Zwyci stwo po raz drugi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwyci stwo po raz drugi"

Transkrypt

1 SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN Zwyci stwo po raz drugi 1

2 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.: 32/ fax: 32/ tel. kom.: ELEKTROBUDOWA SA Katowice, ul. Porcelanowa Sk ad i amanie: KOLORES Katowice ul. Kiliƒskiego 36/1 Nak ad: 1200 egz. Podziel si opinià! W najbli szych tygodniach Dział Zarzàdzania Zasobami Ludzkimi zwróci si do osób korzystajàcych z dodatkowych benefitów, takich jak np. Karta Multisport, z proêbà o wypełnienie ankiety satysfakcji. Zach camy do współpracy, poniewa poznanie Paƒstwa opinii pozwoli nam na jeszcze lepsze dopasowanie oferty do Paƒstwa potrzeb. Zespół ZZL 2 wywiad numeru 3-4 Nast pne trzy lata przed nami aktualnoêci 5 Coraz bezpieczniej dzi ki edukacji 6-7 Rozdzielnica jedyna w swoim rodzaju 8 Kontrakty du e i ma e 9 Zarzàdzanie Systemem Technologii Monta u wydarzenia IX Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA w Niedzicy informacje 12 Emeryci i renciêci Uprawnienia emerytalne nasze sprawy Wysoka klasa koniƒskich konstruktorów Strzelajmy do problemów, a nie do siebie Jestem EKO po pracy 20 Paintball ZAPROSZENIE Z okazji Dnia Dziecka mamy przyjemnoêç zaprosiç dzieci i wnuki naszych pracowników na przedstawienie Trzy Êwinki do Teatru Rozrywki w Chorzowie. Przedstawienie odb dzie si 1 czerwca (piàtek) o godzinie 17:00 i przeznaczone jest dla dzieci w wieku 3-10 lat, ale z powodzeniem mo na zabraç tak e troch m odsze lub starsze dzieci. Dzieci zapraszamy z rodzicami lub dziadkami. Z uwagi na ograniczonà iloêç miejsc decyduje kolejnoêç zg oszeƒ. Dziecku mo e towarzyszyç tylko jedna osoba doros a. W wyjàtkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z organizatorem, mo liwy jest udzia dwóch opiekunów. Goràco zapraszamy wszystkich Milusiƒskich. Zespó ZZL

3 wywiad numeru Nast pne trzy lata przed nami Rozmawiała: Foto: Aleksandra Krzemieƒ Bartłomiej Barczyk 3 Rozmawiamy kilka dni po wyborze Pana na kolejnà, piàtà ju kadencj Prezesa Zarzàdu ELEKTROBUDOWY SA. Przed nami nast pne 3 lata pracy. Bioràc pod uwag skomplikowanà sytuacj zewn trznà i rozlewajàcy si po krajach UE kryzys finansowy oraz w konsekwencji ekonomiczny, przychyli si Pan do opinii, e przez ostatnie lata udało si zachowaç w nienaruszonej formie, a w kilku obszarach poprawiç, kluczowe funkcje Spółki. Moim zdaniem do sukcesów mo emy zaliczyç pozyskanie nowych zamówieƒ na kwot tys. PLN. Po raz pierwszy w historii zamówienia przekroczyły kwot jednego miliarda złotych. Jest to pewna granica, w du ej mierze psychologiczna, lecz nie tylko. StawialiÊmy sobie konsekwentnie kolejne wyzwania. Dziesi ç lat temu 300 mln PLN, potem 500 mln PLN, w co ju niewielu wierzyło, o miliardzie nie mówiliêmy, by nie zapeszyç. Dało si zrobiç. WprowadziliÊmy ELEKTRO- BUDOW SA do grona powa nych, WprowadziliÊmy ELEKTROBUDOW SA do grona powa nych, liczàcych si na rynku energetycznym firm. liczàcych si na rynku energetycznym firm. Mo emy, dzi ki temu, wchodziç do przetargów, które dotychczas były dla nas niedost pne. StaliÊmy si cenionym i powa nym partnerem wielu potencjalnych i ju funkcjonujàcych konsorcjów. To otwiera nam drog do kolejnych powa nych wygranych. Takie firmy jak ELEKTROBUDOWA SA nie mogà staç w miejscu, bo znaczy to, e si cofajà. Jakie projekty w zakresie rozwoju dajà Panu najwi cej satysfakcji? Dwa projekty, których zrealizowanie zapewnia dalszy rozwój naszej firmy w kolejnych latach. Rozwój oparty na nowych produktach lub na kompletnie zmodernizowanych technologiach. Chodzi tu o rozdzielnic w izolacji gazowej, OPTIMA 145, która była przebojem Targów Energetycznych ENERGETAB 2011 oraz zbudowany w latach Zakład Przewodów Wielkopràdowych w Tychach. Fabryka oswoiła nowà, zainstalowanà w nim technologi. Dzi ki temu kolejne umowy ze Êwiatowymi liderami rynku Power Generation takimi jak SIE- MENS czy Alstom sà nie tylko mo liwe, ale i oczekiwane w najbli szym czasie. Jednak sytuacja w bran y energetycznej czy budowlanej według ekspertów była w ubiegłym roku dramatycznie zła. Mówimy nie tylko o rentownoêci, która była rekordowo niska Nie tylko my, ale wszyscy uczestnicy rynku naszego sektora poddani zostali niespotykanej dotychczas presji konku-

4 6,0 WysokoÊç wypłacanej dywidendy lata (PLN/akcj ) 30,0 Nakłady na wypłat dywidendy lata (mln PLN) 5,0 25,0 4,0 20,0 3,0 6,0 15,0 28,5 2,0 1,0 0,0 4,0 3,5 3,0 2,0 2,5 1,5 1,0 0, ,0 5,0 0,0 18,9 14,2 16,6 8,4 11,9 5,9 3,9 1, rencyjnej. Zarówno nowo wchodzàcy, jak i dotychczasowi gracze, niestety, cz sto uciekali si do zaciekłej wojny cenowej. W jej wyniku utraciliêmy kilka istotnych projektów, o których wczeêniej sàdziliêmy, e b dà naszymi. Sytuacja powy sza nie pozwoliła nam równie zrealizowaç zało onej rentownoêci, pomimo wzrostu w stosunku do roku ubiegłego wydajnoêci pracy i utrzymania kosztów stałych na praktycznie niezmienionym poziomie. MyÊl, e prawidłowe zdiagnozowanie przyczyn spadku rentownoêci oraz okreêlenie dróg powrotu do stanu sprzed kryzysu lat b dzie głównym wyzwaniem roku Zapewniam jednak, e prace trwajà, mamy pierwsze pomysły, co i jak nale y zrobiç. Czy wejêcie na nieznany dotychczas rynek budowy biogazowni to jeden z zapowiadanych pomysłów? Nie, to jest jeden z pomysłów wejêcia na nowe, dotychczas niedost pne dla ELEKTROBUDOWY SA rynki. Czym innym jest ekspansja rynkowa czy produktowa, a czym innym praca nad poprawà poziomu mar. Działaç b dziemy w obu kierunkach. Budowa biogazowni to faktycznie nowa działalnoêç, na Pomorzu rozpocz ła si właênie pierwsza tego rodzaju inwestycja. Chcemy realizowaç od kilku do kilkunastu projektów biogazowni rocznie. Koszt jednego takiego zlecenia wynosi do 20 mln PLN. Potencjał rynku jest du y, a konkurencja ograniczona. Szacujemy, e rynek osiàgnie wielkoêç biogazowni do 2020 roku. Udział planowany przez nas to około 25%, czyli docelowo 10 biogazowni rocznie. Ale to chyba nie wszystkie pomysły Drugim strategicznie wa nym kierunkiem sà stacje i sieci najwy szych napi ç. Strategicznie, poniewa spełnione sà wszelkie wymogi stawiane przedsi wzi ciom tego rodzaju, a wi c: znany i wypłacalny inwestor, zdefiniowany program inwestycyjny, kompetencje le àce blisko dotychczasowych kompetencji Spółki. WejÊcie kosztowało nas pi ç lat pracy. Sojuszników nie mieliêmy, kibice byli nastawieni sceptycznie, przeciwników i konkurentów nie brakowało. Mam nadziej, e sukces marketingowy ju osiàgn liêmy. Reszta przed nami. Wszyscy liczymy na nowe inwestycje, dzi ki którym nasza firma b dzie mogła realizowaç nowe zlecenia, tym bardziej e podczas WZ ELEKTROBUDOWY SA Akcjonariusze zaakceptowali wypłat dywidendy na poziomie 4 PLN za akcj. Zatem zdecydowana wi kszoêç wypracowanego zysku pozostanie na inwestycje. Mo e nie tak zdecydowana, ale jednak bardzo istotna. Zrealizujemy dosyç ambitny program inwestycyjny, który pozwoli umocniç naszà pozycj technologicznà. Cieszy, e Akcjonariusze dostrzegajà i rozumiejà tak zdefiniowane potrzeby Spółki. Dysponujemy wieloma atutami. Stabilnym, ukształtowanym przez ostatnie lata, akcjonariatem. Cieszymy si zaufaniem dotychczasowych Akcjonariuszy. Mam nadziej, e mamy równie zaufanie szeroko rozumianego rynku kapitałowego. Chcemy je utrzymaç. Staramy si prowadziç mo liwie transparentnà polityk informacyjnà. Wdro yliêmy procedury umo liwiajàce ELEKTRO- BUDOWIE SA znalezienie si w gronie spółek zaliczonych przez GPW do Respect Index. JesteÊmy, przynajmniej moim zdaniem, dobrà inwestycjà giełdowà. Zrobimy wszystko, co mo liwe, by powierzonych nam pieni dzy nie zmarnotrawiç. Dywidenda 26 kwietnia br. WZ ELEKTROBUDO- WY SA podtrzymało rekomendacje Zarzàdu oraz Rady Nadzorczej i zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2011 rok w wysokoêci 4 PLN na jednà akcj. Dzieƒ dywidendy ustalono na 25 lipca, a dzieƒ wypłaty dywidendy na 9 sierpnia. Całkowita kwota dywidendy wyniosła 18,99 mln PLN. Pozostała cz Êç zysku netto zasili kapitał zakładowy Spółki. Zarzàd w dotychczasowym składzie 26 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA podj ła uchwał o powołaniu Zarzàdu Spółki na kolejnà kadencj. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła Jackowi Faltynowiczowi funkcj Prezesa Zarzàdu, a na wniosek Prezesa powołała Zarzàd w składzie: Ariusz Bober, Tomasz Jaêwiƒski, Janusz Juszczyk, Arkadiusz Klimowicz, Jarosław Tomaszewski.

5 aktualnoêci Coraz bezpieczniej dzi ki edukacji I miejsce Krzysztof Witkowski Kontrakt Kozienice II miejsce Joanna Rebizant ZPW Tychy III miejsce Janusz Pabian Kontrakt Siersza Tekst: Zespó BHP Foto: Marta Bralich Nagrody pocieszenia: Przemysław St pieƒ Kontrakt Kozienice Arkadiusz Âwiàtkowski Kontrakt Siersza Konkurs znajomoêci przepisów i wiedzy BHP Celem ogranizowanego od roku konkursu jest promowanie bezpieczeƒstwa i zaanga owania pracowników w popraw warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP obowiàzujàcych w firmie. Do konkursu sprawdzajàcego znajomoêç przepisów BHP, prawa pracy oraz zagro eƒ wyst pujàcych w Êrodowisku przyst pujà pracownicy bioràcy udział w szkoleniu okresowym dla pracowników kierujàcych pracownikami oraz kadra in ynieryjno-techniczna. Zwyci zcom gratulujemy, organizatorom Działowi BHP RWE dzi kujemy za zaanga owanie. WypadkowoÊç Dzi ki prowadzonym działaniom w roku 2011 we wszystkich jednostkach organizacyjnych wydarzyło si 8 wypadków przy pracy, o 10 mniej ni rok wczeêniej (6 w RWE oraz 2 w RP). Z kolei absencja z tytułu wypadków przy pracy w ubiegłym roku wyniosła 466 dni, rok wczeêniej Absencja z tytułu wypadków przy pracy iloêç dni niezdolnoêci do pracy z tytułu wypadków przy pracy Współczynnik cz stotliwoêci wypadków przy pracy wyniósł: Wcz wskaênik cz stotliwoêci wypadków, Wcz = = 4,0 Lw liczba wypadków przy pracy, Zp liczba zatrudnionych. ( rednia dla bran y wynosi 10,29) Wskaênik cz stotliwoêci wypadków w latach ,0 9,2 7,5 5,0 4,5 4,6 4,1 4,0 W 2011 roku w porównaniu z rokiem 2010 został odnotowany spadek wypadkowoêci o 57%. Utracone korzyêci z tytułu wypadków (liczone szacunkowo) wyniosły 623 tys. zł w porównaniu z tys. zł roku Z tytułu niskiego poziomu wypadków w porównaniu z bran à budownictwa ELEKTROBUDOWA SA płaci składk na ubezpieczenie wypadkowe obni onà o 428 tys. złotych. W dalszym ciàgu obszary, w których wyst pujà najwi ksze zagro enia (wypadki i zdarzenia potencjalnie wypadkowe), to: - prace wykonywane na wysokoêci - prace elektromonta owe wykonywane w pobli u napi cia lub na obwodach cz Êciowo znajdujàcych si pod napi ciem. Pozytywny jest fakt, e w stosunku do naszej firmy nie toczy si adne post powanie z tytułu odszkodowaƒ za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. 5 2,5 1, WCZ

6 aktualnoêci Rozdzielnica jedyna w swoim rodzaju Tekst: Stanisław Wapniarski Foto: Archiwum ELEKTROBUDOWY SA 6 Konstruktorzy rozdzielnic Êrednionapi ciowych ELEKTRO- BUDOWY SA znani sà nie tylko w Polsce z umiej tnoêci konstruowania i wdra ania do produkcji rozdzielnic o wielkich parametrach pràdowych. Zespół konstrukcyjny rozdzielnic Êrednich napi ç w Rynku Dystrybucji Energii opracował i zaatestował najpot niejszà jak dotàd rozdzielnic dwusystemowà. Przystosowana jest ona do pracy przy napi ciu 12 kv oraz najwy szym pràdzie znamionowym ciàgłym szyn zbiorczych, pól zasilajàcych i sprz głowych 4000 A. Rozdzielnica jest w stanie przenieêç przepływ gigantycznego pràdu zwarciowego A w czasie 1 sekundy, przetrzymujàc równie pràd udarowy A! adna inna firma na Êwiecie nie ma w swoim asortymencie produkcyjnym takiej rozdzielnicy. W ubiegłym roku ELEKTROBU- DOWA SA wygrała wielki kontrakt na modernizacj układu wyprowadzenia mocy w hucie miedzi w Głogowie. Aby braç udział w przetargu, zadeklarowaliêmy wierzàc w swoje siły dostarczyç rozdzielnic dwusystemowà na ww. parametry. Podczas uzgodnieƒ z klientem kilkakrotnie zmieniała si koncepcja konstrukcyjna i parametry. Ostatecznie jednak skoƒczyło si na najwy szych parametrach i najtrudniejszych rozwiàzaniach ze wszystkich rozwa anych. Zadanie opracowania rozdzielnicy i wykonania dokumentacji konstrukcyjnej zostało zrealizowane głównie przez zespół w składzie: Krzysztof Bednarski, Szymon Lewandowski, Marek Woêniak, Ireneusz Wysocki, Marcin Tadeusz. Na trójwymiarowym widoku zasadniczego pola rozdzielnicy warto zwróciç uwag na klasyczny podział rozdzielnicy na przedziały konstrukcyjne. Od góry widzimy kolejno: dwa przedziały szynowe, dwa przedziały odłàcznikowe, przedział wyłàcznikowy i przedział obwodów pomocniczych. Wzdłu ka dej sekcji rozdzielnicy biegnà poziome kanały dekompresyjne, których zadaniem jest przej cie skutków potencjalnego zwarcia łukowego w którymê z przedziałów Êredniego napi cia (płonàce gazy, stopione drobne fragmenty konstrukcji i szyn). Ka dy z przedziałów wyposa ony jest w klapy dekompresyjne, które otwierajà si pod wpływem ciênienia powstałego w czasie zwarcia łukowego. Sposób wykonania, mocowania i konfiguracji klap zapewnia zachowanie wa nej zasady: zwarcie w jednym z przedziałów nie mo e si przenieêç do innych. Nasza rozdzielnica jest bowiem rozdzielnicà w pełni przedziałowà. Czyli najbezpieczniejszà z punktu widzenia bezpieczeƒstwa obsługi i mo liwoêci przeniesienia si zwarç wewn trznych z uszkodzonego przedziału konstrukcyjnego do innych.

7 Zasadniczà cz Êç prób typu przeprowadziliêmy w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Były to próby poziomu izolacji, nagrzewania pràdem znamionowym ciàgłym, próby obcià alnoêci zwarciowej obwodu głównego, próby działania mechanicznego, próby stopnia ochrony obudowy. Najbardziej ryzykownà cz Êcià prób typu były próby łukoochronnoêci przeprowadzone w Pradze w laboratorium nale àcym do KEMY. Pierwszà seri prób wykonaliêmy z pozytywnym skutkiem we wrzeêniu 2011 roku dla wymaganego wtedy pràdu zwarciowego A. Zainicjowane sztuczne zwarcia łukowe trwały nieco ponad sekund. W lutym 2012 roku przeprowadziliêmy kolejne próby równie zakoƒczone sukcesem dla rekordowego pràdu zwarciowego A, który płynàł w czasie 1 sekundy. Podczas takiej próby temperatura wewnàtrz rozdzielnicy osiàga wiele tysi cy stopni, a ciênienie przekracza na ogół kilkanaêcie barów. Podczas badaƒ zwarcia zasilano z dwóch równolegle połàczonych generatorów zwarciowych o wielkiej mocy 2,5 GVA ka dy. Zakoƒczone sukcesem badania i wdro enie nie tylko umo liwiajà pomyêlnà realizacj obecnego kontraktu, lecz równie dajà przewag naszym marketingowcom podczas kolejnych przetargów na dostawy rozdzielnic o tak wielkich parametrach. Za pomoc w wykonaniu prototypów wypada mi podzi kowaç zwłaszcza kolegom z wydziału mechanicznego w RDE pod kierownictwem Romana Bryla. Realizacj wdro enia rozdzielnicy Êledził czujnym okiem Mieczysław Biernat szef kontraktu modernizacji układu zasilania w hucie Głogów. Wdro enie do produkcji tak pot nej rozdzielnicy umacnia pozycj RDE jako jednego z kilku najwi kszych producentów rozdzielnic Êrednionapi ciowych w Europie. Nowatorskie rozwiàzania potwierdzajà natomiast kwalifikacje zespołu konstruktorów. Rozdzielnica D-12-2S na stanowisku prób w Pradze i zespó z RDE przygotowujàcy jà do prób: Grzegorz Woêniak, Antoni Maciejewski, Stanisław Wapniarski, Marek Woêniak, Krzysztof Bednarski. Rozdzielnica przed badaniami i po nich. Moment próby łukoochronnoêci wyrzut gazów z kanału dekompresyjnego. 7

8 aktualnoêci Kontrakty du e i ma e Biura Realizacji Projektów Rynku Przemysłu w Katowicach Foto: Aleksandra Krzemieƒ 8 1. Budowa nowej siedziby Muzeum Âlàskiego w Katowicach o powierzchni u ytkowej 25 tys. m 2 Komplet robót zwiàzanych z realizacjà instalacji elektrycznej wewn trznej i stacji transformatorowej. WartoÊç kontraktu: ,00 PLN. Historia terenu przemysłowego, na którym powstaje muzeum Ju w 1834 roku wydrà ony został pierwszy 25-metrowy szyb Ferdynand, przemianowany najpierw na Beniamina, potem na Bartosza. Ponadto zachował si zrealizowany w 1895 roku budynek nadszybia z wie à szybowà i parowà maszynà wyciàgowà. Z tego samego okresu pochodzi budynek nadszybia szybu Warszawa. W roku 1893 wybudowano elektrowni kopalnianà. Inwestycja budowy nowej siedziby Muzeum Âlàskiego eksponuje te zachowane zabytkowe obiekty, umieszczajàc nowà budowl pod ziemià. Poło enie muzeum cz Êciowo pod ziemià jest oczywiêcie zamierzone, nawiàzuje do tradycji górnictwa, soli tej ziemi. Obiekt jest mocno zró nicowany pod wzgl dem funkcjonalnoêci. W niektórych miejscach zostanie wykorzystana metoda budowy zbli ona do realizacji budowy mostów drogowych. Dzi ki podziemnej konstrukcji nowy gmach, cz Êciowo obni ony, nie zasłoni tego, co ju istnieje, czyli architektury przemysłowej z lat przedwojennych, a wi c budynków Kopalni Katowice, czy wie y Bartosz. Według projektu zostanà odnowione i zaadaptowane: - wie a Warszawa taras widokowy z windà - maszynownia przy szybie restauracja. 2. Zadaszenie widowni oraz niezb dna infrastruktura techniczna Stadionu Âlàskiego w Chorzowie Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych. WartoÊç kontraktu: PLN. 3. Biogazownia kogeneracyjna w Łebczu, woj. pomorskie Kompleksowe wykonanie biogazowni kogeneracyjnej o mocy zainstalowanej 1,6 MW wraz z niezb dnà infastrukturà. WartoÊç kontraktu: PLN. 4. Halla Engineering&Construction in Poland Kompleksowa dostawa i monta instalacji elektrycznych i słabopràdowych. WartoÊç kontraktu: PLN. Teodor Popławski, Martyna Bubik oraz Tomasz Zastawny na budowie Fabryki Cz Êci Samochodowych MANDO w Wałbrzychu 5. Modernizacja Spodka, czyli MOSiR w Katowicach Kompleksowe wykonanie iluminacji zewn trznej całego obiektu. WartoÊç kontraktu: PLN. 6. Kronospan Strzelce Opolskie Wykonanie zasilania 6 kv r baka na terenie zakładu w Strzelcach Opolskich. WartoÊç kontraktu: PLN.

9 aktualnoêci Zarzàdzanie Systemem Technologii Monta u Tekst: Jerzy Tomaszewski, Krzysztof Grabiec Foto: Archiwum ELEKTROBUDOWY SA System Technologii Monta u to zbiór informacji technicznych zawartych w Ksi dze Standardów Monta u Systemów Elektrycznych. Tematykà tà zajmuje si nowa, dwuosobowa komórka (z perspektywà rozbudowy) działajàca w Biurze Spółki od marca 2011 roku, a wi c Jerzy Tomaszewski i Krzysztof Grabiec. System wykorzystywany jest wyłàcznie w ramach Spółki ELEKTROBUDOWA SA w trakcie przygotowywania i realizacji jej zadaƒ, a zwłaszcza przez pracowników: marketingu; dozoru technicznego; brygadzistów; pracowników bezpoêrednio zajmujàcych si wykonywaniem robót monta owych. Komórka zarzàdza zbiorem informacji technicznych dotyczàcych montowanych systemów instalacji elektrycznych opracowanych w oparciu o aktualne przepisy (techniczno-budowlane): ustawy; rozporzàdzenia; Polskie Normy; publikacje bran owe, specyfikacje techniczne, kodeksy post powania oraz wiedz technicznà i wieloletnie doêwiadczenie. Oprócz wytycznych monta owych zbiór zawiera podstawowe wiadomoêci z ochrony: przed pora eniem pràdem elektrycznym; odgromowej i przepi ciowej. Stan aktualny opracowania zawiera 15 grup tematycznych w iloêci 1652 arkuszy A4 (571 podtematów). Obecnie zaktualizowano 4 grupy tematyczne (w iloêci 723 arkuszy A4). Aktualizacj całoêci opracowanych grup tematycznych przewidujemy do koƒca pierwszego półrocza 2013 roku, łàcznie ze szkoleniem pracowników w zakresie korzystania z opracowania. W zale noêci od dalszych potrzeb zakres opracowania mo e ulec rozszerzeniu i modyfikacji. Karty standardów dajà przeglàd materiałów i technologii majàcych zastosowanie w zakresie prac monta owych wykonywanych przez ELEKTROBU- DOW SA i pozwalajà na wybranie najbardziej optymalnej w danej sytuacji metody. Umo liwiajà one ujednolicenie technologii prac monta owych wykonywanych przez wszystkich pracowników ELEKTROBUDOWY SA, tak w kraju, jak i za granicà. Coraz cz Êciej w zapytaniach ofertowych (w najbli szych latach we wszystkich) wymagane jest przedstawienie przez oferenta własnych standardów monta owych. Nasze opracowanie spełnia to wymaganie i powinno nas sytuowaç w przetargach w korzystnej pozycji. Celem opracowania jest podanie zainteresowanym jak najwi kszej iloêci informacji i wskazówek opartych na êródłowych materiałach zwiàzanych z technicznie poprawnym i bezpiecznym prowadzeniem robót. W opracowaniu przewidziano podanie aktualnego asortymentu urzàdzeƒ, materiałów i narz dzi stosowanych przez ELEKTROBUDOW SA. Obejmuje ono: wymagania dotyczàce technologii monta u; wymagania dotyczàce wykonania instalacji; wymagania techniczne dotyczàce podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji; wykaz aktualnych przepisów technicznych i dokumentów zwiàzanych, na podstawie których opracowano Karty. Opracowanie jest ukierunkowane pod kàtem doboru właêciwych elementów oraz technologii wykonywania instalacji elektroenergetycznych zalecanych przez ELEKTROBUDOW SA, o ile Inwestor nie narzuci własnych rozwiàzaƒ. Zach camy do korzystania z elektronicznej wersji Ksi gi Standardów poprzez przeglàdark internetowà. Ch tnych pracowników, którzy chcà korzystaç z Ksi gi, prosz o kontakt em z Krzysztofem Grabcem. Osoby do kontaktu: Jerzy Tomaszewski tel.: tel. kom.: Krzysztof Grabiec tel.: tel. kom.:

10 wydarzenia miejsce RWE 2 miejsce RDE 3 miejsce BS 4 miejsce RP Tabela RDE RWE :23 22:25 12:15 BS RP :10 25:11 RWE BS :22 25:17 RDE RP :14 25:10 RWE RP :7 25:17 25:20 BS RDE :25 11:15 Mały finał BS RP :17 19:15 25:23 25:11 Finał RWE RDE :24 25:13 25:18 Dru yna z RWE utrzymała pozycj lidera IX Turniej Siatkarski o Puchar Prezesa ELEKTROBU- DOWY SA w Niedzicy maja 2012 roku. Bilety na mecze Ligi Âwiatowej otrzymali zwyci zcy tegorocznego turnieju siatkarskiego, czyli RWE. Dru yna składajàca si w wi kszoêci z pracowników tyskiego zakładu utrzymała pozycj lidera wywalczonà po raz pierwszy dwa lata temu w Szczyrku. Druga z kolei w tabeli dru yna z Konina, dumnie noszàca 7 złotych i tylko jednà srebrnà gwiazdk na koszulkach, przyjechała do Niedzicy w osłabionym składzie i musiała uznaç przewag tyskich siatkarzy. Trzeba przyznaç, e mecz finałowy z gwiazdami takimi jak Zbyszek Stryganek z Konina czy Tomek Teda z Tychów oglàdało si jak dobry mecz na najwy szym poziomie. Ani przez chwil nie brakowało pi knych akcji zarówno w ataku, jak i w bloku. Do boju zagrzewali jednych i drugich wyjàtkowo zagorzali kibice, zwłaszcza płci pi knej. Wyrazy uznania dla Anki i Ani z RWE, które pod koniec turnieju od krzyków straciły głos. Dru yna BS, czyli troch mix ró nych oddziałów, a nawet spółek z grupy kapitałowej (Energotest), jak co roku przyjechała z ogromnymi ambicjami. Trenerzy (do składu trenerskiego dołàczył Darek Dudek) przygotowali dru yn silnie zmotywowanà i Êwietnie grajàcà blokiem. Niestety, zabrakło byç mo e pomocy psychologicznej, by uwierzyli w siebie, a mo e przygotowania kondycyjnego, by zwyci stwo, zwłaszcza z dru ynà z Konina, mogło staç si rzeczywistoêcià. Zawodnicy BS w meczu o trzecie miejsce jednego seta dali sobie wyrwaç dru ynie z RP, której ze wzgl dów logistycznych jest si najtrudniej zgraç na boisku. Dla obserwatora z boku jednak to właênie panowie Maçka Wronowskiego bawili si najfajniej na boisku, sprawiajàc wra enie wyluzowanych i grajàcych w myêl zasady przecie to tylko zabawa. Ogromne słowa uznania dla wszystkich uczestników za Êwietnà zabaw. Organizatorki Magda i Kinga z ZZL stan ły na wysokoêci zadania, zadbały nawet o pi knà, słonecznà pogod dla uczestników. Szkoda tylko, e zabrakło naszych zarzàdzajàcych, którzy z bliska mogliby doceniç zaanga owanie, ogromnà integracj oraz Êwietnà zabaw pracowników ELEKTROBUDOWY SA. RP czwarte miejsce te fajne Skład zespo u: - Marcin Biełka - Piotr Kanios - Mateusz Kowalczyk - Marcin Lach - Piotr Loska - Piotr Płaszaj - Krzysztof Skoczykłoda - Jacek Stolarski - Tomasz Teda - Jerzy Wdowiak Skład zespo u: - Maciej Wronowski - Kamil Rutkowski - Jan Keresek - Marek Czempa - Krzysztof Banasiuk - Wacław Kłobukowski - Kamil Ni yƒski - Daniel Âwiech - Tomasz Maƒka - Cezary Klocek Piotr Kanios kapitan RWE: ja byłem minusem, reszta same plusy! Aleksandra Krzemieƒ

11 Romek G. czołowy zawodnik z RDE, w uznaniu dla dru yny RWE. You can dance... po prostu taƒczymy! Ola Krzemieƒ naczelna Kapitanom oraz trenerom dzi kuj przede wszystkim za zorganizowanie oraz przygotowanie dru yn do turnieju. Dzi kuj tak e za gr fair play na boisku, zaanga owanie ka dego siatkarza, dostarczenie nam, płci pi knej, nieopisanych wra eƒ estetycznych. A na koniec jeszcze za wypowiedzi do naszej gazety. Zacznijmy ju dziê przygotowywaç si do jubileuszowego X Turnieju, obiecuj w imieniu Prezesa fajnà lokalizacj i ciekawe atrakcje! Skład zespo u: - Tomasz Czmil - Bartosz Gulczyƒski - Mateusz Pra anowski - Hubert Marciniak - Adrian Michalak - Dariusz Lewandowski - Zbigniew Stryganek - Jarosław Nowak - Robert Zalewski - Paweł Lewandowski - Szymon Je - Radosław Heller Tak si bawi, tak si bawi RWE Jarosław Nowak kapitan RDE Turniej jak zawsze szalony, niech ç do RDE widoczna na ka dym kroku. Co takiego zrobiliêmy, e RWE nas tak nienawidzi? Zwyci yła młodoêç, ale drugie miejsce te cieszy i jest wyzwaniem na nast pny rok (ju trenujemy). Organizacja na poziomie, ale uwa amy, e nale y zmieniç lokalizacj. Wr czenie pucharów i medali przez Prezesa było miłym akcentem na poprzednich turniejach. Teraz tego zabrakło. Szkoda. Cała dru yna z RDE była na boisku fantastyczna, a kibice cudowni. Maciej Wronowski kapitan RP Turniej uwa amy za niezwykle udany. Pomimo zdobycia tylko jednego seta trzeba podkreêliç serce do walki wszystkich zawodników, zaanga owanie nie tylko w stron sportowà, ale i integracyjnà Turnieju. Âwietnie zaprezentowali si nowi w naszym składzie zawodnicy z BRP Katowice, ale i stara gwardia nie odstawała poziomem. Zabrakło niestety zgrania, co jest kluczowe w siatkówce. Udało si jednak zagraç kilka fajnych piłek, udanych ataków i pełnych poêwi cenia obron. Cel został osiàgni ty wszyscy zawodnicy Êwietnie si na boisku czuli i bawili grà. Podzi kowania dla organizatorów i wszystkich dru yn oraz kibiców. Brawo dla zwyci zców! ZEW Niedzica SA Skład zespołu: - Stanisław Adamus - Michał Adamus - Dariusz Dudek - Mariusz Furgoł - Marek Gawlik - Paweł Grzybowski - Grzegorz Jabłoƒski - Marek Korzec - Hubert Kraczla - Tomasz Manikowski - Grzegorz Płocica - Maciej Stankowiak Stanisław Adamus kapitan BS To ju dziewiàty turniej siatkarski w naszej firmie. Zaczyna si tworzyç tradycja turniejów o Puchar Prezesa ELEKTROBUDOWY SA. Było mi dane uczestniczyç we wszystkich tych turniejach. Ka dy z nich, mimo e zestaw dru yn uczestniczàcych był taki sam, był innym turniejem. Tym razem spotkaliêmy si w pi knej wiosennej scenerii Pienin. Zawody odbyły si w ładnej hali sportowej. Nasza dru yna Biura Spółki spisała si na miar mo liwoêci, wykazała wiele zaanga owania i ambicji sportowej. Osiàgni te wyniki meczów z klasowymi konkurentami satysfakcjonujà i uwa am, e rozegraliêmy dobre zawody. Gratuluj zwyci zcom zdobycia pucharu, a organizatorom udanej imprezy rekreacyjno-sportowej. 11 Ja latam... RadoÊç z trzeciego miejsca

12 informacje Emeryci i renciêci Pracownicy, którzy przeszli na emerytur w 2011 roku 12 Imi Nazwisko Lata przepracowane w ELEKTROBUDOWIE SA Oddział Spó ki Franciszek Kowalski 42 lata 5 miesi cy 25 dni Rynek Dystrybucji Energii Stefan Dzikowski 36 lat 7 miesi cy 15 dni Rynek Dystrybucji Energii Piotr Sztuczka 43 lata 4 miesiàce 15 dni Rynek Przemysłu Józef Szczepaniak 42 lata 11 miesi cy 22 dni Rynek Przemysłu Włodzimierz Pochabow 35 lat 10 miesi cy 7 dni Rynek Przemysłu Tadeusz Chrabałowski 6 lat 6 miesi cy Rynek Przemysłu Wiesław Kalinowski 4 lata 3 miesiàce 9 dni Rynek Przemysłu Roman Ârutowski 4 lata 10 miesi cy Rynek Przemysłu Wojciech Jabłoƒski 42 lata 10 miesi cy 11 dni Rynek Wytwarzania Energii Zygmunt Marek 42 lata 9 miesi cy 19 dni Rynek Wytwarzania Energii Lech Nowak 42 lata 4 miesiàce 4 dni Rynek Wytwarzania Energii Maciej Kuc 41 lat 9 miesi cy 17 dni Rynek Wytwarzania Energii Bogdan Baraƒski 41 lat 5 miesi cy 3 dni Rynek Wytwarzania Energii Andrzej Traczyk 41 lat 2 miesiàce 8 dni Rynek Wytwarzania Energii Stanisław Rak 40 lat 9 miesi cy 24 dni Rynek Wytwarzania Energii Jerzy Góra 40 lat 8 miesi cy 21 dni Rynek Wytwarzania Energii Arkadiusz Dàbrowski 39 lat 10 miesi cy 8 dni Rynek Wytwarzania Energii Ryszard Dziewidek 39 lat 2 miesiàce 1 dzieƒ Rynek Wytwarzania Energii Franciszek Kozdryk 37 lat 2 miesiàce 7 dni Rynek Wytwarzania Energii Jan NeÊcior 36 lat 9 miesi cy 11 dni Rynek Wytwarzania Energii Ryszard Broncel 36 lat 10 miesi cy 20 dni Rynek Wytwarzania Energii Władysław Kopacz 35 lat 7 miesi cy 27 dni Rynek Wytwarzania Energii Zbigniew Olfans 30 lat 4 miesiàce 19 dni Rynek Wytwarzania Energii Arkadiusz Niedbała 3 lata 4 miesiàce 7 dni Rynek Wytwarzania Energii Adam Gałecki 6 miesi cy 9 dni Rynek Wytwarzania Energii Pracownicy, którzy przeszli na rent z tytułu niezdolnoêci do pracy w 2011 roku Alina Kobyłko 32 lata 8 miesi cy 3 dni Rynek Dystrybucji Energii Edward Olejnik 33 lata 1 miesiàc 17 dni Rynek Dystrybucji Energii Józef Stolecki 33 lata 5 miesi cy 18 dni Rynek Dystrybucji Energii Zygmunt Kopicki 33 lata 1 miesiàc 9 dni Rynek Przemysłu Kazimierz Kowaliƒski 36 lat 14 dni Rynek Wytwarzania Energii Krzysztof Upława 18 lat 3 miesiàce 21 dni Rynek Wytwarzania Energii Pracownicy, którzy przeszli na emerytur w 2012 roku Marek Piàtkowski 37 lat 11 miesi cy 15 dni Rynek Przemysłu Bolesław Zi ba 30 lat 7 miesi cy 26 dni Rynek Przemysłu Wiesław Nowak 44 lata 3 miesiàce 26 dni Rynek Wytwarzania Energii Tadeusz Bàkiewicz 42 lata 30 dni Rynek Wytwarzania Energii Jan Kulik 42 lata 2 miesiàce 12 dni Rynek Wytwarzania Energii Jan Kolczak 40 lat 3 miesiàce 16 dni Rynek Wytwarzania Energii Zygmunt Starosta 34 lata 8 miesi cy 20 dni Rynek Wytwarzania Energii Leonard Wał ka 27 lat 3 miesiàce 22 dni Rynek Wytwarzania Energii

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011.

Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. Rusza oferta publiczna INTERFOAM HOLDING AS, największego producenta pianki poliuretanowej z Ukrainy 23.11.2011. INTERFOAM HOLDING AS, zarejestrowana w Estonii spółka tworząca grupę kapitałową będącą największym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków.

EFE. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle paêdziernika 2017, Kraków. 2.Targi EfektywnoÊci Energetycznej w PrzemyÊle 11-12 paêdziernika 2017, Kraków www.efe.krakow.pl TARGI Efektywnych Rozwiàzaƒ Pogarszajàca si z roku na rok jakoêç powietrza w polskich miastach, wzrost zu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE NAZWA Szkoła harwardzka Szkoła stanfordzka Negocjacje - przygotowanie GDZIE Wschodnie wybrzeŝe Zachodnie wybrzeŝe KIEDY Lata 90-te Początki negocjacji Dr Agnieszka Postuła Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. ALIMENTY Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Goalball został zorganizowany przez Wojewódzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3.

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. REGULAMIN STREETBALL 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. 2. Mecze rozgrywane są na boisku Hali Mosir w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

pi kny ogród w pó godziny

pi kny ogród w pó godziny pi kny ogród w pó godziny pi kny ogród w pó godziny Warszawa 2010 Znajdź czas, żeby cieszyć się swoim ogrodem Ka dy chcia by mieç pi kny ogród, ale jednoczeênie prawie ka dy w aêciciel dzia ki uskar

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843

Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 Dziennik Ustaw Nr 219 13761 Poz. 1842 i 1843 2. Do wniosku nale y do àczyç: 1) szczegó owy program dzia ania, na nie mniej ni dziesi ç lat, przewidziany dla danego obwodu owieckiego; 2) opini organu sprawujàcego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 132 9617 Poz. 1092 1092 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy danych o sprz cie i zu ytym sprz cie Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz dku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo