Niniejsza broszura zostata przygotowana z myslq o kierowcach samochodow ci?zarowych, ktorzy transport^ towary do i z Wielkiej Brytanii.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Niniejsza broszura zostata przygotowana z myslq o kierowcach samochodow ci?zarowych, ktorzy transport^ towary do i z Wielkiej Brytanii."

Transkrypt

1

2

3 Wst?p Niniejsza broszura zostata przygotowana z myslq o kierowcach samochodow ci?zarowych, ktorzy transport^ towary do i z Wielkiej Brytanii. Zawarte w niej informacje i porady powinny uswiadomic kierowcom mozliwe zagrozenia dla ich pojazdow orazsposob zmniejszania ryzyka stania si? ofiarq przest?pstwa. Prosimy o doktadne zapoznanie si? z tymi przydatnymi informacjami i zachowanie ulotki w bezpiecznym miejscu. Cz sc 1: Zapobieganie kradziezy samochodu ci^zarowego oraz tadunku 4 Cz sc2: Zapobieganie nielegalnej imigracji 8

4 Zapobieganie przestepczosci zwiazanej z transportem ciezarowym Cz sc 1: Zapobie samoch oraz tad o< ur anie kradziezy ju ci^zarowego lku Przest^pczosc zwiqzana z drogow> powszechny problem w catej Europ prawie 250 milionow GBP rocznie. ekonomiczne oraz zaktocenia w pra Samochody ci^zarowe oraz przewc cz sto ogromn^ wartosc. Przest^pc eel niezabezpieczone pojazdy i tow fm transportem towarow stanowi ie i Pow icy zor :yz ary kosztuje brytyjskq gospodark? /oduje to ogromne straty branzy transportowej i kierowcow. ie w przyczepach towary majq dajq sobie z tego spraw i biorq na z zamiarem kradziezy. Postqpujqc zgodnie z kilkoma prostymi radami, mozna zapobiec kradziezy samochodu ci zarowego oraz zmniejsi:yc prawdopodobiehstwo stania si$ ofiarq przest pstwa. Zabezpieczenie si$ Zawsze nalezy zabezpieczac samochod ci^zarowy, po opuszczeniu go nalezy zaryglowac drzwi oraz wt^czyc alarm. Klucze nalezy miec zawsze przy sobie - nigdy nie zostawiac ich w szoferce. W czasie jazdy drzwi naczepy z towarem powinny bye zaryglowane. Podczas zatadunku i roztadunku szoferka powinna bye zaryglowana. Planowanie Trasa powinna zostac zaplanowana przed wyruszeniem w drog. Nalezy unikac tych samych tras oraz miejsc na odpoczynek. Powtarzajqcy si? schemat czyni z kierowcy tatwy eel dla przest pcow. Z firmq transportowq nalezy ustalic zasady zatwierdzania zmian miejsca przeznaczenia dostawy.

5 Bezpieczne parkowanie Przed wyruszeniem w podroz nalezy podjqc decyzj? co do nocnych postojow. Nalezy korzystac z bezpiecznych catonocnych parkingow dla samochodow ci zarowych oznaczonych etykietq Park Mark Miejsca bezpiecznych parkingow dla samochodow ci^zarowych w Anglii mozna znalezc na stronie Samochod ci^zarowy nalezy parkowac w zasi gu wzroku. Drzwi zatadunkowe powinny znajdowac si? blisko sqsiedniego pojazdu lub muru. Po powrocie do samochodu nalezy sprawdzic slady wszelkich mozliwych manipulacji przy nim. Wyniki kontroli nalezy odnotowac na liscie kontrolnej. Zachowanie ostroznosci Nigdy nie nalezy podwozic pasazerow. Nie nalezy zostawiac rzeczy osobistych na widocznym miejscu w szoferce. Nalezy unikac rozmow na temat towarow i wybranych tras przejazdu z innymi kierowcami lub klientami (dotyczy to rowniez rozmow radiowych i telefonicznych). Nalezy zabezpieczyc takie dokumenty jak zlecenie zatadunkowe oraz list przewozowy. W przypadku kradziezy tych dokumentow przest?pcy mog3 je wykorzystac do odebrania cennego tadunku. Putapki zastawiane przez przest^pcow Przest?pcy mogg usitowac zatrzymac kierowc? podczas jazdy lub dostarczania towaru, stosujgc szereg roznorodnych metod umozliwiajgcych kradziez samochodu ci?zarowego lub tadunku.

6 Zapobieganie przestqpczosci zwiazanej z transportem ciezarowym Mogq to bye pozorowane wypadki drogowe, udawanie funkcjonariuszy policji lub fatszywa informacja, ze drzwi zatadunkowe sq otwarte. Ponizej przedstawione zostaty dwie putapki cz?sto zastawiane przez przest?pcow oraz sposoby zapobiegania im: Kradziez za rogiem" Przest?pcy udajq pracownikow w miejscu odbioru przesytki. Moze si? wydawac, ze znajq zawartosc tadunku, mogq miec rowniez na sobie ubrania robocze lub kamizelki odblaskowe. Opowiadaj^c przerozne historie o zalanej hurtowni, niesprawnym wozku widtowym lub dtugim czasie oczekiwania, proponuj^ pomoc przy wytadunku lub wskazujq drog? na znajdujgcy si? za rogiem" inny plac wytadunkowy. Jezeli kierowcy zostaje ztozona propozyeja roztadunku towaru w innym miejscu przeznaczenia, nalezy niezwtocznie skontaktowac si? telefonicznie z biurem transportowym w celu sprawdzenia jej wiarygodnosci. Jezeli podczas prowadzenia samochodu ci?zarowego kierowca otrzymuje telefonicznq wskazowk? zmiany miejsca przeznaczenia a nie rozpoznaje gtosu rozmowcy, powinien zadzwonic do biura transportowego, dla ktorego pracuje, aby sprawdzic, czy jest ona zgodna z prawdq. Fatszywi funkejonariusze policji lub Agencji Obstugi Pojazdow i Operatorow (VOSA) Znane sq przypadki podawania si? przest?pcow za funkcjonariuszy policji lub VOSA. Mog^ oni probowac zatrzymac samochod ci?zarowy przy pomocy nieoznakowanego pojazdu lub, dzwoniqc pod numer kierowcy, sktonic go do zjazdu na pobocze. Jezeli kierowca zostanie zatrzymany przez nieoznakowany samochod, powinien zjechac z drogi w bezpiecznym, dobrze oswietlonym miejscu publicznym. Powinien pozostac w szoferce przy wtgezonym silniku i zaryglowanych drzwiach. Powinien rowniez zadzwonic do biura transportowego z informacja, ze zostat zatrzymany.

7 Prawdziwi funkcjonariusze policji nie b?dq mieli zadnych zastrzezeri co do zweryfikowania ich danych na posterunku policji. Kiedy funkcjonariusze policji lub VOSA muszq zatrzymac samochod ci?zarowy, wykorzystujq do tego celu oznakowane pojazdy. Sposob sprawdzania autentycznosci pojazdow i funkcjonariuszy VOSA mozna znalezc na stronie internetowej: VOSA%2RHA%20Vosa%20stops% pdf "1jqessSI i: -msa^%- '1 - - aipi 8 -, V- mm 1 JP%^ W RAZIE JAKICHKOLWIEK PODEJRZEN NALEZY ZADZWONIC PO POMOC! Jezeli kierowca podejrzewa, ze jest sledzony przez nieznany pojazd, powinien zadzwonic do swojego biura transportowego. Jezeli kierowca uwaza, ze znajduje si? w niebezpieczeristwie, powinien skontaktowac si? z policji pod numerem 999. Jezeli kierowca zostanie zaatakowany, powinien skontaktowac si? z biurem transportowym lub policjq najszybciej jak to mozliwe. Truck }ol Policing road freight crime mm?m> mum ms.m

8 Zapobieganie przest^pczosci zwia.zanej z transportem ciezarowym Cz?sc2: Zapobieganie nielegalnej imigracji Zarowno przedsi?biorcy przewozowi, jak i kierowcy powinni skutecznie zabezpieczac swoje pojazdy. Opoznienia w podrozy oraz ewentualnq kar? do wysokosci 2 tys. GBP za kazdq osob? nielegalnie przekraczaj^c^ granic? mozna ograniczyc, prowadzqc prostg list? kontrolnq i zabezpieczaj^c pojazd. Osoby pragngce dostac si? do pojazdu, starajq si? znalezc niezaryglowane drzwi zatadunkowe, stabq ktodk? lub luzny sznur mocujqcy plandek?. Jezeli kierowca wie, ze pojazd nie jest wtasciwie zabezpieczony, intruzi tez b?dq o tym wiedziec. Wiele z sugerowanych przez nas dziatari wynika ze zdrowego rozs^dku. ale moze w zdecydowany sposob utatwic podroz. Zawsze nalezy: uzyskac od pracodawcy list? kontrolnq oraz wskazowki dotyczqce zabezpieczenia pojazdu; w miar? mozliwosci obserwowac zatadunek pojazdu, aby upewnic si?, ze nikt postronny nie mogt si? do niego dostac; zabezpieczac tadunek sznurem mocujqcym plandek?, skutecznie dziatajqcymi ktodkami lub blokadami na drzwi zatadunkowe i naczepy; sprawdzac ostony przeciwwiatrowe i osie kot. sprawdzac plandek?, dach i urzqdzenia zabezpieczajqce pojazd przed uszkodzeniem;

9 w razie sladu jakichkolwiek uszkodzeri lub prob wtamania sprawdzac tadunek oraz obszar zatadunkowy i ponownie stosowac srodki zabezpieczajgce; przeprowadzone kontrole odnotowac na liscie kontrolnej, w czasie zatadunku, po kazdym zatrzymaniu si? oraz przed przyjazdem na granic?. Sznury mocujqce plandek? mogq zostac przeci?te przez przest?pcow w celu dostania si? na naczep?. Mog^ zostac nast?pnie sklejone lub spi?te w celu zatarcia sladow manipulowania przy nich. O czym trzeba pami$tac: Nalezy bye czujnym i poinformowac funkcjonariuszy Agencji Ochrony Granic Wielkiej Brytanii lub policji o wszelkich podejrzeniach dotyczacych czyjejs obecnosci w pojezdzie lub prob manipulowania przy nim. Miejsca ukrycia Niniejszy diagram wskazuje miejsca w pojezdzie, gdzie najcz^sciej probuj3 si ukryc osoby nielegalnie przekraczaj^ce granic^. Ostony przeciwwiatrowe Osie kot Szoferka Wewnqtrz tadunku Wewnqtrz i na naczepach Na tadunku

10 Zapobieganie przest^pczosci zwicjzanej z transportem ci^zarowym Parkowanie w potnocnej Francji Osoby probuj^ce dostac si? nielegalnie na teren Wielkiej Brytanii poszukujq samochodow ci?zarowych udaj^cych si?, ich zdaniem, wtym kierunku. Skutecznym sposobem na ich zniech?cenie jest parkowanie w kierunku przeciwnym do portu, po przeciwnej stronie drogi. Sprawia to wrazenie, ze pojazd opuszcza Wielkq Brytani?, co znacznie obniza jego atrakcyjnosc. W celu zmniejszenia ryzyka wyst^pienia opoznieri lub ewentualnych kar naktadanych przez Agencj? Ochrony Granic Wielkiej Brytanii nalezy zapoznac si? z nast?puj^cymi publikacjami Agencji Ochrony Granic i post?powac zgodnie z zawartymi w nich wskazowkami: Zapobieganie nielegalnemu przekraczaniu granic: Zasady post?powania Jak uniknqc kary (Poradnik dla kierowcow w 10 krokach) Zabezpiecz, sprawdz, odnotuj (Lista kontrolna zabezpieczeri pojazdu) Niniejsze informacje mozna znalezc na naszej stronie internetowej: transportindustry/vehicleoperators/

11

12 Wydano naktadem UK Border Agency (Agencja Ochrony Granic Wielkiej Brytanii) Crown maj Wszelkie Prawa Zastrzezone.

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy

Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin pracy MINIS r E R GOSPODARKI \ DDR-II-4300-A^/^/14 Warszawa, 2014 r. Komisja Wspolna Rz^du i Samorzqdu Terytorialnego >'2^ /i^pisn/ / < Na podstawie 38 Uchwaly Nr 190 z dnia 29 pazdziemika 2013 r. - Regulamin

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KIEROWCY. Firma Transportowo Spedycyjna. Andrzej Zakrzewski. 4 S t r o n a

PODRĘCZNIK KIEROWCY. Firma Transportowo Spedycyjna. Andrzej Zakrzewski. 4 S t r o n a 2013 PODRĘCZNIK KIEROWCY Firma Transportowo Spedycyjna EL - ZAK Andrzej Zakrzewski 4 S t r o n a TRANSPORT I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA 43-150 BIERUŃ UL. SOSNOWA 13 Tel./Fax + 48 32 216 10 30, Tel. +48 601

Bardziej szczegółowo

Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp

Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych w malych przedsiebiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych Wstfp 12) dr inz. Marcin Pyc' Wydziat Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL Jana PawJa II w Stalowej Woli e-mail: marcinpyc@poczta.fm, marcinpyc@kul.lublin.pl Lean Office w biurach konstrukcyjno- -technologicznych

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES

KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES ZWI^ZEKBANKOW POLSKICH KRZYSZTOF PlETRASZKIEWICZ PREZES lull I nil RPW/5839/2015 P Oata:2O15-01-29 Warszawa, 27 stycznia 2015 r. ZAL. 2 9-01- 2015 NR. Pani Irena Lipowicz Rzecznik Praw Obywatelskich w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Standardy usług i dostaw

Standardy usług i dostaw Standardy usług i dostaw dla klientów w Europie wersja 1.1 styczeń, 2010 r. Shell Chemicals Wywiązujemy się z naszego zobowiązania przestrzegania zasad bezpieczeństwa Troska o bezpieczeństwo naszych produktów

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania

Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Załącznik 2 Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania Niniejszy dokument zawiera listę najbardziej istotnych zagrożeń związanych z procesem wydawania pozwoleń dla AEO oraz z procesem monitorowania, a także

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat Bezpieczeństwa

Informacja na temat Bezpieczeństwa An Garda Síochána Informacja na temat Bezpieczeństwa na Drodze Twój samochód Regularnie: Sprawdzaj ciśnienie w oponach i głębokość bieżników. Sprawdzaj poziom oleju, wody i innych płynów. Sprawdzaj, czy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego

PRZEPISY DROGOWE. Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego PRZEPISY DROGOWE Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 8 Część 1: Prawo jazdy i kategorie pojazdów 10 Kategorie pojazdów i minimalny wiek

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PODRĘCZNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PODRĘCZNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Nasza polityka 3 3. Podręcznik 4 3.1. Cel podręcznika 4 3.2. Jak korzystać z tego podręcznika 4 3.3. Zmiany 4 4. Kontakt z nami 4 5.

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy

OSZUSTWO NA TACHOGRAFIE SIĘ NIE OPŁACA URLOP NA ŻĄDANIE CZY ZAWSZE TRZEBA GO UDZIELAĆ. Wzrost pensji droższy Aktualizacja 108 Marzec 2014 Skorzystaj z telefonicznego dyżuru eksperta! w marcu: wtorki godz. 13.00 15.00 AFT 108 Firma transportowa l Aktualizacja 108 Marzec 2014 l Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Archiwum

Bardziej szczegółowo

Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce

Mozliwosci,,ovtvmalizacji kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce Mozliwosci,,ovtvmalizacji" kosztow inwestycji infrastrukturv drogowej realizowanvch w Polsce Autorzy Opracowania: Jacek Osinski Adrian Furgalski Warszawa, maj 2014 r. ZHSP6L Niniejsze opracowanie powstato

Bardziej szczegółowo

KODEKS RUCHU DROGOWEGO

KODEKS RUCHU DROGOWEGO Dla wszystkich uczestników ruchu OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Wydanie poszerzone z 2008r. OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Prawa Autorskie Korony 2008r. Tekst

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 5? t.lf'd Dyre kto ra Ge ne qa I n ego,slu2by,wfgflenej z dnia. /. ln rmle,m' /-dru4' ROZDZIAL 1. Postanowienia ogolne. s 1. s2. s3.

ZARZADZENIE Nr 5? t.lf'd Dyre kto ra Ge ne qa I n ego,slu2by,wfgflenej z dnia. /. ln rmle,m' /-dru4' ROZDZIAL 1. Postanowienia ogolne. s 1. s2. s3. ZARZADZENIE Nr 5? t.lf'd Dyre kto ra Ge ne qa I n ego,slu2by,wfgflenej z dnia. /. ln rmle,m' /-dru4' w sprawie gospodarowania Srodkami transportu w jednostkach organ izacyj nych Slu2by Wiqzie nej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zycie i praca w Wielkiej Brytanii Prawa i obowiazki obywateli Nowych Panstw Czlonkowskich od 1 maja 2004 r.

Zycie i praca w Wielkiej Brytanii Prawa i obowiazki obywateli Nowych Panstw Czlonkowskich od 1 maja 2004 r. Zycie i praca w Wielkiej Brytanii Prawa i obowiazki obywateli Nowych Panstw Czlonkowskich od 1 maja 2004 r. Nowe Panstwa Czlonkowskie: Cypr Czechy Estonia Wegry Litwa Malta Lotwa Polska Slowacja Slowenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Opracowanie: Andrzej Szkuta Marek Dziuba Aleksander Jagła Jacek Spentany Dominik Ochojski Korekta: Aleksander Jagła Bogumił Hulist Dominik Ochojski Poniższe opracowanie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W CYBERPRZESTRZENI

PORADNIK BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W CYBERPRZESTRZENI we współpracy z PORADNIK BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W CYBERPRZESTRZENI grudzień 2014 r. 1 1 Wstęp... 4 2 Ogólna charakterystyka zagrożeń w cyberprzestrzeni i ich potencjalne

Bardziej szczegółowo

Front Cover. Wielka Brytania od środka

Front Cover. Wielka Brytania od środka Front Cover Wielka Brytania od środka Contents Page Spis treści Spis treści Witamy Życie w Wielkiej Brytanii - Wiadomości ogólne - Telefonowanie - Telefony komórkowe - Godziny otwarcia - Dni wolne od pracy

Bardziej szczegółowo

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,.

ii. art. i29b ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Oz.U. z.' --,. OOLNOSLJ\SKI WOJEWOOZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY WE WROClAWIU I. art. 105 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. z 2013 r. poz. 267), umarza post~powanie administracyjne

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski

BEZPIECZNA FLOTA PRZEWODNIK STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI. Redakcja. ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig. Andrzej Brzozowski BEZPIECZNA FLOTA STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W ZARZĄDZANIU SAMOCHODAMI SŁUŻBOWYMI Redakcja Andrzej Brzozowski ABB Sp. z o.o. Kathleen Elsig Global Road Safety Partnership Joanna Gabrysiak Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

PML RACHUNKOWOSC SP. Z O.O. PAKIET POWITALNY

PML RACHUNKOWOSC SP. Z O.O. PAKIET POWITALNY PML RACHUNKOWOSC S Z PAKIET POWITALNY Firma zarejestrowna in Anglii i Walii. Numer Firmy: 06198697 75 Cannon St. London EC4N 5BN. Telefon: 0845 0711081 Fax: 0845 0711083 www.pmlaccounting.com Spis tresci

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów i odwiedzających

Informacje dla pacjentów i odwiedzających Informacje dla pacjentów i odwiedzających Spis treści Mapki terenu szpitala oraz dojazd do szpitala 13 Alergie 29 Automaty telefoniczne/skrzynki pocztowe 27 Bankomaty 26 Bereavement - Wsparcie dla osób

Bardziej szczegółowo

Core Return. Wytyczne dotyczące logistyki zwrotnej Oraz opakowań dla używanych produktów REMAN SOLUTIONS

Core Return. Wytyczne dotyczące logistyki zwrotnej Oraz opakowań dla używanych produktów REMAN SOLUTIONS Core Return Wytyczne dotyczące logistyki zwrotnej Oraz opakowań dla REMAN SOLUTIONS Omówienie dokumentu Omówienie dokumentu Spis treści: 1 Omówienie dokumentu 1 Omówienie dokumentu... 3 2 Proces logistyki

Bardziej szczegółowo

_=..-..-~--.- .ko. n.t.r..o..li jokos.c! p.ovv.,retrza...dla POni.ieSlczen L. -w'-t~--'-. _-. -- .. I. -----------

_=..-..-~--.- .ko. n.t.r..o..li jokos.c! p.ovv.,retrza...dla POni.ieSlczen L. -w'-t~--'-. _-. -- .. I. ----------- P R OC E 0 U R A 1. ()bowiqzki i oostepowanie wlasddeli oraz zarzgdcow r przv utv.tkowaniu obiekt6w i terenow z i yrobami zawierajilcymiazbest j Sporzqdzenie "Oceny stanu j mozhwosci bezpiecznego LUZytkowa..nia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE

INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE INSTRUKTAŻ DO BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE Szanowni Państwo, W trosce o bezpieczeństwo pracy w Państwa magazynie, firma ESPERTO ma przyjemność przedstawić Instruktaż do bezpiecznej pracy w magazynie.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo