OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH. Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych"

Transkrypt

1 OPIS PROJEKTÓW PREDEFINIOWANYCH Tytuł projektu: Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Odpowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości na potrzebę społeczną ukierunkowaną na poszerzenie dostępu wymiaru sprawiedliwości jest przedsięwzięcie Poprawa zdolności administracyjnych sądów w tym systemów informatycznych. Celem przedsięwzięcia jest realizacji potrzeby społecznej ukierunkowanej na ułatwienie i rozpowszechnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie dostępu do rejestrów sądowych, zastosowanie komunikacji strony z sądem drogą elektroniczną oraz upowszechnienie pism procesowych oraz dokumentacji pochodzących z sądu w formie elektronicznej poprzez budowę zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością. Powyższa propozycja przedsięwzięcia ma swoje źródło w diagnozie sytuacji społecznogospodarczej obszarów objętych strategią Sprawne Państwo wraz z analizą SWOT gdzie wśród zasadniczych problemów sądownictwa powszechnego dostrzeżono: stały wzrost wpływu spraw do sądów w związku z rozszerzaniem katalogu spraw w wyniku regulacji kolejnych obszarów i wprowadzaniem nowych instytucji do systemu prawnego, wieloletnie zaległości nierozpoznanych spraw w kilkudziesięciu sądach w skali całego kraju, niewłaściwa alokacja zasobów etatowych, w szczególności w grupie etatów orzeczniczych, wadliwa struktura organizacyjna utrudniająca wykorzystywanie zasobów etatowych stosownie do zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów w celu terminowej realizacji zadań, wykonywanie przez sędziów wielu czynności o innym charakterze niż ściśle jurysdykcyjny, co wynika przede wszystkim ze zbyt małej liczby wysokokwalifikowanych urzędników, w szczególności asystentów i referendarzy sądowych, rozwiązania proceduralne utrudniające szybkie rozpoznawanie spraw, odstający od wymagań współczesnego świata system zarządzania sądami; niedostatecznie efektywne zarządzanie środkami finansowymi alokowanymi na wymiar sprawiedliwości, nieadekwatna do potrzeb baza lokalowa, szczególnie w sądach dużych aglomeracji np. w Warszawie, niedostateczne informatyczne wspomaganie organizacji pracy. Wśród innych przyczyn mało skutecznego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości należy przede wszystkim dopatrywać w: słabym rozpowszechnieniu możliwość korzystania z alternatywnych metod rozwiązywania sporów, tj. mediacji i arbitrażu, przewlekłości i małej wydajności postępowań egzekucyjnych pozostającej w ścisłym związku z treścią obowiązujących regulacji prawa egzekucyjnego, które stwarzają duże możliwości hamowania przez dłużników biegu egzekucji, niewystarczającej liczbie komorników sądowych, adwokatów i radców prawnych, barierach w dostępie obywateli do szeroko rozumianej informacji prawnej (brak regulacji umożliwiających osobom fizycznym o niskim statusie materialnym dostępu do finansowanej przez państwo nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także w postępowaniu przed organami administracji publicznej), małym zainteresowaniu możliwością odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego,

2 Na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości istotny wpływ ma wprowadzenie do jednostek wymiaru sprawiedliwości nowoczesnych technologii informatycznych umożliwiających: składanie elektronicznych wniosków do wydziałów rejestrowych oraz korzystanie z internetowej wyszukiwarki podmiotów wpisanych do krajowego rejestru sądowego (obecnie na terenie kraju istnieje 27 wydziałów zorganizowanych w sądach rejonowych), zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (tzw. Nowa Księga Wieczysta) w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych (od 1 października 2010 r. wszystkie wydziały ksiąg wieczystych są objęte nowym systemem informatycznym), elektroniczne połączenie Krajowego Rejestru Karnego z rejestrem karnym Francji, Niemiec, Hiszpanii i Bułgarii, co pozwala na przyspieszenie prowadzonych postępowań przygotowawczych i sądowych (od czasu uruchomienia sieci wymiana informacji wzrosła o ok. 400%), prowadzenie od dnia 1 stycznia 2010r. elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd ) i którego efektem jest obniżenie kosztów postępowania oraz skrócenie czasu wydania nakazu (na 15 września 2011r. do e-sądu wpłynęło ponad 1,8 mln pozwów, z czego rozpatrzono ponad 1,4 mln). 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie Głównym działaniem w projekcie jest zakup sprzętu na potrzeby m.in. budowy zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością opartego na systemie kontroli dostępu Active Directory (AD) dla sądów. Niezbędnym elementem scentralizowanego systemu informatycznego do prowadzenia spraw sądowych jest stworzenie jednolitego środowiska "autentykacji" użytkowników w oparciu o AD. Wymaga to zainstalowania w każdym sądzie dedykowanego serwera do replikacji centralnej bazy użytkowników, zarządzanego centralnie przez sieć WAN. Budowa systemu zarządzania tożsamością stanowi podstawę do zachowania łatwej identyfikacji użytkowników w obrębie całej sieci (np. przy pracy w różnych lokalizacjach), pełnej ochrony dostępu do danych wrażliwych (dane osobowe), jednolitego poziomu uprawnień i niezawodności dzięki lokalnym serwerom kontroli dostępu. Powstały w ten sposób system zarządzania tożsamością, będzie stanowił element realizowanego projektu budowy i wdrożenia Systemu Informatycznego Wspomagającego Procesy Merytoryczne SAWA, co pośrednio będzie się wiązać z działaniami dotyczącymi monitorowania sądów, usprawnienia postępowań sądowych oraz zwiększenia przejrzystości dostępu do usług sądowych. Planowany jest zakup serwerów w technologii typu Blade tzn. kasety, w której można instalować kilka modułów serwerów i modułów urządzeń dyskowych. Takie rozwiązanie jest bardziej efektywnym sposobem budowy infrastruktury do obsługiwania kluczowych aplikacji. Rozwiązanie to jest elastyczne i w łatwy sposób można dostosować je do różnych potrzeb np. budowy centrów przetwarzania danych, serwerów WWW, zespół serwerów terminali, serwerów baz danych lub aplikacji grubego klienta. Rozwiązanie to zapewnia niezawodną, nowoczesną platformę, łatwą w zarządzaniu, także centralnym, wydajną i łatwo skalowalną. Rozbudowa platformy nie wymaga żmudnych specyfikacji sprzętu, problemów z prowadzeniem postępowań przetargowych obarczonych ryzykiem zakupu sprzętu nie spełniającego oczekiwań Zamawiającego. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania jest to, że tak skonsolidowane serwery zajmują mało miejsca (często sądy mieszczą się w budynkach zabytkowych, gdzie małe pomieszczenia zaadaptowano na potrzeby serwerowni) oraz zużywają mniej energii. Zakupione moduły serwerów posłużą do budowy systemu zarządzania dostępem opartego na AD i do centralnego zarządzania kasetami typu Blade. W przyszłości, po zakupieniu dodatkowych modułów serwerów, będzie możliwe ich wykorzystanie do innych centralnych systemów informatycznych wymiaru sprawiedliwości, takich jak centralny system zarządzania tożsamością oparty na AD, System Informatyczny Wspomagania Procesów Merytorycznych, scentralizowany system finansowo-księgowy, system nagrywania rozpraw i inne.

3 Zakup sprzętu komputerowego, który posłuży do budowy scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością beneficjent projektu planuje sfinansować w ramach NMF Budżet państwa nie jest w stanie pokryć tak dużych wydatków - w związku z powyższym realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia z budżetu trwałaby o wiele dłużej i znacznie wykroczyłaby poza 2014 rok. Zgodnie z szacunkami przeprowadzonymi przez promotora projektu luka finansowa wynosi około zł. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Celem projektu jest poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych; Rezultatami projektu będą: poprawa wydajności oraz ujednolicenie środowiska teleinformatycznego w sądach; poprawa wydajności systemów informatycznych do prowadzenia spraw sądowych; zwiększenie kompetencji pracowników wymiaru sprawiedliwości. 4. Informacje dotyczące beneficjenta Do podstawowych zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy: prowadzenie spraw związanych z informatyzacją resortu, zapewnienie obsługi informatycznej rozwiązań informatycznych funkcjonujących w Ministerstwie, w tym bezpośrednia obsługa niektórych z nich, opracowywanie kierunków rozwoju IT w resorcie sprawiedliwości, opracowywanie i prowadzenie projektów Systemów Informatycznych w resorcie sprawiedliwości, realizacja zadań związanych z eksploatacją systemów informatycznych wdrożonych w resorcie sprawiedliwości, realizacja zadań informatycznych finansowanych ze środków pomocowych w ramach funduszy Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych, nadzór i koordynacja zadań związanych z realizacją i eksploatacją Systemu Dozoru Elektronicznego. Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości w celu usprawnienia funkcjonowania sądów powszechnych zrealizował ze środków funduszy Phare, Funduszu Schengen i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wiele przedsięwzięć, m. in.; wdrożenie przepisów z Schengen poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej w jednostkach wymiaru sprawiedliwości w ramach priorytetu 2.7. Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 4,7 mln euro), informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości w ramach priorytetu 2.7. Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 1,6 mln euro), wykonanie sieci LAN w wybranych jednostkach wymiaru sprawiedliwości wraz z zakupem sprzętu komputerowego z Funduszu Schengen (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 8,296 mln euro), zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ze środków Phare 2003/ (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 8 mln euro), zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla wybranych sądów ze środków Phare 2002/ (łączna kwota przyznanych środków wyniosła 4 mln euro). 5. Harmonogram realizacji projektu Okresy 4-miesięczne I-IV 2014 V-VIII 2014 Działania Przygotowanie SIWZ działanie finansowane z środków własnych Przeprowadzenie postępowania przetargowego działanie finansowane z środków własnych

4 IX-XII 2014 Realizacja zamówienia publicznego Budowa zcentralizowanego systemu zarządzania tożsamością działanie finansowane z środków w 85% z środków NMF, w 15% z środków własnych 6. Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych Kategoria kosztów Koszty działań merytorycznych Koszty zarządzania Źródło finansowania Razem Razem NMF Budżet krajowy Razem NMF Budżet krajowy Razem

5 Tytuł projektu Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Elementem mającym bezpośredni wpływ na poprawę wydajności systemu sądownictwa jest poza opracowaniem i wdrożeniem nowoczesnych metod zarządzania kadrą realizującą bezpośrednio zadania sądów, stworzenie technicznych mechanizmów, poprawiających jakość i efektywność pracy w sądach, w postaci systemów prowadzenia spraw sądowych. Ważnym zagadnieniem mieszczącym się w zakresie technicznego narzędzia umożliwiającego realizację zadań przez kadrę sądową tj. systemu informatycznego związanego z prowadzeniem spraw sądowych, jest leżące u podstaw pracy każdego sądu zagadnienie zarządzania aktami spraw sądowych (tj. nośnikiem treści merytorycznej). Zarządzanie aktami spraw sądowych jest fragmentem szerszego pojęcia - zarządzania informacją w sądzie. Stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu zarządzania zasobami akt sądowych unowocześni i zautomatyzuje, a tym samym usprawni bieżącą pracę sądów. W dyspozycji sądów pozostają ogromne ilości akt sądowych tj. akt toczących się lub zakończonych postępowań. Spośród wszystkich wydziałów sądowych przykładem najlepiej obrazującym ten stan rzeczy są wydziały Krajowego Rejestru Sądowego (27 wydziałów w 21 sądach rejonowych)i Rejestru Zastawów (11 wydziałów w 11 sądach rejonowych), w których przechowywane są tysiące metrów bieżących akt rejestrowych. Akta spraw rejestrowych, pozostają co istotne przez szereg lat aktami czynnymi, tak długo jak długo w obrocie gospodarczym żyją podmioty zarejestrowane w rejestrze sądowym. Dla przykładu w wydziałach KRS wchodzących w skład struktury jednego z sądów - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (wydział XII, XIII i XIV), zasób akt rejestrowych w ilości ok. 300 tysięcy akt zajmuje powierzchnię około 7000 metrów bieżących tj. 7 km. Dotąd nie funkcjonuje w sądach system zarządzania aktami (pozwalający na kontrolę ruchu akt), współpracujący z systemem informatycznym służącym do prowadzenia spraw. Tak więc obrót aktami odbywa się w formie papierowej, uniemożliwiającej posiadanie pełnej wiedzy o aktualnym położeniu akt, uniemożliwiającej szybki dostęp do tych akt, narażającej na problemy zagubienia akt na terenie sądu w wyniku nieprawidłowego ich odłożenia, ale też uniemożliwiającej szybkie ustalenie w czyjej dyspozycji znajdują się w danej chwili. Odnotowanie statusu sprawy w systemie informatycznym służącym do prowadzenia spraw, nie zapewnia rzetelnej informacji o położeniu sprawy, po odnotowaniu w niej ostatnich czynności i nie umożliwia śledzenia bieżącego położenia sprawy. System ten zawsze wskazuje więc tylko teoretycznie aktualne położenie akt, informując o docelowym, a nie faktycznym w danej chwili miejscu ich położenia. Konieczne jest więc stworzenie nowoczesnego, jednolitego w skali kraju, systemu zarządzania zasobami akt sądowych, wspomagającego system informatyczny służący do prowadzenia spraw, tak by dostęp do każdej kategorii akt, dla każdego wydziału niezależnie od lokalizacji pomieszczenia archiwum sądowego był niezwłoczny. Stworzenie takiego systemu zarządzania zasobami akt sądowych (systemu zarządzania informacją) opartego o funkcjonowanie systemu informatycznego (m.in. jednolitego programu archiwalnego dla wszystkich sądów) i nowoczesną technologię radiolokacji akt (system RFID) zapewni sprawne zarządzanie zbiorami akt każdego sądu, w tym największych jednostek, w których obrót aktami jest zwielokrotniony (w pierwszej kolejności wydziałów rejestrowych sądów). Ten nowoczesny system zarządzania zasobami akt sądowych poprawi funkcjonowanie sądów powszechnych, bowiem dostęp do akt sądowych ma istotne znaczenie dla efektywności pracy we wszystkich wydziałach sądów.

6 Niezakłócony dostęp do akt sądowych ma znaczenie tak dla sprawności pracy orzeczniczej (Sędziów czy Referendarzy), sprawności wykonywania przez sekretariat zarządzeń czy orzeczeń Sądu wydawanych w sprawach, jak też dla tej funkcji Sądów, jaką jest zapewnienie nieograniczonego dostępu do akt rejestrowych dla wszystkich zainteresowanych (ze względu na pełną jawność tych akt), czy niezakłóconego dostępu do akt sądowych dla stron czy uczestników postępowania. Bez stworzenia nowoczesnego systemu zarządzania zasobami akt sądowych, przy zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwalającej na zautomatyzowanie pracy sądów w zakresie kontrolowanego ruchu akt sądowych, dostęp do akt sądowych (także w sensie ustalenia aktualnego, dokładnego ich położenia), jak też zarządzanie tymi zasobami są znacznie utrudnione, zważywszy na rozmiary zasobów akt pozostających w dyspozycji sądów. Problem ten niewątpliwie spowalnia bieżącą pracę sądów i stanowi przeszkodę w bardziej racjonalnym i pożytecznym wykorzystaniu czasu pracy pracowników sądu. Niekiedy dzienny ruch akt (na potrzeby wydziałów i czytelni akt) wynosi, tak jak przykładowo w przypadku wydziałów KRS w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (wydziały XII, XIII i XIV) 4000 sztuk akt. W systemie list papierowych tworzonych każdego dnia przez pracowników sądu, nie ma rzeczywistej kontroli nad ruchem takiej ilości akt krążącej w sądzie. Pracownicy wydziału nie są w stanie bez wsparcia systemu zarządzającego i wspomagającego ich pracę odłożyć na właściwe półki danego dnia niekiedy 2000 sztuk akt (jak w przypadku wydziałów rejestrowych w Sądzie dla m.st. Warszawy), z których już następnego dnia pewna część musi trafić na biurko sędziego czy do czytelni akt. Powoduje to znaczne opóźnienia w udostępnianiu akt, a w konsekwencji rozpoznawaniu spraw. Brak jest możliwości pozyskania środków krajowych na realizację projektowanego informatycznego systemu zarządzania zasobami akt sądowych. Aktualnie informatyczny system zarządzania zasobami akt sądowych (rejestrowych) wdrażany jest jedynie w jednym z sądów powszechnych tj. Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w funkcjonujących w tym sądzie 3 wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Z uwagi na ograniczone środki finansowe proces wdrażania tego systemu ograniczono we wskazanym Sądzie do zakupienia systemu informatycznego (programu archiwalnego) i minimalnej ilości sprzętu działającego w technologii RFID umożliwiającego zbudowanie podstawy funkcjonowania informatycznego systemu zarządzania zasobami akt rejestrowych oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych przechowywanych w 3 wydziałach (tagowanie i kodowanie ok. 300 tysięcy akt rejestrowych). Aktualnie wyposażenie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w urządzenia funkcjonujące w systemie RFID obejmuje: 3 stanowiska kodowania akt, 2 stanowiska wydawania i przyjmowania akt, 1 czytnik mobilny oraz tagi do znakowania akt. Proces ten jest w toku, z uwagi na ogromne zasoby akt, skromne środki finansowe umożliwiające realizację tych zadań przez niewielką ilość osób, w niewielkim rozmiarze czasowym. Proces tagowania akt rejestrowych (naklejania tagów na poszczególne akta rejestrowe) objął dotychczas 90 % wszystkich akt rejestrowych wydziałów KRS w tym sądzie, których zasób wynosi w przybliżeniu ok akt. Proces kodowania akt rejestrowych spośród otagowanych akt objął około ¾ akt rejestrowych spośród liczby najbardziej czynnych akt rejestrowych KRS. Zbudowanie systemu zarządzania zasobami akt sądowych w tym sądzie wymagać będzie zarówno doposażenia w zakresie sprzętu, jak też dokończenia prac związanych z tworzeniem bazy danych. Zrealizowany projekt informatycznego systemu zarządzania aktami sądowych w technologii RFID będzie oddziaływał bezpośrednio w sposób korzystny na sektory prywatny i publiczny. Zarówno przedsiębiorcy, jak też osoby fizyczne oraz organy administracji publicznej w ramach wykonywanych zadań publicznych są podmiotami korzystającymi na co dzień z zasobów akt rejestrowych będących aktami jawnymi, co z kolei wiąże się z funkcją gwarancji pewności obrotu gospodarczego. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na udostępnianie akt rejestrowych do wglądu w ramach pełnionej przez sądy rejestrowe funkcji jawności akt rejestrowych, które z przyczyn faktycznych (niemożności realizacji zamówień z uwagi na brak systemu informatycznego zarządzania zasobami akt ) podlega ograniczeniu poprzez określanie dziennego limitu dostępu do akt rejestrowych. Przedsiębiorcy, a więc podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak

7 też inne podmioty jak np. stowarzyszenia, fundacje podlegające także wpisowi do rejestru KRS odniosą z realizacji tego projektu również tę korzyść, że umożliwi on przyspieszenie toczących się postępowań o dokonanie zmian w rejestrze, co ułatwi tym podmiotom prowadzenie bieżącej działalności. Podstawą funkcjonowania mającego powstać w ramach informatycznych centrów archiwalnych w sądach, systemu zarządzania informacją (w tym przypadku zasobem akt sądowych ) będzie technologia RFID (ang. radio frequency identification), a więc system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny, realizowany poprzez fale radiowe, odczyt i zapis danych z wykorzystaniem specjalnych, niewielkich rozmiarów układów elektronicznych (zwanych transponderami lub tagami) przytwierdzonymi do nadzorowanych przedmiotów (akt sądowych). Technologia ta wraz z opracowanym systemem informatycznym i wyposażeniem w infrastrukturę techniczną (czytniki mobilne, stanowiska do kodowania akt, stanowiska do wydawania i przyjmowania akt itp.) zapewni unowocześnienie i zautomatyzowanie pracy oraz realne zarządzanie zasobami akt sądowych. Projektowany system zarządzania aktami sądowymi zapewniający stałą łączność z każdą sprawą sądową ( śledzenie położenia akt) uporządkuje niezwykle ważny odcinek pracy sądu i usprawni jego funkcjonowanie poprzez: 1. stworzenie w każdym sądzie jednolitego organizmu jakim będzie informatyczne centrum archiwalne, niezależnie od obecnej czy przyszłej lokalizacji budynków, w których fizycznie akta są przechowywane, zarządzanego w ramach jednolitego systemu informatycznego (z uwagi na internetowy dostęp do danych o aktach zawartych w bazie). Sąd będzie dysponował jednym centrum archiwalnym niezależnie od ilości budynków wykorzystywanych do przechowywania akt, 2. umożliwienie jednakowego dostępu do wiedzy o aktualnym położeniu akt dla każdej jednostki sądu w tym samym czasie, jak też szybkiego faktycznego dostępu do akt, co będzie miało bezpośredni wpływ na sprawność toczących się postępowań, sprawność wykonywania zarządzeń i orzeczeń Sądu przez pracowników sekretariatów oraz sprawność udostępniania akt interesantom, 3. usprawnienie logistyki zadań zespołu pracowników udostępniających akta, czytelni akt, czy pracowników sekretariatów (nowoczesna organizacja pracy, zautomatyzowane lokalizowanie i pobieranie akt, bezpieczne zarządzanie ruchem akt, informatyczne śledzenie położenia akt, szybki dostęp do akt), 4. automatyzacja czynności związanych z tworzeniem wykazów zdawczo odbiorczych akt przekazywanych do archiwów państwowych czy selekcjonowaniem akt do brakowania, jak też czynności inwentaryzacyjnych, 5. zmniejszenie obsady pracowników odpowiedzialnych za udostępnianie akt ewentualnie racjonalniejsze wykorzystanie ich czasu pracy, 6. wyeliminowanie pomyłek związanych z nieprawidłowym czasowym położeniem akt i zmniejszenie zagrożeń zagubienia akt na terenie sądu, jak też wyeliminowanie niezwykle czasochłonnej, stałej konieczności weryfikowania prawidłowości położenia akt w miejscach ich przechowywania 7. usprawnienie wdrożenia w przyszłości rozwiązania związanego z digitalizacją akt z uwagi na niezwykle uporządkowany dostęp do zasobu akt, umożliwiający stopniowy proces digitalizacji, który nie zaburzy bieżącego zarządzania zasobami akt (zachowanie porządku w zasobach akt). Stworzenie takiego systemu zarządzania aktami spraw sądowych zapewni sprawny i bezpieczny ruch akt (spraw sądowych), zwiększy efektywność pracy i wpłynie na sprawność toczących się postępowań. Opóźnienia związane z udostępnianiem akt spraw sądowych wpływają na opóźnienia w rozpoznawaniu spraw. Z uwagi na skalę przedsięwzięcia należy planować jego realizację w poszczególnych etapach pozwalających tworzyć kompleksowe rozwiązanie dla określonych jednostek sądów, z uwagi na

8 zakres ich zadań związanych z zarządzaniem aktami. Oczekiwanym rezultatem jest więc zbudowanie informatycznych centrów archiwalnych dla sądów powszechnych w następujących etapach: priorytetowo, w ramach przedmiotowego Programu wydziały Krajowego Rejestru Sądowego (27 wydziałów) i wydziały Rejestru Zastawów (11 wydziałów), zarządzające bardzo dużą ilością akt czynnych rejestrowych, będących aktami jawnymi dla wszystkich zainteresowanych, z uwagi na zagwarantowanie pewności obrotu, w przyszłości wydziały gospodarcze procesowe oraz wydziały upadłościowe, pozostałe wydziały sądów powszechnych 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie Tworzenie systemu zarządzania zasobami akt sądowych obejmie w pierwszej kolejności jako priorytetową grupę 38 wydziałów rejestrowych (w ramach przedmiotowego programu), usytuowanych w różnych sądach rejonowych na terenie całego kraju, stanowiących zamkniętą grupę wydziałów realizujących takie same zadania, w których od kilku już lat funkcjonuje jednolity system informatyczny służący do prowadzenia spraw sądowych, a jednocześnie zarządzających największym zasobem akt sądowych toczących się postępowań. Wydziały rejestrowe w Polsce funkcjonujące w strukturach sądów rejonowych sądów gospodarczych są z pewnością najbardziej zinformatyzowanymi dotąd wydziałami sądów powszechnych, mającymi największe doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w systemie informatycznym, a ponadto prowadzącymi rejestr w ogólnopolskim systemie informatycznym. Jednolity system informatyczny służący prowadzeniu spraw nie zapewnia jednak istotnej dla tych wydziałów funkcji faktycznego zarządzania zasobami akt sądowych. Projektowany system informatycznego zarządzania zasobami akt sądowych zapewni tę funkcję dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii RFID, stanowiąc system współgrający i wspierający funkcjonujący w tych wydziałach informatyczny system prowadzenia spraw sądowych oraz usprawniający bieżącą pracę wydziałów. Postępowania rejestrowe z uwagi na pewność obrotu gospodarczego muszą toczyć się niezwykle szybko, stąd niezakłócony, a zatem niezwykle szybki dostęp do akt sądowych ma szczególnie istotne znaczenie. Doświadczenie wynikające z wdrożenia w pierwszej kolejności systemu zarządzania zasobami akt sądowych w tych wydziałach sądów powszechnych, pozwoli w przyszłości na sprawniejsze wdrażanie systemu zarządzania w kolejnych wydziałach sądów. Należy zauważyć, że wydziały rejestrowe funkcjonujące w sądach powszechnych, dysponujące największymi, bo niekiedy kilkusettysięcznymi zasobami akt sądowych, stanowiącymi akta czynne (do których non stop wpływają wnioski podlegające rozpoznaniu), są też tymi wydziałami, w których w pierwszej kolejności odbywać się będzie stopniowy proces digitalizacji akt. Proces ten będzie długotrwały. W tej chwili dotyczy niektórych dokumentów spółek przechowywanych w aktach rejestrowych (sądowych) i dokonywany jest na wniosek podmiotów zainteresowanych dostępem do formy elektronicznej zgromadzonych dokumentów. Jednak podkreślić należy, że istniejące już, a także powstające zasoby akt rejestrowych (sądowych), będą trwały mimo ewentualnego procesu digitalizacji i jako źródło dokumentów stanowiących podstawę rejestracji podmiotów występujących w obrocie, muszą podlegać przechowywaniu w sądzie rejestrowym. Tak więc problematyka sprawnego i rzetelnego zarządzania tymi zasobami akt spraw sądowych jest i będzie zawsze aktualna. Wydatkowane na ten cel środki finansowe będą środkami wydatkowanymi w sposób racjonalny. Możliwość sprawnego zarządzania tymi zasobami w sposób oczywisty usprawni bieżącą pracę wydziałów i przyspieszy toczące się postępowania rejestrowe, zwłaszcza w okresie zwielokrotnionego dwu-trzykrotnie wpływu spraw do sądów rejestrowych. Okres ten przypada w miesiącach czerwiecwrzesień każdego roku. Etap ten stanowić będzie etap pośredni przed procesem digitalizacji akt, a swoją funkcję będzie spełniał zawsze, zwłaszcza w wydziałach rejestrowych sądów, niezależnie od zakresu digitalizacji akt spraw sądowych. W oczywisty też sposób przyczyni się do ułatwienia procesu

9 digitalizacji akt. Informatyczny system zarządzania w technologii RFID zasobami akt sądowych gwarantuje w skomplikowanym ewentualnym procesie digitalizacji porządek w zasobach akt, bezpieczeństwo akt poddawanych digitalizacji, możliwość zaplanowania logistyki zadań bez nadmiernego zaburzania bieżącego funkcjonowania wydziałów. Realizacja tego projektu wiązać się będzie: - z wyposażeniem sądów w dedykowany dla tych potrzeb system informatyczny oraz odpowiednią infrastrukturę techniczną dostosowaną do potrzeb danego wydziału, a więc urządzenia współpracujące w technologii RFID (m.in. stanowiska kodowania akt, stanowiska wydawania i przyjmowania akt, czytniki mobilne, tagi regałowe, wózki inteligentne, półki inteligentne, tagi do znakowania akt ), ale też, co stanowić będzie najistotniejszą część realizacji projektu - z utworzeniem baz danych w oparciu, o które system zarządzania będzie funkcjonował, polegającym na oznakowaniu każdej teczki akt odpowiednim Tagiem RFID, a następnie zakodowaniu każdej oznakowanej uprzednio teczki na stanowisku kodowania akt (tj. przypisaniu jej indywidualnych informacji o sprawie z programu informatycznego, w tym konkretnej jej lokalizacji na danym regale/półce). To będzie najdłuższy i najtrudniejszy fragment projektu, bo dotyczący od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy akt w poszczególnych wydziałach rejestrowych. Proces utworzenia bazy danych będzie jednak akcją przeprowadzaną jednokrotnie, a stanowiącą podstawę funkcjonowania informatycznych centrów archiwalnych na zawsze. Proces tagowania i kodowania akt w poszczególnych wydziałach rejestrowych przeprowadzany będzie przez określone wg ilości zadań grupy osób (w tym pracowników sądów) w przedziałach od 3 do 12 miesięcy (tak w godzinach urzędowania sądów, jak też po godzinach urzędowania, co zajmie od ok. 400 roboczogodzin do ok roboczo godzin w zależności od wydziału). Podstawą umożliwiającą zaplanowanie powyższych czynności w sposób precyzyjny są doświadczenia wynikające z wdrażania tego rodzaju systemu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w 3 wydziałach KRS funkcjonujących w tym sądzie, który podjął oddolną, samodzielną inicjatywę w tym zakresie. Podjęcie inicjatywy i wysiłków w tym kierunku wynikało z rzeczywistych potrzeb sądu i konieczności podjęcia działań zmierzających do lepszej organizacji pracy i przyspieszenia toczących się postępowań. Z uwagi na ograniczone środki finansowe proces wdrażania tego systemu ograniczono we wskazanym Sądzie do zakupienia systemu informatycznego (programu archiwalnego) i minimalnej ilości sprzętu działającego w technologii RFID oraz stopniowego tworzenia bazy danych dla całych zasobów akt rejestrowych przechowywanych w 3 wydziałach (tagowanie i kodowanie ok. 300 tysięcy akt rejestrowych). Proces ten jest w toku, z uwagi na ogromne zasoby akt, skromne środki finansowe umożliwiające realizację tych zadań przez niewielką ilość osób, w niewielkim rozmiarze czasowym. Dwuletnie doświadczenia tego Sądu pozwoliły na określenie ilości sprzętu stanowiącego niezbędną infrastrukturę wg potrzeb każdego z sądów (zwłaszcza ilości zasobów akt) oraz zaplanowanie niezbędnej ilości osób, do realizacji zadania, norm w zakresie tagowania i kodowania akt możliwych do wykonania w danym miesiącu przy określonej ilości sprzętu, w końcu ilości koniecznych roboczogodzin. W realizacji projektu tworzeniu baz danych przewiduje się czynny udział pracowników sądów, których własny wkład pracy wzmocni zaangażowanie w dobro wspólne, zapewniając jednocześnie najlepsze szkolenie z powstającego systemu zarządzania aktami. Powyższe etapy realizacji projektu poprzedzać musi etap przygotowawczy związany z: - opracowaniem siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) dotyczącego zakupu sprzętu i oprogramowania archiwalnego do zarządzania zasobami akt sądowych w systemie RFID oraz usługi przeniesienia zasobów akt do systemu archiwalnego RFID (polegającej na otagowaniu zasobów akt i ich zakodowaniu), - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o w/w siwz

10 - wybór dostawców i zawarcie umów na zakup i dostawę sprzętu, oprogramowania wraz z instalacją, wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników sądów oraz usługę przeniesienia zasobów akt do systemu archiwalnego RFID (polegającą na otagowaniu zasobów akt i ich zakodowaniu) - dostawa i instalacja oprogramowania i sprzętu z wdrożeniem i szkoleniem pracowników. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Celem projektu jest: poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych; Rezultatami projektu są: opracowanie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi; wprowadzenie jednolitego systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID. 4. Informacje dotyczące beneficjenta Projekt będzie realizowało Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Sądów Powszechnych. W realizację projektu zaangażowani będą również Prezesi 21 sądów rejonowych objętych projektem oraz osoby przez nich wyznaczone (przewodniczący wydziałów, kierownicy sekretariatów w wydziałach, wyznaczeni pracownicy wydziałów). 5. Harmonogram realizacji projektu Okresy 4- miesięczne Działania I-IV 2013 Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu V-VIII 2013 Tok postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu IX-XII 2013 Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego projektu (zawarcie umów, częściowa realizacja zamówienia) I-IV 2014 Realizacja projektu w wydziałach KRS V-VIII 2014 Realizacja projektu w wydziałach KRS IX-XII 2014 Realizacja projektu w wydziałach KRS I-IV 2015 Realizacja projektu w wydziałach Rejestru Zastawów V-VIII 2015 IX-XII 2015 Realizacja projektu w wydziałach Rejestru Zastawów Realizacja projektu w wydziałach Rejestru Zastawów i zakończenie całego projektu 6. Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych Źródło Kategoria kosztów finansowania Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Razem Razem Koszty działań NMF merytorycznych Budżet krajowy Razem NMF Koszty zarządzania Budżet krajowy Razem

11 7. Ekonomiczna analiza projektu pn. Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi - podsumowanie I. W przedstawionej poniżej analizie zaprezentowano zasadność realizacji planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu: 1. korzyści z zastosowania innowacyjnej technologii. 2. gwarancji zapewnienia sprawności zarządzania zasobami akt sądowych w wydziałach rejestrowych sądów powszechnych II. Podstawą przeprowadzenia poniższej analizy było przeprowadzone badanie empiryczne potencjalnych korzyści wynikających z wdrażanego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID. Badanie przeprowadzono w warunkach bieżącej pracy sądu, przez wyznaczonych pracowników Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy na próbie 100 sztuk akt sądowych. Opis projektu predefiniowanego zawiera jedynie streszczenie, szczegółowy opis przeprowadzonego badania, jak też uzyskanych w jego następstwie wyników ujęto w szczegółowym protokole badania z dnia 6 grudnia 2011r. III. Na podstawie wyników badania stwierdzono niewątpliwie efektywność wdrażanego systemu zarządzania aktami sądowymi dla funkcjonowania Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w obszarze pracy wydziałów rejestrowych KRS funkcjonujących w tym sądzie. Uzyskane wyniki potwierdziły wzrost efektywności zarządzania zasobami akt sądowych i jego bezpieczeństwa (zapewnienie wiedzy o aktualnym położeniu akt sądowych na terenie całego budynku sądu dla wszystkich pracowników, referendarzy i sędziów, niezbędnej do bieżącej szybkiej realizacji ich zadań), możliwość zwiększenia wydajności pracy w zakresie ilości udostępnianych akt sądowych na potrzeby bieżącej pracy wydziałów (tj. udostępniania akt sądowych koniecznych do wydania orzeczenia w sprawie rejestrowej), zwiększenie wydajności pracy w zakresie ilości udostępnianych akt sądowych na potrzeby pracy tzw. Czytelni akt sądowych (tj. możliwości udostępniania w godzinach pracy sądu znacznie większej ilości akt sądowych interesantom sądu zainteresowanym wglądem do akt sądowych). IV. W wyniku zastosowania systemu zarządzania aktami sądowymi następuje 1,5 krotny wzrost wydajności realizacji zapotrzebowania na akta sądowe dla potrzeb wydziałów i czytelni akt, bowiem w czasie pracy przeznaczanym przez 1 pracownika na realizację zamówienia dla 100 akt sądowych, ten sam pracownik może zrealizować zapotrzebowanie na 253 sztuk akt sądowych (dowodzi tego opis przeprowadzonego badania, z którego wynika, że czas poświęcony na realizację 100 akt sądowych bez wykorzystania systemu zarządzania aktami sądowymi wyniósł 3 godziny 38 minut, zaś przy wykorzystaniu wdrażanego systemu zarządzania zasobami akt sądowych w technologii RFID tylko 1 godzinę 26 minut). V. W wyniku badania opracowano następujące wskaźniki ekonomiczne dla potrzeb realizacji projektu. Informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Tabela nr 1 Wartość bazowa Lp. Nazwa rezultatu Nazwa wskaźnika dla rezultatu wskaźnika* liczba akt na potrzeby wydziału wydajność wydawania możliwa do realizacji przez sztuk akt akt sądowych dla pracownika sądu w czasie 8 (100%) 1 potrzeb wydziału godzin pracy Wartość docelowa wskaźnika ** 558 sztuk akt (250%) 2 wydajność wydawania akt sądowych dla potrzeb czytelni akt liczba akt na potrzeby czytelni akt możliwa do realizacji przez 1 pracownika sądu w czasie sztuk akt (100%) 558 sztuk akt (250%)

12 godzin pracy 3 4 oszczędność czasu pracy oszczędność kosztów pracy czas pracy 1 pracownika przeznaczany na realizację zamówienia na 100 akt sądowych koszt pracy 1 pracownika przypadający na realizację zamówienia na 100 akt sądowych przy średnim miesięcznym wynagrodzeniu pracownika sądu w wysokości 3006 zł brutto za średnio 162 h miesięcznie 3 godz. 38 minut 1 godz. 26 minut (150% oszczędności) 67,58 zł 26,66 zł (oszczędność 150%) *wartość bazowa bez funkcjonowania systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID **wartość docelowa przy zastosowaniu systemu zarządzania aktami sądowymi w technologii RFID Założenia do powyższych wyliczeń: 1. realizacja zamówienia na 100 sztuk akt sądowych bez zastosowania systemu zarządzania aktami sądowymi 3 godziny 38 minut, a zatem w ciągu 8 godzin pracy (1 dzień pracy) możliwa jest realizacja 220 sztuk akt przez 1 pracownika 2. realizacja zamówienia na 100 sztuk akt sądowych przy zastosowaniu systemu zarządzania aktami sądowymi 1 godzina 26 minut, a zatem w ciągu 8 godzin pracy (1 dzień pracy) możliwa jest realizacja 558 sztuk akt przez 1 pracownika (co oznacza wzrost wydajności o 153%) 3. koszt 1 godziny pracy pracownika sądu przy średnim wynagrodzeniu 3006 zł brutto 18,60 zł, a zatem koszt pracy przypadający na realizację zamówienia dla 100 sztuk akt, wykonywanego w czasie 3 godzin 38 minut bez zastosowania systemu zarządzania aktami sądowymi 67,58 zł, przy zastosowaniu tego systemu i czasie pracy 1 godzina 26 minut 26,66 zł (co stanowi oszczędność w wysokości 153%) VI. Wnioski końcowe: Projektowany system zarządzania aktami sądowymi: - zwiększa efektywność pracy sądów, bowiem wzrośnie 1,5 krotnie wydajność w zakresie wydawania akt, - skraca czas pracy poświęcany na realizację tego zadania, - obniża koszty pracy pracowników przy realizacji wydawania akt w przeliczeniu na 1 godzinę pracy, - zapewnia wiedzę o aktualnym położeniu akt sądowych na terenie całego sądu, - zapewnia bezpieczeństwo akt sądowych.

13 Tytuł projektu Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie) 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Przyjęte przez rząd dokumenty programowe, m.in. dokument programowy Polska Wyzwania rozwojowe, wskazują, że koniecznym elementem realizacji idei sprawnego państwa jest całościowa i konsekwentna reforma systemu wymiaru sprawiedliwości, a obecne problemy są wynikiem m.in. nieefektywnego zarządzania sądami, co w konsekwencji powoduje, że: polskiemu systemowi wymiaru sprawiedliwości brakuje bodźców do zwiększania efektywności i jakości pracy sądownictwa oraz standardów pracy samych sędziów; znaczny wpływ na pracę sądownictwa powszechnego ma niewłaściwa alokacja jego zasobów kadrowych, która skutkuje nierównomiernym obciążeniem pracą (co ogranicza praktyczny dostęp do sądu zwłaszcza w aglomeracjach); absorbowane przez system nakłady, oceniane jako jedne z wyższych wśród krajów Unii Europejskiej, nie przekładają się na jakość działania sądów (zadowalający poziom skuteczności operacyjnej), a funkcjonowanie przyjętych rozwiązań organizacyjnych budzi istotne zastrzeżenia. Zauważono ponadto, że znaczącym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości jest wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania w sądownictwie, jak i poprawa infrastruktury sądów. Wobec tego konieczne stało się podjęcie działań zmierzających do poprawy zarządzania sądami przy wykorzystywaniu nowoczesnych zasad, strategii i technik zarządzania. W sierpniu 2010 roku został przyjęty dokument Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni, który jako podstawowe działanie przewiduje usprawnienie pracy sądów poprzez usprawnienie sfery zarządzania sądami poprzez wdrożenie modelu menadżerskiego (Rozdział 1.1. Sądy dobrze zarządzane wdrożenie modelu menadżerskiego). Realizując przyjęte cele 25 listopada 2010 roku Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, którego zasadniczym elementem jest rozwinięcie idei profesjonalnego zarządzania sądami. W chwili obecnej uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oczekuje na ogłoszenie. Istotnym elementem podjętej przez Ministra Sprawiedliwości reformy sądownictwa, jest nowe ukształtowanie roli prezesa sądu oraz wprowadzenie do sądu dyrektora sądu-menadżera. Zgodnie z założeniami projektu, na dyrektorach sądów spoczywać będzie odpowiedzialność za zapewnienie i sprawne funkcjonowanie infrastruktury sądu oraz efektywne zarządzanie zasobami personelu pomocniczego, a więc odpowiedzialność za zapewnienie sędziom warunków umożliwiających sprawne wykonywanie przez nich pracy. Na prezesie sądu spoczywać natomiast będzie odpowiedzialność za zapewnienie, poprzez właściwe kierowanie pracą sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów, jakości podstawowej działalności sądu a więc przede wszystkim sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Zakłada się przy tym, że w praktyce kierowania sądem w tym zakresie prezesi sądów wykorzystywać będą zasady, strategie i techniki zarządzania przedstawione w Załączniku do Zalecenia nr R(95)12 Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące zarządzania wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych. Istotne byłyby w szczególności rekomendowane tam reguły zarządzania obciążeniem pracą, zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania informacją i porozumiewaniem się. Niewątpliwie bowiem właściwe zarządzanie wymienionymi obszarami stanowi podstawowy czynnik prawidłowego, sprawnego i efektywnego funkcjonowania sądów. Niemniej jednak, poza zmianami legislacyjnymi, niezmiernie ważnym działaniem, koniecznym dla poprawy zarządzania sądami, staje się jednocześnie wdrożenie systemu prawidłowego

14 przygotowywania (szkolenia) kadry zarządzającej zarówno prezesów sądów (przewodniczących wydziałów), jak i dyrektorów sądów. Potrzebę wdrażania nowych metod zarządzania sądem dostrzegają sami prezesi sądów. Z inicjatywy jednego z prezesów sądów, przy wykorzystaniu środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został zrealizowany projekt pilotażowy (pilotaż menadżerów), którego efektem w wyniku wymiany wiedzy i doświadczeń było opracowanie dobrych praktyk zarządzania sądami. Udział w projekcie brali wybrani prezesi sądów (11) oraz specjaliści z zakresu organizacji i zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi. Ujawniony w ramach programu pilotażowego potencjał wdrożeniowy nie może pozostać niewykorzystany. Projekt pilotażowy, kontynuowany obecnie w ramach wykorzystania środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (realizacja zaplanowana do końca 2011 roku), może więc być podstawą planowania kolejnych działań. 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie Wykorzystując rezultaty projektów pilotażowych, a także doświadczenia strony norweskiej, proponuje się: szkolenia dla pracowników sądów, w tym przede wszystkim kadry zarządzającej: prezesów i wiceprezesów sądów, przewodniczących wydziałów oraz dyrektorów sądów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, finansami i narzędziami IT w wymiarze sprawiedliwości wdrożenie wypracowanych dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, finansami i narzędziami IT w wymiarze sprawiedliwości w 50 sądach (rejonowych i okręgowych); opracowanie systemu przygotowywania i programów szkoleń ustawicznych dla kadry zarządzającej sądami powszechnymi. Warsztaty i szkolenia będą prowadzone przez ekspertów zewnętrznych z udziałem prezesów biorących udział w pilotażu (tzw. liderów zmian). Ponadto, wyniki wdrożenia oraz prezentacja nowoczesnych zasad, strategii i technik oraz zbioru dobrych praktyk zarządzania sądem zostaną przedstawione na (3) konferencjach. W ramach projektu przewidziano zatem następujące działania: 1) warsztaty i szkolenia dobre praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim w wymiarze sprawiedliwości, 2) warsztaty i szkolenia dobre praktyki w zarządzaniu finansami w wymiarze sprawiedliwości, 3) warsztaty i szkolenia dobre praktyki w zarządzaniu narzędziami IT w wymiarze sprawiedliwości, 4) konferencje podsumowujące, 5) stworzenie programów szkoleń ustawicznych dla kadry zarządzającej w wymiarze sprawiedliwości, 6) stworzenie szkoleń e-learningowych dla kadry zarządzającej w wymiarze sprawiedliwości, 7) zarządzanie projektem. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Cel projektu jest: poprawa wydajności systemów sądownictwa oraz zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa. Rezultatami projektu będą: wdrożenie modernizacji zarządzania kapitałem ludzkim, finansami oraz narzędziami IT; upowszechnienie wiedzy wśród kadry zarządzającej sądami o nowoczesnych zasadach, strategiach i technikach zarządzania sądem (poprzez warsztaty, szkolenia, konferencje)

15 Rezultatem projektu będzie również opracowanie systemu i programów szkoleń dla kadry zarządzającej sądami powszechnymi, w tym szkoleń e-learningowych. 4. Informacje dotyczące beneficjenta Projekt będzie realizowany przez jednostkę organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialną między innymi za przygotowywanie decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu lub odwołaniu prezesów i wiceprezesów sądów, jak również dyrektorów w sądach apelacyjnych i okręgowych i kierowników finansowych w sądach rejonowych. W latach Ministerstwo uczestniczyło w projekcie bliźniaczym z Hiszpańską Radą Sądowniczą (współfinansowany ze środków UE w ramach Transition Facility), obejmującym m.in. komponent dotyczący zasobów kadrowych. Proponowany projekt realizowany będzie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. 5. Harmonogram realizacji projektu okresy 4-miesięczne działania V-VIII 2012 przygotowanie cyklu szkoleń i warsztatów dla kadry zarządzającej IX-XII 2012 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne I-IV 2013 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne V-VIII 2013 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne IX-XII 2013 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne I-IV 2014 warsztaty, szkolenia, badania ewaluacyjne V-VIII 2014 konferencje podsumowujące IX-XII 2014 opracowanie systemu oraz programu szkoleń ustawicznych, w tym szkoleń e-learningowych, dla kadry zarządzającej w wymiarze sprawiedliwości 6. Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych (koszty partnera projektu pokrywane będą z budżetu projektu) kategoria kosztów koszty działań merytorycznych źródło finansowania razem razem NMF budżet krajowy razem koszty NMF zarządzania budżet krajowy razem

16 Tytuł projektu: Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat prowadzi szereg działań na rzecz wzmocnienia pozycji pokrzywdzonych przestępstwem. Z badań opinii społecznej wynika niski poziom wiedzy na temat uprawnień osób pokrzywdzonych przestępstwem. W rezultacie, ofiary przestępstw nie są w stanie korzystać ze swoich uprawnień procesowych w postępowaniu karnym. Poza informacjami prawnymi, pokrzywdzeni potrzebują także innej pomocy, głównie psychologicznej. Z myślą o ofiarach przestępstw utworzono Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw, na którą składa się 16 Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem - po jednym w każdym województwie - gdzie pokrzywdzeni uzyskują pomoc psychologiczną oraz informacje prawne. Obecnie przy Ośrodkach działa 13 filii. W latach została przeprowadzona kampania informacyjna społeczna pod hasłem Poznaj swoje prawa, wyjdź z cienia, pozwól sobie pomóc, wydano informator dla pokrzywdzonych oraz przeprowadzono szkolenia dla sędziów, prokuratorów, kuratorów i funkcjonariuszy policji z metodyki pracy z pokrzywdzonymi. Mimo podjętych inicjatyw obecny stan nadal nie jest zadowalający, zwłaszcza w odniesieniu do pokrzywdzonych tzw. wrażliwych (m.in. dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, ofiar przemocy domowej). Wskazane byłoby rozwijanie działalności Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, które obecnie korzystają z częściowego dofinansowania z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. W przyszłości Ośrodki te będą finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Potrzeba upowszechniania wiedzy o uprawnieniach osób pokrzywdzonych przestępstwem została dostrzeżona w przyjętym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w sierpniu 2010 r. dokumencie Skuteczny wymiar sprawiedliwości 500 dni oraz projekcie strategii Sprawne Państwo Oczekuje się, że dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba pokrzywdzonych aktywnie uczestniczących w postępowaniach sądowych, zwłaszcza pokrzywdzonych tzw. wrażliwych. Dziedziną, wymagającą działań Ministerstwa Sprawiedliwości, jest również wsparcie innej grupy uczestników postępowania karnego, tj. świadków. Z uwagi na niski poziom świadomość prawnej w społeczeństwie osoby występujące w procesie w charakterze świadków często nie mają podstawowej wiedzy o swoich obowiązkach i prawach, brakuje im też informacji o tym, jak należy zachować się w sądzie. Wydaje się, że właściwym działaniem w tym zakresie byłoby przeszkolenie pracowników sądowych Punktów Obsługi Interesantów, ewentualnie opiekunów ofiary w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, tak by dysponowali wiedzą potrzebną do wspierania świadków. Szczególnym wsparciem proponuje się również objęcie grupy szczególnie wrażliwej, tj. dzieci jako ofiar /świadków poprzez działania zmierzające do zwiększenia liczby tzw. przyjaznych pokoi przesłuchań. Ideą tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań jest zapewnienie ochrony prawnej w postępowaniu karnym dzieciom ofiarom przestępstw i świadkom, poprzez propagowanie i wprowadzenie w życie zasad przesłuchiwania w przyjaznych dla nich warunkach przez osoby z odpowiednimi kompetencjami. Takie działanie ma zapobiec wtórnej wiktymizacji dzieciofiar/świadków. W tym zakresie wypracowane zostały standardy, które powinny spełniać pomieszczenia, w których może nastąpić przesłuchanie dziecka-ofiary przestępstwa, a także standardy przesłuchań małoletnich świadków. Standardy te zostały przekazane do wszystkich sądów i prokuratur w roku 2007 i 2010 w formie rekomendacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

17 W Polsce istnieje około 300 przyjaznych pokoi przesłuchań, 54 z nich otrzymały certyfikaty miejsc przyjaznych dzieciom. Certyfikat przyznaje Minister Sprawiedliwości po kontroli pomieszczenia przeprowadzonej przez prawnika i psychologa. Rocznie dokonuje się średnio przesłuchań świadków, którzy nie ukończyli 15 lat, liczba ta obejmuje również pokrzywdzonych. W stosunku do liczby przesłuchań, 54 certyfikowane pokoje, przyjazne dziecku oraz zapewniające prawidłowe zebranie i zabezpieczenie materiału dowodowego w postaci nagrania audio-video, nie zabezpieczają potrzeb. Środki uzyskane w ramach NMF służyłyby powstaniu kolejnych pokoi certyfikowanych, tj. spełniające standardy wyznaczone przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie W trakcie realizacji projektu zostaną podjęte działania na rzecz wszystkich pokrzywdzonych polegające na wsparciu finansowym dotychczas działających filii Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Konieczne jest również upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o uprawnieniach pokrzywdzonych, w szczególności tzw. wrażliwych. Temu celowi służyć będzie kampania informacyjna oraz szkolenia osób pracujących z pokrzywdzonymi (sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, pracowników Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem). Natomiast działania na rzecz wsparcia świadków występujących w postępowaniach karnych polegałyby na przeszkoleniu pracowników Punktów Obsługi Interesanta (urzędnicy sądowi) oraz opiekunów ofiary (zwykle osoby pracujące w Ośrodkami pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem) w zakresie pomocy prawnej i faktycznej dla świadków w postępowaniu karnym. Pomoc prawna dotyczyłaby udzielania świadkom wyczerpującej informacji o ich prawach i obowiązkach, natomiast faktyczna pomoc polegałaby wyjaśnianiu, jakie konkretnie czynności muszą wykonać świadkowie w związku z otrzymanym wezwaniem na rozprawę (informacja o konieczności oczekiwania na wezwanie, wskazanie kasy czy sekretariatu itp.). Realizacja projektu obejmie również utworzenie kolejnych przyjaznych pokoi przesłuchań, spełniających standardy opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 3. Cel i oczekiwane rezultaty projektu Celem projektu jest zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości). Rezultatami projektu będą: upowszechnienie wiedzy nt sposobu wspierania pokrzywdzonych przestępstwem, zwłaszcza tzw. pokrzywdzonych wrażliwych; upowszechnienie wiedzy nt praw i obowiązków świadka w postępowaniu karnym wśród pracowników punktów obsługi interesanta w sądzie; zapewnienie maksymalnie komfortowych warunków do przesłuchań dzieci ofiar/świadków w postępowaniu karnym 4. Informacje dotyczące beneficjenta Beneficjentem projektu będzie jednostka organizacyjna MS odpowiedzialna za koordynację działań na rzecz ofiar przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Ze środków POKL została sfinansowana kampania informacyjna pod hasłem Poznaj swoje prawa, wyjdź z cienia, pozwól sobie pomóc oraz kampania pod hasłem Masz prawo do mediacji, wydano informator dla pokrzywdzonych oraz informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Natomiast z funduszy uzyskanych z Komisji Europejskiej była dotowana działalność Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. W trakcie realizacji projektów oraz po ich zakończeniu nie wystąpiły żadne problemy

18 związane z rozliczaniem uzyskanych środków. Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z Norweską Krajową Administracją Sądów. 5. Harmonogram realizacji projektu Okresy 4- Miesięczne I-IV 2012 V-VIII 2012 IX-XII 2012 I-IV 2013 V-VIII 2013 IX-XII 2013 I-IV2104 V-VII 2014 VIII-XII 2014 Działania Działania przygotowawcze do realizacji projektu, Przygotowania do prowadzenia szkoleń oraz kampanii informacyjnej dotyczącej uprawnień pokrzywdzonych tzw. wrażliwych Prowadzenie szkoleń, uruchomienie wsparcia dla Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, przygotowanie do tworzenia przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Kontynuacja szkoleń, kontynuacja wsparcia Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, kampania informacyjna na rzecz pokrzywdzonych tzw. wrażliwych, tworzenie przyjaznych pokoi przesłuchań, certyfikowanie utworzonych przyjaznych pokoi przesłuchań Działania dotyczące oceny realizacji celów oraz osiągnięcia rezultatów projektu 6.Plan finansowy wskazujący całkowite planowane środki finansowe i planowany wkład z Mechanizmów Finansowych (koszty partnera projektu pokrywane będą z budżetu projektu) Kategoria kosztów Źródło finansowania Razem Koszty działań merytorycznych Razem NMF Budżet krajowy Koszty zarządzania Razem

19 NMF Budżet krajowy Razem

20 Tytuł projektu Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu 5. OPIS PROJEKTU PREDEFINIOWANEGO 1. Tło i uzasadnienie projektu, w tym odniesienie do właściwych planów i priorytetów krajowych Z licznych badań przeprowadzonych na terenie Polski wynika, że deficyt wiedzy z zakresu prawa wśród dzieci młodzieży jest znaczny i skutkuje w życiu dorosłym niską świadomością własnych praw i obowiązków. Przekłada się też na poziom przestępczości i liczbę wykroczeń w tej grupie społecznej. Np. badania ankietowe przeprowadzone w szkołach na terenie całej Polski od września 1995 r. do lutego 1996 r. nt. znajomości Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz innych praw np. do informacji, wolności wypowiadania poglądów, myśli, sumienia, wolności od poniżającego traktowania i karania wykazały, że zaledwie 24% ankietowanych potrafi poprawnie podać 3 prawa i wolności człowieka, 4 takie prawa już tylko 16% a 5 wymienia niecałe 5% badanych. Z tego samego badania wynika, że 75% badanych nie wie, w jakiej sytuacji i jak można zwrócić się do prokuratury, sądu czy kuratorium oświaty. Około 19% obywateli nie jest w ogóle świadomych swoich praw. Kolejny raport to raport z badania opinii publicznej wykonany w 2011 r. na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Raport wykazał, że 44% badanych nie zna swoich praw, które przysługują im w sądzie, a 53% nie zna swoich praw przysługujących im w prokuraturze. Badani nie potrafili wymienić nazw większości reprezentantów wymiaru sprawiedliwości lub wskazywali urzędy, stanowiska i instytucje, które nie mieszczą się w tej kategorii. Blisko 50 % respondentów uznaje, że organy wymiaru sprawiedliwości są trudno dostępne. Najczęściej wymienianym źródłem wiedzy nt. prawa jest telewizja i Internet. Blisko 30% respondentów nie wie, co to jest pozew a 82% nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. Innowacyjność projektu polega na tym, że proponowane w ramach projektu spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości stanowią komplementarne działania w stosunku do wdrażanych rozwiązań systemowych w samym wymiarze sprawiedliwości. Projekt wpisuje się w założenia do Strategii Sprawne państwo , ponieważ bezpośrednio i w sposób mierzalny wpływa na podniesienie wiedzy i świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i obowiązujących procedur sądowych. Kolejną kwestią jest fakt, że jednym z priorytetów polityki rządowej jest usprawnienie procedur sądowych, co przy podniesieniu kompetencji społecznych klientów wymiaru sprawiedliwości będzie bardziej efektywne. Założenie projektu jest takie, że wzrost świadomości prawnej u dzieci i młodzieży a także pokazanie placówkom edukacyjnym nowej metody nauczania prawa ułatwi w sposób bezpośredni dostęp do wymiaru sprawiedliwości szerokiej grupie społecznej, stanowiącej jednocześnie tzw. grupę wrażliwą. W przypadku upowszechnienia ww. dobrej praktyki w dalszej kolejności cele projektu przyczynią się pośrednio do usprawnienia funkcjonowania procedur sądowych. 2. Ogólny opis działań/zadań w projekcie W ramach projektu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym opracowane zostaną innowacyjne materiały szkoleniowe (autorski program edukacyjny oraz materiały dydaktyczne). W czasie zajęć planuje się przeprowadzić symulację sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywać będą role procesowe: sędziów, prokuratorów, oskarżonych, pokrzywdzonych i świadków w oparciu o zadane studium przypadku. Dla młodszych dzieci planuje się zajęcia z odgrywaniem scenek, quizami oraz innym aktywizującymi metodami tak, by poprzez zabawę i warsztat wyposażyć je w praktyczną wiedzę i wesprzeć wykształcenie odpowiednich postaw wobec prawa.

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi

Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Studium wykonalności projektu pt. System na informatyczne centra archiwalne dla sądów powszechnych system zarządzania aktami sądowymi Opracowanie finansowane ze środków funduszy norweskich oraz środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ PODNOSZENIA JAKOŚCI USŁUG REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ raport końcowy Warszawa 2014 SYSTEM CERTYFIKACJI KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRONĘ

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta

Temat numeru: Sądownictwo dla obywatela. Dobre praktyki: Aplikacja i kariera. Opinie: Psychiatra w postępowaniu. Zorientowani na klienta 1/2014 Kwartalnik Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości ISSN 2081 4852 Publikacja bezpłatna www.nawokandzie.ms.gov.pl Dobre praktyki: Psychiatra w postępowaniu Aplikacja i kariera Zorientowani na klienta

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013 Warszawa, 27 czerwca 2007 Spis treści: I. Cele i uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego...1 I.1. Uwarunkowania europejskie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Warszawa, maj 2012 Spis treści Podsumowanie... 3 1. Definicje i wyjaśnienia użytych w dokumencie terminów... 6 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi KONCEPCJA UTWORZENIA CENTRUM INFORMATYCZNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU DORADZTWA ROLNICZEGO A. Koncepcja organizacji i informatyzacji centralnego ośrodka zarządzającego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys.

Raport końcowy. ECORYS Polska Sp. z o.o. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa T +48 22 339 36 40 F +48 22 339 36 49 E ecorys@ecorys.pl W www.ecorys. Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji obszarów krytycznych mających znaczenie dla skutecznego i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN

PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN (MasterPlan SIS II PL) Wersja 2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, październik

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 17.04.2015 r.

Data sporządzenia 17.04.2015 r. Nazwa projektu Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Urząd Zamówień Publicznych Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo