Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, Toruñ, tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, 87-100 Toruñ, tel. 056 619 48 00, www.hotelfilmar.pl"

Transkrypt

1 Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, Toruñ, tel ,

2 NEWS Budynek hotelu Filmar przeszed³ kolejn¹ przebudowê. Jego oblicze uleg³o diametralnej zmianie. Teraz mo na okreœlaæ je mianem czterogwiazdkowego Jedna - Przebudowa hotelu pod wzglêdem logistycznym i in ynieryjnym by³a naprawdê skomplikowan¹ spraw¹ - mówi Katarzyna Borawska, kierownik Recepcji i S³u by Piêter, która w hotelu Filmar pracuje od dnia jego otwarcia - Chodzi³o bowiem o to, eby firma mog³a funkcjonowaæ normalnie, przyjmowaæ goœci, organizowaæ konferencje, a równoczeœnie prowadziæ prace remontowe. Dziœ, kiedy wszystko dobiega ju koñca, z satysfakcj¹ patrzymy na to, co uda³o nam siê zrobiæ. Na wszystkich piêtrach wyburzono œciany dzia³owe i sufity, aby zwiêkszyæ powierzchniê pokoi dwuosobowych do 18 metrów kwadratowych, a pokoi jednoosobowych do 14 metrów kwadratowych. Zamontowana zosta³a nowoczesna w stylistyce elewacja aluminiowa, dobudowane zosta³o gwiazdka wiêcej Modernizacje i zmiany budynku Hotelu Filmar trwa³y prawie rok. Doprowadzi³y one do wyraÿnego podniesienia standardu us³ug hotelu Filmar. Przebudowane zosta³y bowiem wszystkie piêtra. zadaszenie i podjazd dla autokarów, wymienione zosta³y wszystkie drzwi i okna. Aby podnieœæ komfort pobytu goœci w hotelach zastosowano nowoczesne materia³y budowlane, dziêki którym znacznie podniós³ siê wspó³czynnik dÿwiêkoch³onnoœci œcian. We wszystkich drzwiach pokoi zrezygnowano z tradycyjnych zamków, na rzecz elektronicznych, co zwiêkszy³o bezpieczeñstwo Goœci. Na wszystkich piêtrach, we wszystkich pomieszczeniach wymieniono wyk³adziny pod³ogowe - na grubsze i wytrzymalsze. Zaœ w pokojach zainstalowano indywidualnie sterowan¹ klimatyzacjê. - Tak e samo wyposa enie pokoi zdecydowanie uleg³o poprawie dodaje Katarzyna Borawska Szerokie ³ó ka, sprzêt ³azienkowy, meble, telewizory LCD, sejfy. Wszystko po to, Szklanka nie podskoczy Tak du ego, jednoczêœciowego baru nie ma w adnym toruñskim lokalu. Aby umieœciæ go wewn¹trz budynku, wymontowano czêœæ hotelowych okien. Piêciometrowy blat (ok.200 kg wagi) wniesiono do restauracji przy pomocy dÿwigu. fot. Grzegorz Olkowski Filmar chce zorganizowaæ mistrzostwa œwiata barmanów. Maj¹ odbyæ siê na najwiêkszym w Toruniu, wa ¹cym prawie tonê barze, który wykonano z malezyjskiego drewna merbau aby zyskaæ jedn¹ gwiazdkê, któr¹ mieæ mo emy, ale nie musimy. Zmianie uleg³a te organizacja pracy w kuchni oraz jakoœæ serwowanych przez restauracje hotelowe potraw. Przebudowane i powiêkszone zosta³o zaplecze kuchenne, w którym zamontowane zosta³y nowoczesne urz¹dzenia gastronomiczne. - Decyduj¹c siê na taki zakup kierowaliœmy siê osi¹gniêciem dwóch celów - mówi Wojciech opaciñski, dyrektor generalny hotelu Filmar w Toruniu. - Po pierwsze zale y nam na zorganizowaniu mistrzostw œwiata barmanów. Rozmowy w tej sprawie niedawno siê rozpoczê³y. A po drugie, wielu naszych goœci yczy³o sobie, aby œlizgaæ do nich szklanki po naprawdê d³ugim blacie, na którym nie bêdzie adnego ³¹czenia. Dziêki idealnie wypolerowanej powierzchni szklanka nie podskoczy. My zaœ zawsze wykonujemy proœby naszych Goœci. Monta nowego baru w Filmarze jest elementem modernizacji czêœci hotelowych pomieszczeñ. Organizacja coraz powa niejszych spotkañ biznesowych w nowoczesnym Centrum Konferencyjnym wymaga od zarz¹du hotelu nieustannych inwestycji podnosz¹cych jakoœæ œwiadczonych us³ug. - Specjalizujemy siê w obs³udze biznesmenów i przedsiêbiorców z najwy szej pó³ki - dodaje Wojciech opaciñski. - A oni maj¹ swoje wymagania Organizowane u nas spotkania prawie zawsze przenosz¹ siê do restauracji. Nowy bar wykonano z malezyjskiego drewna merbau. Aby poddaæ je obróbce, u yto specjalistycznych narzêdzi - merbau jest bowiem drewnem twardym i ciê kim. Wykonania tego zlecenia podjê³a siê jedna z gdañskich stoczni jachtów. Ca³y bar wa y ponad 850 kilogramów. Jego wystrój nawi¹zuje stylistyk¹ do wyposa enia luksusowego jachtu. NEWS Dyrekcja Filmaru prowadzi rozmowy w sprawie organizacji Miêdzynarodowych Mistrzostw Barmanów Poleje siê do szklanek Do Torunia przyjad¹ wkrótce najlepsi barmani na œwiecie prawdziwi mistrzowie nie tylko mieszania drinków, ale równie efektownego ich przyrz¹dzania. Bêd¹ wiêc onglowaæ butelkami, w locie zmieszaj¹ przeró ne alkohole, a wszystko to w rytmie znakomitej muzyki klubowej. - Montuj¹c w naszej restauracji ekskluzywny bar, zak³adaliœmy, e uda siê postawiæ przy nim najlepszych barmanów - stwierdza Wojciech opaciñski, dyrektor Filmaru. - Doœæ szybko narodzi³ siê pomys³ zorganizowania przy nim naprawdê oryginalnego i markowego pokazu. Miêdzynarodowe mistrzostwa barmanów to dobry pomys³. Organizacj¹ imprezy zajmie siê doœwiadczona w tej bran y grupa Król Baru. Ma ju ona Karkóweczka pod okiem kuchni Filmaru Ponad 160 osób stanê³o przy grillach, podczas V Mistrzostw Torunia w Grillowaniu, imprezie organizowanej na cumpingu Tramp przez MOSiR. Wielki festyn z udzia³em kilkuset osób odby³ siê 20 wrzeœnia. Przez kilka godzin zapach sma onej karkówki, ryby i boczku unosi³ siê nad Wis³¹. Ka dy uczestnik grillowania mia³ do dyspozycji taki sam kawa³ek miêsa, do tego bogaty zestaw przypraw oraz inne dodatki jak miód oraz cebula. Niektórzy przynosili w³asne produkty: owoce i zio³a. Cennych porad udziela³ Robert Borzymowski szef kuchni hotelu Filmar. Najwa niejsze w grillowaniu jest utrzymanie sta³ej temperatury na palenisku oraz dobór odpowiednich przypraw. Ostro nie z sol¹, apelowa³ specjalista. Zachêca³ te do eksperymentów z warzywami, szczególnie kukurydz¹. Najlepsz¹ karkówkê wyczarowa³a na grillu pani Ewa Rygielska, drugie miejsce zaj¹³ pan Andrzej Melerski. Miejsce trzecie zajêli: El bieta Rutkowska i Rados³aw Kornacki. Ich dania by³y odpowiednio doprawione, wysma one, ³adnie podane na talerzu. Palce lizaæ. Nagrod¹ g³ówn¹ w konkursie by³o zaproszenie na kolacjê do restauracji hotelu Filmar. w swoim dorobku przygotowanie kilkudziesiêciu podobnych spotkañ. - Chcemy w Filmarze zorganizowaæ coœ naprawdê niesamowitego, zapieraj¹cego dech w piersiach - mówi Marcin ukasiewicz, lider barmañskiej grupy Król Baru. - W zwi¹zku z t¹ w³aœnie imprez¹ nawi¹zaliœmy ju kontakt z kilkoma najlepszymi barmanami specjalizuj¹cymi siê z pokazach flair. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosiæ ich do toruñskiego Filmaru. Œwiatowa czo³ówka pilotów w lataniu precyzyjnym goœci³a w Filmarze Mistrzowie przestworzy Nieprzypadkowo mistrzowie i artyœci przestworzy wybrali Filmar za miejsce swojego pobytu w Toruniu. W lipcu 2009 roku na toruñskim niebie odby³y siê XIX Samolotowe Mistrzostwa Œwiata w Lataniu Precyzyjnym. Organizatorzy chc¹c jak najlepiej ugoœciæ œwiatow¹ czo³ówkê pilotów, starali siê wybraæ dla nich jak najlepszy hotel. Wybór okaza³ siê prosty tylko Filmar by³ w stanie zagwarantowaæ najwy sz¹ jakoœæ us³ug hotelowych na europejskim poziomie. Mistrzostwa zakoñczy³y siê uroczyst¹ gal¹ z rozdaniem nagród. Nowy Dzia³ Gastronomii Hotelu Filmar wraz z szefem kuchni Robertem Borzymowskim, przygotowa³ na tê okazjê specjalny zestaw dañ. Zdaniem niejednego pilota zachwyt przy jedzeniu by³ niemniejszy, ni podczas wykonywania powietrznej akrobacji. 1 FilmarNews FilmarNews 2

3 CATERING Rozp³ywaj¹ce desery Micha³a Kmicica Skrzyñskiego cukiernika, zastajemy w trakcie budowania statku. Z czego mo e cukiernik stworzyæ tak¹ rzeÿbê? Oczywiœcie z czekolady, karmelu i bia³ka. Patrz¹c na to cudo, które gotowe znalaz³o swoje miejsce w g³ównym hallu hotelu Filmar, trudno uwierzyæ, e statek powsta³ w³aœnie z tych p³ynnych produktów. Takie wyzwania pan Micha³ lubi najbardziej. Poch³aniaj¹ du o czasu i nie mo na ich zjeœæ. Bo szkoda. Ciesz¹ jednak oczy i zachêcaj¹ do zamawiania jego wymyœlnych i piêknych deserów. Nawet, gdy na co dzieñ unika siê s³odkoœci. Sk¹d przy pana nazwisku pojawi³ siê tak szlachetny przydomek? Mój dziadek za walecznoœæ otrzyma³ taki przydomek. Nosimy go z dum¹. Jak trafi³ pan do toruñskiego hotelu Filmar? Do Torunia œci¹gn¹³ mnie pan Robert Borzymowski, szef kuchni. Znaliœmy siê wczeœniej. Razem pracowaliœmy w Warszawie. Przyjecha³em z Legionowa. D³ugo jest pan cukiernikiem? Z zami³owania od zawsze. Wczeœniej pracowa³em za granic¹, potem w prywatnym podwarszawskim Klubie JeŸdzieckim. A trafi³em do Warszawy. Tam pozna- ³em pana Roberta, który pracowa³ w jednej z najlepszych restauracji stolicy. Do jego g³ównych dañ trzeba by³o robiæ desery. Wiêc siê tego podj¹³em. I ju przy s³odkoœciach zosta³em. Jak zdoby³ pan mistrzowskie szlify? Uczy³em siê podpatruj¹c najlepszych, ale przede wszystkim wiedzê czerpa³em z ksi¹- ek anglojêzycznych i specjalistycznych kursów, w których udzia³ bior¹ tylko najlepsi. Najbardziej lubiê zabawê z czekolad¹. Czekoladowe rzeÿby s¹ dla mnie najwiêkszym wyzwaniem. Pracuj¹c przy zwyk³ych ciastkach zapomina siê o swoich umiejêtnoœciach. Trzeba sobie co jakiœ czas podnosiæ poprzeczkê. Jak d³ugo powstaje taki statek? Robi³em go siedem godzin od 6.00 rano. Ale takie rzeczy lubiê tworzyæ. S¹ dla mnie najwiêkszym wyzwaniem. Trzeba mieæ pomys³, przygotowaæ formê z tektury. I do dzie³a. Ka dy element powstaje osobno, potem sklejam wszystko czekolad¹. Na koniec spo ywcze barwniki. Woda musi byæ przecie niebieska. Myœlê, e statek jest najlepsz¹ wizytówk¹ Restauracji Ró a Wiatrów serwuj¹cej owoce morza. Oczywiœcie ju wczeœniej robi³em takie rzeczy. Dla najlepszego goœcia w mojej poprzedniej restauracji w Warszawie, zbudowa³em na urodziny czekoladowy zamek z czterema wie ami. Ta dekoracyjnoœæ i ³¹czenie smaków widoczne s¹ w ka dym pana deserze. Dla mnie ka dy deser jest swego rodzaju rzeÿb¹. Wa ne s¹ nie tylko same lody, ale dodatki w postaci np. kuli z karmelowych nitek czy malowanych czekolad¹ ozdób na talerzu. Najpierw jemy oczami, dopiero potem smakujemy potrawê. Lubiê wymyœlaæ takie oryginalne ozdoby. Cukiernik te jest swego rodzaju artyst¹. Deser musi byæ smaczny i piêkny. Klient takiej restauracji jak Ró a Wiatrów, nie zadowoli siê zwyk³ymi lodami w pucharku. Tu potrzeba innych smaków, dodatków. Powstaje czekoladowo - karmelowe dzie³o sztuki. Jak¹œ tajemnicê przyrz¹dzania takich deserów mo e pan nam zdradziæ? Stawiam przede wszystkim na naturalnoœæ. Prawda jest taka, e sztuczny karmel nigdy nie bêdzie smakowa³ jak prawdziwy. Miodu nie zast¹pi¹ jakieœ sztuczne s³ody. Kto posmakowa³ naszych deserów, ten wie, e u nas sztucznoœci nie ma. Ale widzia³am te u pana walizkê z osobistym sprzêtem. Niezale nie od wyposa enia kuchni, w jakiej pracujê, nie rozstajê siê ze swoimi osobistymi pêdzlami, no ami, skalpelami, wyka³aczkami, bibu³ami. Trochê siê ju tych akcesoriów nazbiera³o. Jestem do nich przyzwyczajony. Pasuj¹ do rêki jak robione na wymiar. W walizce znajdê zawsze to, czego potrzebujê. Pana dzie³em s¹ nie tylko desery, ale tak e torty. Jakie pan poleca na wesele? Wybór jest bardzo du y. Ale zawsze sprawdzaj¹ siê œmietanowe z owcami. Taki tort zjedz¹ wszyscy nawet dzieci. Czekoladowy, waniliowy czy cytrynowy nie wszystkim musi smakowaæ. Na szczycie karmelowe obr¹czki czy serduszka dla pary m³odej. Takie ozdoby s¹ mi³ym dodatkiem i tort nabiera zupe³nie innego charakteru. W kuchni hotelu Filmar bêdzie mo na tak e torty zamawiaæ na indywidualne imprezy. Goœcie skorzystaj¹ wiêc z naszej oferty nie tylko w restauracji, bêd¹ te mogli sobie czekoladowy œwiat Filmaru przenieœæ na domowy stó³. Gotowa³em prawie na ca³ym œwiecie W kuchni hotelu Filmar nie marnuj¹ siê nawet puszki. S¹ skrupulatnie zbierane przez wszystkich pracowników. I nie jest to efekt kampanii segregowania odpadów. Pieni¹dze za ich sprzeda przekazywane s¹ na cele charytatywne. Jak mówi szef kuchni, Robert Borzymowski - na dzieciaki. Duýo byùo tych miejsc gdzie pan gotowaù? Trochæ siæ nazbieraùo. Moja historia zaczæùa siæ od Warsu. Potem poszedùem do wojska. Po skoñczeniu sùuýby trafiùem do hiszpañskiej restauracji Casa Valdemar w Warszawie. I tam wùaúnie po raz pierwszy spotkaùem siæ z owocami morza. To byù 1997 rok. Zafascynowaùy mnie oúmiornice, egzotyczne ryby i ostrygi. Za granicæ wyjechaùem, aby siæ uczyã dalej. Na poczàtku byù Londyn. Restauracja Les Cargo w trzygwiazdkowym hotelu Michelina, specjalizowaùa siæ w serwowaniu potraw z owoców morza. Jednak przygotowywaùem je wg francuskiej receptury. Byùy to gùównie úlimaki. Poznaùem walory smakowe suszonych pomidorów, kaparów czy suszonego ùososia. W Polsce byùy to wówczas potrawy nieznane. Po powrocie do kraju pracowaùem w Domu Polskim w Warszawie. Ale szybko pognaùo mnie dalej. Tym razem do Turcji. W Polonezkoy koùo Istambuùu zorganizowaùem otwarcie restauracji dañ polskich. Byùo teý Lazurowe Wybrzeýe we Francji. Gotowaùem tam dla niezwykle wymagajàcego i oryginalnego biznesmena i jego rodziny. Oni jedli rano kaszæ i ùososia wædzonego, no moýe trochæ sera. Na obiad byùa wyùàcznie woùowina, ale za to najlepszej jakoúci i owoce morza. Na kolacjæ teý owoce morza, ser i truskawki. Innych rzeczy nie jadali. Nawet pieczywa. Byùem im potrzebny do tego, aby mogli jeúã owoce morza codziennie. W Polsce na liúcie pana klientów byli prezydenci i znani politycy. To byùo juý po powrocie z Turcji. Przez piæã lat pracowaùem w najwiækszym hotelu konferencyjnym w Polsce Mazurkas Conference Center. Wówczas przyrzàdzaùem potrawy dla prezydentów, premierów, polityków i artystów znanych z pierwszych stron gazet. Pomijajàc oryginalne walory smakowe, dlaczego promuje pan kuchniæ morskà? To sà potrawy zdrowe i syte. Weêmy takà krewetkæ. Skùada siæ z wody i biaùka. Z tym, ýe biaùko to 98% a 2% to woda. Tùuszcze z ryb i owoców morza sà bardzo ùatwo przyswajalnie przez organizm, czyli niezwykle zdrowe. Od ùyýki smalcu tyjemy, a od owoców morza czùowiek chudnie. Ale zawsze czuje siæ najedzony. Rozmawiaùa : Izebella Maria Balewska 3 FilmarNews FilmarNews 4

4 CATERING CATERING Kuchnia morska to duýo witamin i biaùka. A takýe lepsze trawienie. W Filmarze stawiamy na zdrowà kuchniæ. Przystawki, saùatki, sosy to mieszanki zdrowych warzyw, kieùków, orzechów oraz zióù. Na przykùad czekajàc na danie kaýdy klient otrzymuje tzw. nasz zdrowy Starter, czyli marchewkæ, seler naciow¹ tzacyki z ogórkiem. Podobno osobiúcie pan siæ angaýuje w promocjæ morskich smaków? Oczywiúcie, w kaýdej wolnej chwili chodzæ do restauracji i promujæ naszà morskà kuchniæ, polecam dania. Najlepsza jest poczta pantoflowa a nie kampania w mediach. Zaleýy mi, aby klient skusiù siæ na maùýe i na kolejne do nas wróciù, poleciù je innym. Tym bardziej, ýe smakoszom proponujemy wiæksze dania. A na pierwszà degustacjæ zamówiã moýna np. danie tylko z trzech ostryg. Co jest waszà specjalnoúcià? Úwietnie smakujà zapiekane ostrygi ze szpinakiem i serem pleúniowym. Genialne sà ryby wædzone na drzewie bukowym. Wædzone na goràco, bezpoúrednio po zamówieniu, indywidualnie dla kaýdego goúcia. Ten proces trwa okoùo 20 minut. A efekt jest wyúmienity. To sà rzeczy oryginalne, smaczne, energetyczne i niespotykane w toruñskich restauracjach. Ile dañ obejmuje menu? Teraz jest kilkadziesiàt pozycji. Jednak to wszystko zmienia siæ na bieýàco. Teraz powstaje nowa karta. Bo mamy úwietnego cukiernika. Michaù wùaúnie urzàdza swoje sùodkie królestwo. Ciàgle zaskakuje nas czekoladowymi i karmelowymi rzeêbami. Jednak to morski smak, ma byã znakiem rozpoznawczym kuchni Filmaru? Tak bym chciaù. Restauracja Ró a Wiatrów urzàdzona zostaùa na wzór jachtu. Proponujàc klientom kuchniæ z owoców morza gwarantujemy im úwieýy i zdrowy produkt. Ale nie moýe w karcie zabraknàã tradycyjnych potraw. Muszà byã pierogi, golonka, zupa grzybowa, barszcz czy sùynny juý kotlet z czasów Kopernika. Jako szef kuchni jest pan takýe jej menagerem. Nie ùatwo chyba poùàczyã tyle funkcji. Omawia pan zamówienia, ustala menu, kieruje zespoùem kucharzy, promuje kuchniæ morskà i jeszcze pilnuje jak smakuje przygotowany sos. Kontrolujæ wszystko kaýdego dnia. Czæsto robimy w kuchni zebrania. W ten sposób kaýde potkniæcia i sukcesy kucharzy sà omawiane na bieýàco. Szczególnie kontrolujæ dania przygotowywane dla duýych grup. Ùatwo wtedy popeùniã bùàd. U nas takich wpadek nie ma. Nie waýne, czy kucharz robi kacze uda dla dwóch czy 480 osób. Smakujà zawsze tak samo dobrze. Wiele zaleýy od produktów z jakich gotujemy. Dlatego towar przyjmujæ osobiúcie od sprawdzonych dostawców. Karta menu bædzie zmieniaùa siæ cztery razy w roku. A owoce morza? Sprowadzamy je prosto z Francji. Zawsze úwieýe, najwyýszej jakoúci. Przyjeýdýajà dwa razy w tygodniu. Wybór jest bardzo bogaty. Niektóre produkty sà bardzo drogie, wiæc tak dobieram potrawy, aby menu byùo ciekawe i smaczne, ale takýe dostæpne cenowo. Kaýdy moýe spróbowaã krewetek tygrysich czy muli w sosie rakowym. Owoce morza zamawiajà klienci indywidualni. Ale jeýeli ktoú zaýyczy sobie ostryg w karcie menu weselnego, nie ma problemu. Informacje na temat naszej morskiej kuchni, znajdà pañstwo nie tylko w karcie restauracyjnej, ale takýe w kaýdym hotelowym pokoju. Kuchnia Filmaru obsùuguje nie tylko restauracje i Lobby Bar ale teý oferuje catering. Jesteúmy w stanie zrobiã wszystko. Mam w tym doúwiadczenie. Zorganizowaùem kilka setek takich spotkañ. Dla kaýdego zamówienia, menu ustalane jest zgodnie z oczekiwaniami klienta i charakterem imprezy, na jakiej nasze dania majà siæ pojawiã. Ofertæ pisze osobiúcie. Wystarczy podaã kwotæ w jakiej ktoú chce siæ zmieúciã. Kluczowe znaczenie ma teý iloúã osób. Oferta jest niezwykle bogata i oryginalna. Dla nas catering to nie zimne przystawki na talerzu i goràce zupy czy gulasze. My proponujemy obsùugæ kompleksowà czyli: stacjæ grillowà, pieczenie prosiaka, krojonà, podpiekanà szynkæ. Na miejscu smaýymy krewetki i ostrygi. Úwietnà atrakcjà dla goúci jest wspólne gotowanie na palecie. Kaýdy dostaje fartuszek i rækawiczki i uczestniczy w takiej gastronomicznej przygodzie. To oferta nawet dla 300 osób. Jednym sùowem w kaýdej chwili moýe pan wynieúã kuchniæ Filmaru w plener do lasu? Dosùownie. Nie jest to dla nas problem. Aktualnie przygotowujemy imprezæ dla 1500 osób dorosùych i 500 dzieci. Menu jest juý napisane. Ale takich rzeczy siæ nie boimy. A jest szansa na skromniejsze zamówienie w Filmarze? Jakaú ryba czy szynka w galarecie na úwiæta? Kaýde zamówienie realizujemy na najwyýszym poziomie. Nie ma u nas lepszych i gorszych klientów. W ofercie mamy barszczyk, zupæ grzybowà, ýurek, ryby, pierogi, kluski, serniki, makowce. Kaýdy klient zostanie obsùuýony. Chce siæ jeszcze panu w domu gotowaã po tylu godzinach spædzonych w kuchni? Tak, bo gotujæ z synem. Olivier ma trzy lata. Ale jest úwietnym kompanem. Mówi tatu, tatu i idziemy gotowaã. Rozmawia³ Ernest B³a ejewicz S³owiañska dusza biesiady Nenad Diodeviæ nosi swój garnitur prawie tak jak mundur. Zawsze elegancko, zawsze nienagannie. Kr¹ y pomiêdzy kelnerami i kucharzami bacznie im siê przygl¹daj¹c. A widzi wszystko. Ka d¹ fa³dê na obrusie, ka dy niedopiêty guzik, ka dy nierówno u³o ony widelec. U niego wszystko musi graæ. Jak w orkiestrze. Nie jest pan Polakiem? Jestem Serbem. A Serbowie i Polacy maj¹ bardzo podobne do siebie dusze. Co pana sprowadzi³o nad Wis³ê? Kobieta. Czyli moja ona. Pozna³em j¹ ³adnych parê lat temu na Cyprze. Pracowa³a dla jednego z du ych biur podró y jako rezydent, czyli opiekowa³a siê turystami. Ja wówczas pracowa³em w jednym z cypryjskich, luksusowych barów. Coœ miêdzy nami zaiskrzy³o. A e Serbowie to dobrzy mê owie, a Polski jeszcze lepsze ony, zatem na co by³o czekaæ? Wziêliœmy œlub i od siedmiu lat mieszkam w Polsce. Pozna³ pan Polaków od sto³owej strony. Jacy jesteœmy? Jesteœcie bardzo ciekawym narodem. Nie chodzi mi o to, e jesteœcie ciekawi jak na przyk³ad rzadko spotykane zwierzêta, ale o to, e jesteœcie bardzo ciekawi œwiata. Bardzo mi siê podoba ta wasza cecha. Pytacie, dr¹ ycie, nie odpuszczacie dopóki w pe³ni siê nie zaspokoi waszej ciekawoœci. Czasem przez to za bardzo skupiacie siê na szczegó³ach i umyka wam to, co najistotniejsze. Ale bez wzglêdu na wszystkie ró nice, jesteœcie bardzo do nas podobni. Naprawdê, kto urodzi³ siê ze s³owiañsk¹ dusz¹, ten z ni¹ umrze. Jest podobno w Serbii taki zwyczaj, e goœciowi w domu gospodarza nie mo e spaœæ w³os z g³owy. Ucierpieæ mo e ona gospodarza, on sam, jego rodzina, ale goœæ nigdy. Czuje siê pan gospodarzem w restauracjach Filmaru? Bardzo bym chcia³, eby nasi goœcie rzeczywiœcie mieli takie poczucie jak goœcie dobrych, serbskich domów. Robiê wszystko, eby stworzyæ ku temu jak najlepszy klimat. Czy siê to udaje? Mam wra enie, e tak. I bardzo siê z tego cieszê. Wracaj¹c jednak do pytania: u nas, tak jak u was nie wszystko tak piêknie wygl¹da jak w przys³owiach. Znam historie, e goœciom z³ych domów spad³ w³os z g³owy Ma pan na myœli czasy zawieruchy wojennej? Miêdzy innymi. Mi uda³o siê od munduru uciec. Mia³em piêtnaœcie lat, kiedy wybuch³a wojna. To by³ straszny czas, ogromne nieszczêœcie, które nigdy nie powinno siê zdarzyæ. Wiele z³ych nawyków z wojennych czasów u nas pozosta³o. Na przyk³ad to, e wielu ludzi nadal ma u siebie w domu broñ. By³em nie raz œwiadkiem sytuacji, kiedy w wyniku sprzeczki czy k³ótni ludzie siêgali po broñ. U was tego na szczêœcie nie ma. Nie trzeba yæ w lêku. Dla cz³owieka, który prze y³ wojnê to niezwykle wa ne. W Filmarze kr¹ y pan nieustannie pomiêdzy kelnerami, kucharzami. Kim w³aœciwie pan tu jest? Menad erem gastronomii. Kuchnia, sale, bary, kelnerzy, kucharze, cukiernicy - wszyscy pracuj¹ pod moim okiem. Ogarniêcie tego, to nie lada zadanie. Jeœli coœ umknie uwadze, ca³y dzieñ, czy te powa ne biznesowe spotkanie, mog¹ okazaæ siê do niczego. Mam w tej materii doœwiadczenie. Pracowa³em kilka lat ju na podobnym stanowisku w jednym z najwiêkszych lokali w regionie. To doœwiadczenie teraz zaczyna owocowaæ. Trafiaj¹ siê jakieœ wpadki? Oczywiœcie, to nieuniknione. Nawet Michael Schumacher miewa st³uczki samochodowe, zatem i kelner mo e siê potkn¹æ. To ludzka rzecz. Zdarzy³o siê wylaæ na kogoœ zupê? Ca³e szczêœcie dzieje siê to bardzo, bardzo rzadko, ale owszem, mieliœmy i takie sytuacje Trzeba wiedzieæ, co wtedy zrobiæ. Choæ wiele zrobiæ siê nie da. Przepraszaæ po stokroæ, oferowaæ gratisy. Szef nawet wyposa y³ nas w awaryjne koszulki Filmaru. Znany jest pan z niezwykle perfekcyjnego przygotowania do du ych imprez z udzia- ³em kilkuset goœci. Ile dni wczeœniej zaczyna siê pan do nich przygotowywaæ? Dwa? Trzy dni przedtem? Minimum dwa tygodnie. Jeœli chce siê coœ zrobiæ naprawdê dobrze, trzeba wszystko najpierw dok³adnie przemyœleæ, a potem dok³adnie sprawdziæ. Mam wiêc system taki: zanim podamy do sto³u, sprawdzamy wszystkie obrusy, wszystkie naczynia, wszystkie szklanki, kieliszki. A jak ju to zrobimy, to ca³¹ procedurê zaczynamy od pocz¹tku. Dobra organizacja to wynik ciê kiej, mudnej pracy, a nie jakichœ talentów. yczy pan goœciom smacznego? Oczywiœcie, choæ to tylko kurtuazja. Ja wiem, e wszystko co od nas dostan¹, bêdzie na pewno smaczne. Rozmawia³ Radek Rzeszotek 1 FilmarNews 6

5 HOTEL Formalnie hotel Filmar ma trzy gwiazdki. Spe³nia jednak wszystkie wymogi hotelu czterogwiazdkowego NASTÊPCA TRONU ANGLII? PROSZÊ BARDZO Baza hotelowa w Toruniu znajduje siê obecnie na europejskim poziomie. Jakoœæ œwiadczonych us³ug w toruñskich hotelach w zasadzie nie odbiega w niczym od œrodkowoeuropejskich standardów. Na tym tle hotel Filmar prezentuje siê zdecydowanie najlepiej. Ze swoj¹ ekskluzywn¹ kuchni¹ i eleganck¹ opraw¹ wnêtrz przyci¹ga w swoje progi najlepszych goœci Torunia. - Bywam w Toruniu regularnie, jeden z moich najwaýniejszych partnerów biznesowych tu wùaúnie ma siedzibæ swojej firmy - stwierdza Adam Krzepaùa, przedsiæbiorca z Wrocùawia. - Pierwszy raz pojawiùem siæ tu paræ lat temu, szukaùem optymalnego miejsca do spædzenia kilku dni. Odwiedziùem kilka hoteli, ale ýaden nie úwiadczyù usùug hotelowych tak dobrze jak Filmar. Przekonaùem siæ doúã szybko, ýe warto wybraã firmæ, której nie zdarzajà siæ wpadki. Filmar to jeden z najlepszych hoteli w tej czæúci Polski. Gustowny wystrój, obsùuga na europejskim poziomie, úwietna lokalizacja, restauracje i Lobby Bar na miejscu - atuty Filmaru moýna wyliczaã bardzo dùugo. Goúcie tego hotelu czujà siæ tu wyúmienicie. Dyrekcji udaùo siæ poùàczyã ekskluzywnoúã z intymnoúcià i dobry smak z rozmachem. - To nieskromnie siæ chwaliã, ale kaýdy, kto odwiedzaù Toruñ, ten wie, ýe Filmar jest najlepszym hotelem w Toruniu - stwierdza Wojciech Ùopaciñski, dyrektor Filmaru i ce- niony na krajowym rynku menager w bran- ýy hotelarskiej. - W zestawieniu z doda- tkowym pakietem naszych usùug, jesteúmy w stanie zaspokoiã dosùownie kaýdego klienta.. Choã formalnie Filmar jest hotelem trzygwiazdkowym, to w swoim standardzie praktycznie nie odbiega od hoteli czterogwiazdkowych. W pokojach, studiach i apartamentach goúcili przyjezdni z caùego úwiata.. - Nie sàdzæ, ýeby ambasador ksiæstwa Monaco i Daniel Olbrychski czuli siæ inaczej podczas wizyty w naszym hotelu - stwierdza Zuzanna Gazda z dziaùu marke-tingu hotelu Filmar w Toruniu.. - My po prostu mamy swoje procedury, które realizujemy bez wzglædu na okoli- cznoúci. To swoisty rodzaj treningu. Jeúli kiedyú przyjdzie nam goúciã nastæpcæ tronu Anglii, teý sobieporadzimy. Hotel Filmar moýe poszczyciã siæ równieý doskonaùym zapleczem wykorzystania czasu wolnego. Goúcie mogà spædzaã czas na siùowni, w saunie, lub zrelaksowaã siæ w jacuzzi. Jeúli ktoú zachce silniejszych doznañ - obsùuga pomoýew organizacji imprezy dla miùoúników sportów ekstremalnych. W swojej ofercie hotel posiada 154 úwietnie wyposaýone pokoje. Jednym z istotnych atutów tego miejsca jest jego poùoýenie. Nie w centrum haùaúliwej, zwùaszcza w okresie letnim Starówki, ale w jej pobliýu. Niewielkà odlegùoúã od centrum miasta moýna pokonaã w czasie kilkuminutowego spaceru. W obecnej skomplikowanej sytuacji parkingowej miasta, jest to niezwykle istotne. Hotel Filmar dysponuje wùasnym strzeýonym parkingiem, na terenie, którego znajduje siæ postój taksówek. POKÓJ 1-OSOBOWY 1-OSOBOWY z hotelowego zestawu kosmetyków. Pokoje w hotelu Filmar wyposaýone zostaùy równie w udogodnienia dla osób starszych i niepe³nosprawnych. 3-OSOBOWY POKÓJ POKÓJ To idealne miejsce dla biznesmena, który ceni sobie komfort, poczucie intymnoúci i profe-sjonalizm. W naszych jedynkach goúcie czujà siæ wybornie - jest w nich bowiem wystarczajàco duýo miejsca, zaú wyposaýenie pozwala zarówno na wypoczynek jak i sprawnà i spokojnà pracæ. Urzàdzone perfekcyjnie, z przemyúlanym kaýdym szczegóùem sà znakiem firmowym hotelu Filmar. 2-OSOBOWY POKÓJ 2-OSOBOWY POKÓJ Hotel Filmar dysponuje dwoma rodzajami pokoi 2-osobowych: z ùoýem maùýeñskim i dwoma wygodnymi ùóýkami. Oba urzàdzone zostaùy z myúlà o komforcie dwóch dorosùych osób, którym nie zabraknie tu niczego. Goúcie mogà wybraã ulubiony program telewizyjny spoúród stacji w telewizji kablowej, mogà skorzystaã Przemyœlany i zaaran owany z myœl¹ dla rodziny. Jest w nim wystarczaj¹co du o miejsca, aby podczas wycieczki do Torunia, mog³a tu siê zatrzymaæ trzy- i czteroosobowa rodzina. Z okien czêœci pokoi 3-osobowych rozci¹ga siê niezwyk³y widok na toruñskie Stare Miasto. Jeœli wiêc rodzinie nie starczy si³, aby wejœæ na wie ê ratuszow¹ b¹dÿ dzwonnicê koœcio³a Œw. Janów - mo e z okien pokoju hotelowego w Filmarze dostrzec gotyckie budynki Torunia. APARTAMENT Apartamenty - to per³y hotelu Filmar. Szyk, klasa, rozmach i dobry smak - tak goœcie naszych apartamentów okreœlaj¹ ich standard. Jest tu wszystko, czego potrzeba nawet najbardziej wybrednemu goœciowi hotelowemu. Intymnoœæ i wygodê zapewniaj¹ dwa osobne pomieszczenia: sypialnia z szerokim ³o em oraz salon ze stylowymi meblami 7 FilmarNews FilmarNews 8

6 HOTEL Zdaniem wielu przedsiêbiorców i biznesmenów Centrum Konferencyjne w hotelu Filmar jest najlepszym miejscem w Polsce pó³nocnej do organizacji spotkañ z udzia³em nawet kilkuset osób. Jego najwiêkszymi zaletami s¹ lokalizacja, doskona³e wyposa enie sal oraz przyjazdny personel a takýe dwie toalety. Luksusowa ùazienka wyposaýona jest w kabinæ prysznicowà oraz wannæ z hydromasaýem. W salonie znajdà pañstwo wygodne kanapy, osobny stóù goúcinny, doskonale wyposaýony barek, telewizor LCD, sejf, indywidualnie sterowanà klimatyzacjæ, róýnorodne oúwietlenie oraz bezpùatny dostæp do Internetu. Wystrój wnætrz wykonany z wysokiej jakoúci materiaùów, zapewni pañstwu poczucie komfortu. Kolorystyka apartamentu od úcian po meble, zieleñ oraz kwiaty zagwarantujà wyciszenie i relaks. Apartament jest idealnym miejscem zarówno do spotkañ w wybranym gronie, jak i azylem, w którym po ciæýkim dniu moýna siæ w intymnych warunkach odpoczàã. Powierzchnia apartamentu: 60 m.kw. JACUZZI? SAUNA? JACUZZI? Hotel Filmar zapewnia nie tylko komfortowy nocleg, ale teý bazæ relaksacyjnà. W Filmarze wypoczywaã moýna na wiele sposobów. Jednym z nich jest niezwykle popularna, zwùaszcza wúród osób ýyjàcych na co dzieñ w stresie i napiæciu, aktywnoúã fizyczna. Hotel Filmar przygotowaù dla swoich goúci kilka miejsc, w których z pewnoúcià znajdziecie Pañstwo relaks i odpræýenie. Sala fitness wyposaýona zostaùa w nowoczesny i profesjonalny sprzæt do ãwiczeñ fizycznych. Zarówno panie jak i panowie zastanà tu wiele moýliwoúci do rozwijania poszczególnych partii miæúni. Nie zabraknie wiæc rowerów, bieýni, ùaweczki, wioúlarza itd. Komfort ãwiczenia podnosi klimatyzowane pomieszczenie. Po intensywnym wysiùku fizycznym na siùowni, zapraszamy do sauny fiñskiej. Urzàdzonej stylowo i oryginalnie, wedùug wskazówek, które zaczerpnæliúmy od mistrzów budowy fiñskich saun. Po wypoceniu siæ w goràcej i zdrowiej saunie, na kaýdego spùywa poczucie niezwykle relaksujàcego oczyszczenia. A gdy po prysznicu przyjdzie ochota na przyjemne leniuchowanie zapraszamy do jacuzzi. Tu nie trzeba nic robiæ przyjemne b¹belki zrobi¹ swoje. Gwiazdy u nas czasem broj¹ Rozmowa z Ewelin¹ Grzeœkowiak, najm³odsz¹ pokojówk¹ w hotelu Filmar. Pamiæta pani swój pierwszy dzieñ w pracy, tu w Filmarze? Niestety, chyba mi siæ zatarù w pamiæci. Przyszùam tu na praktyki tuý po Technikum Hotelarskim i bardzo spodobaùa mi siæ panujàca tu atmosfera. Moja praca ma w sobie wiele kobiecych klimatów. No bo kto generalnie sprzàta w domach? Przecieý nie faceci! Dziewczyny pracujàce jako pokojowe umiejà ze sobà rozmawiaã, przekazujà sobie nie tylko wiedzæ na temat pracy, ale takýe takie babskie pogaduchy Jak d³ugo pani tu pracuje? Dwa lata. I chce mi siæ wiæcej. Z racji tego, ýe studiujæ, mam szansæ na awans. Juý rozmawiaùam z dyrekcjà, ýe po zakoñczeniu licencjatu, na pewno znajdæ w Filmarze zatrudnienie. Podoba siæ pani praca pokojówki? Nie mogæ narzekaã. Wbrew potocznym opiniom, dziewczyny pracujàce jako pokojowe wcale nie sà êle traktowane przez goúci hotelowych. Moýe to wynika z tego, ýæ do Filmaru byle kto nie przyjeýdýa. Ale nie chce mi siæ wierzyã, ýe wszyscy sà tacy idealni Oczywiúcie, ýe nie. Goúciliúmy tu nie lada gwiazdy i caùkiem niezùych gagatków. Widziaùam juý paræ naprawdæ zdemolowanych pokoi, choã oczywiúcie uszkodzenia natychmiast zostaùy usuniæte. Gdybym tylko mogùa powiedzieã kto siæ tego dopuúciù Niestety, to tajemnica hotelowa. Mówi pani o swojej pracy caùy czas siæ uúmiechajàc. Którà chwilæ w swoim dniu pracy lubi pani najbardziej? Nasz dyrektor jest bardzo wymagajàcy i uczula nas, ýeby przede wszystkim poúciel na ùóýkach zawsze byùa równiutka, ýeby zasùony nie wisiaùy krzywo. To szalenie dla nas waýne. Dlatego kiedy koñczæ sprzàtanie w danym pokoju, zawsze poúwiæcam mu ostatnie, krytyczne spojrzenie. Zupeùnie jakbym byùa naszym dyrektorem Rozmawiaù: Radek Rzeszotek PRZESTRZEÑ, ROZMACH NOWOCZESNOŒÆ Podobnie wyposa onych i zlokalizowanych miejsc jest w Polsce niewiele. Choæ zapotrzebowanie na obiekty nadaj¹ce siê do organizacji spotkañ konferencyjnych roœnie z roku na rok, niewiele hoteli jest w stanie zaaran owaæ swoje powierzchnie zgodnie z potrzebami klientów. Toruñski Filmar swoje Centrum Konferencyjne dostosowa³ do potrzeb rynku ju kilka lat temu. Dziœ mo e poszczyciæ siê pozycj¹ krajowego lidera w organizacji spotkañ biznesowych. Takie zorganizowanie naszego Centrum Konferencyjnego wymagaùo naprawdæ powaýnych nakùadów pracy - mówi Wojciech Ùopaciñski, dyrektor hotelu Filmar. - Istotà problemu byùo takie opracowanie logistyczne sal, abyúmy mogli jak najbardziej efektywnie wykorzystaã ich powierzchniæ. Zanim wiæc przystàpiliúmy do przebudowy naszego hotelu, przeprowadziliúmy szereg symulacji. Udaùo siæ wychwyciã kilka bùædów i niedociàgniæã. Dlatego dziú moýemy byã spokojni - program ýadnej konferencji nas nie zaskoczy. Wyposaýenie Powierzchnia Centrum Konferencyjnego Filmar przekracza 1000 metrów kwadratowych, jednak zostaùo ono tak zaprojektowane, aby moýna w nim byùo organi- zowaã spotkania z udziaùem takýe mniejszej liczby osób. Wszystko dziæki systemowi dêwiækoszczelnych i ruchomych úcian, które oddzielajà poszczególne pomieszczenia. - System úcian przesuwnych jest szalenie wygodny i funkcjonalny - dodaje Wojciech Ùopaciñski. - Staramy siæ unikaã sytuacji wymagajàcych od nas szybkich i nieprzygotowanych dziaùañ, jednak zdarza siæ, ýe klienci zgùaszajà siæ do nas dosùownie w ostatniej chwili. Wówczas, ýeby szybko przygotowaã salæ do spotkania, ùatwoúã przesuwania úcian jest wræcz bùogosùawieñstwem Dlatego dziœ mo emy byæ spokojni - program adnej konferencji nas nie zaskoczy (Wojciech opaciñski, dyrektor Filmaru) 9 FilmarNews FilmarNews 10

7 CENTRUM KONFERENCYJNE Centrum Konferencyjne Filmar zadbaùo o maksymalnie wysoki komfort pracy dla uczestników spotkañ i konferencji. Nagùoúnienie sal zaprojektowano w najdrobniejszym szczególe, dziæki czemu akustyka sprzyja zarówno wykùadowcom, jak i sùuchaczom. Bezprzewodowe mikrofony, rzutniki multimedialne oraz wszelkie pomoce niezbædne do sprawnego poprowadzenia wykùadu sà standardowym wyposaýeniem sal Filmaru. Ekrany umieszczone w pomieszczeniach maj¹ takà wielkoúã, aby osoby siedzàce nawet w ostatnich rzædach, nie miaùy problemów w odczytaniem umieszczonych na nich treúci. WYDARZENIE cyjnego IX Interdyscyplinarnego Forum Udarowego - Wszædzie czysto, aý do przesady. Dla 200 i 500 osób Fabryka i s³ownik w CSW Choã Filmar jest w stanie zorganizowaã i obsùuýyã spotkanie z udziaùem kilkuset osób, to jednak wiækszoúã wizyt biznesowych gromadzi mniejszà liczbæ uczestników. Szkolenia wymagajàce pracy w kilku salach równoczeúnie odbywajà siæ tu regularnie. - Aby dobrze zorganizowaã imprezæ dla kilkuset osób, trzeba naprawdæ znaã siæ na tej pracy i umieã jà zorganizowaã. Tak, ýeby rzeczywiúcie wszystko graùo - uúmiecha siæ Miêdzynarodowy Festiwal Gwiazd FORTE piano! Dos³ownie ka da minuta by³a tutaj znakomicie zorganizowana. Ludwik Jurzysta W przerwach czysto, aý do przesady - Zapewne wiæcej mógùbym powiedzieã o szkoleniu, niý o tym jak przebiegaù mój pobyt w Filmarze - mówi Ludwik Jurzysta Dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych - Ale dosùownie kaýda minuta byùa tutaj znakomicie zorganizowana. Podczas przerwy póùgodzinnej, odetchnàùem sobie w fotelu, wypiùem dobrà kawkæ, zerknàùem na telewizjæ, bo palàcy kumple poszli odpaliã siæ do patio przed budynkiem. Obiad podali nam szybko, byù czas, ýeby pogadaã przy deserze. Uczestnicy konferencji w czasie wolnym zazwyczaj korzystajà z siùowni, jacuzzi bàdê sauny. - Przyznam szczerze, ýe oceniam hotele po toaletach: czystoúã jest kryterium podstawowym. W Filmarze nie byùo siæ do czego przyczepiã - dodaje Ignacy Lubiñski, Przewodniczàcy Komitetu Organiza- dyrektor Filmaru, Wojciech Ùopaciñski. - Gdy jednak pracujemy nad obsùugà spotkania dla kilkunastoosobowej grupy fajnych ludzi, to po prostu jest fajnie i miùo. Gdy oni sà zadowoleni, to my równieý. Niezapomniane wieczory z najlepszymi artystami w toruñskim Dworze Artusa. Festiwal Forte Piano zaprasza w kaýdà niedzielæ i poniedziaùek paêdziernika i listopada. P R O G R A M: 11 paêdziernika (niedziela) godz. 18:00 koncert Stanisùawa Sojki 12 paêdziernika (poniedziaùek) godz. 18:00 monodram Jana Peszka 18 paêdziernika (niedziela) godz. 18:00 Krzysztof Popek International Quintet Do obs³ugi sam centrum konferencyjnego ju trzy lata temu stworzono dwa specjalne stanowiska do obs³ugi technicznej. Dwóch techników - Krzysztof Szuba i Piotr Skrzyñski - jest stale do dyspozycji organizatorów konferencji. Zajmuj¹ siê oni nie tylko kompleksow¹ obs³ug¹ techniczn¹, mo na zwracaæ siê te do nich z proœb¹ o pomoc wszelak¹. 19 paêdziernika (poniedziaùek) godz. 18:00 spotkanie z Danielem Olbrychskim 25 paêdziernika (niedziela) godz. 18:00 Koncert Prezydencki "LUTOSPHERE": Leszek Moýdýer, Andrzej Bauer, Michaù Skrok 30 paêdziernika (piàtek!) godz. 18:00 Ken Vandermark "Resonance" Projekt Wypiêta Wozownia Ta wystawa, która trwac bedzie do polowy listopada, zachwyci albo zaszokuje. Rysunki z serii "POLSKIE DUPY", na którà skùadajà siæ dwie mniejsze serie "London Calling" I "Goùe baby" oscylujà wokóù tematyki prostytucji. Seria "London Calling" to przerysowane ulotki znalezione na ulicach Londynu i Amsterdamu reklamujàce usùugi seksualne bàdê zachæcajàce kobiety do prostytuowania siæ. "Goùe Baby" natomiast to przerysowane zdjæcia prostytutek z internetowych anonsów na portalu dla Polonii za granicà. Kuratorka wystawy pragnie zwróciã uwagæ widza na feministyczny wymiar tych prac. Punktem 11 FilmarNews wyjúcia jest spojrzenie na prostytucjæ jako na zjawisko wynikajàce z patriarchalnego systemu spoùecznego. Tytuùy serii oraz hasùa pojawiajàce siæ w pracach z serii London Calling odwoùujà siæ do opresyjnego sposobu funkcjonowania jæzyka w patriarchalnej kulturze. Niezaleýnie od swojej pornograficznej treúci rysunki sà ùadne I subtelne I dekoracyjne. 8 listopada (niedziela) godz. 18:00 koncert Graýyny Auguúcik & Eastern Blok (Baùkany) 9 listopada (poniedziaùek) godz. 18:00 wieczór kabaretowy Krzysztofa Daukszewicza 15 listopada (niedziela) godz. 18:00 recital wiolonczelowy Rafaùa Kwiatkowskiego 22 listopada (niedziela) godz. 18:00 Listy pisane muzykà w wykonaniu Teresy Budzisz-Krzyýanowskiej i P.Kamasa 23 listopada (poniedziaùek) godz. 18:00 spotkanie z red. Jackiem Ýakowskim 29 listopada (niedziela) godz. 18:00 koncert Quartetu Wilanów FilmarNews 12

8 WYDARZENIA Organizatorzy Miêdzynarodowego Festiwalu Lalek zdecydowali siê ulokowaæ wszystkich swoich goœci w toruñskim Filmarze. Lalki œpi¹ w Filmarze trzeci raz z rzêdu Nazywany przez wielu Krakowem pó³nocy, ma niepowtarzalny klimat. I przesz³oœæ, której mo na dotkn¹æ Per³a czerwonego gotyku fot. Wojtek Szabelski FreePress Na pocz¹tek mistrzowie sztuki lalkowej i animacji czyli XVI Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek paÿdziernika. Na scenie zespo³y z Holandii, Niemiec oraz teatry z krajów grupy Wyszehradzkiej Czech, S³owacji, Wêgier, po raz pierwszy tak e aktorzy z Chin. Festiwalowe prezentacje rozpiête s¹ miêdzy tradycyjn¹ sztuk¹ lalkow¹ a najnowszymi eksperymentami w sztuce animacji, miêdzy spektaklami kameralnymi a przedstawieniami granymi z inscenizacyjnym rozmachem. Adresowane s¹ do widowni dzieciêcej i doros³ej. Do unikalnych wydarzeñ tegorocznej edycji SPOTKAÑ nale y Król Ma³p Szanghajskiego Teatru Lalek, w którym zachwycaj¹ ma³o znane w Polsce tradycyjne lalki chiñskie i aktorzy kultywuj¹cy przekazywane z pokolenia na pokolenie tajniki sztuki animacji. W programie tak e: grane z rozmachem przedstawienie Divadlo Alfa z Czech Trzej Muszkieterowie, punkrockowa, ywio³owa inscenizacja Pippi Poñczoszanki Teatru Pleciuga. Nowe adaptacje sceniczne klasycznych baœni dla dzieci: Calineczki (Stare Divadlo Nitra, S³owacja) oraz Jasia i Ma³gosi (Teatr Lalek Guliwer, Warszawa) w re. Piotra Tomaszuka. Ciekawym wydarzeniem jest w³oski Pinokio zrealizowany z myœl¹ wy³¹cznie o doros³ym widzu. W swej najnowszej premierze pt. Plastynaci (re. R. G¹sowski) wyst¹pi Teatr Wierszalin. W poza festiwalowym repertuarze Teatru Baj Pomorski premierowy spektakl Podró e Guliwera. Pierwsz¹ premierê sezonu przygotowa³ Ondrej Spišak. S³owacki re yser zrealizowa³ z toruñskimi aktorami Podró e Guliwera wg Jonathana Swifta. Jest to przedstawienie o wyobraÿni, marzeniach tak realnych, e staj¹ siê rzeczywistoœci¹, o fascynacji podró ami do dalekich krajów i niezwyk³ymi przygodami. G³ównym bohaterem spektaklu jest Guliwer (Piotr D¹browski), wielki marzyciel zaczytany w ksi¹ kach podró niczych. Opisy awanturniczych przygód morskich anga uj¹ go tak mocno, e staje siê ich bohaterem. Dziêki sile wyobraÿni jego pokój przemienia siê w cztery fantastyczne krainy: Liliputów, Olbrzymów, Lataj¹c¹ Wyspê Naukowców, Kraj Koni. Kolejna premiera w Teatrze zaplanowana jest na 21 listopada. Tym razem bêdzie to Jaskó³eczka. Koniec listopada to tak e Toruñskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Na scenie aktorzy z Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski. Laureaci presti owych konkursów recytatorskich i teatrów jednego aktora. Wœród nich Anna Skubik z Toruniu i Z³amane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich. Festiwal odbêdzie siê w Teatrze Baj Pomorski w dniach listopada. Teatr W.Horzycy Kaleka z Inishmaan Martina Mcdonagha to tekst wielokrotnie wystawiany w teatrach w caùej Polsce. Dramaty Mcdonagha - w niezwykle oryginalny sposób portretujàce irlandzkà prowincjæ - pojawiùy siæ na naszych scenach w drugiej poùowie lat 90 i podbiùy serca widzów. W Toruniu ogromnym powodzeniem cieszyù siæ spektakl Samotny zachód w reýyserii Iwony Kempy ze znakomità kreacjà Sùawomira Maciejewskiego, nagradzany na wielu festiwalach w caùej Polsce. /premiera 2002 r./ Widzowie nawet po dwóch latach od zejúcia spektaklu z afisza nadal o niego pytajà. Toruñska realizacja Kaleki jest juý trzecim spotkaniem Iwony Kempy z tym autorem, a drugim z tym tekstem, po wrocùawskiej realizacji w Teatrze Wspóùczesnym z 1999 roku. W rolach gùównych Grzegorz Woúi Sùawomir Maciejewski. Kto choæ raz mia³ okazjê przespacerowaæ siê toruñsk¹ starówk¹, wie ju dlaczego to miasto uznawane jest za jedno z piêkniejszych w Europie. Zachowane oryginalne, gotyckie kamienice, koœcio³y, spichrze i obiekty miejskie robi¹ niezwyk³e wra enie na przyjezdnych. Aby dotkn¹æ przesz³oœci, wystarczy kilkuminutowy spacer z Filmaru. Historia Torunia jest nierozerwalnie zwi¹zana z Zakonem Krzy ackim, choæ nie ulega w¹tpliwoœci, e zanim jeszcze przybyli tu Krzy acy, istnia³a tu osada obronna. Gdy jednak na pocz¹tku XIII wieku pojawili siê tu bracia zakonni, szybko wznieœli zamek podobny do tych, które krzy owcy budowali w Ziemi Œwiêtej. Krzy acy sprowadzeni zostali na Ziemiê Che³miñsk¹, aby walczyæ z Prusami - pogañskimi plemionami nêkaj¹cymi najazdami ziemie polskich ksi¹ ¹t. B³yskawicznie stworzyli ku temu solidn¹ infrastrukturê. W kolejnych latach powstawa³y nowe zamki, jednak Toruñ pozostawa³ jednym z najwa niejszych miast pañstwa krzy ackiego. Swój rozwój Toruñ zawdziêcza³ przede wszystkim kontaktom z potê n¹ organizacj¹ miast, zwan¹ Hanz¹. Do portu rzecznego w Toruniu przyp³ywa³y ówczesne pe³nomorskie statki. Kupcom z najdalszych terenów Europy, op³aca³o siê handlowaæ z toruñskimi mieszczanami. Korzystali na tym nie tylko patrycjusze. Tak e w³aœciciele okolicznych maj¹tków, którzy sprzedawali swoje produkty po bardzo atrakcyjnych cenach. Toruñ szybko rós³ w potêgê. W drugiej po³owie XIV wieku polityka gospodarcza Krzy aków doprowadzi³a jednak do powa nego kryzysu. Mieszczanie toruñscy zaczêli szukaæ poparcia na dworze króla polskiego, aby pod jego kuratel¹ móc nadal rozwijaæ handel. W 1454 roku mieszczanie toruñscy wzniecili powstanie. Zaatakowali za³ogê krzy ack¹ i zdobyli zamek. Wkrótce zawarli porozumienie z polskim monarch¹ i oddali mu miasto pod warunkiem, e nigdy wiêcej Toruñ nie bêdzie mia³ zbrojnej za³ogi. Zamek zaœ rozebrano. Lata panowania Jagiellonów to dalszy okres rozkwitu Torunia. Powstawa³y kolejne kamienice, s³awa bogactw Torunia roztacza³a siê na ca³¹ Europê. Przez krótki okres na pocz¹tku XVI wieku, pod koniec panowania Jana Olbrachta, Toruñ by³ nawet stolic¹ Polski. Kolejne wieki obfitowa³y we wojny. Obce wojska przetacza³y siê przez Ziemiê Che³miñsk¹. A do dziœ Toruniowi udawa³o siê jednak unikaæ zniszczeñ i oblê eñ. Dziêki temu per³a gotyckiej architektury œwieci dziœ pe³n¹ kras¹. Widok na toruñsk¹ starówkê roztacza siê okien hotelu Filmar. I choæ widok to niezwyk³y, my jednak zachêcamy do przespacerowania siê uliczkami starego miasta. 13 FilmarNews FilmarNews 14

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl

Restauracja Tradycyja Rynek G³ówny 15, 31-008 Kraków www.tradycyja.pl O restauracji Z ZIEMI W³OSKIEJ DO POLSKI Miejsce, gdzie znajduje siê nasza Restauracja, to historyczna Kamienica Pinociñska w samym centrum Miasta Królów. Nazwa kamienicy pochodzi od jednego z jej najznamienitszych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Oferta Ślubna 2017. Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780

Oferta Ślubna 2017. Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780 Oferta Ślubna 2017 Dane kontaktowe: e-mail: imprezy.okolicznosciowe@hotel-korona.com kom: 506 364 780 Zapraszamy do powierzenia organizacji przyjęcia ślubnego Hotelowi Korona. Zaplanujemy oprawę Waszego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa Warszawa, 13 września 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra

Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** Jastrzębia Góra Hotel ARA ** położony jest w centrum Jastrzebiej Góry tylko 100 m. od piaszczystej plaży. Ta piękna miejscowość to malowniczy kurort na klifie, który jest krajobrazową atrakcją

Bardziej szczegółowo

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. Pan Lech Marek Przygotowano dla: Osoba kontaktowa: Termin obowiązywania oferty: Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach Pani Magdalena Biela Pan Lech Marek 09-12.06.2015r. Pokój 1-osobowy ze śniadaniem Pokój 2-osobowy

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl

Hotel 77 *** Chałupy. www.hotel77.pl Hotel 77 *** Chałupy Hotel 77*** to wyjątkowe i kameralne miejsce. Usytuowany w jednym z najęższych odcinków Półwyspu Helskiego - 50m do szerokiej, piaszczystej plaży i 30m od brzegu Zatoki Puckiej, która

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

KINGA Hotel Wellness

KINGA Hotel Wellness KINGA Hotel Wellness Luksusowy hotel o orientalnym charakterze położony w jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski, otoczony krajobrazem Tatr, Gorców i Pienin. Usytuowany na skraju Parku Pienińskiego,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków.

Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Historia przetworów FIMARO rozpoczęła się ponad dekadę temu, kiedy Ania odwiedziła dom Dziadków. Przeglądając rodzinne pamiątki znalazła zakurzoną książkę kucharską swojej Babci, która przetrwała 2 Wojny

Bardziej szczegółowo

skąd pochodzi Nasz Kurczak

skąd pochodzi Nasz Kurczak Nasz Kurczak to mięso pochodzące od sprawdzonych dostawców. W większości to odbiorcy pasz marki Wipasz - znamy ich hodowle, wspieramy wiedzą, szkolimy. 1 Wiemy skąd pochodzi Nasz Kurczak Kontrolujemy jakość

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

dynamic fresh system

dynamic fresh system œwie oœæ która trwa www.k-2.com.pl GASTRONOMIA Dynamiczny system zachowania œwie oœci ( ) Irinox jest rewolucyjnym procesem, który zachowuje oryginaln¹ œwie oœæ i smak jedzenia przez d³ugi czas. Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl Konferencje i spotkania biznesowe w InterHouse Hotel*** Planujesz konferencję lub spotkanie biznesowe w Krakowie? Szukasz odpowiedniej sali na szkolenie? Centrum Konferencyjne InterHouse Hotel w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID****

WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID**** HOTEL BESKID**** Tel: +48 (18) 440 4000 UL.LIMANOWSKIEGO 1 Dział sprzedaży: 33-300 NOWY SĄCZ Izabela Sowińska+48 669 360 004 marketing@hotelbeskid.pl WIGILIA FIRMOWA W HOTELU BESKID**** Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług.

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług. 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 6, tel. 44 738-16-85, fax 44 738-16-85, kom. 664-051-656, 692-491-265 e-mail: biuro@inwestmeble.pl renowacje@inwestmeble.pl www.inwestmeble.pl NIP: 772-221-69-60 REGON: 100990554

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

Cowork AIP. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją poszczególnych lokalizacji stref pracy. AIP Ul. Piękna 68 00-672 Warszawa Cowork Główną ideą jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że każdy pomysł na biznes można zrealizować. Podstawą wizji przyszłości jest świadomość i przekonanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA) Znak sprawy: POPPPiDM.221A-2/15 Polkowice, dnia 13 stycznia 2015 r. Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Znani absolwenci naszej szkoły:

Znani absolwenci naszej szkoły: Znani absolwenci naszej szkoły: Pan Marcin Bała jest absolwentem naszej szkoły. W latach 1992-1995 uczył się zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie kucharz,a w roku 1998 ukończył technikum. W 2001 roku

Bardziej szczegółowo

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA to lokal z wieloletnią tradycją. Niezwykłe miejsce na wzór legendarnych nowojorskich klubów disco. Od 16 lat na Warszawskim rynku klubowym, tworzymy

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina.

Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Żywienie zbiorowe typu zamkniętego na przykładzie Przedszkola Miejskiego nr 7 w Ostrołęce Tęczowa Kraina. Źródło: www.pmnr7.pl Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Żywienia Człowieka Studia Podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM

RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM RESTAURACJA I APARTAMENTY ZA MUREM...Są miejsca które wywierają niezapomniane wrażenia dlatego z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do nowo powstałego, unikatowego zakątka Stworzyliśmy miejsce,

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KONFERENCYJNO-BANKIETOWE HOTEL*** DWÓR WIKOZY UL. SPÓŁDZIELCZA DWIKOZY TEL

CENTRUM KONFERENCYJNO-BANKIETOWE HOTEL*** DWÓR WIKOZY UL. SPÓŁDZIELCZA DWIKOZY TEL OFERTA KONFERENCYJNA DLA FIRM Dwór Dwikozy to idealne miejsce do organizacji konferencji, szkoleń oraz spotkań integracyjnych. Obiekt dysponuje dwudziestoma stylowo urządzonymi pokojami oraz dwoma luksusowymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BP.0114.25.2013 Katowice, 20 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie pkt. 2.2.7. zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Karolina Wetoszka, Michał Roszkowski, TNS Polska Przyjeżdża klient do serwisu i co zrobić by do niego wrócił?* * i to nie

Bardziej szczegółowo

Catering NIKU RESTAURACJA. Niku Restauracja, ul. Piątkowska 200 Poznań catering@nikurestauracja.pl www.nikurestauracja.pl

Catering NIKU RESTAURACJA. Niku Restauracja, ul. Piątkowska 200 Poznań catering@nikurestauracja.pl www.nikurestauracja.pl Catering NIKU RESTAURACJA Niku Restauracja, ul. Piątkowska 200 Poznań catering@nikurestauracja.pl www.nikurestauracja.pl FIRMA NIKU BOWLING & RESTAURANT zajmuje się kompleksową obsługą cateringową wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII W POZNANIU zapraszają do wzięcia udziału w V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt pod patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2)

Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Wyniki badania kariery zawodowej absolwenta Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie Absolwenci kierunku Ekonomia (S2) Spis treści: 1. Odpowiedzi absolwentów, którzy zadeklarowali, że: A. Pracują w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

www.dwaksiezyce.com.pl

www.dwaksiezyce.com.pl www.dwaksiezyce.com.pl 56 MIEJSC NOCLEGOWYCH W 28 PRZYTULNYCH POKOJACH Struktura pokoi: 6 pokoi 1-os. 16 pokoi 2-os. 6 pokoi 2-os. z mo liwoœci¹ dostawki Wyposa enie: stylowe wnêtrza ³azienka z kabin¹

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

Your place in Warsaw!

Your place in Warsaw! Your place in Warsaw! W centrum stolicy i biznesowej części Warszawy, u zbiegu ulic: Grzybowskiej i Żelaznej stoi nowy, 29 piętrowy budynek JM Tower, będący w TOP 10 najwyższych budynków stolicy. Na parterze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE

OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE P.P.U.H. MARKER P.P.U.H. MARKER OPIS DO KONCEPCJI SZKO Y PODSTAWOWEJ 28 ODDZIA OWEJ W ZALASEWIE 1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest wstêpna koncepcja architektoniczno- urbanistyczna

Bardziej szczegółowo

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a

Centrum Konferencyjne. Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Centrum Konferencyjne Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 27a Hotel Europeum Hotel Europeum to miejsce zaprojektowane bez kompromisów, które za sprawą swojej lokalizacji, wystroju, atmosfery oraz poziomu

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

OFERTA WESELNA 2015. Janusz Leona Wiśniewski. Szanowni Państwo,

OFERTA WESELNA 2015. Janusz Leona Wiśniewski. Szanowni Państwo, OFERTA WESELNA 2015... miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Polacy w restauracjach

Polacy w restauracjach Polacy w restauracjach Raport Mex Polska S.A. na podstawie badania Instytutu Homo Homini Warszawa, 05.05.2011 r. O badaniu Badanie Polacy w restauracjach zostało przeprowadzone przez Instytut Homo Homini

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo