Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium"

Transkrypt

1 Zał. nr 4 do ZW STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Język polski B2.2 Nazwa w języku angielskim Polish language B2.2 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Informatyka i zarządzanie Specjalność (jeśli dotyczy):.. Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Kod przedmiotu JZL C Grupa kursów TAK / NIE* Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta (CNPS) Forma zaliczenia Egzamin / zaliczenie na ocenę* Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium zaliczenie na ocenę Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom 3 o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK) X 3 Egzamin / zaliczenie na ocenę* Egzamin / zaliczenie na ocenę* Egzamin / zaliczenie na ocenę* *niepotrzebne skreślić WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Znajomość języka polskiego na poziomie B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego \ CELE PRZEDMIOTU C1. Kształcenie i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dla potrzeb akademickich i zawodowych. C2. Doskonalenie wszystkich sprawności językowych niezbędnych dla dalszego rozwoju językowego. C3. Praca z zagadnieniami języka naukowo-technicznego. C4. Wspieranie pracy własnej. 1

2 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W01 posiada wiedzę związaną z tematami naukowo-technicznymi (specjalistycznymi) oraz środowiskiem pracy, posiada niezbędny zasób słownictwa właściwego dla studiowanej dyscypliny oraz struktur gramatycznych specyficznych dla stylu popularno-naukowego Z zakresu umiejętności: PEK_U01 rozumie główne treści tekstów, wykładów, wystąpień, raportów oraz innych form prezentacji akademickich/zawodowych PEK_U02 czyta ze zrozumieniem teksty o tematyce popularno-naukowej i naukowotechnicznej związanej np. z dyscyplinami naukowymi właściwymi dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie korzystać ze specjalistycznych źródeł obcojęzycznych, w szczególności literatury fachowej PEK_U03 dysponuje odpowiednim do poziomu zasobem środków językowych, aby posługiwać się językiem obcym w międzynarodowym środowisku zawodowym, uczestniczyć w dyskusjach z obcojęzycznymi partnerami, wykonywać obowiązki służbowe itp.; potrafi przygotować i przedstawić prezentację na tematy ogólne lub związane ze swoją specjalizacją PEK_U04 potrafi napisać list formalny ( np. podanie o praktykę, CV, sprawozdanie lub raport) oraz prowadzić korespondencję służbową Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K01potrafi uczyć się i doskonalić swoje umiejętności w ramach koncepcji Uczenia się przez całe życie. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - ćwiczenia Ćw1, Autoprezentacja- dane osobowe, opis osoby: cechy charakteru, porównanie, 6 2, 3 wyrażanie opinii Ćw4,5 Jak żyjemy? - opis warunków życia, wyrażanie zadowolenia i 4 niezadowolenia oraz rozczarowania, opis sytuacji rodzinnej Polaków Ćw6 Wieś i przyroda- życie na wsi, środowisko naturalne, zwierzęta, rośliny 2 Ćw7, Wypowiedzenie- zdanie; wypowiedzenia współrzędnie złożone; strona 6 8, 9 zwrotna Ćw10 Mam do tego prawo!- dyskutowanie, wyrażanie opinii 2 Ćw11, Relacje z ludźmi- wyrażanie życzenia, oczekiwania, powinności, 4 12 opisywanie związków rodzinnych, tworzenie zdań ze spójnikiem żeby w opozycji do że Ćw13 Pieniądze to nie wszystko- rozpoczynanie rozmowy, miary i ilości, 2 Liczba godzin 2

3 Ćw14, 15, 16 Ćw17, 18 Ćw19, 20, 21 Ćw22, 23 Ćw24, 25, 26 Ćw27, 28 Ćw29, 30 pieniądze, opinie na temat wydatków i oszczędzania Środowisko pracy- list motywacyjny, CV, wyrażanie opinii na temat pracy, 6 dyskutowanie, formułowanie uogólnień, przygotowanie ogłoszenia prasowego o poszukiwaniu kandydata do pracy, zawody- prezentacja Święta, uroczystości, tradycje- składanie życzeń i gratulacji, wyrażanie 4 żalu, smutku, współczucia i radości, opowiadanie o świętach i tradycji, święta religijne i państwowe, zdanie współrzędnie złożone i podrzędnie złożone okolicznikowe czasu i miejsca O czym się teraz mówi?- nawiązanie kontaktu w rozmowie i liście, pytanie, 6 środki masowego przekazu, odmiana zaimków przeczących: nikt, nic, żaden, szyk w zdaniu przeczącym z zaimkiem się, przeprowadzenie wywiadu Technika i wynalazki- wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, składanie 4 reklamacji i skargi, opisywanie wynalazków i odkryć oraz ich wykorzystywanie w życiu codziennym, tworzenie imiesłowu przymiotnikowego biernego, tworzenie i wykorzystanie strony biernej, dialogi w punktach usługowych, formułowanie hipotez: Co by było, gdyby... Kultura- wyrażanie upodobania, krytyki i reagowanie na krytykę, kultura 6 wysoka, kultura masowa, rozrywka, miejscownik w wyrażeniach przyimkowych określających przedmiot, o którym się mówi, dialogi, artykuł prasowy, tekst literacki, streszczenie filmu, książki, relacja z wydarzenia kulturalnego Turystyka- zachęcenie i zniechęcenie do różnych form spędzania czasu, 4 opowiadanie o podróżach, lokalizowanie w przestrzeni, wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca, list prywatny, oferta biura podróży W żadnym wypadku!- przebieg rozmowy, relacjonowanie, mowa zależna, 4 odmiana zaimków nieokreślonych i pytających, celownik liczby pojedynczej i mnogiej, wypadek samochodowy, opis przebiegu wypadku, egzamin Suma godzin 60 STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1 Podręcznik(i ) do języka ogólnego i specjalistycznego na poziomie B2 N2 Własne materiały dydaktyczne prowadzącego N3 Materiały kursu e-learningowego N4 Wycieczki dydaktyczne N5 Prezentacje multimedialne N6 Ćwiczenia i zadania gramatyczno-leksykalne N7 Zadania z wykorzystaniem środków audiowizualnych, Internetu, platformy Moodle 3

4 N8 Słowniki, mapy, plakaty itp. N9 Konsultacje OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Oceny (F formująca (w trakcie semestru), P podsumowująca (na koniec semestru) F1 Średnia ocen z prac kontrolnych F2 Ocena z pracy na zajęciach P1 Ocena z testu końcowego P= (F1+F2+P1) :3 Numer efektu kształcenia PEK_W01, PEK_U01,PEK_U02 PEK_U03,PEK_U04 PEK_W01, PEK_U01, PEK_U02, PEK_U03, PEK_U04, PEK_K01 PEK_W01, PEK_U01, PEK_U02, PEK_U04 Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia ocena napisanych prac kontrolnych w semestrze (minimum 1 pisemna praca kontrolna test, kolokwium, sprawdzian, kartkówka) ocena pracy na zajęciach (aktywności np. pracy indywidualnej, w parach, zespołach i wypowiedzi w formie pisemnej lub ustnej) ocena semestralnego testu końcowego sprawdzającego ćwiczone na zajęciach i samodzielnie w domu działania językowe zgodnie z programem realizowanego kursu LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA LITERATURA PODSTAWOWA: [1] Ewa Lipińska, E. Dęmbska Kiedyś wrócisz tu... Kraków, Universitas, 1997 [2] Waldemar Martyniuk Mów do mnie jeszcze. Podręcznik języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 [3] Brygida Rudzka, Zofia Goczołowa Wśród Polakó. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2, Lublin, KUL, 1988 [4] Magdalena Szelc-Mays Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich [5] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, praca zbiorowa pod redakcją naukową Katarzyny Mosiołek-Klosińskiej, Warszawa, Wydawnictwo Felberg SJA, 2001 [6] Urszula Czarnecka, Małgorzata Gaszyńska Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Część 2, Kraków,UJ, 1992 [7] Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych, pod redakcją Marka Zimnaka, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1995 [8] Jasińska A., Szymkiewicz A., Małolepsza M., Polski w pracy + Audio CD i CD- 4

5 ROM, Berlin 2010 [9] Mędak S., Polski raz a dobrze, Lingo, Warszawa 2011 LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: [1] Leszek S. Kolek, Polish culture an historical introduction., Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1997 [2] Barbara Bartnicka, Roxana Sinielnikoff, Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców., Kielce, Wydawnictwo Takt, 1999 [3] Zygmunt Saloni, Czasownik polski. Odmiana. Słownik, Warszawa, Wiedza Powszechna, 2001 [4] Stanisław Mędak, Język polski a'la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców, Kraków, UJ, 1995 [5] (wirtualna wycieczka po polskich miastach) OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) Mgr Marian Górecki, 5

6 MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU Język Polski B2.2 Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Informatyka i zarządzanie Przedmiotowy efekt kształcenia Odniesienie przedmiotowego efektu do efektów kształcenia zdefiniowanych dla kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy)** Cele przedmiotu*** Treści programowe*** Numer narzędzia dydaktycznego*** PEK_W01 (wiedza) T1A_U01 C1,C3 Ćw1,2,3,14, 15,16,13,7,8,9 PEK_U01 T1A_U01,T1A_U06 C1,C3 Ćw4,5,19,20, (umiejętności) 21,6 PEK_U02 T1A_U01, T1A_U06 C1,C2,C3,C4 Ćw22,23,19, 20,21,24,25, 26,27,28,29,30 PEK_U03 T1A_U01, T1A_U02, T1A_U03, C1,C2,C3,C4 Ćw7,8,9,10, T1A_U04, T1A_U06 11,12 N1,N2,N5,N6, N7,N8,N9 N1,N2,N3,N4,N5 N6,N7,N8,N9 N1,N2,N3,N6,N7 N8,N9 N1,N2,N3,N4,N5 N6N7,N8,N9 PEK_U04 T1A_U06 C1,C2,C3,C4 Ćw14,15,16 N1,N2,N3,N5,N6 PEK_K01 (kompetencje) T1A_K01, T1A_U05 C4 Ćw1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24,25,26,27,28, 29,30 N7,N8,N9 N1,N2,N3,N4,N5 N6,N7,N8,N9 ** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia *** - z tabeli powyżej

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA KURSU/GRUPY KURSÓW Nazwa w języku polskim: UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE Nazwa w języku angielskim: LIFE INSURANCE Kierunek studiów (jeśli dotyczy): MATEMATYKA Specjalność

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Wybrane aspekty ubezpieczeń i reasekuracji Nazwa w języku angielskim: Selected Aspects Of Insurance And Reinsurance Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS

Zaliczenie. Zaliczenie na ocenę Dla grupy kursów zaznaczyć X kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS 3 w tym liczba punktów ECTS WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Nazwa w języku polskim: Nazwa w języku angielskim: Kierunek studiów: Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu: Kod przedmiotu Grupa kursów: Zał. nr do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Praktyczne

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin

JĘZYK FRANCUSKI. PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin JĘZYK FRANCUSKI PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU: JĘZYK FRANCUSKI, POZIOM A1, 60 godzin EFEKTY KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO - Poziom A1 CELE: 1. Zapoznanie z właściwą wymową języka francuskiego, intonacją i akcentem.

Bardziej szczegółowo

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć:

Język Angielski. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć: Język Angielski Kod przedmiotu: ANG Rodzaj przedmiotu: ogólny, obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka, Grafika Specjalność (specjalizacja): Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik nr do Uchwały Rady Wydziału Nr 3/000/0 z dnia 9 września 0 r. Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Język obcy lektor wyznaczony przez Studium Języków Obcych 4.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: FIZYKA 2.7 Nazwa w języku angielskim: PHYSICS 2.7 Kierunek studiów: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Specjalność (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Język niemiecki German Kierunek: Rodzaj przedmiotu: do wyboru dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2C Semestr:

Bardziej szczegółowo

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30

TAK / NIE* Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 30 Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Architektura i technologie usług webowych Nazwa w języku angielskim Architecture and Technologies

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m

Profil kształcenia: OGÓLNOAKADEMICKI. Status przedmiotu /modułu: OBOWIĄZKOWY. laboratoriu m Wypełnia Zespół Kierunku Nazwa modułu (bloku przedmiotów): PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa przedmiotu: PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English)

KARTA PRZEDMIOTU. PNJA (Use of English) KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ROK AKADEMICKI 2013/2014 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod przedmiotu Wyszczególnienie Nr strony I/1 Język obcy obowiązkowy język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Grupa kursów. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30

Grupa kursów. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 30 STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ABT Nazwa w języku angielskim: ABS, BUTTOCKS AND THIGHS Stopień studiów i forma: I / II stopień, stacjonarna/ niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1.

Wskazanie grupy przedmiotów (np. przedmiot podstawowy, kierunkowy, specjalnościowy) Rok studiów, semestr: rok 1, semestr 1. I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca: Międzywydziałowe Studium Języków Obcych Kierunek: Specjalność: Poziom: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE OGÓLNOAKADEMICKI STUDIA

Bardziej szczegółowo

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK)

Seminaria terenowe punktów (W) (Ć) (L) (P) (S) (T) ECTSi III 30 2 IV 30 1 V 30 1 VI 30 1 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA (wg KRK) Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.01.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe

Bardziej szczegółowo