii Sprawne Państwo Oczekuje się, że dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba pokrzywdzonych aktywnie uczestniczących w postępowaniach sądowych, zwłaszcza pokrzywdzonych tzw. wrażliwych. Dziedziną, wymagającą działań Ministerstwa Sprawiedliwości, jest również wsparcie innej grupy uczestników postępowania karnego, tj. świadków. Z uwagi na niski poziom świadomość prawnej w społeczeństwie osoby występujące w procesie w charakterze świadków często nie mają podstawowej wiedzy o swoich obowiązkach i prawach, brakuje im też informacji o tym, jak należy zachować się w sądzie. Wydaje się, że właściwym działaniem w tym zakresie byłoby przeszkolenie pracowników sądowych Punktów Obsługi Interesantów, ewentualnie opiekunów ofiary w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tak by dysponowali wiedzą potrzebną do wspierania świadków. Szczególnym wsparciem proponuje się również objęcie grupy szczególnie wrażliwej, tj. dzieci jako ofiar /świadków poprzez działania zmierzające do zwiększenia liczby tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań. Ideą tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań jest zapewnienie ochrony prawnej w postępowaniu karnym dzieciom ofiarom przestępstw i świadkom, poprzez propagowanie i wprowadzenie w życie zasad przesłuchiwania w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z odpowiednimi kompetencjami. Takie działanie ma zapobiec wtórnej wiktymizacji dzieciofiar/świadków. W tym zakresie wypracowane zostały standardy, które powinny spełniać pomieszczenia, w których może nastąpić przesłuchanie dziecka-ofiary przestępstwa, a także standardy przesłuchań małoletnich świadków. Standardy te zostały przekazane do wszystkich sądów i prokuratur w roku 2007 i 2010 w formie rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

17 W Polsce istnieje około 300 przyjaznych pokoi przesłuchań, 54 z nich otrzymały certyfikaty miejsc przyjaznych dzieciom. Certyfikat przyznaje Minister Sprawiedliwości po kontroli pomieszczenia przeprowadzonej przez prawnika i psychologa. Rocznie dokonuje się średnio przesłuchań świadków, którzy nie ukończyli 15 lat, liczba ta obejmuje również pokrzywdzonych. W stosunku do liczby przesłuchań, 54 certyfikowane pokoje, przyjazne dziecku oraz zapewniające prawidłowe zebranie i zabezpieczenie materiału dowodowego w postaci nagrania audio-video, nie zabezpieczają potrzeb. Środki uzyskane w ramach NMF służyłyby powstaniu kolejnych pokoi certyfikowanych, tj. spełniające standardy wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie W trakcie realizacji projektu zostaną podjęte działania na rzecz wszystkich pokrzywdzonych polegające na wsparciu finansowym dotychczas działających filii Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Konieczne jest również upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o uprawnieniach pokrzywdzonych, w szczególności tzw. wrażliwych. Temu celowi służyć będzie kampania informacyjna oraz szkolenia osób pracujących z pokrzywdzonymi (sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem). Natomiast działania na rzecz wsparcia świadków występujących w postępowaniach karnych polegałyby na przeszkoleniu pracowników Punktów Obsługi Interesanta (urzędnicy sądowi) oraz opiekunów ofiary (zwykle osoby pracujące w Ośrodkami pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem) w zakresie pomocy prawnej i faktycznej dla świadków w postępowaniu karnym. Pomoc prawna dotyczyłaby udzielania świadkom wyczerpującej informacji o ich prawach i obowiązkach, natomiast faktyczna pomoc polegałaby wyjaśnianiu, jakie konkretnie czynności muszą wykonać świadkowie w związku z otrzymanym wezwaniem na rozprawę (informacja o konieczności oczekiwania na wezwanie, wskazanie kasy czy sekretariatu itp.). Realizacja projektu obejmie również utworzenie kolejnych przyjaznych pokoi przesłuchań, spełniających standardy opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Celem projektu jest zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości). Rezultatami projektu będą: upowszechnienie wiedzy nt sposobu wspierania pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza tzw. pokrzywdzonych wrażliwych; upowszechnienie wiedzy nt praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym wśród pracowników punktów obsługi interesanta w sądzie; zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków do przesłuchań dzieci ofiar/świadków w postępowaniu karnym 4. Informacje dotyczące beneficjenta Beneficjentem projektu będzie jednostka organizacyjna MS odpowiedzialna za koordynację działań na rzecz ofiar przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ze środków POKL została sfinansowana kampania informacyjna pod hasłem Poznaj swoje prawa, wyjdź z cienia, pozwól sobie pomóc oraz kampania pod hasłem Masz prawo do mediacji, wydano informator dla pokrzywdzonych oraz informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Natomiast z funduszy uzyskanych z Komisji Europejskiej była dotowana działalność Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W trakcie realizacji projektów oraz po ich zakończeniu nie wystąpiły żadne problemy

18 związane z rozliczaniem uzyskanych środków. Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. 5. Harmonogram realizacji projektu Okresy 4- Miesięczne I-IV 2012 V-VIII 2012 IX-XII 2012 I-IV 2013 V-VIII 2013 IX-XII 2013 I-IV2104 V-VII 2014 VIII-XII 2014 Działania Działania przygotowawcze do realizacji projektu, Przygotowania do prowadzenia szkoleń oraz kampanii informacyjnej dotyczącej uprawnień pokrzywdzonych tzw. wrażliwych Prowadzenie szkoleń, uruchomienie wsparcia dla Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, przygotowanie do tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Działania dotyczące oceny realizacji celów oraz osiągnięcia rezultatów projektu 6.Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych (koszty partnera projektu pokrywane będą z budżetu projektu) Kategoria kosztów Źródło finansowania Razem Koszty działań merytorycznych Razem NMF Budżet krajowy Koszty zarządzania Razem

19 NMF Budżet krajowy Razem

20 Tytuł projektu Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu 5. OPIS PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Z licznych badań przeprowadzonych na terenie Polski wynika, że deficyt wiedzy z zakresu prawa wśród dzieci młodzieży jest znaczny i skutkuje w życiu dorosłym niską świadomością własnych praw i obowiązków. Przekłada się też na poziom przestępczości i liczbę wykroczeń w tej grupie społecznej. Np. badania ankietowe przeprowadzone w szkołach na terenie całej Polski od września 1995 r. do lutego 1996 r. nt. znajomości Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz innych praw np. do informacji, wolności wypowiadania poglądów, myśli, sumienia, wolności od poniżającego traktowania i karania wykazały, że zaledwie 24% ankietowanych potrafi poprawnie podać 3 prawa i wolności człowieka, 4 takie prawa już tylko 16% a 5 wymienia niecałe 5% badanych. Z tego samego badania wynika, że 75% badanych nie wie, w jakiej sytuacji i jak można zwrócić się do prokuratury, sądu czy kuratorium oświaty. Około 19% obywateli nie jest w ogóle świadomych swoich praw. Kolejny raport to raport z badania opinii publicznej wykonany w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Raport wykazał, że 44% badanych nie zna swoich praw, które przysługują im w sądzie, a 53% nie zna swoich praw przysługujących im w prokuraturze. Badani nie potrafili wymienić nazw większości reprezentantów wymiaru sprawiedliwości lub wskazywali urzędy, stanowiska i instytucje, które nie mieszczą się w tej kategorii. Blisko 50 % respondentów uznaje, że organy wymiaru sprawiedliwości są trudno dostępne. Najczęściej wymienianym źródłem wiedzy nt. prawa jest telewizja i Internet. Blisko 30% respondentów nie wie, co to jest pozew a 82% nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. Innowacyjność projektu polega na tym, że proponowane w ramach projektu spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości stanowią komplementarne działania w stosunku do wdrażanych rozwiązań systemowych w samym wymiarze sprawiedliwości. Projekt wpisuje się w założenia do Strategii Sprawne państwo , ponieważ bezpośrednio i w sposób mierzalny wpływa na podniesienie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i obowiązujących procedur sądowych. Kolejną kwestią jest fakt, że jednym z priorytetów polityki rządowej jest usprawnienie procedur sądowych, co przy podniesieniu kompetencji społecznych klientów wymiaru sprawiedliwości będzie bardziej efektywne. Założenie projektu jest takie, że wzrost świadomości prawnej u dzieci i młodzieży a także pokazanie placówkom edukacyjnym nowej metody nauczania prawa ułatwi w sposób bezpośredni dostęp do wymiaru sprawiedliwości szerokiej grupie społecznej, stanowiącej jednocześnie tzw. grupę wrażliwą. W przypadku upowszechnienia ww. dobrej praktyki w dalszej kolejności cele projektu przyczynią się pośrednio do usprawnienia funkcjonowania procedur sądowych. 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie W ramach projektu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym opracowane zostaną innowacyjne materiały szkoleniowe (autorski program edukacyjny oraz materiały dydaktyczne). W czasie zajęć planuje się przeprowadzić symulację sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywać będą role procesowe: sędziów, prokuratorów, oskarżonych, pokrzywdzonych i świadków w oparciu o zadane studium przypadku. Dla młodszych dzieci planuje się zajęcia z odgrywaniem scenek, quizami oraz innym aktywizującymi metodami tak, by poprzez zabawę i warsztat wyposażyć je w praktyczną wiedzę i wesprzeć wykształcenie odpowiednich postaw wobec prawa.

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności" - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza

1. Polska 2030- Trzecia Fala Nowoczesności - długookresowa strategia rozwoju postępowania przekracza Plan działalności na rok 2013 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

3. Propozycja programu

3. Propozycja programu Propozycja Programu Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 1. Wytyczne Program pn.: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu

Plan działalności. na rok 2012. dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Plan na rok 202 dla Sądu Rejonowego w Zgierzu Część A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 202 Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy Najważniejsze zadania służące do realizacji

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. dr Sylwia Kotecka r. pr. dr Anna Zalesińska Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa

Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa. dr Sylwia Kotecka r. pr. dr Anna Zalesińska Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa dr Sylwia Kotecka r. pr. dr Anna Zalesińska Centrum Kompetencji i Informatyzacji Sądownictwa Podstawa prawna I 98 RUSP 1. Prezes sądu może zarządzić

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22

SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SĄD REJONOWY 37-100 Łańcut ul. Grunwaldzka 10 IP 215-125-74-22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W ŁAŃCUCIE ZA ROK 2011 CZĘŚĆ A: NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2011 Lp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI SĄDU REJONOWEGO W OPOLU ZA ROK 2015 DLA DZIAŁU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ: SPRAWIEDLIWOŚĆ CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2015 Lp. cel Mierniki

Bardziej szczegółowo

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata

Łódzkiego na lata pn.: E urząd w Łowiczu. Realizacja projektu przewidziana została na lata Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż na terenie Gminy Miasto Łowicz realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa

Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany. Konferencja prasowa Ministerstwo Sprawiedliwości - działania i plany Konferencja prasowa Pierwsze exposé : skrócenie czasu orzekania, deregulacja zawodów Projekty zrealizowane Usprawnienie pracy sądów Skrócenie i uproszczenie

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Apelacyjnego w Łodzi za rok 2011 dla działu administracji rządowej sprawiedliwość CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów Sądu Apelacyjnego w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Zamość, dnia 16 lutego 2012 roku SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU G-I- 226-6/12 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM 1. Zamawiający. Sąd Rejonowy w Zamościu Ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość NIP 922-12-24-961 tel.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 Prezesa i Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 24.03.2011r. w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Planu działalności

Bardziej szczegółowo

Sądy sprawne i efektywne

Sądy sprawne i efektywne Sądy sprawne i efektywne Wizja i inicjatywy strategiczne Wrzesień 00 Agenda Wprowadzenie Stan obecny Wizja wymiaru sprawiedliwości Kluczowe inicjatywy Podsumowanie inicjatywy priorytetowe Działania komplementarne

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nasz znak OR.272.15.2014 Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego na potrzeby projektu pn. Urzędy na miarę potrzeb i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich AUDYTOR WEWNĘTRZNY Tel. 55-17-957 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 roku Sygnatura akt: BRPO-AW-0930-19/11 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA ROK 2012 w Biurze Rzecznika Praw

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP

Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP 17.07.2013 3.2.0/6124 ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH 1111111111111111111111111111111111 00040040499 Do druku nr 1490 Warszawa, dnia 17lipca 2013 r. Pan Lech Czapla Szef Kancelarii Sejmu RP w związku z pismem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010

UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 UCHWAŁA Nr XLIII/40/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Jedlińsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana ustawa jest aktem normatywnym, który ma stworzyć warunki umożliwiające organizację finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 (UEFA Euro 2012).

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

gtt m ń l&j3 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPL 2009-05- 2 8 19-0 DO-I-015-37/09 Pan

gtt m ń l&j3 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPL 2009-05- 2 8 19-0 DO-I-015-37/09 Pan Warszawa, dnia»cp maja 2009 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DO-I-015-37/09 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPL 2009-05- 2 8 19-0 Pan Janusz gtt m ń l&j3 Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 17 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.315.2015 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, w nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp

KONCEPCJA PROGRAMU. I. Wstęp KONCEPCJA PROGRAMU I. Wstęp Głównym celem niniejszego Programu jest zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ze względu na płeć występującego na terenie Polski. Celem bezpośrednim jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie pomocy prawnej oraz doradztwa podatkowego na rzecz Krajowej

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Świadczenie specjalistycznych usług wsparcia merytorycznego Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) opartego na oprogramowaniu firmy SAP AG w obszarach finansowych dla pracowników jednostek

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB)

Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Koncepcja organizacji zakupów grupowych Opracowano na podstawie materiałów Energy Centre Bratislava (ECB) Cel Zapewnienie zakupów efektywnych energetycznie dla przyjaznych środowisku technologii lub produktów/usług.

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Udzielenie wsparcia w czynnościach wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) w obszarach HR Kadry i HR Płace dla pracowników jednostek sądownictwa. Numer ogłoszenia: 521992-2013;

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Nr Wniosku: PLSN.04.01.00-02-0003/15 LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia IV. Elektroniczna księga wieczysta 2 Księgi wieczyste podstawy prawne Ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis.

Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Realizacja projektów w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 z uwzględnieniem zagadnień pomocy de minimis. Czas trwania szkolenia: 24h (3 x 8h) Szkolenie zamknięte Sesje szkoleniowe: trzy jednodniowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Opracowanie finansowane ze środków funduszy norweskich oraz środków

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego WSPOMAGANIE UMIEJĘTNOŚCI POROZUMIEWANIA SIĘ - LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing

osoba 6) 3000 Odzież robocza komplet 300 Nocleg osoba/sztuka 150 Wyżywienie (obiad + serwis kawowy) osoba 40 Cross - financing Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu na projekty z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku

Bardziej szczegółowo