MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 FZ.1 Załącznik nr 3 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: Praktyczny Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 Zna budowę i funkcję związków chemicznych organizmu człowieka. Omawia podstawowe pojęcia i prawa w zakresie biomechaniki. Omawia podstawowe pojęcia i prawa w zakresie biofizyki. Analizuje zjawiska fizyczne zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem czynników zewnętrznych (tj.: temperatury, grawitacji, ciśnienia, pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizującego i laserowego, prądu elektrycznego, ultradźwięków). Charakteryzuje zmiany zachodzące w procesie starzenia się w komórkach, tkankach i układach człowieka. Zna neurofizjologiczne podstawy skurczu mięśniowego. Rozumie zjawisko bólu w ujęciu reakcji neurofizjologicznych. K_W08 Rozumie podstawy fizyczne czynników fizykalnych stosowanych w fizykoterapii. K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 K_W15 K_W16 Zna jednostki określające czynniki fizykalne oraz ich zakresy w zabiegach fizjoterapeutycznych. Posiada wiedzę dotyczącą budowy, rozwoju oraz funkcji komórek, tkanek i narządów człowieka. Posiada podstawową wiedzę o budowie anatomicznej kości i ich połączeń oraz mięśni wraz z narządami pomocniczymi. Zna budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym oraz czynnościowym. Posiada wiedzę z zakresu budowy anatomicznej narządu ruchu, układu krwionośnego, limfatycznego oraz nerwowego. Posiada rozszerzoną o czynności i regulacji układów człowieka w spoczynku oraz w wysiłku fizycznym. Charakteryzuje wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka oraz skutki hipokinezji. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą kontroli i sterowania ruchu, postawy ciała i lokomocji człowieka. K_W17 Posiada wiedzę z zakresu kontroli i sterowania ruchu, postawy ciała i lokomocji człowieka w dysfunkcjach narządu ruchu oraz chorobach układowych. K_W18 K_W19 Posiada szczegółową wiedzę z zakresu budowy anatomicznej i funkcjonowania narządu ruchu oraz układu nerwowego człowieka. Charakteryzuje biochemiczne mechanizmy funkcjonowania organizmu człowieka oraz ich zmiany w efekcie wysiłku fizycznego lub choroby. K_W20 Charakteryzuje podstawowe procesy fizjopatologiczne w wybranych chorobach. K_W21 Posiada wiedzę o nowoczesnych metodach diagnostyki w zakresie neurorehabilitacji. K_W22 Posiada wiedzę o nowoczesnych metodach diagnostyki i fizjoterapii w medycynie sportowej. K_W23 Posiada wiedzę o nowoczesnych metodach diagnostyki i terapii tkanek miękkich. K_W24 Posiada wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii chorób jamy ustnej i narządu żucia.

2 K_W25 Zna normy rozwojowe oraz narzędzia diagnostyczne do oceny cech motorycznych, kontroli ruchu, sprawności i wydolności fizycznej osób w różnym wieku. K_W26 Zna normy rozwojowe oraz metody oceny zakresu ruchu w stawach, siły mięśniowej, długości i obwodów kończyn, długości mięśni i nerwów. K_W27 Omawia pojęcie prawidłowej postawy ciała i wad postawy oraz metody jej oceny. K_W28 Posiada rozszerzoną wiedzę o etiologii, patomechanizmie, przebiegu i skutkach wad postawy wrodzonych lub nabytych oraz o możliwościach ich leczenia i rehabilitacji. K_W29 K_W30 K_W31 K_W32 K_W33 K_W34 K_W35 Zna teoretyczne podstawy testów funkcjonalnych stosowanych w diagnostyce fizjoterapeutycznej. Zna podstawowe elementy badania fizjoterapeutycznego w chorobach narządów Zna podstawowe elementy badania neurologicznego dla potrzeb fizjoterapii. Wymienia podstawowe elementy badania fizjoterapeutycznego w chorobach narządu ruchu. Zna podstawowe elementy badania fizjoterapeutycznego w pediatrii. Zna narzędzia diagnostyczne stosowane w ocenie zaburzeń struktury i funkcji narządu ruchu. Omawia badanie podmiotowe i przedmiotowe w diagnostyce chorób narządów K_W36 Zna podstawy diagnostyki obrazowej. K_W37 K_W38 K_W39 Posiada podstawową wiedzę o etiologii, patomechanizmie, przebiegu i skutkach dysfunkcji narządu ruchu. Posiada podstawową wiedzę o etiologii, patomechanizmie, obrazie klinicznym oraz możliwościach leczenia i rehabilitacji wybranych chorób narządów Posiada podstawową wiedzę o etiologii, patomechanizmie, obrazie klinicznym oraz możliwości leczenia i rehabilitacji wybranych chorób neurologicznych. K_W40 Posiada podstawową wiedzę o etiologii, patomechanizmie, obrazie klinicznym oraz możliwościach leczenia i rehabilitacji wybranych chorób pediatrycznych. K_W41 Charakteryzuje mechanizm i dynamikę rozwijających się zmian chorobowych, ich odwracalność i mechanizmy kompensacyjne. K_W42 K_W43 K_W44 Wyjaśnia funkcjonalne zależności w układzie kostno-mięśniowo-powięziowym w warunkach prawidłowych oraz w dysfunkcji. Charakteryzuje zmiany i zaburzenia występujące w okresie ciąży i połogu w organizmie kobiety. Omawia wyznaczniki chodu prawidłowego oraz przyczyny i rodzaje chodu patologicznego. K_W45 K_W46 K_W47 K_W48 Omawia wzorce ruchowe tułowia, kończyn dolnych i górnych w chodzie prawidłowym oraz w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu i chorobach układowych. Omawia możliwości oraz ograniczenia osób w wieku podeszłym z różnymi dysfunkcjami narządu ruchu i chorobami układowymi Omawia nieprawidłowości i typowe zaburzenia występujące u dzieci ryzyka. Zna zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej badania i kontroli dziecka ryzyka.

3 K_W49 K_W50 K_W51 K_W52 K_W53 K_W54 K_W55 K_W56 K_W57 Charakteryzuje wpływ najczęściej występujących chorób uwarunkowanych genetycznie na funkcjonowanie dziecka. Omawia sprzęt i zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w rehabilitacji dzieci z zespołami genetycznymi. Charakteryzuje nieprawidłowości i typowe dysfunkcje występujące u dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Omawia badanie neuropediatryczne z uwzględnieniem aktywności stymulowanych. Omawia przyczyny i grupy zaburzeń występujące u dzieci z uszkodzeniami OUN. Zna elementy badania neuropediatrycznego z uwzględnieniem aktywności spontanicznej dziecka. Charakteryzuje nieprawidłowości i typowe zaburzenia funkcjonowania dziecka przebywającego w oddziale intensywnej terapii. Zna zasady badania oraz prowadzenia dokumentacji medycznej dzieci w OIT. Zna pojęcia z zakresu podstaw psychologii ogólnej i rozwojowej. K_W58 Omawia procesy poznawcze, emocjonalne i motywacyjne oraz metody ich oceny. K_W59 K_W60 K_W61 K_W62 Charakteryzuje etapy rozwoju psychomotorycznego dziecka. Opisuje psychologiczne postawy człowieka wobec choroby, hospitalizacji, złego rokowania i niepełnosprawności. Zna modele komunikowania interpersonalnego. Zna najczęściej występujące zakłócenia werbalne i niewerbalne. K_W63 Zna podstawowe zasady porozumiewania się za pomocą języka migowego. K_W64 Zna modele zachowań psychospołecznych w zawodzie fizjoterapeuty. K_W65 K_W66 K_W67 K_W68 Zna obowiązujące normy BHP i ppoż. oraz potencjalne zagrożenia w pracy fizjoterapeuty. Objaśnia standardy i procedury postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Posiada podstawową wiedzę z zakresu edukacji zdrowotnej. Omawia programy edukacji zdrowotnej dla określonej populacji. K_W69 Posiada podstawową wiedzę z zakresu ergonomii pracy w zawodzie fizjoterapeuty. K_W70 K_W71 K_W72 K_W73 K_W74 K_W75 K_W76 K_W77 K_W78 Opisuje cele i zasady treningu sportowego osób z niepełnosprawnością. Wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego. Zna podstawowe pojęcia z zakresu żywienia człowieka oraz zasady racjonalnego odżywiania. Zna konsekwencje niedoboru i nadmiaru składników pokarmowych. Posiada podstawową wiedzę o zasadach profilaktyki oraz o chorobach uwarunkowanych genetycznie i środowiskowo. Charakteryzuje podstawowe rodzaje interwencji psychoprofilaktycznej w opiece ogólnomedycznej. Zna podstawowe zasady postępowania usprawniającego w dysfunkcjach narządu ruchu. Zna zasady prowadzenia ćwiczeń w środowisku wodnym. Zna systematykę ćwiczeń kinezyterapeutycznych, wskazania, przeciwwskazania do ich stosowania oraz metodykę wykonania.

4 K_W79 Zna podstawowe ćwiczenia kształtujące i lecznicze stosowane odpowiednio do grupy wiekowej oraz zmian chorobowych. K_W80 K_W81 Charakteryzuje reakcje fizjologiczne zachodzące w organizmie człowieka pod wpływem czynników fizykalnych. Omawia metodykę zabiegów z zakresu fizykoterapii. K_W82 Wymienia wskazania i przeciwwskazania do stosowania zabiegów z zakresu: elektroterapii, termoterapii, hydroterapii, światłolecznictwa, magnetoterapii, laseroterapii i ultradźwięków. K_W83 Omawia cel, wskazania, przeciwwskazania i metodykę zabiegów z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej. K_W84 K_W85 Posiada podstawową wiedzę o lekach stosowanych w procesie rehabilitacji. Wymienia działania pożądane i niepożądane oraz interakcje wybranych grup leków. K_W86 Charakteryzuje techniki masażu klasycznego oraz reakcje fizjologiczne zachodzące pod ich wpływem w tkankach i układach organizmu człowieka. K_W87 K_W88 Rozumie wskazania i przeciwwskazania do stosowania masażu leczniczego. Wymienia przeciwwskazane formy aktywności ruchowej lub zabiegi z zakresu fizjoterapii w chorobach narządów K_W89 Wymienia przeciwwskazane formy aktywności ruchowej lub zabiegi z zakresu fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. K_W90 K_W91 K_W92 Wymienia wskazane i przeciwwskazane aktywności i formy fizjoterapii w okresie ciąży i połogu. Omawia etapy i zasady procesu rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu o różnej etiologii. Zna zasady nauczania chodu z zaopatrzeniem ortopedycznym. K_W93 Przedstawia etapy i zasady procesu rehabilitacji w kardiologii, pulmonologii, chirurgii, intensywnej terapii, onkologii i medycynie paliatywnej, geriatrii, psychiatrii, pediatrii, ginekologii i położnictwie. K_W94 Wymienia etapy pionizacji biernej i czynnej zależne od stanu klinicznego pacjenta. K_W95 Charakteryzuje etapy reedukacji chodu. K_W96 Charakteryzuje zabiegi z zakresu odnowy biologicznej, ich cel, wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania, metodykę wykonania oraz wpływ na organizm człowieka. K_W97 Zna zasady dotyczące postępowania fizjoterapeutycznego w opiece paliatywnej K_W98 K_W99 K_W100 K_W101 Zna systematykę oraz zasady stosowania ćwiczeń korekcyjnych. Określa cele i zadania oraz wpływ muzykoterapii na organizm człowieka. Opisuje etyczny aspekty diagnozy, rehabilitacji, badań naukowych w oparciu o Kodeks Etyki Fizjoterapeuty. Zna prawa pacjenta do ochrony danych osobowych, do intymności, do informacji o stanie zdrowia oraz podejmowanego leczenia i rehabilitacji. K_W102 Posiada podstawową wiedzę z dziedziny prawa w zakresie prawa cywilnego, prawa pracy, odpowiedzialności cywilnej.

5 K_W103 K_W104 Charakteryzuje system ochrony zdrowia, w tym organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnością. Omawia kartę praw człowieka, kartę praw pacjenta oraz kartę praw osoby z niepełnosprawnością. K_W105 Zna źródła informacji medycznej. K_W106 Zna charakterystykę szkolnictwa w oparciu o Deklarację Bolońską. K_W107 Przedstawia metody pracy edukacyjnej. K_W108 Opisuje związek fizjoterapii z naukami medycznymi i naukami o kulturze fizycznej. K_W109 K_W110 K_W111 K_W112 K_W113 K_W114 K_W115 K_W116 K_W117 Zna strukturę rehabilitacji w Polsce i na świecie. Wymienia działy fizjoterapii i rehabilitacji medycznej. Wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące niepełnosprawności, fizjoterapii i rehabilitacji. Omawia podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Omawia podstawowe pojęcia z zakresu patologii. Posiada podstawową wiedzę z zakresu ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach ochrony zdrowia. Omawia analizę biomechaniczną: postawy ciała, ruchów w stawach oraz ruchów lokomocyjnych człowieka. Zna nomenklaturę obcojęzyczną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz rehabilitacji. Zna podstawowe formy i metody prowadzenia zajęć ruchowych dla dzieci. K_W118 Objaśnia koncepcje, etapy i prawidłowości rozwoju sprawności fizycznej człowieka, uwarunkowania środowiskowe, genetyczne i kulturowe wpływające na jej kształtowanie. K_W119 Opisuje prawidłowości związane z uczeniem się nowych czynności ruchowych oraz metodykę nauczania ruchu. K_W120 K_W121 K_W122 K_W123 Wymienia formy i metody dydaktyczne w procesie kształtowania zdolności motorycznych. Omawia metodykę masażu leczniczego w wybranych jednostkach chorobowych. Zna teoretyczne i metodyczne podstawy terapii manualnej. Wyjaśnia zasady wybranych dyscyplin sportu i form rekreacji stosowanych w kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością. K_W124 Wyjaśnia zasady doboru i działania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego. K_W125 Wyjaśnia specyfikę rehabilitacji społecznej i zawodowej. K_W126 Zna podstawy poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, zatrudniania i wsparcia osób z niepełnosprawnością. K_W127 K_W128 K_W129 K_W130 Charakteryzuje podstawowe grupy zaburzeń sprzężonych występujących u pacjentów z niepełnosprawnością. Omawia techniki i metody wspomagające rehabilitację pacjentów z niepełnosprawnością sprzężoną. Opisuje problemy pielęgnacyjne w wybranych dysfunkcjach i chorobach. Wymienia formy i metody zajęć muzycznoruchowych. K_W131 Charakteryzuje struktury pracy naukowej oraz zasady sporządzania piśmiennictwa do opracowań naukowych. K_W132 Zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej.

