ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej* powyżej euro netto do euro netto.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej* powyżej 2 000 euro netto do 30 000 euro netto."

Transkrypt

1 Znak sprawy: PO VII G 230 /7 /15 Zał. nr 3 do regulaminu powyżej 2000 euro do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej* powyżej euro netto do euro netto. I. Nazwa i adres zamawiającego Prokuratura Okręgowa w Przemyślu Przemyśl ul. Waygarta 8 II. Opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pn: Zakup i dostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na użytkowanie dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Przemyślu i podległych jednostek. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 i zał. nr 3 do zaproszenia. 2.Termin wykonania zamówienia: od r. do r. 3. Okres gwarancji: jak w opisie zamówienia 4. warunki płatności: przelew 5. osoby do kontaktu Wojciech Kicman tel III. Forma złożenia oferty 1. Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 27 lutego 2015r. do godz w formie: 1) pisemnej (osobiście, listownie)* na adres: Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ul.waygarta 8, Przemyśl 2) faksem na nr: * 3) w wersji elektronicznej na IV. Nazwa i adres WYKONAWCY Nazwa:.. Adres:.. NIP Oświadczam, że zapoznałem /am się z opisem i warunkami - przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: 1) formularz ofertowy zał. Nr1(wzór) 2) opis przedmiotu zamówienia zał. Nr2 3) warunki udziału w zamówieniu zał. Nr3 4) 5)..., dnia *niepotrzebne skreślić.. podpis osoby uprawnionej

2 POVII G 230/ 7 /2015 Załącznik nr 1 do zaproszenia FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Nazwa Siedziba (adres)... Nr telefonu/faksu Nr NIP... Nr REGON... Dane dotyczące Zamawiającego Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ul. Waygarta Przemyśl NIP Odpowiadając na ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczące zamówienia publicznego do euro netto, na.. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: Netto.. zł VAT %... zł Brutto zł Słownie :.. 1. Oświadczamy, że w podanych cenach uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania zamówienia. 2. Podane w ofercie stawki nie ulegną zmianie ani waloryzacji do dnia zakończenia zamówienia. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY i załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami. 4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy uzgodnionej z zamawiającym, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera/ nie zawiera* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy:

3 samodzielnie / przy pomocy podwykonawców, którym powierzymy wykonanie części zamówienia ** 1... *-niepotrzebne skreślić **-wypełnić w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Data Podpisy osób uprawnionych

4 PO VII G 230/7/2015 Zał. nr 2 do zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Techniczna Przedmiotu Zamówienia 1. Minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na uruchomienie produktu: - System operacyjny, na którym zainstalowana jest udostępniana aplikacja: Windows 2003 Serwer Standard Edition, lub nowszy - Sieć 100 Mbps 2. Wymagania funkcjonalne: a) wersja stacjonarna - system informacji prawnej w wersji sieciowej musi pracować w architekturze klientserwer - interfejs użytkownika programu dostępny i uruchamiany przy użyciu skrótu wskazującego na aplikację znajdującą się na zasobie sieciowym serwera Zamawiającego bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacji klienckiej, bez konieczności fizycznego dostępu do stacji ( zdalna instalacja przy pomocy paczki.msi ) lub poprzez przeglądarkę internetową zgodną z przeglądarką Firefox lub Internet Explorer - oprogramowanie klienckie musi pracować w środowisku Windows XP Professional SP2, Windows 7 / 8 (32 i 64 bit ). b) wersja on-line - system zostanie zainstalowany na serwerze Wykonawcy - dostęp do systemu informacji prawnej realizowany będzie przez przeglądarkę internetową oraz zgodną z przeglądarką Firefox oraz Internet Explorer poprzez publiczną sieć Internet - aktualizacje okresowe będą wykonywane na serwerze Wykonawcy w przedziałach czasowych nie dłuższych niż co 16 dni - dostęp do systemu będzie się odbywał poprzez indywidualne konto użytkownika w systemie Zamawiającego - wykonawca dostarczy narzędzia administracyjne dostępne przez stronę internetową służące do zarządzania użytkownikami w systemie 3. Cechy systemu: 1. komplet aktów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce 2. komplet ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, tekstów aktów z Dziennika Ustaw opublikowanych od 1 stycznia 1930 roku;

5 3. kompletną bazę ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania tekstów aktów prawa miejscowego ze wszystkich wojewódzkich dzienników urzędowych, wydawanych przez wojewodów, zgodnie z podziałem administracyjnym od 1999 roku 4. kompletną bazę projektów ustaw wraz z uzasadnieniami, od III kadencji sejmu ocenioną co do aktualności; 5. dostęp do bazy przepisów UE wydanych w dzienniku Urzędowym Seria L i seria C oraz wydanych w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego UE teksty ujednolicone i ocenione co do obowiązywania, powiązane we wzajemne relacje z prawodawstwem polskim; 6. wersje angielskie, niemieckie i francuskie aktów Unii Europejskiej; 7. dostęp do bazy orzecznictwa sądów i administracji; 8. dostęp do bazy dotyczącej prawa polskiego i europejskiego komentarzy i monografii prawniczych, w tym do komentarzy w wersji elektronicznej aktualizowanych co kwartał (między innymi do KPA, KSH, KP, KPC); 9. baza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE; 10. baza tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych teksty ujednolicone i ocenione co do obowiązywania; 11. osobne indeksy hasłowe dla aktów obowiązujących, oczekujących, archiwalnych; 12. codzienna aktualizacja On Line; 13. kontekstowa wyszukiwarka; 14. wersja wielostanowiskowa zabezpieczona sprzętowo; 15. aktualizacja dostarczana w formie elektronicznej dwa razy w miesiącu na adres prokuratur okręgu przemyskiego; 16. kompleksowe opracowania dotyczące zamówień publicznych wraz z wyjaśnieniami i możliwością zadawania pytań specjalistom z tej dziedziny, przykładami praktycznego zastosowania i omówieniem kolejnych etapów postępowania oraz wyszukiwarka Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), wzorami SIWZ z komentarzami; 4. Cechy systemu: on-line 1. komplet aktów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce 2. komplet ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, tekstów aktów z Dziennika Ustaw opublikowanych od 1 stycznia 1918 roku 3. kompletną bazę ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania tekstów aktów prawa miejscowego ze wszystkich wojewódzkich dzienników urzędowych, wydawanych przez wojewodów, zgodnie z podziałem administracyjnym od 1999 roku 4. kompletną bazę projektów ustaw wraz z uzasadnieniami ocenioną co do aktualności ( projekty ustaw od III kadencji Sejmu); 5. dostęp do bazy orzecznictwa sądów i administracji; 6. dostęp do bazy dotyczącej prawa polskiego komentarzy i monografii prawniczych, w tym do komentarzy w wersji elektronicznej aktualizowanych co kwartał (między innymi do KPA, KPA, KSH, KP, KPC); 7. baza tekstów aktów prawnych z dzienników resortowych teksty ujednolicone i ocenione co do obowiązywania; 8. osobne indeksy hasłowe dla aktów obowiązujących, oczekujących, archiwalnych; 9. kontekstowa wyszukiwarka; 10. darmowe szkolenie dla użytkowników systemu u Zamawiającego.

6 5. Miejsce instalacji i wykaz modułów: 1. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ul. Waygarta 8 - system informacji prawnej + komentarze + monografie + prawo europejskie + zamówienia publiczne 1 szt 2. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu ul. Waygarta 8 - sędzia i prokurator - 1 szt. 3. Prokuratura Rejonowa w Przemyślu ul. Waygarta 8 - system informacji prawnej + komentarze + monografie 1 szt 4. Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 11- system informacji prawnej + komentarze + monografie 1 szt 5. Prokuratura Rejonowa w Przeworsku ul. Studziańska 1b- system informacji prawnej + komentarze + monografie 1 szt 6. Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie ul. Mickiewicza 28- system informacji prawnej + komentarze + monografie 1 szt

7 Znak: PO VII G 230/7/2015 Zał. nr 3 do zaproszenia Warunki udziału w zamówieniu I. Warunki udziału 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na dzień składania ofert, wykażą zamawiającemu, spełnienie odpowiednio warunków : 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w zamówieniu, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia niżej wymienionych dokumentów: 1) warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze warunki udziału w zamówieniu wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Forma złożenia pełnomocnictw. 1) Wymaga się aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawca składa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3) Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa w raz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8 II. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem na nr fax Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. We wszelkiej korespondencji przedmiotowego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy :PO VII G 230/7/2015 oraz nazwę zamówienia: Zakup i dostawa oprogramowania z systemem informacji prawnej wraz z licencją na użytkowanie dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Przemyślu i podległych jednostek. 2. Osobą upoważnioną przez zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest Wojciech Kicman, tel III. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty. 1.Przygotowanie oferty: 1) wykonawca złożyć może tylko jedną ofertę, 2) oferty wykonawcy,który złoży więcej niż jedną ofertę na zamówienie, zostaną odrzucone, 3) każda strona oferty winna być ponumerowana kolejno następującymi po sobie numerami. 4) oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę (stosowne upoważnienie winno wynikać z dokumentu rejestracyjnego). W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym, należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby, których uprawnienie wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), 5) w przypadku składania dokumentów w formie kserokopii, muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. Niniejsze poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, 6) ceny w ofercie winny być podane w polskich jednostkach pieniężnych, 7) oferta winna być sporządzona w języku polskim, zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, 8) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca, 9) ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: wykonawca zastrzega nie później niż w terminie składania ofert, które informacje nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty z oznaczeniem tajemnica przedsiębiorstwa opisanej i zaadresowanej w ten sam sposób co oferta. 2. Prawidłowo złożona oferta musi zawierać; 1) Podpisane Zaproszenie do złożenia oferty i poprawnie wypełniony formularz

9 ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia, 2) wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane przez zamawiającego, 3) pełnomocnictwa ( o ile będą konieczne). IV. Termin składania oraz otwarcia ofert. 1.Ofertę należy złożyć do dnia 27 lutego 2015r. do godz w siedzibie zamawiającego na biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, ul. Waygarta 8, Przemyśl, pokój 001 na parterze, lub em 2.Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się dnia 27 lutego 2015r. o godz w siedzibie zamawiającego. 3.Oferta wykonawcy złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 4.Wykonawca może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofa ofertę. W takim przypadku wykonawca składa oświadczenie w kopercie opatrzonej nazwą i adresem wykonawcy, sygnaturą postępowania oraz z dopiskiem ZMIANA" lub WYCOFANIE". 5.Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. V. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Cena musi być podana w PLN i w takiej walucie będzie rozliczane zamówienie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 2.W cenie ofertowej winny zostać ujęte wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3.Cena powinna być podana cyfrowo i słownie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym. 4.Oferowana cena jest stała przez cały okres obowiązywania umowy. 5.Przez cenę brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art.3 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.). VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto, zwana również ceną za wykonanie całego zamówienia waga kryterium cena :100%. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów. 3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Pozostałe oferty, które nie podlegają odrzuceniu z postępowania zostaną ocenione wg wzoru : PC= CN /CB x100 pkt., gdzie: PC- ilość punktów w kryterium cena, CN - cena najniższa, CB - cena badana.oferta wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10 VII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawcę. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zaproszony do podpisania umowy z zamawiającym, 3.Warunkiem zawarcia umowy jest: 1) w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przedłożenie umowy regulującej współpracę tych wykonawców (oryginał dokumentu lub notarialnie poświadczona kopia); 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. VIII. Umowa Umowę sporządzi wykonawca w uzgodnieniu z zamawiającym. IX. Zmiana istotnych postanowień umowy. 1.Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie: 1) zmiany organów uprawnionych do reprezentacji zarówno zamawiającego jak i wykonawcy, danych stron umowy lub innych danych, które w umowie mają charakter czysto informacyjny ( np. adres zamawiającego, numer konta bankowego), 2) zmiany ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 2.Powyższe zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. X. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone rozliczenia w walucie polskiej. XI. Postanowienia końcowe. W sprawach nie unormowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego. II. Zakład Poprawczy ul. Park Kościuszki 9 62-230 Witkowo NIP 667-10-10-164 REGON 000324305 Tryb udzielania zamówienia Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM

ZP/DIM/U/9/2015 ... ZATWIERDZAM ZP/DIM/U/9/2015 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie dzieł sztuki podczas transportu i wystawy od wszystkich ryzyk Muzeum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3

Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego 36-065 Dynów, ul. Polna 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo