IMIĘ BOŻE. Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa ("Imię Boże..." s. 25, 27).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMIĘ BOŻE. Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa ("Imię Boże..." s. 25, 27)."

Transkrypt

1 IMIĘ BOŻE Świadkowie Jehowy uczą, że wszyscy chrześcijanie, są odstępcami religijnymi, bo nie używają imienia Jehowa ("Imię Boże..." s. 25, 27). Odpowiedź. 1) Niesłuszny jest zarzut ŚJ, że Kościół nasz usunął z braku szacunku z Biblii imię Jahwe (dotyczy wyd. III BT z 1980 r.). Patrz rozdz. Imię Boże w Biblii 1000-lecia. 2) Nieprawdą jest, że tylko oni stosują określenie "Jehowa", co często chcą nam wmawiać. Tej błędnej formy imienia używa wiele wyznań i sekt na całym świecie. Przykładem rodzimym są wszystkie odłamy Badaczy Pisma Świętego, Epifaniści i inni, a dawniej Bracia Polscy. ŚJ nacisk na posługiwanie się imieniem Jehowa wprowadzili dopiero w 1922 r. ("Od raju utraconego..." s. 192). Wcześniej, przez ponad 40 lat, stosowali wymiennie imiona Pan, Jehowa, Bóg itd. Mało tego, ŚJ przynajmniej dwa razy przynieśli wstyd na cały świat imieniu Jehowa. Na przykład do 1928 r. uczyli, że "Wielka Piramida [Cheopsa] jest 'Świadkiem' Wielkiego Jehowy" ("Przyjdź Królestwo Twoje" s. 363; por. "świadek Boży" w "Świadkowie Jehowy - głosiciele..." s. 201), a o zbudowanym w 1929 r. dla zmartwychwstałych proroków "Domu Książąt" nauczali, że "wspomniany dom zbudowany został na świadectwo dla imienia Jehowy (...) on ciągle stoi jako świadectwo dla imienia Jehowy" (Salvation s. 311). 3) Określenie "Jehowa" jest błędną wersją imienia Jahwe. Ten błąd wykazują filologowie. Mówią oni, że pod tetragram hebrajski JHWH żydowscy masoreci dopisali znaki samogłoskowe wzięte z imienia Bożego Adonaj tzn. Pan lub Elohim tzn. Bóg. Przez szacunek (ze strachu przed niegodnym wymawianiem) dla imienia Bożego Żydzi zastępczo stosowali w miejscach występowania w Biblii JHWH imiona Adonaj i Elohim. Inni nie zrozumieli intencji masoretów i zaczęli nieprawidłowo odczytywać tetragram (patrz broszura ŚJ "Imię Boże..." s. 8). Strażnica Rok CI [1980] Nr 21 s. 5 to przyznaje: "Imię Boże w postaci 'Jahwe' (czasami 'Jahue') stanowi po prostu próbę wyrażenia go w sposób bliższy pierwotnej hebrajszczyźnie. (...) W ciągu wieków zatraciła się prawidłowa hebrajska wymowa imienia Bożego. Toteż nie ma pewności, jakich samogłosek należałoby użyć dla jego [JHWH] dopełnienia. Przez połączenie tetragramu ze znakami samogłoskowymi dwóch słów hebrajskich: Adonaj (Pan) oraz Elohim (Bóg), powstała wymowa Jehowah. (...) Niemniej wielu znawców języka hebrajskiego twierdzi, że bardziej poprawna jest forma 'Jahwe'.". 4) Nieprawdą jest, że katolicy posługiwali się formą Jehowa zamieszczoną w Kościele Mariackim w Gdańsku ("Imię Boże..." s. 10). Słowo to umieszczone jednym z epitafium, pochodzi z 1591 r. (rok podany nad zdaniem zawierającym słowo Jehowa, którego broszura ŚJ nie ukazała). W kościele tym, w latach , odbywały się nabożeństwa luterańskie (kościół odebrano katolikom). Protestanci używali określenia "Jehowa", co widoczne jest w ich Biblii Gdańskiej z 1632 r. - Wj 6:3. To, że w wielu naszych kościołach widnieje tetragram JHWH, źle świadczy o ŚJ. Bywa, że są to w Polsce świątynie z XIII w. i widać, że imię Jahwe nie było nigdy u nas tajone. Wręcz przeciwnie, było ono znane i szanowane w czasach, gdy nikt nie wiedział, że powstaną ŚJ. Towarzystwo Strażnica więc nic nowego nie wnosi do kultu Bożego. Ciekawe, że ŚJ w swych publikacjach (np. "Imię Boże...") nie ukazują imienia Jehowa we własnych Salach Królestwa. Pewnie go tam brak. 5) Hebrajskie imię Jahwe nie jest jedynym imieniem czy tytułem Boga. ŚJ przez częstotliwość jego używania sugerują to. Oto niektóre biblijne określenia Boże: El, Eloah, Elohim - Bóg (ok razy), gr. Theos; El Szaddaj - Bóg Wszechmogący (Rdz 17:1), gr. Pantokrator; El Elion - Bóg Najwyższy (Rdz 14:19); El Roj - Bóg Widzący (Rdz 16:13); El Hajjim - Bóg Żywy (Pwt 5:26); Adon, Adoni, Adonaj - Pan, gr. Kyrios; Gaal - Odkupiciel (Iz 63:16); Kadosz - Święty (Hi 6:10), gr. Hagios; Ehie aszer Ehie - Jestem który Jestem (Wj 3:14); Ab - Ojciec, gr. Pater (Iz 63:16, 64:7, Ps 68:6, 89:27, Tb 13:4); Jahwe - Istniejący, Ten, który Jest. W NT Pan (gr. Kyrios) zastępuje Jahwe. Inne: Bóg mocny (Iz 10:21) Skała, Wielki, Sędzia, Tarcza, Sprawiedliwy, Wybawiciel, Zbawiciel, Majestat (Hbr

2 1:3, 8:1). 6) Według NT imienia Jahwe nie używał, ani Jezus, ani Apostołowie. Aklamacja Alleluja, na którą powołują się ŚJ, nie jest dowodem na to, że używano też imienia Jahwe. Chociaż wiele imion z czasów Chrystusa zawierało skrót z imienia Jahwe (np. Jezus - hebr. Joszua, Jozue), to jednak Duch Św. nie sprawił aby umieszczono je w NT. W czasach apostolskich nie używano imienia Jahwe. J. Flawiusz (ur. 37) w "Dawnych Dziejach Izraela" pisał: "I wyjawił mu (Mojżeszowi) Bóg swoje imię, którego dotąd nie znał żaden człowiek, tego imienia nie wolno mi tu podać" 2:12,4. Nie używał też imienia Jahwe w swych pismach Filon (zm. 50), Żyd hellenista. 7) Imienia Jahwe nie zawierają niektóre księgi ST: Est, Koh, wiele Ps (np. 43, 44, 45, 49) i deuterokanoniczne (prócz Syr, patrz BP). 8) Imię to nie było znane przed Mojżeszem na co wskazują fakty: nigdy Adamowi czy Noemu Bóg nie objawił swego imienia w słowach: "Jam Jahwe"; naród wybrany określony jest mianem "Izraela", czyli walczący z Bogiem a nie z Jahwe; nieznajomość imienia Jahwe przez Egipcjan (430 lat niewoli Izraela w Egipcie) Wj 5:2n. J. Flawiusz (ur. 37) pisał o imieniu Boga: "I wyjawił mu (Mojżeszowi) Bóg swoje imię, którego dotąd nie znał żaden człowiek" ("Dawne Dzieje Izraela" 2:12,4); por. Rdz 32:30, Wj 6:2. Nieprawdą jest więc to, że cały Lud Boży używał tego imienia. Istnienie imienia Jahwe występującego w Księdze Rodzaju, w czasach przed Mojżeszem, zawdzięczamy pisarzom Biblii i Duchowi Św. Umieścili je tam pisząc księgę w okresie, kiedy było ono już znane. Umieszczono je tam, aby każdy wiedział, że Bóg ojców, to ten sam Bóg, który objawił się Mojżeszowi. 9) Syn Boży objawia nam w pełni Boga jako Ojca. To określenie staje się dla chrześcijan imieniem najważniejszym, zawierającym w sobie całą dobroć i chwałę. W tym imieniu mamy szukać ratunku: "Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe..." Mk 14:36. 10) Ga 4:6 naucza, że pod wpływem Chrystusa i Jego Ducha zwracamy się do Boga - Ojcze: "Na dowód tego, że jesteśmy synami, Bóg wysłał do naszych serc Ducha Syna swego, który woła Abba, Ojcze". Podobnie mówi Rz 8:15n.: "Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni ale otrzymaliście ducha przybrania za synów w którym możecie wołać Abba, Ojcze! Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi". 11) Apostołowie piszący listy nazywają Boga "Ojcem", nie wspominając określenia "Jehowa". Paweł - "Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem" Ef 3:14; Piotr - "Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego" 1P 1:17; Jakub - "Przy Jego pomocy wielbimy Boga i Ojca" Jk 3:9; Jan - "Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca" 2J 3; Juda - "którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu" Jud 1. Szczepan omawiając objawienie się Boga Mojżeszowi pomija sprawę imienia Jahwe (Dz 7:30-36). Świadkowie Jehowy Uczą, że nie służymy Bogu, bo zapieramy się imienia Jehowa. Odpowiedź. ŚJ mówią, że obecnie rządzącym w niebie jest Syn Boży (od 1914 r.). Dziwne czemu odciągają nas od Tego, który sprawuje rządy i będzie sądził: "Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddali cześć Synowi, tak jak oddawali cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał" J 5:22n. Nie wypieramy się imienia Jahwe, bo wymieniając imię Jezus (hebr. Joszua), wypowiadamy tym samym "Jahwe zbawia". Chyba ŚJ nie wiedzą co w sobie zawiera imię Jezus, że stawiają taki zarzut. Jeśli więc Syn stanowi z Ojcem jedno, to wobec tego Ojciec zostaje uświęcony przez imię Jezusa (J 5:22n., 17:21, 10:30). Z tego też powodu Bóg nadał najwyższe zbawcze imię Synowi, przez które i On otrzymuje chwałę: "i posadził po swojej prawicy (...) i ponad wszelkim imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku ale i w przyszłym" (Ef 1:20n.; por. Dz 4:12). Wiersze te mówią tylko o czasie teraźniejszym i przyszłym. Czas przeszły był dla Izraelitów tym, w którym poznali Boga jako Jahwe. Kościół przez całe wieki używa podczas nabożeństw i Mszy św. aklamację Alleluja. Czyni to samo, co robiła wspólnota I w. (Ap 19:1, 3n., 6). ŚJ o tym nie wiedzą, bo raczej do kościołów nie zachodzą. U nich, na zebraniach, prawie nie używa się biblijnego Alleluja. Wydaje się, że

3 w ich nowych śpiewnikach ani razu nie pada ta aklamacja. Może ŚJ upierają się przy formie Jehowa (zamiast Jahwe) dlatego, że musieliby zmieniać po raz kolejny nazwę swej organizacji oraz pójść na kompromis i przyjąć od fałszywych według nich religii właściwe imię Boga. Odpowiedź. 1) W Biblii Hebrajskiej-Masoreckiej (w różnych kodeksach) istnieją co najmniej cztery wersje imienia Bożego, w zależności od tego, jakie samogłoski podstawiono po V w. po Chr. do tetragramu JHWH: JeHoWaH (czyt.: Jehowa) - podstawiono samogłoski z imienia Adonaj (Pan) z przegłosem pierwszego "a" w "e"; Żydzi czytali jednak Adonaj (Pan) w miejscu występowania JHWH, na co wskazywały im samogłoski: e(a)-o-a; (por. broszura ŚJ "Imię Boże..." s. 7-8); JeHoWiH (czyt.: Jehowi) - podstawiono samogłoski z imienia Elohim (Bóg); Żydzi jednak czytali Elohim (Bóg) w miejscu występowania JHWH (por. Strażnica Nr 20, 1966 s. 11); JeHWaH (czyt.: Jehwa) - forma powstała ze złożenia samogłosek ze słowa "Imię" (hebr. sema) z JHWH. Żydzi zastępowali czasem tetragram określeniem "Imię"; Jah - ta forma skrótowa występująca 50 razy w Biblii stanowi prawidłowy człon imienia Jahwe. Tę ostatnią wersję, więc i określenie Jahwe, potwierdza hebrajska aklamacja Hallelujah (czyt.: Halleluja), która występuje w Biblii 24 razy. Najbardziej wiarygodnym świadkiem tekstu jest NT pisany po grecku, w którym czytając nie trzeba było dostawiać samogłosek, a w którym ta aklamacja brzmiała Alleluja (Ap 19:1-6; por. Tb 13:18). U pierwszych chrześcijan piszących po grecku, w tłumaczonym z hebrajskiego imieniu Boga, drugą literą jest "a" (np. Jawe, Iauai, Iaue; patrz też "Imię Boże..." s. 7); por. Klemens Aleksandryjski (ur. 150) "Kobierce" (V:34,5-6), który używa gr. formy Jaue. Potwierdzają więc oni wersję Jahwe. Jak widać, określenia "Jehowah", "Jehowih" i "Jehwah", są sztucznymi tworami, które nie były w ten sposób nigdy wymawiane przez Naród Wybrany. Istnieją też inne nieprawidłowe formy imienia Jahwe takie jak: Jahu, Jaho i inne. ŚJ często zgadzają się z wersją Jahwe. Mówią, że nie ma znaczenia, czy Jehowa czy Jahwe. Dodają, że nie wiadomo jak nazywano Jezusa gdy był mały (Jehoszua, Joszua czy Jozue). My wiemy jak nazywał Go św. Paweł. Określał on Pana imieniem Iesous (gr.). Ciekawe, że określenie Jehowa (jakby forma żeńska imienia Jahwe), nawet myli się samym ŚJ, bo czasem potrafią się przejęzyczyć, mówiąc jakby o kobiecie: "Ale jak Jehowa, która mieszka w niewidzialnych niebiosach,?ujmuje naszą prawicę'?" (Strażnica s. 12; por. płyta Watchtower Library wydanie polskie, na której poprawiono ten tekst). 2) W "Chrześcijańskich Pismach Greckich..." w 237 miejscach za określenie Pan wstawili słowo "Jehowa". W wielu z tych przypadków my odnosimy tytuł "Pan" do Syna, a nie do Ojca. Aby usprawiedliwić 'poprawianie' Biblii ŚJ powołują się na kilka fragmentów greckiego ST, tzw. Septuaginty, które zawierają tetragram JHWH, a nie określenie Kyrios tzn. Pan. Mówią, że odstępczy chrześcijanie usunęli z NT imię Jehowa, które tam było (!?). Najstarsze istniejące papirusy NT z II w. po Chr., nie potwierdzają koncepcji ŚJ. Wynikałoby wobec tego, że usunięcia dokonano w I w., za życia św. Jana i jego uczniów, co jest absolutnie niemożliwe. Nie wiadomo też, czy pierwsi chrześcijanie korzystali z Septuaginty, która zawierała tetragram JHWH. Było przecież wiele egzemplarzy, więc i takie, które tetragramu nie posiadały. Potwierdza to cały NT (cytujący fragmenty ST), greckie księgi ST, jak i cytaty z Biblii w pismach chrześcijan pierwszych wieków, których też posądzają ŚJ o usuwanie tetragramu JHWH. Po co pierwsi po Apostołach chrześcijanie mieliby usuwać z Biblii tetragram JHWH, jeżeli sami w niektórych pismach używali imienia Boga zapisując je po grecku jako Jawe, Iauai, Iaue, a dotyczy to Klemensa Aleksandryjskiego (ur. 150) i Orygenesa (ur. 185) ("Imię Boże..." s. 7). To, że Apostołowie korzystali z Septuaginty, która nie zawierała tetragramu, a określenie Kyrios (Pan) potwierdza Hbr 1:10. Autor listu cytuje w nim Ps 102:26, według Septuaginty, zastosowując go do Jezusa (ŚJ podobnie; "Prowadzenie rozmów..." ed s. 378; ed s. 374). Gdyby Septuaginta, z której korzystali Apostołowie, zawierała w Ps 102:26 imię Jahwe, to wynikałoby z tego, że w Hbr 1:5-9 Bóg Ojciec przemawia do Jahwe (!). Psalm ten bez wątpienia w ST hebrajskim odnoszony jest do Jahwe, co potwierdza tam wiersz 1 i dziewięciokrotne występowanie w nim tetragramu. Autor skorzystał jednak z tego, że jego Septuaginta zawiera w Psalmie określenie "Pan" i mógł tym samym zastosować te słowa do Syna, jednocześnie podkreślając równość Osób Ojca i Syna. Patrz też 1P 2:3 omówiony w rozdz. Imię Chrystusa pkt Fragmenty Septuaginty zawierające tetragram nie świadczą też o tym, że imię Jahwe było wymieniane przez czytającego. Kpł 24:16 według Septuaginty uczy: "Kto będzie wymieniał imię Boże umrze śmiercią". Wobec tego nie mogła Septuaginta raz zachęcać do wymawiania tego imienia, a równocześnie zakazywać używania go. Wynika z tego, że i Żydzi hellenistyczni czytali w miejscach występowania tetragramu JHWH imię Pan. ŚJ, kiedy im to wygodne, sami

4 pośrednio potwierdzają to, że oryginalny NT nie zawierał imienia Jehowa. Piszą bowiem: "Manuskrypt, o którym mowa, znaleziono w roku 1892 (...). Chodzi o sporządzony w końcu II lub na początku III wieku n.e. odpis tłumaczenia czterech Ewangelii na język starosyryjski - dialekt języka aramejskiego, który był w użyciu za dni Jezusa. Niektórzy uczeni przypuszczają, że przekładu tego dokonano pod koniec pierwszego stulecia. (...) Po prostu okazuje się, że dzisiejszy tekst Biblii jest zasadniczo taki sam, jak tekst zredagowany przez pierwotnych pisarzy" (Przebudźcie się! Nr 2, 1989 s. 27). Świadkowie Jehowy uczą, że Jezus używał imienia Jehowa bo powiedział: "Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata (...)" J 17:6; por. 17:26. Piszą też: "Dla Jezusa imię Boże musiało mieć żywotne znaczenie, bo nieraz wymieniał je w swoich modlitwach" ("Imię Boże..." s. 5), "Jezus według doniesień czterech Ewangelii dwadzieścia pięć razy zastosował imię Boże. W przeciwieństwie do Żydów nie trzymał się więc babilońskiego zwyczaju, żeby używać tylko słowo Pan zamiast wypowiadania imienia Bożego" (Strażnica Nr 21, 1967 s. 9), "Jezus zapoznawał ludzi z imieniem Bożym - Jehowa" ("Czego wymaga od nas Bóg?" s. 27). Odpowiedź. Żydzi znali imię Jahwe (ponad 6800 razy w ST), więc nie Chrystus objawił im te imię. Nie polegało to objawienie ani na częstotliwości wypowiadania go, ani na wypowiadaniu go na złość Żydom, którzy mówili Pan. Chrystusowi w tych wypowiedziach chodziło o to, że ukazał ludziom Boga, jako miłującego wszystkich Ojca. Taki jest duch całego NT. W samej tylko Ewangelii św. Jana określenie "Ojciec" widnieje ponad 110 razy. Określenie "objawiać imię Boga" jak widać nie oznacza tego, co mówią ŚJ. Filip nauczał "o imieniu Jezusa Chrystusa" (Dz 8:12) tzn. uczył o Nim. Tak samo objawiać imię Ojca oznacza nauczać o Bogu, jako Ojcu. Zapytajmy ŚJ, czemu ani razu Chrystus nie upomniał Żydów za brak wymawiania imienia Jahwe. Gdyby Jezus używał imienia Jahwe, to byłyby w NT wzmianki o wzburzeniu Żydów, którzy atakowali każde postępowanie Chrystusa inne niż ich. Z drugiej strony w usta uczonego żydowskiego w "Chrześcijańskich Pismach Greckich..." (Łk 10:27) ŚJ włożyli imię Jehowa. Pisano jednak, że to Jezus objawił imię Boga, a nie uczeni żydowscy ("Imię Boże..." s. 15). Widać w tym niekonsekwencję i zamieszanie. Okazuje się też, według NT ŚJ, że nie Jezus pierwszy objawiał imię Jehowa, lecz poprzedzali Go w tym: Elżbieta (Łk 1:24n.), Zachariasz (Łk 1:68), Jan (J 1:23), Maryja (Łk 1:46), pasterze (Łk 2:15) i wszyscy inni (Łk 1:66). Jeśli chodzi o pogląd ŚJ na temat modlitwy Chrystusa, to zapytajmy: w której to modlitwie Jezus "nieraz wymieniał" imię Jehowa. Ewangelie podają kilka modlitw Chrystusa, ale nie pada w nich ani razu imię Jehowa lecz "Abba, Ojcze" (Mk 14:35n.), "Eloi (...) to znaczy: Boże mój" (Mk 15:34), "Ojcze nasz" (Mt 6:9), "Ojcze" (J 11:41), "Ojcze, Panie nieba i ziemi" (Mt 11:25), "Ojcze Święty" (J 17:11), "Ty, Ojcze" (J 17:5), "Ojcze sprawiedliwy" (J 17:25) itp. Świadkowie Jehowy uczą, że w "Ojcze nasz" są słowa "święć się imię Twoje" i pytają jakie imię? Zarzucają, że nie wzywamy imienia Jehowa. Odpowiedź. Pierwsze słowa tej modlitwy są odpowiedzią na pytanie ŚJ. "Ojciec" to imię Boga w NT. ŚJ jednak mówią, że określenie "Ojciec" nie jest imieniem. Tymczasem czego innego uczy Biblia. Iz 9:5 mówi o Mesjaszu: "Nazwą Go imieniem: (...) Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju". Modlitwy tej oni na zebraniach nie odmawiają, może dlatego, że nie zawiera ona imienia Jehowa. Uczą też, że modlitwa ta jest tylko przykładem (modlitwą wzorcową), a nie formułą, która obowiązuje do dziś. Apostołowie znali wcześniej inne modlitwy, ale chcieli poznać modlitwę Syna Bożego, która zostaje przez Ojca zawsze wysłuchana. Gdyby nie była ona czymś obowiązującym, to przypuszczam, że Łukasz i Mateusz nie umieszczaliby jej w NT (J 20:30n.). Zwróćmy też uwagę na to, co podaje Strażnica Nr 10, 1990 s. 17 odnośnie omawianego fragmentu "Ojcze nasz": "Niech imię twoje będzie uświęcone. Imię oznacza niekiedy samą osobę, a uświęcać to czynić świętym, oddzielać lub traktować jak święte". Tak więc Strażnica uważa (inaczej niż jej ŚJ), że słowo "imię" nie zawsze musi oznaczać imienia Jehowa, lecz określa osobę Boga. Broszura ŚJ "Imię Boże..." (s. 29) w rozdz. Jak można uświęcać imię Boże? podaje też: "Innym sposobem jest przestrzeganie praw i nakazów Bożych" oraz "Dotyczy to także przestrzegania przykazań Syna Bożego, Jezusa który zawsze wysławiał swego Ojca" (s. 30). O co więc chodzi ŚJ? Jeśli chodzi o wzywanie imienia Jehowa, to gdy ŚJ atakują zwracanie się w modlitwie do Jezusa w Strażnicy Nr 24, 1994 s. 25 piszą: "Dlatego w pewnym dziele napisano, że zwrot 'wzywać imienia Pana [1Kor 1:2] (...) oznacza raczej uznawanie jego panowania niż modlitwę do niego'...". Ciekawe czemu odnośnie zwracania się do Jehowy ŚJ nie uznają tego stwierdzenia? ŚJ uczą, że większość z nich ("wielka rzesza") nie zalicza się do dzieci Bożych: "Drugie owce nie są braćmi Chrystusa" ("Chrześcijańskie Pisma Greckie..." s. 447); "Członkowie 'wielkiej rzeszy' 'drugich owiec' - ludzie, którzy nie narodzili się z ducha świętego jako synowie Boga..." ("Stale pamiętaj o dniu Jehowy" s. 167). Czemu więc nazywają oni Boga Ojcem? Świadkowie Jehowy uczą, że ponieważ Jezus odczytał w Nazarecie tekst Iz 61:1n., to w związku z tym wypowiedział imię Jahwe, choć Łk 4:18 podaje: "Duch Pański spoczywa na Mnie". Motywują to hebrajskimi słowami z Iz 61:1n., w których imię to występuje ("Duch Jahwe nade mną..."). Podają też "argument": "Kiedy

5 Jezus czytał w synagodze ze zwoju Izajasza, wymawiał głośno imię Boże. Świadczy o tym (...) niemiecki przekład z roku " ("Imię Boże..." s. 15). Odpowiedź. Jezus nie musiał odczytywać tego fragmentu z tekstu hebrajskiego. Wyżej wymieniona historia dzieje się w Galilei, która nie była tak ortodoksyjna, jak Judea, w zachowywaniu żydowskich zwyczajów. W czasach Chrystusa w synagogach odczytywano przekłady aramejskie Biblii (tzw. targumy); patrz "Słownik Nowego Testamentu" bp K. Romaniuk, wyd. II, s. 58. Język ten był wtedy powszechnie używany (słowa aramejskie - Mk 5:41, 7:34, 14:36, 15:34; patrz też ST - Dn 2:4 do 7:28, Ezd 4:8 do 6:18, 7:12-26). W targumach aramejskich w miejscach imienia Jahwe umieszczano określenia: Mara tzn. Pan (por. o Jezusie: "Maran-ata" tzn. Pan przychodzi - 1Kor 16:22); El tzn. Bóg (por. wypowiedź Chrystusa: "Eloi" tzn. Boże - Mk 15:34, cytowana z Biblii, ale po aramejsku). Długi fragment Księgi Daniela (2:4 do 7:28) pisany po aramejsku nie zawiera imienia Jahwe, lecz Pan lub Bóg. Por. Ezd 4:8 do 6:18, 7:12-26, też bez tetragramu. Nawet jeśli Jezus czytał tekst hebrajski, to nie można pomawiać Łukasza lub późniejszych chrześcijan o zmianę imienia Bożego. Nie byli oni zainteresowani w zmianie tetragramu JHWH na inne określenia, bo sami w swych listach stosowali czasem imię Jahwe (patrz broszura ŚJ "Imię Boże..." s. 7). "Communio" Nr 1, 1994 s (art. Imię Boże w Izraelu) podaje, że "niektóre hebrajskie rękopisy Biblii znalezione w Qumran mają w miejsce tetragramu Adonaj (Pan)". Inne zaś tetragram JHWH zapisywały jako 4 kropki lub zastępowały substytutem pochodzącym od terminu Elohim, tzn. Bóg: "Miejscami tetragram zastępują cztery kropki (1QS 8,14 - cytat z Iz 40,3); użyto ich nawet w zwoju A Izajasza z groty 1 (33,7 - w dodatku powyżej linii Iz 40,7; ponadto w 4QSamC 1,3 - odpowiednik 1Sm 25,31; (...). Równie specyficzne jest zastępowanie tetragramu substytutem hw'h', który wydaje się być kombinacją trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, tzw. niezależnego zaimka osobowego - hu', i pierwszych dwóch liter ha'elohim (1QS 8,13)" ("101 pytań o Qumran", J. A. Fitzmyer SJ, Kraków 1997, s ). Jezus mógł więc odczytywać tekst z podobnych zwojów, na co wskazuje Łk 4:18. Jeśli Łukasz podaje zwrot "Duch Pański", a nie "Duch Jahwe", to tak musiało być w rzeczywistości. Nie fałszowałby słów Pana (Łk 1:1-4). Tekst Iz 61:1n. Łukasz cytuje według greckiego przekładu Biblii tzw. Septuaginty. Nie czyni tego przez przypadek, ale aby zaznaczyć, że Chrystus odczytując słowa proroka, wypowiedział je jako "Duch Pański", a nie inaczej. Do dziś, nie znaleziono żadnego fragmentu Izajasza z Septuaginty, zawierającego tetragram JHWH. Zaś fragment Iz 1:16-20 i 6:3, według greckiego przekładu, zamieszczone są w "Liście do Kościoła w Koryncie" (8:4, 34:6) Klemensa Rzym. (zm. 101) z około 95 r. Ciekawe, że jest w nich określenie "Pan", a nie Jahwe. Określenie "Duch Pański" z Łk 4:18 widnieje też w najstarszych chrześcijańskich pismach, które omawiają ten werset: "List Barnaby" (ok. 130) 14:9; "Wykład Nauki Apostolskiej" (53) Ireneusza (ur ); "Przeciw Prakseaszowi" (11:6) Tertuliana (ur. 155); "Komentarz do Ewangelii św. Jana" (I:10,66) Orygenesa (ur. 185). Świadkowie Jehowy uczą, że używane przez chrześcijan określenia Boga nie są Jego imionami, które wyłącznie brzmi "Jehowa". Odpowiedź. Na ten zarzut odpowiada Biblia: Iz 63:16 - "Odkupiciel nasz to Twe imię odwieczne"; Am 5:27 - "mówi Jahwe, Bóg Zastępów to imię Jego"; Iz 57:15 - "którego stolica jest wieczna, a imię Święty"; 1P 4:16 - "niech wychwala Boga w Tym imieniu"; Ef 3:14n. - "przed Ojcem od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo" (ks. Dąbr., NP); Hbr 11:16 - "Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga" tzn. Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba; por. Mt 22:32. Wj 34:14 - "bo Jahwe ma na imię Zazdrosny..."; Wj 3:13n. - "jakie jest Jego imię (...) odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, Który Jestem"; Pnp 1:3 - "olejek rozlany - imię Twe" - alegoria stosowana do Jahwe lub Chrystusa. ŚJ uczą też, że określenie "Pan Bóg" nie jest biblijne. Upierają się przy imieniu ze ST tzn. Jahwe Bóg lub Jahwe Pan. Tymczasem nawet w ST hebrajskim istnieje tytuł "Pan Bóg" (np. Dn 9:3n., 9, 15, Ps 90:17, 35:23, 38:16, 54:6, 86:12, 15; patrz też księgi deuterokanoniczne). Występuje on też w NT (np. Ap 21:22, 22:5). Niestety Strażnica czuła się upoważniona do zmiany na "Jehowa Bóg" w całej Biblii, we wszystkich miejscach. Świadkowie Jehowy uczą, że ponieważ imię Jahwe jest znane, dlatego trzeba koniecznie używać je, zwracając się do Boga.

6 Odpowiedź. Znajomość imienia Bożego nie świadczy o konieczności używania go podczas zwracania się do Boga. Jezus i Apostołowie znali imię Jahwe, ale nie używali go. Apostołom znane było imię "Jezus", a jednak zwracając się do Chrystusa używali oni, jako imienia, tytułu "Pan" (np. Mt 8:25, 14:28nn., 16:22, 17:4, 18:21, 26:22). My obecnie też znamy imiona swych ojców, a zwracamy się do nich nie po imieniu lecz "ojcze", "tato", "tatusiu" itp. Prócz tego, wiele tytułów Mesjasza nazwanych jest w Biblii imionami, to samo więc dotyczy Ojca: "Nazwą Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju" Iz 9:5 (BT, BP, BG; por. Iz 9:6 Biblia Nowego Świata). Patrz też "Świadkowie Jehowy - kim są?" ks. T. Pietrzyk, rozdz. Spór o imię Boże; "Pytania nieobojętne" J. Salij OP, rozdz. Imię Boże. Świadkowie Jehowy uczą, że ponieważ kopie Septuaginty z IV w. po Chr., których używał Kościół, nie posiadają imienia Jahwe, a posiadają je pewne fragmenty z okresu II w. przed Chr. - I w. po Chr., tzn. że katolicy, zwani przez nich odstępczym chrześcijaństwem, dokonali jego usunięcia. To samo zrobili oni rzekomo z imieniem Jahwe w NT ("Imię Boże..." s ). Odpowiedź. W poniższej tabelce przedstawiam dwa rodzaje równie starych rękopisów Septuaginty. Pierwsze, z imieniem Jahwe, na których wzorowali się później piszący po grecku rabini Akwila (II w. po Chr.) i Symmach (II/III w. po Chr.). Drugie, bez imienia Jahwe, z jakich korzystali chrześcijanie i które przepisywali przez wieki. O tych rękopisach Strażnica z wiadomych względów milczy. Rękopisy z imieniem Jahwe (Jao, JHWH) podane przez angielską Biblię ŚJ z przypisami (s ): Rękopisy z imieniem Jahwe (Jao, JHWH) podane przez angielską Biblię ŚJ z przypisami (s ) Rękopisy bez imienia Jahwe pominięte przez Strażnicę Fuad II lub Iw. przed Chr. Greek papirus IIw. przed Chr. 4QLXXLevb - Iw. przed Chr. 4QLXXLeva - Iw. przed Chr. Pergaminy z Nachal Cheber - Iw. po Chr. 4QLXXNum - Iw. przed Chr. Papirus Oxyrhynchos - IIw. po Chr. 4QLXXDeut - Iw. przed Chr. Widać więc, że najstarszy zachowany papirus grecki nie zawiera imienia Jahwe, a w NT, w którym cytowana jest taka Septuaginta, nigdy nie było tego hebrajskiego imienia Boga. Potwierdza to też to, że i w manuskryptach Septuaginty, w których był tetragram, odczytywano go jako Kyrios. Nigdy więc z tekstu greckiego Biblii chrześcijanie nie usunęli imienia Jahwe (por. pkt ). Patrz "Błędy doktryny Świadków Jehowy. Analiza krytyczna Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata" R. H. Countess; "Wstęp Ogólny do Pisma Świętego" ks. J. Homerski, Poznań-Warszawa 1973; "Wprowadzenie do Literatury Międzytestamentalnej" ks. S. Mędala CM, Kraków 1994., gdzie podano literaturę obcojęzyczną omawiającą najstarsze papirusy. Por. "Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy" C. Podolski rozdz. Oszustwo z imieniem Bożym. Również tetragram JHWH w hebrajskich dokumentach qumrańskich zapisywano czasem jako 4 kropki lub zastępowano substytutem pochodzącym od terminu Elohim, tzn. Bóg: "Miejscami tetragram zastępują cztery kropki (1QS 8,14 - cytat z Iz 40,3); użyto ich nawet w zwoju A Izajasza z groty 1 (33,7 - w dodatku powyżej linii Iz 40,7; ponadto w 4QSamC 1,3 - odpowiednik 1Sm 25,31; (...). Równie specyficzne jest zastępowanie tetragramu substytutem hw'h', który wydaje się być kombinacją trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego, tzw. niezależnego zaimka osobowego - hu', i pierwszych dwóch liter ha'elohim (1QS 8,13)" ("101 pytań o Qumran", J. A. Fitzmyer SJ, Kraków 1997, s ). Świadkowie Jehowy twierdzą, że gdy w tekście ST jest imię Jahwe, to w NT, gdy był cytowany fragment z tym imieniem, też powinno ono być. Mówią, że odstępcze chrześcijaństwo usunęło imię Jahwe z NT ("Imię Boże..." s. 24). Odpowiedź. W ST jest wiele przykładów, że tekst, który pierwotnie zawierał imię Jahwe, gdy był przytaczany przez innego pisarza biblijnego ST, zawierał już wielokrotnie (choć nie zawsze) słowo "Bóg", a nie Jahwe. Podobnie postąpili pisarze NT. Ukazuje to istniejący NT i jego rękopisy, które nie zawierają tetragramu JHWH. Ale ponieważ ŚJ temu nie wierzą, przedstawmy przykłady zmian imienia Jahwe na Bóg w ST dokonane przez

7 pisarzy biblijnych. Porównanie według wyd. II BT (patrz też BP oraz Biblia ŚJ). Jahwe Bóg 2Sm 5:19 "Wtedy Dawid radził się Jahwe" 1Krn 14:10 "Wtedy Dawid radził się Boga" 2Sm 5:23 "Dawid radził się Jahwe, a On mu odpowiedział" 1Krn 14:14 "radził się Dawid Boga, a Bóg mu odpowiedział" 2Sm 5:24 "wtedy bowiem Jahwe wyjdzie przed tobą, by rozbić wojsko Filistynów" 1Krn 14:15 "wtedy wyjdzie przed tobą Bóg, by rozbić wojsko Filistynów" 2Sm 5:25 "Dawid postąpił tak, jak mu polecił Jahwe" 1Krn 14:16 "Dawid postąpił tak, jak mu Bóg polecił" 2Sm 6:11 "I Arka Jahwe pozostała w domu" 1Krn 13:14 "I Arka Boża pozostała w domu" 2Sm 7:3 "Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Jahwe jest z tobą" 1Krn 17:2 "Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą" 2Sm 7:4 "Lecz tej nocy Jahwe skierował do Natana następujące słowa" 1Krn 17:3 "Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa" 2Sm 24:10 "Dawid zwrócił się do Jahwe: " 1Krn 21:8 "I rzekł Dawid do Boga: " 1Krl 3:5 "Jahwe ukazał się Salomonowi w nocy" 2Krn 1:7 "Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi" 2Krl 21:7 "postawił w świątyni, o której Jahwe powiedział do Dawida" 2Krn 33:7 "postawił w świątyni Bożej, o której Bóg powiedział do Dawida" Takich przykładów jest więcej, ale w niektórych miejscach ŚJ zmienili w swej Biblii tekst, wstawiając imię Jehowa za Bóg, choć w żadnym z tych miejsc rękopisy hebrajskie nie mają tetragramu (patrz pkt 13.1.). Porównajmy dwa Psalmy według wyd. II BT (por. komentarz KUL do Ps): Ps 14:2, 4, 7 "Jahwe spogląda z nieba na synów ludzkich (...) którzy nie wzywają Jahwe? (...) Gdy Jahwe odmieni los swego narodu". Ps 53:3, 5, 7 "Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich (...) a nie wzywają Boga? (...) Gdy Bóg odmieni los swego narodu". Widać więc, że chrześcijanie piszący oryginały NT nie musieli stosować imienia Jahwe, nawet gdy cytowali ST. Wzorowali się oni na pisarzach ST. [Prawie całość materiału pkt pochodzi z artykułu pt. "Czy pisarze Starego Testamentu byli 'odstępcami'?" J. Lewandowskiego, zamieszczonego na Więcej na temat imienia Bożego patrz artykuły: Imię Boga oraz Chrystus jako "Stwórca" według tekstu Hbr 1:10; Ojcowie Apostolscy a imię Boże; "Objawiłem imię Twoje ludziom"; Odmawianie modlitwy Ojcze nasz według Towarzystwa Strażnica

8

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY

ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY ŁĄCZNIK ZBOROWY 1/2013 (57) PSALM 82 CZY BIBLIA UCZY O TRÓJCY? CHRZEST Z ŻAŁOBNEJ KARTY 1 ŁĄCZNIK ZBOROWY Chrześcijański kwartalnik wydawany przez Zbory Boże Chrześcijan Dnia Siódmego. Nr 1 (57) 2013 Zborom

Bardziej szczegółowo

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA

Osnowy BIBLII PODRECZNIK. Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa. Duncan Heaster. Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA 1 Osnowy BIBLII PODRECZNIK Odkrywajacy radosc i pokoj prawdziwego Chrzescijanstwa Duncan Heaster Carelinks PO Bo 152 Menai NSW 2234 AUSTRALIA www.carelinks.net 2 Każdy człowiek, który zaczął wierzyć w

Bardziej szczegółowo

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego

Robert Kałamański. Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Robert Kałamański Kult maryjny w Kościele rzymskokatolickim dogmaty i tytuły Maryi na tle nauczania Pisma Świętego Warszawa 2010 Autor wyraża zgodę na powielanie i bezpłatne rozpowszechnianie niniejszej

Bardziej szczegółowo

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu.

Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. AKUTALIZACJA Z DNIA 12.11.2009r. Kilka punktów, o których warto wiedzieć, zanim wpuścimy Świadków Jehowy do domu. I. Czy Jezus był kiedyś Michałem Archaniołem? II. Czy Jezus jest Bogiem równym Ojcu? III.

Bardziej szczegółowo

Zmienne nauki Świadków Jehowy

Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy - 1 - - 2 - Włodzimierz Bednarski Szymon Matusiak Zmienne nauki Świadków Jehowy Najważniejsze zmiany w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011 Warszawa 2012 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA

INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Natan Chesed INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii INNY JEZUS INNY DUCH INNA EWANGELIA Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii Natan Chesed

Bardziej szczegółowo

W co wierzą metodyści i dlaczego

W co wierzą metodyści i dlaczego Timothy B. Brittain W co wierzą metodyści i dlaczego Tłumaczenie Krystyna Freijat Wydawnictwo Pielgrzym Polski" Warszawa 2 Tytuł oryginału The United Methodists: What We Believe And Why Przekład Krystyna

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW Dowód absolutny, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Królestwa Niebieskiego Autor: Tony Alamo Biblijne cytaty użyte w niniejszym opracowaniu pochodzą z Biblii Tysiąclecia,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD)

WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD) 1 R O Z S Z E R Z O N Y W S T Ę P O G Ó L N Y D O P I S M A Ś W. WSTĘP OGÓLNY DO PISMAŚW.(WSD) Wprowadzenie. Św. Hieronim (+420) w liście do Paulina pisał, że zajmowanie się Pismem św. wymaga przewodnika.

Bardziej szczegółowo

Dekalog. Przedmowa. http://biblijna.strefa.pl

Dekalog. Przedmowa. http://biblijna.strefa.pl Dekalog Przedmowa Zadaniem artykułu jest omówienie całego Dekalogu, czyli wszystkich 10 przykazań danych Mojżeszowi na górze Synaj, na podstawie ich brzmienia zapisanego w Biblii. Wstęp Bóg dając ludowi

Bardziej szczegółowo

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne

Dariusz Matuszewski. Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych. Studium teologiczno-egzegetyczne PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY WE WROCŁAWIU Dariusz Matuszewski Obraz Kościoła w chwili paruzji Chrystusa na podstawie Listów Pawłowych Studium teologiczno-egzegetyczne Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół 6.2 Kanon Pisma Świętego Reformacja zanegowała kanon ksiąg Pisma Świętego. Po pewnych perturbacjach ukształtował się alternatywny, protestancki kanon Biblii, zawierający (w miejsce dotychczasowych 73)

Bardziej szczegółowo

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3)

Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Doświadczenie mocy słów Biblii w Kościele 113,1, 3) 1 Moc Słowa w Biblii. Czy słowo ludzkie może być słowem Bożym? Niejednokrotnie uczestnicząc we Mszy św., słuchamy homilii wyjaśniającej odczytane fragmenty Pisma świętego. Może nieraz zapytywaliśmy: Dlaczego

Bardziej szczegółowo

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 B I B L I A Słowo Twoje jest Prawdą (Ewangelia Jana 17: 17).

Bardziej szczegółowo

Rozumna lektura Biblii

Rozumna lektura Biblii Rozumna lektura Biblii 01. Słowo od Boga powstawało pośród nas Biblia jest dziełem Boga, ale sporządzonym poprzez ludzi. Należy patrzeć na nią tak jak na Jezusa, który jest i Synem Bożym, i Synem Człowieczym;

Bardziej szczegółowo

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII

1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII 1001 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ O BIBLII SPIS TREŚCI str. 1 Wprowadzenie str. 2 CZĘŚĆ I. JAK POWSTAŁA BIBLIA str. 2 1. O Biblii str. 2 2. Pierwsze kroki str. 5 3. Jak napisana jest Biblia? str. 7 4.

Bardziej szczegółowo

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu

Jezus i Muhammad pokój z nimi. według. Biblii i Koranu Jezus i Muhammad pokój z nimi według Biblii i Koranu Opracowała: ukhtimuslimah I. JEDEN BÓG-MONOTEIZM-TAUHID...3 II. NARODZINY JEZUSA...8 III. DZIECI BOGA...10 IV. BÓG OJCIEC...12 V. JEZUS JAKO CZCICIEL...13

Bardziej szczegółowo

Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok

Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok Roman Stachowicz PAN MÓJ BÓG MÓJ! Włocławek 2001 rok 1 Od wydawcy Książka ta została napisana w języku ojczystym autora czyli w języku polskim. Korzystał z przekładu Biblii Warszawskiej, Biblii Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Ciało Jezusa i Krew Jego Przymierza to prawdziwe Jego Ciało i Krew, czy tylko symbol Jego Ciała i Jego Krwi?

Ciało Jezusa i Krew Jego Przymierza to prawdziwe Jego Ciało i Krew, czy tylko symbol Jego Ciała i Jego Krwi? Ciało Jezusa i Krew Jego Przymierza to prawdziwe Jego Ciało i Krew, czy tylko symbol Jego Ciała i Jego Krwi? Ciało Chrystusa i Krew Przymierza Eucharystia W oryginale Biblii, w cytatach: [Mt 26, 26], [Mk

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie )

Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Odpowiedź na internetową listę zarzutów (inny tytuł O czym 90% katolików nie wie ) Od kilku lat krąży po Internecie lista zarzutów wobec Kościoła. Ma wiele wersji, występuje też pod wieloma tytułami (np.

Bardziej szczegółowo

Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo

Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo Marek Baraniak Uniwersytet Warszawski Targumy rabiniczne a chrześcijaństwo Targumy rabiniczne i księgi Nowego Testamentu (NT) mają wiele cech wspólnych; nie tylko unikają słownictwa mówiącego o Bogu w

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA

PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA PIERWSZY DZIEŃ TYGODNIA Pierwszy dzień tygodnia, Dzień Pański a Sabat. Dlaczego uważam, że to ja rozumiem ten temat, skoro tysiące uczonych na przestrzeni setek lat nie doszło do tych samych wniosków,

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana

Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana I TY MOŻESZ ZROZUMIEĆ BIBLIĘ! Wspomnienia i Listy Umiłowanego Ucznia: Ewangelia oraz 1, 2 i 3 List Jana BOB UTLEY PROFESOR HERMENEUTYKI (INTERPRETACJI BIBLII) SERIA KOMENTARZY DO BIBLII W FORMIE PRZEWODNIKA

Bardziej szczegółowo

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis

Powrót do korzeni POWRÓT DO KORZENI. Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego. Daniel Juster. Tłumaczenie: Krzysztof Dubis POWRÓT DO KORZENI Podstawy teologii biblijnej judaizmu mesjanistycznego Daniel Juster Tłumaczenie: Krzysztof Dubis 1 Wstęp Judaizm mesjanistyczny jest ruchem oddolnym. Ogólnie rzecz ujmując, zjawisko to

Bardziej szczegółowo

*Musimy wierzyć, iż Biblia jest natchnionym, bezbłędnym Słowem Bożym, ponieważ tak mówi sama Biblia.

*Musimy wierzyć, iż Biblia jest natchnionym, bezbłędnym Słowem Bożym, ponieważ tak mówi sama Biblia. Dr Kurt Aland, doktrynalne poglądy krytyka tekstu A. Hembd Artykuł ukazał się pierwotnie w na łamach kwartalnika Quarterly Record wydawanym przez Trinitarian Bible Society w Londynie. Kwiecień - czerwiec,

Bardziej szczegółowo

Biblia. więcej niż zwykła książka?

Biblia. więcej niż zwykła książka? Biblia więcej niż zwykła książka? ISBN: 978-3-86698-941-2 1. Auflage 2010 printed by BasseDruck, Hagen, Germany GBV Dillenburg GmbH Eiershäuser Str. 54 35713 Eschenburg Germany www.gbv-dillenburg.de by

Bardziej szczegółowo

PAUL S L JOHNSON B I B L I A TOM XII ROZDZIAŁY I VI VII LUBLIN 2001

PAUL S L JOHNSON B I B L I A TOM XII ROZDZIAŁY I VI VII LUBLIN 2001 PAUL S L JOHNSON B I B L I A TOM XII ROZDZIAŁY I VI VII LUBLIN 2001 1 2 PRZEDMOWA W tej ksiąŝce zamierzamy omówić Biblię. Nie mamy zamiaru omawiać zawartości Biblii jako takiej. Chcemy raczej przedstawić

Bardziej szczegółowo

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia

Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Jeden Mesjasz, ale dwa przyjścia Autor: James Jacob Prasch A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie; Jan

Bardziej szczegółowo

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele?

Przemysław Gola. Czego Biblia uczy o Kościele? Przemysław Gola Czego Biblia uczy o Kościele? Szkoła Biblijna Hosanna Rokitno Szlacheckie 2012 Autor: Przemysław Gola Tytuł: Czego Biblia uczy o Kościele? Korekta i skład: Jekatierina Gola Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo