Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 grudnia 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Wronki, 27 luty 2014 roku

2 SPIS TREŚCI WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 6 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI KOMENTARZ ZARZĄDU

3 Oświadczenie Zarządu Oświadczamy iż wedle Naszej najlepszej wiedzy, Kwartalne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawnych zagrożeń i ryzyka. Podpisy wszystkich Członków Zarządu Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Jacek Rutkowski Prezes Zarządu Marcin Bilik Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Wojciech Kocikowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Tomasz Dudek Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki Andrzej Sas Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu Piotr Skubel Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Kontrolingu 3

4 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartały 2013 IV kwartały 2012 IV kwartały 2013 IV kwartały Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Zysk(strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Akcje własne do zbycia (w szt.) Akcje własne do umorzenia (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 11,65 6,02 2,79 1,43 21 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 62,47 55,82 15,06 13,65 22 Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 4,58 0,00 1,10 0,00 *Dla obliczenia wartości księgowej na jedna akcję kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów : kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2110 4,1736 kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,1472 4,0882 4

5 Wybrane dane finansowe Emitenta w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartały 2013 IV kwartały 2012 IV kwartały 2013 IV kwartały Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom Spółki Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Aktywa, razem Zobowiązania i rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał zakładowy Liczba akcji (w szt.) Akcje własne do zbycia (w szt.) Akcje własne do umorzenia (w szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł) 12,44 5,00 2,96 1,20 19 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 57,45 50,33 13,85 12,31 20 Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 4,58 0,00 1,10 0,00 *Dla obliczenia wartości księgowej na jedna akcję kapitał własny został powiększony o wartość akcji prezentowaną w kapitale własnym ze znakiem ujemnym. Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących kursów : kurs do przeliczenia pozycji rachunku zysków i przepływów pieniężnych 4,2110 4,1736 kurs do przeliczenia pozycji bilansu 4,1472 4,0882 5

6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY AMICA WRONKI S.A.

7 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł stan na stan na AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje Nieruchomości inwestycyjne Inne Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach Pożyczki i należności długoterminowe dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek Inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 3 21 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 A k t y w a r a z e m

8 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł stan na stan na PASYWA I. Kapitał własny Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 1.3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 2. Kapitał udziałowców mniejszościowych II. Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe III. Zobowiązania dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 62,47 55,82 Liczba akcji (w szt.) po uwzględnieniu akcji własnych Liczba akcji własnych (w szt.)

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH w tys. zł IV kwartały 2013 Rok 2012 IV kwartał 2013 IV kwartał 2012 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne

10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH C/D w tys. zł IV kwartały 2013 Rok 2012 IV kwartał 2013 IV kwartał 2012 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XIV. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XV. Zysk netto roku obrotowego z tego: przypadający na akcjonariuszy Spółki przypadający na udziałowców mniejszościowych XVI. Pozostałe dochody całkowite Instrumenty zabezpieczające przepływy Podatek dochodowy od instrumentów zabezpieczających Rozwiązanie rezerwy od przeszacowanych środków trwałych Różnice kursowe z przeliczeń XVII. Suma dochodów całkowitych za okres Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Liczba akcji wyemitowanych Liczba akcji własnych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,65 6,02 10

11 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM C/D Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielo ny wynik Dostępne do sprzedaży aktywa /akcje własne/ Instrumenty zabezpieczaj ące przepływy środków pieniężnych netto Rezerwa z przeszaco wania Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczeń jednostek zależnych Kapitał udziałowców mniejszościo wych Kapitał własny razem Saldo na dzień Korekta błędu podstawowego Saldo na dzień po korekcie błędu podstawowego Zmiany w kapitale własnym w okresie 2012 roku, w tym Skup akcji własnych w celu umorzenia Umorzenie akcji Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Suma dochodów całkowitych za 2012 rok Rozliczenie połączenia spółek Wypłata dywidendy Pozostałe zmiany Saldo na dzień

12 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM C/D Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielo ny wynik Dostępne do sprzedaży aktywa /akcje własne/ Instrumenty zabezpieczaj ące przepływy środków pieniężnych netto Rezerwa z przeszaco wania Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczeń jednostek zależnych Kapitał udziałowców mniejszościo wych Saldo na dzień Korekta błędu podstawowego Saldo na dzień po korekcie błędu podstawowego Zmiany w kapitale własnym w okresie 2013 roku, w tym Skup akcji własnych w celu umorzenia Kapitał własny razem Umorzenie akcji Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Suma dochodów całkowitych za 2013 rok Rozliczenie połączenia spółek Wypłata dywidendy Pozostałe zmiany Saldo na dzień

13 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres od do w tys. zł Okres od do I. Zysk netto Podatek dochodowy II. Zysk przed opodatkowaniem III. Korekty razem Zysk (strata) mniejszości 0 2 Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Przepływy związane z hedgingiem Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Podatek dochodowy zapłacony III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - Odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - Odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne

14 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres od do w tys. zł Okres od do II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe 0 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych zmiana stanu środków pieniężnych z przeliczeń jednostek zależnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 28 14

15 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY AMICA WRONKI S.A

16 Informacje ogólne MSR1.126 Amica Wronki S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 7 czerwca 2001 (nr KRS 17514). Siedziba Spółki dominującej mieści się we Wronkach przy ul. Mickiewicza 52. Przedmiotem działalności Spółki według PKD 2007 (2751), jest: produkcja elektrycznego i gazowego sprzętu grzejnego oraz elektrycznego sprzętu chłodniczego i pralniczego, import materiałów i eksport wyrobów, sprzedaż hurtowa i detaliczna, sprzedaż usług serwisowych, finansowych i cieplnych. Skład osobowy Zarządu Spółki dominującej na dzień roku był następujący: Jacek Rutkowski - Prezes Zarządu Marcin Bilik - Pierwszy Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Wojciech Kocikowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów Tomasz Dudek - Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki Piotr Skubel - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Kontrolingu W dniu 21 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Zarządu Spółki Pana Andrzeja Sasa, (uchwała o powołaniu Pana Andrzeja Sasa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, po uprzedniej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie uchwały nr 7/2013 podjętej w dniu 21 listopada 2013 roku, zmieniającej 30 ust. 1 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez rozszerzenie widełkowej liczby osób wchodzących w skład organu zarządzającego (Zarządu) spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. Skład Rady Nadzorczej Spółki dominującej na dzień bilansowy roku: Tomasz Rynarzewski Bogdan Gleinert Wojciech Kochanek Bogna Sikorska Grzegorz Golec - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Niezależny Członek Rady Nadzorczej - Niezależny Członek Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) Z dniem 27 czerwca 2013 r. w związku z upływem kadencji wygasł mandat Pana Piotra Sawali, (który pełnił funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej), w jego miejsce w skład Rady Nadzorczej (z dniem 27 czerwca 2013 r.) powołany został Pan Bogdan Gleinert. Amica Wronki S.A. jest jednostką dominującą w stosunku do spółek: Amica International GmbH, Gram A/S, Amica Commerce sro, Hansa Rosja ooo, Amica Far East Ltd, Inteco Business Solution Sp. z o.o,, Amica

17 Handel i Marketing Sp. z o.o, Nova Panorama Sp. z o.o., Marcelin Management Sp. z o. o., Hansa Ukraina ooo, które to wraz z nią tworzą Grupę Kapitałową Amica. Jednostką dominującą wyższego stopnia dla Grupy Amica jest Holding Wronki S.A. Powyżej 97,4% akcji spółki Holding Wronki S.A. jest w posiadaniu Invesco Sp. z o.o. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości 1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim /dalej rozporządzenie /. Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE ( MSSF ), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej różnią się od Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez UE. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Niniejsze kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. 2. Różnice pomiędzy wcześniej publikowanymi danymi finansowymi (jednostkowymi oraz skonsolidowanymi), a danymi za ten sam okres prezentowanymi w niniejszym raporcie. zmiany prezentacyjne odnośnie przychodów i kosztów finansowych 17

18 W wyniku zastosowania zapisów w MSR 1.35 dokonano korekty prezentacyjnej dotyczącej skompensowania zysków i strat z tytułu różnic kursowych, oraz instrumentów finansowych w 2012 r. Przed Korekta Po Inne przychody finansowe Inne koszty finansowe zmiany prezentacyjne odnośnie saldowania pozycji wartości firmy oraz wartości firmy z połączeń Korekta dotycząca danych skonsolidowanych na dzień r. Przed Korekta Po Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Wartość firmy jednostek podporządkowanych zmiany prezentacyjne odnośnie zaliczek na WNiP oraz Środki Trwałe Korekta dotycząca danych jednostkowych na dzień r. Przed Korekta Po Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych Korekta dotycząca danych skonsolidowanych na dzień r. Przed Korekta Po Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych zmiany prezentacyjne odnośnie przepływów pieniężnych związanych z faktoringiem dostawców Grupa począwszy od I półrocza 2013 roku dokonała zmiany prezentacji przepływów związanych z faktoringiem dostawców. Do momentu zmiany prezentacji przepływy były prezentowane w działalności finansowej jako inne wpływy finansowe oraz wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych. Po zmianie przepływy pieniężne związane z faktoringiem dostawców będą prezentowane w działalności operacyjnej jako zmiana stanu zobowiązań. Korekta dotycząca danych jednostkowych na dzień r. 18

19 Przed Korekta Po Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, Inne wpływy finansowe Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych Korekta dotycząca danych skonsolidowanych na dzień r. Przed Korekta Po Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, Inne wpływy finansowe Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych zmiany dotyczące saldowania pozycji aktywów/rezerw z tytułu podatku odroczonego Korekta dotycząca danych jednostkowych na dzień r. Przed Korekta Po Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Korekta dotycząca danych skonsolidowanych na dzień r. Przed Korekta Po Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Podstawowe zasady rachunkowości Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2013 roku. Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i wycena mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2015 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmuje się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości. Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Spółki / Grupy. Spółka / Grupa dokonana oceny tego 19

20 wpływu w powiązaniu z innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane, w celu zaprezentowania spójnego obrazu, MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować MSSF dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować MSSF dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować MSSF dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 Przepisy przejściowe mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 roku lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej, Spółka zdecydowała stosować zmiany do MSR dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2013 lub później w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub późnej. Spółka zdecydowała stosować zmiany do MSR dla okresów rocznych poczynających się 1 stycznia 2014 roku, Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później, Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27 Jednostki inwestycyjne (opublikowane dnia 31 października 2012 roku) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzone przez UE. KIMSF 21 Opłaty mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. Zmiany do MSR 36 Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych (opublikowano dnia 29 maja 2013 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSR 39 Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń (opublikowane dnia 27 czerwca 2013 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2014 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 20

21 Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową, wyniki działalności Grupy, ani też na zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy. Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie. Dane objaśniające wymagane przez MSR34 MSR 21. Wycena bilansowa pozycji w walutach obcych. Do przeliczeń pozycji pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy stosowany jest kurs średni NBP obowiązujący na ten dzień. W przypadku, gdyby jako kurs zamknięcia zastosowano kurs sprzedaży i kupna banku wiodącego (Citi Bank Handlowy) wynik finansowy uległby pogorszeniu o 567 tys. zł. MSR 34.16(b) Sezonowość działalności w okresie śródrocznym Działalność Grupy nie ma charakteru sezonowego. Przychody na rynku krajowym podlegają nieznacznym wahaniom w ciągu roku kalendarzowego. Dotychczasowe analizy dowiodły, że najwyższy poziom sprzedaży na rynku AGD obserwowany jest w III kwartale każdego roku kalendarzowego. Najniższy popyt na urządzenia AGD odnotowuje się w miesiącach kwiecień-czerwiec. MSR34.16(c) Pozycje wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy lub przepływy netto, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość oraz wywierany wpływ W 2013 roku Spółka dominująca utworzyła aktywo na odroczony podatek dochodowy w wysokości tys. zł. Utworzone aktywo jest efektem spełnienia przez Spółkę dwóch warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, t.j.: poniesienia na terenie strefy wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w wysokości co najmniej tys. zł oraz nie więcej niż tys. zł; przy czym inwestycja musiała zostać zakończona do 31 października 2013 roku; zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie strefy co najmniej 35 nowych pracowników oraz utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 1746 pracowników do 31 grudnia Utworzone aktywo podatkowe wyraża obecną, nominalną wartość udzielonej Spółce pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej do wysokości 40% kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą. Na dzień 31 października 2013 roku Spółka poniosła całości dopuszczonych zezwoleniem wydatków kwalifikowanych ( tys. zł). Wykazana jako aktywo podatkowe wielkość pomocy publicznej jest wielkością maksymalną. 21

22 Do końca grudnia 2013 roku aktywo podatkowe zostało częściowo wykorzystane. Spółka jest w trakcie weryfikacji wysokości wykorzystania pomocy publicznej. Szczegółowe dane na ten temat zostaną podane w rocznym sprawozdaniu finansowym. Informacja w zakresie instrumentów finansowych została przedstawiona w punkcie MSR 34.16A(j) MSR34.16A(d) Zmiany wartości szacunkowych, podawanych w poprzednich okresach sprawozdawczych Ustalenie wartości bilansowej niektórych aktywów i pasywów Grupy wymaga dokonania oszacowań wpływu niepewnych zdarzeń na te składniki na dzień bilansowy. Szacunki Grupy, które mogą mieć istotny wpływ na wartość bilansową aktywów i zobowiązań dotyczą przede wszystkim obliczeń trwałej utraty wartości, okresu ekonomicznej użyteczności aktywów oraz rezerwy. W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian szacunków długości okresu ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych Grupy. W okresie IV kwartałów 2013 roku w porównaniu ze stanem na koniec 2012 roku szacunki rezerw zmieniły się następująco: Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwy na bonusy sprzedażowe Rezerwy na naprawy gwarancyjne Rezerwy na wynagrodzenia i urlopy Rezerwy na odprawy emerytalne Inne rezerwy Pozostałe rezerwy razem Na wartość tys. zł. prezentowaną w innych rezerwach na dzień r. składają się: Rezerwa na bonusy marketingowe i prowizje Inne rezerwy w kosztach sprzedaży Inne rezerwy w kosztach ogólnego zarządu MSR34.16(e) Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych W okresie sprawozdawczym Grupa dokonała kolejnych emisji krótkoterminowych obligacji na rynku krajowym, dokonując jednocześnie wykupu wcześniej dokonanych emisji. Operacje te w okresie sprawozdawczym spowodowały spadek zadłużenia Grupy z tego tytułu o tys. zł w stosunku do końca 2012 roku. Na dzień bilansowy zobowiązania Spółki Amica z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosły tys. zł. 22

23 Obligacje Amica Wronki S.A. z IV kwartałach 2013 roku był wyemitowane na okresy 3 miesięczne. Agentami emisji są SGB Bank S.A oraz BRE Bank S.A. Podstawę oprocentowania stanowi stawka WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, ustalona na dwa dni robocze przed dniem emisji obligacji powiększona o ustaloną marżę. Obligacje nie są zabezpieczone. W pierwszych IV kwartałach 2013 roku wartość spłaconych obligacji przez Spółkę Amica Wronki S.A. wynosiła tys. PLN. W tym samym okresie Spółka Amica dokonała emisji obligacji z których wpływ wynosił tys. PLN. MSR34.16(f ) Wypłacone dywidendy, z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje Zgodnie z uchwałą nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki S.A z dnia 29 czerwca 2013 roku Spółka Amica Wronki dokonała naliczenia dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 4,58 zł brutto na jedną akcje. Wartość należnej dywidendy ustalonej na dzień 16 lipca 2013 r. wyniosła ,60 zł. Termin wypłaty dywidendy zgodnie z uchwałą został ustalony na dzień 30 lipca 2013 roku. Na wypłatę dywidendy przeznaczona została część zysku netto za rok 2012 w kwocie ,60 zł (wartość zysku za rok 2012 wynosiła ,21 zł). MSR14.16(g) Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe działalności Grupy Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. jest producentem i dystrybutorem sprzętu gospodarstwa domowego a jej działalność produkcyjna jest zlokalizowana we Wronkach. Działalność produkcyjna obejmuje produkcję sprzętu grzejnego, do którego zalicza się kuchnie i kuchenki gazowe, elektryczne, elektryczno-gazowe wolnostojące i do zabudowy w meble kuchenne. Działalność handlowa obejmuje w przeważającej części segment chłodniczy, pralniczy oraz segment tzw. małego sprzętu AGD. Począwszy od 2012 roku Grupa dokonała redefinicji segmentów branżowych na zgodne z obecną strategią jej działalności. Proces ten zakończył się w I kwartale Aktualne dane dotyczące poszczególnych segmentów w porównaniu do danych prezentowanych w roku 2012 różnią się większą szczegółowością przypisania pozostałych kosztów do poszczególnych segmentów branżowych. Poza segmentacją ujawnione zostały przychody związane z obrotem materiałami oraz sprzedażą usług a także koszty przypisane do tych przychodów oraz wszelkie inne przychody i koszty nie przypisane w sposób bezpośredni do segmentów. Segment geograficzny, jako uzupełniający informację o działalności Grupy oparty jest o miejsca pozyskiwania przychodów czyli według lokalizacji klientów. W raporcie Grupa prezentuje dane z regionów, w których uzyskuje największe obroty. Przychody i koszty, które można bezpośrednio przypisać do segmentów działalności wynikają bezpośrednio z odpowiednio zadekretowanych dokumentów źródłowych 23

24 Poniższa tabela przedstawia przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe za IV kwartały 2013 (w tys. zł). Dane zawarte w tabeli za okres IV kwartałów 2013 różnią się większą szczegółowością przypisania pozostałych kosztów do poszczególnych segmentów branżowych od danych zaprezentowanych w roku 2012 r. za okres od do Sprzęt grzejny wolnostojący Sprzęt grzejny do zabudowy Sprzęt grzejny pozostały Towary Pozostałe Łącznie Przychody od klientów zewnętrznych pomniejszone o bonusy sprzedażowe Koszt własny sprzedaży Przychody ze sprzedaży między segmentami Marża brutto ze sprzedaży Koszty operacyjne przypisane do segmentu Wynik operacyjny segmentu Wynik na pozostałej działalności oraz koszty nieprzypisane Wynik operacyjny grupy Wynik na działalności finansowej Wynik brutto Grupy Obowiązkowe obciążenia wyniku Wynik netto Grupy

25 Dla zachowania porównywalności wyników poszczególnych segmentów za IV kwartały 2013 z danymi zaprezentowanymi w 2012 roku poniżej zaprezentowano również segmentację według zasad stosowanych w 2012 roku. za okres od do Sprzęt grzejny wolnostojący Sprzęt grzejny do zabudowy Sprzęt grzejny pozostały Towary Pozostałe Łącznie Przychody od klientów zewnętrznych pomniejszone o bonusy sprzedażowe Koszt własny sprzedaży Przychody ze sprzedaży między segmentami Marża brutto ze sprzedaży Koszty operacyjne przypisane do segmentu Wynik operacyjny segmentu Wynik na pozostałej działalności oraz koszty nieprzypisane Wynik operacyjny grupy Wynik na działalności finansowej Wynik brutto Grupy Obowiązkowe obciążenia wyniku Wynik netto Grupy

26 Poniższa tabela przedstawia przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty branżowe w 2012 roku (w tys. zł) za okres od do roku. Przychody od klientów zewnętrznych pomniejszone o bonusy sprzedażowe Sprzęt grzejny wolnostojący Sprzęt grzejny do zabudowy Sprzęt grzejny pozostały Towary Pozostałe Łącznie Koszt własny sprzedaży Przychody ze sprzedaży między segmentami 0 Marża brutto ze sprzedaży Koszty operacyjne przypisane do segmentu Wynik operacyjny segmentu Wynik na pozostałej działalności oraz koszty nieprzypisane Wynik operacyjny Grupy Wynik na działalności finansowej Wynik brutto Grupy Obowiązkowe obciążenia wyniku Wynik netto Grupy

27 Przychody ze sprzedaży wg kierunków geograficznych Poniżej zaprezentowano przychody Grupy w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane są przez Grupę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych. Kraj Polska Niemcy Federacja Ros Skandynawia Czechy, Słowacja Wielka Brytania Pozostałe kraje SUMA * Przychody ze sprzedaży zawierają wszystkie rodzaje działalności Grupy, tzn. produkty (sprzęt AGD), usługi, materiały ze wszystkich spółek Grupy. Grupa sprzedaje swoje produkty do poszczególnych odbiorców rozlokowanych, na rynku krajowym jak i rynkach europejskich. Na rynku niemieckim wyroby sprzedawane są poprzez spółkę Amica International, która jest w całości zależna od Amica Wronki S.A. Na rynkach Europy północnej, sprzedaż odbywa się częściowo poprzez firmę Gram, zależną od Amica Wronki S.A. Podobny model sprzedaży realizowany jest w Czechach i Słowacji, gdzie sprzedaż odbywa się poprzez Amica Commerce. Sprzedaż na rynki rosyjskie realizowana jest głównie poprzez spółkę zależną Hansa. Sprzedaż na rynkach Wielkiej Brytanii oraz Europy Południowo-Wschodniej realizowana jest w ramach umów agencyjnych. Przychody Grupy uzyskiwane od klientów zewnętrznych zaprezentowano w przekroju obszarów geograficznych, które wyodrębniane są przez Grupę według kryterium lokalizacji klientów zewnętrznych. Informacje o głównych klientach Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej Grupa nie ujawnia danych na temat głównych klientów. MSR34.16(h) Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu kwartalnego, które nie zostały odzwierciedlone w niniejszym sprawozdaniu. Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które w istotny sposób wpłynęłyby na sytuację finansową Grupy Amica.

28 MSR34.16A(h) Istotne ujawnienia dotyczące restrukturyzacji W dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Spółki Amica Wronki S.A. podjął Uchwałę w sprawie przeprowadzenia reorganizacji struktury organizacyjnej Spółki i przeniesieniu Działu Handlu do spółki zależnej Amica Marketing Sp. z o.o., której nazwa została zmieniona na Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. W dniu 26 sierpnia 2013 roku Spółka Amica Wronki S.A. oraz Amica Handel i Marketing podpisali Porozumienie Pracodawców, na mocy którego dotychczasowi pracownicy Amica Wronki zatrudnieni w: Dziale Zarządzania Produktami, Dziale Sprzedaży Krajowej, w Dziale Planowania, Analiz i Zarządzania Ceną oraz w Dziale Rozwoju Rynków Zagranicznych, zostali transferowani do Spółki Amica Handel i Marketing. Dnia 1 września 2013 r. w wyniku opisanej reorganizacji w przedsiębiorstwie Amica Wronki S.A. doszło do wydzielenia i przekazania grupy 45 pracowników do Spółki Amica Handel i Marketing. Celem przeniesienia działalności handlowej do Amica Handel i Marketing było: - budowanie pełnej i profesjonalnej kompetencji handlowo-marketingowej w GK Amica, - przygotowanie struktury do realizacji przyszłych planów strategicznych GK Amica, - polepszenie koordynacji prac i komunikacji pomiędzy działem komunikacji marketingowej i pozostałymi działami pionu Handel i Marketing. MSR34.16A(j) Istotne ujawnienia dotyczące instrumentów finansowych Informacja w zakresie zawartych transakcji związanych z instrumentami finansowymi Grupa zawarła w poprzednich okresach, zgodnie z Polityką Zabezpieczeń kontrakty terminowe forward, które zabezpieczają: o przyszłe przychody ze sprzedaży eksportowej w EUR, a których dodatnia wartość godziwa na roku wyniosła tys. zł. Dodatnia wartość wyceny kontraktów forward została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny, w wyniku czego kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów, po ujęciu aktywa na podatek odroczony, wyniósł na dzień bilansowy tys. zł. W okresie sprawozdawczym wartość kapitału z wyceny tych kontraktów uległa zwiększeniu o tys. zł. o przyszłe przychody ze sprzedaży eksportowej w GBP, a których dodatnia wartość godziwa na r. roku odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny wyniosła 542 tys. zł. Wartość wyceny kontraktów forward po ujęciu aktywa na podatek odroczony, wyniosła na dzień bilansowy 439 tys. zł. W okresie sprawozdawczym zwiększenie wartości kapitału z tytułu zawartych kontraktów zabezpieczających forward wyniosło tys. zł. Ponadto wycena kontraktów zabezpieczających przychody ze sprzedaży eksportowej w GBP odniesiona bezpośrednio w wynik finansowy wyniosła na dzień r. 397 tys. zł. o przyszłe przychody ze sprzedaży eksportowej w CZK, a których dodatnia wartość godziwa na r. roku wyniosła 594 tys. zł. Dodatnia wartość wyceny kontraktów forward została odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny, w wyniku czego kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów, po ujęciu aktywa na podatek odroczony, wyniósł na dzień bilansowy 481 tys. zł. W okresie sprawozdawczym wartość kapitału z wyceny tych 28

29 kontraktów uległa zwiększeniu o 960 tys. zł. Ponadto wycena kontraktów zabezpieczających przychody ze sprzedaży eksportowej w CZK odniesiona bezpośrednio w wynik finansowy wyniosła na dzień r tys. zł. o przyszłe przychody ze sprzedaży eksportowej w RUB, których dodatnia wartość godziwa na r. wyniosła 4 tys. zł. odniesiona została w całości na wynik finansowy. o przyszłe zakupy towarów i materiałów w CNY, których ujemna wartość godziwa na r. odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny wyniosła (4.965) tys. zł. W okresie sprawozdawczym zmiana wartości kapitału z tytułu zawartych kontraktów zabezpieczających forward wyniosła tys. zł, a po ujęciu aktywa na podatek odroczony na dzień bilansowy ujemna wycena kontraktów na kapitale z aktualizacji wyceny wyniosła (4.096) tys. zł o przyszłe zakupy towarów i materiałów w USD, których ujemna wartość godziwa na r. odniesiona na kapitał z aktualizacji wyceny wyniosła (511) tys. zł. W okresie sprawozdawczym zmiana wartości kapitału z tytułu zawartych kontraktów zabezpieczających forward wyniosła 677 tys. zł, a po ujęciu aktywa na podatek odroczony na dzień bilansowy ujemna wycena kontraktów na kapitale z aktualizacji wyceny wyniosła (414) tys. zł o Grupa zawarła również, zgodnie z Polityką Zabezpieczeń, transakcje IRS zabezpieczające ryzyko stopy procentowej kredytu, której dodatnia wartość godziwa na roku wyniosła 457 tys. zł. Wartość godziwa IRS, umniejszona o aktywa na odroczony podatek dochodowy została ujęta w kapitale z aktualizacji wyceny w kwocie 219 tys. zł a część transakcji nie spełniająca Polityki Zabezpieczeń skorygowana o podatek odroczony została ujęta w wyniku finansowym w kwocie 151 tys. zł Na dzień bilansowy roku Grupa posiadała otwarte: AMICA WRONKI S.A.: kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 48 mln EUR, zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z przychodów eksportowych skalkulowanych jako nadwyżka przychodów na kosztami wyrażonymi w EUR (pozycja walutowa netto rachunku zysków i strat), do zrealizowania w następujących latach: przypadające do realizacji do roku 30,0 mln EUR przypadające do realizacji po roku 18,0 mln EUR; kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 9,8 mln GBP, zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z przychodów eksportowych GBP (pozycja walutowa netto rachunku zysków i strat), wszystkie przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy przypadające do realizacji do roku 2,8 mln GBP przypadające do realizacji po roku 7,0 mln GBP; kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 195,0 mln CZK, zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z przychodów eksportowych skalkulowanych jako 29

30 nadwyżka przychodów na kosztami wyrażonymi w CZK (pozycja walutowa netto rachunku zysków i strat), do zrealizowania w następujących latach: przypadające do realizacji do roku 160,0 mln CZK przypadające do realizacji po roku 35,0 mln CZK kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 70,0 mln RUB, zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z przychodów eksportowych skalkulowanych jako nadwyżka przychodów na kosztami wyrażonymi w RUB (pozycja walutowa netto rachunku zysków i strat), wszystkie przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 315,0 mln CNY zabezpieczające planowane przepływy w CNY związane z zakupami importowymi; do zrealizowania w następujących latach: przypadające do realizacji do roku 240 mln CNY przypadające do realizacji po roku 75,0 mln CNY kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 6,0 mln USD zabezpieczające planowane przepływy w USD związane z zakupami importowymi wszystkie przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy transakcje IRS zabezpieczające ryzyko stopy procentowej kredytów o kwocie nominalnej 47,5 mln PLN AMICA INTERNATIONAL: kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 189,0 mln CNY zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z zakupów importowych. Amica COMMERCE: kontrakty terminowe typu forward w łącznej wartości nominalnej 2,9 mln EUR, zabezpieczające planowane przepływy walutowe wynikające z przychodów eksportowych, do zrealizowania w następujących latach: przypadające do realizacji do roku - 2,4 mln EUR przypadające do realizacji po roku 0,5 mln EUR Grupa wykorzystuje instrumenty pochodne, by minimalizować ryzyko zmiany kursów walut, w których realizowana jest część transakcji sprzedaży i zakupu. Większość instrumentów pochodnych została wyznaczona przez Grupę jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej zgodnie z wymogami MSR 39 (instrumenty pochodne zabezpieczające). Pozostałe instrumenty pochodne, pomimo iż od strony ekonomicznej zabezpieczają Grupę przed ryzykiem walutowym, nie stanowią formalnie zabezpieczenia w rozumieniu MSR 39, w związku z tym traktowane są jako instrumenty przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne 30

31 handlowe). Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane są w wartości godziwej, ustalanej na podstawie danych pochodzących z rynku (kursy walut, stopy procentowe) Aktywa trwałe: Instrumenty pochodne handlowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne długoterminowe Aktywa obrotowe: Instrumenty pochodne handlowe 4 Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne zabezpieczające nieefektywne Instrumenty pochodne krótkoterminowe Aktywa - instrumenty pochodne Zobowiązania długoterminowe: Instrumenty pochodne handlowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe: Instrumenty pochodne handlowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne krótkoterminowe Zobowiązania - instrumenty pochodne Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych Grupa odstąpiła od ustalenia wartości godziwej udziałów i akcji spółek nienotowanych w związku z trudnością wiarygodnego oszacowania ich wartości godziwej. Udziały i akcje nienotowanych spółek ujęte w kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.). Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Grupę w wartości godziwej, zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej: 31

32 poziom 1 notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów oraz zobowiązań, poziom 2 dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w ramach poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków, poziom 3 dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne pochodzące z aktywnych rynków. Klasa instrumentu finansowego Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Stan na Razem wartość godziwa Aktywa: Akcje spółek notowanych Udziały, akcje spółek nienotowanych* Instrumenty pochodne zabezpieczające nieefektywne Instrumenty pochodne zabezpieczające Instrumenty pochodne handlowe Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej Aktywa razem Zobowiązania: Instrumenty pochodne handlowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Pożyczki wyceniane w wartości godziwej Zobowiązania razem Wartość godziwa netto Stan na Aktywa: Akcje spółek notowanych 0 Udziały, akcje spółek nienotowanych* 0 Instrumenty pochodne zabezpieczające nieefektywne Instrumenty pochodne zabezpieczające Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej Aktywa razem Zobowiązania: Instrumenty pochodne handlowe Instrumenty pochodne zabezpieczające Pożyczki wyceniane w wartości godziwej Zobowiązania razem Wartość godziwa netto *Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości godziwej W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz poziomem 2 wartości godziwej instrumentów. 32

33 MSR34.15B(m) Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły w okresie IV kwartałów 2013 roku Wobec jednostek zależnych Gwarancja płatności dla LLC "BEKO" na kwotę 625 tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla banku HSBC na kwotę tys. USD Umowa poręczenia korporacyjnego dla banku HSBC na kwotę 500. tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla banku HSBC na kwotę tys. USD Umowa poręczenia korporacyjnego dla banku HSBC na kwotę 500. tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla Deutsche Bank AG na kwotę 500 tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla Deutsche Bank Polska na kwotę 550 tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla banku Deutsche Bank. na kwotę 300 tys. EUR Poręczenie spłaty zobowiązań Umowa poręczenia korporacyjnego dla Deutsche Bank Polska na kwotę tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla banku Deutsche Bank. na kwotę tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę 500 tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę tys. EUR Umowa poręczenia korporacyjnego dla Deutsche Bank Polska S.A. na kwotę tys. EUR Poręczenie korporacyjne dla BNP Paribas Factor A/S na kwotę tys. EUR

34 MSR16.73(e) Zmiany stanu środków trwałych Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania Zaliczki na środki trwałe w trakcie wytwarzania Stan na Wartość bilansowa brutto Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące Wartość bilansowa netto Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Skorygowana wartość bilansowa netto Stan na Wartość bilansowa brutto Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące Wartość bilansowa netto Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Skorygowana wartość bilansowa netto Środki trwałe razem

35 Grunty Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Rzeczowe aktywa trwałe w trakcie wytwarzania Zaliczki na środki trwałe w trakcie wytwarzania Środki trwałe razem Za okres od do Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych Nabycie Spółki Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na wartości niematerialne i prawne) Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-) Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku

36 MSR38.118(e) Zmiany stanu wartości niematerialnych i wartości firmy Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramowa nie komputerowe Koszty zakończony ch prac rozwojowyc h Wartość firmy Inne wartości niematerial ne i prawne Wartości niematerialn e i prawne w realizacji Zaliczki na wartości niematerial ne i prawne WN razem Stan na Wartość bilansowa brutto Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące Wartość bilansowa netto Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Skorygowana wartość bilansowa netto Stan na Wartość bilansowa brutto Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące Wartość bilansowa netto Składniki przekwalifikowane do grupy "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Skorygowana wartość bilansowa netto

37 Znaki towarowe Patenty i licencje Oprogramo wanie komputero we Koszty zakończonyc h prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerial ne i prawne Wartości niematerial ne i prawne w realizacji Zaliczki na wartości niematerial ne i prawne WN razem Za okres od do roku Wartość bilansowa netto na dzień roku Nabycie przez połączenie Nabycie Spółki Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) Zmniejszenia (zbycie, likwidacja(-) przyjęcie na wartości niematerialne i prawne) Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) Amortyzacja zgodna z planem amortyzacji(-) Odpisy umorzeniowe dotyczące likwidowanych bądź sprzedawanych składników Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) Wartość bilansowa netto na dzień roku

38 MSSF 7.8 Kategorie aktywów i zobowiązań finansowych Stan na Aktywa trwałe: Aktywa finansowe *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 PiN AWG-O AWG-W IUTW ADS IPZ ŚP Należności i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: 0 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 0 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem Stan na Aktywa trwałe: Należności i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: 0 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem POZA MSR39 Razem 38

39 Stan na Zobowiązania długoterminowe: Zobowiązania finansowe *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 (ZWG-O) (ZWG-W) (ZZK) (IPZ) (Poza MSR39) Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Faktoring zobowiązań Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Kategoria zobowiązań finansowych razem Stan na Zobowiązania długoterminowe: Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe 0 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Faktoring zobowiązań Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Kategoria zobowiązań finansowych razem RAZEM 39

40 Zapasy Materiały Półprodukty i produkcja w toku Wyroby gotowe Towary * Części zamienne Razem *Wzrost poziomu towarów na dzień r. w porównaniu z rokiem 2012 jest konsekwencją wzrostu sprzedaży w tym segmencie w Grupie. Należności krótkoterminowe a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług b) od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń wypłacone zaliczki pozostałe należności Należności krótkoterminowe netto razem c) odpisy aktualizacyjne należności Należności krótkoterminowe brutto razem Należności z tytułu dostaw robót i usług o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku należności przeterminowane Należności brutto odpisy aktualizujące wartość należności Razem należności netto *Znaczny wzrost poziomu należności z tytułu dostaw i usług w IV Q 2013 roku w porównaniu do 2012 roku jest konsekwencją świadomego obniżenia poziomu wykorzystania faktoringu.

41 Umowne terminy ostatecznej spłaty kredytów, pożyczek oraz instrumentów dłużnych (wg płatności ostatniej raty): do 12 miesięcy do 3 lat do 5 lat 0 0 Razem Podział pozostałych zobowiązań na krótko- i długoterminowe /poza kredytami długo i krótkoterminowymi oraz instrumentami dłużnymi/ : Zobowiązania długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu inne zobowiązania finansowe (w tym instrumenty pochodne) Zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych zobowiązania handlowe wobec pozostałych jednostek zobowiązania publiczno-prawne zobowiązania z tytułu wynagrodzeń inne zobowiązania; leasing,instrumenty pochodne, faktoring pozostałe zobowiązania zaliczki na poczet dostaw 0 0 Razem Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług według terminów zapadalności terminów zapłat: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 1 miesiąca powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy powyżej 6 miesięcy do 1 roku powyżej 1 roku zobowiązania przeterminowane Razem

42 MSR 1.93 Koszty według rodzajów Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Koszty świadczeń pracowniczych Pozostałe koszty rodzajowe Koszty rodzajowe razem Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów, części zamiennych Inne pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne otrzymane bonusy od zakupów dotacja do środków trwałych zwrot zagranicznego VAT otrzymane odszkodowania dochód z dodatkowej gwarancji rozwiązanie rezerw nadwyżki z inwentury dzierżawa inwestycji pozostałe pozycje nieodpłatne dostawy

43 Inne pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne wymiana wadliwego sprzętu niedobory i szkody Darowizny odszkodowania dla byłych pracowników 6 13 złomowanie zapasów kary i grzywny spisane należności amortyzacja i podatek o nieruchomości od inwestycji długoterminowych zawiązanie rezerwy na odprawy emerytalne składki na organizacje społeczne koszty ZFŚS trwała utrata wartości firmy * pozostałe koszty operacyjne *utrata wartości firmy AGD Media Transakcje z jednostkami powiązanymi MSR1.126(c) MSR24.12 Kontrolę nad jednostką Amica Wronki sprawuje Holding Wronki SA, który posiada 41,08 % akcji Spółki Amica Wronki SA. Pozostała część akcji jest w posiadaniu wielu akcjonariuszy (w tym pracowników). Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji Amica Wronki S.A. zostali wymienieni na stronie 40. Jednostką dominującą najwyższego stopnia jest osoba fizyczna, która posiada (pośrednio) ponad 97,4 % udziałów w Holdingu Wronki S.A.; osoba ta nie sporządza sprawozdania finansowego dostępnego do użytku publicznego. MSR27.40 Jednostki zależne od Spółki podlegające konsolidacji danych za IV kwartały 2013: Nazwa i kraj siedziby jednostki % posiadanych udziałów w zależnej jednostce zależnej Charakter przeważającej działalności Gram A/S, Dania 100 Handel wyrobami Amica na terenie Skandynawii Amica Commerce, Czechy 100 Handel wyrobami Amica na terenie Czech i Słowacji Hansa Rosja 100 Działalność handlowa Hansa Ukraina 100 Działalność handlowa Amica International 100 Działalność handlowa Amica Far East 100 Działalność handlowo-usługowa Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. 100 Zarządzanie marką Amica, działalność marketingowa Nova Panorama Sp. z o.o. 100 Dzierżawa powierzchni handlowych Nowe Centrum Sp. z o.o. 100 Dzierżawa powierzchni magazynowych Inteco Business Solutions Sp. z o.o. 80 Usługi informatyczne i doradztwo Marcelin Management Sp. z o. o. 100 Działalność usługowa Wszystkie jednostki objęte konsolidacją sporządziły sprawozdania finansowe na dzień roku. 43

44 MSSF3 Połączenia przedsięwzięć Dnia 21 czerwca 2013 roku Spółka dominująca nabyła Spółkę Marcelin Management Sp. z o. o. Cena nabycia ( tys. zł.) obejmowała 100 % nabytych udziałów. Wartość firmy na dzień nabycia prezentowana w sprawozdaniu skonsolidowanym Cena nabycia udziałów Nabyte aktywa i pasywa Spółki Marcelin Management Sp. z o.o.: AKTYWA TRWAŁE 265 Wartości niematerialne i prawne 10 Środki trwałe 255 AKTYWA OBROTOWE Należności krótkoterminowe Środki pieniężne 141 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 171 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania K-T kredytów -470 Zobowiązania krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -5 Głównym celem nabycia było uproszczenie i uczynienie bardziej przejrzystą struktury kapitałowej Grupy Amica non-core business związanej z zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi, w szczególności: skupienie w tymże podmiocie całej działalności nie-corowej związanej z gospodarką nieruchomościami, ustalenie długofalowej i kompleksowej strategii zarządzania nieruchomościami w ramach Grupy Amica, pozyskanie kompetencji w zakresie zarządzania powierzchniami komercyjnymi, optymalizacji kosztów operacyjnych zarządzania (m.in. zakupy, koszty utrzymanie, inwestycje), wykorzystanie potencjału wynikającego z wyłączności na obsługę cateringową stadionu w Poznaniu. W październiku b.r. połączone Zarządy Marcelin Management oraz Hotel Olympic podjęły decyzję o połączeniu. W wyniku tej transakcji podmiot Hotel Olympic Sp. z o.o. z dniem przestał istnieć, natomiast dotychczasowa działalność Spółki oraz jej majątek został przejęty przez Marcelin Management. Dnia , w ramach restrukturyzacji Grupy miała miejsce transakcja nabycia 100 % udziałów Spółki AGD Media Sp. z o. o. będącej dotąd w posiadaniu jednostki dominującej na rzecz Spółki Amica Handel i Marketing Sp. z o. o. Połączone Zarządy Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. oraz AGD Media Sp. z o. o. podjęły decyzję o połączeniu. W wyniku tej transakcji podmiot AGD Media Sp. z o. o. z dniem przestał istnieć. Dotychczasowa działalność oraz majątek tej spółki został włączony do Amica Handel i Marketing Sp. z o. o. 44

45 MSR24.17,22 Podmioty powiązane z Amica w świetle MSR 24: Podmioty powiązane ze Spółką dominującą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki zależne objęte konsolidacją, jednostki zależne wyłączone z obowiązku konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane, do których zalicza się podmioty kontrolowane przez właścicieli Amica. Podmioty powiązane obejmują więc: Spółki zależne konsolidowane powiązane kapitałowo Jednostki dominujące: Holding Wronki S.A, Invesco Sp. z o. o Podmioty powiązane przez kluczowy personel*: KKS Lech Poznań, Fundacja Amicis *W skład kluczowego personelu wchodzą członkowie kadry zarządzającej Amica Wronki S.A. Transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w IV kwartałach 2013 roku miały w dużej mierze charakter typowo handlowy i zawarte zostały na warunkach rynkowych, a ich zawarcie wynikało z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez te Spółki. Największą wartościowo grupę transakcji typowych z jednostkami powiązanymi stanowiły operacje związane ze sprzedażą produktów oraz towarów Amica Wronki S.A. Zestawienie transakcji handlowych z podmiotami powiązanymi Nazwa podmiotu powiązanego Przychody z działalności podstawowej Koszty działalności podstawowej Holding Wronki SA KKS LECH Poznań Klub Sportowy 10 Invesco Sp. z o.o Marcelin Sp. z o.o Fundacja Amicis Razem Nazwa podmiotu powiązanego Należności handlowe 45 Zobowiązania handlowe Holding Wronki SA KKS LECH Poznań Marcelin Sp. z o.o Invesco Sp. z o.o Fundacja Amicis Razem Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych, w związku z czym nie ujęto z tego tytułu żadnych kosztów w rachunku zysków i strat. Saldo należności na roku z tytułu udzielonych pożyczek podmiotom powiązanym to tys. zł łącznie z należnymi Grupie odsetkami.

46 MSR37.14a Ujmowanie rezerwy. Spółka posiada obowiązek organizowania i finansowania odzysku zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, które wynikają z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obowiązek tworzenia rezerwy na finansowanie tych działań wynika z zapisu paragrafu 14 lit. a MSR 37. Natomiast interpretacja IFRIC 6 Zobowiązania wynikające z uczestnictwa w specyficznym rynku zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, stanowi uzgodnione stanowisko do zapisu z paragrafu 14 lit. a MSR 37. Zgodnie z tym stanowiskiem, zdarzeniem obligującym do tworzenia rezerwy jest uczestnictwo w rynku w okresie wyceny. W konsekwencji zobowiązanie wynikające z kosztów zarządzania odpadami w postaci starego (historycznego) sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych nie powstaje z chwilą wyprodukowania bądź sprzedaży produktów. Z racji tego, że obowiązek związany ze starym (historycznym) sprzętem pochodzącym z gospodarstw domowych jest powiązany z uczestnictwem w rynku w okresie wyceny, nie zaś z produkcją bądź sprzedażą przedmiotów przeznaczonych do usunięcia, to obowiązek powstaje jedynie w przypadku zaistnienia udziału w rynku w okresie wyceny i trwa tak długo, jak długo istnieje ten udział. Ustalenie czasu zaistnienia zdarzenia obligującego może być niezależne od konkretnego okresu, w którym podejmowane są działania na rzecz zarządzania odpadami i w którym powstają związane z tym koszty. Obowiązki wynikające z powyższych przepisów Spółka realizuje w drodze podpisanej umowy ze Spółką Biosystem Elektrorecykling S.A. Z tytułu realizacji tej umowy Spółka poniosła koszty związane z organizacją i odzyskiem zużytego sprzętu w okresie czterech kwartałów 2013 roku w kwocie tys. zł (za okres czterech kwartałów 2012 roku była to kwota tys. zł). Spółka dotychczas nie zawiązała rezerwy na przyszłe zobowiązania z tego tytułu ze względu na fakt, iż nie jest w stanie dokonać wiarygodnego szacunku tego zobowiązania, zgodnie z zapisem paragrafu 14 lit. c MSR 37. Pozostałe informacje Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej opublikowanych prognoz wyników za dany rok obrotowy Grupa nie publikowała prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Amica Wronki S.A. Nazwa akcjonariusza Ilość akcji % kapitału zakładowego Amica Ilość głosów % głosów w ogólnej liczbie Holding Wronki , ,02 Noble TFI S.A.* , ,47 ING OFE* , ,21 *Dana wskazana w oparciu o treść zawiadomień otrzymanych przez Spółkę od Akcjonariuszy, a sporządzonych w trybie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej. Po dniu bilansowym Spółka otrzymała zawiadomienie, iż łączny udział funduszy: Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 46

47 Aktualnie wymienione powyżej fundusze posiadają łącznie (czterysta tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje Spółki, co stanowi 5,16% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadają (czterysta tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) głosy z tych akcji, co stanowi 3,76% (trzy i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.. Akcje będące w posiadaniu członków władz Amica Wronki Nazwisko posiadacza Liczba akcji na Nabycia (zbycia) akcji Liczba akcji na Marcin Bilik* Piotr Skubel Nie dotyczy** Nie dotyczy** *akcje te są w posiadaniu osoby pozostającej w ustroju ustawowej wspólności majątkowej ** Pan Piotr Skubel został powołany w skład Zarządu Amica Wronki S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku Akcje będące w posiadaniu członków Rady Nadzorczej Amica Wronki S.A. Nazwisko posiadacza Liczba akcji na Nabycia (zbycia) akcji Liczba akcji na Tomasz Rynarzewski

48 Zestawienie ważniejszych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej przedstawiono w zestawieniu na kolejnych stronach. Lp. Strony postępowania Data złożenia pozwu/ zgłoszenie wierzytelności Przedmiot sporu Sygnatura akt Wartość przedmiotu sporu Sąd/ Komornik 1. Amica Wronki S.A. c/a Krzysztof Nowak Kalmex Hurt-Detal r. o zapłatę IX GNC 845/ ,70 zł Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Amica Wronki przystąpiła do postępowania prowadzonego wspólnie z innymi wierzycielami o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza. Komornik Sądowy wyznaczony do sporządzenia spisu inwentarza sporządził spis, Kancelaria wystąpiła o doręczenie jego odpisu. Jak ustalono po zapoznaniu się z sądowymi aktami sprawy, Komornik Sądowy postanowieniem z dnia r. powołał biegłego do oszacowania nieruchomości dłużnika przy ul. Ostrowskiej w Poznaniu, Os. Oświecenia w Poznaniu oraz w Sierakowie. Sąd prowadzący sprawę dnia r. wezwał Komornika do podania stanu dokonanych czynności. Na dzień r. oraz r. wyznaczono terminy dokonania spisu inwentarza przy ul. Gostyńskiej oraz Głogowskiej. Na dzień r. komornik nie sporządził jeszcze spisu inwentarza, Sąd wysłał ponaglenia do komornika. Równolegle toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym K. Nowaku przez Miasto Poznań. Odbyła się pierwsza licytacja ruchomości dłużnika (w tym m.in. sprzęt AGD oraz rowery) komornik uzyskał z licytacji kwotę ok zł. Dnia r. złożono wniosek o wyznaczenie terminu drugiej licytacji ruchomości. Komornik Sadowy sporządza opis i oszacowanie nieruchomości. Nadal nie ma spisu inwentarza. W dniu r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział I Cywilny wydał postanowienie, w którym polecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Pawłowi Śliwińskiemu wprowadzić kuratora spadku radcę prawnego Marcina Butkiewicza w posiadanie wszelkiej dokumentacji księgowej zmarłego Krzysztofa Nowaka znajdującej się obecnie w posiadaniu Aleksandra Prusimskiego prowadzącego dział. Gos. Pod firmą Doradztwo Podatkowe, Rachunkowość z siedziba w Mosinie. Postanowieniem z dnia r. Komornik ustalił wartość czystej masy spadku po zmarłym dłużniku na kwotę ,08 zł. Żaden z wierzycieli nie zostanie zaspokojony. 2. Zapłata przez Amica Wronki wynagrodzenia z tytułu dostarczonych Kazimierz Kobierski c/a Amica Wronki S.A. 13 września 2011 r. i 23 marca 2012 r towarów oraz skuteczność złożonego przez Amica oświadczenia o potrąceniu z dochodzoną należnością wierzytelności Amica Wronki z tytułu odszkodowania za IX GC 745/ ,00 zł Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy nienależyte wykonanie umowy przez powoda.

49 Na wniosek Amica zgłoszony w sprzeciwie od nakazu zapłaty w sprawie IX GC 322/12 pozwy zostały połączone do wspólnego prowadzenia zarządzeniem z dnia 9 maja 2012 r. Aktualnie obie są prowadzone pod sygnaturą IX GC 745/11. Sprawa w toku. Termin kolejnych rozpraw został wyznaczony na dzień 5 marca oraz 7 marca 2014 r. 3. Amica Wronki S.A. c/a Vanta sp. z o.o. sp. k. 14 lutego 2013 r. Pozew o zapłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia w transporcie 302 pralek. W dniu 14 lutego 2013 r. został wysłany pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu o zapłatę odszkodowania ,00 zł Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy W dniu 2 kwietnia 2013 r. wysłane zostało pismo procesowe w sprawie. Na dzień r. sprawa niezakończona. Wyrok sądu I instancji prawdopodobnie w kwietniu 2014 r. 4. Amica Wronki S.A. c/a 5. Krzysztof Ziemski Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa WROCAR r. Sprawa o zapłatę / o ponowne wydanie utraconego tytułu wykonawczego IX GCo 180/13/ zł Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Dnia 14 czerwca 2013 roku w Sądzie Okręgowym w Poznaniu został złożony wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu dnia r. w sprawie o sygnaturze IX GNc 665/07 wraz z klauzulą wykonalności tegoż Sądu nadaną dnia r. W dniu r. odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, na której przesłuchani zostali świadkowie,a także komornik sądowy M. Redelbach. Status na roku bez zmian. Amica Wronki S.A. c/a ART.-Dom M.M. Sąd Okręgowy w Zielińscy sp. j., Marian r. IX GNc zł Poznaniu, Wydział Sprawa o zapłatę z weksla Zieliński, Maria 1748/13 IX Zielińska Gospodarczy Dnia 23 grudnia 2013 r. złożono pozew w postępowaniu nakazowym z weksla przeciwko wszystkim pozwanym. Oczekuje się na wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. 49

50 Postępowania układowe i upadłościowe 1. Melgaz - A. Pogorzelczyk, A. Barłożek spółka jawna o zapłatę XII GUp 92/ ,12 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy W dniu 18 maja 2009 roku ogłoszono upadłość spółki. W dniu 19 czerwca 2009 AWSA zgłosiła swoją wierzytelność. Prowadzone jest obecnie postępowanie upadłościowe. Wierzytelność Amica Wronki S.A. została uwzględniona w całości ( ,12 zł) na liście wierzytelności w kategorii 4. Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2009 r. Sędzia Komisarz zatwierdził listę wierzytelności złożoną przez syndyka w dniu 03 listopada 2009r.W sprawie oczekuje się na sporządzenie ostatecznego projektu podziału masy upadłości. Status na r. bez zmian. 2. Amica Wronki c/a Domar o zapłatę V GUp 20/09, V ,69 zł - Sędzia Komisarz Artur Bydgoszcz S.A. w GU 98/09 należność główna, Fornal, Sąd Rejonowy upadłości likwidacyjnej ,83 zł - w Bydgoszczy, Wydział odsetki XV Gospodarczy, Gizela Eckert- Kurczewska, Syndyk Masy Upadłości Wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości. Wierzytelność wynika z faktur VAT oraz faktur korygujących wystawionych przez wierzyciela wobec upadłego tytułem sprzedaży i dostaw towarów AGD. Wierzytelność jest zabezpieczona wekslem wystawionym przez Domar-Bydgoszcz na kwotę ,79 zł. Postępowanie w toku, do chwili obecnej nie sporządzono jeszcze planu podziału masy upadłości. 3. Amica Wronki c/a Mix Zgłoszenie o zapłatę V GUp 12/ ,01 zł Sędzia Komisarz Grzegorz Urbanik, Electronics S.A. w wierzytelności w należność główna Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., upadłości układowej przygotowaniu, Wydział V Gospodarczy, Nadzorca termin do zgłoszenia Sądowy Krzysztof Wojtkun upływa 28 listopada 2013 r. W dniu 16 października 2013 r. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe spółki z możliwością zawarcia układu. Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpiło w dniu 28 października 2013 r. Zgłoszenie wierzytelności w przygotowaniu, termin zgodnie z postanowieniem sądu upadłościowego upływa w miesiąc po dacie zamieszczenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, tj. 28 listopada 2013 r. Dnia 27 listopada 2013 r. zgłoszenie wierzytelności w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym zostało wysłane. Stan na dzień r. bez zmian. *Kryterium prezentacji spraw sądowych była wartość przedmiotu sporu powyżej 100 tys. zł. 50

51 Postępowanie przeciwko Amica Wronki S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie toczyły się przeciwko spółce żadne ważniejsze postępowania sądowe. Sprawy przedsądowe Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie była stroną postępowań sądowych dużej wagi. 51

52 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA AMICA WRONKI S.A.

53 BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje Nieruchomości inwestycyjne Inne 4. Aktywa finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Pożyczki i należności długoterminowe dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek Inne długoterminowe aktywa finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia międzyokresowe 3 0 II Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe III. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 A k t y w a r a z e m

54 BILANS w tys. zł PASYWA I. Kapitał własny Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 II Zobowiązania i rezerwy Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) Długoterminowa b) Krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) Długoterminowe b) Krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe Krótkoterminowe III. Zobowiązania dotyczące aktywów przeznaczonych do sprzedaży P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Liczba akcji własnych (w szt.) Liczba akcji (w szt.) po uwzględnieniu akcji własnych Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 57,45 50,33 54

55 w tys. zł SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW IV kwartały 2013 Rok 2012 IV kwartał 2013 IV kwartał 2012 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne

56 w tys. zł SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C/D IV kwartały 2013 Rok 2012 IV kwartał 2013 IV kwartał 2012 XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: XII. - dla jednostek powiązanych Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem XIV. Podatek dochodowy część bieżąca część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku XIV. (zwiększenia straty) XV. Zysk netto roku obrotowego z tego: 0 0 przypadający na akcjonariuszy Spółki przypadający na udziały mniejszości XVI. Pozostałe dochody całkowite Instrumenty zabezpieczające przepływy Podatek dochodowy od instrumentów 2. zabezpieczających Rozwiązanie rezerwy od przeszacowanych środków 3. trwałych XVII. Suma dochodów całkowitych za okres Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Liczba akcji wyemitowanych Liczba akcji własnych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 12,44 5,00 56

57 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik Akcje własne/ Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych netto Rezerwa z przeszacowania Kapitał własny razem Saldo na dzień Zmiany w kapitale własnym w okresie IV kwartałów 2013, w tym: Skup akcji własnych w celu umorzenia 0 Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Suma dochodów całkowitych za IV kwartały 2013 roku Przeznaczenie wyniku finansowego roku 2012 na dywidendę Saldo na dzień ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik Dostępne do sprzedaży aktywa /akcje własne/ Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych netto Rezerwa z przeszacowania Kapitał własny razem Saldo na dzień Zmiany w kapitale własnym w okresie rok 2012, w tym Skup akcji własnych w celu umorzenia Przekazanie wyniku finansowego na kapitał Suma dochodów całkowitych za rok 2012 roku Połączenie z jednostką zależną Pozostałe zmiany 0 Saldo na dzień

58 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w tys. zł IV kwartały 2013 Rok 2012 I Zysk netto Podatek dochodowy II. Zysk przed opodatkowaniem III. Korekty razem Zysk (strata) mniejszości 2 Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 9 kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Przepływy związane z hegingiem Inne korekty Podatek dochodowy zapłacony Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda IV. pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne

59 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH C/D w tys. zł IV kwartały 2013 Rok 2012 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 1. kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych zmiana stanu środków pieniężnych z przeliczeń jednostek zależnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania 10 59

60 Kwartalna informacja uzupełniająca do kwartalnego sprawozdania Emitenta zawierająca informację nie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym MSR34.16A(d) Zmiany wartości szacunkowych, podawanych w poprzednich okresach sprawozdawczych Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe Rezerwy na bonusy sprzedażowe Rezerwy na naprawy gwarancyjne Rezerwy na wynagrodzenia i urlopy Rezerwy na odprawy emerytalne Inne rezerwy Pozostałe rezerwy razem MSR38.118(e) Zmiany stanu wartości niematerialnych Całkowite zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych wynikające z nabycia w IV kwartałach 2013 w Amica Wronki S.A. wyniosły tys. zł. Nabycia wynikają z realizowanych prac rozwojowych w Spółce oraz zakupu oprogramowania i licencji. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w IV kwartałach 2013 wyniosła tys. zł. MSR16.73(e) Zmiany stanu środków trwałych Całkowite nakłady inwestycyjnych w środki trwałe w Spółce Amica Wronki S.A. w IV kwartałach 2013 roku opiewały na kwotę tys. zł. Najbardziej istotną pozycję zwiększeń środków trwałych stanowiły urządzenia techniczne i maszyny. Amortyzacja środków trwałych w IV kwartałach 2013 wyniosła tys. zł 60

61 Zatwierdzenie do publikacji Niniejszy Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny sporządzony za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 (wraz z danymi porównawczymi) został zatwierdzony do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 27 lutego 2014 roku. Podpisy wszystkich Członków Zarządu Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Jacek Rutkowski Prezes Zarządu Marcin Bilik Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Wojciech Kocikowski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Tomasz Dudek Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki Andrzej Sas Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu Piotr Skubel Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Kontrolingu Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis Alina Jankowska- Główna Księgowa - Brzóska Prokurent 61

62 KOMENTARZ ZARZĄDU do rozszerzonego sprawozdania finansowego Grupy Amica Wronki S.A 62

63 Raport skonsolidowany Amica Wronki SA za IV kwartały 2013 r. Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 63

64 I. INFORMACJE OGÓLNE Amica Wronki S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu XXI Wydziału Gospodarczego z dnia 7 czerwca 2001 [nr KRS , (wcześniejsza rejestracja RHB 831 Sąd Rejonowy w Pile)]. Siedziba Spółki mieści się we Wronkach, przy ul. Mickiewicza 52. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5); 2. produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD Z); 3. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD Z); 4. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B); 5. sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4); 6. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1); 7. sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5); 8. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9); 9. naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.2); 10. transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4); 11. magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1); 12. działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2); 13. działalność prawnicza (PKD Z); 14. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z); działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z); 16. doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2); 17. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z); 18. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z); 19. działalność holdingów finansowych (PKD Z); 20. pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9); 21. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); 22. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); 23. wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1); 24. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z).

65 Skład osobowy Zarządu na dzień roku był następujący: Jacek Rutkowski Marcin Bilik Wojciech Kocikowski Tomasz Dudek Andrzej Sas Piotr Skóbel - Prezes Zarządu - Pierwszy Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych - Wiceprezes Zarządu ds. Finansów - Wiceprezes Zarządu ds. Zakupów i Logistyki - Wiceprezes Zarządu ds. Handlu i Marketingu - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Kontrolingu W dniu 27 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało z funkcji Wiceprezesa ds. Handlu i Marketingu Pana Wojciecha Antkowiaka. W tym samym dniu w skład Zarząd został powołany Pan Piotr Skubel, jako Wiceprezes ds. Strategii i Kontrolingu. W dniu 21 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w skład Zarządu Spółki Pana Andrzeja Sasa, (uchwała o powołaniu Pana Andrzeja Sasa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, po uprzedniej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna dokonanej na podstawie uchwały nr 7/2013 podjętej w dniu 21 listopada 2013 roku, zmieniającej 30 ust. 1 Statutu spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna poprzez rozszerzenie widełkowej liczby osób wchodzących w skład organu zarządzającego (Zarządu) spółki Amica Wronki Spółka Akcyjna. Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy roku: Tomasz Rynarzewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Bogdan Gleinert - Członek Rady Nadzorczej Wojciech Kochanek - Członek Rady Nadzorczej Bogna Sikorska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Golec - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej) Z dniem 27 czerwca 2013 r. w związku z upływem kadencji wygasł mandat Pana Piotra Sawali, (który pełnił funkcję Niezależnego Członka Rady Nadzorczej), w jego miejsce w skład Rady Nadzorczej (z dniem 27 czerwca 2013 r.) powołany został Pan Bogdan Gleinert. Amica Wronki S.A. jest jednostką dominującą w stosunku do spółek: Amica International GmbH, Gram A/S, Amica Commerce sro, Hansa Rosja ooo, Amica Far East Ltd, Inteco Business Solution Sp. z o.o,, Amica Handel i Marketing Sp. z o.o, Nova Panorama Sp. z o.o., Marcelin Management Sp. z o. o., Hansa Ukraina ooo, które to wraz z nią tworzą Grupę Kapitałową Amica. Jednostką dominującą wyższego stopnia dla Grupy Amica jest Holding Wronki S.A. 65

66 II. KOMENTARZ ZARZĄDU do wyników za IV kwartał wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej - raport sporządzony został według MSSF - zawartość oraz data publikacji raportu zgodne są z polskim prawem Najważniejsze informacje nt. wyników skonsolidowanych Grupy (w porównaniu do 2012r.): Przychody ze sprzedaży wyższe o 6% Wzrost rentowności brutto na sprzedaży o 3,1 p.p. i wszystkich pozostałych wskaźników rentowności Wzrost sprzedaży w Wielkiej Brytanii o 48% oraz rynkach Europy Południowej o 41% Wzrost zysku operacyjnego o 21 mln zł i rentowności o 1 p.p. do poziomu prawie 6% Wzrost zysku netto o 43 mln zł Utworzenie aktywa podatkowego związane z SSE na kwotę 27,4 mln zł. Utworzenie Spółki Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. o Wprowadzenie W 2013 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości mln zł, co stanowi wzrost o ok 6% r/r, przy wzroście zysku brutto ze sprzedaży o 76 mln zł. Rentowność brutto na sprzedaży Grupy wzrosła o 3,1 p.p. z czego rentowność brutto Amiki Wronki S.A. wzrosła o 4,5 p.p. Poprawa rentowności nastąpiła głównie w wyniku obniżki kosztów produkcji, wzrostu efektywności produkcji, poprawy rentowności towarów, korzystniejszej struktury sprzedaży asortymentowej. Zysk operacyjny wypracowany przez Grupę w 2013 był na poziomie 95,4 mln zł, co oznacza poprawę o 21 mln zł w porównaniu do 2012 roku. Zysk brutto wzrósł o 29% do poziomu 81 mln zł. Osiągnięte wyniki są rekordowe w ostatnich latach. 66

67 2. Wybrane dane finansowe Grupy tys zł 1Q - 4Q Q - 4Q 2012 Zmiana Dynamika % Przychody ze sprzedaży % Zysk brutto ze sprzedaży (w tys. PLN) % EBITDA* (w tys. PLN) % Zysk operacyjny (w tys. PLN) % EBIT (w tys zł) % Zysk przed opodatkowaniem (w tys. PLN) % Zysk netto (w tys. PLN) % Zobowiązania długoterminowe (w tys. PLN) % Zobowiązania krótkoterminowe (w tys. PLN) % Kapitał własny % Kapitał podstawowy (w tys. PLN) % Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) % Zysk na 1 akcję zwykłą (w PLN) 11,65 6,02 5,64 EBITDA* liczony jako zysk brutto+amortyzacja+odsetki Wzrost przychodów nastąpił na rynkach: w Polsce, w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz na rynkach południowej Europy. Sprzedaż na rynku niemieckim wzrosła o 8% pomimo upadłości Neckermanna w 2012 r. Utrata tego klienta została zrekompensowana z nadwyżką sprzedażą do innych klientów. W 2013 roku Grupa rozpoczęła sprzedaż na nowych rynkach m.in. na Białorusi, Francji. Wysoka dynamika sprzedaży w Polsce, częściowo wynikała z wypełnienia luki na rynku, jaka powstała po zaprzestaniu produkcji przez FagorMastercook. Zysk brutto na sprzedaży wzrósł do 512 mln zł i był wyższy o 76 mln zł niż w roku ubiegłym. Rentowność sprzedaży brutto wzrosła z 27,8% do 30,9%. Poprawa rentowności to przede wszystkim efekt: (1) wyższej efektywności realizowanej w produkcji sprzętu grzejnego, (2) spadku cen surowców i komponentów, (3) ubiegłorocznych podwyżek cen wyrobów i towarów na niektórych rynkach, (4) optymalizacji mixu asortymentowego towarów, (5) efektywnego hedgingu dla par walutowych CNY/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN. Suma kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosła o 60 mln zł i wyniosła 423 mln zł. Wzrost tych kosztów wynika głównie z wyższych kosztów działań marketingowych oraz logistyki. Dotyczy to głównie rynku krajowego i rosyjskiego. Wzrost związany jest z wprowadzeniem na rynek nowego portfolio wyrobów, głownie kuchni i lodówek. Wzrost kosztów logistyki związany jest bezpośrednio z wyższym wolumenem sprzedaży. W 2013 r. zawiązano rezerwę na premię dla pracowników wyższą o 6 mln zł, niż w roku ubiegłym. Zysk operacyjny wzrósł o 21 mln zł do 95,4 mln zł (+28%). Saldo działalności finansowej wyniosło -14,6 mln zł i było niższe niż w roku poprzednim o 2,7 mln zł. Zysk brutto za 2013 roku wynosi 81 mln zł, wobec 62,5 mln zł w ubiegłym roku. 67

68 Kurs akcji Amica Wronki S.A w 2013 r. 3. Raport rynek AGD Polska Sprzedaż krajowa w 2013 roku* Rynek Sprzedaż dużego sprzętu AGD w Polsce w 2013 roku osiągnęła wartość mln PLN i była na poziomie 2012 roku. 68

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. 2 Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Półroczny za okres od 1 stycznia 2012 roku 30 czerwca 2012 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 31 marca 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Stan prawny na dzień 12 listopada 2014 roku

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Stan prawny na dzień 26 lutego 2015 roku

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Stan prawny na dzień 15 maja 2015 roku Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2012 roku 31 grudnia 2012 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU Stan prawny na dzień 28 sierpnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A.

Grupa Kapitałowa. Amica Wronki S.A. Grupa Kapitałowa Amica Wronki S.A. Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 roku 30 września 2013 roku Raport śródroczny, zgodny z wymogami MSR34 Śródroczna sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo