Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów"

Transkrypt

1 Wizy studenckie, karty pobytu na podstawie studiów, podjęcie pracy w Polsce przez zagranicznych studentów Projekt Prawa migrantów w praktyce, współfinansowany z Europejskiego

2 Wizy wydawane przez Polskę Wiza narodowa (D) Wiza Schengen (C) Wiza uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu w Polsce przez okres do jednego roku. Okres ważności takiej wizy zależy od celu podróży. Na podstawie krajowej wizy cudzoziemiec może podróżować do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym. Wizę wydaje się maksymalnie na 5 lat. Wiza uprawnia cudzoziemca do pobytu w strefie Schengen do 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie. Wiza wskazuje liczby wjazdu do strefy Schengen w okresie jej ważności, na przykład, 01 jeden wjazd, multiple nieograniczona liczba wjazdów.

3 Legalizacja pobytu w Polsce w celu podjęcia studiów Ubieganie się o wizę studencką Ubieganie się o studencką kartę pobytu Procedura odbywa się za granicą w celu uzyskania informacji na temat procedury uzyskania wizy należy kontaktować się z Konsulatem Polski w kraju pochodzenia cudzoziemca. Procedura odbywa się w Polsce. Dokumenty powinny być złożone w Urzędzie Wojewódzkim (Wydział do Spraw Cudzoziemców) odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.

4 Różnice pomiędzy wizą studencką a kartą pobytu tymczasowego Wiza studencka Studencka karta pobytu Możesz podróżować do innych krajów strefy Schengen do trzech miesięcy w okresie pół roku w celu turystycznym. Możesz pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę tylko w lipcu, sierpniu i wrześniu. Możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce TYLKO w czterech formach: spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Możesz pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę podczas całego okresu ważności karty pobytu (pod warunkiem, że karta pobytu była wydana w związku z podjęciem studiów stacjonarnych). Możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polscy w okresie ważności karty pobytu.

5 Uzyskanie karty tymczasowego pobytu Wniosek powinien być złożony w czasie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce; Wniosek składa się osobiście do urzędu wojewódzkiego; Od cudzoziemca są pobierane odciski palców.

6 Urzędy Wojewódzkie Wydział do Spraw Cudzoziemców Białystok, ul. Mickiewicza3, Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, Gorzów Wielkopolski, ul. Jagiellończyka 8, Katowice, ul. Jagiellońska 25; Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, Kraków, ul. Przy Rondzie 6, Lublin,ul. Spokojna 4, Łódź, ul. Piotrkowska 103, Olsztyn, al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, Opole, ul. Piastowska 14, Poznań, pl. Wolności 17, Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, Szczecin, Wały Chrobrego 4, Warszawa, ul. Długa 5, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1,

7 Dokumenty, wymagane na kartę tymczasowego pobytu (dla studentów studiów dziennych oraz doktorantów) 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wniosek wypełniamy czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami); 4 aktualne zdjęcia; ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu); zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów; dowód uiszczenia wymaganych opłat za studia, jeżeli są odpłatne; dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego; dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;

8 Dokumenty, wymagane na kartę tymczasowego pobytu (dla studentów studiów dziennych oraz doktorantów) dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania (stan na dzień 29 maja 2014 to kwota 800 PLN miesięcznie. Planuje się zmniejszyć tę kwotę do 457 PLN na każdy miesiąc pobytu cudzoziemca w Polsce); bilet lub środki na zakup biletu powrotnego do kraju pochodzenia: 200 zł dla cudzoziemca, który przyjechał z państwa sąsiadującego z Polską; 500 zł dla cudzoziemca, który przyjechał z europejskiego państwa trzeciego; zł dla cudzoziemca, który przyjechał z państwa trzeciego nieeuropejskiego (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej). potwierdzenie opłacenia opłaty skarbowej 340 PLN

9 Ubezpieczenie medyczne Każdy cudzoziemiec powinien posiadać w Polsce ubezpieczenie. Zagraniczny student może dobrowolne ubezpieczyć się w NFZ. W tym celu powinien złożyć odpowiedni wniosek do NFZ we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale NFZ. Cudzoziemiec może również wykupić ubezpieczenie w firmie prywatnej.

10 Okres ważności karty pobytowej Pierwsze zezwolenie jest wydawane na 15 miesięcy. Jeśli rok akademicki czy kurs jest krótszy, zezwolenie wydawane jest na czas jego trwania oraz dodatkowe trzy miesiące. Kolejne zezwolenie może być wydane na okres do trzech lat (nie dłużej jednak niż do czasu zakończenia studiów, wydłużonego o trzy miesiące).

11 Tłumacz przysięgły Wszystkie dokumenty składane do Urzędu Wojewódzkiego muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Lista tłumaczy przysięgłych:

12 Procedura odwoławcza Cudzoziemiec niezadowolony z decyzji wydanej przez wojewodę, może odwołać się do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, poprzez wojewodę, który wydał decyzję. Pisemne odwołanie powinno być złożone w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

13 Karta pobytu w celu odbycia kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w języku polskim Karta pobytu może być również wydana cudzoziemcowi, którzy zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach III stopnia w języku polskim. Aby uzyskać kartę pobytu należy złożyć dokumenty, wymienione na slajdzie 7. Karta pobytu jest wydawana na okres trwania kursu przygotowawczego + 3 miesiące.

14 Karta pobytu a nieukończone studia Cudzoziemiec nie będzie miał możliwości uzyskania kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy jeżeli nie zaliczył roku studiów. Decyzja w tej sprawie zależy od indywidualnej sytuacji cudzoziemca. Jeżeli cudzoziemiec został skreślony z listy studentów, rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie zawiadamia pisemnie o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę pobytu.

15 Różnica pomiędzy kartą pobytu wydaną w związku z podjęciem studiów stacjonarnych a niestacjonarnych (zaocznych/wieczorowych) Karta pobytu wydana w związku z podjęciem studiów stacjonarnych uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy bez zezwolenia na pracę. Karta pobytu wydana w związku z podjęciem studiów niestacjonarnych (zaocznych/wieczorowych) nie uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę. Aby móc pracować na podstawie tej karty, należy uzyskać zezwolenie na pracę.

16 Praktyki w Polsce podczas studiów Wiza studencka Bez zezwolenia na pracę Bez zezwolenia na pracę tylko w lipcu, sierpniu i wrześniu. Pozostałe miesiące wymagane jest zezwolenie na pracę w Polsce. Praktyki bezpłatne Płatne praktyki Karta pobytu tymczasowego na podstawie studiów stacjonarnych Bez zezwolenia na pracę Bez zezwolenia na pracę podczas ważności karty pobytu.

17 Praca w Polsce po ukończeniu studiów Absolwent polskiej uczelni, który ukończył studia stacjonarne w Polsce ma prawo do podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę. Absolwent polskiej uczelni, który ukończył w Polsce studia zaoczne/wieczorowe powinien uzyskać zezwolenie na pracę, aby móc w Polsce pracować.

18 Legalizacja pobytu w Polsce po ukończeniu studiów Zgodnie z nową ustawą o cudzoziemcach, absolwent polskiej uczelni będzie mógł ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu w celu znalezienia pracy. Taka karta będzie wydana na 1 rok.

19 Legalizacja pobytu w Polsce na podstawie polskiego pochodzenia Karta Polaka Zezwolenie na pobyt stały (zezwolenie bezterminowe) Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki: co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej; wykazuje ona swój związek z polskością, w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów.

20 Zezwolenie na pobyt stały wymagane dokumenty 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały; 4 aktualne fotografie; 3 kserokopii ważnego paszportu zagranicznego i oryginał do wglądu; dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (np. ważna Karta Polaka lub dokumenty, potwierdzające polskie pochodzenie); dowód opłacenia opłaty skarbowej (640 PLN).

21 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (zezwolenie bezterminowe) Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (UE) może otrzymać cudzoziemiec, który: przebywał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku legalnie i nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat; posiadał stabilne i regularne źródło dochodów przez ostatnie 3 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku; posiada ubezpieczenie.

22 Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE wymagane dokumenty 4 egzemplarze wypełnionego w języku polskim wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 3 kserokopie ważnego paszportu zagranicznego i oryginał do wglądu; 4 aktualne fotografie; dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany legalny pobyt w Polsce;

23 Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE wymagane dokumenty dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu przez ostatnie 3 lata bezpośrednio przez złożeniem wniosku; tytuł prawny do zajmowanego lokalu (np. meldunek); dokumenty potwierdzające posiadania ubezpieczenia medycznego; opłata skarbowa 640 PLN.

24 Uwaga! Warto pamiętać, że przy ubieganiu się o zezwolenia na pobyt urząd wojewódzki może wymagać dodatkowych dokumentów, potwierdzających okoliczności sprawy. W takim wypadku, urząd przesyła do cudzoziemca pismo na wskazany adres korespondencyjny z prośbą o doniesienie we wskazanym terminie brakujących dokumentów.

25 Nieprzerwany pobyt Pobyt w Polsce uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy. Do pięcioletniego okresu pobytu jest wliczana tylko połowa okresu pobytu cudzoziemca, gdy przebywał w Polsce na podstawie: wizy udzielonej w związku ze studiowaniem; zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z tym, że podjął lub kontynuuje stacjonarne studia wyższe, stacjonarne studia doktoranckie.

26 Dziękuję za uwagę! Infoline: migrant.info.pl /InfoliniaDlaMigrantow newsletter:

27 Pytania / odpowiedzi

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów

Informator dla cudzoziemców. dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Informator dla cudzoziemców dotyczący podejmowania w Polsce nauki i studiów Katarzyna Rowińska, Iwona Zemanek Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ

ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ LUB ZGODY NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec spełniający warunki określone w

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych

Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim. przez studentów zagranicznych Zasady podjęcia studiów w języku polskim w Uniwersytecie Opolskim I Legalizacja pobytu na terytorium RP przez studentów zagranicznych 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub paostwa

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku DO-0132/4/2010 Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku w sprawie: podejmowania i odbywania w Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW STUDIÓW I SZKOLEŃ Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY. Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY Warunki uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Cudzoziemiec może uzyskać w Polsce zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 1),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji Uznając, że powinnością Państwa Polskiego jest umożliwienie repatriacji Polakom, którzy pozostali na Wschodzie, a zwłaszcza w azjatyckiej

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców

Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Agnieszka Kosowicz, Agata Marek Życie w Polsce poradnik dla uchodźców Poradnik został wydany w ramach realizacji projektu Uchodźcy w polskim społeczeństwie współfinansowanego przez Europejski Fundusz na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014

WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa Lublin 2014 WITAJ W POLSCE! Magdalena Tota (red.) Piotr Kostecki Izabela Leraczyk Barbara Wójcik Fundacja Instytut na rzecz Panstwa Prawa Lublin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo