Katowicki Holding Wêglowy SA X lat kwalifikowanych paliw wêglowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowicki Holding Wêglowy SA X lat kwalifikowanych paliw wêglowych"

Transkrypt

1 Materia³y XXVI Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, r. ISBN Mariusz KORZENIOWSKI*, Leon KURCZABIÑSKI*, Roman ÓJ* Katowicki Holding Wêglowy SA X lat kwalifikowanych paliw wêglowych STRESZCZENIE. Minê³o 10 lat od czasu, kiedy Katowicki Holding Wêglowy SA opracowa³ recepturê i wprowadzi³ na rynek kwalifikowane paliwa wêglowe (KPW) o nazwach handlowych EKORET i EKO-FINS. Przez kwalifikowane paliwa wêglowe nale y rozumieæ paliwa o zdefiniowanym i powtarzalnym sk³adzie fizykochemicznym. W danym przypadku chodzi miêdzy innymi o granulacjê, w tym zawartoœæ ziaren o wymiarach poni ej 0,5mm, wartoœæ opa³ow¹, zawartoœæ popio³u i siarki ca³kowitej, spiekalnoœæ (Liczba Rogi) oraz temperatury miêkniêcia i topnienia popio³u w warunkach redukcyjnych. Paliwa te zosta³y wyprodukowane i dedykowane do stosowania w pojawiaj¹cych siê na rynku kot³ach wêglowych nowej generacji (przeznaczonych g³ównie dla u ytkowników komunalno-bytowych), których konstrukcja i technologia spalania zapewnia uzyskiwanie wysokich sprawnoœci wytwarzania ciep³a (> 80%) oraz ponad 90 95% redukcjê emisji produktów spalania do powietrza w porównaniu z tradycyjnymi kot³ami i piecami wêglowymi. W niniejszym artykule scharakteryzowano rynek komunalno bytowy, pozycjê wêgla na tym rynku oraz przedstawiono dzia³ania Holdingu, które przyczyni³y siê do rozwoju rynku paliw kwalifikowanych, jak równie przedstawiono ewentualne szanse i zagro enia dla wêgla, ze szczególnym uwzglêdnieniem KPW. S OWA KLUCZOWE: rynek komunalno-bytowy, kwalifikowane paliwa wêglowe, kot³y niskoemisyjne * Katowicki Holding Wêglowy SA 45

2 1. Sektor komunalno-bytowy w Polsce Sektor komunalno-bytowy, pomimo du ego rozproszenia, jest dla górnictwa wêgla kamiennego, w tym dla Katowickiego Holdingu Wêglowego, wa nym segmentem rynku. Ponad 25% przychodów ze sprzeda y wêgla energetycznego ogó³em, pochodzi ze sprzeda y ponad 11,5 mln ton wêgla na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego. Kolejnych 13,5 15,5 mln ton wêgla, g³ównie mia³ów energetycznych, zu ywaj¹ ciep³ownie i elektrociep³ownie (poza energetyk¹ zawodow¹) na produkcjê ciep³a sieciowego. W ostatnich dwóch latach w tym sektorze obserwowano wzrost zu ycia wêgla nawet do oko³o 21 mln ton. Ponadto wêgiel u ywany jest w wielu gospodarstwach domowych do ogrzewania wody oraz przygotowywania posi³ków [1]. Sektor komunalno-bytowy to oko³o gospodarstw domowych œrednio o powierzchni 69,5 m 2, z czego oko³o 67% mieszkañ w oœrodkach miejskich i oko³o 33% na wsi. Oko³o 75% mieszkañ w miastach oraz 70% mieszkañ na wsi wyposa onych jest w instalacje centralnego ogrzewania. Do ogrzewania budownictwa rozproszonego i czêœciowo miejskiego stosowane s¹ równie indywidualne Ÿród³a ciep³a, przy czym szacunkowa liczbê tych urz¹dzeñ opalanych g³ównie wêglem kamiennym i drewnem (kot³y c.o., piece ceramiczne, piece metalowe i kuchenne) szacuje siê ponad 17 milionów sztuk [2, 3]. Przybli ona struktura pokrycia potrzeb sektora komunalno-bytowego na ciep³o do ogrzewania i produkcjê ciep³ej wody przedstawia siê nastêpuj¹co: ciep³o sieciowe z EC i ciep³owni 53,0% (udzia³ wêgla 79%), lokalne kot³ownie opalane wêglem coraz rzadziej koksem 17,4%, kot³y i piece wêglowe 25,9%, lokalne kot³ownie opalane olejem lub gazem 3,0%, elektryczne ogrzewanie akumulacyjne 0,7%. 2. Pozycja wêgla na rynku komunalno-bytowym Poza ciep³em sieciowym, ³¹cznie do ogrzewania gospodarstw domowych (indywidualnie lub poprzez ma³e lokalne kot³ownie) zu ywa siê rocznie ponad 11,7 miliona ton sortymentów grubych, œrednich i mia³owych, w tym w roku 2011 krajowe górnictwo sprzeda³o do tego sektora: oko³o tys. ton sortymentów grubych, oko³o tys. ton sortymentów œrednich, w tym 1050 tys. ton kwalifikowanych paliw wêglowych, oko³o tys. ton mia³ów wêglowych. Sprzeda sortymentów grubych i œrednich by³a wy sza o oko³o 8,4% ni w roku 2010 i o oko³o 10,4% ni w roku Zaobserwowano równie rosn¹cy popyt na sortymenty 46

3 mia³owe (ponad 12% w stosunku do roku 2009). Od kilku lat na rynek gospodarstw domowych i rolnych oraz pozosta³ych drobnych odbiorców coraz czêœciej wchodzi wêgiel z importu, g³ównie z Rosji. W roku 2011 zaimportowano do Polski ponad 15 mln ton wêgla kamiennego za oko³o 6 miliardów z³otych, w tym oko³o 12 mln ton wêgla energetycznego. Warto wspomnieæ, e wed³ug danych GUS sektory: gospodarstw domowych, rolnictwa, drobnych i pozosta³ych odbiorców zu y³y w 2010 roku 25,5 mln ton wêgla kamiennego [2]. Wed³ug tego samego Ÿród³a, struktura zu ycia surowców energetycznych w gospodarstwach domowych, w 2010 roku by³a nastêpuj¹ca: wêgiel kamienny > 280 PJ, ciep³o sieciowe 195 PJ, gaz ziemny > 148 PJ, gaz p³ynny > 20 PJ, olej opa³owy 5 PJ energia elektryczna > 28 TW h. Bior¹c pod uwagê fakt, e oko³o 79% ciep³a sieciowego produkowane jest z wêgla ten noœnik energii posiada dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze paliwowej omawianego sektora. Nale y podkreœliæ, e wed³ug ostatnich danych, dostêp do sieci gazowej ma oko³o 7,2 mln gospodarstw domowych, co stanowi oko³o 50,7% ogólnej iloœci gospodarstw. Na uwagê zas³uguje jednak fakt, e tylko oko³o 20% gospodarstw, które posiadaj¹ dostêp do gazu (ok. 10% gospodarstw ogó³em) stosuje go do celów grzewczych (86,4 PJ) [4]. Reszta u ywa go przede wszystkim do gotowania i do przygotowania ciep³ej wody, ogrzewaj¹c domy m.in. wêglem, którego zu ycie w tych gospodarstwach ocenia siê na ponad 3,9 mln ton. S¹ to g³ównie wysokojakoœciowe, grube i œrednie sortymenty handlowe otrzymywane w procesie wzbogacania urobku surowego o nastêpuj¹cych parametrach: typ wêgla: 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33, wartoœæ opa³owa w stanie roboczym: 24 do 31 MJ/kg, zawartoœæ popio³u w stanie roboczym: 3 10%, zawartoœæ siarki ca³kowitej: 0,4 0,8%, zawartoœæ wilgoci ca³kowitej < 8%. Pomimo wysokich parametrów jakoœciowych tych wêgli, s¹ one jeszcze w wielu gospodarstwach spalane w przestarza³ych piecach i kot³ach CO, o sprawnoœci wytwarzania ciep³a na poziomie 25 do 60%. Jest to g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania niskiej emisji oraz wysokich kosztów ogrzewania. Czêsto w tego typu piecach wspó³spala siê z wêglem substytuty paliw i odpady komunalne. Najwiêcej wêgla spalane jest w gospodarstwach domowych województw: Œl¹skiego (ok. 1,2 1,4 mln ton ), Mazowieckiego (0,8 1,2 mln ton) a nastêpnie Wielkopolskiego i Ma³opolskiego. ¹cznie, ponad 7,5 mln gospodarstw domowych jest przystosowanych do spalania paliw sta³ych, w tym wêgla kamiennego [5]. 47

4 3. Rozwój rynku kwalifikowanych paliw wêglowych Obserwowane od roku 1995 niekorzystne zmiany w popycie na wêgiel opa³owy g³ównie na sortymenty grube, które wynika³y przede wszystkim z niskich cen gazu ziemnego i oleju opa³owego, wspierania finansowego nie wêglowych technologii wytwarzania ciep³a przez Fundusze Ochrony Œrodowiska oraz rosn¹cych cen wêgla opa³owego, który spalany w przestarza³ych, nisko sprawnych kot³ach dawa³ drogie ciep³o, doprowadzi³y w efekcie do zmniejszenia zapotrzebowania na wêgiel przez sektor komunalno-bytowy oraz ma³e kot³ownie i ciep³ownie z oko³o 17,89 mln ton/rok do 7,68 mln ton/rok. Szans¹ na utrzymanie, wzglêdnie na odbudowê tego rynku by³o pojawienie siê kot³ów wêglowymi nowej generacji, o retortowej konstrukcji paleniska. Urz¹dzenia te pojawi³y siê po raz pierwszy w Polsce w ramach Programu THERMIE WE 1993 Clean Coal Technologies w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. G³ównymi zaletami tych urz¹dzeñ by³y: wysoka sprawnoœæ, gwarantuj¹ca najni sze koszty wytwarzania ciep³a, zautomatyzowana praca i bardzo ma³e zaanga owanie obs³ugi, spe³nienie europejskich norm emisji substancji toksycznych do powietrza (urz¹dzenia te by³y i s¹ dopuszczone do stosowania w krajach UE a obecnie s¹ ich zakup i monta mo e byæ wspomagany kredytami oferowanymi przez wspomagane WFOŒ i BOŒ). Zast¹pienie starego kot³a wêglowego kot³em retortowym to niemal dziesiêciokrotne ograniczenie emisji substancji toksycznych do powietrza. W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 200 m 2 to emisja ni sza o ponad 900 kg w skali roku takich zanieczyszczeñ, jak tlenek wêgla, py³, tlenki siarki i azotu oraz wêglowodory aromatyczne. Z uwzglêdnieniem emisji CO 2 roczna redukcja emisji z gospodarstwa domowego dochodzi do oko³o 7450 kg. Obecnie krajowi producenci oferuj¹ jednostki o mocy od 15 do 2000 kw i o sprawnoœci od 80 do 85%. Nale y zaznaczyæ, e dziêki ich inicjatywie niektóre dzisiejsze konstrukcje s¹ znacznie bardziej zaawansowane technicznie ni sprowadzony pierwowzór kot³a, który posiada³ moc 25 kw. Kot³y te s¹ przeznaczone do ogrzewania mieszkañ, domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, du ych obiektów komunalnych i przemys³owych miêdzy innymi szko³y, szpitale, cegielnie i piekarnie, w ciep³owniach jako kot³y podstawowe lub Ÿród³a lokalne o ³¹cznej mocy do 8 MW (zestawienie 4 kot³ów o mocy 2 MW). Kot³y te mog¹ byæ równie u ywane do produkcji ciep³ej wody u ytkowej i pary technologicznej. W pierwszych latach efekt wdra ania kot³ów retortowych by³ znikomy ze wzglêdu na brak informacji i wiedzy o tych urz¹dzeniach w spo³eczeñstwie, niechêci do wêgla a g³ównie ze wzglêdu na brak odpowiednich paliw wêglowych. Wprowadzenie ich na krajowy rynek wymaga³o podjêcia zdecydowanych akcji informacyjno-reklamowych, które rozpowszechni³yby w spo³eczeñstwie i wœród decydentów wiedzê o tych technologiach a przede wszystkim rozpoczêcia produkcji i usprawnienia dystrybucji paliw wêglowych, które spe³nia³yby restrykcyjne wymagania techniczno-ekologiczne nowoczesnych kot³ów wêglowych. 48

5 Porównanie rocznej emisji z tradycyjnych kot³ów wêglowych i nowoczesnych kot³ów retortowych opalanych EKORETEM lub EKO-FINSEM. Kot³ownia o mocy N= 25 kw ( dom o powierzchni 200 m2) Emisja: kg / rok EFEKT EKOLOGICZNY ROCZNA REDUKCJA EMISJI 1264 kg / rok a z uwzglêdnieniem emisji CO kg / rok Subst.organiczne Pozosta³e Py³ NO x SO2 CO Kot³y tradycyjne Kot³y retortowe Rys. 1. Emisja produktów spalania wêgla z kot³ów tradycyjnych i retortowych Fig. 1. Emission of products of the coal combustion in traditional and retort boilers Dzia³ania takie na szerok¹ skalê, jako pierwszy rozpocz¹³ w 1999 roku Katowicki Holding Wêglowy, który przy wspó³pracy z pierwszymi, krajowymi producentami kot³ów okreœli³ parametry jakoœciowe paliw wêglowych groszkowych dla potrzeb kot³ów retortowych oraz w 2002 roku uruchomi³ w Zak³adzie Przeróbczym Juliusz w Sosnowcu liniê technologiczn¹ do produkcji takiego paliwa pod naw¹ w³asn¹ EKORET [6]. Do chwili obecnej na krajowym rynku zamontowano ponad 150 tysiêcy tych urz¹dzeñ o ³¹cznej mocy ponad 5700 MWt (rys. 2), a KHW S.A. poprzez swoj¹ spó³kê: Katowicki Wêgiel Sp. z o.o. jest g³ównym producentem kwalifikowanych paliw wêglowych (m.in. EKORET i EKO-FINS) przeznaczonych do niskoemisyjnych, ma³ych i œrednich kot³ów wêglowych nowej generacji. S¹ to sztandarowe produkty Holdingu, których produkcja zosta³a uwarunkowana sta³¹ analiz¹ rynków u ytkowników wêgla ze szczególnym uwzglêdnieniem przewidywanych uregulowañ prawnych z zakresu ochrony œrodowiska. Parametry jakoœciowe EKORETU i EKO-FINSU, spe³niaj¹ce wymagania technologiczno-ekologiczne nowoczesnych wêglowych kot³ów retortowych przedstawiono poni ej: Wêgiel kamienny, energetyczny typ 31 lub 32.1 typ 31 i 32 Sortyment handlowy EKORET EKO-FINS Uziarnienie 5(8) 25 mm 0 25 (30) mm Zawartoœæ ziaren poni ej 0,5 mm do 5% Wartoœæ opa³owa > 26 MJ/kg > 25 MJ/kg Zawartoœæ popio³u < 10% < 10% Zawartoœæ siarki < 0,6% < 0,6% Zawartoœæ chloru < 0,2% < 0,2% 49

6 Rys. 2. Przyrost mocy zainstalowanej kot³ów retortowych Fig. 2. Retort boilers increase of power installed Zawartoœæ rtêci < 0,1 ppm < 0,1 ppm Typ koksu wg metody Gray-Kinga A do D nie oznacza siê Spiekalnoœæ RI: poni ej 10 poni ej 25 Temperatura spiekania popio³u t S > 1100 C > 1100 C Temperatura miêknienia popio³u t A > 1250 C > 1250 C Zawartoœæ wilgoci do 10% do 10% Znaki towarowe s³owno-graficzne EKORETU i EKO-FINSU oraz znak Kwalifikowanych Paliw Wêglowych zosta³y zastrze one przez Urz¹d Patentowy RP, a produkty te jako pierwsze na krajowym rynku uzyska³y certyfikaty potwierdzaj¹ce spe³nienie kryteriów klasyfikacyjnych na znak bezpieczeñstwa ekologicznego stawiane kwalifikowanym paliwom sta³ym dla gospodarki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego w klasie AI. Certyfikaty te zosta³y wystawione na podstawie badañ przeprowadzonych przez Akredytowane Laboratorium Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu. Uzyskanie tego certyfikatu umo liwi³o aktywne uczestnictwo w inicjatywach samorz¹dowców wielu miast i gmin na terenie ca³ego kraju, którzy uruchomiali Programy Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) finansowane z kredytów WFOŒ i ukierunkowane na wymianê przestarza³ych, nisko sprawnych i zanieczyszczaj¹cych œrodowisko kot³ów wêglowych na wysokosprawne technologie wytwarzania ciep³a, wœród których najwiêkszym popytem ciesz¹ siê niskoemisyjne, retortowe kot³y wêglowe. Nie da siê ukryæ, e atrakcyjnoœæ tych kot³ów zwi¹zana jest g³ównie z konkurencyjnymi kosztami produkcji ciep³a w stosunku do innych noœników energii (rys. 3) [7]. 50

7 Pozycjonowanie cen ogrzewania w zale noœci od noœnika i technologii ogrzewania (materia³y : Leon Kurczabiñski) Koszt ogrzewania PLN / GJ Sprawnoœæ % Rys. 3. Pozycjonowanie kosztów ogrzewania w zale noœci od surowca energetycznego i technologii ogrzewania (L. Kurczabiñski materia³y w³asne) Fig. 3. Positioning of the heating costs in dependence from the fuel and technology of heat production Ponadto oferta zosta³a uatrakcyjniona rozpoczêciem produkcji paliw konfekcjonowanych oraz ich pe³nego udostêpnienia na rynku poprzez sieæ Autoryzowanych Sprzedawców KHW SA stanowi¹c¹ ponad 400 sk³adów opa³owych na terenie ca³ego kraju. Obecny zak³ad w Sosnowcu jest ci¹gle modernizowany w celu zwiêkszenia poda y KPW i dostosowania produkcji do potrzeb rynku. Aktualna mo liwoœci produkcyjne EKORETU wynosz¹ ponad 300 tysiêcy ton na rok, co stanowi oko³o 25% zapotrzebowania na tego typu paliwa przez rynek. Mo liwoœci produkcyjne EKO-FINSU s¹ na podobnym poziomie, z tym e jego popyt ogranicza siê obecnie do oko³o 8 9 tys. ton/rok (rys. 4) Nale y podkreœliæ, e dotychczasowe dzia³ania KHW S.A. doprowadzi³y do tego, e po raz pierwszy stworzono nowe produkty powsta³e na bazie wêgla kamiennego, których obecnoœæ na rynku przyczyni³a siê do dynamicznego rozwoju produkcji i wdra ania niskoemisyjnych technik grzewczych gwarantuj¹cych co najmniej 90% redukcjê emisji substancji toksycznych do powietrza, w stosunku do tradycyjnych kot³ów wêglowych, a nawet olejowych. Rosn¹cy popyt na kot³y i paliwa wêglowe przyczyni³ siê do powstania wielu tysiêcy miejsc pracy. Obecnie produkcj¹ kot³ów zajmuje siê w Polsce kilkaset firm, które powsta³y w ostatnich latach. W ca³ym kraju powsta³o kilkaset firm handlowych oferuj¹cych kot³y, prace projektowe, monta oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Poprzez sieæ naszych Autoryzowanych Sprzedawców dzia³aj¹cych na terenie Niemiec, S³owacji, Czech i Wêgier urz¹dzenia te i paliwa zaczynaj¹ zdobywaæ równie i te rynki. Uruchomienie produkcji kwalifikowanych paliw wêglowych w zak³adach przeróbczych likwidowanych katowickich 51

8 Rys. 4. Rozwój rynku paliw kwalifikowanych oraz sprzeda EKORETU i EKO-FINSU Fig. 4. Development of the qualified fuels market and sale of the EKORET and EKO-FINS kopalñ pozwoli³o na uratowanie i wykorzystanie czêœci infrastruktury tych kopalñ oraz na zachowanie wielu miejsc pracy. Podsumowanie szanse wêgla na rynku komunalno-bytowym Wyniki najnowszej d³ugookresowej prognozy gospodarstw domowych na lata [2] wskazuj¹, e w ca³ym prognozowanym okresie ogólna liczba gospodarstw domowych bêdzie ulegaæ nieznacznym wahaniom, nieprzekraczaj¹cym 3,5% wartoœci w pierwszym roku prognozy, to jest ,5 tysi¹ca. Szacuje siê, e docelowo przybêdzie oko³o 0,5 mln gospodarstw z tym, e najwiêkszy przyrost nast¹pi do 2018 roku, po czym przewiduje siê niewielki spadek. Docelowo dojdzie do zwiêkszenia liczby gospodarstw domowych na wsi (ok. 670 tys.) i zmniejszenie w miastach (o ok. 174 tys.). Bior¹c pod uwagê aktualne uwarunkowania prawne blokuj¹ce budowê kot³owni wêglowych w nowych budynkach, wspieranie finansowe technologii odnawialnych oraz stosowanie termoizolacyjnych materia³ów budowlanych nowej generacji z punktu widzenia rynku wêgla, sektor komunalno-bytowy bêdzie mia³ charakter regresyjny. Utrzymuj¹ca siê 52

9 dotychczas konkurencyjnoœæ cenowa wêgla wzglêdem gazu ziemnego i innych paliw i technik wytwarzania ciep³a mo e zostaæ zniwelowana planowanym wprowadzeniem zmian w wysokoœci akcyzy, a w szczególnoœci wprowadzeniem podatku emisyjnego w wysokoœci 9,42 Euro/GJ (Dyrektywa nr 2009/406 WE z tzw. Dyrektywa non ETS) Oznacza³oby to wzrost cen najlepszych jakoœciowo sortymentów wêgla o ponad 250 PLN/tonê. Bior¹c pod uwagê, e ceny gazu ziemnego utrzymuj¹ siê na bardzo wysokim poziomie, wêgiel nadal utrzyma swoj¹ konkurencyjn¹ pozycjê, ale dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, e w takich przypadkach wêgiel czy gaz jest zastêpowany substytutami paliw i paliwami odpadowymi (plastiki, guma z opon, mu³y wêglowe i inne). Taka polityka cenowa przynosi³a dotychczas odwrotny efekt ekologiczny od oczekiwanego. Alternatywnym rozwi¹zaniem mog³yby byæ kot³y retortowe i kwalifikowane paliwa wêglowe, tym bardziej, e zast¹pienie wêgla w sektorze gospodarstw domowych wymaga³oby dodatkowego importu co najmniej 5,5 mld m 3 gazu ziemnego. Warunkiem jest utrzymanie odpowiedniej poda y kwalifikowanych paliw wêglowych i konkurencyjnych cen wêgla wzglêdem innych paliw. Decydowaæ bêdzie równie restrykcyjnoœæ wprowadzanych w ycie zaostrzanych standardów spalania wêgla w sektorze komunalno-bytowym. Literatura [1] Statystyka Ciep³ownictwa Polskiego Agencja Rynku Energii SA, Warszawa [2] Prognoza gospodarstw domowych wed³ug województw na lata Wydawnictwo GUS, Warszawa, [3] Zu ycie paliw i noœników energii w 2010 r. Wydawnictwo GUS, Warszawa, [4] KALISKI M., SIKORA S., SZURLEJ A., JANUSZ P., 2011 Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych w Polsce. Nafta-Gaz, luty. [5] STALA-SZLUGAJ K., 2011 Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców. Polityka Energetyczna t. 14, z. 3, s [6] GAJOS S., KURCZABIÑSKI L., ÓJ R., 2004 Oferta Katowickiego Holdingu Wêglowego SA dla sektora ciep³owniczego. VIII Forum Ciep³owników Polskich. Miêdzyzdroje. wrzesieñ. [7] KURCZABIÑSKI L., 2011 Czy ogrzaæ mieszkanie. Ekologia. Nr 1. 53

10 Mariusz KORZENIOWSKI, Leon KURCZABIÑSKI, Roman ÓJ Katowicki Holding Wêglowy SA 10 years of qualified coal fuels Abstract Ten years ago Katowice Coal Holding (KHW S.A.) has worked out the recipe of qualified coal fuels (KPW), with brand names EKORET and EKO-FINS, and introduced it on the Polish market. Qualified coal fuels are described as the fuel with defined and repeatable physical properties and chemical composition. In this case, it concern, inter alia, granulation, calorific value, ash and sulphur contents, sinterability and temperature of softening and fusing of ash. These fuels has been made and dedicated for the new generation retort boillers, intended mostly for the households sector. Specific construction of these boillers and technology of combustion assure high efficiency (> 80%) of heat production and high level of emission reduction in comparison to traditional boillers and stoves. In this paper has been characterized the communal market, the market position of these fuels, as well as the KHW S.A. activities witch contributed to development the new qualified fuel market, as well as one presented possible chances and threats for the coal, with special regard KPW. KEY WORDS: households sector, qualified fuels market, low emission, retort boillers

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym.

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Dr inż. Leon Kurczabiński *) Katowicki Holding Węglowy SA Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Streszczenie. W artykule scharakteryzowano sektor komunalno bytowy w zakresie pokrycia potrzeb na

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE

Inwestycje pocz¹tkowe w górnictwie wêgla kamiennego w kontekœcie wzmacniania bezpieczeñstwa energetycznego UE SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Henryk PASZCZA*, Magdalena BIA AS** Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce

Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 321 332 ISSN 1429-6675 Monika ORZECHOWSKA*, Dominik KRYZIA* Analiza SWOT wykorzystania gazu ziemnego w transporcie drogowym w Polsce STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek

Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN. Raport analityczny 01.12.2005. Wyniki I-III kwarta³ów 2005. Zdobyte kontrakty - to dopiero pocz¹tek GPW: RFK REUTERS: RAFA.WA BLOOMBERG: RFK PW 01.12.2005 Raport analityczny Rafako S.A. Kupuj 22,00 PLN Rafako S.A. 20,00 18,50 17,00 15,50 14,00 12,50 11,00 9,50 8,00 6,50 5,00 1 sty 20 lut 10 kwi 30 maj

Bardziej szczegółowo

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003

A rtyku³y. Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej. Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 5 5 Nowoczesne Gazownictwo 2 (VIII) 2003 A rtyku³y Ocena efektywnoœci ekonomicznej modernizacji ciep³owni miejskiej Agnieszka Bojanowicz*, Maciej Chaczykowski**, Jaros³aw Kurowski*, Tadeusz órañski***

Bardziej szczegółowo

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA

Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Jaros³aw ZAGÓROWSKI*, Grzegorz CZORNIK** Rozwój Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej SA Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych

Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych w kraju wymagañ jakoœciowych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Robert WOJTOWICZ*, Zdzis³aw GEBHARDT**, Andrzej STRUGA A*** Mo liwoœci dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski w œwietle obowi¹zuj¹cych

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE

Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 2 2011 PL ISSN 1429-6675 Krzysztof MIJEWSKI* Innowacyjne rozwi¹zania w energetyce wyci¹g propozycji zawartych w Bia³ej Ksiêdze NPRE STRESZCZENIE. Referat jest poœwiêcony

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Józef PASKA* Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce STRESZCZENIE. Energetyka rozproszona, rozproszone Ÿród³a energii, wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rola wskaÿników cen w miêdzynarodowym handlu wêglem energetycznym

Rola wskaÿników cen w miêdzynarodowym handlu wêglem energetycznym POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Urszula LORENZ* Rola wskaÿników cen w miêdzynarodowym handlu wêglem energetycznym STRESZCZENIE. We wspó³czesnym handlu wêglem energetycznym

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Dariusz STEFANIAK*, Wies³awa PARYSIEWICZ** Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych STRESZCZENIE. Proces

Bardziej szczegółowo

Strategia energetyczna Grupy Kapita³owej JastrzêbskiejSpó³kiWêglowej

Strategia energetyczna Grupy Kapita³owej JastrzêbskiejSpó³kiWêglowej Materia³y XXVI Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 14 17.10.2012 r. ISBN 978-83-62922-07-9 Andrzej TOR*, Kazimierz GATNAR** Strategia energetyczna

Bardziej szczegółowo

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 1 2012 ISSN 1429-6675 Waldemar DO ÊGA* Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono prawno-ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010

Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci. Marzec 2010 Ogólnopolski Raport o Kredytach Mieszkaniowych i Cenach Transakcyjnych Nieruchomoœci Marzec 2010 www.zbp.pl Raport AMRON - SARFiN Spis treœci Raport w liczbach... Wstêp o raporcie... Systemy AMRON i SARFiN...

Bardziej szczegółowo

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce

Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Witold P ATEK* Metan z biomasy jako jeden ze sposobów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Polsce STRESZCZENIE. Przyk³ad pañstw,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê strategii rozwoju koksowni

Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê strategii rozwoju koksowni POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Aleksander KARCZ*, Krzysztof KWAŒNIEWSKI**, Andrzej STRUGA A*** Analiza wp³ywu wybranych czynników makroi mikroekonomicznych na ocenê

Bardziej szczegółowo

Prognozy cen wêgla koksowego do 2010 roku

Prognozy cen wêgla koksowego do 2010 roku GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 22 2006 Zeszyt specjalny nr 1 URSZULA OZGA-BLASCHKE*, ZBIGNIEW GRUDZIÑSKI* Prognozy cen wêgla koksowego do 2010 roku Wêgiel koksowy, ceny, prognoza cen S³owa kluczowe

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zagospodarowania sedymentu wêglowego technologia brykietowania sedymentu

Optymalizacja zagospodarowania sedymentu wêglowego technologia brykietowania sedymentu POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 1 Zeszyt specjalny 2 27 PL ISSN 1429-6675 Henryk GIEMZA*, Grzegorz GRUSZKA*, Jan J. HYCNAR**, Tomasz JÓZEFIAK***, Krystyna KIERMASZEK* Optymalizacja zagospodarowania sedymentu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo