Zwyci stwo po raz drugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwyci stwo po raz drugi"

Transkrypt

1 SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN Zwyci stwo po raz drugi 1

2 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 32/ fax: 32/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa Sk ad i amanie: KOLORES Katowice ul. Kiliƒskiego 36/1 Nak ad: 1200 egz. Podziel si opinià! W najbli szych tygodniach Dział Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi zwróci si do osób korzystajàcych z dodatkowych benefitów, takich jak np. Karta Multisport, z proêbà o wypełnienie ankiety satysfakcji. Zach camy do współpracy, poniewa poznanie Paƒstwa opinii pozwoli nam na jeszcze lepsze dopasowanie oferty do Paƒstwa potrzeb. Zespół ZZL 2 wywiad numeru 3-4 Nast pne trzy lata przed nami aktualnoêci 5 Coraz bezpieczniej dzi ki edukacji 6-7 Rozdzielnica jedyna w swoim rodzaju 8 Kontrakty du e i ma e 9 Zarzàdzanie Systemem Technologii Monta u wydarzenia IX Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA w Niedzicy informacje 12 Emeryci i renciêci Uprawnienia emerytalne nasze sprawy Wysoka klasa koniƒskich konstruktorów Strzelajmy do problemów, a nie do siebie Jestem EKO po pracy 20 Paintball ZAPROSZENIE Z okazji Dnia Dziecka mamy przyjemnoêç zaprosiç dzieci i wnuki naszych pracowników na przedstawienie Trzy Êwinki do Teatru Rozrywki w Chorzowie. Przedstawienie odb dzie si 1 czerwca (piàtek) o godzinie 17:00 i przeznaczone jest dla dzieci w wieku 3-10 lat, ale z powodzeniem mo na zabraç tak e troch m odsze lub starsze dzieci. Dzieci zapraszamy z rodzicami lub dziadkami. Z uwagi na ograniczonà iloêç miejsc decyduje kolejnoêç zg oszeƒ. Dziecku mo e towarzyszyç tylko jedna osoba doros a. W wyjàtkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z organizatorem, mo liwy jest udzia dwóch opiekunów. Goràco zapraszamy wszystkich Milusiƒskich. Zespó ZZL

3 wywiad numeru Nast pne trzy lata przed nami Rozmawiała: Foto: Aleksandra Krzemieƒ Bartłomiej Barczyk 3 Rozmawiamy kilka dni po wyborze Pana na kolejnà, piàtà ju kadencj Prezesa Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA. Przed nami nast pne 3 lata pracy. Bioràc pod uwag skomplikowanà sytuacj zewn trznà i rozlewajàcy si po krajach UE kryzys finansowy oraz w konsekwencji ekonomiczny, przychyli si Pan do opinii, e przez ostatnie lata udało si zachowaç w nienaruszonej formie, a w kilku obszarach poprawiç, kluczowe funkcje Spółki. Moim zdaniem do sukcesów mo emy zaliczyç pozyskanie nowych zamówieƒ na kwot tys. PLN. Po raz pierwszy w historii zamówienia przekroczyły kwot jednego miliarda złotych. Jest to pewna granica, w du ej mierze psychologiczna, lecz nie tylko. StawialiÊmy sobie konsekwentnie kolejne wyzwania. Dziesi ç lat temu 300 mln PLN, potem 500 mln PLN, w co ju niewielu wierzyło, o miliardzie nie mówiliêmy, by nie zapeszyç. Dało si zrobiç. WprowadziliÊmy ELEKTRO- BUDOW SA do grona powa nych, WprowadziliÊmy ELEKTROBUDOW SA do grona powa nych, liczàcych si na rynku energetycznym firm. liczàcych si na rynku energetycznym firm. Mo emy, dzi ki temu, wchodziç do przetargów, które dotychczas były dla nas niedost pne. StaliÊmy si cenionym i powa nym partnerem wielu potencjalnych i ju funkcjonujàcych konsorcjów. To otwiera nam drog do kolejnych powa nych wygranych. Takie firmy jak ELEKTROBUDOWA SA nie mogà staç w miejscu, bo znaczy to, e si cofajà. Jakie projekty w zakresie rozwoju dajà Panu najwi cej satysfakcji? Dwa projekty, których zrealizowanie zapewnia dalszy rozwój naszej firmy w kolejnych latach. Rozwój oparty na nowych produktach lub na kompletnie zmodernizowanych technologiach. Chodzi tu o rozdzielnic w izolacji gazowej, OPTIMA 145, która była przebojem Targów Energetycznych ENERGETAB 2011 oraz zbudowany w latach Zakład Przewodów Wielkopràdowych w Tychach. Fabryka oswoiła nowà, zainstalowanà w nim technologi. Dzi ki temu kolejne umowy ze Êwiatowymi liderami rynku Power Generation takimi jak SIE- MENS czy Alstom sà nie tylko mo liwe, ale i oczekiwane w najbli szym czasie. Jednak sytuacja w bran y energetycznej czy budowlanej według ekspertów była w ubiegłym roku dramatycznie zła. Mówimy nie tylko o rentownoêci, która była rekordowo niska Nie tylko my, ale wszyscy uczestnicy rynku naszego sektora poddani zostali niespotykanej dotychczas presji konku-

4 6,0 WysokoÊç wypłacanej dywidendy lata (PLN/akcj ) 30,0 Nakłady na wypłat dywidendy lata (mln PLN) 5,0 25,0 4,0 20,0 3,0 6,0 15,0 28,5 2,0 1,0 0,0 4,0 3,5 3,0 2,0 2,5 1,5 1,0 0, ,0 5,0 0,0 18,9 14,2 16,6 8,4 11,9 5,9 3,9 1, rencyjnej. Zarówno nowo wchodzàcy, jak i dotychczasowi gracze, niestety, cz sto uciekali si do zaciekłej wojny cenowej. W jej wyniku utraciliêmy kilka istotnych projektów, o których wczeêniej sàdziliêmy, e b dà naszymi. Sytuacja powy sza nie pozwoliła nam równie zrealizowaç zało onej rentownoêci, pomimo wzrostu w stosunku do roku ubiegłego wydajnoêci pracy i utrzymania kosztów stałych na praktycznie niezmienionym poziomie. MyÊl, e prawidłowe zdiagnozowanie przyczyn spadku rentownoêci oraz okreêlenie dróg powrotu do stanu sprzed kryzysu lat b dzie głównym wyzwaniem roku Zapewniam jednak, e prace trwajà, mamy pierwsze pomysły, co i jak nale y zrobiç. Czy wejêcie na nieznany dotychczas rynek budowy biogazowni to jeden z zapowiadanych pomysłów? Nie, to jest jeden z pomysłów wejêcia na nowe, dotychczas niedost pne dla ELEKTROBUDOWY SA rynki. Czym innym jest ekspansja rynkowa czy produktowa, a czym innym praca nad poprawà poziomu mar. Działaç b dziemy w obu kierunkach. Budowa biogazowni to faktycznie nowa działalnoêç, na Pomorzu rozpocz ła si właênie pierwsza tego rodzaju inwestycja. Chcemy realizowaç od kilku do kilkunastu projektów biogazowni rocznie. Koszt jednego takiego zlecenia wynosi do 20 mln PLN. Potencjał rynku jest du y, a konkurencja ograniczona. Szacujemy, e rynek osiàgnie wielkoêç biogazowni do 2020 roku. Udział planowany przez nas to około 25%, czyli docelowo 10 biogazowni rocznie. Ale to chyba nie wszystkie pomysły Drugim strategicznie wa nym kierunkiem sà stacje i sieci najwy szych napi ç. Strategicznie, poniewa spełnione sà wszelkie wymogi stawiane przedsi wzi ciom tego rodzaju, a wi c: znany i wypłacalny inwestor, zdefiniowany program inwestycyjny, kompetencje le àce blisko dotychczasowych kompetencji Spółki. WejÊcie kosztowało nas pi ç lat pracy. Sojuszników nie mieliêmy, kibice byli nastawieni sceptycznie, przeciwników i konkurentów nie brakowało. Mam nadziej, e sukces marketingowy ju osiàgn liêmy. Reszta przed nami. Wszyscy liczymy na nowe inwestycje, dzi ki którym nasza firma b dzie mogła realizowaç nowe zlecenia, tym bardziej e podczas WZ ELEKTROBUDOWY SA Akcjonariusze zaakceptowali wypłat dywidendy na poziomie 4 PLN za akcj. Zatem zdecydowana wi kszoêç wypracowanego zysku pozostanie na inwestycje. Mo e nie tak zdecydowana, ale jednak bardzo istotna. Zrealizujemy dosyç ambitny program inwestycyjny, który pozwoli umocniç naszà pozycj technologicznà. Cieszy, e Akcjonariusze dostrzegajà i rozumiejà tak zdefiniowane potrzeby Spółki. Dysponujemy wieloma atutami. Stabilnym, ukształtowanym przez ostatnie lata, akcjonariatem. Cieszymy si zaufaniem dotychczasowych Akcjonariuszy. Mam nadziej, e mamy równie zaufanie szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Chcemy je utrzymaç. Staramy si prowadziç mo liwie transparentnà polityk informacyjnà. Wdro yliêmy procedury umo liwiajàce ELEKTRO- BUDOWIE SA znalezienie si w gronie spółek zaliczonych przez GPW do Respect Index. JesteÊmy, przynajmniej moim zdaniem, dobrà inwestycjà giełdowà. Zrobimy wszystko, co mo liwe, by powierzonych nam pieni dzy nie zmarnotrawiç. Dywidenda 26 kwietnia br. WZ ELEKTROBUDO- WY SA podtrzymało rekomendacje Zarzàdu oraz Rady Nadzorczej i zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2011 rok w wysokoêci 4 PLN na jednà akcj. Dzieƒ dywidendy ustalono na 25 lipca, a dzieƒ wypłaty dywidendy na 9 sierpnia. Całkowita kwota dywidendy wyniosła 18,99 mln PLN. Pozostała cz Êç zysku netto zasili kapitał zakładowy Spółki. Zarzàd w dotychczasowym składzie 26 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA podj ła uchwał o powołaniu Zarzàdu Spółki na kolejnà kadencj. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Jackowi Faltynowiczowi funkcj Prezesa Zarzàdu, a na wniosek Prezesa powołała Zarzàd w składzie: Ariusz Bober, Tomasz Jaêwiƒski, Janusz Juszczyk, Arkadiusz Klimowicz, Jarosław Tomaszewski.

5 aktualnoêci Coraz bezpieczniej dzi ki edukacji I miejsce Krzysztof Witkowski Kontrakt Kozienice II miejsce Joanna Rebizant ZPW Tychy III miejsce Janusz Pabian Kontrakt Siersza Tekst: Zespó BHP Foto: Marta Bralich Nagrody pocieszenia: Przemysław St pieƒ Kontrakt Kozienice Arkadiusz Âwiàtkowski Kontrakt Siersza Konkurs znajomoêci przepisów i wiedzy BHP Celem ogranizowanego od roku konkursu jest promowanie bezpieczeƒstwa i zaanga owania pracowników w popraw warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP obowiàzujàcych w firmie. Do konkursu sprawdzajàcego znajomoêç przepisów BHP, prawa pracy oraz zagro eƒ wyst pujàcych w Êrodowisku przyst pujà pracownicy bioràcy udział w szkoleniu okresowym dla pracowników kierujàcych pracownikami oraz kadra in ynieryjno-techniczna. Zwyci zcom gratulujemy, organizatorom Działowi BHP RWE dzi kujemy za zaanga owanie. WypadkowoÊç Dzi ki prowadzonym działaniom w roku 2011 we wszystkich jednostkach organizacyjnych wydarzyło si 8 wypadków przy pracy, o 10 mniej ni rok wczeêniej (6 w RWE oraz 2 w RP). Z kolei absencja z tytułu wypadków przy pracy w ubiegłym roku wyniosła 466 dni, rok wczeêniej Absencja z tytułu wypadków przy pracy iloêç dni niezdolnoêci do pracy z tytułu wypadków przy pracy Współczynnik cz stotliwoêci wypadków przy pracy wyniósł: Wcz wskaênik cz stotliwoêci wypadków, Wcz = = 4,0 Lw liczba wypadków przy pracy, Zp liczba zatrudnionych. ( rednia dla bran y wynosi 10,29) Wskaênik cz stotliwoêci wypadków w latach ,0 9,2 7,5 5,0 4,5 4,6 4,1 4,0 W 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 został odnotowany spadek wypadkowoêci o 57%. Utracone korzyêci z tytułu wypadków (liczone szacunkowo) wyniosły 623 tys. zł w porównaniu z tys. zł roku Z tytułu niskiego poziomu wypadków w porównaniu z bran à budownictwa ELEKTROBUDOWA SA płaci składk na ubezpieczenie wypadkowe obni onà o 428 tys. złotych. W dalszym ciàgu obszary, w których wyst pujà najwi ksze zagro enia (wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe), to: - prace wykonywane na wysokoêci - prace elektromonta owe wykonywane w pobli u napi cia lub na obwodach cz Êciowo znajdujàcych si pod napi ciem. Pozytywny jest fakt, e w stosunku do naszej firmy nie toczy si adne post powanie z tytułu odszkodowaƒ za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 5 2,5 1, WCZ

6 aktualnoêci Rozdzielnica jedyna w swoim rodzaju Tekst: Stanisław Wapniarski Foto: Archiwum ELEKTROBUDOWY SA 6 Konstruktorzy rozdzielnic Êrednionapi ciowych ELEKTRO- BUDOWY SA znani sà nie tylko w Polsce z umiej tnoêci konstruowania i wdra ania do produkcji rozdzielnic o wielkich parametrach pràdowych. Zespół konstrukcyjny rozdzielnic Êrednich napi ç w Rynku Dystrybucji Energii opracował i zaatestował najpot niejszà jak dotàd rozdzielnic dwusystemowà. Przystosowana jest ona do pracy przy napi ciu 12 kv oraz najwy szym pràdzie znamionowym ciàgłym szyn zbiorczych, pól zasilajàcych i sprz głowych 4000 A. Rozdzielnica jest w stanie przenieêç przepływ gigantycznego pràdu zwarciowego A w czasie 1 sekundy, przetrzymujàc równie pràd udarowy A! adna inna firma na Êwiecie nie ma w swoim asortymencie produkcyjnym takiej rozdzielnicy. W ubiegłym roku ELEKTROBU- DOWA SA wygrała wielki kontrakt na modernizacj układu wyprowadzenia mocy w hucie miedzi w Głogowie. Aby braç udział w przetargu, zadeklarowaliêmy wierzàc w swoje siły dostarczyç rozdzielnic dwusystemowà na ww. parametry. Podczas uzgodnieƒ z klientem kilkakrotnie zmieniała si koncepcja konstrukcyjna i parametry. Ostatecznie jednak skoƒczyło si na najwy szych parametrach i najtrudniejszych rozwiàzaniach ze wszystkich rozwa anych. Zadanie opracowania rozdzielnicy i wykonania dokumentacji konstrukcyjnej zostało zrealizowane głównie przez zespół w składzie: Krzysztof Bednarski, Szymon Lewandowski, Marek Woêniak, Ireneusz Wysocki, Marcin Tadeusz. Na trójwymiarowym widoku zasadniczego pola rozdzielnicy warto zwróciç uwag na klasyczny podział rozdzielnicy na przedziały konstrukcyjne. Od góry widzimy kolejno: dwa przedziały szynowe, dwa przedziały odłàcznikowe, przedział wyłàcznikowy i przedział obwodów pomocniczych. Wzdłu ka dej sekcji rozdzielnicy biegnà poziome kanały dekompresyjne, których zadaniem jest przej cie skutków potencjalnego zwarcia łukowego w którymê z przedziałów Êredniego napi cia (płonàce gazy, stopione drobne fragmenty konstrukcji i szyn). Ka dy z przedziałów wyposa ony jest w klapy dekompresyjne, które otwierajà si pod wpływem ciênienia powstałego w czasie zwarcia łukowego. Sposób wykonania, mocowania i konfiguracji klap zapewnia zachowanie wa nej zasady: zwarcie w jednym z przedziałów nie mo e si przenieêç do innych. Nasza rozdzielnica jest bowiem rozdzielnicà w pełni przedziałowà. Czyli najbezpieczniejszà z punktu widzenia bezpieczeƒstwa obsługi i mo liwoêci przeniesienia si zwarç wewn trznych z uszkodzonego przedziału konstrukcyjnego do innych.

7 Zasadniczà cz Êç prób typu przeprowadziliêmy w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Były to próby poziomu izolacji, nagrzewania pràdem znamionowym ciàgłym, próby obcià alnoêci zwarciowej obwodu głównego, próby działania mechanicznego, próby stopnia ochrony obudowy. Najbardziej ryzykownà cz Êcià prób typu były próby łukoochronnoêci przeprowadzone w Pradze w laboratorium nale àcym do KEMY. Pierwszà seri prób wykonaliêmy z pozytywnym skutkiem we wrzeêniu 2011 roku dla wymaganego wtedy pràdu zwarciowego A. Zainicjowane sztuczne zwarcia łukowe trwały nieco ponad sekund. W lutym 2012 roku przeprowadziliêmy kolejne próby równie zakoƒczone sukcesem dla rekordowego pràdu zwarciowego A, który płynàł w czasie 1 sekundy. Podczas takiej próby temperatura wewnàtrz rozdzielnicy osiàga wiele tysi cy stopni, a ciênienie przekracza na ogół kilkanaêcie barów. Podczas badaƒ zwarcia zasilano z dwóch równolegle połàczonych generatorów zwarciowych o wielkiej mocy 2,5 GVA ka dy. Zakoƒczone sukcesem badania i wdro enie nie tylko umo liwiajà pomyêlnà realizacj obecnego kontraktu, lecz równie dajà przewag naszym marketingowcom podczas kolejnych przetargów na dostawy rozdzielnic o tak wielkich parametrach. Za pomoc w wykonaniu prototypów wypada mi podzi kowaç zwłaszcza kolegom z wydziału mechanicznego w RDE pod kierownictwem Romana Bryla. Realizacj wdro enia rozdzielnicy Êledził czujnym okiem Mieczysław Biernat szef kontraktu modernizacji układu zasilania w hucie Głogów. Wdro enie do produkcji tak pot nej rozdzielnicy umacnia pozycj RDE jako jednego z kilku najwi kszych producentów rozdzielnic Êrednionapi ciowych w Europie. Nowatorskie rozwiàzania potwierdzajà natomiast kwalifikacje zespołu konstruktorów. Rozdzielnica D-12-2S na stanowisku prób w Pradze i zespó z RDE przygotowujàcy jà do prób: Grzegorz Woêniak, Antoni Maciejewski, Stanisław Wapniarski, Marek Woêniak, Krzysztof Bednarski. Rozdzielnica przed badaniami i po nich. Moment próby łukoochronnoêci wyrzut gazów z kanału dekompresyjnego. 7

8 aktualnoêci Kontrakty du e i ma e Biura Realizacji Projektów Rynku Przemysłu w Katowicach Foto: Aleksandra Krzemieƒ 8 1. Budowa nowej siedziby Muzeum Âlàskiego w Katowicach o powierzchni u ytkowej 25 tys. m 2 Komplet robót zwiàzanych z realizacjà instalacji elektrycznej wewn trznej i stacji transformatorowej. WartoÊç kontraktu: ,00 PLN. Historia terenu przemysłowego, na którym powstaje muzeum Ju w 1834 roku wydrà ony został pierwszy 25-metrowy szyb Ferdynand, przemianowany najpierw na Beniamina, potem na Bartosza. Ponadto zachował si zrealizowany w 1895 roku budynek nadszybia z wie à szybowà i parowà maszynà wyciàgowà. Z tego samego okresu pochodzi budynek nadszybia szybu Warszawa. W roku 1893 wybudowano elektrowni kopalnianà. Inwestycja budowy nowej siedziby Muzeum Âlàskiego eksponuje te zachowane zabytkowe obiekty, umieszczajàc nowà budowl pod ziemià. Poło enie muzeum cz Êciowo pod ziemià jest oczywiêcie zamierzone, nawiàzuje do tradycji górnictwa, soli tej ziemi. Obiekt jest mocno zró nicowany pod wzgl dem funkcjonalnoêci. W niektórych miejscach zostanie wykorzystana metoda budowy zbli ona do realizacji budowy mostów drogowych. Dzi ki podziemnej konstrukcji nowy gmach, cz Êciowo obni ony, nie zasłoni tego, co ju istnieje, czyli architektury przemysłowej z lat przedwojennych, a wi c budynków Kopalni Katowice, czy wie y Bartosz. Według projektu zostanà odnowione i zaadaptowane: - wie a Warszawa taras widokowy z windà - maszynownia przy szybie restauracja. 2. Zadaszenie widowni oraz niezb dna infrastruktura techniczna Stadionu Âlàskiego w Chorzowie Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych. WartoÊç kontraktu: PLN. 3. Biogazownia kogeneracyjna w Łebczu, woj. pomorskie Kompleksowe wykonanie biogazowni kogeneracyjnej o mocy zainstalowanej 1,6 MW wraz z niezb dnà infastrukturà. WartoÊç kontraktu: PLN. 4. Halla Engineering&Construction in Poland Kompleksowa dostawa i monta instalacji elektrycznych i słabopràdowych. WartoÊç kontraktu: PLN. Teodor Popławski, Martyna Bubik oraz Tomasz Zastawny na budowie Fabryki Cz Êci Samochodowych MANDO w Wałbrzychu 5. Modernizacja Spodka, czyli MOSiR w Katowicach Kompleksowe wykonanie iluminacji zewn trznej całego obiektu. WartoÊç kontraktu: PLN. 6. Kronospan Strzelce Opolskie Wykonanie zasilania 6 kv r baka na terenie zakładu w Strzelcach Opolskich. WartoÊç kontraktu: PLN.

9 aktualnoêci Zarzàdzanie Systemem Technologii Monta u Tekst: Jerzy Tomaszewski, Krzysztof Grabiec Foto: Archiwum ELEKTROBUDOWY SA System Technologii Monta u to zbiór informacji technicznych zawartych w Ksi dze Standardów Monta u Systemów Elektrycznych. Tematykà tà zajmuje si nowa, dwuosobowa komórka (z perspektywà rozbudowy) działajàca w Biurze Spółki od marca 2011 roku, a wi c Jerzy Tomaszewski i Krzysztof Grabiec. System wykorzystywany jest wyłàcznie w ramach Spółki ELEKTROBUDOWA SA w trakcie przygotowywania i realizacji jej zadaƒ, a zwłaszcza przez pracowników: marketingu; dozoru technicznego; brygadzistów; pracowników bezpoêrednio zajmujàcych si wykonywaniem robót monta owych. Komórka zarzàdza zbiorem informacji technicznych dotyczàcych montowanych systemów instalacji elektrycznych opracowanych w oparciu o aktualne przepisy (techniczno-budowlane): ustawy; rozporzàdzenia; Polskie Normy; publikacje bran owe, specyfikacje techniczne, kodeksy post powania oraz wiedz technicznà i wieloletnie doêwiadczenie. Oprócz wytycznych monta owych zbiór zawiera podstawowe wiadomoêci z ochrony: przed pora eniem pràdem elektrycznym; odgromowej i przepi ciowej. Stan aktualny opracowania zawiera 15 grup tematycznych w iloêci 1652 arkuszy A4 (571 podtematów). Obecnie zaktualizowano 4 grupy tematyczne (w iloêci 723 arkuszy A4). Aktualizacj całoêci opracowanych grup tematycznych przewidujemy do koƒca pierwszego półrocza 2013 roku, łàcznie ze szkoleniem pracowników w zakresie korzystania z opracowania. W zale noêci od dalszych potrzeb zakres opracowania mo e ulec rozszerzeniu i modyfikacji. Karty standardów dajà przeglàd materiałów i technologii majàcych zastosowanie w zakresie prac monta owych wykonywanych przez ELEKTROBU- DOW SA i pozwalajà na wybranie najbardziej optymalnej w danej sytuacji metody. Umo liwiajà one ujednolicenie technologii prac monta owych wykonywanych przez wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWY SA, tak w kraju, jak i za granicà. Coraz cz Êciej w zapytaniach ofertowych (w najbli szych latach we wszystkich) wymagane jest przedstawienie przez oferenta własnych standardów monta owych. Nasze opracowanie spełnia to wymaganie i powinno nas sytuowaç w przetargach w korzystnej pozycji. Celem opracowania jest podanie zainteresowanym jak najwi kszej iloêci informacji i wskazówek opartych na êródłowych materiałach zwiàzanych z technicznie poprawnym i bezpiecznym prowadzeniem robót. W opracowaniu przewidziano podanie aktualnego asortymentu urzàdzeƒ, materiałów i narz dzi stosowanych przez ELEKTROBUDOW SA. Obejmuje ono: wymagania dotyczàce technologii monta u; wymagania dotyczàce wykonania instalacji; wymagania techniczne dotyczàce podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji; wykaz aktualnych przepisów technicznych i dokumentów zwiàzanych, na podstawie których opracowano Karty. Opracowanie jest ukierunkowane pod kàtem doboru właêciwych elementów oraz technologii wykonywania instalacji elektroenergetycznych zalecanych przez ELEKTROBUDOW SA, o ile Inwestor nie narzuci własnych rozwiàzaƒ. Zach camy do korzystania z elektronicznej wersji Ksi gi Standardów poprzez przeglàdark internetowà. Ch tnych pracowników, którzy chcà korzystaç z Ksi gi, prosz o kontakt em z Krzysztofem Grabcem. Osoby do kontaktu: Jerzy Tomaszewski tel.: tel. kom.: Krzysztof Grabiec tel.: tel. kom.:

10 wydarzenia miejsce RWE 2 miejsce RDE 3 miejsce BS 4 miejsce RP Tabela RDE RWE :23 22:25 12:15 BS RP :10 25:11 RWE BS :22 25:17 RDE RP :14 25:10 RWE RP :7 25:17 25:20 BS RDE :25 11:15 Mały finał BS RP :17 19:15 25:23 25:11 Finał RWE RDE :24 25:13 25:18 Dru yna z RWE utrzymała pozycj lidera IX Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBU- DOWY SA w Niedzicy maja 2012 roku. Bilety na mecze Ligi Âwiatowej otrzymali zwyci zcy tegorocznego turnieju siatkarskiego, czyli RWE. Dru yna składajàca si w wi kszoêci z pracowników tyskiego zakładu utrzymała pozycj lidera wywalczonà po raz pierwszy dwa lata temu w Szczyrku. Druga z kolei w tabeli dru yna z Konina, dumnie noszàca 7 złotych i tylko jednà srebrnà gwiazdk na koszulkach, przyjechała do Niedzicy w osłabionym składzie i musiała uznaç przewag tyskich siatkarzy. Trzeba przyznaç, e mecz finałowy z gwiazdami takimi jak Zbyszek Stryganek z Konina czy Tomek Teda z Tychów oglàdało si jak dobry mecz na najwy szym poziomie. Ani przez chwil nie brakowało pi knych akcji zarówno w ataku, jak i w bloku. Do boju zagrzewali jednych i drugich wyjàtkowo zagorzali kibice, zwłaszcza płci pi knej. Wyrazy uznania dla Anki i Ani z RWE, które pod koniec turnieju od krzyków straciły głos. Dru yna BS, czyli troch mix ró nych oddziałów, a nawet spółek z grupy kapitałowej (Energotest), jak co roku przyjechała z ogromnymi ambicjami. Trenerzy (do składu trenerskiego dołàczył Darek Dudek) przygotowali dru yn silnie zmotywowanà i Êwietnie grajàcà blokiem. Niestety, zabrakło byç mo e pomocy psychologicznej, by uwierzyli w siebie, a mo e przygotowania kondycyjnego, by zwyci stwo, zwłaszcza z dru ynà z Konina, mogło staç si rzeczywistoêcià. Zawodnicy BS w meczu o trzecie miejsce jednego seta dali sobie wyrwaç dru ynie z RP, której ze wzgl dów logistycznych jest si najtrudniej zgraç na boisku. Dla obserwatora z boku jednak to właênie panowie Maçka Wronowskiego bawili si najfajniej na boisku, sprawiajàc wra enie wyluzowanych i grajàcych w myêl zasady przecie to tylko zabawa. Ogromne słowa uznania dla wszystkich uczestników za Êwietnà zabaw. Organizatorki Magda i Kinga z ZZL stan ły na wysokoêci zadania, zadbały nawet o pi knà, słonecznà pogod dla uczestników. Szkoda tylko, e zabrakło naszych zarzàdzajàcych, którzy z bliska mogliby doceniç zaanga owanie, ogromnà integracj oraz Êwietnà zabaw pracowników ELEKTROBUDOWY SA. RP czwarte miejsce te fajne Skład zespo u: - Marcin Biełka - Piotr Kanios - Mateusz Kowalczyk - Marcin Lach - Piotr Loska - Piotr Płaszaj - Krzysztof Skoczykłoda - Jacek Stolarski - Tomasz Teda - Jerzy Wdowiak Skład zespo u: - Maciej Wronowski - Kamil Rutkowski - Jan Keresek - Marek Czempa - Krzysztof Banasiuk - Wacław Kłobukowski - Kamil Ni yƒski - Daniel Âwiech - Tomasz Maƒka - Cezary Klocek Piotr Kanios kapitan RWE: ja byłem minusem, reszta same plusy! Aleksandra Krzemieƒ

11 Romek G. czołowy zawodnik z RDE, w uznaniu dla dru yny RWE. You can dance... po prostu taƒczymy! Ola Krzemieƒ naczelna Kapitanom oraz trenerom dzi kuj przede wszystkim za zorganizowanie oraz przygotowanie dru yn do turnieju. Dzi kuj tak e za gr fair play na boisku, zaanga owanie ka dego siatkarza, dostarczenie nam, płci pi knej, nieopisanych wra eƒ estetycznych. A na koniec jeszcze za wypowiedzi do naszej gazety. Zacznijmy ju dziê przygotowywaç si do jubileuszowego X Turnieju, obiecuj w imieniu Prezesa fajnà lokalizacj i ciekawe atrakcje! Skład zespo u: - Tomasz Czmil - Bartosz Gulczyƒski - Mateusz Pra anowski - Hubert Marciniak - Adrian Michalak - Dariusz Lewandowski - Zbigniew Stryganek - Jarosław Nowak - Robert Zalewski - Paweł Lewandowski - Szymon Je - Radosław Heller Tak si bawi, tak si bawi RWE Jarosław Nowak kapitan RDE Turniej jak zawsze szalony, niech ç do RDE widoczna na ka dym kroku. Co takiego zrobiliêmy, e RWE nas tak nienawidzi? Zwyci yła młodoêç, ale drugie miejsce te cieszy i jest wyzwaniem na nast pny rok (ju trenujemy). Organizacja na poziomie, ale uwa amy, e nale y zmieniç lokalizacj. Wr czenie pucharów i medali przez Prezesa było miłym akcentem na poprzednich turniejach. Teraz tego zabrakło. Szkoda. Cała dru yna z RDE była na boisku fantastyczna, a kibice cudowni. Maciej Wronowski kapitan RP Turniej uwa amy za niezwykle udany. Pomimo zdobycia tylko jednego seta trzeba podkreêliç serce do walki wszystkich zawodników, zaanga owanie nie tylko w stron sportowà, ale i integracyjnà Turnieju. Âwietnie zaprezentowali si nowi w naszym składzie zawodnicy z BRP Katowice, ale i stara gwardia nie odstawała poziomem. Zabrakło niestety zgrania, co jest kluczowe w siatkówce. Udało si jednak zagraç kilka fajnych piłek, udanych ataków i pełnych poêwi cenia obron. Cel został osiàgni ty wszyscy zawodnicy Êwietnie si na boisku czuli i bawili grà. Podzi kowania dla organizatorów i wszystkich dru yn oraz kibiców. Brawo dla zwyci zców! ZEW Niedzica SA Skład zespołu: - Stanisław Adamus - Michał Adamus - Dariusz Dudek - Mariusz Furgoł - Marek Gawlik - Paweł Grzybowski - Grzegorz Jabłoƒski - Marek Korzec - Hubert Kraczla - Tomasz Manikowski - Grzegorz Płocica - Maciej Stankowiak Stanisław Adamus kapitan BS To ju dziewiàty turniej siatkarski w naszej firmie. Zaczyna si tworzyç tradycja turniejów o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA. Było mi dane uczestniczyç we wszystkich tych turniejach. Ka dy z nich, mimo e zestaw dru yn uczestniczàcych był taki sam, był innym turniejem. Tym razem spotkaliêmy si w pi knej wiosennej scenerii Pienin. Zawody odbyły si w ładnej hali sportowej. Nasza dru yna Biura Spółki spisała si na miar mo liwoêci, wykazała wiele zaanga owania i ambicji sportowej. Osiàgni te wyniki meczów z klasowymi konkurentami satysfakcjonujà i uwa am, e rozegraliêmy dobre zawody. Gratuluj zwyci zcom zdobycia pucharu, a organizatorom udanej imprezy rekreacyjno-sportowej. 11 Ja latam... RadoÊç z trzeciego miejsca

12 informacje Emeryci i renciêci Pracownicy, którzy przeszli na emerytur w 2011 roku 12 Imi Nazwisko Lata przepracowane w ELEKTROBUDOWIE SA Oddział Spó ki Franciszek Kowalski 42 lata 5 miesi cy 25 dni Rynek Dystrybucji Energii Stefan Dzikowski 36 lat 7 miesi cy 15 dni Rynek Dystrybucji Energii Piotr Sztuczka 43 lata 4 miesiàce 15 dni Rynek Przemysłu Józef Szczepaniak 42 lata 11 miesi cy 22 dni Rynek Przemysłu Włodzimierz Pochabow 35 lat 10 miesi cy 7 dni Rynek Przemysłu Tadeusz Chrabałowski 6 lat 6 miesi cy Rynek Przemysłu Wiesław Kalinowski 4 lata 3 miesiàce 9 dni Rynek Przemysłu Roman Ârutowski 4 lata 10 miesi cy Rynek Przemysłu Wojciech Jabłoƒski 42 lata 10 miesi cy 11 dni Rynek Wytwarzania Energii Zygmunt Marek 42 lata 9 miesi cy 19 dni Rynek Wytwarzania Energii Lech Nowak 42 lata 4 miesiàce 4 dni Rynek Wytwarzania Energii Maciej Kuc 41 lat 9 miesi cy 17 dni Rynek Wytwarzania Energii Bogdan Baraƒski 41 lat 5 miesi cy 3 dni Rynek Wytwarzania Energii Andrzej Traczyk 41 lat 2 miesiàce 8 dni Rynek Wytwarzania Energii Stanisław Rak 40 lat 9 miesi cy 24 dni Rynek Wytwarzania Energii Jerzy Góra 40 lat 8 miesi cy 21 dni Rynek Wytwarzania Energii Arkadiusz Dàbrowski 39 lat 10 miesi cy 8 dni Rynek Wytwarzania Energii Ryszard Dziewidek 39 lat 2 miesiàce 1 dzieƒ Rynek Wytwarzania Energii Franciszek Kozdryk 37 lat 2 miesiàce 7 dni Rynek Wytwarzania Energii Jan NeÊcior 36 lat 9 miesi cy 11 dni Rynek Wytwarzania Energii Ryszard Broncel 36 lat 10 miesi cy 20 dni Rynek Wytwarzania Energii Władysław Kopacz 35 lat 7 miesi cy 27 dni Rynek Wytwarzania Energii Zbigniew Olfans 30 lat 4 miesiàce 19 dni Rynek Wytwarzania Energii Arkadiusz Niedbała 3 lata 4 miesiàce 7 dni Rynek Wytwarzania Energii Adam Gałecki 6 miesi cy 9 dni Rynek Wytwarzania Energii Pracownicy, którzy przeszli na rent z tytułu niezdolnoêci do pracy w 2011 roku Alina Kobyłko 32 lata 8 miesi cy 3 dni Rynek Dystrybucji Energii Edward Olejnik 33 lata 1 miesiàc 17 dni Rynek Dystrybucji Energii Józef Stolecki 33 lata 5 miesi cy 18 dni Rynek Dystrybucji Energii Zygmunt Kopicki 33 lata 1 miesiàc 9 dni Rynek Przemysłu Kazimierz Kowaliƒski 36 lat 14 dni Rynek Wytwarzania Energii Krzysztof Upława 18 lat 3 miesiàce 21 dni Rynek Wytwarzania Energii Pracownicy, którzy przeszli na emerytur w 2012 roku Marek Piàtkowski 37 lat 11 miesi cy 15 dni Rynek Przemysłu Bolesław Zi ba 30 lat 7 miesi cy 26 dni Rynek Przemysłu Wiesław Nowak 44 lata 3 miesiàce 26 dni Rynek Wytwarzania Energii Tadeusz Bàkiewicz 42 lata 30 dni Rynek Wytwarzania Energii Jan Kulik 42 lata 2 miesiàce 12 dni Rynek Wytwarzania Energii Jan Kolczak 40 lat 3 miesiàce 16 dni Rynek Wytwarzania Energii Zygmunt Starosta 34 lata 8 miesi cy 20 dni Rynek Wytwarzania Energii Leonard Wał ka 27 lat 3 miesiàce 22 dni Rynek Wytwarzania Energii

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku

Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 listopad - grudzieƒ 2005 nr 69 Weso ych Âwiàt oraz Szcz Êliwego Nowego Roku Spis treêci Korzystny rok ELEKTROBUDOWY Z prac Zarzàdu i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA!

b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y ISSN 1428-3328 marzec kwiecieƒ 2006 nr 71 ALLELUJA! Spis treêci Kolejna kadencja m skich wyzwaƒ Rozmowa z Jackiem Faltynowiczem, Prezesem Zarzàdu KoniecznoÊç systematycznego

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka

nr 66 ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 Dzieƒ Dziecka b i u l e t y n ISSN 1428-3328 maj czerwiec 2005 i n f o r m a c y j n y nr 66 Dzieƒ Dziecka EBSKI TURNIEJ Spis treêci RP ELEKTROBUDOWA coraz bardziej efektywna Z ycia firmy Regulacje wewn trzne Lider

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 3/2014 (57) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3/2014 (57) LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Koniec dyktatu najni szej ceny NajnowoczeÊniejsza hala

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Budowlani BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 3-4/2011 (43-44) KWIECIEń - MAJ - CZERWIEC 2011 ISSN 1731-9110 W numerze m.in.: Zbiornik Wodny w Âwinnej Por bie X Okr gowy i Krajowy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52)

BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. W numerze m.in.: NR 2/2013 (52) BUDOWLANI BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NR 2/2013 (52) KWIECIEŃ - MAJ - CZERWIEC 2013 ISSN 1731 9110 W numerze m.in.: Lotnicze miasteczko Balice ZEA buduje kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo