Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, Poznań tel fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan."

Transkrypt

1 Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, Poznań tel fax Nr sprawy: ZTM.KZP /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. Świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w Punktach Obsługi Klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno asystenckich, stanowisk kontroli biletów,stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów, na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2014 roku. Strona 1 z 10

2 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, Poznań tel./fax / Godziny pracy: od poniedziałku do piątku. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu r., opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu r. pod numerem 2013/S oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego BIP UM Miasta Poznania, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: ZTM ul. Matejki 59, Poznań, na parterze. 2. Tryb udzielenia zamówienia. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp. Wartość zamówienia przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie obsługi: a) stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w Punktach Obsługi Klientów, b) stanowisk windykacyjnych, c) stanowisk teleinformatycznych, d) stanowisk kancelaryjno asystenckich, e) stanowisk kontroli biletów, f) stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów, na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Zamawiający przewiduje maksymalnie miesięcznie średnio (w zależności od liczby dni pracujących w danym miesiącu) rbh (roboczogodzin) dla realizacji wszystkich w/w usług, co stanowi ilość konieczną do obsadzenia łącznie 70 stanowisk pracyw tym do świadczenia usługi w zakresie obsługi: a) stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w Punktach Obsługi Klientów 1700 rbh / miesiąc (10 stanowisk ), b) stanowisk windykacyjnych 660 rbh/ miesiąc (4 stanowiska) c) stanowisk teleinformatycznych 1000 rbh/ miesiąc (6 stanowisk), d) stanowisk kancelaryjno asystenckich 850 rbh / miesiąc (5 stanowisk ), e) stanowisk kontroli biletów 6600 rbh/ miesiąc (40 stanowisk ), f) stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów 850rbh / miesiąc (5 stanowisk ). Zamawiający raz jeszcze wyraźnie oświadcza, iż konkretna ilość roboczogodzin (rbh), a w ślad za tym ilość stanowisk będzie wynikała z uzgodnionego grafiku na dany miesiąc w sposób opisany w punktach , , , , , Załącznika nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca w maksymalnym terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Zamawiającemu listę osób delegowanych przez Wykonawcę do świadczenia usług celem przeszkolenia osób przez Zamawiającego. Nie przekazanie listy osób delegowanych przez wykonawcę do świadczenia usługi oraz nieudostępnienie tych osób celem przeszkolenia, stanowić może podstawę wypowiedzenia umowy. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż w pierwszym miesiącu świadczenia usług ilość roboczogodzin, o których mowa w punkcie 3.2. może ulec zmniejszeniu. Tym samym Zamawiający wypłaci wynagrodzenie na podstawie faktycznej ilości przepracowanych roboczogodzin według stawek podanych w formularzu ofertowym. Zamawiający informuje iż zasada opisana w 1 pkt. 3 postanowień ogólnych umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) nie ma zastosowania w pierwszym miesiącu świadczenia usługi Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nieprzerwanej i bezkolizyjnej ciągłości świadczenia usługi. Strona 2 z 10

3 3.5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył ofertę obejmującą swoim zakresem wszystkie rodzaje w/w usług bez włączeń Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 6 do SIWZ Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami ogólnymi umowy stanowiące Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): dodatkowe usługi biurowe Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani prowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom. 4. Termin wykonania zamówienia Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania wraz z czynnościami organizacyjnymi opisanymi w punkcie 3.1 SIWZ podlegać będą wykonaniu w okresie od dnia roku (lub od dnia podpisania umowy, jeżeli podpisanie umowy nastąpi później niż ) do dnia r Zamawiający zastrzega, iż w razie przedłużającej się procedury zmierzającej do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego bądź innych, niezależnych od niego okoliczności, termin rozpoczęcia realizacji umowy może ulec przesunięciu, z tym, że ostatecznym terminem świadczenia usług na rzecz Zamawiającego, a tym samym wygaśnięcia umowy jest dzień do dnia r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania wobec każdego z nich którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Opis sposobu oceny spełniania warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu oceny spełniania warunku: Wykonawca na potwierdzenie tego warunku winien wykazać że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi z zakresu obsługi klientów o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż ,00 zł, a każdą z usług wykonywało nie mniej niż 40 osób. Okres świadczenia każdej usługi nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Zamawiający pod pojęciem jednej usługi rozumie usługę wykonaną na podstawie jednej umowy. W wykazie usług, będącym Załącznikiem nr 3 do SIWZ, należy podać również podmioty na rzecz których usługi były lub są realizowane wraz z załączeniem dowodów, że były one lub są wykonywane należycie. Strona 3 z 10

4 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu oceny spełniania warunku: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedłożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Uwaga: zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W złożonym przez Wykonawcę zobowiązaniu innego podmiotu powinien zostać określony rodzaj współpracy podmiotów przy realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie wykazują spełnianie warunków, o których mowa w pkt SIWZ 5.2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. wykaz usług, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w SIWZ w punkcie b) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1a do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Strona 4 z 10

5 5. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Oświadczenie określone w punkcie 1) składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty określone w punktach 2) 7) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Dokumenty podmiotów zagranicznych. 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a) o których mowa w pkt pkt 2) - 4) i 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, b) o których mowa w pkt pkt. 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 8,10 i 11 ustawy Pzp; 2) Dokumenty, o których mowa w pkt pkt. 1 lit. a) tiret pierwsze i trzecie, oraz 5.3. pkt. 1 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w 5.3. pkt. 1 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 5.3. pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis pkt. 5.3 pkt. 2, stosuje się odpowiednio Uwagi ogólne dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców: 1) dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; 2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na których zasobach polega (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1 SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty; 3) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski; 4) dokumenty nie wymagane niniejszą specyfikacją nie będą przez Zamawiającego oceniane Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczeń/dokumentów wymienionych w pkt 5.2 SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli Strona 5 z 10

6 oświadczeń/dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia/dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Wzór listy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Informacje o sposobie porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami W przypadkach wymagających wyjaśnień, zapytania należy kierować na adres Zamawiającego z dopiskiem Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Zapytanie do Specyfikacji. Pilne!. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Sekcja ds. zamówień publicznych, ul. Matejki 59, Poznań, pok. 414, nr faksu: , 6.3. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie jedynie drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jej treścią. Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego w sprawach proceduralnych jest Pan Jakub Gumny, adres tel Fax Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) 7.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 60 dni. Bieg terminu ważności Wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, Strona 6 z 10

7 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) 7.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w ING BANK ŚLĄSKI Nr z adnotacją: Wadium w postępowaniu ZTM.KZP /13, a potwierdzenie wniesienia wadium załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego) W Sekcji ds. Zamówień Publicznych należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna, a dokument potwierdzający złożenie wadium załączyć do oferty Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt. 7.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Termin związania ofertą Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 9. Opis sposobu przygotowywania ofert Oferta musi być sporządzona pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym Dokumenty sporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem. Strona 7 z 10

8 9.3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii po świadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub kopia pełnomocnictwa poświadczona notarialnie. Pełnomocnictwo musi określać zakres pełnomocnictwa i być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy Każda zapisana strona oferty musi być podpisana (podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis) przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy. Również wszelakie załączniki do ofert (każda zapisana strona) stanowiące oświadczenie Wykonawcy, a także wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być podpisane przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy Oferta i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być zgodne z treścią formularzy Zamawiającego załączonych do SIWZ Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy. UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania Ofertę składa się w jednym egzemplarzu Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Wymaga się złożenie oferty w opakowaniu uniemożliwiającym jej odczytanie przed otwarciem, zaadresowane i oznakowane w następujący sposób: ZTM Poznań, Sekcja ds. Zamówień Publicznych pok. 414, ul. Matejki 59, Poznań, Świadczenie usług w zakresie obsługi stanowisk sprzedaży i obsługi klientów w Punktach Obsługi Klientów, stanowisk windykacyjnych, stanowisk teleinformatycznych, stanowisk kancelaryjno asystenckich, stanowisk kontroli biletów,stanowisk zarządzania i nadzoru nad kontrolą biletów, na rzecz Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2014 roku. Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu godz. 10:15. i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy Oferta winna być zszyta, bindowana, oprawiona lub złożona w innej formie uniemożliwiającej rozłączenie się kartek. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego opisanych w punkcie 9 informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe w trakcie transportu przesyłki bądź przy otwarciu ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się ze złożenia oferty poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane Strona 8 z 10

9 w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Termin składania ofert upływa r. o godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego ZTM w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań, Sekcja ds. Zamówień Publicznych i zaadresować zgodnie z rozdziałem 9 pkt niniejszej SIWZ Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego - ZTM w Poznaniu, ul. Matejki 59, Poznań, Sekcja ds. Zamówień Publicznych Informacje ogłoszone w trakcie jawnego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 11. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Łączne maksymalne wynagrodzenie brutto za realizację zamówienia winno być obliczone zgodnie z tabelą zamieszczoną w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) Maksymalna kwota wynagrodzenia brutto podana w formularzu ofertowym będzie stanowić łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w 6 ust. 1 postanowień ogólnych umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385) Stawki za jedną roboczogodzinę i pozostałe wartości podane w formularzu ofertowym również muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie płatne w terminach i na zasadach określonych w postanowieniach ogólnych umowy Zamawiający informuje, iż wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty nie podlegające odrzuceniu Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: - Łącznie cena oferty brutto waga 100 % maks. ilość punktów W kryterium łączna cena oferty brutto, oferta zawierająca najniższą cenę otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 100, pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty wyliczone wg poniższego wzoru: Cn C = Cob x 100 gdzie: C ilość punktów uzyskana przez Wykonawcę, którego oferta podlega ocenie, Cn najniższa łączna cena brutto spośród złożonych ofert, Cob łączna cena brutto badanej oferty, Wartość wyrażona w % - waga danego kryterium Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę Zamawiający udzieli zamówienia, Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w Specyfikacji Istotnych Strona 9 z 10

10 Warunków Zamówienia i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 91 ust.5 ustawy Pzp.) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zawarcia umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dotyczącą wykonania usługi przez podwykonawcę. Zawarcie umowy Wykonawcy z podwykonawcą wymaga wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego 14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Postanowienia ogólne umowy stanowią Załącznik nr 5 do SIWZ. 16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga do sądu) Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp. 17. Wykaz załączników: Załącznik nr 1, 1a Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 Ustawy Pzp; Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej; Załącznik nr 3 Wykaz usług; Załącznik nr 4 Formularz ofertowy; Załącznik nr 5 Postanowienia ogólne umowy. Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Strona 10 z 10

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo