Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy"

Transkrypt

1 Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca pisemna zawiera stronę tytułową. W tytule pracy nie stosujemy żadnych skrótów, powinny się w nim natomiast znaleźć takie słowa jak: administracja, administrowanie bądź inny termin jednoznacznie kojarzący się z administracją. 3. Części składowe pracy mają zadaną kolejność, która nie może ulec zmianie: strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozdziały pracy (powinny stanowić co najmniej 2/3 pracy w stosunku do pozostałych części), zakończenie, abstrakt w języku polskim i angielskim ( słów), bibliografia, załączniki, aneks, spis materiału ilustracyjnego (schematy, rysunki, wykresy, mapy), wykaz skrótów i symboli. 4. W spisie treści umieszcza się wszystkie części składowe pracy dyplomowej w zadanej kolejności (patrz pkt 3) z wyraźnym podziałem na rozdziały i podrozdziały, i dokładnym podaniem stron, od których się zaczynają (wielkość czcionki: 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza). Numer rozdziału piszemy cyfrą arabską. W samym spisie treści muszą pojawić się co najmniej trzykrotnie słowa: administracja, administrowanie. 5. We wstępie pracy należy między innymi: sprecyzować temat, wyjaśnić użyte terminy, uzasadnić wybór tematu, określić cel i tezy, scharakteryzować dotychczasowy stan badań w zakresie wybranego tematu, jak i konstrukcji, omówić stosowane metody, określić charakter i rodzaj źródeł, z których korzystano. Zakończenie natomiast ma być syntezą wniosków i podsumowaniem wyników tego, do czego doszedł autor w kolejnych rozdziałach. 6. Każdy przytoczony w pracy obcy tekst musi być opatrzony przypisem. 7. Pojęcia podstawowe i ważne dla tematu należy wyczerpująco wyjaśnić (definicje), a w przypadku ich ewentualnej wieloznaczności, należy je omówić i ściśle przestrzegać konsekwencji tego opisu. Terminy nowe, proponowane przez piszącego, trzeba dokładnie wyjaśnić. W pracy musi znaleźć się przynajmniej jedna definicja dotycząca kluczowego dla danego kierunku studiów pojęcia np. definicja administracji, definicja bezpieczeństwa. Wyjątek od tego wymogu mogą stanowić prace, których promotorami są administratywiści. 8. Objętość pracy pisemnej indywidualnie ustala wykładowca (dla prac dyplomowych jest to stron). 9. Praca powinna być napisana na papierze o formacie A-4, edytor tekstu Word. 10. Nie dopuszcza się, by w pracy znalazły się dwie strony pod rząd bez odnośnika. ** 11. Zabrania się zamieszczania w pracy odwołań do stron: i tym podobnych. 12. Przypis musi znajdować się na tej samej stronie tekstu, którego dotyczy. 13. Należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji między tekstem własnym a tekstem cytowanym: stosunek ten winien wynosić, na przykładzie jednej strony maszynopisu, która zawiera 1800 znaków: 1200 znaków (tekst własny), 600 znaków (tekst cytowany). Należy unikać cytowań, w sposób ciągły liczących 600 znaków. W każdym konkretnym przypadku to wykładowca rozstrzyga o poprawności zastosowanych proporcji. 14. W pracy należy stosować formę bezosobową np.: w pracy rozważono, w ramach pracy przeprowadzono, a nie: w pracy rozważyłem, w ramach pracy przeprowadziłem 15. Cudzysłów stosuje się głównie przy cytowaniu tekstu wówczas po cudzysłowie stawiamy przypis (po cudzysłowie brak odsyłacza, gdy stanowi on narzędzie do wyróżnienia jakiegoś słowa lub zwrotu istotnego dla poruszanych w danym fragmencie pracy treści), i pisaniu nazw czasopism. 16. Skróty i symbole w pracy winno być jak najmniej skrótów, jeżeli już wystąpią, to należy sporządzić pełny wykaz użytych skrótów i symboli, nawet jeśli są one powszechnie używane.

2 17. Tabele, ilustracje, rysunki muszą mieć zawsze swój numer w celu umożliwienia odwoływania się do nich przez wskazanie konkretnego numeru (np. Na rys przedstawiono ), tytuł oraz źródło pochodzenia, a jeżeli jest to tabela czy rysunek własny, należy pod rysunkiem (wykresem, ryciną) napisać Źródło: opracowanie własne. Rozdzielczość: co najmniej 600 dpi. 18. W Bibliografii rozdzielamy spis pozycji książkowych od spisu czasopism, źródeł internetowych i aktów prawnych. Wszystkie pozycje bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie i ponumerować. W przypadku źródeł pochodzących z Internetu należy podać adresy stron internetowych wraz z datą dostępu. 19. Pisząc pracę dyplomową, student powinien odwołać się do co najmniej 12 pozycji bibliograficznych i co najwyżej 1/3 źródeł internetowych w stosunku do pozycji książkowych. W przypadku krótszych form pisemnych np. referatów zaliczeniowych, parytet wynosi 50%/50%, czyli na 1 pozycję książkową przypada 1 strona internetowa. Wymóg ten może ulec zmianie poprzez pisemną dyrektywę wykładowcy. 20. Czcionka i marginesy: a) czcionka Times New Roman (bezwzględnie w całej pracy); b) wielkość czcionki podstawowej to 12 pkt.; c) kolor czcionki: czarny; dotyczy także adresów stron internetowych (bez podkreślenia); d) interlinia 1,5 wiersza; e) marginesy górny, dolny, prawy 2,5 cm, lewy 3,5 cm; f) kartki zadrukowane jednostronnie, tekstem ciągłym, z uwzględnieniem ewentualnych śródtytułów (wielkość czcionki śródtytułów 14 pkt.), akapitów i przypisów (wielkość czcionki w przypisach to 10 pkt., interlinia pojedyncze); tekst właściwy pracy formatujemy akapitem wyjustowanym; g) tekst ma być wyjustowany i rozpostarty na stronie w sposób proporcjonalny (bez sztucznych odstępów i spacji), oznacza to również wymóg zachowania lewego i prawego marginesu, a także skorelowaną z szerokościami marginesów odpowiednią odległością tekstu od góry i od dołu strony; 21. Strony pracy muszą być ponumerowane; w numeracji bierzemy pod uwagę stronę tytułową i spis treści, jednak numery stron umieszczamy od wstępu do ostatniej strony położenie numeracji: dół strony, wyrównanie: do prawej. 22. W skład danych bibliograficznych wchodzą: imię (inicjał ) i nazwisko autora, tytuł dzieła, numer tomu, nazwa wydawcy, miejsce wydania, rok wydania. Przypis składa się z następujących elementów: (wyjątkowo dla przejrzystości powiększono i pogrubiono tekst przykładu, w pracy stosujemy czcionkę 12 pkt) kropka przecinek kropki 1 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Książka i Wiedza, Warszawa 1951, s. 30. numer przypisu w indeksie górnym wydawnictwo numer strony nazwisko autora tytuł napisany kursywą, zamiast cudzysłowu pierwsza litera imienia (imion) skrót s oznaczający stronę miejsce wydania rok wydania

3 Przykłady stosowania przypisów: *przypis do książki napisanej przez jednego autora: 1 A. Mickiewicz., Pan Tadeusz, Książka i Wiedza, Warszawa 1951, s E. Ura, Prawo urzędnicze, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa *przypis do artykułu z książki (wydawnictwa zwartego): 3 M. Kudelska, Filozofia Indii kilka uwag wstępnych [w:] Filozofia Wschodu, (red.) B. Szymańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków *przypis do artykułu: 4 S. Koziej, Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej, Myśl Wojskowa, 2005, nr 1, s *przypis do dokumentu normatywnego: 5 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 680 z późn. zm.). *przypis do książki, która była już wcześniej cytowana (patrz powyżej przypis 1): 6 A. Mickiewicz, Pan, op. cit., s. 55. *przypis do tej samej pracy podanej w przypisie bezpośrednio poprzedzającym: 7 P. Sulmicki, Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWE, Warszawa 1976, s Ibidem. (jeśli przypis odnosi się do tej samej pozycji i strony) 9 Ibidem, s. 56. (jeśli przypis dotyczy tej samej pozycji ale innej strony) *przypis do dokumentu z wydawnictwa elektronicznego: 10 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta na posiedzeniu Rady Ministrów 22 lipca 2003 r. [w:] (data odczytu: ). ** Odnośniki to przypisy: a) źródłowe - występujące najczęściej (zwykłe i rozszerzone tj. wraz z omówieniem lub cytatem cudzych poglądów), polegające na podaniu źródła zaczerpniętej informacji b) bibliograficzne odsyłające czytelnika do szerszej literatury. Używając formy zob. (zobacz) autor pracy odsyła do myśli przewodniej danej książki lub fragmentu tekstu. Stosując natomiast formę por. (porównaj) wskazuje na odmienne poglądy, podejście do opisywanego problemu. c) dokumentujące cytaty czyli podające skąd zostały one zaczerpnięte d) polemiczne - zawierające uwagi krytyczne lub polemikę ze stanowiskiem autora/autorów przytoczonych w tekście pracy e) dygresyjne - zawierające własne uwagi i opinie autora pracy na temat omawianej problematyki f) odsyłające - kierujące czytelnika do innego fragmentu pracy, ponieważ dany problem został (lub zostanie) omówiony szerzej w innym miejscu pracy lub omówienie danego problemu w tym miejscu byłoby np. niekorzystne z punktu widzenia konstrukcji, logiki wywodu itp. Student w pełnym zakresie odpowiada za jakość edytorską pracy, co oznacza, że dopuszczalne są jedynie sporadyczne usterki edytorskie. Przestrzega się, iż w przypadku znaczniejszych uchybień formalnych praca może zostać odrzucona (niektóre przykłady: niekonsekwentne formułowanie przypisów, niedostateczna ilość pozycji bibliograficznych itp.).

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ TECHNIKA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Zdzisław SIROJĆ PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ Poradnik dla studentów i promotorów Warszawa 2009 Uczelnia Warszawska im.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Złożona praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Układ pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile

Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe inŝynierskie w Instytucie Politechnicznym PWSZ w Pile na kierunku Elektrotechnika Podstawowym celem pracy dyplomowej inŝynierskiej jest wykazanie przez dyplomanta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM

WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania INSTYTUT RACHUNKOWOŚCI WYMAGANIA STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM / LICENCJACKIM I. WYMAGANIA REGULAMINOWE Praca magisterska / licencjacka:

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego REGULAMIN Prac dyplomowych Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego I. TEMATY I WYKONANIE OPRAC DYPLOMOWYCH 1. Pracę dyplomową licencjacką i magisterską student wykonuje w okresie

Bardziej szczegółowo

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH

Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Aleksander Walczak PORADNIK EDYTORSKI PRAC DYPLOMOWYCH Szczecin 2012 Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Wykaz wymaganych dokumentów przy złożeniu pracy dyplomowej (inżynierskiej/magisterskiej) w dziekanacie...

Bardziej szczegółowo