Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej"

Transkrypt

1 Regulamin zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samocliodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie 1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samochodow osobowych, korzystania z miejsc postojowych w zasobach Spoldzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie. 2. Niniejszy regulamin stosuje s\q w obr^bie ulic: Luzycka, Podedworze, Bochenka. 3. Ilekroc w niniejszym regulaminie jest mowa, bez blizszego okreslenia, o: 1) Sp6tdzielni" - rozumie si^ przez to Spoldzieini^ Mieszkaniow^ Piaski Nowe" w Krakowie; 2) Statucie" - rozumie si^ przez to Statut Spoldzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie; 3) Miejscu postojowym" - rozumie si^ przez to powierzchni^ terenu przeznaczon^ do postoju pojazdow; 4) Pojezdzie" - rozumie si^ przez to pojazd samochodowy, silnikowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu pasazerow. Dopuszczalna masa calkowita pojazdu samochodowego do 2500 kg Miejsca postojowe s^ niestrzezone. 2. Uzytkownicy miejsc postojowych s^ zobowi^zani do przestrzegania przepisow prawa o ruchu drogowym oraz stosowania si^ do organizacji ruchu drogowego ustalonego na terenie Spoldzieini, zarowno w trakcie postoju jak i ruchu pojazdow. 3. Spoldzielnia nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstale w wyniku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdow powstalych na jej terenie z winy wlasnej lub innych uzytkownikow, osob trzecich b^dz dzialania sily wyzszej, jak rowniez nie ponosi odpowiedzialnosci za rzeczy pozostawione w pojazdach lub stanowi^cych ich wyposazenie. 4. Warunkiem korzystania z miejsc postojowych znajduj^cych 5\q na terenach zarzadzanych przez Spoldzieini^ jest posiadanie identyfikatora. Posiadanie identyfikatora nie stanowi gwarancji wolnego miejsca do parkowania a jedynie mozliwosc korzystania z parkowania na terenach poszczegolnych nieruchomosci.

2 5. Obowi^zek posiadania identyfikatora nie obowi^zuje na parkingu przy budynku pawilonu handlowego ul. Luzycka 55 od strony polnocnej (przed sklepem Stokrotka") od godziny 5.30 do godziny Spoldzielnia nie zapewnia miejsca parkingowego wszystkim osobom posiadaj^cym identyfikatory. Pojazd parkuje si^ w miejscu, ktore w danej chwili jest wolne. Identyfikator nie moze bye traktowany jako karta parkingowa, bilet czy dowod rezerwacji konkretnego miejsca postojowego. 7. Na terenie miejsc postojowych zabrania siq parkowania samochodow ci^zarowych, dostawczych (powyzej 2,5T i nie posiadaj^cych cech samochodow osobowych) oraz pojazdow specjalnych (ci^gnikow, koparek, lawet, przyczep towarowych, campingowych itp.) Spoldzielnia nie pobiera opiat z tytulu korzystania z miejsc postojowych znajduj^cych s\q w jej zasobach za wyj^tkiem wyznaczonych miejsc parkingowych przy budynku administracyjnym Spoldzieini, przy ul. Podedworze 20, za ktore Spoldzielnia moze pobierac opiaty. Ustalenie opiat 0 ktorych mowa w zdaniu 1 nast^puje na podstawie uchwaly Zarz^du. 2. Identyfikator przysluguje dysponentowi mieszkania oraz osobie zamieszkalej w lokalu i zgloszonej imiennie w oswiadczeniu o ilosci osob zamieszkalych. Kazdej osobie uprawnionej przysluguje tyiko jeden identyfikator (nie dotyczy identyfikatora typu GOSC"), pod warunkiem, ze jest posiadaczem lub dysponentem samochodu zarejestrowanego na innego czlonka rodziny. Fakt bycia dysponentem winien bye potwierdzony poprzez ziozenie stosownego oswiadczenia podpisanego przez obydwie strony - wlasciciela i dysponenta. Oswiadczenie o ktorym mowa w zdaniu poprzednim stanowi zal^cznik nr 2 do ninlejszego Regulaminu. 3. Identyfikatory wydawane s^ na czas okreslony. Koszty druku identyfikatorow obci^zaj^ koszty eksploatacyjne nieruchomosci. 4. Warunkiem uzyskania identyfikatora jest: a) ziozenie przez wlasciciela lub wspolwlasciciela pojazdu pisemnego wniosku na odpowiednim formularzu z podaniem numeru rejestracyjnego pojazdu. Dowod rejestracyjny z waznym badaniem technicznym oraz wazne ubezpieczenie OC pojazdu okazuje si^ do wgl^du pracownikowi Spoldzieini wraz ze skladaniem wniosku, b) ziozenie pisemnego oswiadczenia przez osobq uprawnion^ 0 zapoznaniu si^ z niniejszym Regulaminem, c) sprawdzenie przez Spoldzieini^ uprawnienia do otrzymania identyfikatora. 5. Wzor wniosku oraz oswiadczenia stanowi zal^cznik nr Duplikaty identyfikatorow nie b^d^ wydawane. 7. Spoldzielnia moze odmowic wydania identyfikatora w przypadkach nie stosowania SIQ uzytkownikow lokali lub uzytkownikow pojazdow do ninlejszego Regulaminu oraz w przypadku: a) uzytkowania lokalu lub post^powania przez uzytkownika lokalu w sposob sprzeczny z przepisami, w szczegolnosci niezgodnie z postanowieniami Statutu 18, ust. 2,

3 b) zaiegania z opiatami przez uzytkownika lokalu lub przez osoby solidarnie odpowiedzialne za ponoszenie opiat. Zaieglosc nie moze przekraczac jednomiesi^cznego czynszu, c) ziozenia pisemnego wniosku o wydanie identyfikatora przez osob^ nieuprawnion^. 8. Osoba uprawniona moze wyst^ic o przyznanie jej identyfikatora na pojazd stuzbowy pod warunkiem ziozenia dokumentu wydanego przez podmiot, z ktorym wspolpracuje w ramach umowy o prac^ lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie, umowa o dzielo) o posiadanym prawie do uzytkowania tego pojazdu. 9. Jeden identyfikator typu GOSC" przysluguje na jeden lokal mieszkalny i wydawany jest dysponentowi lokalu. Do wydawania identyfikatorow typu GOSC" nie stosuje 5\q postanowieh paragrafu 3, ust. 4 lit. a) zdanie drugie. Identyfikatory typu GOSC" wydaje siq rowniez w uzasadnionych przypadkach dia lokali uzytkowych. 10. Spoldzielnia prowadzi rejestr identyfikatorow, zawieraj^cy wszystkie dane niezb^dne do organizacji systemu identyfikatorow okreslonego niniejszym Regulaminem. 11. Rejestr identyfikatorow jest obj^ty systemem ochrony danych osobowych. 4 Otrzymanie identyfikatora nast^puje na wniosek osoby uprawnionej Prawo do postoju na miejscach postojowych, na terenie znajduj^cym SIQ w zarz^dzie Spoldzieini przysluguje pojazdowi: dysponenta lokalu, osoby zamieszkalej w lokalu, goscia. 2. Osobom, 0 ktorych mowa w ust. 1 przysluguje prawo do parkowania pojazdu na miejscach postojowych pod warunkiem posiadania waznego identyfikatora wydanego przez Spoldzieini^ i umieszczonego w widocznym miejscu wewn^trz pojazdu. Wzor identyfikatora stanowi zal^cznik nr 2 do ninlejszego regulaminu. 3. Prawo do postoju na miejscach postojowych, o ktorych mowa w ust. 1 przysluguje takze karetkom pogotowia, pojazdom Policji, Strazy Miejskiej, Strazy Pozarnej, pojazdom zaopatrzenia pawilonu handlowego, przedstawicielom Poczty Polskiej, kurierom oraz sluzb technicznych w zwi^zku z realizowanymi przez te sluzby zadaniami. 4. Niedozwolone jest parkowanie na chodnikach (chyba ze znaki drogowe na to zezwalaj^, terenach zielonych i innych terenach do tego nie przeznaczonych. 5. Pojazd pozostawiony na miejscu postojowym bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, ktorego stan wskazuje na to, ze nie jest uzywany, moze zostac usuni^ty przez Straz Miejsk^ na koszt wlasciciela lub posiadacza.

4 6 1. Osoby, ktore utracily tytui prawny do lokalu zobowi^zane s^ do zwrotu Identyfikatora. 2. Spoldzielnia ma prawo z^dac zwrotu identyfikatora w przypadku niestosowania si^ do ninlejszego Regulaminu, jak rowniez: a) zaiegania przez okres przekraczaj^cy 3 miesi^ce z opiatami do Spoldzieini, b) uzytkowania lokalu lub post^powania przez uzytkownika lokalu w sposob sprzeczny z przepisami. 3. Spoldzielnia dokonuje okresowo sprawdzenia prawidlowosci i terminowosci wnoszenia opiat za lokale. Po stwierdzeniu nieprawidlowosci w tym zakresie, wzywa uzytkownika lokalu do zwrotu identyfikatora Osoby korzystaj^ce z miejsc postojowych, nie posiadaj^ce waznego identyfikatora traktowane b^d^ jak osoby nieuprawnione, co do ktorych organy porz^dkowe tj. Policja, Straz Miejska oraz inne wlasciwe podmioty b^d^ upowaznione do zastosowania sankcji przewidzianych w ustawie Prawo 0 ruchu drogowym. 2. Stwierdzenie faktu parkowania na terenie zasobow Spoldzieini przez osoby nieuprawnione nalezy zglaszac bezposrednio do organow, o ktorych mowa w zdaniu 1. Niniejszy regulamin wchodzi w zycie z dniem jego uchwalenia 8 9 Niniejszy Regulamin zatwierdzono Uchwaly Rady Nadzorczej Spoldzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" Nr 57/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. Zmiany: w 3 ust. 2 i w 3 ust. 8, uchwalone w dniu r. uchwala nr 80/2014. Zmiany: w 3 ust. 2, uchwalone w dniu r. uchwala nr 5/2015. Przewodnicz^cy RN Sekretarz RN...^(px..(.^^;L

5 Zat^cznik nr 1 do regulamin dotycz^cego zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samochodow osobowych w zasobach Spoldzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie Krakow, dn Imi^ i nazwisko Adres zamieszkania Kod pocztowy i miejscowosc Wniosek o wydanie identyfikatora WnoszQ 0 wydanie identyfikatora uprawniaj^cego mnie do parkowania pojazdu 0 nr rejestracyjnym na terenie znajduj^cym si^ w zarz^dzie Spoldzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie. Oswiadczam, ze prawo do uzyskania identyfikatora przysluguje mi jako^: dysponentowi lokalu, zamieszkalemu w lokalu i zgloszonemu imiennie w oswiadczeniu o ilosci osob zamieszkalych, osobie zamieszkalej w lokalu i zgloszonej imiennie w oswiadczeniu o ilosci osob zamieszkalych, dysponentowi lokalu dia identyfikatora typu GOSC" Oswiadczam, ze zapoznalem/-am SIQ Z Regulaminem dotycz^cym zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samochodow osobowych w zasobach Spoldzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe" w Krakowie i zobowi^zuj^ si^ do jego przestrzegania. wtasnoreczny podpis ^wlasciwe zakreslic: X Potwierdzam odbior identyfikatorow: 1. nr 2. nr data: wtasnoreczny podpis

6 Zal^cznik nr 2 do regulamin dotycz^cego zasad wydawania identyfikatorow uprawniaj^cych do parkowania samochodow osobowych w zasobach Spofdzieini Mieszkaniowej Piaski Nowe'' w Krakowie Imi? i nazwisko adres zamieszkania Krakow, dnia OSWIADCZENIE Ja, nizej podpisany/-a, zamieszkaly/a: oswiadczam, ze jestem wlascicielem samochodu osobowego o numerze rejestracyjnym Jednoczesnie oswiadczam, ze uzytkownikiem (dysponentem) tego samochodu pozostaje moj/moja: (OJCIEC, MATKA, SYN, CORKA, SIOSTRA, BRAT)* zamieszkaiy/a w Krakowie przy ul Podane przeze mnie dane i oswiadczenia zawarte w niniejszym formularzu s^ zgodne z prawd^^. Wtasciciel samochodu Uzytkownik samochodu * - wlasciwe podkreslic

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie

Definicja poj^c uzytych w Regulaminie REGULAMIN projekt uchwalony.24.04.2012 PORZADKU DOMOWEGO I ZASAD KORZYSTANIA Z LOKALI obowiqzujqcy w zasobach mieszkaniowych SM im. Tadeusza Kosciuszki w Krakowie. 1- Podstawa prawn a Regulaminu Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach)

Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie (Tekst jednolity po uzupełnieniach) Warszawa, listopad 2014 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR LXXII/1051/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: Zatqcznik nr 15

Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: Zatqcznik nr 15 Nazwa organu wlasciwego prowadzqcego post^powanie swiadczeii rodzinnych: w sprawie Zatqcznik nr 15 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTULU URODZENIA Sl^ DZIECKA Cz^sc I 1. Dane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu

CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego oraz zasad przebywania na terenie zakładu INSTRUKCJA w sprawie systemu przepustkowego, zasad przebywania na terenie zakładu oraz zasad ruchu materiałowego dla CMC Poland sp. z o.o. (Instrukcja Ruchu) CZĘŚĆ I Instrukcja w sprawie systemu przepustkowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice.

Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Regulamin korzystania z płatnej AmberOne Autostrady A1 na odcinku Rusocin- Czerniewice. Gdańsk Transport Company S.A. (dalej również jako GTC S.A. ) jest koncesjonariuszem oraz pełni funkcję zarządcy płatnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A.

Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Firmowych Kart Przedpłaconych wydawanych przez BRE Bank SA ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank)

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Regulamin kart kredytowych MultiBanku Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogolne

REGULAMIN PRACY. I. Postanowienia ogolne Zat^cznik do Zarzqdzenia Nr 0152/AC>2008 Wojta Gminy Psary z dnia.aw REGULAMIN PRACY I. Postanowienia ogolne 1 Regulamin pracy Urze,du Gminy Psary, zwany dalej Regulaminem, ustala organizacj? i porzajdek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014

REGULAMIN PRZEWOZU. MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 REGULAMIN PRZEWOZU MĄDELTRANS Jerzy Mądel, 33-152 Pogórska Wola 175 ważny od dnia 16.06.2014 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo