Diagnoza branż kreatywnych w obszarach metropolitarnych bariery prawne na przykładzie sektora gospodarczego z sektorem kultury

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza branż kreatywnych w obszarach metropolitarnych bariery prawne na przykładzie sektora gospodarczego z sektorem kultury"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA PRAWNA Diagnoza branż kreatywnych w obszarach metropolitarnych bariery prawne na przykładzie sektora gospodarczego z sektorem kultury Sporządzona przez: Prof. UW dr. hab. Roberta Grzeszczaka Dr. Piotra Bogdanowicza z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Sporządzona dla: Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, członka polskiej delegacji w Komitecie Regionów Ekspertyza przygotowana w ramach projektu: Dobre prawo sprawne rządzenie Warszawa, grudzień 2013

2 Przedmiot ekspertyzy Ekspertyza przygotowana została w ramach projektu: Dobre prawo sprawne rządzenie. Zostaliśmy poproszeni o odpowiedź na trzy następujące pytania: 1. Poszczególne kraje członkowskie (na przykład Francja, Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy) posiadają różne rozwiązania systemowe w zakresie publicznej ochrony i rozwoju kultury danego kraju. Czy w nowej perspektywie finansowej istnieją w Polsce bariery prawne oraz jakie są ewentualnie rekomendacje dla skorzystania z komponentu dotyczącego sektora kreatywnego (przemysłów kreatywnych i kultury) programu Kreatywna Europa (dawniej Program Kultura) przez podmioty z sektora publicznego oraz podmioty gospodarcze różnej formy organizacyjno-prawnej, działające na polu kultury? 2. Na jakich warunkach możliwe jest utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury i gospodarki? 3. Jak zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej w perspektywie finansowej wpłyną na realizację projektów podmiotów publicznych z dziedziny kultury? Ponadto czy zmiany te będą utrudniały czy ułatwiały podmiotom prywatnym korzystanie ze środków europejskich, zwłaszcza z programu Kreatywna Europa? Plan ekspertyzy I. Różnorodność ustrojów kultury w państwach członkowskich UE II. Rozwój i publicznoprawna ochrona kultury w wybranych państwach członkowskich UE a) Republika Federalna Niemiec b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej c) Republika Finlandii d) Węgry III. IV. Prawo: akty prawne i dokumenty UE w sferze kultury Kreatywna Europa nowy program charakter prawny i zakres zmian a) Budżetu nowego programu b) Struktura programu Kreatywna Europa: podprogramy: Kultura, Media, oraz komponent międzysektorowy

3 c) Nowy instrument finansowy na rzecz sektora kultury i sektora kreatywnego V. Rozporządzenie jako podstawa programu znaczenie dla beneficjentów VI. VII. Skutki programu zakres zmian Środki na kulturę w UE: Możliwości finansowania kultury w ramach inicjatyw UE podmioty występujące, obszary finansowania i terminy a) Podmioty zaangażowane b) Ogólne informacje o warunkach naboru w podprogramie Kultura c) Projekty współpracy europejskiej d) Sieci europejskie e) Platformy europejskie f) Tłumaczenia dzieł literackich VIII. Przedsięwzięcia z zakresu kultury a partnerstwo publiczno-prywatne a) Definicja partnerstwa publiczno-prywatnego b) Podstawowe ramy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce c) Partnerstwo publiczno-prywatne w dziedzinie kultury IX. Pomoc publiczna a projekty podmiotów publicznych z dziedziny kultury a) Pomoc publiczna a partnerstwo publiczno-prywatne b) Projekt rozporządzenia pomocowego w dziedzinie kultury Konkluzje / Rekomendacje Głównym celem w nowym programie Kreatywna Europa jest rozwijanie współpracy kulturalnej poprzez mobilność artystów, mobilność dzieł i dialog międzykulturowy. Zgodnie z założeniami strategii Europa 2020, program Kreatywna Europa ma inwestować w sektory kreatywne i kulturę, aby wzmacniać ich konkurencyjność i znacząco przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, innowacji i spójności społecznej. Drugim celem programu nadal będzie ochrona i promocja różnorodności kulturowej i językowej Europy.

4 Nowe priorytety, które pojawiają się w Kreatywnej Europie wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury w Europie i problemów, jakie napotykają europejscy artyści. Są to przede wszystkim: budowanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym oraz strategiczne budowanie i rozwój publiczności dla odbioru europejskich dzieł i zwiększanie dostępu do kultury. W Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym należy zwłaszcza: wspierać takie działania, które będą miały na celu rozwijanie międzynarodowych kontaktów artystycznych, ułatwiać tworzenie nowych możliwości zawodowych i zwiększanie umiejętności sektora kultury do konkurencyjnego działania ponadnarodowo m.in. w dziedzinie literatury, jak i filmu, muzyki czy teatru, wspierać inicjatywy zmierzające do budowania nowej publiczności i rozwoju już istniejącej, np. poprzez korzystanie z innowacyjnych metod pracy z publicznością, nowych mediów i interaktywnych narzędzi internetowych. Utworzenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji przedsięwzięć z zakresu kultury i gospodarki jest możliwe na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Decydujące znaczenie dla realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publicznoprywatnego z dziedziny kultury będzie miało rozstrzygnięcie przez podmiot publiczny modelu finansowego przedsięwzięcia. Jeżeli miałoby się okazać, że źródłem wynagrodzenia partnera prywatnego byłyby nie tylko płatności od podmiotu publicznego, ale towarzyszyłoby im prawo do korzystania z przedmiotu przedsięwzięcia (a pożytki z tego tytułu będą stanowiły ponad 50% wynagrodzenia partnera prywatnego), będziemy mieli do czynienia z koncesją. W takim przypadku konieczne będzie stosowanie Ustawy o koncesji; W 2014 r. powinno wejść w życie rozporządzenie Komisji uznającej niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych II). Rozporządzenie to uznaje pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego za zgodną z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 TFUE i tym samym wyłączoną z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej. W rezultacie, wejście w życie rozporządzenia powinno ułatwić podmiotom prywatnym korzystanie ze środków europejskich, w tym programu Kreatywna Europa. Zastrzeżenia 1. Nie wyrażamy żadnej opinii co do faktów.

5 2. Ekspertyza dotyczy tylko trzech kwestii przedstawionych nam powyżej z zastrzeżeniami i uwagami poczynionymi w tekście ekspertyzy. W szczególności ekspertyza nie dotyczy natomiast analizy struktury branży kreatywnej w Polsce ani w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 3. Ekspertyza odnosi się do stanu prawnego z dnia jej wystawienia. Ponieważ jednak w dacie przygotowania ekspertyzy dokument podstawowy, jakim jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu Kreatywna Europa, nie wszedł jeszcze w życie, nie było możliwe dokładne określenie warunków finansowania projektów w ramach tego programu, a w konsekwencji wskazanie barier prawnych dla skorzystania z komponentu dotyczącego sektora kreatywnego programu Kreatywna Europa przez podmioty z sektora publicznego oraz podmioty gospodarcze różnej formy organizacyjno-prawnej, działające na polu kultury. Podobnie ma się rzecz z projektem rozporządzenia Komisji uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych II), w zakresie dotyczącym pomocy publicznej. 4. Jakiekolwiek wnioski zaprezentowane w ekspertyzie wynikają z analizy przepisów oraz wypowiedzi prezentowanych w doktrynie prawniczej, a także tez orzeczeń sądowych, jednakże sąd wydający orzeczenie w konkretnej sprawie nie musi uwzględniać poglądów wyrażonych przez autorów, przez organy władzy publicznej sformułowane w związku z wydawaniem orzeczenia w innej sprawie ani stanowiska prezentowanego w literaturze prawniczej

6 Treść ekspertyzy I. Różnorodność ustrojów kultury w państwach członkowskich Unii Europejskiej Modele wspierania rozwoju, ochrony i finansowania kultury w państwach członkowskich Unii Europejskiej są znacznie zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim z odrębności historycznych oraz ustroju politycznego danego państwa, a także wysokości środków przeznaczanych na finansowanie kultury. Jak wskazano w Raporcie na temat finansowania kultury i sztuki w Unii Europejskiej przygotowanym przez 1 w latach wysokość środków przeznaczanych na kulturę wahała się od 0,2% PKB w Irlandii aż do 1,9% w Estonii. Ze względu na źródło pochodzenia środków można wyróżnić trzy główne teoretyczne modele finansowania kultury. W pierwszym modelu przeważa finansowanie ze środków publicznych rządowych lub z budżetów samorządu terytorialnego, różnych szczebli. W drugim, opartym na mechanizmach rynkowych, instytucje kultury finansują koszty swojej działalności ze środków uzyskanych ze świadczenia różnego typu usług w dziedzinie kultury. Wreszcie w trzecim modelu finansowania dominującą rolę odgrywają darowizny osób prywatnych i organizacji na rzecz instytucji kulturalnych. Każdy z tych modeli przynosi różne skutki dla sektora kulturalnego. W praktyce jednak, w większości państw członkowskich, system finansowania kultury opiera się na wszystkich trzech źródłach, choć stosowany w różnych proporcjach. Nie należy także zapominać o pośrednich metodach finansowania kultury takich jak zwolnienia i ulgi podatkowe dla instytucji kulturalnych i/lub ich prywatnych sponsorów, które także wpływają na ogólny model polityki finansowania kultury w danym państwie. Także system organizacji organów administracji zajmujących się polityką kulturalną odznacza się silnym zróżnicowaniem. W niektórych państwach mamy do czynienia z systemem mocno scentralizowanym, z decydującą rolą ministra odpowiedzialnego za kulturę (Francja, Włochy, Irlandia, Luksemburg czy Cypr). Na drugim końcu plasują się państwa z systemem zdecentralizowanym, w którym zdecydowana większość kompetencji w dziedzinie kultury została przeniesiona na poziom samorządu terytorialnego. Przykładem są Niemcy, Dania a także Polska. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi opcjami istnieją różnego typu formy pośrednie. Jak wskazują twórcy ww. Raportu, wspólną tendencją są jednak procesy decentralizacji idące w parze z coraz aktywniejsza rolą podmiotów prywatnych w obszarze kultury. Model organizacyjny znajduje swoje odbicie w różnych udziałach władzy centralnej i lokalnej w finansowaniu kultury. W latach udział jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu kultury wahał się od 0% w Luksemburgu czy Irlandii, do ok. 80% w Polsce, 90% w Niemczech i blisko 100% w Belgii. 1 Raport Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej PE, dostępny na

7 Model scentralizowany, zdecentralizowany oraz pośredni można także wyróżnić w przypadku funkcjonowania wyspecjalizowanych agencji lub instytucji, których zadaniem jest rozdzielanie dostępnych funduszy. W niektórych krajach, takich jak Francja czy Włochy, decyzje o podziale środków podejmowane są centralnie, często z udziałem polityków, co skutkuje małą przejrzystością systemu oraz groźbą wpływania przez rząd na artystów. W Zjednoczonym Królestwie, będącym modelowym przykładem dla odmiennego systemu, istnieją tzw. arm s lenght bodies, czyli pozarządowe agencje, zajmujące się rozdzielaniem środków finansowych. Są one w dużym stopniu niezależne od ministerstwa, którego zadaniem jest jedynie określanie strategicznych celów w obszarze kultury. Mimo niezależności w podejmowaniu decyzji są jednak finansowane w dużym stopniu także ze środków pochodzących z budżetów ministerialnych. W trzecim modelu istnieją organy doradcze, złożone najczęściej z twórców, które dokonują oceny poziomu artystycznego zgłaszanych projektów kulturalnych. Ostateczna decyzja, co do podziału środków należy jednak do ministra lub innego organu administracji. Nowym, ale dość szybko rozwijającym się źródłem finansowania kultury są loterie oraz gry losowe. Wpływy z kontrolowanych przez państwo (rzadziej przez osoby prywatne) gier losowych przeznaczane są na wspieranie kultury m.in.: w Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Niemczech, Grecji, Irlandii, Holandii, Słowacji, Zjednoczonym Królestwie i w Polsce). Udział takich środków w finansowaniu kultury jest zróżnicowany w poszczególnych państwach i wynosił zaledwie kilku procent w Szwecji, Belgii czy Niemczech, ok. 35% we Włoszech i Zjednoczonym Królestwie i aż 71% w Finlandii. Różnorodne są także priorytety, które poszczególne państwa europejskie wyznaczają sobie w dziedzinie kultury. Najczęstszymi celami są jednak wzrost kreatywności, ochrona tożsamości narodowej dziedzictwa kulturalnego, wspieranie pluralizmu kulturalnego oraz umiędzynarodowienie kultury. Istotne jest także wspieranie artystów oraz sektora kreatywnego a także edukacja i spójność społeczna. Zróżnicowanie celów przekłada się na różny podział środków finansowych pomiędzy poszczególnymi obszarami kultury. W dość dużej grupie państw (m.in. w Grecji, Włoszech, Szwecji, Litwie, Łotwie i Polsce) duży nacisk jest położony na finansowanie ochrony dziedzictwa narodowego raz finansowanie muzeów. Natomiast w takich państwach jak Austria, Niemcy, Bułgaria, Estonia czy Finlandia priorytetem jest finansowanie różnego typu przedstawień artystycznych. Biblioteki są silnie wspierane finansowo przez państwo w Finlandii, Danii i Litwie. Z kolei w Austrii, Danii, Szwecji i Estonii duży procent wydatków przeznaczany jest na edukację kulturalną. II. Rozwój i publicznoprawna ochrona kultury w wybranych państwach członkowskich UE a) Republika Federalna Niemiec Kompetencje w zakresie polityki kulturalnej są podzielone w Niemczech pomiędzy federację landy i gminy 2. System ten ma charakter silnie zdecentralizowany, z uwagi na wskazany w art. 30 Ustawy Zasadniczej (Konstytucji Niemiec) podział kompetencji 2 Szerzej na temat szeroko pojętej polityki kulturalnej w Niemczech w raporcie opracowanym dla Bundestagu:

8 pomiędzy Związek (federację) a landy. Zgodnie z nim w braku innych szczegółowych przepisów wykonywanie zadań i uprawnień państwowych należy do landów. Ma to także odzwierciedlenie w strukturze federalnych organów administracji, ponieważ w RFN nie ma wyodrębnionego ministerstwa kultury. W 2009 publiczne wydatki na kulturę w Niemczech wyniosły ok. 9,1 mld euro, z czego wydatki centralne 1,2 mld euro (13.4%) na poziomie krajów związkowych 3,8 mld euro (42,2%), a wydatki gmin 4,1 mld euro (44, 4 %). Wydatki publiczne na kulturę stanowiły 1,69% wszystkich wydatków publicznych i 0,38% PKB. Dodatkowo 1,6 mld euro przeznaczono na działalność około kulturalną (wsparcie dla nadawców radiowych i telewizyjnych, szkół i edukacji oraz kościołów i związków wyznaniowych). Tę działalność finansowano na poziomie federalnym w 35, 2 %, krajów związkowych w 47.9%, i mniejszym stopniu na poziomie gmin (16,9%). Spośród krajów związkowych najwięcej na kulturę, wydawały Nadrenia Północna-Westfalia, Badenia-Wirtembergia oraz Bawaria 3. Poziom federalny Niejako w zamian za ministerstwo kultury istnieje urząd Federalnego Pełnomocnika do spraw Kultury i Mediów (Bundesbeauftragter für Kultur und Medien) 4 powoływany i odwoływany przez kanclerza. Od 2001 r. funkcję tę pełni Bernd Neumann. Do jego zadań należy m.in.: kreowanie ram prawnych polityki federalnej w dziedzinie kultury i mediów, wspieranie instytucji i projektów kulturalnych o znaczeniu narodowym, reprezentacja RFN w organizacjach międzynarodowych w dziedzinie kultury i mediów, wspieranie miejsc pamięci o ofiarach narodowego socjalizmu i komunizmu. Finansowanie kultury i sztuki na poziomie federalnym odbywa się w głównej mierze poprzez Kulturstiftung des Bundes 5 z siedzibą w Halle. Jest to fundacja prawa publicznego. Dysponuje ona budżetem w wysokości 35 milionów Euro rocznie i w ostatnich 10 latach sfinansowała ok projektów. W ramach ogólnego programu wspierania projektów o finansowanie (w kwocie od EUR do EUR) mogą ubiegać się krajowe i zagraniczne instytucje kulturalne ze wszystkich dziedzin kultury pod warunkiem, że projekty maja charakter innowacyjny i międzynarodowy. Finansowanie podzielone jest na następujące dziedziny: sztuki plastyczne, teatr, literatura, muzyka, film, fotografia, architektura, nowe media, projekty międzydziedzinowe. Wśród programów tematyczny obecnie otwarte są: Afrika (projekty dot. niemieckoafrykańskich więzi kulturalnych), Deutsche Einigung (projekty dot. kulturalnych aspektów zjednoczenia Niemiec), Fellowship Internationales Museum (projekty muzealne), Kooperationen im Theater (współpraca niezależnych grup teatralnych i tanecznych ze stałymi instytucjami teatralnymi) Kultur der Nachhaltigkeit (projekty kulturalne związane z 3 Dane za niemieckim urzędem statystycznym Portal/kulturfinanzbericht_2012.pdf#search=kultur. 4 beauftragter-fuer -kultur-und-medien.html. 5 Statystki dot. finansowania projektów w latach :

9 ekologią), Kulturelles Erbe Tanz (projekty dot. niemieckiego dziedzictwa tanecznego), Kunst der Vermittlung (projekty zwiększające dostęp do kultury). Rząd federalny odpowiedzialny jest także za finansowanie niektórych muzeów i wystaw w Berlinie i w Bonn. W mniejszym stopniu uczestniczy w finansowaniu innych obiektów muzealnych 6. Poziom krajów związkowych (landów) Na poziomie landów za prowadzenie polityki kulturalnej odpowiedzialni są właściwi ministrowie rządów krajów związkowych. Duże znaczenie ogrywa jednak fundacja Kulturstiftung der Länder 7, która zastała założona na nowo przez 16 landów, po tym jak z jej finansowania wycofał się rządu federalnego. Fundacja ta ma za zadanie wspieranie i ochronę sztuki i kultury o randze narodowej. Wspiera także wydarzenia artystyczne o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym. Jej priorytetem jest także wspieranie dokumentacji i promocji niemieckiej sztuki i kultury. Fundacja wspiera niemieckie muzea, biblioteki i archiwa poprzez pomoc finansową w przypadku nabywania znaczących dzieł i dóbr kultury oraz ich restaurowania. Finansuje także ważne wystawy muzealne i artystyczne. Zajmuje się ułatwianiem i promowaniem udziału dzieci w wydarzeniach kulturalnych. Ponadto przyznaje liczne nagrody w dziednie kultury i stypendia dla twórców. b) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej W Zjednoczonym Królestwie kompetencje w zakresie wspierania, ochrony i finansowaniu kultury podzielone są pomiędzy Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię Północną. Jest to system w dużej mierze scentralizowany. Silną rolę ogrywają także władze lokalne. Na poziomie ogólnokrajowym za politykę kulturalną odpowiada Minister Kultury Mediów i Sportu, którym obecnie jest Maria Miller. Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu (Department for Culture, Media and Sport, DCMS) 8 z siedzibą w Londynie, odpowiada nie tylko za ogólną politykę kulturalną ale także jest głównym organem finansującym kulturę w Anglii. Anglia Głównym zadaniem DCMS jest ochrona i finansowanie brytyjskiej sztuki kultury i dziedzictwa narodowego oraz dbanie o szeroki dostęp społeczeństwa do instytucji kulturalnych. DCMS jest także odpowiedzialny za tzw. dyplomację kulturalną poprzez Government Art Collection, czyli prezentowania sztuki w brytyjskich budynkach rządowych na całym świecie w celu promocji brytyjskiej kultury i historii. W 2013 r. priorytetami w dziedzinie kultury były: wspieranie finansowe instytucji kulturalnych (w szczególności Art 6 stkulturfoerderung/stiftungen/museen/_node.html Raport DCMS za lata : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/258651/dcms_annual_report_a nd_accounts_ _for_gov.uk.pdf.

10 Council), zachęty dla przemysłu kreatywnego oraz sponsorowanie programu narodowego miasta kultury, którym w 2013 r. jest Londonderry. DCMS swoje zdania wykonuje poprzez finansowanie kilkudziesięciu samodzielnych instytucji głównie o charakterze publicznym, z których w dziedzinie kultury największe znaczenie mają Arts Council England 9 (agencja rządowa, będąca główna instytucją finansująca projekty kulturalne z różnych dziedzin; English Heritage 10 (rządowa agencja zajmująca się opieką nad zabytkami); National Heritage Memorial Fund wraz z Heritage Lottery Fund (fundusz ochrony zabytków); British Film Institute (organizacja charytatywna zajmująca się promocją sztuki filmowej); a także liczne muzea oraz galerie. Szkocja W Szkocji za politykę kulturalną odpowiada minister szkockiego rządu - Cabinet Secretary for Culture and External Affairs. Dysponuje on budżetem w dziedzinie kultury na lata w wysokości 153,16 mln funtów. Priorytetem jest wspieranie i promowanie kultury jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego Szkocji, ochrona dziedzictwa kulturalnego, promocja kultury Szkockiej w kraju i zagranicą. Wśród obecnie realizowanych projektów jest wsparcie dla National Museum of Scotland i National Portrait Gallery, międzynarodowego centrum designu w Dundee (V&A at Dundee), wspieranie organizacji festiwali w Edynburgu (poprzez Edinburgh Festivals Expo Fund) oraz Get Scotland Dancing promującego taniec. Główną instytucją finansującą projekty kulturalne jest Creative Scotland 11, której budżet wynosi prawie 112 mln funtów i która rozdysponowuje środki przyznane przez szkocki rząd oraz środki z loterii narodowej, poprzez liczne konkursy skierowane do wnioskodawców z różnych dziedzin kultury i sztuki. Walia W Walii do zadań walijskiego Ministra Kultury i Sportu (Minister for Culture and Sport 12 ) należy przygotowanie i realizacja polityki kulturalnej w Walli, ochrona zabytków, promowanie dostępu do dziedzictwa kulturalnego, finansowanie muzeów, galerii i bibliotek oraz finansowanie instytucji wspierających kulturę, z których najważniejsze są Arts Council of Wales 13, Royal Commission on Ancient Monuments i Welsh Archaeological Trusts. Arts Council o Wales jest organizacją charytatywną finansowaną głównie przez rząd walijski oraz ze dochodów z loterii narodowej oraz środków pochodzących od publicznych i prywatnych darczyńców. Finansuje ona, w drodze różnego rodzaju konkursów, projekty kulturalne realizowane zarówno przez osoby indywidualne jak i instytucje kulturalne Pełna nazwa to: The Historic Buildings and Monuments Commission for England. 11 Roczny plan 2013/2014: Raporty i sprawozdania finansowe:

11 Irlandia Północna W Irlandii Północnej ministrem odpowiedzialnym za kulturę jest Minister of Culture, Arts and Leisure for the North of Ireland 14. Priorytetami jest ochrona różnorodności językowej i kulturalnej, finansowanie sztuki (zwłaszcza w zakresie infrastruktury kulturalnej) i wspieranie inicjatyw oddolnych w tej dziedzinie oraz finansowanie funkcjonowania muzeów, bibliotek i archiwów. Ministerstwo finansuje takie organizacje jak: Arts Council of Northern Ireland 15 (agencja wykonawcza odpowiedzialna za rozwój i finansowanie sztuki) i Northern Ireland Screen Commission (agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie przemysłu filmowego, telewizyjnego i cyfrowego). c) Republika Finlandii Polityka kulturalna jest w Finlandii zarówno kompetencją państwa, jak i władz lokalnych. System ten ma charakter zdecentralizowany zarówno w układzie wertykalnym jak i horyzontalnym ze względu na duży udział artystów i innych podmiotów działających w obszarze kultury w tworzeniu i realizowaniu polityki kulturalnej. Finansowanie skupia się w 3 obszarach: tworzenia sztuki (w tym edukacji artystycznej i wsparciu dla artystów), instytucjach kulturalnych (bibliotek, teatrów, orkiestr i muzeów), oraz ochronie dziedzictwa kulturalnego. W 2013 r. publiczne wydatki na kulturę wyniosły w Finlandii ponad 434 mln euro, a w 2014 r. mają wynieść ponad 454 mln euro 16. Warto zauważyć, iż stosunkowo duża część środków (ok. 70%) pochodzi z dochodów z loterii narodowej, zwanej Veikkaus. Centralnym organem w obszarze polityki Kulturalnej jest Minister Edukacji i Kultury 17, który ma kompetencję w zakresie przygotowania strategii rozwoju tego obszaru, przygotowania projektów aktów legislacyjnych i ich wdrażania, współpracy międzynarodowej oraz promocji fińskiej kultury. Jest on także odpowiedzialny za takie obszary kultury jak sztuka i artyści, dziedzictwo kulturowe, sektor audiowizualny, biblioteki, eksport kultury, czy prawo autorskie. W 2009 r. stworzył własną strategię polityki kulturalnej do roku Zgodnie z programem rządowym w zakresie rozwoju kultury, wsparcie dla kultury ma skupiać się na tworzeniu treści kulturalnych i artystycznych oraz ich rozpowszechnianiu. Ma ona także na celu wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy w sektorach kreatywnych oraz umiejętności marketingowych. Pokreślona została rola kultury w integracji imigrantów ze społeczeństwem finlandzkim. Zostaną podjęte działania zmierzające do wzmocnienia prawa dzieci do uczestnictwa kulturze oraz do zwieszenia dostępności edukacji kulturalnej. Zwiększany będzie także wolny dostęp społeczeństwa do kultury poprzez cyfryzację zasobów bibliotek, muzeów oraz publicznych instytucji kultury. Fińskie Centrum Promocji Sztuki 19, jest agencją nadzorowaną przez Ministra złożoną z ekspertów, której zdaniem jest promocja sztuki zarówno w kraju jak i za granicą. Narodowa Dane za fińskim urzędem statystycznym:

12 Rada Zabytków 20 jest główna rządową instytucją ekspercką w zakresie obszaru dziedzictwa kulturalnego i muzealnictwa. Z kolei Centralna Rada Sztuki 21 spełnia funkcje organu doradczego wobec Ministra w zakresie polityki kulturalnej oraz kontroluje regionalne rady sztuki, które zajmują się przyzwaniem grantów na działalność kulturalną w danym regionie.. Istnieje także 10 narodowych rad 22 do spraw: architektury i designu; kina; cyrków i tańca; literatury; film, sztuki medialnej, komiksów i ilustracji; muzyki; fotografii; teatru; sztuk plastycznych; sztuki interdyscyplinarnej. Ich członkowie są powoływani przez Centralną Radę Sztuki. Zajmują się one przyznawaniem grantów dla artystów, ich grup i organizacji. Na poziomie władz centralnym głównym organem finansującym kulturę jest jednak Minister Edukacji i Kultury. Większość środków będących w jego dyspozycji jest przeznaczana na funkcjonowanie instytucji kulturalnych oraz na subsydia dla władz lokalnych na działalność związaną z wspieraniem kultury i inwestycje. Natomiast wsparcie publiczne dla produkcji filmowych jest udzielane poprzez Fińską Fundację Filmową 23. d) Węgry System finansowania kultury ma na Węgrzech charakter zdecentralizowanym, ale coraz silniejszymi tendencjami w kierunku centralizacji. Nie istnieje jedna długoterminowa strategia rozwoju polityki kulturalne, niemniej akty spełniające przynajmniej częściowo taką rolę przyjęto w obszarze filmu i sztuki widowiskowej. Priorytetami w obszarze polityki kulturalnej jest tożsamość i dziedzictwo kulturowe, umiędzynarodowienie a także udział społeczeństwa w kulturze. W 2009 r. suma wydatków publicznych na kulturę wynosiła 150,917 mld HUF, czyli ok. 0,57% PKB, oraz 1,69% wszystkich wydatków publicznych. W wyniku kryzysu finansowego wydatki publiczne na kulturę są jednak coraz niższe. Z tego ok 31% stanowiły wydatki organów centralnych, a 69% władz regionalnych i lokalnych. Na poziomie centralnym w największym stopniu finansowane są w muzea i biblioteki (odpowiednio ok. 32% i 23% centralnych wydatków na kulturę i ok. 13% i 20% wydatków regionalnych). Spośród dziedzin sztuki widowiskowej na poziomie centralnym wspierane jest głównie muzyka (ok. 16% wydatków), a regionalnym teatr (ok. 20%). Wśród wydatków na kulturze na poziomie władz lokalnych ważną pozycją jest finansowanie gminnych ośrodków kultury (ok. 27%) 24 Kompetencje w zakresie różnych obszarów związanych z kulturą zostały podzielone pomiędzy kilka ministerstw. Główną rolę odgrywa Ministerstwo ds. Zasobów Ludzkich 25, w mniejszym zakresie aktywne są: Ministerstwo Administracji Publicznej i Sprawiedliwości (nadzór nad instytucjami kultury działającymi za granicą), Ministerstwo Spraw Dane za portalem: 25 Zob. także ogólno węgierski portal kultury prowadzony przez Ministerstwo:

13 Wewnętrznych (dziedzictwo kulturowe i archeologia), Ministerstwo Rozwoju Ekonomicznego (finansowanie sektora filmowego). Ministerstwo ds. Zasobów Ludzkich poza kreowaniem polityki kulturalnej, finansuje Narodowy Fundusz Kultury oraz inne instytucje o różnych charakterze prawnym a także wiele publicznych instytucji kulturalnych. Ważną rolę także odgrywa także nowo powołana Węgierska Akademia Sztuk (Magyar Művészeti Akadémia MMA) mająca status fundacji prawa publicznego. Ma praw udziału jako organ doradczy w podejmowaniu większości decyzji w obszarze kultury. Główną instytucją przyznająca granty na projekty kulturalne jest Narodowy Fundusz Kultury 26, działający pod nadzorem Ministra ds. Zasobów Ludzkich, który jest Przewodniczącym Rady Funduszu. Co roku Fundusz dysponuje ok. 7-9 mld HUF na finansowanie projektów kulturalnych, z czego ok. jednej czwartej pozostaje w dyspozycji Ministra, a reszta jest rozdzielana zgodnie ze wskazówkami Rady. Fundusz nie finansuje działalności operacyjnej ani inwestycji. W obszarze sektora filmowego projekty kulturalne finansuje Narodowy Fundusz Filmowy 27. W zakresie dyplomacji kulturalnej kluczowa rolę ogrywa 19 Węgierskich Instytutów Kultury działających w 17 krajach w celu promocji i upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturalnego, języka, nauki oraz historii Węgier, dbania o wizerunek narodu węgierskiego, a także wspierania współpracy kulturalnej. Są one koordynowane poprzez Instytut Balassiego (Balassi Intézet) 28. III. Prawo: akty prawne i dokumenty UE w sferze kultury Podstawy prawne dla działań UE w sektorze kultury znajdują się w traktatach ją stanowiących. W Preambule do Traktatu o Unii Europejskiej ( TUE ) znajduje się odwołanie do wspólnego dziedzictwa kulturalnego 29, a także w artykule 3 TUE, określającym cele działania UE 30. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( TFUE ) w art. 6 dotyczącym kompetencji Unii mających na celu wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich, wymienia m.in. kulturę 31. Podstawowe znaczenie dla kształtowania unijnej polityki Zob. też strona Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie: 29 W brzmieniu: Inspirowani kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikają powszechne wartości, stanowiące nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka, jak również wolność, demokracja, równość oraz państwo prawne. Traktat o Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE z dnia 26 października 2012, C 326, tom 55, str. 13 (2012/C 326/01). 30 W brzmieniu: Szanuje [UE] swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. 31 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE z dnia 26 października 2012, C 326, tom 55, str. 47 (2012/C 326/01).

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ STRATEGIA WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ MIASTA LUBLIN NA LATA 2014-2020 W PRZESTRZENI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ Zespół redakcyjny: 1. Krzysztof Łątka, Urząd Miasta Lublin, przewodniczący komitetu sterującego

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych Raport końcowy Warszawa, listopad 2009 Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w ramach realizacji zamówienia: Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161

Poradnik metodyczny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Strona 1 z 161 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie

Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji Kultury i Sektora Audiowizualnego Edukacja artystyczna i kulturalna w szkołach w Europie Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

KULTURA, KREATYWNOŚĆ I BIZNES

KULTURA, KREATYWNOŚĆ I BIZNES UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 793 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 107 KULTURA, KREATYWNOŚĆ I BIZNES WYZWANIA DLA POLITYKI REGIONALNEJ Projekt wspierany przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r.

Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 7 grudnia 2011 r. Sprawozdanie nr 106/2011 Sprawozdanie na temat działań Komisji Europejskiej w obszarze podatków i ceł w okresie po 2014 r. Bruksela, dnia 9 listopada 2011 r. Co roku unijna

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące

STANOWISKO RZĄDU. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2015) 192. Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Instytucje współpracujące STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Strategia jednolitego rynku cyfrowego

Bardziej szczegółowo