6 K_W133 K_W134 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U09 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U14 Ma podstawową wiedzę z zakresu wspołczesnych technologii informacyjnych. Zna procedury związane z podjęciem działalności gospodarczej przez osobę fizyczną. Rozpoznaje kości, stawy, mięśnie, nerwy, naczynia krwionośne i limfatyczne, narządy człowieka na preparatach, tablicach dydaktycznych lub radiogramach. Wskazuje na szkielecie i człowieku umiejscowienie stawów, więzadeł oraz mięśni wraz z przyczepami oraz analizuje ich funkcjonalne działanie. Wykonuje badania oraz testy sprawności i wydolności wybranych układów lub wydolności ogólnej. Wykonuje badanie palpacyjne struktur kostnych, więzadłowych, mięśniowych, naczyniowych i nerwowych. Wykonuje testy funkcjonalne zgodnie z ich metodyką. Wykonuje zabiegi z wykorzystaniem czynników fizykalnych zgodnie z metodyką. Wykonuje zabiegi z zakresu kinezyterapii zgodnie z metodyką. Wykonuje zabiegi masażu zgodnie z metodyką. Wykonuje wybrane zabiegi z zakresu terapii manualnej, odpowiednio do występujących zaburzeń funkcjonalnych. Dobiera pozycję pracy oraz stosuje podstawowe techniki przenoszenia pacjentów zgodnie z zasadami ergonomii w zawodzie fizjoterapeuty. Udziela medycznej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia zdrowia i życia wg przyjętych procedur. Użytkuje aparaturę i sprzęt fizjoterapeutyczną zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami BHP. Wskazuje przedmioty zaopatrzenia ortopedycznego w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu. Posługuje się mianownictwem anatomicznym. K_U15 Komunikuje się w zespole rehabilitacyjnym. K_U16 K_U17 K_U18 K_U19 K_U20 Dobiera techniki komunikacji werbalnej, niewerbalnej lub para werbalnej w kontakcie z pacjentem. Przekazuje informacje o postępowaniu fizjoterapeutycznym pacjentowi i jego rodzinie. Posługuje się w podstawowym stopniu językiem migowym w zakresie fizjoterapii. Dobiera podstawowe działania psychoprofilaktyczne odpowiednio do sytuacji i potrzeb pacjenta. Wyjaśnia mechanizm funkcjonowania układów człowieka (układu narządu ruchu, układu nerwowego i narządów zmysłu, układu krwionośnego, układu oddechowego, układu pokarmowego, układów moczowego i płciowego). K_U21 Analizuje wpływ czynników biologicznych na funkcjonowanie układów człowieka. K_U22 Identyfikuje aspekty fizyczne, społeczne i zawodowe w rehabilitacji kompleksowej. K_U23 Analizuje zmienność zdolności motorycznych człowieka w warunkach prawidłowych oraz w wybranych dysfunkcjach.

7 K_U24 K_U25 K_U26 K_U27 K_U28 Potrafi zastosować elementy diagnostyki psychologicznej dla potrzeb fizjoterapii. Przeprowadza analizy biomechaniczne w zakresie prostych i złożonych ruchów człowieka. Przeprowadza wywiad i badanie fizjoterapeutyczne w wybranych chorobach narządów Przeprowadza wywiad i badanie fizjoterapeutyczne pacjenta w wybranych chorobach neurologicznych. Przeprowadza wywiad i badanie fizjoterapeutyczne w wybranych chorobach narządu ruchu. K_U29 Przeprowadza badanie fizjoterapeutyczne w wybranych chorobach wieku rozwojowego. K_U30 K_U31 K_U32 Posiada podstawowe umiejętności analizy badań obrazowych. Stosuje testy funkcjonalne i elementy diagnostyki obrazowej w badaniu pacjenta z dysfunkcjami narządu ruchu. Dobiera formy i metody badań fizjoterapeutycznych w diagnostyce zaburzeń wywołanych chorobą narządów K_U33 K_U34 Wykonuje oraz analizuje wyniki badania fizjoterapeutycznego (w tym: pomiar zakresu ruchu stawów, długości i obwodów kończyn, ocenę siły mięśniowej, długości mięśni, badanie odruchów neurologicznych i napięcia nerwów obwodowych, testy funkcjonalne, ocenę postawy ciała). Dobiera metody wychowawcze stosownie do grupy podopiecznych. K_U35 Stosuje testy funkcjonalne, skale i narzędzia pomiarowe do oceny parametrów chodu K_U36 Ocenia stan funkcjonalny oraz wydolność pacjenta geriatrycznego z zastosowaniem odpowiednich skal i testów. K_U37 K_U38 K_U39 Zna zasady aktywizacji osób starszych oraz formy i metody postępowania fizjoterapeutycznego z uwzględnieniem stanu funkcjonalnego oraz chorób współistniejących. Stosuje ruch, jako środek wspierający rozwój fizyczny człowieka oraz środek profilaktyczny i leczniczy w wybranych problemach zdrowotnych. Określa cel i formę treningu zdrowotnego dla wybranej populacji. K_U40 Dobiera formy i metody kinezyterapeutyczne odpowiednio do celu terapeutycznego, wieku pacjenta oraz miejsca realizacji i dostępnego sprzętu. K_U41 Dobiera metody fizykalne w celach profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych adekwatnie do wskazań. K_U42 K_U43 K_U44 K_U45 K_U46 Przeprowadza procedury diagnostyczne i terapeutyczne dla potrzeb fizjoterapii z poszanowaniem praw pacjenta. Wykonuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta w wybranych chorobach narządów Wykonuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta w wybranych chorobach neurologicznych. Wykonuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta w wybranych chorobach narządu ruchu. Wykonuje zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta w wybranych chorobach wieku rozwojowego.

8 K_U47 K_U48 K_U49 K_U50 Wykazuje się znajomością profilaktyki przeciwodleżynowej, zasad pielęgnacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu i chorobami układowymi.. Instruuje pacjenta w zakresie sposobu użytkowania przedmiotów zaopatrzenie ortopedycznego. Dobiera zestaw ćwiczeń korekcyjnych do występujących wad postawy. Dobiera stosownie do swoich potrzeb źródła informacji naukowej. K_U51 Prawidłowo posługuje się komputerem w zakresie wyszukiwania, przechowywania i edytowania danych (tworzenie tabel, wykresów, elementy analizy statystycznej, tworzenie prezentacji multimedialnej). K_U52 Ocenia stanowisko pracy pod kątem zgodności z obowiązującymi normami BHP i ppoż. oraz zasadami ergonomii pracy. K_U53 Identyfikuje błędy i zaniedbania wywołane niewłaściwą pozycją ułożeniową oraz nieodpowiednią pielęgnacją chorego. K_U54 K_U55 K_U56 K_U57 K_U58 Interpretuje wyniki badań i testów funkcjonalnych. Analizuje wyniki badań fizjoterapeutycznych, pod kątem projektowania programu usprawniania w wybranych chorobach narządów Analizuje wyniki badań fizjoterapeutycznych, pod kątem projektowania programu usprawniania w wybranych dysfunkcjach narządu ruchu. Analizuje postępy w procesie rehabilitacji pacjenta z chorobą narządów Analizuje postępy w procesie rehabilitacji pacjenta neurologicznego. K_U59 Analizuje postępy w procesie rehabilitacji pacjenta z chorobą narządu ruchu. K_U60 Analizuje postępy w procesie rehabilitacji pacjenta z chorobą wieku rozwojowego. K_U61 K_U62 K_U63 K_U64 Wykonuje projekt indywidualnego przedsiębiorstwa. Prowadzi dokumentację zajęć ruchowych w formie osnowy lub konspektu. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną o zabiegach i procedurach fizjoterapeutycznych w prowadzeniu dokumentacji medycznej pacjenta. Realizuje gry i zabawy ruchowe z zastosowaniem formy odpowiedniej do grupy podopiecznych. K_U65 Planuje proces nauczania ruchu oraz jednostkę zajęć ruchowych z uwzględnieniem krzywej natężenia wysiłku. K_U66 K_U67 K_U68 Realizuje zajęcia ruchowe z zastosowaniem różnych form, metod oraz środków dydaktycznych. Opracowuje plan treningu sportowego odpowiednio do rodzaju dysfunkcji osoby z niepełnosprawnością. Dobiera formy i metody masażu adekwatnie do wskazań i zamierzonego celu terapeutycznego. K_U69 Dobiera zbiegi z zakresu odnowy biologicznej dla wybranej grupy pacjentów. K_U70 Planuje proces rehabilitacji pacjenta z dysfunkcjami narządu ruchu, z uwzględnieniem zaleceń lekarskich oraz stanu klinicznego i funkcjonalnego.

9 K_U71 K_U72 K_U73 K_U74 K_U75 K_U76 K_U77 K_U78 K_U79 K_U80 K_U81 K_U82 K_U83 K_U84 Opracowuje program rehabilitacji w wybranych chorobach narządów wewnętrznych, z uwzględnieniem zaleceń lekarskich oraz stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta. Przedstawia program usprawniania w najczęstszych urazach sportowych. Prezentuje podstawowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne w dysfunkcjach tkanek miękkich. Wykonuje podstawowe techniki diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach w obrębie jamy ustnej i narządu żucia. Przedstawia program usprawniania dostosowany do przebiegu i etapu ciąży oraz połogu. Dobiera środki i metody terapeutyczne w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej. Wskazuje metody i techniki wspomagające rehabilitację pacjenta z niepełnosprawnością sprzężoną. Dobiera formy i metody zajęć muzycznoruchowych do grupy pacjentów. Dobiera formy i metody fizjoterapeutyczne w usprawnianiu zaburzeń chodu i równowagi. Proponuje formy i metody fizjoterapeutyczne poprawiające jakosć życia pacjenta w opiece paliatywnej. Proponuje formy i metody leczenia uzdrowiskowego w procesie rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami narządu ruchu lub chorobami narządów Planuje postępowanie fizjoterapeutyczne dziecka ryzyka. Wskazuje formy i metody fizjoterapeutyczne w rehabilitacji dzieci z zespołami genetycznymi. Potrafi zaprojektować postępowanie fizjoterapeutyczne dziecku z zaburzeniami neurorozwojowymi. K_U85 Planuje postępowanie fizjoterapeutyczne dziecku z uszkodzeniami OUN. K_U86 K_U87 K_U88 K_U89 K_U90 K_U91 K_U92 K_U93 K_U94 Wskazuje formy i metody fizjoterapeutyczne dziecka w oddziale intensywnej terapii. Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe w zakresie pływania oraz gier i zabaw w środowisku wodnym. Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe w zakresie sportu i rekreacji ruchowej. Analizuje parametry badań i testów wydolnościowych, pod kątem projektowania treningu zdrowotnego. Dobiera odpowiedni sposób opracowywania, interpretacji i prezentacji danych źródłowych lub wyników własnych badań. Analizuje moralne aspekty pracy fizjoterapeuty w oparciu o aksjologię wartości oraz normy Kodeksu Etyki Fizjoterapeuty. Formułuje wnioski o stanie klinicznym i rokowaniu, na podstawie zebranych informacji o pacjencie. Wykonuje i analizuje wyniki badania ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Przeprowadza analizy biomechaniczne wzorców ruchowych zmienionych w wyniku dysfunkcji lub choroby. K_U95 Posługuję się językiem obcym w stopniu B1. K_U96 Stosuje znajomość języka obcego w celu objaśniania podstawowych procedur diagnostycznych i fizjoterapeutycznych oraz zasad profilaktyki i promocji zdrowia.

10 K_U97 Korzysta z obcojęzycznego piśmiennictwa specjalistycznego z zakresu dziedzin nauk studiowanego kierunku. K_K01 Rozumie potrzebę ustawicznego kształcenia się i rozwoju zawodowego. K_K02 Wykazuje zaangażowanie w poszerzanie i aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie studiowanego kierunku. K_K03 Jest otwarty na możliwości zastosowania technologii informatycznych w pracy zawodowej i naukowej. K_K04 Świadomy własnych ograniczeń, wie kiedy zwrócić się o pomoc do innych ekspertów. Prezentuje pozytywną postawę w stosunku K_K05 do osób z niepełnosprawnością. Okazuje szacunek wobec pacjenta, dba o K_K06 jego dobro. K_K07 Ma indywidualne podejście do pacjenta. K_K08 Wykazuje troskę o komfort i bezpieczenstwo pacjenta w czasie zabiegu. K_K09 K_K10 K_K11 K_K12 Wykazuje umiejętność współpracy w grupie lub samodzielnie wykonuje polecone mu Pracuje w zespole interdyscyplinarnym zapewniającym ciągłość i kompleksowość opieki nad pacjentem. Jest świadomy zakresu kompetencji i obowiązków zespołu rehabilitacyjnego. Wykazuje zaangażowanie w proces rehabilitacji pacjenta. K_K13 Świadomy roli sportu i aktywności ruchowej w życiu osoby z niepełnosprawnością. K_K14 K_K15 K_K16 K_K17 Przejawia empatię w relacji z pacjentem, jego rodziną i najbliższym otoczeniem. Podchodzi ze zrozumieniem do problemów i ograniczeń pacjenta. Jest świadomy konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodu fizjoterapeuty. Dąży do profesjonalizmu w podejmowanych działaniach. K_K18 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne i otoczenia. K_K19 K_K20 Stosuje zasady BHP i ppoż. w placówkach ochrony zdrowia. Wykazuje się kreatywnością w formułowaniu i przekazywaniu zasad profilaktyki zdrowotnej. K_K21 Wykazuje działania mające na celu zwiększenie poziomu sprawności fizycznej. K_K22 Świadomy roli aktywności ruchowej i prozdrowotnych działań w życiu i pracy zawodowej.

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent:

Efekty kształcenia. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów FIZJOTERAPIA studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia Objaśnienie oznaczeń w symbolach:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Szczegółowe cele i efekty kształcenia na kierunku fizjoterapia I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach SZCZEGÓLOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa Wydziału: Wydział

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2014-2017: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szczegółowe efekty kształcenia studentów I stopnia na kierunku fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach SYMBOLE KIERUNKOWE EFEKTÓW OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: REHABILITACJI Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA. FIZJOTERAPIA I STOPNIA PROFIL: praktyczny WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA Efekty kształcenia dla kierunku OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA I STOPNIA 2016-2019 PROFIL: praktyczny Załącznik Nr 2 Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1 do uchwały 149/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent:

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku (K) K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta..... Nr albumu 1 CELE Student

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne

Efekty kształcenia. Kierunek Ratownictwo Medyczne Efekty kształcenia Kierunek Ratownictwo Medyczne Tabela odniesień efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały nr 37/III/2017 Senatu UJ z 29 marca 2017 roku Nazwa Wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: fizjoterapia Określenie obszaru kształcenia/obszarów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/

Opis efektów kształcenia. Studia Podyplomowe Fizjoterapii i Medycyny Sportowej /nazwa studiów podyplomowych/ Załącznik nr 2 do Uchwała NrAR001-2 - V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015r.w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 83/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 83/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/17 Katedra Fizjoterapii/ Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W cyklu kształcenia 2015-2018 Jednostka Organizacyjna: Katedra Fizjoterapii, Zakład Fizjoterapii Klinicznej i Praktyk Zawodowych Kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów I stopnia kierunek fizjoterapia Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów WYCHOWANIE FIZYCZNE Zał. nr 11 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Efekty dla kierunku i ich relacje z efektami dla obszarów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek stadiów: (nazwa kierunku musi być odebrania do zawartości programu a zwłaszcza do zakładanych efektów

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia Stopień II, Profil praktyczny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Technik masażysta 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik masażysta Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych. Technik masażysta

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu rgonomia Przedmiot do wyboru

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA K_W01 Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie genetyki klinicznej KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: Fizjoterapia Obszar

Bardziej szczegółowo

Zna w sposób pogłębiony istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem pracy.

Zna w sposób pogłębiony istniejące relacje pomiędzy zdrowiem a środowiskiem pracy. Efekty kształcenia dla kierunku OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓWKSZTAŁCENIA FIZJOTERAPIA II STOPNIA 2016-2018 PROFIL: ogólnoakademicki Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych WIEDZA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU EFEKTY KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA KATEDRA FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU EFEKTY KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały Nr 136/II/IV/2015 Rady Wydziału Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PWSZ w Koninie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie programu kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia, poziomu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE Student

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ Nazwa Kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Efekty kierunkowe WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny. Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia

Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_34 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów FIZJOTERAPIA Zał. nr 4 do uchwały nr 163/V/V/2013 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 14.05.2013 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków studiów w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent:

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Profil praktyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Umiejscowienie kierunku Fizjoterapia w obszarze nauk medycznych Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZDROWIE PUBLICZNE I STOPNIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopnia praktyczny licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów SPORT II stopnia i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2015 roku Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie Wydział Nauk Medycznych Program praktyk zawodowych dla kierunku: Fizjoterapia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Student studiów pierwszego stopnia (licencjat)

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIAi

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIAi Załącznik nr 1 FIZJOTERAPIA Nazwa kierunku: Stopień studiów: JEDNOLITE MAGISTERSKIE Obszar/obszary kształcenia z określeniem procentowego udziału efektów w każdym z obszarów: OBSZAR KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania

Przykładowy szkolny plan nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK MASAŻYSTA; symbol 325402 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-6s13-2013N Pozycja planu: D13 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik do uchwały nr 80/2014 r. z dnia 28.05.2014r. II. EFEKTY KSZTAŁCENIA dla kierunku studiów optometria Studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki II.1. Tabela odniesień efektów kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium

Zajęcia teoretyczne. wykłady ćwiczenia seminarium FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Fizjoterapia kliniczna w neurologii dziecięcej 2 Typ modułu Obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod modułu PPWSZ F-P_31 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność,

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW ŻYWIENIE W SPORCIE Podstawy żywienia w sporcie Antropometria Pracownia dietetyczna I, II Fizjologia sportu Wybrane zagadnienia z metabolizmu wysiłku Diagnostyka laboratoryjna w sporcie Genetyka dietetyce i sporcie Żywienie

Bardziej szczegółowo

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Masaż leczniczy cz. I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_16 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom :

Bardziej szczegółowo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo

Zajęcia teoretyczne. PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) Zzo. PO Etyka Zzo Symbol przedmiot u FIZJOTERAPIA I SEMESTR studia stacjonarne nabór 2016/2017 wykłady ćwiczenia seminarium ZT razem bez Samokształcenie SK PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 30 30 20 2 Zzo PO Etyka 30 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10 Senatu AWFiS z dnia 5 kwietnia 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10 Senatu AWFiS z dnia 5 kwietnia 2017 r. Efekty kształcenia dla kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA Efekty kształcenia dla kierunku TERAPIA ZAJĘCIOWA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10 Senatu AWFiS z dnia 5 kwietnia 2017 r. Wydział prowadzący kierunek studiów: REHBILITACJI I KINEZJOLOGII Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 5, ćwiczenia - 15 wykłady 5, ćwiczenia - 15 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa 2 Typ Podstawy fizjoterapii klinicznej w chorobach wieloukładowych w obrębie narządu ruchu obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F-P_20 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. EFEKTY KSZTAŁCENIA ZDROWIE PUBLICZNE II STOPNIA 2013-2015: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ZDROWIE PUBLICZNE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. E mail: sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-5s12-2013 Pozycja planu: D12 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej I 2 Kierunek studiów Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 58 /2017 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

Załącznik do uchwały nr 58 /2017 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY uniwersalnych charakterystyk dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (ustawa o ZSK) charakterystyk drugiego stopnia dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji (rozporządzenie MNiSW) charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 204/205 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) dr n. med. Ewelina Zyzniewska-Banaszak S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Nazwa modułu Obowiązkowy Odnowa biologiczna Wydział PUM Kierunek Wydział Nauk o Zdrowiu Fizjoterapia Specjalność - Poziom Forma

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl

ARCUS. OFERTA DLA FIRM by. Ul. Wysłouchów 51/u2, 30-611 Kraków Telefon 012 654 89 87 Kom 601 95 65 25 www.arcus.strefa.pl OFERTA DLA FIRM by ARCUS 2011r Szanowni Państwo Cieszę się, że mogę zapoznać Państwa z działalnością usługową Firmy ARCUS. Jestem przekonany, że firma posiadając szerokie spektrum usług będzie odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej Załącznik nr 4 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. FIZJOTERAPIA absolwent: WIEDZA PODSTAWOWA I KIERUNKOWA Efekty Kształcenia dla kierunku (K) OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA absolwent: Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Korekcja wad postawy ciała 2 Typ Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_51 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom : studia drugiego stopnia poziom

Bardziej szczegółowo

WIEDZA M1_W03 K_W01 M1_W02 K_W02

WIEDZA M1_W03 K_W01 M1_W02 K_W02 Opis efektów kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne studia I stopnia I. Profil i cele kształcenia Główną intencją kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowanie absolwenta do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta Cele i kwalifikacje absolwenta Na studiach licencjackich na kierunku Zdrowie Publiczne absolwenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Balneologia i leczenie uzdrowiskowe. Nie dotyczy. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska YL AB U MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Balneologia i leczenie uzdrowiskowe

Bardziej szczegółowo

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny

Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Podstaw y rehabilitacji dla studentów m edycyny Redakcja naukowa prof. dr hab. n. k. f. Zdzisława Wrzosek dr n. med. Janusz Bolanowski Warszawa Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spis treści Wstęp - Zdzisława

Bardziej szczegółowo

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia

1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia 1.2 Cele i efekty kształcenia Kierunek kosmetologia studia magisterskie - II stopnia Efekty kształcenia WSZKIPZ Cel kształcenia Wybrane przedmioty Formy kształcenia Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO ( I ST.) poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZY STOPIEŃ PRAKTYCZNY LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA I. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pierwszy YL AB U MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) KSZTAŁCENIE RUCHOWE I METODYKA NAUCZANIA RUCHU

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) KSZTAŁCENIE RUCHOWE I METODYKA NAUCZANIA RUCHU S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu KSZTAŁCENIE RUCHOWE I METODYKA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2017 Nazwa przedmiotu Praktyka z Kinezyterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Opis kierunkowych efektów kształcenia dla studiów II stopnia kierunek Terapia zajęciowa profil ogólnoakademicki Wydział Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku. i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku i ich relacje z efektami kształcenia dla obszarów kształcenia Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu

Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta. Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Program praktyki zawodowej dla zawodu Technik Masażysta Semestr III i semestr IV - praktyka w gabinecie masażu Czas trwania praktyki - po 2 tygodnie w semestrze 1. Cel praktyki zawodowej Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYBRANYCH SPECJALIZACJIACH KLINICZNYCH Student w ramach realizacji praktyki klinicznej w danej specjalizacji dostępnej w wybranej placówce medycznej, powinien odbywać ją w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 15 Senatu UMK z dnia 24 lutego 2015 r. E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA

Opis zakładanych efektów kształcenia. Absolwent studiów pierwszego stopnia: WIEDZA Nazwa wydziału: Wydział Nauk o Zdrowiu Nazwa kierunku studiów: zdrowie publiczne Obszar kształcenia w zakresie: nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej nauk społecznych Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Medycyna Fizykalna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Medycyna Fizykalna YL AB U MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod N-F modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów pecjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Medycyna Fizykalna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Terapia manualna. udział w ćwiczeniach. konsultacje 1*2 h - 47 h 47 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do 10 h. ćwiczeń.

Terapia manualna. udział w ćwiczeniach. konsultacje 1*2 h - 47 h 47 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do 10 h. ćwiczeń. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne.

FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne. Forma zajęć ZT razem bez SK. Przedmiotu. Punkty ECTS ogółem. zaliczenia. Zajęcia teoretyczne. FIZJOTERAPIA I Semestr studia niestacjonarne wykłady ćwiczenia samina - PO* Fakultet I (Filozofia/ Logika) 15 15 15 2 Zzo PO* Język obcy (j.angielski/j.niemiecki) 30 30 30 2 Zzo PO Socjologia 15 15 15

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA FORMA ZALICZENIA Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2019 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Kierunek Fizjoterapia Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot, osobie prowadz cej Cel zaj

FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zaj ciach), jednostce koordynuj cej przedmiot, osobie prowadz cej Cel zaj FIZJOTERAPIA OGÓLNA 1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot, osobie prowadzącej 1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Fizjoterapia ogólna 1.2.Forma przedmiotu: Wykłady, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA 2014/2017 KIERUNEK FIZJOTERAPIA I II A GRUPA TREŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Język obcy* E 4 200 120 120 80 30 2 30 2 30 2 30 2 2. Socjologia Z o 1 30 15 15 15 15 1 3. Informatyka Z o 5 50 30 30 20 15 1 15 1 4. B 1. Podstawy języka łacińskiego

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Metody Specjalne Fizjoterapii S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Metody Specjalne Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE efekty kształcenia dla kierunku - FIZJOTERAPIA - STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE od roku akademickiego 2017/2018 Obszar kształcenia: z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej Profil

Bardziej szczegółowo

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK)

SYMBOL (ODNIESIENIE EKK DO) EKO* WIEDZA Posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów biologicznych K_W01 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA (EKK) I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia (EKO) Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MASAŻYSTA SYMBOL CYFROWY 322[12] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia Forma

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015

EFEKTY KSZTAŁCENIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015 EFEKTY KSZTAŁCENIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/2015 kierunek Fizjoterapia poziom kształcenia I⁰ - studia licencjackie profil praktyczny Załącznik nr 5 do Uchwały

Bardziej szczegółowo