Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych"

Transkrypt

1 Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Raport cząstkowy przygotowany przez konsorcjum: Ernst & Young Business Advisory Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Listopad 2009

2 Spis treści: 1. Streszczenie Uzasadnienie przyjętego podejścia do analizy Cele i obszary rozwoju Polski w kluczowych krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych Schemat zależności pomiędzy poszczególnymi dokumentami strategicznymi Przegląd kluczowych dokumentów strategicznych o zasięgu krajowym Raport Polska Strategia Rozwoju Kraju na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kierunki Zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku Krajowy Program Reform na lata Raport o Kapitale Intelektualnym Polski Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska Przegląd wybranych dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym Identyfikacja spójnych celów rozwojowych kraju wynikających z przeglądu dokumentów strategicznych Rola szkolnictwa wyższego w realizacji celów strategicznych rozwoju kraju działania zewnętrzne w stosunku do systemu SW 42

3 5.1. Kapitał intelektualny Innowacyjna gospodarka Wpływ SW na poziom innowacyjności gospodarki ma charakter wielowymiarowy i obejmuje wszystkie obszary usług świadczonych przez SW (tzn. edukację, badania oraz usługi publiczne) Sprawne państwo Infrastruktura Spójny rozwój regionów Rola szkolnictwa wyższego w realizacji celów strategicznych rozwoju kraju działania wewnątrz systemu SW Podsumowanie Bibliografia... 56

4 1. Streszczenie Celem niniejszego raportu cząstkowego jest przedstawienie mapy celów rozwojowych Polski wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych oraz wskazanie, w jaki sposób szkolnictwo wyższe (dalej: SW) może przyczynić się do ich realizacji. Analiza została przeprowadzona według następującego schematu: w pierwszej kolejności dokonano przeglądu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, identyfikując wynikające z nich główne cele rozwojowe; następnie dokonano próby usystematyzowania formułowanych celów i wskazania tych z nich, które są spójne dla większości analizowanych dokumentów; w kolejnym kroku zaproponowano zestaw zadań dla SW (wewnętrznych i zewnętrznych), które mogą przyczynić się do realizacji zidentyfikowanych strategicznych celów rozwojowych kraju; na koniec przedstawiono mapy wpływu poszczególnych zadań SW na realizację strategicznych celów rozwojowych kraju. Przegląd kluczowych dokumentów strategicznych pod kątem zawartych w nich celów i obszarów rozwojowych Polski uwzględnia następujące dokumenty o zasięgu ogólnokrajowym: Raport Polska 2030 Strategia Rozwoju Kraju na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kierunki Zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 Krajowy Program Reform na lata Raport o Kapitale Intelektualnym Polski Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Poza dokumentami o zasięgu krajowym, analizie poddane zostały 53 dokumenty regionalne. Dla każdego województwa analiza objęła strategie rozwoju województw, strategie innowacji oraz regionalne programy operacyjne. Ponadto, przeanalizowano pięć regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Przegląd głównych dokumentów strategicznych o zasięgu krajowym i regionalnym pozwala wyodrębnić zestaw celów, które są relatywnie spójne między analizowanymi dokumentami. Cele te przedstawia schemat /57

5 Schemat 1.1. Zestawienie spójnych celów rozwojowych w dokumentach strategicznych. Kapitał intelektualny Sprawne państwo (1) Poprawa jakości wykształcenia Polaków, dopasowanie ich umiejętności do wyzwań XXI wieku: rozwoju społeczeństwa informacyjnego, potrzeb zglobalizowanego rynku pracy, budowy kapitału społecznego (2) Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez odpowiednie bodźce: upowszechnienie life-long i life-wide learning oraz elastycznych form zatrudnienia, modernizacja systemu podatkowego i zabezpieczenia społecznego, podniesienie skuteczności aktywnych polityk rynku pracy, aktywizacja zawodowa seniorów (1) Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, zwiększenie udziału zaawansowanej technologicznie produkcji i usług w PKB i w eksporcie (2) Zwiększenie konkurencyjności (w tym szczególnie międzynarodowej) nauki polskiej i wzrost jej wkładu w rozwój gospodarczy kraju (3) Rozwój systemu zewnętrznego finansowania (ze źródeł prywatnych i publicznych) działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Innowacyjna gospodarka Źródło: opracowanie własne. Spójny rozwój regionów Wyrównanie szans rozwojowych osób z różnych obszarów dzięki systemowi edukacji, dostępowi do infrastruktury, bodźcom do aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększeniu mobilności (1) Wsparcie działalności Polaków jako przedsiębiorców, pracowników i obywateli poprzez odpowiednie regulacje, wysoką jakość usług publicznych i rozwój partnerstwa (2) Podniesienie efektywności wykorzystania środków publicznych m. in. poprzez rozwój e-administracji, modernizację procesów zarządzania, racjonalizację wydatków (3) Rozwój planowania strategicznego i konsekwentna realizacja celów strategicznych na poziomie kraju i regionów (1) Dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej i transportowej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy w XXI w. (w relacjach Polska świat oraz centra rozwojowe peryferie) (2) Zagwarantowanie ciągłości i wystarczalności dostaw energii z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z uwarunkowań polityki ochrony klimatu (3) Wsparcie rozwoju infrastruktury dla innowacji : powiązań sieciowych przedsiębiorstw, ośrodków nauki i instytucji usługowych wspierających działalność innowacyjną Infrastruktura Text 5/57

6 Analizy przeprowadzone w poszczególnych rozdziałach ostatecznie pozwoliły: nakreślić wspólną wizję rozwoju i zidentyfikować zbieżne cele rozwojowe Polski zawarte w głównych dokumentach strategicznych oraz przyporządkować do poszczególnych kluczowych obszarów rozwoju wyzwania i zadania dla SW (zarówno wewnątrz jak i zewnętrzne w stosunku do systemu SW), których realizacja może istotnie zwiększyć szanse osiągnięcia zidentyfikowanych strategicznych celów rozwojowych Polski. Na koniec warto podkreślić, że analizowane dokumenty, poza celami strategicznymi, często zawierają również propozycje konkretnych działań i rekomendacji mających służyć realizacji tych celów. W szczególności, w części dokumentów pojawiają się zapisy dotyczące działań w ramach SW. Niniejsza analiza nie bierze jednak tych propozycji pod uwagę, co wynika m.in. z faktu, że nie są one spójne pomiędzy dokumentami (zwłaszcza na poziomie mierników realizacji celów), a czasem są one dość kontrowersyjne. Niemniej, część propozycji została zaadresowana w części przyporządkowującej do poszczególnych kluczowych obszarów rozwoju kraju wyzwania i zadania dla SW. Tabele 1.1 oraz 1.2 systematyzują wpływ realizacji poszczególnych zadań SW (zewnętrznych i wewnątrz systemu SW) na cele rozwojowe kraju z wykorzystaniem analizy wpływów krzyżowych. 6/57

7 Tabela 1.1. Siła wpływu poszczególnych zadań SW (zewnętrznych w stosunku do systemu SW) na realizację celów rozwojowych kraju. Legenda: realizacja zadania SW istotnie przyczynia się do osiągnięcia danego celu strategicznego kraju realizacja zadania SW w umiarkowanym stopniu przyczynia się do osiągnięcia danego celu strategicznego kraju Cele rozwojowe Polski wynikające z krajowych dokumentów strategicznych Kapitał intelektualny Innowacyjna gospodarka Sprawne państwo Infrastruktura Poprawa jakości wykształcenia, budowa kapitału społecznego Wzrost aktywności zawodowej Wzrost innowacyjności firm Wzrost konkurencyjności nauki polskiej Zapewnienie zewnętrznego finansowania innowacyjności przedsiębiorstw Wysoka jakość otoczenia instytucjonalnego gospodarki Wzrost efektywności wykorzystania środków publicznych Rozwój planowania strategicznego i skuteczne wdrażanie strategii Dostosowanie infrastruktury do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy Modernizacja energetyki z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych Wsparcie rozwoju infrastruktury dla innowacji Spójność regionalna Rozwój regionów Zadania SW wspierające wypełnianie celów rozwojowych Polski Kapitał intelektualny Innowacyjna gospodarka Sprawne państwo Infrastru ktura Rozwój regionów Dostarczanie odpowiedniej ilości wyedukowanej siły roboczej Kształcenie specjalistów o umiejętnościach dopasowanych do potrzeb rynku pracy Zapewnienie odpowiedniego zestawu ogólnych (niespecjalistycznych) kompetencji Wsparcie wykorzystania wiedzy w działalności gospodarczej i społecznej Wzrost skali komercjalizacji prac badawczorozwojowych Zacieśnienie współpracy SW z sektorem przedsiębiorstw i sektorem publicznym Zapewnienie światowego poziomu badań naukowych Świadczenie wysokiej jakości usług w obszarze edukacji, badań oraz usług publicznych Zarządzanie SW prowadzące do efektywnego kosztowo wykorzystania środków publicznych Aktywne wspieranie realizacji celów strategicznych rozwoju kraju i regionów Udział w tworzeniu infrastruktury badawczorozwojowej ( infrastruktury dla innowacji ) Zapewnienie podaży absolwentów o kwalifikacjach wymaganych do tworzenia i utrzymania infrastruktury Wsparcie budowy potencjału regionu w zakresie kapitału intelektualnego i innowacyjności Bezpośredni udział w wykorzystaniu potencjału regionu Oferowanie możliwie szerokiego i dopasowanego do potrzeb lokalnych wachlarza usług publicznych Źródło: Opracowanie własne. 7/57

8 Tabela 1.2. Siła wpływu poszczególnych zadań SW (wewnątrz systemu SW) na realizację celów rozwojowych kraju. Legenda: realizacja zadania SW istotnie przyczynia się do osiągnięcia danego celu strategicznego kraju realizacja zadania SW w umiarkowanym stopniu przyczynia się do osiągnięcia danego celu strategicznego kraju Kapitał intelektualny Poprawa jakości wykształcenia, budowa kapitału społecznego Wzrost aktywności zawodowej Cele rozwojowe Polski wynikające z krajowych dokumentów strategicznych Innowacyjna gospodarka Sprawne Państwo Infrastruktura Wzrost innowacyjności firm Wzrost konkurencyjności nauki polskiej Zapewnienie zewnętrznego finansowania innowacyjności przedsiębiorstw Wysoka jakość otoczenia instytucjonalnego gospodarki Wzrost efektywności wykorzystania środków publicznych Rozwój planowania strategicznego i skuteczne wdrażanie strategii Dostosowanie infrastruktury do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy Modernizacja energetyki z uwzględnieniem uwarunkowań klimatycznych Wsparcie rozwoju infrastruktury dla innowacji Spójność regionalna Rozwój regionów Zadania SW wspierające wypełnianie celów rozwojowych Polski Kształcenie Badania i rozwój Relacje z otoczeniem Procesy wewnętrzne Poprawa jakości, elastyczność Edukacja przez całe życie (LLL) Orientacja na efekty Mobilność kadry i studentów Innowacyjność (studia oparte o wyniki najnowszych badań i innowacji) Integracja z innymi systemami kształcenia Programy badawcze (koordynacja, interdyscyplinarność) Zarządzanie projektami Centra i sieci doskonałości Praktyczne wykorzystanie wyników badań Odpowiedzialność społeczna Kształcenie na potrzeby rynku pracy Transfer wiedzy i innowacji Relacje z sektorem publicznym Relacje regionalne Współpraca międzynarodowa i integracja z UE (kształcenie, badania, zarządzanie, innowacyjność) Finansowanie Zarządzanie strategiczne Zarządzanie i rozwój kadr Zarządzanie jakością Infrastruktura Monitoring i benchmarking Źródło: Opracowanie własne. 8/57

9 2. Uzasadnienie przyjętego podejścia do analizy Od 1989 roku, przez minione 20 lat osiągnęliśmy bardzo wiele, zmieniając gospodarkę centralnie planowaną w dynamiczną gospodarkę rynkową zdolną do konkurencji na globalnym rynku. Najlepszym dowodem naszych sukcesów w minionych dwóch dekadach jest fakt, że Polska jako jedyny kraj w Europie jest zdolny przetrwać największy globalny kryzys finansowy od 80 lat bez wchodzenia w recesję. Jednak w tym okresie ponieśliśmy dwie porażki: pierwsza to utrwalenie kultury deficytu, gdy w każdym roku w minionych dwudziestu sektor finansów publicznych wykazywał deficyt. Druga porażka to dramatyczna niezdolność rządów do wdrożenia zarządzania strategicznego. Najlepszym udokumentowaniem tej drugiej porażki jest opracowanie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z czerwca 2007 r., które podsumowuje 406 strategii rządowych uchwalonych po 1989 roku. 1 Strategie te nie były oparte na wspólnej wizji Polski, często były wzajemnie sprzeczne, były pozbawione mierników mierzących postęp w realizacji strategii i przez to nie były skutecznie wprowadzane w życie. Pewien przełom w zarządzaniu strategicznym w Polsce dokonał się po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gdy zostaliśmy zmuszeni do długoterminowego planowania strategicznego w związku z wykorzystaniem funduszy unijnych. Ale nawet wtedy dokumenty strategiczne takie jak Strategia Rozwoju Kraju na lata miały niewielki wpływ na bieżące prace rządu i administracji publicznej. Pewną nadzieję na zmianę tego stanu rzeczy daje przyjęcie przez rząd Donalda Tuska dokumentu Polska 2030, który określa długoterminowe wyzwania rozwojowe Polski i ma zapoczątkować powstanie kultury planowania strategicznego na szczeblu rządowym jako procesu, który sięga ponad krótkookresowe cykle polityczne. Prace nad Strategią Rozwoju Szkolnictwa Wyższego do 2020 roku (SSW2020) dobrze wpisują się w ten proces nowego planowania strategicznego. Dotychczas sektorowe dyskusje strategiczne często abstrahowały, częściowo lub zupełnie, od globalnego kontekstu, rzadko uwzględniały także szerszy kontekst gospodarczy, społeczny czy kulturowy, skupiały się natomiast na krótkookresowych problemach danego sektora. Metoda, którą przyjęliśmy w pracach nad Strategią przyjmuje za punkt wyjścia wizję Polski, jej długookresowe cele rozwojowe oraz analizę globalnych uwarunkowań. Opisuje to rysunek Ocena rządowych dokumentów strategicznych przyjętych w latach , Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Czerwiec /57

10 Rysunek 2.1. Praca nad strategią rozwoju szkolnictwa wyższego schemat procesu Założenia UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE (np. zmiany demograficzne, procesy globalne) PRIORYTETY ROZWOJU KRAJU (na podstawie dokumentów rządowych np. Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030) OBECNY STAN SZKOLNICTWA WYŻSZEGO (na podstawie analizy dostępnych dokumentów np. OECD Review, Projekt założeń reformy ) Misja i wizja szkolnictwa wyższego Realizacja Ewaluacja Cele (SMART) Działanie Finansowanie Proces ciągły Czy działania przybliżają do osiągnięcia celów? Czy działania są efektywne? Czy środki finansowe są alokowane optymalnie? Źródło: opracowanie własne. Celem niniejszego raportu cząstkowego jest przedstawienie mapy celów rozwojowych Polski wynikających z kluczowych dokumentów strategicznych oraz wskazanie, w jaki sposób SW może przyczynić się do ich realizacji. Zgodnie z przyjętą koncepcją budowania strategii SSW2020 (por. schemat powyżej), w tej części analizy nie podejmujemy się przeglądu dokumentów strategicznych pod kątem proponowanych w nich konkretnych działań i rekomendacji mających służyć realizacji celów strategicznych. W szczególności, sformułowana przez nas lista zadań dla SW nie odzwierciedla konkretnych propozycji działań w obszarze SW zawartych z przeanalizowanych dokumentach strategicznych. Część dokumentów myli bowiem zadania z konkretnymi działaniami, proponowane działania są często kontrowersyjne, zaś formułowane mierniki realizacji celów są sprzeczne między poszczególnymi dokumentami 2. W efekcie, analiza została przeprowadzona według następującego schematu: w pierwszej kolejności dokonano przeglądu krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych, identyfikując wynikające z nich główne cele rozwojowe; następnie dokonano próby usystematyzowania formułowanych celów i wskazania tych z nich, które są spójne dla większości analizowanych dokumentów; w kolejnym kroku zaproponowano zestaw takich zadań dla SW, które mogą przyczynić się do realizacji zidentyfikowanych strategicznych celów rozwojowych kraju; na koniec przedstawiono mapy potencjalnego wpływu poszczególnych wewnętrznych i zewnętrznych zadań systemu SW na realizację strategicznych celów rozwojowych kraju. 2 Nie mniej, duża część działań w ramach systemu SW została zaadresowana w rozdziale 6 10/57

11 3. Cele i obszary rozwoju Polski w kluczowych krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych 3.1. Schemat zależności pomiędzy poszczególnymi dokumentami strategicznymi Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (rysunek 3.1.1), docelowo najważniejszym dokumentem strategicznym w Polsce ma być Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (DSRK), która w założeniu ma być kompleksowym dokumentem horyzontalnym charakteryzującym się minimum 15-letnim okresem realizacji. Aktualnie ramy dla DSRK określa raport Polska Na bazie DSRK powinna być tworzona tzw. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK), a więc dokument horyzontalny o 4-10-letniej perspektywie realizacji. Aktualnie obowiązującą ŚSRK jest Strategia Rozwoju Kraju na lata Wszystkie strategie sektorowe i regionalne, a więc także Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (SSW2020), powinny uwzględniać zapisy ŚSRK, a pośrednio także DSRK. 11/57

12 Rysunek Układ dokumentów strategicznych Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (aktualnie brak) Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (Strategia Rozwoju Kraju ) Strategie Rozwoju Inne instrumenty prawne i finansowe Narodowa Strategia Spójności (NSRO) Strategie rozwoju poszczególnych obszarów lub dziedzin Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Programy operacyjne Programy rozwoju, w tym programy wieloletnie Strategie ponadregionalne Strategie rozwoju województw Programy rozwoju Programy wojewódzkie Regionalne programy operacyjne Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Przedstawiony powyżej schemat dobrze ilustruje dwie istotne słabości planowania strategicznego w Polsce: skrajną centralizację procesu planowania strategicznego w przedstawionej przez MRR koncepcji strategie regionalne powstają przez dezagregację na regiony założeń strategii ogólnopolskich nie ma tu miejsca ani na własną koncepcję rozwoju regionu, ani na interakcję pomiędzy działaniami regionów, a kształtowaniem strategii ogólnopolskich; konsekwencją takiego stanu rzeczy może być spowolnienie rozwoju regionów o najwyższym potencjale rozwojowym; w zaproponowanym schemacie nie zarysowano żadnych procedur przekształcania założeń strategii w postanowienia planów o charakterze operacyjnym, w tym w plany finansowe; w konsekwencji strategie są tworzone bez oceny ich wykonalności, a plany finansowe (w tym budżet państwa i budżety samorządowe) są tworzone według procedur, w których priorytety obowiązujących strategii nie znajdują odzwierciedlenia. 12/57

13 Strategie stają się z wymienionych powyżej powodów dokumentami o charakterze politycznych deklaracji, a nie realną podstawą do budowania szczegółowych planów wykonawczych Przegląd kluczowych dokumentów strategicznych o zasięgu krajowym Przegląd kluczowych dokumentów strategicznych pod kątem zawartych w nich celów i obszarów rozwojowych Polski uwzględnia następujące dokumenty o zasięgu ogólnokrajowym: Raport Polska 2030 Strategia Rozwoju Kraju na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Kierunki Zwiększania Innowacyjności Gospodarki na lata Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 Krajowy Program Reform na lata Raport o Kapitale Intelektualnym Polski Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska Raport Polska 2030 Dokument opracowany w 2009 r. przez Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów pod redakcją Michała Boniego. W założeniu ma on na celu krytyczne podsumowanie dotychczasowego rozwoju Polski po 1989 r. (okres transformacji) oraz rozpoczęcie debaty publicznej nad wyzwaniami stojącymi przed Polską w najbliższej przyszłości (rozpoczęcie okresu modernizacji). Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, tworzy on ramy dla Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju dokumentu, który, zgodnie z Planem Pracy Rady Ministrów, ma pełnić główną rolę w procesie projektowania, tworzenia i wdrażania interwencji publicznej służącej rozwojowi Polski w perspektywie wieloletniej. Raport Polska 2030 zawiera diagnozę dziesięciu kluczowych obszarów życia społecznogospodarczego, przedstawia najistotniejsze dylematy i priorytety rozwojowe kraju oraz rekomendacje najważniejszych działań na najbliższe dwadzieścia lat w tych obszarach. W każdym z obszarów dokonuje też identyfikacji szczegółowych miar sukcesu. Przyjęta przez autorów konstrukcja raportu sprawia, że nie jest możliwe jednoznaczne oddzielenie kluczowych celów rozwojowych od konkretnych działań, które mają służyć realizacji pewnych bardziej ogólnych celów. Poniżej przedstawiamy zestawienie głównych obszarów wraz z przypisanymi do każdego z nich propozycjami celów/działań. 13/57

14 Obszar analizy: Wzrost i konkurencyjność zwiększenie podaży pracy; podniesienie kwalifikacji i indywidualnej produktywności; podniesienie podaży kapitału; wzrost innowacyjności gospodarki; zwiększenie adaptacyjności do szoków gospodarczych i stabilności makroekonomicznej. Obszar analizy: Sytuacja demograficzna eliminacja tych elementów systemu emerytalnego, które umożliwiają wczesną dezaktywację z rynku pracy; zapewnienie zachęt do jak najdłuższej kontynuacji kariery zawodowej; stworzenie systemu wspierającego procesy podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie; zwiększenie dzietności; zmniejszenie głębokości cykli demograficznych; przygotowanie Polski do sytuacji kraju imigracji netto. Obszar analizy: Wysoka aktywność zawodowa oraz adaptacyjność zasobów pracy zwiększenie aktywności ekonomicznej ludności; zwiększenie gotowości obywateli do udziału w edukacji ustawicznej; zapewnienie oferty edukacyjnej w odpowiedniej ilości i na odpowiednim poziomie; zagwarantowanie swobodnego kształtowania płac oraz sposobu współpracy pracodawcy z pracownikiem; ograniczenie zatrudnienia nierejestrowanego; zreformowanie systemu podatkowo-zasiłkowego w taki sposób, by podejmowanie legalnej pracy zawsze wiązało się z istotnym przyrostem dochodów dla całego gospodarstwa domowego; poprawa funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia. Obszar analizy: Odpowiedni potencjał infrastruktury zwiększenie dostępności transportowej i telekomunikacyjnej Polski w relacjach ze światem; zwiększenie dostępności transportowej i telekomunikacyjnej centrów rozwojowych w Polsce w relacjach z regionami o peryferyjnym charakterze; eliminacja zagrożenia wykluczeniem cyfrowym. Obszar analizy: Bezpieczeństwo energetyczno-klimatyczne opracowanie planu na rzecz ochrony zasobów naturalnych i środowiska; przygotowanie i wdrożenie planu rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii; stworzenie przesłanek dla planu bezpieczeństwa energetycznego; opracowanie i wdrożenie planu efektywności energetycznej. 14/57

15 Obszar analizy: Gospodarka oparta na wiedzy i rozwój kapitału intelektualnego zwiększenie dostępu do wczesnej edukacji (w grupie wiekowej do 6 lat); wprowadzenie mechanizmów współfinansowania wydatków na edukację dzieci oraz na korzystanie przez nie z instytucji kulturalnych i sportowych; bardziej odważne niż dotąd wprowadzanie mechanizmów konkurencji do systemu edukacji; zwiększenie efektywności środków alokowanych na podmioty działające w sferze szkolnictwa wyższego i nauki; pozyskiwanie inwestycji zagranicznych w sektorach opartych na wiedzy; mocniejsze powiązanie instytucji sektora edukacji na wszystkich jego poziomach z sektorem gospodarki; wypracowanie nowych form wspierania integracji środowisk naukowych, biznesowych i kulturalnych na poziomie regionalnym i lokalnym; unowocześnienie i poszerzenie zakresu oddziaływania systemu wspierania innowacji polskich przedsiębiorstw; zmiana dominującej formuły kształcenia dorosłych opartej na szkolnych metodach edukacji formalnej na rzecz zwiększenia dostępu do różnorodnych form edukacji pozaformalnej i nieformalnej; konsekwentne działania w sferze prawnej i organizacyjnej na rzecz zmiany obowiązującego statusu nauczycieli zdefiniowanego przez Kartę Nauczyciela oraz długoletnią praktykę; zwiększenie integracji ze światem polskiego systemu edukacji i innowacji. Obszar analizy: Solidarność i spójność regionalna zwiększenie atrakcyjności polskich metropolii, zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej; zapewnienie skutecznego wyrównywania szans rozwojowych osób z różnych środowisk i obszarów przez system edukacji; zniwelowanie nierówności w korzystaniu z technologii informatycznych oraz wytworzenie efektywnego modelu implementacji nowych technologii i uruchomienie trwałego mechanizmu ich absorpcji w przyszłości; poprawa dostępności głównych centrów miejskich wewnątrz kraju; ujednolicenie regulacji dotyczących mieszkańców wsi i miast oraz ograniczenie narzędzi zniechęcających osoby zatrudnione w rolnictwie do pozarolniczej aktywności zawodowej. Obszar analizy: Poprawa spójności społecznej poprawa efektywności systemu transferów społecznych, m.in. poprzez ich lepsze ukierunkowanie, wspieranie mechanizmów wychodzenia z wykluczenia i utrzymywania aktywności zawodowej, zwłaszcza osób starszych; wyeliminowanie barier, które uniemożliwiają osobom z dysfunkcjami i deficytami korzystanie z szeroko rozumianych usług społecznych; przygotowanie się na nowe oblicza wykluczenia społecznego, które już obecnie występują w innych krajach i nieuchronnie pojawią się również w Polsce (np. wykluczenie cyfrowe, ubóstwo energetyczne); 15/57

16 zmiana metod dochodzenia do kompromisów w zakresie tych instrumentów polityki społecznej, których efekty są długofalowe (od kompromisów politycznych do kompromisów merytorycznych); zwiększenie otwartości na zmieniające się aspiracje ludzi oraz zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw i modeli życia rodzinnego; ograniczanie deficytu mieszkaniowego; opracowanie zestawu instrumentów minimalizujących fawelizację miast; pogłębienie diagnozy w zakresie sytuacji w małych miastach; zmiana podejścia do roli samorządów w zakresie walki z wykluczeniem społecznym. Obszar analizy: Sprawne państwo wprowadzenie skoordynowanego programu kompleksowych zmian funkcjonowania Kancelarii Premiera i wszystkich resortów centralnych; opracowanie i wdrożenie funkcjonalnie przemyślanego procesu przygotowania projektów regulacji na poziomie rządu; wprowadzenie kompleksowych, przejrzystych i na bieżąco uaktualnianych administracyjnych interpretacji przepisów, które są szczególnie szeroko stosowane (interpretacje podatkowe, wykładnie stosowania przepisów antymonopolowych itp.); wytworzenie stabilnych relacji operacyjnych i poprawę komunikacji na linii administracja centralna/rząd/parlament; wzrost znaczenia zaplecza eksperckiego w postaci niezależnych, pozarządowych instytucji typu think-tank, oraz budowa mechanizmu konkurencyjnego i grantowego współfinansowania ze środków publicznych działalności pro publico bono tych organizacji; zbudowanie realnej i elektronicznej platformy debaty publicznej umożliwiającej efektywny dialog interesariuszy oraz wymianę wiedzy i opinii dotyczących proponowanych regulacji; poprawa efektywności systemu sądowego; zapewnienie wzrostu jakości usług publicznych m.in. poprzez wprowadzenie odpowiednich standardów zarządzania oraz zapewnienie wysokiej jakości kadry menedżerskiej; jak najszersza prywatyzacja lub outsourcing usług publicznych do sektora prywatnego; poprawa jakości komunikacji społecznej. Obszar analizy: Wzrost kapitału społecznego stymulowanie wzrostu wzajemnego zaufania; naprawa infrastruktury instytucjonalnej państwa; zwiększenie troski o dobro wspólne; poprawa jakości przestrzeni i debaty publicznej; wspieranie aktywności obywatelskiej indywidualnej oraz zinstytucjonalizowanej; zwiększenie roli potencjału kreatywnego i intelektualnego. 16/57

17 Strategia Rozwoju Kraju na lata Dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Został określony jako strategiczny dokument wyznaczający cele i priorytety rozwoju społecznogospodarczego Polski, identyfikujący warunki szybkiego rozwoju, a także określający obszary kluczowe dla ich osiągnięcia. Zgodnie z zapisami dokumentu, Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym odniesienie dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto, SRK jest podstawową przesłanką dla Narodowej Strategii Spójności (Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia), Krajowego Planu Strategicznego dla Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Rybołówstwa oraz wynikających z nich programów operacyjnych. SRK przedstawia następującą wizję Polski do 2015: Polska w 2015 roku to kraj o wysokim poziomie i jakości życia mieszkańców oraz silnej i konkurencyjnej gospodarce, zdolnej do tworzenia nowych miejsc pracy. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. W celu osiągnięcia tego celu określono sześć celów priorytetowych, a także listę działań niezbędnych do ich osiągnięcia: Priorytet: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju gospodarczego; rozwój przedsiębiorczości; zwiększanie dostępu do zewnętrznego finansowania inwestycji; podniesienie poziomu technologicznego gospodarki przez wzrost nakładów na badania i rozwój oraz innowacje; rozwój społeczeństwa informacyjnego; ochrona konkurencji; wzrost eksportu i współpraca z zagranicą; rozwój sektora usług; restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych i prywatyzacja; modernizacja rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Priorytet: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej optymalizacja i podniesienie jakości systemu transportowego kraju; tworzenie instytucjonalnych i finansowych bodźców do inwestowania w mieszkalnictwo; rozwijanie technik informacyjnych i komunikacyjnych; tworzenie rozwiązań na rzecz inwestycji i modernizacji majątku wytwórczego, przesyłowego i dystrybucyjnego w energetyce; wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wody pitnej wysokiej jakości, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, drganiami i wibracjami; 17/57

18 zapewnianie wystarczającego dostępu do edukacji, usług zdrowotnych, opiekuńczych i socjalnych, usług związanych z administracją i wymiarem sprawiedliwości, a także infrastruktury do wykorzystania czasu wolnego. Priorytet: Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i zmniejszanie obciążeń pracodawców; upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia oraz wzrost mobilności zasobów pracy; inicjatywy na rzecz równości szans na rynku pracy; dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy; rozwijanie instytucji dialogu społecznego i wzmacnianie negocjacyjnego systemu stosunków między pracownikami i pracodawcami; poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy; wzrost efektywności instytucjonalnej obsługi rynku pracy; prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej. Priorytet: Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa budowa zasługującej na społeczne zaufanie, sprawnej władzy publicznej oraz przeciwdziałanie korupcji; wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych; promocja polityki integracji społecznej, w tym prorodzinnej, zwłaszcza w zakresie funkcji ekonomicznych, opiekuńczych i wychowawczych; zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i poczucia bezpieczeństwa; bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny; rozwój obszarów wiejskich; rozwój przedsiębiorczości i aktywności pozarolniczej; wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych; rozwój i poprawa infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich; wzrost jakości kapitału ludzkiego oraz aktywizacja zawodowa mieszkańców wsi. Priorytet: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej podniesienie konkurencyjności polskich regionów; wyrównanie szans rozwojowych obszarów problemowych Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Dokument opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2007 r., który określa najważniejsze kierunki wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia mają być punktem odniesienia przy opracowywaniu programów operacyjnych. Uwzględniają one zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata oraz Krajowego Programu Reform na lata /57

19 Dokument zawiera m.in. diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej Polski, określa najważniejsze obszary wyzwań oraz wizję rozwoju Polski do 2013 r., definiuje podstawowe zasady i cele polityki spójności, a także określa wskaźniki służące do oceny stopnia realizacji tych celów. Ponadto, przedstawia alokację środków finansowych na poszczególne programy oraz ramy systemu realizacji, a także opis programów operacyjnych, realizujących zakładane w NSRO cele. Celem strategicznym NSRO jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poziomu spójności społecznej. W celu realizacji celu strategicznego NSRO, określonych zostało sześć szczegółowych celów horyzontalnych. Ponadto, do każdego z nich przypisano kluczowe obszary działań: Cel szczegółowy: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa wzmacnianie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań; wzmacnianie mechanizmów partnerstwa między administracją publiczną a sektorem trzecim; wsparcie dla instytucji realizujących NSRO. Cel szczegółowy: Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej wzrost poziomu edukacji społeczeństwa oraz poprawa jakości kształcenia; aktywna polityka rynku pracy; tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości; przeciwdziałanie ubóstwu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu; wzmocnienie potencjału zdrowotnego kapitału ludzkiego. Cel szczegółowy: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski powiązanie głównych ośrodków gospodarczych w Polsce siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz nowoczesnymi sieciami kolejowymi oraz zapewnienie powiązań komunikacyjnych w relacjach europejskich (w ramach sieci TEN-T); zwiększenie udziału transportu publicznego w obsłudze mieszkańców; zapewnienie i rozwój infrastruktury ochrony środowiska; dywersyfikacja źródeł energii oraz ograniczenie negatywnej presji sektora energetycznego na środowisko naturalne; wsparcie podstawowej infrastruktury społecznej. Cel szczegółowy: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług wspieranie działalności wytwórczej przynoszącej wysoką wartość dodaną; rozwój sektora usług; poprawa otoczenia funkcjonowania przedsiębiorstw i ich dostępu do zewnętrznego finansowania; rozwój społeczeństwa informacyjnego; zwiększenie inwestycji w badania i rozwój i tworzenie rozwiązań innowacyjnych. 19/57

20 Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej pełniejsze wykorzystanie potencjału endogenicznego największych ośrodków miejskich; przyspieszenie rozwoju województw Polski Wschodniej; przeciwdziałanie marginalizacji i peryferyzacji obszarów problemowych; wspomaganie rozwoju współpracy terytorialnej. Cel szczegółowy: Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich wyrównywanie szans rozwojowych na obszarach wiejskich; wspomaganie zmian strukturalnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, (PO IG), przygotowany w 2007 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest jednym z instrumentów realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Jak wskazuje dokument, wszystkie osie priorytetowe PO IG mają na celu wspieranie innowacyjności oraz działań, które wspomagają innowacyjność. Innowacyjność została zdefiniowana jako wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji. PO IG w swoich założeniach, celach i osiach priorytetowych bazuje przede wszystkim na odnowionej Strategii Lizbońskiej oraz Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, natomiast na poziomie krajowym na Strategii Rozwoju Kraju na lata , Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata oraz Krajowym Programie Reform na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej na lata Dokument zawiera m.in. diagnozę wybranych obszarów służących budowie i rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy, określenie celu głównego oraz celów cząstkowych, a także strategię i miary stopnia ich realizacji. Ponadto, zdefiniowane zostały osie priorytetowe, które określają zakres interwencji publicznej w ramach PO IG. PO IG zawiera też opis instytucjonalnego systemu wdrażania oraz tablice finansowe prezentujące podział środków na poszczególne osie priorytetowe i lata ich wprowadzania. Cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka został zdefiniowany jako Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W ramach celu głównego wyłoniono sześć celów szczegółowych. W każdym z nich można wyodrębnić listę działań o charakterze priorytetowym: Cel szczegółowy: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw wzmocnienie znaczenia innowacji (produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych) w działalności przedsiębiorstw w sektorach produkcyjnym i usługowym; stymulowanie wzrostu nakładów inwestycyjnych, w tym na prowadzenie prac B+R w przedsiębiorstwach; wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu ze szczególnym uwzględnieniem sfery nauki; 20/57

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna państwa w latach 2007-2013

Polityka innowacyjna państwa w latach 2007-2013 Polityka innowacyjna państwa w latach 2007- Beata Lubos Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Priorytety i formy badań naukowych i prac rozwojowych w ramach Polskiej Platformy Technologicznej

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020

POWIĄZANIA OSI PRIORYTETOWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO POWIĄZANIA OSI OWYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE UE, KRAJU, REGIONU RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] Opole, kwiecień 2014 r. 2 Załącznik nr 2 do projektu RPO WO 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy

Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Strategiczne planowanie na Mazowszu jako Regionie Wiedzy Konferencja pt. Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego jako kluczowe czynniki wdrażania polityki strukturalnej w latach 2007-2013 26

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie

Analiza zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie Analiza zewnętrznych uwarunkowań rozwoju Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie Grudzień 2011 Spis treści Spis treści...2 1. Informacje wstępne...3 2. Uwarunkowania wynikające z dokumentów

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo