Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR"

Transkrypt

1 Nr 2/2014 (3) Migracje Współpraca miast na rzecz migracji Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski

2 Magazyn Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. afiliowanego ośrodka szkoleniowego UNITAR Nr 2/2014 (3) SPIS TREŚCI Fotografia na okładce dduchon (Daniel Duchon) Migracje Od redakcji NA TEMAT KATO VAN BROECKHOVEN Współpraca miast na rzecz migracji IZABELA SZEWCZYK Nowe, lepsze prawo dla cudzoziemców SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Dr KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Rozmowa z Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim MARZENA WOŹNIAK-TROJANOWSKA, Dr KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Wpływ migracji na rozwój zrównoważony STUDIUM PRZYPADKU ROBERT LEONOWICZ Społeczne konsekwencje nielegalnej imigracji do Polski Dr KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Rozmowa z Saschą Fahrbach WIEM JAK... CIFAL Płock Rozmowa z Enkhbaatar Dambandarja, prezesem MON-POL Płock Dr DOMINIKA DZWONKOWSKA Migracje klimatyczne CIFAL Płock Plan zrównoważonego transportu miejskiego (SUMP) ENDURANCE WYDARZENIA CIFAL Płock Kalendarz wydarzeń sieci CIFAL 2014 REDAKCJA Dr Krzysztof Buczkowski redaktor naczelny Marzena Woźniak Trojanowska konferencje i szkolenia Piotr Kawałkowski marketing i promocja Małgorzata Przygodzka współpraca i sekretariat redakcji Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i redagowania. PROJEKT GRAFICZNY Łukasz Aleksandrowicz WYDAWCA Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. ul. Kościuszki 8/3, Płock tel./fax: ISSN

3 Migracje Od redakcji Dr KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Na przestrzeni dziejów ludzie wykazywali różnorodną skłonność do zmiany miejsca zamieszkania. Mobilność ludności była i jest determinowana wieloma czynnikami, poczynając od społecznych i ekonomicznych, poprzez polityczne, na coraz bardziej popularnych ostatnio zdrowotnych czy klimatycznych kończąc. Ostatnie dekady to przede wszystkim intensywne migracje o podłożu ekonomicznym, wynikające z coraz większej aktywności w poszukiwaniu miejsc gwarantujących satysfakcjonujące warunki życia. Polska, z uwagi na coraz lepszą sytuację gospodarczą, jest już nie tylko istotnym punktem tranzytowym dla podróżujących do Europy Zachodniej, ale staje się również miejscem docelowym wielu migrantów. Imigranci, zwłaszcza zza naszej wschodniej granicy, docierają już nie tylko do największych polskich miast, w których najłatwiej znaleźć pracę, ale także do gmin typowo rolniczych, gdzie lokalne oferty pracy nie znajdują uznania w oczach Polaków. By lepiej zrozumieć obserwowane zjawiska i tendencje, bieżący numer w całości poświęciliśmy MIGRACJOM. Od 1 maja 2014 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), określające zasady i warunki przebywania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wjazd, pobyt, przejazd, wyjazd), tryb postępowania oraz organy właściwe w tych sprawach. Wprowadzenie zmian wiąże się także z potrzebą pełnej implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/115/ WE oraz postanowień szeregu innych aktów prawa Unii Europejskiej. Przepisy ustawy wprowadzają nowe rozwiązania dotyczące m.in.: zezwolenia na pobyt czasowy, zasad składania wniosków o wizę oraz zasad udzielania zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach. Sytuację imigrantów, tak w Warszawie, jak i w całym województwie mazowieckim, a także wagę wdrażanych regulacji przybliża w wywiadzie wojewoda Jacek Kozłowski. Migracje to zjawisko wielowymiarowe i z uwagi na przenikanie się niekiedy dość odmiennych kultur, wymaga specyficznego zarządzania powstałą różnorodnością. Dostrzegając istotę problemu UNITAR przygotował Program migracyjny, który w tym numerze przybliża Kato Van Broeckhoven. Niestety, migracje nie zawsze odbywają się w oparciu o legalne procedury, dlatego warto zapoznać się również z materiałem dotyczącym skali i skutków nielegalnej migracji, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ponadto w przygotowanym wyborze tekstów zachęcam do lektury wywiadów z cudzoziemcami, którzy wybrali nasz kraj jako miejsce swojego życia, by poznać ich opinię na temat Polski i Polaków, dostrzeżonych przez nich wad i zalet. Świat staje się coraz mniejszy, już nie tylko ze względu na globalną łączność i teleinformatykę, ale także dzięki coraz tańszym i szybszym środkom podróżowania, zatem od naszej zdolności akceptacji i rozumienia zróżnicowania kulturowego innych nacji zależeć będzie jakość wspólnej, zrównoważonej koegzystencji. Migracje 3

4 NA TEMAT Współpraca miast na rzecz migracji Zarządzanie różnorodnością w XXI wieku KATO VAN BROECKHOVEN Zdecentralizowany Program Współpracy, UNITAR W 1950 roku 309 milionów ludzi w krajach rozwiniętych mieszkało w miastach, ale szacuje się, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 3,9 miliarda 1. Po raz pierwszy w historii ludzkości więcej ludzi mieszka w miastach niż na obszarach wiejskich oraz obecnie obserwowana jest największa fala migracyjna w historii 2. Nie jest zaskoczeniem fakt, iż to miasta są głównym miejscem migracji, ponieważ wiąże się to z licznymi korzyściami ekonomicznymi, jak również z szansą na wyższy status społeczny. Konsekwentnie wzrasta znaczenie roli, jaką odgrywają władze lokalne i regionalne w odniesieniu do kluczowych wyzwań związanych z migracją: integracja, edukacja, opieka zdrowotna, dostęp do podstawowych usług społecznych. Miasta odgrywają również znaczącą rolę w umacnianiu relacji społecznych w kraju pochodzenia. W większości miast i regionów migranci mają dostęp do podstawowych praw, dóbr i usług. Jeśli władze lokalne są blisko ludzi, mają bezpośredni wpływ na kształtowanie procesów integracji imigrantów i są zdolne osiągać zamierzone cele, także w sytuacjach, gdy oficjalne stanowisko rządów jest kwestionowane 3. Dla Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNI- TAR wyzwania zmieniającego się świata są bardzo ważne, w związku z tym stworzono specjalny program dedykowany kwestiom mobilności osób (Human Mobility Programme). Od 1990 roku w ramach tego programu, który jest aktywnie wspierany przez rządy i innych partnerów, przeszkolonych zostaje ok. 25 tys. beneficjentów rocznie. UNITAR jako lider projektu inicjuje dialog oraz koordynuje Szanghaj (Chiny) Foto CIFAL Płock 4 Nr 2/2014

5 NA TEMAT sesje szkoleniowe dotyczące migracji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Program rozwija, dostarcza aktualną wiedzę w ramach szkoleń bezpośrednich bądź e-learningowych, dedykowanych przedstawicielom władz i samorządów 4. Podnoszenie świadomości w dziedzinie migracji i różnorodności Niezaprzeczalny jest fakt, iż migracje budzą również strach i niepokój, gdyż postawy wobec migrantów kształtowane są głównie przez opinię publiczną i media, które często dezinformują odbiorców np. o rzeczywistym rozmiarze migracji. Z tego też powodu UNITAR stworzył Platformę Szkoleniową dot. Mobilności Osób (LPHM), stanowiącą część szerszego programu dot. migracji, w ramach którego zorganizowano szkolenie pn. Społeczne postrzeganie migrantów, zarządzanie strategią komunikacji i współpraca z mediami w Antwerpii (Belgia) w dn maja 2013 r. LPHM jest światową platformą szkoleniową służącą wzmocnieniu rządów, zarówno tych lokalnych, regionalnych, jak i centralnych, w zarządzaniu migracją i mobilnością ludzi poprzez prestiżowe szkolenia: e-learningowe, bezpośrednie bądź mieszane. Szkolenie, które odbyło się w Antwerpii we współpracy z rządem flamandzkim, zaprosiło do udziału stu przedstawicieli lokalnych i regionalnych władz, m.in. z Republiki Południowej Afryki, Senegalu, Polski, Ekwadoru, Korei Południowej i Belgii. Podczas szkolenia LPHM została użyta, specjalnie opracowana przez UNITAR, metodologia City Share, służąca wymianie wiedzy i dobrych praktyk (http://www.unitar. org/human-mobility-programme). LPHM poprzez światową sieć centrów szkoleniowych CIFAL pragnie dotrzeć do jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalnego i dzięki współpracy z nimi sprostać światowym wyzwaniom. Od 2012 roku migracje są jednym z priorytetów szkoleniowych w centrach szkoleniowych CIFAL. W związku z tym również przedstawiciele CIFAL Płock uczestniczyli w szkoleniu LPHM pn. Społeczne postrzeganie migrantów, zarządzanie strategią komunikacji i współpraca z mediami, czego efektem jest przygotowanie konferencji Rola mediów w kształtowaniu wizerunku migrantów, która odbędzie się w Płocku w dniu 15 maja 2014 roku. Podczas konferencji CIFAL Płock zostanie zaprezentowana m.in. nowa Ustawa o cudzoziemcach, która wchodzi w życie 1 maja 2014 r. Definiuje ona na nowo zasady zezwolenia na pobyt czasowy, wprowadza jednolite postępowanie o zezwolenie na pobyt stały i pracę w Polsce 5. Nie zmienia ona zasadniczo modelu polskiej polityki migracyjnej, aczkolwiek należy pozytywnie ocenić szereg polskich rozwiązań dotyczących migracji, zwłaszcza w okresie, kiedy to w większości krajów europejskich nacjonalizm i populizm wymusza zaostrzenie polityki dotyczącej migrantów 6. Przykładem może być Szwajcaria, gdzie podczas ogólnonarodowego referendum mieszkańcy opowiedzieli się przeciw masowej integracji i wprowadzili znaczne ograniczenia przeciw imigrantom, co dziwi szczególnie, gdyż aż jedna czwarta mieszkańców tego kraju to właśnie imigranci 7. Wygląda również na to, iż teraz, bardziej niż kiedykolwiek, miasta odgrywają istotną rolę w kształtowaniu opinii o imigrantach i eliminowaniu potencjalnych obaw dotyczących różnorodności. Lokalna polityka wzajemnej współpracy pozytywnie wpływa na promowanie i informowanie opinii publicznej o korzyściach wynikających z migracji. Ponadto nie bez znaczenia jest rola mediów, gdyż mogą one nie tylko informować, ale również wspierać nowe innowacyjne polityki dotyczące tego zagadnienia 8. Współpraca z mediami wydaje się korzystna zwłaszcza wtedy, gdy różnorodność jest negatywnie odbierana przez społeczeństwo. Komunikacja powinna być ukierunkowana na przeciwdziałanie segregacji, natomiast władze lokalne powinny być zaangażowane w promowanie różnorodności oraz wspieranie promigracyjnej polityki oraz działać na rzecz integracji migrantów ze społecznością lokalną 9. Postrzeganie roli migrantów ma wpływ na przestrzeganie ich praw oraz tworzenie miejsc dla ich prawidłowego rozwoju. Powinni być odbierani jako ludzie z ogromnym potencjałem, który można wykorzystać, a nie jako ci, którzy korzystają jedynie z zasiłków socjalnych. Jak zauważył Doug Saunders, miasta przyjmujące cudzoziemców powinny być miejscem, gdzie następuje przejście z nędzy do klasy Migracje 5

6 NA TEMAT Foto Piotr Kowalewski Antwerpia (Belgia) średniej, gdzie marzenia, wartości nowego pokolenia są realizowane. Uznanie praw migrantów lub jakiejkolwiek innej mniejszości ma większe szanse powodzenia, gdy potrafimy integrować się z różnorodnością, tworzyć wspólną sztukę, kulturę i historię 10. Z naszego doświadczenia wynika, iż władze są w stanie lepiej zrozumieć i wesprzeć prawa migrantów, jeśli inne miasta z sukcesem wcielają innowacyjne podejście do migracji. Najefektywniejszym sposobem dotarcia do administracji publicznej jest przedstawienie prawidłowo funkcjonującej społeczności, gdzie prawa migrantów są respektowane 11. UNITAR odgrywa ważną rolę w prowadzeniu światowego dialogu nt. migracji i rozwoju, a efektem tego będzie także I Prezydenckie Forum o Migracji, Mobilności i Rozwoju (Barcelona, czerwca 2014 r.), które ma służyć wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami. Forum zostało zainicjowane przez Prezydenta Barcelony, Xaviera Triasa Vidal de Llobatera podczas ONZ-owskiego Dialogu Wysokiego Szczebla nt. Migracji i Rozwoju, który odbył się w Nowym Jorku w październiku 2013 r. Partnerami spotkania są Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), Uniwersytet Narodów Zjednoczonych (UNU), Wspólna Inicjatywa UE-ONZ dot. Migracji i Rozwoju (EC-UN JMDI), Bank Światowy KNOMAD. Wśród zaproszonych 50 prezydentów z całego świata, zostaną wyłonieni lokalni i regionalni liderzy, którzy będą wspierać główne wyzwania dotyczące migracji i rozwoju w ich regionie, dzięki czemu będą tworzyć nową wizję rozwoju dla miast Nr 2/2014

7 NA TEMAT Europejski Komisarz ds. Polityki Regionalnej Johannes Hahn twierdzi, iż Europa nie może sprostać obecnym wyzwaniom bez aktywnego zaangażowania miast. Są one kluczowe w osiągnięciu ambitnych planów Europa Myśląc o środowisku, gospodarce lub spójności społecznej jeśli nie będziemy potrafili odpowiednio zarządzać zrównoważonym rozwojem w naszych miastach, nie będziemy w stanie podołać innym światowym wyzwaniom 13 Niestety, zauważalny jest brak politycznej chęci i solidarności wśród liderów lokalnych, aby wzmocnić migrację w XXI wieku, a tylko dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy zmienić podejście społeczności lokalnej do migrantów 14. Kluczowe staje się zatem wsparcie liderów lokalnych, którzy w swoich rzeczywistych działaniach będą popierać prawa migrantów, wierząc, iż dzięki nim następuje m.in. wzrost gospodarczy, a to daje możliwości dalszego rozwoju; gdyż zadaniem władz jest myśleć perspektywicznie, planować i tworzyć nową wizję rozwoju zarządzanych przez nich miast 15. Więcej informacji dot. Programu Mobilności Osób można znaleźć na org/ldp/human-mobility-programme. 1 UNFPA, State of the World Population 2007: Unleashing the Potential of Urban Growth, Douglas Saunders, Arrival Cities: How the Largest Migration in History is Reshaping our World, Good Ideas from Successful Cities Report (September 2012), Cities of Migration Report, Maytree Foundation, citiesofmigration.org, p.12 4 Thouez, Human Development and Human Rights: Challenges for International Migration Policies, IV International Forum on Migration and Peace, New York City, June UNITAR s Learning Platform on Human Mobility (LPHM) Course on Addressing public perceptions of migrants, mastering communication strategies and partnering with the media, May Outcome Document available on: unitar.org/four-corners-world-gathered-antwerpfirst-course-unitar-s-learning-platform-humanmobility 7 cfm?id_items= right-wing-populists-stand-to-benefit-from-euimmigration-concerns-a html 9 swiss-referendum-immigration-quotas 10 UNITAR Expert Meeting on The Learning Platform on Human Mobility: Capacity Development for Local Leaders, 9-10 July 2012, Antwerp, Outcome Document available on: https://www.unitar.org/ldp/ strengthening-local-governance 11 Thouez, Human Development and Human Rights: Challenges for International Migration Policies, IV International Forum on Migration and Peace, New York City, June Reflected in, for example, the UNESCO-IOM Migration Museums Initiative : org/new/en/social-and-human-sciences/themes/ international-migration/projects/unesco-iom-migration-museums-initiative/ 13 pdf UNITAR Expert Meeting on The Learning Platform on Human Mobility: Capacity Development for Local Leaders, 9-10 July 2012, Antwerp, Outcome Document available on: https://www.unitar.org/ldp/ strengthening-local-governance Migracje 7

8 NA TEMAT Nowe, lepsze prawo dla cudzoziemców IZABELA SZEWCZYK Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 1 maja 2014 r. wchodzi w życie zupełnie nowy akt prawny dotyczący cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Polski. Ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650) ze względu na swą objętość i strukturę redakcyjną liczy sobie 522 artykuły i jest podzielona na działy i rozdziały można śmiało nazwać Kodeksem cudzoziemców. Założeniem nowej ustawy było wprowadzenie ułatwień dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój pobyt na podstawie innej przesłanki. Z górą 10 lat, które minęły od uchwalenia poprzedniej ustawy o cudzoziemcach, tj. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, spowodowało również konieczność podjęcia wysiłku uporządkowania i uproszczenia tekstu przepisów. Bardzo liczne nowelizacje, jakim w tym czasie poddawana była ustawa, sprawiły że stała się ona trudna do zrozumienia przez cudzoziemców oraz stosowania przez urzędników. Rozwiązania prawne i instytucjonalne nowej ustawy korespondują z założeniami dokumentu Polityka migracyjna Polski, stan obecny i postulowane działania, który został przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r. Ustawa dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych. Najistotniejsze zmiany i nowości, które obowiązywać będą od 1 maja br. to: wprowadzenie jednej decyzji na pracę i pobyt Taki rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy oznacza, że zainteresowany pracą cudzoziemiec składać będzie do wojewody jeden wniosek, w efekcie czego uzyska jeden dokument potwierdzający zezwolenie na pracę i pobyt na podstawie karty pobytu. Składanie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przez pracodawcę pozostanie oczywiście możliwe, ale wyłącznie w przypadku, gdy cudzoziemiec wjeżdżać i przebywać będzie w naszym kraju na podstawie wizy. Pod tym względem procedura przypomina tę stosowaną wobec cudzoziemców objętych Niebieską Kartą UE, rejestrowaną w przypadku cudzoziemców zatrudnianych w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji. wydłużenie z 2 do 3 lat maksymalnego wymiaru zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców Konkretna i praktyczna korzyść dla cudzoziemca, który zyskuje dokument na dłuższy okres. rezygnacja z 45-dniowego terminu na złożenie wniosku o pobyt czasowy na rzecz elastyczniejszej formuły, tj. w czasie legalnego pobytu 8 Nr 2/2014

9 NA TEMAT Zmiana może wydawać się drobna i techniczna, ale w rzeczywistości to ogromna ulga zarówno dla cudzoziemców, jak i pracowników wojewody. Nie złożenie wniosku najpóźniej na 45 dni przed upływem ważności poprzedniego tytułu pobytowego (karta pobytu, wiza) niejednokrotnie oznaczało konieczność wyjazdu z Polski i to bez względu na ilość dni spóźnienia. Przepis nowej ustawy daje możliwość złożenia wniosku nawet ostatniego dnia legalnego pobytu. rezygnacja z wymogu składania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu jako braku formalnego wniosku Dotychczas niezłożenie dokumentu w terminie powodowało pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Cudzoziemcy często zgłaszali problemy z zawarciem umowy najmu. Zgodnie z nowym aktem prawnym wystarczające będzie wykazanie, że ma się zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce. ułatwienia dla studentów Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy dla studentów wydawane będzie na 15 miesięcy. W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce krócej niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie udzielane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo na 3 miesiące. Kontynuujący studia na kolejnych latach otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy do 3 lat (do tej pory możliwe było wydanie zezwolenia tylko na rok). Ułatwienia skierowane zostały również do cudzoziemców absolwentów polskich uczelni wyższych. Będą oni mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na rok, jeśli będą poszukiwać pracy w Polsce. Chicago (USA) Foto CIFAL Płock Migracje 9

10 NA TEMAT Zapoznając się z nowymi przepisami warto również zwrócić uwagę na inne rozwiązania, które w istotny sposób zmieniają procedurę wydawania zezwoleń na pobyt dla cudzoziemca: obowiązek osobistego złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski; pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt. Wymóg osobistego złożenia wniosku przez cudzoziemca jest nowością. W dotychczasowych regulacjach prawnych cudzoziemiec osobiście musiał jedynie stawić się w urzędzie po odbiór karty pobytu. Od początku maja br. taka obligatoryjna wizyta czeka go również na początku procedury. Dodatkowo zobowiązany on został nową ustawą do złożenia odcisków linii papilarnych. Brak złożenia odcisków linii papilarnych skutkować będzie odmową wszczęcia postępowania. Warto jednak pamiętać, że odciski linii papilarnych pobierane są wyłącznie na potrzeby personalizacji karty pobytu. Oznacza to, że po odebraniu przez cudzoziemca karty pobytu, co odznaczane będzie w systemie informatycznym Pobyt, linie papilarne z systemu będą automatycznie wykasowywane. Ponieważ ta cecha biometryczna nie będzie przechowywana w SI Pobyt, warto podkreślić, że każda wymiana karty pobytu wiązać się będzie z ponownym poddaniem się temu obowiązkowi. W przypadku postępowań administracyjnych, niezakończonych do dnia wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach decyzją ostateczną i wszczętych przed tym dniem, będą stosowane dotychczasowe przepisy. Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przygotowuje się do wejścia w życie nowej ustawy w sposób wielostronny. Priorytetem jest informacja dla klienta. Opracowane zostały nowe materiały informacyjne (ulotki, plakaty, broszury) oraz układ i zawartość informacji dla cudzoziemca na stronie internetowej Urzędu, Wojewoda Mazowiecki włącza się ponadto w ogólnopolską kampanię informacyjną prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców Polska. Tu mieszkam, która ma pomóc dotrzeć z informacją o nowych przepisach do jak najszerszego grona zainteresowanych osób. Od marca 2014 r. przeprowadzono serię szkoleń dla urzędników. Pod koniec kwietnia br. planowane jest spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą prawną dla cudzoziemców. Natomiast w pierwszej połowie czerwca br. w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców odbędzie się Dzień otwarty, podczas którego jedną z atrakcji będą prelekcje w języku polskim, angielskim i rosyjskim dotyczące nowych przepisów. Nowe przepisy to również konieczność zmian organizacyjnych, a co za tym idzie wielu procesów realizowanych w Wydziale. W ich ramach utworzony został nowy Oddział, który prowadzić będzie postępowania administracyjne w zakresie wspólnej decyzji na pracę i pobyt, tj. Oddział Legalizacji Pobytu i Pracy. Ponadto utworzono kilkanaście stanowisk do pobierania odcisków linii papilarnych, które będzie można złożyć już w momencie składania wniosku W razie pytań lub wątpliwości dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w naszym kraju zachęcam do korzystania z informacji na stronie oraz pod numerami informacji telefonicznej Wydziału Spraw Cudzoziemców: , Nr 2/2014

11 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE Migracje prorozwojowe Z JACKIEM KOZŁOWSKIM, WOJEWODĄ MAZOWIECKIM rozmawia KRZYSZTOF BUCZKOWSKI KRZYSZTOF BUCZKOWSKI Migracje to zjawisko coraz powszechniej występujące we współczesnej gospodarce światowej. Dotyczy również naszego kraju, a należy pokreślić, że po akcesji z Unią Europejską atrakcyjność Polski w odbiorze cudzoziemców istotnie wzrosła - nie tylko jako kraju tranzytu, ale również jako docelowego miejsca nauki, zatrudnienia, a nawet stałego osiedlenia. Czy i w jakim stopniu dotyczy ono województwa mazowieckiego, gdzie przybywa i żyje najwięcej imigrantów? Foto Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie JACEK KOZŁOWSKI Wzrost mobilności ludzi jest elementem szerszego zjawiska, jakim jest globalizacja i niewątpliwie wiąże się z większą dostępnością do środków transportu, a w samej Unii Europejskiej wynika z polityki otwartych granic. Przecież nie jesteśmy już tak szczelnie oddzieleni jak kiedyś granicami od krajów sąsiednich. Podróżujemy na dowód osobisty, a i paszport możemy uzyskać bez trudu. Moje pokolenie pamięta czasy, kiedy podróżowanie było niesamowicie trudne, dlatego migracji nie postrzegam jako zagrożenia, lecz jako szansę dla naszego regionu. Szansę związaną z awansem cywilizacyjnym, który przechodzimy. Szansę na to, że przyciągniemy do naszego województwa, do naszego regionu ludzi, którzy zechcą nam w tym skoku cywilizacyjnym, który Polska i Mazowsze wykonuje, pomóc. Zatem nasza polityka migracyjna powinna otwierać się jak najszerzej na ludzi, którzy, wiążąc się z naszym regionem, mogą odpowiedzieć na pewne deficyty, które mamy, także te w zasobach ludzkich. Z jednej strony jest to szansa wykorzystania potencjału tych ludzi, ale rośnie też ryzyko napięć i konfliktów społecznych, związanych chociażby z rywalizowaniem o te same miejsca pracy Jako wojewoda jestem przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki Rozmawiamy z przedstawicielami organizacji pracodawców i pracobiorców o potencjalnych konfliktach na mazowieckim rynku pracy. Przewodniczę obradom tej komisji od sześciu lat i przeciętnie raz w roku związki zawodowe zgłaszają temat analizy udziału cudzoziemców na mazowieckim rynku pracy. I warto podkreślić, że wciąż jest to udział znikomy, najniższy ze wszystkich krajów OECD. Oczywiście uważnie obserwujemy konflikty, które na tym tle wybuchają w innych krajach: we Francji, w Wielkiej Brytanii, w krajach Beneluksu, czasem w Niemczech. Jednak myślę, że daleko nam do sytuacji, w której napływ cudzoziemców na rynek pracy będzie tak duży, że pojawią się poważne konflikty. Wręcz przeciwnie dzisiaj widzimy w niektórych sektorach mazowieckiej gospodarki spore deficyty, które napływ siły roboczej zza granicy pozwoliłby rozwiązać. Chodzi między innymi o prace sezonowe w rolnictwie. W branży budowlanej Migracje 11

12 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE obserwujemy coraz większy napływ pracowników zza wschodniej granicy, szczególnie do zajęć, na które bardzo trudno znaleźć pracowników z naszego rynku pracy, nawet w tych powiatach województwa mazowieckiego, które są dotknięte największym bezrobociem. Poza tym napływ do Polski ekspatów na stanowiska kierownicze w firmach z udziałem kapitału zagranicznego coraz częściej jest równoważony możliwością awansu Polaków na stanowiska dyrektorskie za granicą w strukturach wielonarodowych korporacji i coraz większa grupa polskich pracowników pełni tego typu funkcje. Coraz chętniej międzynarodowe korporacje lokują na terenie naszego kraju struktury zarządzające w skali ponadnarodowej i to jest pozytywne zjawisko. Warszawa jest tego najlepszym przykładem w obszarze usług finansowych giełda warszawska zaczęła pełnić funkcję ponadregionalną i spowodowała, że powstały centrale funduszy i instytucji finansowych zarządzających oddziałami w Europie Środkowej i Wschodniej. Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, iż potencjalne napięcia między ludnością lokalną a cudzoziemcami mogą być potęgowane przez media, które czasami upowszechniają uproszczone lub nieprawdziwe informacje np. na temat dostępu cudzoziemców do publicznych środków? Nie zidentyfikowaliśmy tego typu publikacji w mazowieckich mediach. Jeżeli już zdarzą się jakieś publikacje krytyczne wobec polskiej polityki migracyjnej, to raczej biorą w obronę cudzoziemców, narzekają na utrudnienia w polskich przepisach wobec przyjezdnych zza granicy. Jednak muszę przyznać, że w przyszłości, wraz z nasilaniem się zjawisk imigracyjnych, media będą miały ogromną rolę do odegrania, a my jako urzędnicy państwowi odpowiedzialni za realizację polityki państwa, a także urzędnicy odpowiedzialni za kreowanie tej polityki, czyli rząd i parlament powinniśmy współpracę z mediami prowadzić w sposób proaktywny, wyprzedzający potencjalne zagrożenia, a nie reaktywny. W maju wejdzie w życie zupełnie nowa ustawa dotycząca cudzoziemców. Jak Pan ocenia wdrażane zmiany i całą ustawę? Zdecydowanie będzie bardziej liberalna. Teraz, by legalnie pracować w naszym kraju, potrzebne jest zaświadczenie o legalnym pobycie i zezwolenie na pracę. Są to dwie odrębne procedury administracyjne. Po 1 maja 2014 Foto Urząd Miasta Płocka Od prawej: Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, Wojewoda Jacek Kozłowski oraz pozostali uczestnicy debaty o bezpieczeństwie na Mazowszu. 12 Nr 2/2014

13 SAMORZĄD W RÓWNOWADZE roku będzie to procedowane w ramach jednego postępowania, czyli niewątpliwe duże ułatwienie dla cudzoziemców i pracodawców, którzy chcą ich zatrudnić. Wydłuży się też okres ważności pozwolenia na pobyt czasowy do 3 lat. A zjawisko nielegalnej migracji zarobkowej? Jest i będzie. Myślę, że to w jakimś sensie wskaźnik naszego sukcesu. Pamiętam czasy, gdy tego problemu nie było. Teraz jesteśmy krajem, w którym można realizować swoje plany, swoje marzenia. Przyjeżdżają do nas zarówno ludzie szukający lepszego życia pod względem ekonomicznym, jak i uchodźcy polityczni. Jesteśmy krajem wolnym, szybko się rozwijającym i dostrzega to cały świat. Czy nowe regulacje, które wejdą w życie od 1 maja, to efekt realizowania wspólnej polityki unijnej? Jako członek Unii Europejskiej i jako kraj będący w strefie Schengen musimy naszą politykę migracyjną koordynować z polityką całej Unii. Musimy pamiętać, że również nasz rynek pracy jest otwarty dla ludzi, którzy wjeżdżają do Unii poprzez inne kraje. Tak samo, jak rynki innych krajów europejskich są już dzisiaj otwarte dla Polaków i tych, którzy do Unii wjeżdżają przez Polskę. W kontekście wydarzeń na Ukrainie mamy jako kraj szczególną rolę do spełnienia jesteśmy murem granicznym Unii ale w interesie Polski jest, żeby dla obywateli krajów najbliższego sąsiedztwa, a więc obywateli Ukrainy czy Białorusi ten mur nie był murem kompletnie nie do przeniknięcia. Właśnie napływ imigrantów z tych krajów, najbliższych kulturowo Polsce, umożliwia bardzo szybką ich integrację w nowym środowisku. A przecież konflikty związane z migrantami w innych krajach Europy związane są z tym, że napłynęła tam bardzo duża liczba migrantów obcych kulturowo z innej sfery językowej, kulturowej i religijnej. Dlatego w interesie Polski jest takie kształtowanie polityki migracyjnej, by sprzyjała obywatelom państw bliskich kulturowo: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii czy Gruzji. W województwie mazowieckiem mamy ponadto bardzo specyficzną grupę cudzoziemców z Wietnamu. Właśnie z tą społecznością wiążą się problemy wynikające z jej hermetyczności i dużej bariery kulturowej. Integrowanie się cudzoziemców z otaczającą polską społecznością jest dużo łatwiejsze w przypadku bliskości kulturowej. Polityka integracyjna może pomóc w budowie spójnych i tolerancyjnych społeczeństw. Tak, ale nie jest to łatwe, bo trzeba umieć do tego przekonać naszych partnerów unijnych. Jak ocenia Pan rolę Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w realizacji polityki migracyjnej? W ostatnich kilku latach bardzo dużej poprawie uległ standard obsługi cudzoziemców. Nasz wydział do spraw cudzoziemców jest, z czego jesteśmy dumni, często prezentowany jako przykład dobrych praktyk nie tylko w skali Polski, ale też Europy. Prezentowaliśmy przykład pracy naszego wydziału ds. cudzoziemców na konferencjach EIPA European Institute for Public Administration. Niedawno Mazowiecki Urząd Wojewódzki został jednym z trzech laureatów w zorganizowanym przez Szefa Służby Cywilnej konkursie Profesjonaliści w służbie obywatelom. Co szczególnie doceniła Komisja Konkursowa? Jakość i sprawność obsługi urzędowej oraz funkcjonowanie Forum Cudzoziemców wyjątkowej inicjatywy, gdzie urzędnicy spotykają się z organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowiska cudzoziemców. Elementem dobrych praktyk jest też stworzenie wielojęzycznej urzędowej strony internetowej dla imigrantów, między innymi po arabsku i w języku wietnamskim co jest absolutnym ewenementem w skali europejskiej. Wersja wietnamska zawiera bardzo wiele informacji o regionie czy województwie, nie tylko te związane z procedurami legalizacyjnymi. Wkrótce ukaże się podobne elektroniczne centrum informacyjne w języku ukraińskim. Dziękuję za rozmowę. Migracje 13

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic

Pracownicy bez granic Pracownicy bez granic Raport krajowy Polska Izabela Czerniejewska Warsaw 2014 Jak się czyta tę ustawę, to trzeba się trzy razy zastanowić( ) Ale trzeba się cztery razy zastanowić, czy zatrudnić nielegalnie

Bardziej szczegółowo

Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower

Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower podaż popyt Pracownicy bez granic 2008 r. Raport ekspercki Manpower Spis treści Wstęp 1 Praca w toku 3 Pracownicy w ruchu: kto się przemieszcza i dlaczego? 8 Przyciąganie talentów z daleka: wyzwania przed

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN)

Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka. Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Koncepcja: Agnieszka Mikulska, Agnieszka Chmielecka Recenzentka: Prof. Irena Rzeplińska (INP PAN) Publikacja powstała w ramach projektu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość.

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne

60/118. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 60/118 ZUZANNA BRUNARSKA MAŁGORZATA GROTTE MAGDALENA LESIŃSKA Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: stan obecny, polityka, transfery pieniężne 1 Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH

CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH Jacek Białas, Bogusława Domańska, Marta Górczyńska, Małgorzata Jaźwińska, Maja Łysienia, Ewa Ostaszewska-Żuk, Marta Szczepanik, Daniel Witko Red. Maja Łysienia CUDZOZIEMCY W POLSCE PODRĘCZNIK DLA FUNKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym

Katarzyna Głąbicka. Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 3 Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym 1 Nowa Praca Socjalna Katarzyna Głąbicka Praca socjalna z uchodźcami, emigrantami w środowisku lokalnym Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich

Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich Joanna Konieczna Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski Polacy-Ukraińcy, Polska-Ukraina. Paradoksy stosunków sąsiedzkich W poszukiwaniu kontekstu dla współczesnego wizerunku Ukrainy i Ukraińców w oczach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Migracje Szansa czy zagro enie?

Migracje Szansa czy zagro enie? Migracje Szansa czy zagro enie? Wydanie z okazji KONGRESU OBYWATELSKIEGO Gdańsk 2005 Wolnoœæ i Solidarnoœæ nr 1 Wolność i Solidarność nr 1 Migracje Szansa czy zagro enie? Małgorzata Bos-Karczewska Anna

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz BCR ORG.PL brosz 11.2007 v15.indd

Bardziej szczegółowo

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich

Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Raport na temat interaktywnych modeli niepełnosprawności i możliwości ich adaptacji w warunkach polskich Autorzy: Agata Bieleń Wojciech Dobrowolski Wstęp.... 3 I. Niepełnosprawność... 4 Definicje niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy

Paweł Kaczmarczyk. Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy Paweł Kaczmarczyk* Współczesne migracje zagraniczne Polaków skala, struktura oraz potencjalne

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo