Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, Toruñ, tel ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, 87-100 Toruñ, tel. 056 619 48 00, www.hotelfilmar.pl"

Transkrypt

1 Hotel Filmar, Grudzi¹dzka 37, Toruñ, tel ,

2 NEWS Budynek hotelu Filmar przeszed³ kolejn¹ przebudowê. Jego oblicze uleg³o diametralnej zmianie. Teraz mo na okreœlaæ je mianem czterogwiazdkowego Jedna - Przebudowa hotelu pod wzglêdem logistycznym i in ynieryjnym by³a naprawdê skomplikowan¹ spraw¹ - mówi Katarzyna Borawska, kierownik Recepcji i S³u by Piêter, która w hotelu Filmar pracuje od dnia jego otwarcia - Chodzi³o bowiem o to, eby firma mog³a funkcjonowaæ normalnie, przyjmowaæ goœci, organizowaæ konferencje, a równoczeœnie prowadziæ prace remontowe. Dziœ, kiedy wszystko dobiega ju koñca, z satysfakcj¹ patrzymy na to, co uda³o nam siê zrobiæ. Na wszystkich piêtrach wyburzono œciany dzia³owe i sufity, aby zwiêkszyæ powierzchniê pokoi dwuosobowych do 18 metrów kwadratowych, a pokoi jednoosobowych do 14 metrów kwadratowych. Zamontowana zosta³a nowoczesna w stylistyce elewacja aluminiowa, dobudowane zosta³o gwiazdka wiêcej Modernizacje i zmiany budynku Hotelu Filmar trwa³y prawie rok. Doprowadzi³y one do wyraÿnego podniesienia standardu us³ug hotelu Filmar. Przebudowane zosta³y bowiem wszystkie piêtra. zadaszenie i podjazd dla autokarów, wymienione zosta³y wszystkie drzwi i okna. Aby podnieœæ komfort pobytu goœci w hotelach zastosowano nowoczesne materia³y budowlane, dziêki którym znacznie podniós³ siê wspó³czynnik dÿwiêkoch³onnoœci œcian. We wszystkich drzwiach pokoi zrezygnowano z tradycyjnych zamków, na rzecz elektronicznych, co zwiêkszy³o bezpieczeñstwo Goœci. Na wszystkich piêtrach, we wszystkich pomieszczeniach wymieniono wyk³adziny pod³ogowe - na grubsze i wytrzymalsze. Zaœ w pokojach zainstalowano indywidualnie sterowan¹ klimatyzacjê. - Tak e samo wyposa enie pokoi zdecydowanie uleg³o poprawie dodaje Katarzyna Borawska Szerokie ³ó ka, sprzêt ³azienkowy, meble, telewizory LCD, sejfy. Wszystko po to, Szklanka nie podskoczy Tak du ego, jednoczêœciowego baru nie ma w adnym toruñskim lokalu. Aby umieœciæ go wewn¹trz budynku, wymontowano czêœæ hotelowych okien. Piêciometrowy blat (ok.200 kg wagi) wniesiono do restauracji przy pomocy dÿwigu. fot. Grzegorz Olkowski Filmar chce zorganizowaæ mistrzostwa œwiata barmanów. Maj¹ odbyæ siê na najwiêkszym w Toruniu, wa ¹cym prawie tonê barze, który wykonano z malezyjskiego drewna merbau aby zyskaæ jedn¹ gwiazdkê, któr¹ mieæ mo emy, ale nie musimy. Zmianie uleg³a te organizacja pracy w kuchni oraz jakoœæ serwowanych przez restauracje hotelowe potraw. Przebudowane i powiêkszone zosta³o zaplecze kuchenne, w którym zamontowane zosta³y nowoczesne urz¹dzenia gastronomiczne. - Decyduj¹c siê na taki zakup kierowaliœmy siê osi¹gniêciem dwóch celów - mówi Wojciech opaciñski, dyrektor generalny hotelu Filmar w Toruniu. - Po pierwsze zale y nam na zorganizowaniu mistrzostw œwiata barmanów. Rozmowy w tej sprawie niedawno siê rozpoczê³y. A po drugie, wielu naszych goœci yczy³o sobie, aby œlizgaæ do nich szklanki po naprawdê d³ugim blacie, na którym nie bêdzie adnego ³¹czenia. Dziêki idealnie wypolerowanej powierzchni szklanka nie podskoczy. My zaœ zawsze wykonujemy proœby naszych Goœci. Monta nowego baru w Filmarze jest elementem modernizacji czêœci hotelowych pomieszczeñ. Organizacja coraz powa niejszych spotkañ biznesowych w nowoczesnym Centrum Konferencyjnym wymaga od zarz¹du hotelu nieustannych inwestycji podnosz¹cych jakoœæ œwiadczonych us³ug. - Specjalizujemy siê w obs³udze biznesmenów i przedsiêbiorców z najwy szej pó³ki - dodaje Wojciech opaciñski. - A oni maj¹ swoje wymagania Organizowane u nas spotkania prawie zawsze przenosz¹ siê do restauracji. Nowy bar wykonano z malezyjskiego drewna merbau. Aby poddaæ je obróbce, u yto specjalistycznych narzêdzi - merbau jest bowiem drewnem twardym i ciê kim. Wykonania tego zlecenia podjê³a siê jedna z gdañskich stoczni jachtów. Ca³y bar wa y ponad 850 kilogramów. Jego wystrój nawi¹zuje stylistyk¹ do wyposa enia luksusowego jachtu. NEWS Dyrekcja Filmaru prowadzi rozmowy w sprawie organizacji Miêdzynarodowych Mistrzostw Barmanów Poleje siê do szklanek Do Torunia przyjad¹ wkrótce najlepsi barmani na œwiecie prawdziwi mistrzowie nie tylko mieszania drinków, ale równie efektownego ich przyrz¹dzania. Bêd¹ wiêc onglowaæ butelkami, w locie zmieszaj¹ przeró ne alkohole, a wszystko to w rytmie znakomitej muzyki klubowej. - Montuj¹c w naszej restauracji ekskluzywny bar, zak³adaliœmy, e uda siê postawiæ przy nim najlepszych barmanów - stwierdza Wojciech opaciñski, dyrektor Filmaru. - Doœæ szybko narodzi³ siê pomys³ zorganizowania przy nim naprawdê oryginalnego i markowego pokazu. Miêdzynarodowe mistrzostwa barmanów to dobry pomys³. Organizacj¹ imprezy zajmie siê doœwiadczona w tej bran y grupa Król Baru. Ma ju ona Karkóweczka pod okiem kuchni Filmaru Ponad 160 osób stanê³o przy grillach, podczas V Mistrzostw Torunia w Grillowaniu, imprezie organizowanej na cumpingu Tramp przez MOSiR. Wielki festyn z udzia³em kilkuset osób odby³ siê 20 wrzeœnia. Przez kilka godzin zapach sma onej karkówki, ryby i boczku unosi³ siê nad Wis³¹. Ka dy uczestnik grillowania mia³ do dyspozycji taki sam kawa³ek miêsa, do tego bogaty zestaw przypraw oraz inne dodatki jak miód oraz cebula. Niektórzy przynosili w³asne produkty: owoce i zio³a. Cennych porad udziela³ Robert Borzymowski szef kuchni hotelu Filmar. Najwa niejsze w grillowaniu jest utrzymanie sta³ej temperatury na palenisku oraz dobór odpowiednich przypraw. Ostro nie z sol¹, apelowa³ specjalista. Zachêca³ te do eksperymentów z warzywami, szczególnie kukurydz¹. Najlepsz¹ karkówkê wyczarowa³a na grillu pani Ewa Rygielska, drugie miejsce zaj¹³ pan Andrzej Melerski. Miejsce trzecie zajêli: El bieta Rutkowska i Rados³aw Kornacki. Ich dania by³y odpowiednio doprawione, wysma one, ³adnie podane na talerzu. Palce lizaæ. Nagrod¹ g³ówn¹ w konkursie by³o zaproszenie na kolacjê do restauracji hotelu Filmar. w swoim dorobku przygotowanie kilkudziesiêciu podobnych spotkañ. - Chcemy w Filmarze zorganizowaæ coœ naprawdê niesamowitego, zapieraj¹cego dech w piersiach - mówi Marcin ukasiewicz, lider barmañskiej grupy Król Baru. - W zwi¹zku z t¹ w³aœnie imprez¹ nawi¹zaliœmy ju kontakt z kilkoma najlepszymi barmanami specjalizuj¹cymi siê z pokazach flair. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaprosiæ ich do toruñskiego Filmaru. Œwiatowa czo³ówka pilotów w lataniu precyzyjnym goœci³a w Filmarze Mistrzowie przestworzy Nieprzypadkowo mistrzowie i artyœci przestworzy wybrali Filmar za miejsce swojego pobytu w Toruniu. W lipcu 2009 roku na toruñskim niebie odby³y siê XIX Samolotowe Mistrzostwa Œwiata w Lataniu Precyzyjnym. Organizatorzy chc¹c jak najlepiej ugoœciæ œwiatow¹ czo³ówkê pilotów, starali siê wybraæ dla nich jak najlepszy hotel. Wybór okaza³ siê prosty tylko Filmar by³ w stanie zagwarantowaæ najwy sz¹ jakoœæ us³ug hotelowych na europejskim poziomie. Mistrzostwa zakoñczy³y siê uroczyst¹ gal¹ z rozdaniem nagród. Nowy Dzia³ Gastronomii Hotelu Filmar wraz z szefem kuchni Robertem Borzymowskim, przygotowa³ na tê okazjê specjalny zestaw dañ. Zdaniem niejednego pilota zachwyt przy jedzeniu by³ niemniejszy, ni podczas wykonywania powietrznej akrobacji. 1 FilmarNews FilmarNews 2

3 CATERING Rozp³ywaj¹ce desery Micha³a Kmicica Skrzyñskiego cukiernika, zastajemy w trakcie budowania statku. Z czego mo e cukiernik stworzyæ tak¹ rzeÿbê? Oczywiœcie z czekolady, karmelu i bia³ka. Patrz¹c na to cudo, które gotowe znalaz³o swoje miejsce w g³ównym hallu hotelu Filmar, trudno uwierzyæ, e statek powsta³ w³aœnie z tych p³ynnych produktów. Takie wyzwania pan Micha³ lubi najbardziej. Poch³aniaj¹ du o czasu i nie mo na ich zjeœæ. Bo szkoda. Ciesz¹ jednak oczy i zachêcaj¹ do zamawiania jego wymyœlnych i piêknych deserów. Nawet, gdy na co dzieñ unika siê s³odkoœci. Sk¹d przy pana nazwisku pojawi³ siê tak szlachetny przydomek? Mój dziadek za walecznoœæ otrzyma³ taki przydomek. Nosimy go z dum¹. Jak trafi³ pan do toruñskiego hotelu Filmar? Do Torunia œci¹gn¹³ mnie pan Robert Borzymowski, szef kuchni. Znaliœmy siê wczeœniej. Razem pracowaliœmy w Warszawie. Przyjecha³em z Legionowa. D³ugo jest pan cukiernikiem? Z zami³owania od zawsze. Wczeœniej pracowa³em za granic¹, potem w prywatnym podwarszawskim Klubie JeŸdzieckim. A trafi³em do Warszawy. Tam pozna- ³em pana Roberta, który pracowa³ w jednej z najlepszych restauracji stolicy. Do jego g³ównych dañ trzeba by³o robiæ desery. Wiêc siê tego podj¹³em. I ju przy s³odkoœciach zosta³em. Jak zdoby³ pan mistrzowskie szlify? Uczy³em siê podpatruj¹c najlepszych, ale przede wszystkim wiedzê czerpa³em z ksi¹- ek anglojêzycznych i specjalistycznych kursów, w których udzia³ bior¹ tylko najlepsi. Najbardziej lubiê zabawê z czekolad¹. Czekoladowe rzeÿby s¹ dla mnie najwiêkszym wyzwaniem. Pracuj¹c przy zwyk³ych ciastkach zapomina siê o swoich umiejêtnoœciach. Trzeba sobie co jakiœ czas podnosiæ poprzeczkê. Jak d³ugo powstaje taki statek? Robi³em go siedem godzin od 6.00 rano. Ale takie rzeczy lubiê tworzyæ. S¹ dla mnie najwiêkszym wyzwaniem. Trzeba mieæ pomys³, przygotowaæ formê z tektury. I do dzie³a. Ka dy element powstaje osobno, potem sklejam wszystko czekolad¹. Na koniec spo ywcze barwniki. Woda musi byæ przecie niebieska. Myœlê, e statek jest najlepsz¹ wizytówk¹ Restauracji Ró a Wiatrów serwuj¹cej owoce morza. Oczywiœcie ju wczeœniej robi³em takie rzeczy. Dla najlepszego goœcia w mojej poprzedniej restauracji w Warszawie, zbudowa³em na urodziny czekoladowy zamek z czterema wie ami. Ta dekoracyjnoœæ i ³¹czenie smaków widoczne s¹ w ka dym pana deserze. Dla mnie ka dy deser jest swego rodzaju rzeÿb¹. Wa ne s¹ nie tylko same lody, ale dodatki w postaci np. kuli z karmelowych nitek czy malowanych czekolad¹ ozdób na talerzu. Najpierw jemy oczami, dopiero potem smakujemy potrawê. Lubiê wymyœlaæ takie oryginalne ozdoby. Cukiernik te jest swego rodzaju artyst¹. Deser musi byæ smaczny i piêkny. Klient takiej restauracji jak Ró a Wiatrów, nie zadowoli siê zwyk³ymi lodami w pucharku. Tu potrzeba innych smaków, dodatków. Powstaje czekoladowo - karmelowe dzie³o sztuki. Jak¹œ tajemnicê przyrz¹dzania takich deserów mo e pan nam zdradziæ? Stawiam przede wszystkim na naturalnoœæ. Prawda jest taka, e sztuczny karmel nigdy nie bêdzie smakowa³ jak prawdziwy. Miodu nie zast¹pi¹ jakieœ sztuczne s³ody. Kto posmakowa³ naszych deserów, ten wie, e u nas sztucznoœci nie ma. Ale widzia³am te u pana walizkê z osobistym sprzêtem. Niezale nie od wyposa enia kuchni, w jakiej pracujê, nie rozstajê siê ze swoimi osobistymi pêdzlami, no ami, skalpelami, wyka³aczkami, bibu³ami. Trochê siê ju tych akcesoriów nazbiera³o. Jestem do nich przyzwyczajony. Pasuj¹ do rêki jak robione na wymiar. W walizce znajdê zawsze to, czego potrzebujê. Pana dzie³em s¹ nie tylko desery, ale tak e torty. Jakie pan poleca na wesele? Wybór jest bardzo du y. Ale zawsze sprawdzaj¹ siê œmietanowe z owcami. Taki tort zjedz¹ wszyscy nawet dzieci. Czekoladowy, waniliowy czy cytrynowy nie wszystkim musi smakowaæ. Na szczycie karmelowe obr¹czki czy serduszka dla pary m³odej. Takie ozdoby s¹ mi³ym dodatkiem i tort nabiera zupe³nie innego charakteru. W kuchni hotelu Filmar bêdzie mo na tak e torty zamawiaæ na indywidualne imprezy. Goœcie skorzystaj¹ wiêc z naszej oferty nie tylko w restauracji, bêd¹ te mogli sobie czekoladowy œwiat Filmaru przenieœæ na domowy stó³. Gotowa³em prawie na ca³ym œwiecie W kuchni hotelu Filmar nie marnuj¹ siê nawet puszki. S¹ skrupulatnie zbierane przez wszystkich pracowników. I nie jest to efekt kampanii segregowania odpadów. Pieni¹dze za ich sprzeda przekazywane s¹ na cele charytatywne. Jak mówi szef kuchni, Robert Borzymowski - na dzieciaki. Duýo byùo tych miejsc gdzie pan gotowaù? Trochæ siæ nazbieraùo. Moja historia zaczæùa siæ od Warsu. Potem poszedùem do wojska. Po skoñczeniu sùuýby trafiùem do hiszpañskiej restauracji Casa Valdemar w Warszawie. I tam wùaúnie po raz pierwszy spotkaùem siæ z owocami morza. To byù 1997 rok. Zafascynowaùy mnie oúmiornice, egzotyczne ryby i ostrygi. Za granicæ wyjechaùem, aby siæ uczyã dalej. Na poczàtku byù Londyn. Restauracja Les Cargo w trzygwiazdkowym hotelu Michelina, specjalizowaùa siæ w serwowaniu potraw z owoców morza. Jednak przygotowywaùem je wg francuskiej receptury. Byùy to gùównie úlimaki. Poznaùem walory smakowe suszonych pomidorów, kaparów czy suszonego ùososia. W Polsce byùy to wówczas potrawy nieznane. Po powrocie do kraju pracowaùem w Domu Polskim w Warszawie. Ale szybko pognaùo mnie dalej. Tym razem do Turcji. W Polonezkoy koùo Istambuùu zorganizowaùem otwarcie restauracji dañ polskich. Byùo teý Lazurowe Wybrzeýe we Francji. Gotowaùem tam dla niezwykle wymagajàcego i oryginalnego biznesmena i jego rodziny. Oni jedli rano kaszæ i ùososia wædzonego, no moýe trochæ sera. Na obiad byùa wyùàcznie woùowina, ale za to najlepszej jakoúci i owoce morza. Na kolacjæ teý owoce morza, ser i truskawki. Innych rzeczy nie jadali. Nawet pieczywa. Byùem im potrzebny do tego, aby mogli jeúã owoce morza codziennie. W Polsce na liúcie pana klientów byli prezydenci i znani politycy. To byùo juý po powrocie z Turcji. Przez piæã lat pracowaùem w najwiækszym hotelu konferencyjnym w Polsce Mazurkas Conference Center. Wówczas przyrzàdzaùem potrawy dla prezydentów, premierów, polityków i artystów znanych z pierwszych stron gazet. Pomijajàc oryginalne walory smakowe, dlaczego promuje pan kuchniæ morskà? To sà potrawy zdrowe i syte. Weêmy takà krewetkæ. Skùada siæ z wody i biaùka. Z tym, ýe biaùko to 98% a 2% to woda. Tùuszcze z ryb i owoców morza sà bardzo ùatwo przyswajalnie przez organizm, czyli niezwykle zdrowe. Od ùyýki smalcu tyjemy, a od owoców morza czùowiek chudnie. Ale zawsze czuje siæ najedzony. Rozmawiaùa : Izebella Maria Balewska 3 FilmarNews FilmarNews 4

4 CATERING CATERING Kuchnia morska to duýo witamin i biaùka. A takýe lepsze trawienie. W Filmarze stawiamy na zdrowà kuchniæ. Przystawki, saùatki, sosy to mieszanki zdrowych warzyw, kieùków, orzechów oraz zióù. Na przykùad czekajàc na danie kaýdy klient otrzymuje tzw. nasz zdrowy Starter, czyli marchewkæ, seler naciow¹ tzacyki z ogórkiem. Podobno osobiúcie pan siæ angaýuje w promocjæ morskich smaków? Oczywiúcie, w kaýdej wolnej chwili chodzæ do restauracji i promujæ naszà morskà kuchniæ, polecam dania. Najlepsza jest poczta pantoflowa a nie kampania w mediach. Zaleýy mi, aby klient skusiù siæ na maùýe i na kolejne do nas wróciù, poleciù je innym. Tym bardziej, ýe smakoszom proponujemy wiæksze dania. A na pierwszà degustacjæ zamówiã moýna np. danie tylko z trzech ostryg. Co jest waszà specjalnoúcià? Úwietnie smakujà zapiekane ostrygi ze szpinakiem i serem pleúniowym. Genialne sà ryby wædzone na drzewie bukowym. Wædzone na goràco, bezpoúrednio po zamówieniu, indywidualnie dla kaýdego goúcia. Ten proces trwa okoùo 20 minut. A efekt jest wyúmienity. To sà rzeczy oryginalne, smaczne, energetyczne i niespotykane w toruñskich restauracjach. Ile dañ obejmuje menu? Teraz jest kilkadziesiàt pozycji. Jednak to wszystko zmienia siæ na bieýàco. Teraz powstaje nowa karta. Bo mamy úwietnego cukiernika. Michaù wùaúnie urzàdza swoje sùodkie królestwo. Ciàgle zaskakuje nas czekoladowymi i karmelowymi rzeêbami. Jednak to morski smak, ma byã znakiem rozpoznawczym kuchni Filmaru? Tak bym chciaù. Restauracja Ró a Wiatrów urzàdzona zostaùa na wzór jachtu. Proponujàc klientom kuchniæ z owoców morza gwarantujemy im úwieýy i zdrowy produkt. Ale nie moýe w karcie zabraknàã tradycyjnych potraw. Muszà byã pierogi, golonka, zupa grzybowa, barszcz czy sùynny juý kotlet z czasów Kopernika. Jako szef kuchni jest pan takýe jej menagerem. Nie ùatwo chyba poùàczyã tyle funkcji. Omawia pan zamówienia, ustala menu, kieruje zespoùem kucharzy, promuje kuchniæ morskà i jeszcze pilnuje jak smakuje przygotowany sos. Kontrolujæ wszystko kaýdego dnia. Czæsto robimy w kuchni zebrania. W ten sposób kaýde potkniæcia i sukcesy kucharzy sà omawiane na bieýàco. Szczególnie kontrolujæ dania przygotowywane dla duýych grup. Ùatwo wtedy popeùniã bùàd. U nas takich wpadek nie ma. Nie waýne, czy kucharz robi kacze uda dla dwóch czy 480 osób. Smakujà zawsze tak samo dobrze. Wiele zaleýy od produktów z jakich gotujemy. Dlatego towar przyjmujæ osobiúcie od sprawdzonych dostawców. Karta menu bædzie zmieniaùa siæ cztery razy w roku. A owoce morza? Sprowadzamy je prosto z Francji. Zawsze úwieýe, najwyýszej jakoúci. Przyjeýdýajà dwa razy w tygodniu. Wybór jest bardzo bogaty. Niektóre produkty sà bardzo drogie, wiæc tak dobieram potrawy, aby menu byùo ciekawe i smaczne, ale takýe dostæpne cenowo. Kaýdy moýe spróbowaã krewetek tygrysich czy muli w sosie rakowym. Owoce morza zamawiajà klienci indywidualni. Ale jeýeli ktoú zaýyczy sobie ostryg w karcie menu weselnego, nie ma problemu. Informacje na temat naszej morskiej kuchni, znajdà pañstwo nie tylko w karcie restauracyjnej, ale takýe w kaýdym hotelowym pokoju. Kuchnia Filmaru obsùuguje nie tylko restauracje i Lobby Bar ale teý oferuje catering. Jesteúmy w stanie zrobiã wszystko. Mam w tym doúwiadczenie. Zorganizowaùem kilka setek takich spotkañ. Dla kaýdego zamówienia, menu ustalane jest zgodnie z oczekiwaniami klienta i charakterem imprezy, na jakiej nasze dania majà siæ pojawiã. Ofertæ pisze osobiúcie. Wystarczy podaã kwotæ w jakiej ktoú chce siæ zmieúciã. Kluczowe znaczenie ma teý iloúã osób. Oferta jest niezwykle bogata i oryginalna. Dla nas catering to nie zimne przystawki na talerzu i goràce zupy czy gulasze. My proponujemy obsùugæ kompleksowà czyli: stacjæ grillowà, pieczenie prosiaka, krojonà, podpiekanà szynkæ. Na miejscu smaýymy krewetki i ostrygi. Úwietnà atrakcjà dla goúci jest wspólne gotowanie na palecie. Kaýdy dostaje fartuszek i rækawiczki i uczestniczy w takiej gastronomicznej przygodzie. To oferta nawet dla 300 osób. Jednym sùowem w kaýdej chwili moýe pan wynieúã kuchniæ Filmaru w plener do lasu? Dosùownie. Nie jest to dla nas problem. Aktualnie przygotowujemy imprezæ dla 1500 osób dorosùych i 500 dzieci. Menu jest juý napisane. Ale takich rzeczy siæ nie boimy. A jest szansa na skromniejsze zamówienie w Filmarze? Jakaú ryba czy szynka w galarecie na úwiæta? Kaýde zamówienie realizujemy na najwyýszym poziomie. Nie ma u nas lepszych i gorszych klientów. W ofercie mamy barszczyk, zupæ grzybowà, ýurek, ryby, pierogi, kluski, serniki, makowce. Kaýdy klient zostanie obsùuýony. Chce siæ jeszcze panu w domu gotowaã po tylu godzinach spædzonych w kuchni? Tak, bo gotujæ z synem. Olivier ma trzy lata. Ale jest úwietnym kompanem. Mówi tatu, tatu i idziemy gotowaã. Rozmawia³ Ernest B³a ejewicz S³owiañska dusza biesiady Nenad Diodeviæ nosi swój garnitur prawie tak jak mundur. Zawsze elegancko, zawsze nienagannie. Kr¹ y pomiêdzy kelnerami i kucharzami bacznie im siê przygl¹daj¹c. A widzi wszystko. Ka d¹ fa³dê na obrusie, ka dy niedopiêty guzik, ka dy nierówno u³o ony widelec. U niego wszystko musi graæ. Jak w orkiestrze. Nie jest pan Polakiem? Jestem Serbem. A Serbowie i Polacy maj¹ bardzo podobne do siebie dusze. Co pana sprowadzi³o nad Wis³ê? Kobieta. Czyli moja ona. Pozna³em j¹ ³adnych parê lat temu na Cyprze. Pracowa³a dla jednego z du ych biur podró y jako rezydent, czyli opiekowa³a siê turystami. Ja wówczas pracowa³em w jednym z cypryjskich, luksusowych barów. Coœ miêdzy nami zaiskrzy³o. A e Serbowie to dobrzy mê owie, a Polski jeszcze lepsze ony, zatem na co by³o czekaæ? Wziêliœmy œlub i od siedmiu lat mieszkam w Polsce. Pozna³ pan Polaków od sto³owej strony. Jacy jesteœmy? Jesteœcie bardzo ciekawym narodem. Nie chodzi mi o to, e jesteœcie ciekawi jak na przyk³ad rzadko spotykane zwierzêta, ale o to, e jesteœcie bardzo ciekawi œwiata. Bardzo mi siê podoba ta wasza cecha. Pytacie, dr¹ ycie, nie odpuszczacie dopóki w pe³ni siê nie zaspokoi waszej ciekawoœci. Czasem przez to za bardzo skupiacie siê na szczegó³ach i umyka wam to, co najistotniejsze. Ale bez wzglêdu na wszystkie ró nice, jesteœcie bardzo do nas podobni. Naprawdê, kto urodzi³ siê ze s³owiañsk¹ dusz¹, ten z ni¹ umrze. Jest podobno w Serbii taki zwyczaj, e goœciowi w domu gospodarza nie mo e spaœæ w³os z g³owy. Ucierpieæ mo e ona gospodarza, on sam, jego rodzina, ale goœæ nigdy. Czuje siê pan gospodarzem w restauracjach Filmaru? Bardzo bym chcia³, eby nasi goœcie rzeczywiœcie mieli takie poczucie jak goœcie dobrych, serbskich domów. Robiê wszystko, eby stworzyæ ku temu jak najlepszy klimat. Czy siê to udaje? Mam wra enie, e tak. I bardzo siê z tego cieszê. Wracaj¹c jednak do pytania: u nas, tak jak u was nie wszystko tak piêknie wygl¹da jak w przys³owiach. Znam historie, e goœciom z³ych domów spad³ w³os z g³owy Ma pan na myœli czasy zawieruchy wojennej? Miêdzy innymi. Mi uda³o siê od munduru uciec. Mia³em piêtnaœcie lat, kiedy wybuch³a wojna. To by³ straszny czas, ogromne nieszczêœcie, które nigdy nie powinno siê zdarzyæ. Wiele z³ych nawyków z wojennych czasów u nas pozosta³o. Na przyk³ad to, e wielu ludzi nadal ma u siebie w domu broñ. By³em nie raz œwiadkiem sytuacji, kiedy w wyniku sprzeczki czy k³ótni ludzie siêgali po broñ. U was tego na szczêœcie nie ma. Nie trzeba yæ w lêku. Dla cz³owieka, który prze y³ wojnê to niezwykle wa ne. W Filmarze kr¹ y pan nieustannie pomiêdzy kelnerami, kucharzami. Kim w³aœciwie pan tu jest? Menad erem gastronomii. Kuchnia, sale, bary, kelnerzy, kucharze, cukiernicy - wszyscy pracuj¹ pod moim okiem. Ogarniêcie tego, to nie lada zadanie. Jeœli coœ umknie uwadze, ca³y dzieñ, czy te powa ne biznesowe spotkanie, mog¹ okazaæ siê do niczego. Mam w tej materii doœwiadczenie. Pracowa³em kilka lat ju na podobnym stanowisku w jednym z najwiêkszych lokali w regionie. To doœwiadczenie teraz zaczyna owocowaæ. Trafiaj¹ siê jakieœ wpadki? Oczywiœcie, to nieuniknione. Nawet Michael Schumacher miewa st³uczki samochodowe, zatem i kelner mo e siê potkn¹æ. To ludzka rzecz. Zdarzy³o siê wylaæ na kogoœ zupê? Ca³e szczêœcie dzieje siê to bardzo, bardzo rzadko, ale owszem, mieliœmy i takie sytuacje Trzeba wiedzieæ, co wtedy zrobiæ. Choæ wiele zrobiæ siê nie da. Przepraszaæ po stokroæ, oferowaæ gratisy. Szef nawet wyposa y³ nas w awaryjne koszulki Filmaru. Znany jest pan z niezwykle perfekcyjnego przygotowania do du ych imprez z udzia- ³em kilkuset goœci. Ile dni wczeœniej zaczyna siê pan do nich przygotowywaæ? Dwa? Trzy dni przedtem? Minimum dwa tygodnie. Jeœli chce siê coœ zrobiæ naprawdê dobrze, trzeba wszystko najpierw dok³adnie przemyœleæ, a potem dok³adnie sprawdziæ. Mam wiêc system taki: zanim podamy do sto³u, sprawdzamy wszystkie obrusy, wszystkie naczynia, wszystkie szklanki, kieliszki. A jak ju to zrobimy, to ca³¹ procedurê zaczynamy od pocz¹tku. Dobra organizacja to wynik ciê kiej, mudnej pracy, a nie jakichœ talentów. yczy pan goœciom smacznego? Oczywiœcie, choæ to tylko kurtuazja. Ja wiem, e wszystko co od nas dostan¹, bêdzie na pewno smaczne. Rozmawia³ Radek Rzeszotek 1 FilmarNews 6

5 HOTEL Formalnie hotel Filmar ma trzy gwiazdki. Spe³nia jednak wszystkie wymogi hotelu czterogwiazdkowego NASTÊPCA TRONU ANGLII? PROSZÊ BARDZO Baza hotelowa w Toruniu znajduje siê obecnie na europejskim poziomie. Jakoœæ œwiadczonych us³ug w toruñskich hotelach w zasadzie nie odbiega w niczym od œrodkowoeuropejskich standardów. Na tym tle hotel Filmar prezentuje siê zdecydowanie najlepiej. Ze swoj¹ ekskluzywn¹ kuchni¹ i eleganck¹ opraw¹ wnêtrz przyci¹ga w swoje progi najlepszych goœci Torunia. - Bywam w Toruniu regularnie, jeden z moich najwaýniejszych partnerów biznesowych tu wùaúnie ma siedzibæ swojej firmy - stwierdza Adam Krzepaùa, przedsiæbiorca z Wrocùawia. - Pierwszy raz pojawiùem siæ tu paræ lat temu, szukaùem optymalnego miejsca do spædzenia kilku dni. Odwiedziùem kilka hoteli, ale ýaden nie úwiadczyù usùug hotelowych tak dobrze jak Filmar. Przekonaùem siæ doúã szybko, ýe warto wybraã firmæ, której nie zdarzajà siæ wpadki. Filmar to jeden z najlepszych hoteli w tej czæúci Polski. Gustowny wystrój, obsùuga na europejskim poziomie, úwietna lokalizacja, restauracje i Lobby Bar na miejscu - atuty Filmaru moýna wyliczaã bardzo dùugo. Goúcie tego hotelu czujà siæ tu wyúmienicie. Dyrekcji udaùo siæ poùàczyã ekskluzywnoúã z intymnoúcià i dobry smak z rozmachem. - To nieskromnie siæ chwaliã, ale kaýdy, kto odwiedzaù Toruñ, ten wie, ýe Filmar jest najlepszym hotelem w Toruniu - stwierdza Wojciech Ùopaciñski, dyrektor Filmaru i ce- niony na krajowym rynku menager w bran- ýy hotelarskiej. - W zestawieniu z doda- tkowym pakietem naszych usùug, jesteúmy w stanie zaspokoiã dosùownie kaýdego klienta.. Choã formalnie Filmar jest hotelem trzygwiazdkowym, to w swoim standardzie praktycznie nie odbiega od hoteli czterogwiazdkowych. W pokojach, studiach i apartamentach goúcili przyjezdni z caùego úwiata.. - Nie sàdzæ, ýeby ambasador ksiæstwa Monaco i Daniel Olbrychski czuli siæ inaczej podczas wizyty w naszym hotelu - stwierdza Zuzanna Gazda z dziaùu marke-tingu hotelu Filmar w Toruniu.. - My po prostu mamy swoje procedury, które realizujemy bez wzglædu na okoli- cznoúci. To swoisty rodzaj treningu. Jeúli kiedyú przyjdzie nam goúciã nastæpcæ tronu Anglii, teý sobieporadzimy. Hotel Filmar moýe poszczyciã siæ równieý doskonaùym zapleczem wykorzystania czasu wolnego. Goúcie mogà spædzaã czas na siùowni, w saunie, lub zrelaksowaã siæ w jacuzzi. Jeúli ktoú zachce silniejszych doznañ - obsùuga pomoýew organizacji imprezy dla miùoúników sportów ekstremalnych. W swojej ofercie hotel posiada 154 úwietnie wyposaýone pokoje. Jednym z istotnych atutów tego miejsca jest jego poùoýenie. Nie w centrum haùaúliwej, zwùaszcza w okresie letnim Starówki, ale w jej pobliýu. Niewielkà odlegùoúã od centrum miasta moýna pokonaã w czasie kilkuminutowego spaceru. W obecnej skomplikowanej sytuacji parkingowej miasta, jest to niezwykle istotne. Hotel Filmar dysponuje wùasnym strzeýonym parkingiem, na terenie, którego znajduje siæ postój taksówek. POKÓJ 1-OSOBOWY 1-OSOBOWY z hotelowego zestawu kosmetyków. Pokoje w hotelu Filmar wyposaýone zostaùy równie w udogodnienia dla osób starszych i niepe³nosprawnych. 3-OSOBOWY POKÓJ POKÓJ To idealne miejsce dla biznesmena, który ceni sobie komfort, poczucie intymnoúci i profe-sjonalizm. W naszych jedynkach goúcie czujà siæ wybornie - jest w nich bowiem wystarczajàco duýo miejsca, zaú wyposaýenie pozwala zarówno na wypoczynek jak i sprawnà i spokojnà pracæ. Urzàdzone perfekcyjnie, z przemyúlanym kaýdym szczegóùem sà znakiem firmowym hotelu Filmar. 2-OSOBOWY POKÓJ 2-OSOBOWY POKÓJ Hotel Filmar dysponuje dwoma rodzajami pokoi 2-osobowych: z ùoýem maùýeñskim i dwoma wygodnymi ùóýkami. Oba urzàdzone zostaùy z myúlà o komforcie dwóch dorosùych osób, którym nie zabraknie tu niczego. Goúcie mogà wybraã ulubiony program telewizyjny spoúród stacji w telewizji kablowej, mogà skorzystaã Przemyœlany i zaaran owany z myœl¹ dla rodziny. Jest w nim wystarczaj¹co du o miejsca, aby podczas wycieczki do Torunia, mog³a tu siê zatrzymaæ trzy- i czteroosobowa rodzina. Z okien czêœci pokoi 3-osobowych rozci¹ga siê niezwyk³y widok na toruñskie Stare Miasto. Jeœli wiêc rodzinie nie starczy si³, aby wejœæ na wie ê ratuszow¹ b¹dÿ dzwonnicê koœcio³a Œw. Janów - mo e z okien pokoju hotelowego w Filmarze dostrzec gotyckie budynki Torunia. APARTAMENT Apartamenty - to per³y hotelu Filmar. Szyk, klasa, rozmach i dobry smak - tak goœcie naszych apartamentów okreœlaj¹ ich standard. Jest tu wszystko, czego potrzeba nawet najbardziej wybrednemu goœciowi hotelowemu. Intymnoœæ i wygodê zapewniaj¹ dwa osobne pomieszczenia: sypialnia z szerokim ³o em oraz salon ze stylowymi meblami 7 FilmarNews FilmarNews 8

6 HOTEL Zdaniem wielu przedsiêbiorców i biznesmenów Centrum Konferencyjne w hotelu Filmar jest najlepszym miejscem w Polsce pó³nocnej do organizacji spotkañ z udzia³em nawet kilkuset osób. Jego najwiêkszymi zaletami s¹ lokalizacja, doskona³e wyposa enie sal oraz przyjazdny personel a takýe dwie toalety. Luksusowa ùazienka wyposaýona jest w kabinæ prysznicowà oraz wannæ z hydromasaýem. W salonie znajdà pañstwo wygodne kanapy, osobny stóù goúcinny, doskonale wyposaýony barek, telewizor LCD, sejf, indywidualnie sterowanà klimatyzacjæ, róýnorodne oúwietlenie oraz bezpùatny dostæp do Internetu. Wystrój wnætrz wykonany z wysokiej jakoúci materiaùów, zapewni pañstwu poczucie komfortu. Kolorystyka apartamentu od úcian po meble, zieleñ oraz kwiaty zagwarantujà wyciszenie i relaks. Apartament jest idealnym miejscem zarówno do spotkañ w wybranym gronie, jak i azylem, w którym po ciæýkim dniu moýna siæ w intymnych warunkach odpoczàã. Powierzchnia apartamentu: 60 m.kw. JACUZZI? SAUNA? JACUZZI? Hotel Filmar zapewnia nie tylko komfortowy nocleg, ale teý bazæ relaksacyjnà. W Filmarze wypoczywaã moýna na wiele sposobów. Jednym z nich jest niezwykle popularna, zwùaszcza wúród osób ýyjàcych na co dzieñ w stresie i napiæciu, aktywnoúã fizyczna. Hotel Filmar przygotowaù dla swoich goúci kilka miejsc, w których z pewnoúcià znajdziecie Pañstwo relaks i odpræýenie. Sala fitness wyposaýona zostaùa w nowoczesny i profesjonalny sprzæt do ãwiczeñ fizycznych. Zarówno panie jak i panowie zastanà tu wiele moýliwoúci do rozwijania poszczególnych partii miæúni. Nie zabraknie wiæc rowerów, bieýni, ùaweczki, wioúlarza itd. Komfort ãwiczenia podnosi klimatyzowane pomieszczenie. Po intensywnym wysiùku fizycznym na siùowni, zapraszamy do sauny fiñskiej. Urzàdzonej stylowo i oryginalnie, wedùug wskazówek, które zaczerpnæliúmy od mistrzów budowy fiñskich saun. Po wypoceniu siæ w goràcej i zdrowiej saunie, na kaýdego spùywa poczucie niezwykle relaksujàcego oczyszczenia. A gdy po prysznicu przyjdzie ochota na przyjemne leniuchowanie zapraszamy do jacuzzi. Tu nie trzeba nic robiæ przyjemne b¹belki zrobi¹ swoje. Gwiazdy u nas czasem broj¹ Rozmowa z Ewelin¹ Grzeœkowiak, najm³odsz¹ pokojówk¹ w hotelu Filmar. Pamiæta pani swój pierwszy dzieñ w pracy, tu w Filmarze? Niestety, chyba mi siæ zatarù w pamiæci. Przyszùam tu na praktyki tuý po Technikum Hotelarskim i bardzo spodobaùa mi siæ panujàca tu atmosfera. Moja praca ma w sobie wiele kobiecych klimatów. No bo kto generalnie sprzàta w domach? Przecieý nie faceci! Dziewczyny pracujàce jako pokojowe umiejà ze sobà rozmawiaã, przekazujà sobie nie tylko wiedzæ na temat pracy, ale takýe takie babskie pogaduchy Jak d³ugo pani tu pracuje? Dwa lata. I chce mi siæ wiæcej. Z racji tego, ýe studiujæ, mam szansæ na awans. Juý rozmawiaùam z dyrekcjà, ýe po zakoñczeniu licencjatu, na pewno znajdæ w Filmarze zatrudnienie. Podoba siæ pani praca pokojówki? Nie mogæ narzekaã. Wbrew potocznym opiniom, dziewczyny pracujàce jako pokojowe wcale nie sà êle traktowane przez goúci hotelowych. Moýe to wynika z tego, ýæ do Filmaru byle kto nie przyjeýdýa. Ale nie chce mi siæ wierzyã, ýe wszyscy sà tacy idealni Oczywiúcie, ýe nie. Goúciliúmy tu nie lada gwiazdy i caùkiem niezùych gagatków. Widziaùam juý paræ naprawdæ zdemolowanych pokoi, choã oczywiúcie uszkodzenia natychmiast zostaùy usuniæte. Gdybym tylko mogùa powiedzieã kto siæ tego dopuúciù Niestety, to tajemnica hotelowa. Mówi pani o swojej pracy caùy czas siæ uúmiechajàc. Którà chwilæ w swoim dniu pracy lubi pani najbardziej? Nasz dyrektor jest bardzo wymagajàcy i uczula nas, ýeby przede wszystkim poúciel na ùóýkach zawsze byùa równiutka, ýeby zasùony nie wisiaùy krzywo. To szalenie dla nas waýne. Dlatego kiedy koñczæ sprzàtanie w danym pokoju, zawsze poúwiæcam mu ostatnie, krytyczne spojrzenie. Zupeùnie jakbym byùa naszym dyrektorem Rozmawiaù: Radek Rzeszotek PRZESTRZEÑ, ROZMACH NOWOCZESNOŒÆ Podobnie wyposa onych i zlokalizowanych miejsc jest w Polsce niewiele. Choæ zapotrzebowanie na obiekty nadaj¹ce siê do organizacji spotkañ konferencyjnych roœnie z roku na rok, niewiele hoteli jest w stanie zaaran owaæ swoje powierzchnie zgodnie z potrzebami klientów. Toruñski Filmar swoje Centrum Konferencyjne dostosowa³ do potrzeb rynku ju kilka lat temu. Dziœ mo e poszczyciæ siê pozycj¹ krajowego lidera w organizacji spotkañ biznesowych. Takie zorganizowanie naszego Centrum Konferencyjnego wymagaùo naprawdæ powaýnych nakùadów pracy - mówi Wojciech Ùopaciñski, dyrektor hotelu Filmar. - Istotà problemu byùo takie opracowanie logistyczne sal, abyúmy mogli jak najbardziej efektywnie wykorzystaã ich powierzchniæ. Zanim wiæc przystàpiliúmy do przebudowy naszego hotelu, przeprowadziliúmy szereg symulacji. Udaùo siæ wychwyciã kilka bùædów i niedociàgniæã. Dlatego dziú moýemy byã spokojni - program ýadnej konferencji nas nie zaskoczy. Wyposaýenie Powierzchnia Centrum Konferencyjnego Filmar przekracza 1000 metrów kwadratowych, jednak zostaùo ono tak zaprojektowane, aby moýna w nim byùo organi- zowaã spotkania z udziaùem takýe mniejszej liczby osób. Wszystko dziæki systemowi dêwiækoszczelnych i ruchomych úcian, które oddzielajà poszczególne pomieszczenia. - System úcian przesuwnych jest szalenie wygodny i funkcjonalny - dodaje Wojciech Ùopaciñski. - Staramy siæ unikaã sytuacji wymagajàcych od nas szybkich i nieprzygotowanych dziaùañ, jednak zdarza siæ, ýe klienci zgùaszajà siæ do nas dosùownie w ostatniej chwili. Wówczas, ýeby szybko przygotowaã salæ do spotkania, ùatwoúã przesuwania úcian jest wræcz bùogosùawieñstwem Dlatego dziœ mo emy byæ spokojni - program adnej konferencji nas nie zaskoczy (Wojciech opaciñski, dyrektor Filmaru) 9 FilmarNews FilmarNews 10

7 CENTRUM KONFERENCYJNE Centrum Konferencyjne Filmar zadbaùo o maksymalnie wysoki komfort pracy dla uczestników spotkañ i konferencji. Nagùoúnienie sal zaprojektowano w najdrobniejszym szczególe, dziæki czemu akustyka sprzyja zarówno wykùadowcom, jak i sùuchaczom. Bezprzewodowe mikrofony, rzutniki multimedialne oraz wszelkie pomoce niezbædne do sprawnego poprowadzenia wykùadu sà standardowym wyposaýeniem sal Filmaru. Ekrany umieszczone w pomieszczeniach maj¹ takà wielkoúã, aby osoby siedzàce nawet w ostatnich rzædach, nie miaùy problemów w odczytaniem umieszczonych na nich treúci. WYDARZENIE cyjnego IX Interdyscyplinarnego Forum Udarowego - Wszædzie czysto, aý do przesady. Dla 200 i 500 osób Fabryka i s³ownik w CSW Choã Filmar jest w stanie zorganizowaã i obsùuýyã spotkanie z udziaùem kilkuset osób, to jednak wiækszoúã wizyt biznesowych gromadzi mniejszà liczbæ uczestników. Szkolenia wymagajàce pracy w kilku salach równoczeúnie odbywajà siæ tu regularnie. - Aby dobrze zorganizowaã imprezæ dla kilkuset osób, trzeba naprawdæ znaã siæ na tej pracy i umieã jà zorganizowaã. Tak, ýeby rzeczywiúcie wszystko graùo - uúmiecha siæ Miêdzynarodowy Festiwal Gwiazd FORTE piano! Dos³ownie ka da minuta by³a tutaj znakomicie zorganizowana. Ludwik Jurzysta W przerwach czysto, aý do przesady - Zapewne wiæcej mógùbym powiedzieã o szkoleniu, niý o tym jak przebiegaù mój pobyt w Filmarze - mówi Ludwik Jurzysta Dyrektor Biura Polskiego Stowarzyszenia Beneficjentów Funduszy Pomocowych - Ale dosùownie kaýda minuta byùa tutaj znakomicie zorganizowana. Podczas przerwy póùgodzinnej, odetchnàùem sobie w fotelu, wypiùem dobrà kawkæ, zerknàùem na telewizjæ, bo palàcy kumple poszli odpaliã siæ do patio przed budynkiem. Obiad podali nam szybko, byù czas, ýeby pogadaã przy deserze. Uczestnicy konferencji w czasie wolnym zazwyczaj korzystajà z siùowni, jacuzzi bàdê sauny. - Przyznam szczerze, ýe oceniam hotele po toaletach: czystoúã jest kryterium podstawowym. W Filmarze nie byùo siæ do czego przyczepiã - dodaje Ignacy Lubiñski, Przewodniczàcy Komitetu Organiza- dyrektor Filmaru, Wojciech Ùopaciñski. - Gdy jednak pracujemy nad obsùugà spotkania dla kilkunastoosobowej grupy fajnych ludzi, to po prostu jest fajnie i miùo. Gdy oni sà zadowoleni, to my równieý. Niezapomniane wieczory z najlepszymi artystami w toruñskim Dworze Artusa. Festiwal Forte Piano zaprasza w kaýdà niedzielæ i poniedziaùek paêdziernika i listopada. P R O G R A M: 11 paêdziernika (niedziela) godz. 18:00 koncert Stanisùawa Sojki 12 paêdziernika (poniedziaùek) godz. 18:00 monodram Jana Peszka 18 paêdziernika (niedziela) godz. 18:00 Krzysztof Popek International Quintet Do obs³ugi sam centrum konferencyjnego ju trzy lata temu stworzono dwa specjalne stanowiska do obs³ugi technicznej. Dwóch techników - Krzysztof Szuba i Piotr Skrzyñski - jest stale do dyspozycji organizatorów konferencji. Zajmuj¹ siê oni nie tylko kompleksow¹ obs³ug¹ techniczn¹, mo na zwracaæ siê te do nich z proœb¹ o pomoc wszelak¹. 19 paêdziernika (poniedziaùek) godz. 18:00 spotkanie z Danielem Olbrychskim 25 paêdziernika (niedziela) godz. 18:00 Koncert Prezydencki "LUTOSPHERE": Leszek Moýdýer, Andrzej Bauer, Michaù Skrok 30 paêdziernika (piàtek!) godz. 18:00 Ken Vandermark "Resonance" Projekt Wypiêta Wozownia Ta wystawa, która trwac bedzie do polowy listopada, zachwyci albo zaszokuje. Rysunki z serii "POLSKIE DUPY", na którà skùadajà siæ dwie mniejsze serie "London Calling" I "Goùe baby" oscylujà wokóù tematyki prostytucji. Seria "London Calling" to przerysowane ulotki znalezione na ulicach Londynu i Amsterdamu reklamujàce usùugi seksualne bàdê zachæcajàce kobiety do prostytuowania siæ. "Goùe Baby" natomiast to przerysowane zdjæcia prostytutek z internetowych anonsów na portalu dla Polonii za granicà. Kuratorka wystawy pragnie zwróciã uwagæ widza na feministyczny wymiar tych prac. Punktem 11 FilmarNews wyjúcia jest spojrzenie na prostytucjæ jako na zjawisko wynikajàce z patriarchalnego systemu spoùecznego. Tytuùy serii oraz hasùa pojawiajàce siæ w pracach z serii London Calling odwoùujà siæ do opresyjnego sposobu funkcjonowania jæzyka w patriarchalnej kulturze. Niezaleýnie od swojej pornograficznej treúci rysunki sà ùadne I subtelne I dekoracyjne. 8 listopada (niedziela) godz. 18:00 koncert Graýyny Auguúcik & Eastern Blok (Baùkany) 9 listopada (poniedziaùek) godz. 18:00 wieczór kabaretowy Krzysztofa Daukszewicza 15 listopada (niedziela) godz. 18:00 recital wiolonczelowy Rafaùa Kwiatkowskiego 22 listopada (niedziela) godz. 18:00 Listy pisane muzykà w wykonaniu Teresy Budzisz-Krzyýanowskiej i P.Kamasa 23 listopada (poniedziaùek) godz. 18:00 spotkanie z red. Jackiem Ýakowskim 29 listopada (niedziela) godz. 18:00 koncert Quartetu Wilanów FilmarNews 12

8 WYDARZENIA Organizatorzy Miêdzynarodowego Festiwalu Lalek zdecydowali siê ulokowaæ wszystkich swoich goœci w toruñskim Filmarze. Lalki œpi¹ w Filmarze trzeci raz z rzêdu Nazywany przez wielu Krakowem pó³nocy, ma niepowtarzalny klimat. I przesz³oœæ, której mo na dotkn¹æ Per³a czerwonego gotyku fot. Wojtek Szabelski FreePress Na pocz¹tek mistrzowie sztuki lalkowej i animacji czyli XVI Miêdzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek paÿdziernika. Na scenie zespo³y z Holandii, Niemiec oraz teatry z krajów grupy Wyszehradzkiej Czech, S³owacji, Wêgier, po raz pierwszy tak e aktorzy z Chin. Festiwalowe prezentacje rozpiête s¹ miêdzy tradycyjn¹ sztuk¹ lalkow¹ a najnowszymi eksperymentami w sztuce animacji, miêdzy spektaklami kameralnymi a przedstawieniami granymi z inscenizacyjnym rozmachem. Adresowane s¹ do widowni dzieciêcej i doros³ej. Do unikalnych wydarzeñ tegorocznej edycji SPOTKAÑ nale y Król Ma³p Szanghajskiego Teatru Lalek, w którym zachwycaj¹ ma³o znane w Polsce tradycyjne lalki chiñskie i aktorzy kultywuj¹cy przekazywane z pokolenia na pokolenie tajniki sztuki animacji. W programie tak e: grane z rozmachem przedstawienie Divadlo Alfa z Czech Trzej Muszkieterowie, punkrockowa, ywio³owa inscenizacja Pippi Poñczoszanki Teatru Pleciuga. Nowe adaptacje sceniczne klasycznych baœni dla dzieci: Calineczki (Stare Divadlo Nitra, S³owacja) oraz Jasia i Ma³gosi (Teatr Lalek Guliwer, Warszawa) w re. Piotra Tomaszuka. Ciekawym wydarzeniem jest w³oski Pinokio zrealizowany z myœl¹ wy³¹cznie o doros³ym widzu. W swej najnowszej premierze pt. Plastynaci (re. R. G¹sowski) wyst¹pi Teatr Wierszalin. W poza festiwalowym repertuarze Teatru Baj Pomorski premierowy spektakl Podró e Guliwera. Pierwsz¹ premierê sezonu przygotowa³ Ondrej Spišak. S³owacki re yser zrealizowa³ z toruñskimi aktorami Podró e Guliwera wg Jonathana Swifta. Jest to przedstawienie o wyobraÿni, marzeniach tak realnych, e staj¹ siê rzeczywistoœci¹, o fascynacji podró ami do dalekich krajów i niezwyk³ymi przygodami. G³ównym bohaterem spektaklu jest Guliwer (Piotr D¹browski), wielki marzyciel zaczytany w ksi¹ kach podró niczych. Opisy awanturniczych przygód morskich anga uj¹ go tak mocno, e staje siê ich bohaterem. Dziêki sile wyobraÿni jego pokój przemienia siê w cztery fantastyczne krainy: Liliputów, Olbrzymów, Lataj¹c¹ Wyspê Naukowców, Kraj Koni. Kolejna premiera w Teatrze zaplanowana jest na 21 listopada. Tym razem bêdzie to Jaskó³eczka. Koniec listopada to tak e Toruñskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Na scenie aktorzy z Rosji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski. Laureaci presti owych konkursów recytatorskich i teatrów jednego aktora. Wœród nich Anna Skubik z Toruniu i Z³amane paznokcie. Rzecz o Marlenie Dietrich. Festiwal odbêdzie siê w Teatrze Baj Pomorski w dniach listopada. Teatr W.Horzycy Kaleka z Inishmaan Martina Mcdonagha to tekst wielokrotnie wystawiany w teatrach w caùej Polsce. Dramaty Mcdonagha - w niezwykle oryginalny sposób portretujàce irlandzkà prowincjæ - pojawiùy siæ na naszych scenach w drugiej poùowie lat 90 i podbiùy serca widzów. W Toruniu ogromnym powodzeniem cieszyù siæ spektakl Samotny zachód w reýyserii Iwony Kempy ze znakomità kreacjà Sùawomira Maciejewskiego, nagradzany na wielu festiwalach w caùej Polsce. /premiera 2002 r./ Widzowie nawet po dwóch latach od zejúcia spektaklu z afisza nadal o niego pytajà. Toruñska realizacja Kaleki jest juý trzecim spotkaniem Iwony Kempy z tym autorem, a drugim z tym tekstem, po wrocùawskiej realizacji w Teatrze Wspóùczesnym z 1999 roku. W rolach gùównych Grzegorz Woúi Sùawomir Maciejewski. Kto choæ raz mia³ okazjê przespacerowaæ siê toruñsk¹ starówk¹, wie ju dlaczego to miasto uznawane jest za jedno z piêkniejszych w Europie. Zachowane oryginalne, gotyckie kamienice, koœcio³y, spichrze i obiekty miejskie robi¹ niezwyk³e wra enie na przyjezdnych. Aby dotkn¹æ przesz³oœci, wystarczy kilkuminutowy spacer z Filmaru. Historia Torunia jest nierozerwalnie zwi¹zana z Zakonem Krzy ackim, choæ nie ulega w¹tpliwoœci, e zanim jeszcze przybyli tu Krzy acy, istnia³a tu osada obronna. Gdy jednak na pocz¹tku XIII wieku pojawili siê tu bracia zakonni, szybko wznieœli zamek podobny do tych, które krzy owcy budowali w Ziemi Œwiêtej. Krzy acy sprowadzeni zostali na Ziemiê Che³miñsk¹, aby walczyæ z Prusami - pogañskimi plemionami nêkaj¹cymi najazdami ziemie polskich ksi¹ ¹t. B³yskawicznie stworzyli ku temu solidn¹ infrastrukturê. W kolejnych latach powstawa³y nowe zamki, jednak Toruñ pozostawa³ jednym z najwa niejszych miast pañstwa krzy ackiego. Swój rozwój Toruñ zawdziêcza³ przede wszystkim kontaktom z potê n¹ organizacj¹ miast, zwan¹ Hanz¹. Do portu rzecznego w Toruniu przyp³ywa³y ówczesne pe³nomorskie statki. Kupcom z najdalszych terenów Europy, op³aca³o siê handlowaæ z toruñskimi mieszczanami. Korzystali na tym nie tylko patrycjusze. Tak e w³aœciciele okolicznych maj¹tków, którzy sprzedawali swoje produkty po bardzo atrakcyjnych cenach. Toruñ szybko rós³ w potêgê. W drugiej po³owie XIV wieku polityka gospodarcza Krzy aków doprowadzi³a jednak do powa nego kryzysu. Mieszczanie toruñscy zaczêli szukaæ poparcia na dworze króla polskiego, aby pod jego kuratel¹ móc nadal rozwijaæ handel. W 1454 roku mieszczanie toruñscy wzniecili powstanie. Zaatakowali za³ogê krzy ack¹ i zdobyli zamek. Wkrótce zawarli porozumienie z polskim monarch¹ i oddali mu miasto pod warunkiem, e nigdy wiêcej Toruñ nie bêdzie mia³ zbrojnej za³ogi. Zamek zaœ rozebrano. Lata panowania Jagiellonów to dalszy okres rozkwitu Torunia. Powstawa³y kolejne kamienice, s³awa bogactw Torunia roztacza³a siê na ca³¹ Europê. Przez krótki okres na pocz¹tku XVI wieku, pod koniec panowania Jana Olbrachta, Toruñ by³ nawet stolic¹ Polski. Kolejne wieki obfitowa³y we wojny. Obce wojska przetacza³y siê przez Ziemiê Che³miñsk¹. A do dziœ Toruniowi udawa³o siê jednak unikaæ zniszczeñ i oblê eñ. Dziêki temu per³a gotyckiej architektury œwieci dziœ pe³n¹ kras¹. Widok na toruñsk¹ starówkê roztacza siê okien hotelu Filmar. I choæ widok to niezwyk³y, my jednak zachêcamy do przespacerowania siê uliczkami starego miasta. 13 FilmarNews FilmarNews 14

INFORMATOR ŒLUBNY 2010

INFORMATOR ŒLUBNY 2010 INFORMATOR ŒLUBNY 2010 F O T O G R A F - W W W. M A R C I N K A N T O C H. C O M Agencja Œlubna AVIS Lublin, Al. Spó³dzielczoœci Pracy 36/28 Artur Danieluk tel. 0605 601 399 www.avis.lub.pl AGENCJA ŒLUBNA

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Nr 9(30) listopad 2011 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad ISSN 2081-2361 20.000 egz. Zdrowie w Krakowie miesiêcznik informacyjny W KRAKOWIE Bezp³atny informator medyczny www.zdrowiewkrakowie.pl Zakrzepica

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia.

W numerze: 100-lecie Kościuszki. Jubileusz Solidarności. Pożegnanie Księdza. Ranking samorządów. Strażnicy Zawodzia. W numerze: 100-lecie Kościuszki Jubileusz Solidarności Pożegnanie Księdza Ranking samorządów Strażnicy Zawodzia Malarskie wersety Stomil wiecznie żywy Jesienny Chopin Szko³a dziœ Historia Zwi¹zku O Ojcu

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, 424-25-15 www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann.

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 4(501) ROK XX 25.02.2010 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny NOWE INWESTYCJE!!! e mail: saskakepa@neckermann. OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie. Ch. G er m 08 u n 0 r. y 2 pn 2. 1 tê. s Na 05 EGIPT- kraj piêkny w swej brzydocie NR 21 (685) ROK XVI 21.11.2008 CENA 1,30z³ Niemal ca³¹ powierzchniê

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc

Mo na liczyæ na nasz¹ pomoc KO A NAUKOWE 1 Ko³o Naukowe Informatyków Genbit dzia³a przy Instytucie Informatyki na Wydziale Nauk Œcis³ych UPH od 2000 roku. Funkcjê opiekuna sprawowa³ wtedy dr in. Jerzy Tchórzewski, adiunkt Zak³adu

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Podziemny Londyn - sk³ot str.12

Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Zamiast wstêpu sychologowie twierdz¹, e to gdzie i jak mieszkamy jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o naszym samopoczuciu. P To, czy dom jest cudzy, w³asny,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo