PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2012

2 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Autorzy: mgr inż. aweł rzystalski, mgr inż. Urszula rzystalska Recenzenci: mgr inż. Halina Nowak, mgr inż. ogusław Szumilas Lider grupy branżowej: mgr inż. Wojciech ilc Koordynator prac liderów branżowych: mgr ogusława Wojtczak Koordynator merytoryczny projektu: mgr Emilia Maciejewska Menadżer projektów systemowych realizowanych przez KOWEZiU: mgr Agnieszka feiffer Redakcja i skład: zespół Hortpress Sp. z o.o. ublikacja powstała w ramach projektu systemowego Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru w ramach Działania 3.4 Otwartośd systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, riorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty, rogram Operacyjny KAITAŁ LUDZKI. rojekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. opyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2012 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa ul. Spartaoska 1 rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej

3 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SIS TREŚI 1. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO OGÓLNE ELE I ZADANIA KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TAIER UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TAIER OWIĄZANIA ZAWODU TAIER Z INNYMI ZAWODAMI SZZEGÓŁOWE ELE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TAIER KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TAIER odstawy tapicerstwa Technologia wyrobów tapicerowanych Działalnośd gospodarcza w tapicerstwie Język obcy zawodowy w tapicerstwie Wykonywanie i renowacja wyrobów tapicerowanych zajęcia praktyczne...39 ZAŁĄZNIKI ZAŁĄZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU TAIER ZAISANE W ROZORZĄDZENIU W SRAWIE ODSTAWY ROGRAMOWEJ KSZTAŁENIA W ZAWODAH...50 ZAŁĄZNIK 2. OGRUOWANE EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU TAIER...54 ZAŁĄZNIK 3. USZZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU TAIER...59 rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej

4 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej

5 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu tapicer opracowany jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206), rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7), rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184), rozporządzenie z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626), rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012 r., poz. 752), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487), rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz. U. Nr 36, poz. 409). 2. OGÓLNE ELE I ZADANIA KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilnośd geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwao pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 5

6 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwośd sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kooczeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyd wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 3. INFORMAJA O ZAWODZIE TAIER Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer jest przygotowany do wykonywania następujących zadao zawodowych: 1) tapicerowania mebli oraz ich napraw i renowacji, 2) tapicerowania niektórych części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia samochodowe), 3) sprzętu sportowego (maty, piłki, urządzenia treningowe), 4) tapicerowania sprzętu medycznego, 5) innych specjalistycznych wyrobów tapicerowanych zgodnych z zamówieniem. Tapicer wykonuje również prace dekoratorskie związane z: 1) urządzaniem wnętrz mieszkalnych (wyciszanie drzwi, obijanie ścian, upinanie i mocowanie firan, kotar itp.), 2) urządzaniem salonów wystawowych, scenografii teatralnej (formowanie, upinanie i zawieszanie kotar, draperii, kurtyn itp.), 3) dekoracjami witryn wystawowych, 4) dekoracjami okolicznościowymi. Tapicer wykonuje także naprawy uszkodzonych lub zużytych tapicerowanych części mebli i sprzętów, łącznie z drobnymi naprawami części konstrukcji. Zajmuje się również renowacją i rekonstrukcją wyrobów tapicerowanych. Zadania zawodowe tapicer wykonuje przy pomocy maszyn do szycia, urządzeo, narzędzi i przyborów tapicerskich, wykorzystując różnorodne surowce, materiały i półfabrykaty tapicerskie. Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie tapicer może pracowad w zakładach produkcyjnych, w salonach meblowych, jako doradca i sprzedawca, w muzeach, jako renowator mebli tapicerowanych, w biurach projektowych zajmujących się dekoracją wnętrz. Może również założyd własną firmę świadczącą usługi w zakresie rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 6

7 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego naprawy, renowacji i produkcji oraz sprzedaży mebli tapicerowanych i materiałów do ich produkcji. Zatrudnienie może znaleźd na lokalnym, regionalnych rynku pracy jak również w krajach UE. 4. UZASADNIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TAIER olskie firmy oferujące meble tapicerowane odnoszą coraz większe sukcesy, zdobywając europejskie rynki. Głównymi odbiorcami naszych wyrobów tapicerowanych są Niemcy, Francuzi i rytyjczycy. Na popularnośd naszych wyrobów mają wpływ m.in., jakośd, cena oraz atrakcyjne wzornictwo. Wśród mebli tapicerowanych dużym zainteresowaniem cieszą się m.in.: wersalki, kanapy, sofy, fotele rozkładane itp. Ich produkcja w olsce jest znaczna, co wpływa na wielkośd eksportu. Meble tapicerowane z olski można znaleźd nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w 94 krajach świata. Eksporterami są nie tylko duże firmy, ale również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W 2010 roku w olsce wyprodukowano 2, 3 mln sztuk mebli tapicerowanych, takich jak: wersalki, kanapy i rozkładane fotele. W porównaniu do wielkości produkcji w całej Unii Europejskiej wynoszącej 5,3 mln sztuk jest to wartośd znacząca, która stanowi aż 44% całego rynku. Dynamiczny rozwój tej gałęzi przemysłu powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Zawód tapicer należy do grupy zawodów rzemieślniczych, poszukiwanych na rynku pracy, gdyż liczba absolwentów jest niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb pracodawców i klientów. Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o entralną azę Ofert racy zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawód tapicer należy do poszukiwanych na rynku pracy. ostęp technologiczny wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się tapicerstwem. Rozwój technologii tapicerstwa, oprócz rozwoju wzornictwa to także maszyny do sklejania automatycznego, maszyny N i oprogramowanie AM. Kierunki rozwoju i postęp techniczny w tapicerstwie mają jeszcze wolne pole w wykonywaniu kształtek bez obróbki skrawaniem, m.in. tworzenie wyprasek wiórowych i lekkich kompozytów drewnopochodnych dla części krytych tkaniną z gniazdami osadczymi wzmacnianymi na okucia czy stopki, automatyzacja prac montażowych również przy małych seriach mebli oraz zastosowanie futurystycznych materiałów poprawiających komfort użytkowników. 5. OWIĄZANIA ZAWODU TAIER Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Zawód tapicer nie ma wspólnej kwalifikacji z innym zawodem. Ma tylko wspólne efekty kształcenia stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(A.g). Są one wspólne dla zawodów: stolarz, cieśla, tapicer, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna. Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych Tapicer KZ(A.g) rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 7

8 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich Stolarz Technik technologii drewna.15. Wykonywanie robót ciesielskich ieśla A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich Koszykarz-plecionkarz 6. SZZEGÓŁOWE ELE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TAIER Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien byd przygotowany do wykonywania następujących zadao zawodowych: 1) wykonywania wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich; 2) wykonywania napraw i renowacji wyrobów tapicerowanych; 3) wykonywania usług tapicerskich. Do wykonywania zadao zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie tapicer: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (H, KS, DG, JOZ ) 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.g) 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.10. Wytwarzanie wyrobów tapicerowanych wyodrębnionej w zawodzie tapicer. Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu tapicer uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadao ogólnych szkoły i umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętnośd zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeostwa; 2) umiejętnośd wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętnośd wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeostwa; rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 8

9 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4) umiejętnośd komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętnośd sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 6) umiejętnośd wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętnośd rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętnośd pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu tapicer uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów, jak: geografia i matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeostwa. rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 9

10 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w zasadniczej szkole zawodowej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 630 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie tapicer minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 800 godzin na realizację kwalifikacji A.10., 250 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia. Tabela. lan nauczania dla zawodu tapicer Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III I II I II I II Kształcenie zawodowe teoretyczne Liczba godzin w okresie nauczania* tygodniowo 1 odstawy tapicerstwa Technologia wyrobów tapicerowanych Działalnośd gospodarcza tapicerstwie Język obcy zawodowy w tapicerstwie Łączna liczba godzin Kształcenie zawodowe praktyczne** 5 Wykonywanie i renowacja wyrobów tapicerowanych Łączna liczba godzin Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe * do celów obliczeniowych przyjęto 32 tygodnie w ciągu jednego roku szkolnego. ** zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. łącznie rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 10

11 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Egzamin potwierdzający kwalifikację A.10. odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Tabela. Wykaz działów programowych dla zawodu tapicer Nazwa obowiązkowych zajęd edukacyjnych Nazwa działu Liczba godzin przeznaczona na dział 1. odstawy tapicerstwa (192 godziny) 2. Technologia wyrobów tapicerowanych (384 godziny) 3. Działalnośd gospodarcza w tapicerstwie (32 godziny) 4. Język obcy zawodowy w tapicerstwie (32 godziny) 5. Wykonywanie i renowacja wyrobów tapicerowanych zajęcia praktyczne (970 godzin) 1.1. ezpieczeostwo i higiena pracy w tapicerstwie Materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie Rysunek zawodowy w tapicerstwie Wyroby tapicerowane rzybory, narzędzia, maszyny i urządzenia w tapicerstwie rocesy technologiczne wyrobów tapicerowanych Renowacja i naprawa wyrobów tapicerowanych race dekoratorskie odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej rowadzenie działalności gospodarczej orozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym Informacja obcojęzyczna o wyrobach, materiałach, maszynach i urządzeniach stosowanych w tapicerstwie race stolarsko-ślusarskie w tapicerni Wykonywanie wyrobów tapicerowanych i prac dekoratorskich Naprawa i renowacja wyrobów tapicerowanych 192 rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 11

12 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W ZAWODZIE TAIER W programie nauczania zastosowano taksonomię celów A. Niemierko. 1. odstawy tapicerstwa 1.1. ezpieczeostwo i higiena pracy w tapicerstwie 1.2. Materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie 1.3. Rysunek zawodowy w tapicerstwie 1.4. Wyroby tapicerowane 1.1. ezpieczeostwo i higiena pracy w tapicerstwie Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania H(1)1 wyjaśnid pojęcia związane z bezpieczeostwem i higieną pracy; rzepisy bezpieczeostwa i higieny pracy, ochrony H(1)2 wyjaśnid pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową oraz ochroną przeciwpożarowej, ochrony środowiska środowiska; obowiązujące w zakładach produkujących wyroby tapicerowane. H(1)3 wyjaśnid pojęcia związane z ergonomią; Ergonomia w zakładach produkujących wyroby H(2)1 wymienid instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy tapicerowane. i ochrony środowiska w olsce; zynniki środowiska pracy: mikroklimat, skład H(2)2 określid zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy chemiczny i zanieczyszczenie powietrza, hałas i ochrony środowiska w olsce; i wibracje. H(2)3 określid uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony Zagrożenia związane ze stosowaniem substancji pracy i ochrony środowiska w olsce; chemicznych. H(3)1 wskazad prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeostwa i higieny Zagrożenia związane z użytkowaniem maszyn, pracy; urządzeo i narzędzi. H(3)2 wskazad prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeostwa i higieny Sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej. pracy; rawna ochrona pracy. H(3)3 określid konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 12

13 1.1. ezpieczeostwo i higiena pracy w tapicerstwie Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pracownika w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy; ostępowanie w sytuacjach zagrożeo, awarii H(4)1 określid zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaniem i wypadków. zadao zawodowych tapicera; H(4)2 określid zagrożenia dla mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadao zawodowych tapicera; H(4)3 zapobiegad zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka związanym z wykonywaniem zadao zawodowych tapicera; H(4)4 zapobiegad zagrożeniom dla mienia i środowiska związanym z wykonywaniem zadao zawodowych tapicera; H(5)1 rozpoznad źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy tapicera; H(5)2 scharakteryzowad zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy tapicera; H(5)3 zapobiegad zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadao zawodowych tapicera; H(6)1 wskazad skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka tapicera; H(6)2 scharakteryzowad skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka. lanowane zadania Określanie potencjalnych zagrożeo występujących w zakładzie produkującym wyroby tapicerowane Opracuj kartę stanowiska pracy tapicera ze względu na zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie w tym zawodzie mogą wystąpid. Zadanie wykonaj w grupach 3-osobowych. Do dyspozycji każdego ucznia jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Opracowaną kartę stanowiska pracy osoba wybrana jako przedstawiciel grupy zaprezentuje i omówi na forum klasy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny się odbywad w pracowni rysunku technicznego, która jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu (osobne stanowisko dla każdego ucznia) oraz drukarki, skanery i projektor multimedialny, czyli urządzenia pomocne do prezentacji, lub w szkolnej pracowni komputerowej. Środki dydaktyczne racownia na czas dwiczeo powinna zostad doposażona w: zestawy dwiczeo, instrukcje do dwiczeo, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów, obowiązujące akty prawne dotyczące bezpieczeostwa i higieny pracy, Kodeks pracy i aktualna literatura dotycząca bezpieczeostwa pracy. rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 13

14 1.1. ezpieczeostwo i higiena pracy w tapicerstwie Zalecane metody dydaktyczne Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W wyniku realizacji programu działu przedmiotowego ezpieczeostwo i higiena pracy w tapicerstwie uczniowie powinni dostrzegad zagrożenia dla zdrowia i życia oraz podejmowad działania dotyczące ich ograniczania lub eliminacji. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do bezpiecznego wykonywania pracy, posługiwania się kodeksem pracy, przestrzegania zasad ochrony środowiska. W trakcie nauki powinny byd kształtowane umiejętności analizowania, wyszukiwania, selekcjonowania informacji i przetwarzania informacji, interpretowania i przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeostwa i higieny pracy oraz prawa pracy. Dominującą metodą powinny byd dwiczenia i dyskusja dydaktyczna, metoda tekstu przewodniego, metody przypadków. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form organizacyjnych pracy uczniów: indywidualnej oraz grupowej. Zajęcia powinny byd prowadzone w zespołach 3-osobowych, w grupie do 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia proponuje się przeprowadzid z wykorzystaniem testu wielokrotnego wyboru oraz oceny przedstawianych prezentacji oraz opracowanej karty stanowiska pracy uwzględniającej potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. W ocenie należy uwzględnid następujące kryteria ogólne: merytoryczną zawartośd opracowanej karty stanowiska pracy w tapicerni (odniesienie do przepisów prawa), prezentację (czytelnośd przekazu, czas). Ocenie może podlegad również aktywnośd uczniów, aktywnośd grupy oraz kreatywnośd w przygotowaniu prezentacji. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ(A.g)(1)1 rozpoznad podstawowe gatunki drewna i określid ich zastosowanie w tapicerstwie; KZ(A.g)(1)2 rozróżnid sortymenty materiałów tartych i wskazad ich zastosowanie w tapicerstwie; KZ(A.g)(1)3 rozpoznad tworzywa drzewne i wskazad ich zastosowanie w tapicerstwie; Zastosowanie drewna w tapicerstwie. udowa oraz fizyczne i mechaniczne właściwości drewna. Właściwości techniczne i użytkowe tworzyw drzewnych. rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 14

15 1.2. Materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KZ(A.g)(2)1 określid właściwości fizyczne i mechaniczne drewna; Włókna naturalne i syntetyczne. KZ(A.g)(2)2 wskazad właściwości fizyczne i mechaniczne tworzyw drzewnych; harakterystyka przędzy tapicerskich. Tkaniny stosowane w wyrobach tapicerowanych. KZ(A.g)(2)3 wskazad na podstawie właściwości fizycznych i mechanicznych Materiały i półfabrykaty wyściółkowe. zastosowanie drewna i tworzyw drzewnych w tapicerstwie; Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji KZ(A.g)(3)1 rozpoznad wady drewna; wyrobów tapicerowanych. KZ(A.g)(3)2 wskazad przyczyny powstawania wad drewna; Materiały do wyplatania. KZ(A.g)(3)3 określid sposoby eliminowania wad drewna; Wyroby hutnicze stosowane w tapicerstwie. KZ(A.g)(3)4 zinterpretowad wpływ wad na zastosowanie drewna w wyrobach Rodzaje sprężyn i formatek sprężynowych. tapicerowanych; Materiały malarsko-lakiernicze stosowane KZ(A.g)(5)1 sklasyfikowad rodzaje sprężyn i formatek sprężynowych stosowanych w tapicerstwie. w tapicerstwie; Kleje stosowane w tapicerstwie. KZ(A.g)(5)2 wskazad okucia i elementy metalowe w wyrobach tapicerowanych; KZ(A.g)(5)3 określid rodzaje materiałów wyściółkowych stosowanych w wyrobach tapicerowanych; KZ(A.g)(5)4 rozróżnid rodzaje materiałów pokryciowych stosowanych w wyrobach tapicerowanych; KZ(A.g)(5)5 wskazad materiały malarsko-lakiernicze stosowane w tapicerstwie; KZ(A.g)(5)6 określid rodzaje klejów stosowanych w tapicerstwie; KZ(A.g)(5)7 rozróżnid półfabrykaty tapicerskie; KZ(A.g)(8)2 nazwad surowce, materiały i półfabrykaty stosowane w tapicerstwie; KS(4)1 analizowad zmiany zachodzące w branży; KS(4)2 podejmowad nowe wyzwania; KS(4)3 wykazad się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy. lanowane zadania Właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych decydujące o ich zastosowaniu w produkcji wyrobów tapicerskich Określ w części pierwszej zadania, jakie materiały podstawowe i pomocnicze występują w wyrobie widocznym na rysunku (zdjęciu, modelu) wskazanym przez nauczyciela. Scharakteryzuj te materiały, podaj właściwości każdego z nich, wskazując przede wszystkim właściwości kluczowe do zastosowania w produkcji wyrobów tapicerowanych. Określ w części drugiej zadania, rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 15

16 1.2. Materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jakich materiałów Ty byś użył do wykonania tego wyrobu tapicerowanego. Uzasadnij swój wybór. Realizacja zadania polega na wypełnieniu karty pracy ucznia. o wykonaniu dwiczenia dokonaj samooceny wykonania zadania w części pierwszej, porównując kartę pracy z wzorcem w pakiecie edukacyjnym dostarczonym przez nauczyciela. W części drugiej własny wybór z wyjaśnieniem zaprezentuj na forum grupy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny byd prowadzone w pracowni technologicznej. Środki dydaktyczne racownię na czas dwiczeo należy wyposażyd w: modele wyrobów tapicerskich, przekroje modeli lub wyrobów, katalogi materiałów stosowanych w tapicerstwie, próbki materiałów wyściółkowych, włókienniczych, tkanin, materiałów drzewnych, materiałów drewnopochodnych, materiałów malarsko-lakierniczych, klejów, okud i akcesoriów, półfabrykatów tapicerskich oraz instrukcje do dwiczeo, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów, karty samooceny. Zalecane metody dydaktyczne metoda tekstu przewodniego, metoda projektu dwiczenia praktyczne. Formy organizacyjne Formy organizacyjne pracy uczniów powinny byd zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy w zespołach do 3 osób, w grupie maksymalnie 15-osobowej. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytao z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyd swym zakresem umiejętności dwiczonych podczas wykonywania zadania. Liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi pozwala określid stopieo opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego zgodnego z planowanym zadaniem i opisem pracy. Kryteriami oceny zadania są: zakwalifikowanie otrzymanego materiału do właściwej grupy materiałów stosowanych w tapicerstwie, przedstawienie jego właściwości i zastosowania, uzasadnienie swojej wypowiedzi. odczas zajęd nauczyciel ma możliwośd oceniania efektów KS w jaki sposób uczniowie analizują zmiany zachodzące w branży, czy wykazują się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy, czy podejmują nowe wyzwania w zakresie poszukiwania innowacyjnych materiałów itp. Na podstawie obserwacji nauczyciel może stwierdzid, którzy z uczniów posiedli i jakie KS. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 16

17 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.2. Materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w tapicerstwie dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Rysunek zawodowy w tapicerstwie Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ(A.g)(6)1 wykonad szkice wyrobów tapicerowanych; Rodzaje rysunków technicznych. KZ(A.g)(6)2 zastosowad zasady doboru kolorystyki w projektowaniu wyrobów Rodzaje pisma technicznego. tapicerowanych; Formaty arkuszy rysunkowych. KZ(A.g)(6)3 odczytad z rysunku kształty i wymiary elementów i wyrobów; Linie rysunkowe. Techniki kreślenia. KZ(A.g)(6)4 sporządzid rysunki techniczne wyrobów tapicerskich; Rodzaje oznaczeo. KZ(A.g)(6)5 wykonad rysunki wykonawcze elementów wyrobów tapicerowanych; Zasady wymiarowania. KZ(A.g)(9)1 rozróżnid podstawowe programy komputerowe stosowane w procesie Tolerancje wymiarowe. produkcji wyrobów tapicerowanych; Oznaczenia graficzne na rysunkach. KZ(A.g)(9)2 zastosowad programy komputerowe do wykonania dokumentacji Rysunki wyrobów, podzespołów, elementów. technicznej wyrobu tapicerowanego; Schematy i szkice techniczne. KS(2)2 dążyd wytrwale do celu; KS(6)1 przejawiad gotowośd do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2 wykorzystad różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. lanowane zadania Materiały i półfabrykaty stosowane w tapicerstwie Rozpoznaj materiały i półfabrykaty stosowane w tapicerstwie na podstawie przedstawionych oznaczeo graficznych. Na podstawie rysunku wpisz w tabelę rodzaje materiałów użytych do wykonania wskazanego wyrobu tapicerowanego. Wykonanie szkiców i rysunków wybranych wyrobów tapicerskich Do wykonania zadania wybierz przykładowy mebel tapicerowany. Dobierz materiały i sprzęt rysunkowy potrzebny do narysowania mebla. Odręcznie naszkicuj mebel, a następnie wykreśl go za pomocą przyrządów kreślarskich lub programu komputerowego w żądanej aksonometrii oraz w rzucie na trzy płaszczyzny. Do dyspozycji masz przybory kreślarskie i stanowisko rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 17

18 1.3. Rysunek zawodowy w tapicerstwie Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego komputerowe odpowiednio wyposażone. Sporządzone rysunki będziesz prezentowad na forum grupy (5 minut) oraz przekażesz w wersji papierowej do oceny. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny byd prowadzone w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym na cztery stanowiska komputerowe). Od nauczyciela oczekuje się umiejętności posługiwania się programami komputerowymi do sporządzania rysunków. Środki dydaktyczne akiet programów biurowych, programy komputerowego wspomagania projektowania (omputer Acided Design), projektor multimedialny, modele części, podzespołów, zespołów oraz wyrobów tapicerowanych, modele podstawowych konstrukcji wyrobów tapicerowanych, modele połączeo stolarskich, okucia, akcesoria, pomoce dydaktyczne do określania i dobierania barw, plansze, przezrocza, foliogramy przedstawiające rzuty aksonometryczne, przekroje, zasady wymiarowania, zasady szkicowania, przykładowe rysunki złożeniowe i wykonawcze wyrobów, aktualna literatura dotycząca rysunku technicznego. Zalecane metody dydaktyczne Dominującą metodą będą dwiczenia. Uczniowie będą otrzymywad zróżnicowane pomoce dydaktyczne do dwiczenia umiejętności prowadzących do sporządzenia rysunków. Dwiczenia będą poprzedzane pokazem z objaśnieniem. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone w grupach do 15 osób. Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Nauka rysunku technicznego to głównie praca indywidualna, jeżeli praca zespołowa to zespoły maksymalnie 2-osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie efektów kształcenia będzie przeprowadzone na podstawie wykonanych rysunków. W ocenie należy uwzględnid następujące kryteria ogólne: czytelnośd wykonanych rysunków, poprawnośd zastosowanych symboli i oznaczeo, odpowiednia grubości linii, prawidłowe wymiarowanie, poprawne przekroje, zaznaczenia i szczegóły itp., oraz sposób prezentacji (układ, czytelnośd, czas), opracowanie graficzne prezentacji i wykorzystanie multimediów. Nauczyciel ma możliwośd oceny efektów kształcenia z grupy KS, przede wszystkim: czy uczeo wytrwale dąży do celu w wyznaczonym czasie zakooczył poprawnie zadanie, czy uczeo doskonali się zawodowo zakooczył poprawnie zadanie przed upływem wyznaczonego czasu oraz jak uczeo wykorzystuje sprzęt komputerowy i multimedialny. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 18

19 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1.4. Wyroby tapicerowane Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeo po zrealizowaniu zajęd potrafi: oziom wymagao programowych Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ(A.g)(8)1 posłużyd się nazewnictwem stosowanym w przemyśle drzewnym dotyczącym klasyfikacji wyrobów tapicerowanych; KZ(A.g)(8)2 nazwad surowce, materiały i półfabrykaty stosowane w tapicerstwie; A.10.1(1)1 rozpoznad wyroby tapicerowane; p A.10.1(1)2 sklasyfikowad wyroby tapicerowane; A.10.1(1)3 rozróżnid części składowe wyrobów tapicerowanych; p A.10.1(1)4 wskazad funkcje, jakie powinny spełniad poszczególne grupy wyrobów tapicerowanych; KS(6)1 przejawiad gotowośd do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2 wykorzystad różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. lanowane zadania Określanie wymagao technicznych i użytkowych dla określonego rodzaju wyrobów tapicerowanych. harakterystyka materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie. harakterystyka wyrobów tapicerowanych. Konstrukcje nośne wyrobów tapicerowanych. Wymagania techniczne i użytkowe wyrobów tapicerowanych. Rodzaje materiałów dekoracyjnych. harakterystyka prac dekoratorskich. Dokonaj analizy wyrobu tapicerowanego wskazanego przez nauczyciela pod kątem jego przeznaczenia. Na podstawie dostępnej literatury wskaż wymagania techniczne i użytkowe niezbędne dla przydzielonego wyrobu tapicerowanego. Nazwij i scharakteryzuj te wzmagania. Zakwalifikuj mebel do odpowiednich grup wg różnych kryteriów podziału mebli tapicerowanych. Wszystkie informacje umieśd w karcie pracy ucznia. Wyniki swojej pracy zaprezentuj na forum klasy, uzasadniając swój wybór. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny byd prowadzone w pracowni rysunku technicznego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery i plotery (po jednym na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, ewentualnie w pracowni komputerowej. Środki dydaktyczne Wybrana pracownia na czas dwiczeo powinna byd doposażona w: modele wyrobów tapicerowanych, instrukcje do dwiczeo, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów oraz katalogi wyrobów tapicerowanych, zestaw norm branżowych itp. Zalecane metody dydaktyczne rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 19

20 1.4. Wyroby tapicerowane Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dział programowy Wyroby tapicerowane i prace dekoratorskie wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody dwiczeo, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędnych do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie i zespołowo. Metodą dominującą powinna byd metoda dwiczeo. Formy organizacyjne Zajęcia powinny byd prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zespoły maksymalnie 3-osobowe, w grupach do 15 osób. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięd edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytao z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyd swym zakresem umiejętności dwiczonych podczas wykonywania zadania. Liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi pozwala określid stopieo opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego zgodnego z planowanym zadaniem i opisem pracy. Kryteriami oceny zadania są: - wskazanie wymagao technicznych i użytkowych dla wyrobów tapicerowanych wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienie rozwiązania zadania w formie wypełnionej karty pracy i zaprezentowanie na forum klasy. Nauczyciel ma również możliwośd oceny efektów KS np. sposób wyboru ucznia prezentującego pracę zespołu, ilośd i jakośd informacji przygotowanych przez zespoły, a porównując te informacje dla kilku zespołów, określa determinację do uczenia się i doskonalenia zawodowego uczniów. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rogram nauczania dla zawodu tapicer o strukturze przedmiotowej 20

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU CUKIERNIK 751201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU UKIERNIK 751201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ` ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU BLACHARZ SAMOCHODOWY 721306 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU BLAHARZ SAMOHODOWY 721306 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 711102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KONSTRUKJI BUDOWLANYH 711102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK EZIEZEŃSTWA I HIGIENY RAY 325509 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ TY SZKOŁY: SZKOŁA OLIEALNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU SRZEDAWA 522301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 28.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RAHUNKOWOŚI 431103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 01.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK EKONOMISTA 331403 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 TY SZKOŁY: Technikum ROGRM NUZNI L ZWOU TEHNIK INFORMTYK, 351203 wersja przed recenzją (wersja robocza) 07.05.2012 1. TY ROGRMU: RZEMIOTOWY 2. ROZJ ROGRMU: LINIOWY 3. UTORZY, REENZENI I KONSULTNI ROGRMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO 311928 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn.30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 5.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY, 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ROLNIK 314207

TECHNIK ROLNIK 314207 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROLNIK 314207 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji Rolniczej w rwinowie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012

w zawodzie operator przemysłu spożywczego Nr programu: 522301 /827[01]/ZSZ, SP/MEN/2006.10.16/ ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie operator przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK, 351103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TYFLOINFORMATYK, 351204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1. w zawodzie. betoniarz zbrojarz

Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1. w zawodzie. betoniarz zbrojarz rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w zawodzie betoniarz zbrojarz Nr programu: 711402/5201/SZ/MEN/1998.04.28/ZSiKZ/2012 opracowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK. 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany. Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203/ KOWEZiU/2012 - modyfikowany Nr dopuszczenia programu: PR-N 19/2012/T Opracowano na podstawie programu autorów: mgr Zbigniew Sobór, mgr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo