Katowicki Holding Wêglowy SA X lat kwalifikowanych paliw wêglowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowicki Holding Wêglowy SA X lat kwalifikowanych paliw wêglowych"

Transkrypt

1 Materia³y XXVI Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, r. ISBN Mariusz KORZENIOWSKI*, Leon KURCZABIÑSKI*, Roman ÓJ* Katowicki Holding Wêglowy SA X lat kwalifikowanych paliw wêglowych STRESZCZENIE. Minê³o 10 lat od czasu, kiedy Katowicki Holding Wêglowy SA opracowa³ recepturê i wprowadzi³ na rynek kwalifikowane paliwa wêglowe (KPW) o nazwach handlowych EKORET i EKO-FINS. Przez kwalifikowane paliwa wêglowe nale y rozumieæ paliwa o zdefiniowanym i powtarzalnym sk³adzie fizykochemicznym. W danym przypadku chodzi miêdzy innymi o granulacjê, w tym zawartoœæ ziaren o wymiarach poni ej 0,5mm, wartoœæ opa³ow¹, zawartoœæ popio³u i siarki ca³kowitej, spiekalnoœæ (Liczba Rogi) oraz temperatury miêkniêcia i topnienia popio³u w warunkach redukcyjnych. Paliwa te zosta³y wyprodukowane i dedykowane do stosowania w pojawiaj¹cych siê na rynku kot³ach wêglowych nowej generacji (przeznaczonych g³ównie dla u ytkowników komunalno-bytowych), których konstrukcja i technologia spalania zapewnia uzyskiwanie wysokich sprawnoœci wytwarzania ciep³a (> 80%) oraz ponad 90 95% redukcjê emisji produktów spalania do powietrza w porównaniu z tradycyjnymi kot³ami i piecami wêglowymi. W niniejszym artykule scharakteryzowano rynek komunalno bytowy, pozycjê wêgla na tym rynku oraz przedstawiono dzia³ania Holdingu, które przyczyni³y siê do rozwoju rynku paliw kwalifikowanych, jak równie przedstawiono ewentualne szanse i zagro enia dla wêgla, ze szczególnym uwzglêdnieniem KPW. S OWA KLUCZOWE: rynek komunalno-bytowy, kwalifikowane paliwa wêglowe, kot³y niskoemisyjne * Katowicki Holding Wêglowy SA 45

2 1. Sektor komunalno-bytowy w Polsce Sektor komunalno-bytowy, pomimo du ego rozproszenia, jest dla górnictwa wêgla kamiennego, w tym dla Katowickiego Holdingu Wêglowego, wa nym segmentem rynku. Ponad 25% przychodów ze sprzeda y wêgla energetycznego ogó³em, pochodzi ze sprzeda y ponad 11,5 mln ton wêgla na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego. Kolejnych 13,5 15,5 mln ton wêgla, g³ównie mia³ów energetycznych, zu ywaj¹ ciep³ownie i elektrociep³ownie (poza energetyk¹ zawodow¹) na produkcjê ciep³a sieciowego. W ostatnich dwóch latach w tym sektorze obserwowano wzrost zu ycia wêgla nawet do oko³o 21 mln ton. Ponadto wêgiel u ywany jest w wielu gospodarstwach domowych do ogrzewania wody oraz przygotowywania posi³ków [1]. Sektor komunalno-bytowy to oko³o gospodarstw domowych œrednio o powierzchni 69,5 m 2, z czego oko³o 67% mieszkañ w oœrodkach miejskich i oko³o 33% na wsi. Oko³o 75% mieszkañ w miastach oraz 70% mieszkañ na wsi wyposa onych jest w instalacje centralnego ogrzewania. Do ogrzewania budownictwa rozproszonego i czêœciowo miejskiego stosowane s¹ równie indywidualne Ÿród³a ciep³a, przy czym szacunkowa liczbê tych urz¹dzeñ opalanych g³ównie wêglem kamiennym i drewnem (kot³y c.o., piece ceramiczne, piece metalowe i kuchenne) szacuje siê ponad 17 milionów sztuk [2, 3]. Przybli ona struktura pokrycia potrzeb sektora komunalno-bytowego na ciep³o do ogrzewania i produkcjê ciep³ej wody przedstawia siê nastêpuj¹co: ciep³o sieciowe z EC i ciep³owni 53,0% (udzia³ wêgla 79%), lokalne kot³ownie opalane wêglem coraz rzadziej koksem 17,4%, kot³y i piece wêglowe 25,9%, lokalne kot³ownie opalane olejem lub gazem 3,0%, elektryczne ogrzewanie akumulacyjne 0,7%. 2. Pozycja wêgla na rynku komunalno-bytowym Poza ciep³em sieciowym, ³¹cznie do ogrzewania gospodarstw domowych (indywidualnie lub poprzez ma³e lokalne kot³ownie) zu ywa siê rocznie ponad 11,7 miliona ton sortymentów grubych, œrednich i mia³owych, w tym w roku 2011 krajowe górnictwo sprzeda³o do tego sektora: oko³o tys. ton sortymentów grubych, oko³o tys. ton sortymentów œrednich, w tym 1050 tys. ton kwalifikowanych paliw wêglowych, oko³o tys. ton mia³ów wêglowych. Sprzeda sortymentów grubych i œrednich by³a wy sza o oko³o 8,4% ni w roku 2010 i o oko³o 10,4% ni w roku Zaobserwowano równie rosn¹cy popyt na sortymenty 46

3 mia³owe (ponad 12% w stosunku do roku 2009). Od kilku lat na rynek gospodarstw domowych i rolnych oraz pozosta³ych drobnych odbiorców coraz czêœciej wchodzi wêgiel z importu, g³ównie z Rosji. W roku 2011 zaimportowano do Polski ponad 15 mln ton wêgla kamiennego za oko³o 6 miliardów z³otych, w tym oko³o 12 mln ton wêgla energetycznego. Warto wspomnieæ, e wed³ug danych GUS sektory: gospodarstw domowych, rolnictwa, drobnych i pozosta³ych odbiorców zu y³y w 2010 roku 25,5 mln ton wêgla kamiennego [2]. Wed³ug tego samego Ÿród³a, struktura zu ycia surowców energetycznych w gospodarstwach domowych, w 2010 roku by³a nastêpuj¹ca: wêgiel kamienny > 280 PJ, ciep³o sieciowe 195 PJ, gaz ziemny > 148 PJ, gaz p³ynny > 20 PJ, olej opa³owy 5 PJ energia elektryczna > 28 TW h. Bior¹c pod uwagê fakt, e oko³o 79% ciep³a sieciowego produkowane jest z wêgla ten noœnik energii posiada dominuj¹c¹ pozycjê w strukturze paliwowej omawianego sektora. Nale y podkreœliæ, e wed³ug ostatnich danych, dostêp do sieci gazowej ma oko³o 7,2 mln gospodarstw domowych, co stanowi oko³o 50,7% ogólnej iloœci gospodarstw. Na uwagê zas³uguje jednak fakt, e tylko oko³o 20% gospodarstw, które posiadaj¹ dostêp do gazu (ok. 10% gospodarstw ogó³em) stosuje go do celów grzewczych (86,4 PJ) [4]. Reszta u ywa go przede wszystkim do gotowania i do przygotowania ciep³ej wody, ogrzewaj¹c domy m.in. wêglem, którego zu ycie w tych gospodarstwach ocenia siê na ponad 3,9 mln ton. S¹ to g³ównie wysokojakoœciowe, grube i œrednie sortymenty handlowe otrzymywane w procesie wzbogacania urobku surowego o nastêpuj¹cych parametrach: typ wêgla: 31.1, 31.2, 32.1, 32.2, 33, wartoœæ opa³owa w stanie roboczym: 24 do 31 MJ/kg, zawartoœæ popio³u w stanie roboczym: 3 10%, zawartoœæ siarki ca³kowitej: 0,4 0,8%, zawartoœæ wilgoci ca³kowitej < 8%. Pomimo wysokich parametrów jakoœciowych tych wêgli, s¹ one jeszcze w wielu gospodarstwach spalane w przestarza³ych piecach i kot³ach CO, o sprawnoœci wytwarzania ciep³a na poziomie 25 do 60%. Jest to g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania niskiej emisji oraz wysokich kosztów ogrzewania. Czêsto w tego typu piecach wspó³spala siê z wêglem substytuty paliw i odpady komunalne. Najwiêcej wêgla spalane jest w gospodarstwach domowych województw: Œl¹skiego (ok. 1,2 1,4 mln ton ), Mazowieckiego (0,8 1,2 mln ton) a nastêpnie Wielkopolskiego i Ma³opolskiego. ¹cznie, ponad 7,5 mln gospodarstw domowych jest przystosowanych do spalania paliw sta³ych, w tym wêgla kamiennego [5]. 47

4 3. Rozwój rynku kwalifikowanych paliw wêglowych Obserwowane od roku 1995 niekorzystne zmiany w popycie na wêgiel opa³owy g³ównie na sortymenty grube, które wynika³y przede wszystkim z niskich cen gazu ziemnego i oleju opa³owego, wspierania finansowego nie wêglowych technologii wytwarzania ciep³a przez Fundusze Ochrony Œrodowiska oraz rosn¹cych cen wêgla opa³owego, który spalany w przestarza³ych, nisko sprawnych kot³ach dawa³ drogie ciep³o, doprowadzi³y w efekcie do zmniejszenia zapotrzebowania na wêgiel przez sektor komunalno-bytowy oraz ma³e kot³ownie i ciep³ownie z oko³o 17,89 mln ton/rok do 7,68 mln ton/rok. Szans¹ na utrzymanie, wzglêdnie na odbudowê tego rynku by³o pojawienie siê kot³ów wêglowymi nowej generacji, o retortowej konstrukcji paleniska. Urz¹dzenia te pojawi³y siê po raz pierwszy w Polsce w ramach Programu THERMIE WE 1993 Clean Coal Technologies w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. G³ównymi zaletami tych urz¹dzeñ by³y: wysoka sprawnoœæ, gwarantuj¹ca najni sze koszty wytwarzania ciep³a, zautomatyzowana praca i bardzo ma³e zaanga owanie obs³ugi, spe³nienie europejskich norm emisji substancji toksycznych do powietrza (urz¹dzenia te by³y i s¹ dopuszczone do stosowania w krajach UE a obecnie s¹ ich zakup i monta mo e byæ wspomagany kredytami oferowanymi przez wspomagane WFOŒ i BOŒ). Zast¹pienie starego kot³a wêglowego kot³em retortowym to niemal dziesiêciokrotne ograniczenie emisji substancji toksycznych do powietrza. W przypadku domu jednorodzinnego o powierzchni 200 m 2 to emisja ni sza o ponad 900 kg w skali roku takich zanieczyszczeñ, jak tlenek wêgla, py³, tlenki siarki i azotu oraz wêglowodory aromatyczne. Z uwzglêdnieniem emisji CO 2 roczna redukcja emisji z gospodarstwa domowego dochodzi do oko³o 7450 kg. Obecnie krajowi producenci oferuj¹ jednostki o mocy od 15 do 2000 kw i o sprawnoœci od 80 do 85%. Nale y zaznaczyæ, e dziêki ich inicjatywie niektóre dzisiejsze konstrukcje s¹ znacznie bardziej zaawansowane technicznie ni sprowadzony pierwowzór kot³a, który posiada³ moc 25 kw. Kot³y te s¹ przeznaczone do ogrzewania mieszkañ, domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, du ych obiektów komunalnych i przemys³owych miêdzy innymi szko³y, szpitale, cegielnie i piekarnie, w ciep³owniach jako kot³y podstawowe lub Ÿród³a lokalne o ³¹cznej mocy do 8 MW (zestawienie 4 kot³ów o mocy 2 MW). Kot³y te mog¹ byæ równie u ywane do produkcji ciep³ej wody u ytkowej i pary technologicznej. W pierwszych latach efekt wdra ania kot³ów retortowych by³ znikomy ze wzglêdu na brak informacji i wiedzy o tych urz¹dzeniach w spo³eczeñstwie, niechêci do wêgla a g³ównie ze wzglêdu na brak odpowiednich paliw wêglowych. Wprowadzenie ich na krajowy rynek wymaga³o podjêcia zdecydowanych akcji informacyjno-reklamowych, które rozpowszechni³yby w spo³eczeñstwie i wœród decydentów wiedzê o tych technologiach a przede wszystkim rozpoczêcia produkcji i usprawnienia dystrybucji paliw wêglowych, które spe³nia³yby restrykcyjne wymagania techniczno-ekologiczne nowoczesnych kot³ów wêglowych. 48

5 Porównanie rocznej emisji z tradycyjnych kot³ów wêglowych i nowoczesnych kot³ów retortowych opalanych EKORETEM lub EKO-FINSEM. Kot³ownia o mocy N= 25 kw ( dom o powierzchni 200 m2) Emisja: kg / rok EFEKT EKOLOGICZNY ROCZNA REDUKCJA EMISJI 1264 kg / rok a z uwzglêdnieniem emisji CO kg / rok Subst.organiczne Pozosta³e Py³ NO x SO2 CO Kot³y tradycyjne Kot³y retortowe Rys. 1. Emisja produktów spalania wêgla z kot³ów tradycyjnych i retortowych Fig. 1. Emission of products of the coal combustion in traditional and retort boilers Dzia³ania takie na szerok¹ skalê, jako pierwszy rozpocz¹³ w 1999 roku Katowicki Holding Wêglowy, który przy wspó³pracy z pierwszymi, krajowymi producentami kot³ów okreœli³ parametry jakoœciowe paliw wêglowych groszkowych dla potrzeb kot³ów retortowych oraz w 2002 roku uruchomi³ w Zak³adzie Przeróbczym Juliusz w Sosnowcu liniê technologiczn¹ do produkcji takiego paliwa pod naw¹ w³asn¹ EKORET [6]. Do chwili obecnej na krajowym rynku zamontowano ponad 150 tysiêcy tych urz¹dzeñ o ³¹cznej mocy ponad 5700 MWt (rys. 2), a KHW S.A. poprzez swoj¹ spó³kê: Katowicki Wêgiel Sp. z o.o. jest g³ównym producentem kwalifikowanych paliw wêglowych (m.in. EKORET i EKO-FINS) przeznaczonych do niskoemisyjnych, ma³ych i œrednich kot³ów wêglowych nowej generacji. S¹ to sztandarowe produkty Holdingu, których produkcja zosta³a uwarunkowana sta³¹ analiz¹ rynków u ytkowników wêgla ze szczególnym uwzglêdnieniem przewidywanych uregulowañ prawnych z zakresu ochrony œrodowiska. Parametry jakoœciowe EKORETU i EKO-FINSU, spe³niaj¹ce wymagania technologiczno-ekologiczne nowoczesnych wêglowych kot³ów retortowych przedstawiono poni ej: Wêgiel kamienny, energetyczny typ 31 lub 32.1 typ 31 i 32 Sortyment handlowy EKORET EKO-FINS Uziarnienie 5(8) 25 mm 0 25 (30) mm Zawartoœæ ziaren poni ej 0,5 mm do 5% Wartoœæ opa³owa > 26 MJ/kg > 25 MJ/kg Zawartoœæ popio³u < 10% < 10% Zawartoœæ siarki < 0,6% < 0,6% Zawartoœæ chloru < 0,2% < 0,2% 49

6 Rys. 2. Przyrost mocy zainstalowanej kot³ów retortowych Fig. 2. Retort boilers increase of power installed Zawartoœæ rtêci < 0,1 ppm < 0,1 ppm Typ koksu wg metody Gray-Kinga A do D nie oznacza siê Spiekalnoœæ RI: poni ej 10 poni ej 25 Temperatura spiekania popio³u t S > 1100 C > 1100 C Temperatura miêknienia popio³u t A > 1250 C > 1250 C Zawartoœæ wilgoci do 10% do 10% Znaki towarowe s³owno-graficzne EKORETU i EKO-FINSU oraz znak Kwalifikowanych Paliw Wêglowych zosta³y zastrze one przez Urz¹d Patentowy RP, a produkty te jako pierwsze na krajowym rynku uzyska³y certyfikaty potwierdzaj¹ce spe³nienie kryteriów klasyfikacyjnych na znak bezpieczeñstwa ekologicznego stawiane kwalifikowanym paliwom sta³ym dla gospodarki komunalnej i ogrzewnictwa indywidualnego w klasie AI. Certyfikaty te zosta³y wystawione na podstawie badañ przeprowadzonych przez Akredytowane Laboratorium Instytutu Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu. Uzyskanie tego certyfikatu umo liwi³o aktywne uczestnictwo w inicjatywach samorz¹dowców wielu miast i gmin na terenie ca³ego kraju, którzy uruchomiali Programy Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) finansowane z kredytów WFOŒ i ukierunkowane na wymianê przestarza³ych, nisko sprawnych i zanieczyszczaj¹cych œrodowisko kot³ów wêglowych na wysokosprawne technologie wytwarzania ciep³a, wœród których najwiêkszym popytem ciesz¹ siê niskoemisyjne, retortowe kot³y wêglowe. Nie da siê ukryæ, e atrakcyjnoœæ tych kot³ów zwi¹zana jest g³ównie z konkurencyjnymi kosztami produkcji ciep³a w stosunku do innych noœników energii (rys. 3) [7]. 50

7 Pozycjonowanie cen ogrzewania w zale noœci od noœnika i technologii ogrzewania (materia³y : Leon Kurczabiñski) Koszt ogrzewania PLN / GJ Sprawnoœæ % Rys. 3. Pozycjonowanie kosztów ogrzewania w zale noœci od surowca energetycznego i technologii ogrzewania (L. Kurczabiñski materia³y w³asne) Fig. 3. Positioning of the heating costs in dependence from the fuel and technology of heat production Ponadto oferta zosta³a uatrakcyjniona rozpoczêciem produkcji paliw konfekcjonowanych oraz ich pe³nego udostêpnienia na rynku poprzez sieæ Autoryzowanych Sprzedawców KHW SA stanowi¹c¹ ponad 400 sk³adów opa³owych na terenie ca³ego kraju. Obecny zak³ad w Sosnowcu jest ci¹gle modernizowany w celu zwiêkszenia poda y KPW i dostosowania produkcji do potrzeb rynku. Aktualna mo liwoœci produkcyjne EKORETU wynosz¹ ponad 300 tysiêcy ton na rok, co stanowi oko³o 25% zapotrzebowania na tego typu paliwa przez rynek. Mo liwoœci produkcyjne EKO-FINSU s¹ na podobnym poziomie, z tym e jego popyt ogranicza siê obecnie do oko³o 8 9 tys. ton/rok (rys. 4) Nale y podkreœliæ, e dotychczasowe dzia³ania KHW S.A. doprowadzi³y do tego, e po raz pierwszy stworzono nowe produkty powsta³e na bazie wêgla kamiennego, których obecnoœæ na rynku przyczyni³a siê do dynamicznego rozwoju produkcji i wdra ania niskoemisyjnych technik grzewczych gwarantuj¹cych co najmniej 90% redukcjê emisji substancji toksycznych do powietrza, w stosunku do tradycyjnych kot³ów wêglowych, a nawet olejowych. Rosn¹cy popyt na kot³y i paliwa wêglowe przyczyni³ siê do powstania wielu tysiêcy miejsc pracy. Obecnie produkcj¹ kot³ów zajmuje siê w Polsce kilkaset firm, które powsta³y w ostatnich latach. W ca³ym kraju powsta³o kilkaset firm handlowych oferuj¹cych kot³y, prace projektowe, monta oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Poprzez sieæ naszych Autoryzowanych Sprzedawców dzia³aj¹cych na terenie Niemiec, S³owacji, Czech i Wêgier urz¹dzenia te i paliwa zaczynaj¹ zdobywaæ równie i te rynki. Uruchomienie produkcji kwalifikowanych paliw wêglowych w zak³adach przeróbczych likwidowanych katowickich 51

8 Rys. 4. Rozwój rynku paliw kwalifikowanych oraz sprzeda EKORETU i EKO-FINSU Fig. 4. Development of the qualified fuels market and sale of the EKORET and EKO-FINS kopalñ pozwoli³o na uratowanie i wykorzystanie czêœci infrastruktury tych kopalñ oraz na zachowanie wielu miejsc pracy. Podsumowanie szanse wêgla na rynku komunalno-bytowym Wyniki najnowszej d³ugookresowej prognozy gospodarstw domowych na lata [2] wskazuj¹, e w ca³ym prognozowanym okresie ogólna liczba gospodarstw domowych bêdzie ulegaæ nieznacznym wahaniom, nieprzekraczaj¹cym 3,5% wartoœci w pierwszym roku prognozy, to jest ,5 tysi¹ca. Szacuje siê, e docelowo przybêdzie oko³o 0,5 mln gospodarstw z tym, e najwiêkszy przyrost nast¹pi do 2018 roku, po czym przewiduje siê niewielki spadek. Docelowo dojdzie do zwiêkszenia liczby gospodarstw domowych na wsi (ok. 670 tys.) i zmniejszenie w miastach (o ok. 174 tys.). Bior¹c pod uwagê aktualne uwarunkowania prawne blokuj¹ce budowê kot³owni wêglowych w nowych budynkach, wspieranie finansowe technologii odnawialnych oraz stosowanie termoizolacyjnych materia³ów budowlanych nowej generacji z punktu widzenia rynku wêgla, sektor komunalno-bytowy bêdzie mia³ charakter regresyjny. Utrzymuj¹ca siê 52

9 dotychczas konkurencyjnoœæ cenowa wêgla wzglêdem gazu ziemnego i innych paliw i technik wytwarzania ciep³a mo e zostaæ zniwelowana planowanym wprowadzeniem zmian w wysokoœci akcyzy, a w szczególnoœci wprowadzeniem podatku emisyjnego w wysokoœci 9,42 Euro/GJ (Dyrektywa nr 2009/406 WE z tzw. Dyrektywa non ETS) Oznacza³oby to wzrost cen najlepszych jakoœciowo sortymentów wêgla o ponad 250 PLN/tonê. Bior¹c pod uwagê, e ceny gazu ziemnego utrzymuj¹ siê na bardzo wysokim poziomie, wêgiel nadal utrzyma swoj¹ konkurencyjn¹ pozycjê, ale dotychczasowe doœwiadczenia wskazuj¹, e w takich przypadkach wêgiel czy gaz jest zastêpowany substytutami paliw i paliwami odpadowymi (plastiki, guma z opon, mu³y wêglowe i inne). Taka polityka cenowa przynosi³a dotychczas odwrotny efekt ekologiczny od oczekiwanego. Alternatywnym rozwi¹zaniem mog³yby byæ kot³y retortowe i kwalifikowane paliwa wêglowe, tym bardziej, e zast¹pienie wêgla w sektorze gospodarstw domowych wymaga³oby dodatkowego importu co najmniej 5,5 mld m 3 gazu ziemnego. Warunkiem jest utrzymanie odpowiedniej poda y kwalifikowanych paliw wêglowych i konkurencyjnych cen wêgla wzglêdem innych paliw. Decydowaæ bêdzie równie restrykcyjnoœæ wprowadzanych w ycie zaostrzanych standardów spalania wêgla w sektorze komunalno-bytowym. Literatura [1] Statystyka Ciep³ownictwa Polskiego Agencja Rynku Energii SA, Warszawa [2] Prognoza gospodarstw domowych wed³ug województw na lata Wydawnictwo GUS, Warszawa, [3] Zu ycie paliw i noœników energii w 2010 r. Wydawnictwo GUS, Warszawa, [4] KALISKI M., SIKORA S., SZURLEJ A., JANUSZ P., 2011 Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodarstwach domowych w Polsce. Nafta-Gaz, luty. [5] STALA-SZLUGAJ K., 2011 Surowce energetyczne na rynku drobnych odbiorców. Polityka Energetyczna t. 14, z. 3, s [6] GAJOS S., KURCZABIÑSKI L., ÓJ R., 2004 Oferta Katowickiego Holdingu Wêglowego SA dla sektora ciep³owniczego. VIII Forum Ciep³owników Polskich. Miêdzyzdroje. wrzesieñ. [7] KURCZABIÑSKI L., 2011 Czy ogrzaæ mieszkanie. Ekologia. Nr 1. 53

10 Mariusz KORZENIOWSKI, Leon KURCZABIÑSKI, Roman ÓJ Katowicki Holding Wêglowy SA 10 years of qualified coal fuels Abstract Ten years ago Katowice Coal Holding (KHW S.A.) has worked out the recipe of qualified coal fuels (KPW), with brand names EKORET and EKO-FINS, and introduced it on the Polish market. Qualified coal fuels are described as the fuel with defined and repeatable physical properties and chemical composition. In this case, it concern, inter alia, granulation, calorific value, ash and sulphur contents, sinterability and temperature of softening and fusing of ash. These fuels has been made and dedicated for the new generation retort boillers, intended mostly for the households sector. Specific construction of these boillers and technology of combustion assure high efficiency (> 80%) of heat production and high level of emission reduction in comparison to traditional boillers and stoves. In this paper has been characterized the communal market, the market position of these fuels, as well as the KHW S.A. activities witch contributed to development the new qualified fuel market, as well as one presented possible chances and threats for the coal, with special regard KPW. KEY WORDS: households sector, qualified fuels market, low emission, retort boillers

Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym

Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Leon KURCZABIÑSKI*, Roman ÓJ** Pozycja Katowickiego Holdingu Wêglowego na rynku komunalno-bytowym

Bardziej szczegółowo

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym.

Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Dr inż. Leon Kurczabiński *) Katowicki Holding Węglowy SA Węgiel kamienny w sektorze komunalno bytowym. Streszczenie. W artykule scharakteryzowano sektor komunalno bytowy w zakresie pokrycia potrzeb na

Bardziej szczegółowo

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PRODUKCJI KWALIFIKOWANYCH PALIW WEGLOWYCH W POLSCE W ŚWIETLE STRATEGII ENERGETYCZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ Dr Inż. Leon Kurczabiński KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY SA SEKTOR DROBNYCH ODBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU Dr inż. Leon KURCZABINSKI Ekspert PIE ochrona powietrza Ekspert UNECE KATOWICE CZERWIEC 2016

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego

POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.

Bardziej szczegółowo

Nowa jakoœæ rynków wêgla kamiennego

Nowa jakoœæ rynków wêgla kamiennego POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 10 Zeszyt specjalny 2 2007 PL ISSN 1429-6675 Jaros³aw ZUZELSKI*, Leon KURCZABIÑSKI** Nowa jakoœæ rynków wêgla kamiennego STRESZCZENIE. W referacie omówiono zmiany, jakie zachodz¹

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU

PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU PALIWA WEGLOWE DO WYSOKOSPRAWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH MAŁEJ MOCY ZALECENIA JAKOŚCIOWE PROGNOZA PODAŻY I POPYTU Dr inż. Leon KURCZABINSKI Ekspert PIE ochrona powietrza Ekspert UNECE KATOWICE Styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O.

Katowicki Węgiel Sp. z o.o. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. CHARAKTERYSTYKA PALIW KWALIFIKOWANYCH PRODUKOWANYCH PRZEZ KATOWICKI WĘGIEL SP. Z O.O. W 2000r. Katowicki Holding Węglowy i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. rozpoczęli akcję informacyjną na temat nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Stanis³aw GAJOS*, Marek KLUSEK*, Leon KURCZABIÑSKI**

Wprowadzenie. Stanis³aw GAJOS*, Marek KLUSEK*, Leon KURCZABIÑSKI** Materia³y XXIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 11 14.10.2009 r. ISBN 978-83-60195-57-4 Stanis³aw GAJOS*, Marek KLUSEK*, Leon KURCZABIÑSKI**

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Prognozy zmian zapotrzebowania na wêgiel energetyczny w kraju w aspekcie wdra ania dyrektyw klimatycznych

Prognozy zmian zapotrzebowania na wêgiel energetyczny w kraju w aspekcie wdra ania dyrektyw klimatycznych Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk nr 78, rok 2010 Leon KURCZABIÑSKI* Prognozy zmian zapotrzebowania na wêgiel energetyczny w kraju w aspekcie wdra

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Polityka Katowickiego Holdingu Wêglowego w zakresie iloœci i jakoœci produkcji

Polityka Katowickiego Holdingu Wêglowego w zakresie iloœci i jakoœci produkcji POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 8 Zeszyt specjalny 2005 PL ISSN 1429-6675 Roman ÓJ*, Leon KURCZABIÑSKI** Polityka Katowickiego Holdingu Wêglowego w zakresie iloœci i jakoœci produkcji STRESZCZENIE. W artykule

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego

Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego INICJATYWA ZIELONA LOKOMOTYWA Energia odnawialna jako lokomotywa rozwoju lokalnego KONCEPCJA Kocioł Obsługa Paliwo Oprawa rynkowa Finansowanie Produkcja paliw BPS Obudowa Design Odbiór popiołu Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Regionalna specyfika dzia³alnoœci wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Kraków

Regionalna specyfika dzia³alnoœci wojewódzkich funduszy ochrony œrodowiska i gospodarki wodnej Kraków Wybrane Ÿród³a finansowania inwestycji proekologicznych w województwie ma³opolskim Ma³gorzata Mruga³a Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie finansujemy

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

Ankieta - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik

Ankieta - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik Ankieta - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gnojnik Proszę podać dane za rok 2012 (rok bazowy) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH KONKURENCYJNOŚĆ POLSKIEGO WĘGLA NA RYNKU SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH Dr inż. LEON KURCZABINSKI Katowice, czerwiec, 2013 POZYCJA WĘGLA NA KRAJOWYM RYNKU ENERGII WĘGIEL = NIEZALEŻNO NOŚC ENERGETYCZNA ZALEŻNO

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A

Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Emisje przemysłowe Obecny stan prawny i zmiany po 1 stycznia 2016 Joanna Embros Pfeifer & Langen Glinojeck S.A Spis tre ci Emisje przemys owe obecne uregulowania prawne Zmiany wprowadzone przez Dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce

ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce ENERGETYKA ROZPROSZONA Biopaliwa w energetyce dr in. Marek Sutkowski Wärtsilä Finland, Power Plants Technology 1 Wärtsilä November 07 Plan prezentacji Wärtsilä Corporation Energetyka rozproszona Biopaliwa

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność dr inż. Janusz Ryk Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych II Ogólnopolska Konferencja Polska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek Warszawa, dnia 14-07-2016 r. MINISTERSTWO ŚRODOWISKA SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. POLITYKI KLIMATYCZNEJ Paweł Sałek DOP-I.070.51.2016.AR 160446.419070.331894 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu

Bardziej szczegółowo

Import wêgla kamiennego do Polski w latach i jego znaczenie dla polskiego rynku zbytu wêgla kamiennego

Import wêgla kamiennego do Polski w latach i jego znaczenie dla polskiego rynku zbytu wêgla kamiennego SYMPOZJA I KONFERENCJE nr 73 Materia³y XXII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Ustroñ, 19 22.10.2008 r. Robert MARZEC*, Jerzy WRZEŒNIEWSKI** Import

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Wêglowy SA na rynku wêgla energetycznego

Katowicki Holding Wêglowy SA na rynku wêgla energetycznego Materia³y XXV Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 9 12.10.2011 r. Roman ÓJ*, Mariusz KORZENIOWSKI*, Leon KURCZABIÑSKI* Katowicki Holding Wêglowy

Bardziej szczegółowo

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa

Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Biuro Marketingu i Analiz Kompania Węglowa S.A. Oferta Kompanii Węglowej S.A. dla sektora ciepłownictwa Rynek Ciepła Systemowego IV Puławy, 10-12 luty 2015 r. 1 Schemat przedstawiający zmiany restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo systemowe klucz do niskoemisyjnego ciepła

Ciepłownictwo systemowe klucz do niskoemisyjnego ciepła Ciepłownictwo systemowe klucz do niskoemisyjnego ciepła Debata: Węgiel i niskoemisyjne ciepło jako element polskiej drogi do gospodarki niskoemisyjnej Warszawa, 3 czerwca 2016 roku Potencjał ciepłownictwa

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski Polityka energetyczna w Unii Europejskiej Zobowiązania ekologiczne UE Zobowiązania ekologiczne UE na rok 2020 redukcja emisji gazów

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego Wzrost zapotrzebowania na

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/IV/2011 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 11 stycznia 2010 r. Regulamin dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja poda owo-popytowa polskich producentów wêgla w relacjach z energetyk¹ zawodow¹ kluczem do rehabilitacji polskiego górnictwa

Sytuacja poda owo-popytowa polskich producentów wêgla w relacjach z energetyk¹ zawodow¹ kluczem do rehabilitacji polskiego górnictwa Materia³y XXVIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 12 15.10.2014 r. ISBN 978-83-62922-37-6 Henryk PASZCZA*, Robert MARZEC* Sytuacja poda

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego sposobu obni ania iloêci zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw Na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Piątnica na lata 2015-2020 zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Pozycja wêgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju

Pozycja wêgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 49 66 ISSN 1429-6675 Zbigniew GRUDZIÑSKI*, Katarzyna STALA-SZLUGAJ** Pozycja wêgla kamiennego w bilansie paliw i energii w kraju STRESZCZENIE.

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dr inŝ. Dariusz Wojtasik Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia nr 41/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 15.12.2014r. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna - stan techniczny* [Bardzo dobry /Dobry/Dostateczny/Z y] DOBRY DOBRA DOBRY

Stolarka okienna - stan techniczny* [Bardzo dobry /Dobry/Dostateczny/Z y] DOBRY DOBRA DOBRY Wielko Warto Warto Warto Adres Symbol do wydruku 1 2 3 Rodzaj obiektu (budynku) JEDNORODZINNY JEDNORODZINNY JEDNORODZINNY Powierzchnia ogrzewana [m 2 ] 100 70 120 Budynek powsta przed 1980r. - / NIE Czy

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zalety ekonomiczno-techniczne korzystania z ciepła systemowego w zakresie c.w.u.

Zalety ekonomiczno-techniczne korzystania z ciepła systemowego w zakresie c.w.u. Zalety ekonomiczno-techniczne korzystania z ciepła systemowego w zakresie c.w.u. XVII Konferencja Ekonomiczno- Techniczna Przedsiębiorstw Ciepłowniczych i Elektrociepłowni Czarna 2014 Opracowała: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Grzejnictwo elektryczne

Grzejnictwo elektryczne Janusz Strzy ewski Grzejnictwo elektryczne ogrzewanie pomieszczeñ przygotowanie ciep³ej wody u ytkowej instalacje specjalne: ochrony budynku podgrzewania rynien i dachów ci¹gów kanalizacyjnych itp. Sp.

Bardziej szczegółowo

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta

PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji

Bardziej szczegółowo

Analiza problemów krajowego rynku wêgla energetycznego

Analiza problemów krajowego rynku wêgla energetycznego Materia³y XXVIII Konferencji z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej Zakopane, 12 15.10.2014 r. ISBN 978-83-62922-37-6 Mariusz KORZENIOWSKI*, Leon KURCZABIÑSKI** Analiza

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej - doświadczenia i wnioski

Plany gospodarki niskoemisyjnej - doświadczenia i wnioski Plany gospodarki niskoemisyjnej - doświadczenia i wnioski Mgr inż. Beata Jędrzejewska-Kozłowska Urząd Miasta Lublin IV spotkanie Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTU PT. Załącznik do Uchwały Nr /2016 Zarządu Powiatu w Przysusze ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POWIECIE PRZYSUSKIM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PRZEZ POWIAT PRZYSUSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

Streszczenie prezentacji firmy Gizex na konferencji Lokalne aspekty efektywności energetycznej Rzeszów 24 luty 2011r.

Streszczenie prezentacji firmy Gizex na konferencji Lokalne aspekty efektywności energetycznej Rzeszów 24 luty 2011r. Firma PHPU GIZEX Sp. z o.o. istnieje na rynku ciepłowniczym od ponad dwudziestu lat. W swojej ofercie posiadamy urządzenia opalane słomą, zrębami, trocinami, odpadami drzewnymi, sianem łąkowym, miałem

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot 16-18 grudnia 2013 POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ściekowej Andrzej Wójtowicz SAMORZĄD JAKO KONSUMENT I PRODUCENT ENERGII

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą

Bardziej szczegółowo

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE?

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Przemysł i Handel Naftowy 2012 1 Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Moderator: red. Beata Pustuła Uczestnicy (kolejność alfabetyczna): 1. Bogdan Kucharski,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

POMPY CIEPŁA ZASADY DZIAŁANIA I ICH ZASTOSOWANIE mgr inż. Paweł Tomaszewski

POMPY CIEPŁA ZASADY DZIAŁANIA I ICH ZASTOSOWANIE mgr inż. Paweł Tomaszewski Firma BEHRENDT grupa SBS www.behrendt.com.pl POMPY CIEPŁA ZASADY DZIAŁANIA I ICH ZASTOSOWANIE mgr inż. Paweł Tomaszewski Niemal całe zapotrzebowanie wciąż pokrywają paliwa kopalne 18 14 Zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

WĘGIEL KAMIENNY PERSPEKTYWA DO 2030 ROKU. Katowicki Holding Węglowy SA

WĘGIEL KAMIENNY PERSPEKTYWA DO 2030 ROKU. Katowicki Holding Węglowy SA WĘGIEL KAMIENNY PERSPEKTYWA DO 2030 ROKU Katowicki Holding Węglowy SA PRODUKCJA WĘGLI W ENERGETYCZNYCH GÓRNICTWO OGÓŁEM / 2009 RAZEM GRUBE ŚREDNIE MIAŁY INNE MT / rok 63,491 6,537 2,182 49,051 5,721 w

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 18-500 KOLNO ul. Witosa 4 NIP 291-01-12-895 REGON 451086334 Konto BS Kolno 84 8754 0004 0000 7100 2000 0010 Tel. (0-86) 278-31-79

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW

Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki

Bardziej szczegółowo

Nazwa działania Termomodernizacja budynków ul. Chełmska 101 i 105. Cel szczegółowy 1.1: Ograniczenie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.

Nazwa działania Termomodernizacja budynków ul. Chełmska 101 i 105. Cel szczegółowy 1.1: Ograniczenie i racjonalizacja zużycia energii elektrycznej. Działania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem Biorąc pod uwagę wyniki bazowej inwentaryzacji emisji, wskazane dzięki niej obszary problemowe, możliwości finansowe samorządu oraz preferencje

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2015r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ IX ANALIZA ZMIAN CEN PODSTAWOWYCH RÓDE ENERGII W LATACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM DREWNA OPA OWEGO

Rozdzia³ IX ANALIZA ZMIAN CEN PODSTAWOWYCH RÓDE ENERGII W LATACH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM DREWNA OPA OWEGO Krzysztof Adamowicz Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Œrodowiskiem w Tucholi Rozdzia³ IX ANALIZA ZMIAN CEN PODSTAWOWYCH RÓDE ENERGII W LATACH 1995-2005 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLÊDNIENIEM DREWNA OPA OWEGO Praca powsta³a

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tłuszczów utylizacyjnych jako paliwa do spalania w kotłach grzewczych

Zastosowanie tłuszczów utylizacyjnych jako paliwa do spalania w kotłach grzewczych Dr inż. Eugeniusz Orszulik, Główny Instytut Górnictwa, Katowice mgr inż. Dorota Lenkiewicz Saria Polska Sp. z o.o. Zastosowanie tłuszczów utylizacyjnych jako paliwa do spalania w kotłach grzewczych Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego Dr inż. Agnieszka Surowiak Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Sprawozdanie ze stażu naukowo-technicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w ciepłownictwie

Energia odnawialna w ciepłownictwie Energia odnawialna w ciepłownictwie Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP POLEKO - Poznań 24 listopada 2011 Dyrektywa OZE W Dyrektywie tej, dla każdego kraju członkowskiego został wskazany minimalny

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych

PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych STRESZCZENIE Przemysł mleczarski jest jednym z ważniejszych sektorów w przemyśle spożywczym, stale rozwijającym się zwłaszcza w segmentach

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013

Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Szanse rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce na przykładzie Geotermii Podhalańskiej Zakopane, sierpień 2013 Czesław Ślimak Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. jest największym

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Biomasa w odpadach komunalnych

Biomasa w odpadach komunalnych Otwarte seminaria 2012 Biomasa w odpadach komunalnych mgr inż. Oktawian Pastucha Centralne Laboratorium Plan seminarium Podstawowe definicje określające biomasę oraz odpady komunalne występujące w prawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 90/XII/2011 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1, 6 i 9a

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Możliwości produkcji i

Możliwości produkcji i Możliwości produkcji i wykorzystania granulatu drzewnego w województwie pomorskim Edmund Wach, Izabela Kołacz Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA 1. Charakterystyka i produkcja granulatu 2. Potencjał

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju

Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Kogeneracja w Polsce: obecny stan i perspektywy rozwoju Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej strata 0.3 tony K kocioł. T turbina. G - generator Węgiel 2 tony K rzeczywiste wykorzystanie T G 0.8

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo