ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 ZASADY REKRUTACJI DLA CUDZOZIEMCÓW NA STUDIA W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2016/17 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji Cudzoziemców na studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, zwanej dalej WSB, na poszczególnych Wydziałach Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz Ekonomicznym w Opolu - i wszystkich oferowanych kierunkach studiów Decyzję o przyjęciu na studia pierwszego i drugiego stopnia podejmuje Dziekan właściwego Wydziału, chyba że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym lub statut WSB stanowią inaczej. 2. Przyjęcia na studia podyplomowe określają zasady rekrutacji na studia podyplomowe w danym roku akademickim, na który jest prowadzona rekrutacja. 3. W przypadku rekrutacji na Wydziale Finansów i Zarządzania na kierunek Zarządzanie: studia pierwszego stopnia, stacjonarne na specjalności Business Administration, studia drugiego stopnia, niestacjonarne na specjalności International Management, decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora. 4. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do powołanej przez Rektora Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od dnia od dnia doręczenia decyzji przyjętemu. 5. Od decyzji Dziekana przysługuje odwołanie do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji przyjętemu. 6. Decyzja Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest ostateczna. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Rektora w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. II. DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM 3 1. W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą dokumenty wymienione poniżej: a. Paszport lub dowód osobisty (jeśli Kandydat posiada) b. Wizę, kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcy nie posiadający uprawnień do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą 1

2 złożyć odrębne oświadczenie deklarując bezzwłoczne ubieganie się o wizę po otrzymaniu od WSB promesy przyjęcia na studia. c. Polisę ubezpieczeniową (jeśli jest posiadana) lub kartę ubezpieczeniową (jeśli jest posiadana); w przypadku braku tych dokumentów - Oświadczenie o przystąpieniu do NFZ (wymagane jest złożenie w Dziekanacie WSB kopii umowy wraz z kopią opłaconej pierwszej składki w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kształcenia). d. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku i formie kształcenia e. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego jeśli jest posiadany f. Dokument poświadczający znajomość języka angielskiego jeśli jest wymagany i jeśli kandydat go posiada g. Zaświadczenie o złożeniu wniosku o nostryfikację jeśli jest wymagane h. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące wg Zasad Rekrutacji na studia wyższe oraz studia podyplomowe w danym roku akademickim, na który jest prowadzona rekrutacja i. w przypadku niepełnoletnich Cudzoziemców oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego - zgodę na podjęcie studiów i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia j. kopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej (jeśli obowiązuje) 2. Aby dokonać zapisu na studia pierwszego stopnia, poza dokumentami wymienionymi w punkcie 1 niniejszego paragrafu, wymagane jest dodatkowo świadectwo lub inny dokument uzyskany w Polsce lub uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo. Wyżej wymienione świadectwo lub inny dokument musi spełnić następujące kryteria: 2.1. Świadectwo wydane za granicą powinno być zalegalizowane lub opatrzone apostille 2.2. Świadectwo uzyskane za granicą może zostać uznane w celu podjęcia studiów pierwszego stopnia bądź jednolitych magisterskich w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, bądź w przypadku braku umowy w drodze nostryfikacji zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Nostryfikacji świadectw dokonuje Kurator Oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca: Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław, tel. (71) Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, Opole, tel. (77) Nostryfikację świadectwa Cudzoziemiec zobowiązuje się złożyć w Dziekanacie WSB w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru. 2.3 Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje się dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich. 2

3 3. Aby dokonać zapisu na studia drugiego stopnia lub studia podyplomowe wymagane są dodatkowo, poza dokumentami wymienionymi w punkcie 1 niniejszego paragrafu: 3.1 Dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia w Polsce, bądź dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Dyplom i dokumenty wystawione za granicą muszą być zalegalizowany lub opatrzony apostille. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez Cudzoziemca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub Cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o Cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym poziomie kształcenia, składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu. 3.2 Dokumenty pozwalające ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument). 3.3 Dodatkowo dla osób zapisujących się na studia drugiego stopnia wymagane są dokumenty z punktu 2 niniejszego paragrafu. 4. Oryginały i kopie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji Wszystkie dokumenty wymagane w procesie rekrutacji w 3 poza pkt. 1 d muszą być złożone w postaci czytelnych kopii, w wypadku dokumentów dwustronnych wymagane są kopie obustronne. Warunkiem przyjęcia kopii dokumentu jest przedłożenie do wglądu jego oryginału lub kopii potwierdzonych notarialnie. 5. Tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych Świadectwa i dyplomy oraz powiązane z nimi dokumenty i zaświadczenia muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. 6. Poświadczenia świadectw i dyplomów Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do wymagania od kandydata następujących dokumentów: a. oficjalnej opinii z ministerstwa, któremu podlega szkolnictwo wyższe w danym kraju lub innej jednostki administracji państwowej o tym, że dyplom uzyskany za granicą uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wystawienia b. poświadczenia zgodności dokumentu z miejscem jego wystawienia c. kopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, na podstawie którego kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego za granicą, o uznanie którego się ubiega 3

4 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów W wypadku gdyby Cudzoziemiec nie miał możliwości uzyskania w swoim kraju zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w punkcie 1.d niniejszego paragrafu, wymagane jest osobiste oświadczenie Cudzoziemca o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym podjęcia kształcenia na wybranych studiach i kierunku w WSB. Ponadto jest on zobowiązany do złożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza w Polsce w terminie nie później niż do ostatniego dnia rekrutacji danego roku akademickiego. 8. Poświadczenie znajomości języka angielskiego O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności anglojęzycznej Business Administration mogą się ubiegać osoby, które spełnią jedno z poniższych wymagań: a. uzyskały na świadectwie dojrzałości (tzw. stara matura) ocenę co najmniej dobrą z języka angielskiego uzyskaną w ramach egzaminu maturalnego zdawanego w Polsce b. uzyskały co najmniej 60 % punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym przeprowadzonym w Polsce c. posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego: TELC-B1, UCLES- PET, IELTS-40, TOEFL-50 d. uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym były w języku angielskim e. uzyskały pozytywną ocenę znajomości języka angielskiego w wyniku przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego ustalonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie na specjalności International Management mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków: a. posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego potwierdzający stopień znajomości j. angielskiego na poziomie B2 b. są absolwentami na kierunku Filologia (angielska) c. uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych, na których językiem wykładowym był j. angielski d. przedłożą dokument z zakładu pracy iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski e. przedłożą dokument iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim f. uzyskały pozytywną ocenę znajomości języka angielskiego w wyniku przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego ustalonego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną 9. Poświadczenie znajomości języka polskiego O przyjęcie na studia prowadzone przez WSB w języku polskim mogą się ubiegać Cudzoziemcy, którzy spełnią jedno z poniższych wymagań: a. Ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim. b. Przedłożą certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. c. Uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim: 4

5 W przypadku studiów pierwszego i drugiego stopnia potwierdzenie wydaje Dziekan WSB lub z jego upoważnienia Prodziekani, na podstawie przeprowadzanego testu sprawdzającego znajomość języka polskiego podczas rekrutacji na studia. W przypadku uzyskania oceny poniżej 5 punktów Cudzoziemiec może zostać skierowany na semestralny kurs języka polskiego, płatny zgodnie z Regulaminem Opłat obowiązującym w danym roku akademickim, na który trwa rekrutacja. W przypadku nie zaliczenia kursu języka polskiego Cudzoziemiec nie będzie mógł kontynuować nauki na studiach. W przypadku studiów podyplomowych potwierdzenie wydaje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych Regulacje dotyczące dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji określone są w rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego wydanym na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 2. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych uzyskane zagranicą rozpatrywane są w oparciu o art. 191a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. 3. Cudzoziemcy mogą podejmować oraz odbywać studia zgodnie z art. 43 Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyjmowania i odbywania przez Cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych oraz pracach rozwojowych z 12 października 2006 r Dokumenty, o których mowa w 3, kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na studia podyplomowe mogą składać w okresie rekrutacji letniej w Wydziale Finansów i Zarządzania we Wrocławiu oraz w Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu w okresie od 1 kwietnia do 15 października 2016 roku. 2. Konwent może ustalić dodatkowe terminy rekrutacji Wysokość opłat dla Cudzoziemców określa Konwent. III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 1. Cudzoziemcy na studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc, o którym mowa w Warunkiem wpisania na listę studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest: a. złożenie wymienionych w 3 dokumentów b. przyjęcie na studia na podstawie decyzji, o której mowa w 2 5

6 c. podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia d. złożenie ślubowania. 3. Przyjęcia na studia podyplomowe określają Zasady Rekrutacji na Studia Podyplomowe w danym roku akademickim, na który trwa rekrutacja Konwent w terminie do 30 kwietnia roku akademickiego, na który jest prowadzona rekrutacja, określa limit miejsc na poszczególnych kierunkach i formach studiów pierwszego i drugiego stopnia. 2. Decyzje o ewentualnych przesunięciach wolnych miejsc między poszczególnymi kierunkami podejmuje Dziekan Wydziału. 3. W przypadku studiów podyplomowych w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zasadami rekrutacji na wniosek Dyrektora Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń, Konwent może zwiększyć limity przyjęć. IV. OPŁATY ZA STUDIA DLA CUDZOZIEMCÓW 9 1. Wysokość opłaty za studia pierwszego i drugiego stopnia dla Cudzoziemców określają odrębne uchwały Konwentu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat znajdują się w Regulaminie Opłat. 2. Cudzoziemiec zapisujący się na studia podyplomowe dokonuje płatności zgodnie z Regulaminem Opłat Studiów Podyplomowych. 3. Cudzoziemiec ma prawo do wnoszenia opłat na innych zasadach niż określone Uchwałą Konwentu w szczególnych przypadkach, po otrzymaniu zgody Dziekana lub Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. 4. Czesne jest wnoszone na rachunek bankowy Uczelni. 5. W wypadku gdyby Cudzoziemiec na studia potrzebował promesę o przyjęciu na studia do WSB w celu ubiegania się o wizę studencką, Uczelnia wystawi taką promesę pod warunkiem złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Decyzję o wydaniu zaświadczenia wydaje Dziekan WSB lub osoba przez niego upoważniona. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 10 Zasady rekrutacji nie dotyczą rekrutacji na studia wyższe i podyplomowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 11 Zasady Rekrutacji wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia przez Konwent. 6