Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN"

Transkrypt

1 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych Nr2/ E-04/2010/TN Remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej w pomieszczeniach biurowych i salach wykładowych usytuowanych; Piwnica: Administracja Sieci Komputerowych - pok. Nr 010, Sala Dydaktyczna - pok. nr 022, Zakład Zarządzania Jakością - pok. nr 005, 006, 007. Parter: Dziekanaty - pok. nr 100, 101,103,104, 105, 106. I piętro: Sala Dydaktyczna pok. nr 213. II piętro: pok. nr 312, 313, 315. III piętro: Instytut Organizacji i Zarządzania pok. nr 402, 403, 404, 405,406,407. w budynku Wydziału Zarządzania UG. w Sopocie. Adres obiektu: Sopot, ul. Armii Krajowej Przedmiot ST Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowanej instalacji elektrycznej oraz ich zakres w pomieszczeniach j.w zakres ogólny Modernizowane pomieszczenia posiadają czynną instalację elektryczną zasilaną z istniejących WLZ - tów i tablic rozdzielczych. Instalacja elektryczna w pełni nie spełnia wymogów aktualnie obowiązujących norm i przepisów budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, bezpieczeństwa przeciwporażeniowego i ochrony p.poż. W wyszczególnionych pomieszczeniach : - zdemontować instalację oświetleniową, gniazd wtykowych, komputerową i teletechniczną, wraz z osprzętem. - wykonać nową instalację oświetleniową, gniazd wtykowych, komputerową i teletechniczną wraz z osprzętem Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót Warunki ochrony środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca jest zobowiązany podczas realizacji robót do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

2 Kody Według Wspólnego Słownika Zamówień. CPV Instalacje elektryczne 2.Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. Wykonawca jest zobowiązany do używania odpowiedniego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien być w dobrym stanie technicznym, spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 4. Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 5. Warunki wykonania ogólne i zakres szczegółowy. W wymienionych pomieszczeniach w poważnym stopniu przegrzane są przewody instalacji elektrycznej, uszkodzony osprzęt i oprawy oświetleniowe. Należy wykonać następujący zakres prac: 1/ Piwnica a/ Administrator Sieci Komputerowej. pokój nr 010 : - odłączenie zasilania w w/w pomieszczeniach od istniejącej tablicy rozdzielczej. - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem. - demontaż wszystkich opraw oświetleniowych. - trasowanie miejsc zainstalowania opraw oświetleniowych, przejść przez ścianę i przebiegu przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej. - montaż, ułożenie i podłączenie od Tablicy rozdzielczej do puszki rozgałęźnej - montaż i podłączenie opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych i osprzętu. - montaż dodatkowych 3-ch opraw oświetleniowych. - montaż i podłączenie czterech kompletów gniazd zespolonych: 4 x 230 V+ gniazdo komputerowe + gniazdo telefoniczne (gniazdo zespolone). - montaż 4-ch gniazd wtykowych 230 V. - montaż instalacji teletechnicznej i komputerowej. - wykonanie instalacji wyrównawczej dla ochrony przeciwporażeniowej.

3 - 3 - Instalację elektryczną zakończyć puszką rozdzielczą i zasilić nowym WLZ- tem, podłączając ją do istniejącej tablicy rozdzielczej. Obwody w tablicy rozdzielczej zabezpieczyć bezpiecznikiem 3x16 A i wyłącznikami różnicowo-prądowymi. b/ Zakład Zarządzania Jakością pokoje 005, 006, 007. Pokój nr 005 (laboratorium): Pomieszczenie przystosować do potrzeb sali dydaktycznej i w związku z tym wykonać: - odłączenie zasilania w w/w pomieszczeniach od istniejącej tablicy rozdzielczej. - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem. - demontaż wszystkich opraw oświetleniowych. - trasowanie miejsc zainstalowania opraw oświetleniowych, przejść przez ścianę i przebiegu przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej. - montaż, ułożenie przewodów i podłączenie od Tablicy rozdzielczej puszki rozgałęźnej. - montaż i podłączenie opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych i osprzętu. - montaż instalacji teletechnicznej i komputerowej. - odłączenie zasilania w w/w pomieszczeniach od istniejącej tablicy rozdzielczej. - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem. Instalację zakończyć puszką rozdzielczą i zasilić nowym WLZ-tem i podłączyć ją do istniejącej tablicy rozdzielczej. Obwody w tablicy rozdzielczej zabezpieczyć bezpiecznikiem 3x16 A i wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Pokoje nr 006 i 007 (sale dydaktyczne): - odłączenie zasilania w w/w pomieszczeniach od istniejącej tablicy rozdzielczej - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, teletechnicznej i komputerowej wraz z osprzętem. - trasowanie przejść przez ścianę i przebiegu przewodów instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej - montaż, ułożenie i podłączenie przewodów elektrycznych od puszki rozgałęźnej do tablicy rozdzielczej. - montaż i podłączenie gniazd wtykowych i osprzętu. - wykonanie instalacji wyrównawczej dla ochrony przeciwporażeniowej. Instalację zakończyć puszką rozdzielczą i zasilić nowym WLZ-tem i podłączyć do istniejącej tablicy rozdzielczej. Obwody w tablicy rozdzielczej zabezpieczyć bezpiecznikiem 3x16 A i wyłącznikami różnicowo-prądowymi.

4 - 4-2/ Parter: Dziekanaty. - pok. nr 100, 101,103,104, 105, 106.(pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne) - odłączenie zasilania w w/w pomieszczeniach od istniejącej tablicy rozdzielczej - demontaż istniejącej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych, teletechnicznej i komputerowej wraz z osprzętem. - trasowanie przejść przez ścianę i przebiegu przewodów instalacji elektrycznej, teletechnicznej i komputerowej. - montaż i podłączenie w każdym z pomieszczeń 1 kompletu gniazd zespolonych: 4 x 230 V+ gniazdo komputerowe + gniazdo telefoniczne. - montaż, ułożenie i podłączenie przewodów elektrycznych od puszki rozgałęźnej do istniejącej tablicy rozdzielczej. - montaż i podłączenie gniazd wtykowych i osprzętu. W pok. nr 103 wykonać dodatkowo: - zamontować jeden zasilacz awaryjny UPS. W pok. nr 105 wykonać dodatkowo: - demontaż z sufitu podwieszanego 13 opraw oświetleniowych, żarowych. - montaż 13 opraw halogenowych typu OHS 50, 51 wpuszczanych w sufit na sufit podwieszany. W pok. nr 106 wykonać dodatkowo: - zamontować jeden zasilacz awaryjny UPS - zamontować jedną szafę teletechniczną 19 - zamontować w szafie teletechnicznej jeden przełącznik sieciowy typu 48 x 100Mbit 2x1Gbit. Instalację zakończyć puszką rozdzielczą podłączając ją do istniejącej tablicy rozdzielczej. Obwody w tablicy rozdzielczej zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikami różnicowoprądowymi. 2/ II piętro: 312, 313, 315. pok. nr 312; - demontaż gniazda wtykowego - przesunąć gniazdo wtykowe 230V ze środka ściany - prawa strona w głębi pomieszczenia na odległość 1,0 m. od narożnika. - montaż i podłączenie 1 kompletu gniazd zespolonych: 4 x 230 V+ gniazdo komputerowe + gniazdo telefoniczne. w głębi pomieszczenia na ścianie przy oknie na odległość 1,0 m. od narożnika. pok. nr 313; - demontaż 3-ch opraw oświetleniowych. - montaż 3-ch nowych opraw oświetleniowych, (rastrowych) sufitowych.

5 montaż i podłączenie 1 kompletu gniazd zespolonych: 4 x 230 V+ gniazdo komputerowe + gniazdo telefoniczne. w głębi pomieszczenia w narożniku ściany działowej. - montaż gniazda wtykowego 230V po lewej stronie na po środku ściany działowej. pok. nr 315; - montaż i podłączenie 1 kompletu gniazda zespolonego: 4 x 230 V+ gniazdo komputerowe + gniazdo telefoniczne w głębi pomieszczenia w lewym narożniku. 3/ III piętro: pok. nr 402, 403, 404, 405, 406, 407. (Instytut Organizacji i Zarządzania): - demontaż pojedynczych gniazd wtykowych. - montaż i podłączenie w każdym pomieszczeniu 2-ch kompletów gniazd zespolonych: 4 x 230 V + gniazdo komputerowe + gniazdo telefoniczne. Gniazda zespolone podłączyć w miejscu zdemontowanych gniazd wtykowych. Rozmieszczenie gniazd pozostaje bez zmian. Obwody w tablicy rozdzielczej zabezpieczyć bezpiecznikiem 3x16 A i wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Standardy Techniczne. Instalacja ekwipotencjalna - przeciwporażeniowa i wyrównawcza. Zgodnie z obowiązująca norma PN-IEC /2000 dodatkową ochroną przy uszkodzeniu izolacji przewodów instalacji elektrycznej jest samoczynne wyłączenie zasilania. W związku z powyższym należy wykonać połączenia wyrównawcze. Do szyny wyrównawczej przyłączyć wszystkie przewodzące elementy, takie jak np. ; stalowe elementy konstrukcji, obudowy urządzeń, brodziki, pompy, metalowe kanały wentylacyjne i metalowe rurociągi inst. sanitarnych oraz punkty PE w tablicach piętrowych i rozdzielniach. Drobne urządzenia przyłączyć przewodem DYżo 2,5 mm2 a urządzenia o większej mocy linką uziemiająca - LgY 16 mm2. Instalacja oświetleniowa Instalację zasilającą oprawy oświetleniowe wykonać przewodem YDYp. 3x1,5 mm.2/750v jako podtynkową w korytkach i pomiędzy sufitem stałym a podwieszanym. Zastosować oprawy świetlówkowe typu ONR, rastrowe, modułowe sufitowe, IP-20, oraz osprzęt jako podtynkowy. Instalacja gniazd wtykowych 230V Instalację obwodów gniazd wtykowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm.2 jako podtynkową.

6 - 6- Samoczynne wyłączenie zasilania gniazd zrealizować za pomocą wyłączników instalacyjnych typu S-300. Zastosować osprzęt 16A, 250V A/Z podtynkowy, przykręcany do puszek. Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,3 m. Zastosować gniazda podtynkowe pojedyncze lub podwójne wszystkie z bolcem ochronnym typu p/t 2P+Z 10/16A, 250 V A/Z. Zastosować łączniki podtynkowe typu p/t/250/6a. Wszystkie obwody gniazd wtykowych należy zabezpieczyć w tablicy rozdzielczej wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu NFI o prądzie różnicowym 30 ma. Instalacja Teletechniczna i Komputerowa. Do w/w pomieszczeń z serwerowni telefonicznej i komputerowej, doprowadzić obwód telefoniczny oraz okablowanie komputerowe. Linię telefoniczną wewnętrzną należy wykonać przewodem UPT 4x2x0,5 kat. 6. Okablowanie komputerowe wykonać przewodem FTP 4x2x0,5 skrętka kat. 6. Obwody należy zakończyć gniazdem natynkowym (zespolonym) typu CRONE 4x250V + 2x RJ45 kat 5e na wysokości 0,3 m. od podłogi. Przewody instalacyjne prowadzić w listwie instalacyjnej lub pod tynkiem. Przewody instalacji telefonicznej i komputerowej należy prowadzić z zachowaniem odstępu min.15 cm od przewodów instalacji elektrycznej. Skrzyżowania z obwodami instalacji elektrycznej wykonywać pod kątem prostym. Specyfikacja techniczna przełączników sieciowych 48x100Mbit 2x1Gbit (1 szt.) 1. Zewnętrzne porty we-wy: 48 portów 10/100 z automatycznym rozpoznawaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u); Typy nośników: Auto-MDIX; Tryb dupleks: pełny dupleks lub pół-dupleks; 1 port szeregowy konsoli RJ-45; 2 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub pół-dupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; 2 wolne gniazda mini-gbic (SFP) 2. Możliwość montowania w stelażu Montaż w 19-calowym stelażu telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt. 3. Pamięć i procesor MIPS przy 300 MHz, 16 MB flash, 128 MB SDRAM; pojemność bufora pakietów: 2 MB. 4. Przepustowość rutowania/przełączania Min 17 GB/s. 5. Funkcje zarządzania Minimalnie: interfejs wiersza poleceń (CLI); menu konfiguracyjne;

7 - 7 - zarządzanie poza-pasmowe (port szeregowy RS-232C) Inne parametry nie gorsze niż HP ProCurve Switch B. Specyfikacja techniczna zasilaczy awaryjnych UPS (2 szt.) Moc wyjściowa : 2700W / 3000 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować : 2700W / 3000 VA Napięcie wyjściowe : 230V Wydajność przy pełnym obciążeniu : 95% Zniekształcenia napięcia wyjściowego : mniej niż 5% przy pełnym obciążeniu Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz,57 63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz Współczynnik szczytu : do 5 : 1 Typ przebiegu : sinusoida Gniazda wyjściowe : (8) IEC 320 C13 Obudowa : typu Tower Inne parametry : nie gorsze niż APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V C. Specyfikacja techniczna szafy teletechnicznej 19 Wysokość: 6U Przeszklone drzwiczki Uwagi Końcowe. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową lub z wcześniejszymi ustaleniami inwestora/użytkownika. Rodzaje tablic, aparatury, opraw oświetleniowych, osprzętu oraz materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do budowy innych rodzajów opraw, aparatury i osprzętu niż wymienionych w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z zamawiającym i które jednocześnie nie pogorszą istniejącego stanu technicznego oraz parametrów technicznych przyjętych rozwiązań. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być zgodne z polskimi normami lub aprobatami. Zaświadczenie producentów o zgodności z nimi należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi,,warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V - instalacje elektryczne, opracowanymi i wydanymi przez COPRTI - Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej oraz IEC. Roboty prowadzić z zachowaniem zasad BHP i p.poż.

8 - 8 - Kontrola, Badania i Odbiór Robót Elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiałów. Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z umową. Kontrolę jakości robót należy przeprowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju robót. Po zakończeniu robót i przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prób montażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniu poszczególnych obwodów, urządzeń itp. zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 7. Przedmiar i obmiar robót Przedmiar robót określa faktyczny zakres wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych. Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektrycznej. Jednostką obmiaru jest komplet robót. 8. Odbiór robót budowlanych Inspektor Nadzoru dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu po uprzednim zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odpowiednim zakresie jak i jakości robót. Wykonawca pisemnie zgłasza całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przejęcia dokumentów. Przy odbiorze końcowym wykonawca przekazuje inwestorowi; - protokóły badań i sprawdzenia technicznego instalacji tj. a / skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (skuteczności zerowania), b/ stanu izolacji, c/ natężenia oświetlenia. - dokumentację powykonawczą dla całego zakresu robót, - dokumenty dopuszczające do obrotu wyroby wbudowane w trakcie

9 - 9 wykonywania prac (deklaracje i certyfikaty zgodności). - dokumentację techniczno-ruchową (DTR) dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru. 9. Rozliczenie robót Zakres robót zawarty w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym jest wyceniony wynagrodzeniem ryczałtowym. 10. Dokumenty odniesienia - normy. - aprobaty techniczne. - opisy zawarte w punkcie 5 powyższej specyfikacji.

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w związku z przebudową Śluzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 453-1S INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1 1.1. Przedmiot ST... 1 1.2. Zakres stosowania ST... 1 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 INWESTOR: Nidzica, dnia 03.04.2008r. Nadleśnictwo Nidzica Ul. Dębowa 2A 13-100 Nidzica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZY REMONCIE PODLEŚNICZÓWKI MODŁKI, W skład, której wchodzi:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Modernizacja Sali konferencyjnej nr 163 Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA...

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STE 03.00 WYMAGANIA ELEKTRYCZNE S P I S T R E Ś C I NR STWiR TYTUŁ STWiR NUMERY STRON STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA... 02-08 STE 03.01 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5

453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 453-1; 453-2; 453-3; 453-4; 453-5 BUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTŁOWNI GAZOWEJ I INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ INSTALACJI WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W KOTŁOWNI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH (Przebudowa budynku garażu na archiwum gminne projekt instalacji elektrycznej) 5/D/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH ( ) 5/D/2009 Specyfikacja wykonana do kosztorysu/przedmiaru 5/D/2009 Kod CPV Opis 45300000-0

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo