UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia.-2014 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr ZOA 272/.. zamówienie publiczne nr ZOA Zawarta w Gdańsku dnia roku pomiędzy: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. J. Uphagena 27, Gdańsk, NIP: , reprezentowaną przez Lecha Wieczorkowskiego Wojewódzkiego Komendanta, zwaną dalej Zamawiającym, a z siedzibą w., adres:., NIP:., REGON. reprezentowaną przez. zwanym/ą dalej Wykonawcą, w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy przez Zamawiającego i udzielenia zamówienia publicznego na Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia w tym pojazdów, odpowiedzialności cywilnej działalności oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w latach prowadzonego zgodnie z postanowieniami Zarządzenie Nr 10/ZAO/2014 Pomorskiego Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty euro, w Pomorskiej WK OHP o następującej treści: 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie zamówienia poniżej euro w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenie: A. Komunikacyjne ZADANIE NR 1 B. Mienia jednostki organizacyjne PWK OHP ZADANIE NR 2 C. Mienia jednostki w ramach utrzymania rezultatu projektu OHP jako realizator usług rynku pracy ZADANIE NR 3 D. OC odpowiedzialności cywilnej +NNW ZADANIE NR 4 Pomorskiej WK OHP, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym poniżej euro (zwanym dalej zapytaniem ) oraz załącznikach do niego. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki do zapytania. 4. Zawarcie umowy Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych. 5. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych Wykonawca potwierdza fakt udzielenia ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego noty pokrycia ubezpieczeniowego. 6. Przedmiot umowy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę stosownymi polisami, certyfikatami ubezpieczeniowymi, tymczasowymi zaświadczeniami lub innymi wymaganymi dokumentami ubezpieczenia. Przedmiot umowy zostanie wykonany z poszanowaniem obowiązujących norm prawnych, postanowieniami umowy oraz załącznikami do niej. 7. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od r. do r. 8. Niniejszą umowę strony zawierają na czas określony, w zakresie zgodnym z treścią złożonej oferty oraz wymogami zapytania. 9. Wykonawca gwarantuje iż w przypadku przewidzianym w zapytaniu i umowie zmiana wartości i rodzaju mienia Zamawiającego, warunki ubezpieczenia określone w istotnych postanowieniach umowy nie ulegną zmianie. 10. Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia: A. Ubezpieczenie pojazdów Opel Vivaro GD 8999 A AC, OC, NNW od Opel Vivaro GD 8955 A AC, OC, NNW od Daewoo Lanos GD AC, NNW, OC od Mercedes GD 126FW AC, OC, NNW od Strona 1 z 6

2 B. Ubezpieczenie jednostek organizacyjnych Pomorskiej WK OHP od C. Ubezpieczenie mienia jednostek funkcjonujących w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy od D. Ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej działalności od E. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników od Składka za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 wynosi: 2 A. Komunikacyjne zł brutto B. Mienie jednostki organizacyjne PWK OHP zł brutto C. Mienie jednostki w ramach utrzymania rezultatów projektu OHP jako realizator usług rynku pracy zł brutto D. odpowiedzialność cywilna.. zł brutto E. NNW zł brutto 3 1. Składka będzie płatna przez Zamawiającego w ciągu 21 dni od dnia początku obowiązywania poszczególnych polis. 2. Składki za ubezpieczenia płatne będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na polisie/polisach w terminach jw., po doręczeniu Zamawiającemu poprawnie wystawionej polisy/polis. Zapłata składki ubezpieczeniowej zostanie dokonana na wskazany na polisie ubezpieczeniowej przez Wykonawcę rachunek bankowy. Zapłata składki ubezpieczeniowej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zawarcia stosownych polis oraz zapłata II raty w terminie wyznaczonym na polisie. W wypadku ubezpieczeń trwających dłużej jak 12 miesięcy należy przedstawić ofertę z płatnością składki w 2 ratach bez zwyżki. 3. Zamawiający posiada tzw. likwidatora dedykowanego, który zajmuje się likwidacją jego szkód, pozostając w stałym kontakcie z brokerem ubezpieczeniowym Wiesławą Thiel-Janus. 4. Polisy należy wystawić na: Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy adres: ul. J. Uphagena 27, Gdańsk, NIP: Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Wykonawcy na podstawie polecenia przelewu. 6. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawcy nie wolno dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 7. Wykonawca wszelką korespondencje kieruje na adres Zamawiającego Do obowiązków Wykonawcy należy: A. wykonanie przedmiotu umowy - ubezpieczenie wskazanych ryzyk, B. przeprowadzenie z należytą starannością postępowania w zakresie ustalenia przyczyn i rozmiarów szkody, C. zapłata odszkodowania zgodnie z obowiązującymi warunkami ubezpieczeń, D. współpraca z Zamawiającym przy ustalaniu przebiegu wypadku, przyczyn i rozmiarów szkody, E. dostarczenie do Zamawiającego przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia dokumentów stwierdzających zawarcie ubezpieczenia, zgodnie z 1 Umowy, F. ostateczne rozliczenie polis. G. informowanie Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie także o innych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. H. Informowanie pisemnie Zamawiającego o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości. I. Informowanie Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Strona 2 z 6

3 J. Wystawienie polis na doubezpieczenie lub aneksów do istniejących polis w ciągu 10 dni od zawiadomienia o takiej konieczności W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy: A. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą: - Wiesławę Thiel-Janus nr zezwolenia KNF 1450/07 działającą na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich na rzecz Zamawiającego. B. Wykonawca wyznacza : O zmianie wyznaczonej osoby Strony niezwłocznie powiadomią się wzajemnie. 3. Szkody powstałe w wyniku nie dopełnienia tego obowiązku obciążają stronę zobowiązaną. 4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu i siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 5. Zapotrzebowania, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi określonej w 1 przekazywane będą pisemnie przez ustanowione w ust. 1 osoby Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie i na zasadach określonych art. 145 PZP, tj. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 3. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę na piśmie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w szczególności w razie istotnego naruszenia obowiązków umownych przez drugą Stronę i nie usunięcia tego naruszenia w terminie wyznaczonym w pisemnym wezwaniu. 4. Zamawiający może odstąpić od umowy: A. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. B. Zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację firmy Wykonawcy. C. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego na piśmie. D. W przypadku nie dostarczenia do Zamawiającego przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia dokumentów stwierdzających zawarcie ubezpieczenia. E. W przypadku nie wystawienia polis na doubezpieczenie lub aneksów do istniejących polis w ciągu 10 dni od zawiadomienia o takiej konieczności Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności: A. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki w wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty, zmiany dotyczące terminu rozpoczęcia realizacji umowy - okresu ubezpieczenia, z uwagi na procedurę odwoławczą; B. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia, za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; Strona 3 z 6

4 C. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, w tym zmiany wysokości podatków i opłat; D. zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby firmy, zmian osób do kontaktu między stronami itp.; E. zmiany wysokości składki lub raty w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia, w przypadku zmiany wartości majątku, F. zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego w przypadku likwidacji jednostek lub reorganizacji/restrukturyzacji OHP itp., G. zmiany dotyczące liczby/ilości samochodów objętych ubezpieczeniem H. zmiany postanowień umowy w zakresie mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności zmiany jego wartości wynikające z jego użytkowania oraz gospodarowania tym mieniem. W przypadku gdy dokonane zmiany wpłyną na zmianę wysokości składki ubezpieczeniowej, zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany jej wartości; I. zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia; J. zmiany polegające na ograniczeniu przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia w takim przypadku zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy, a także obowiązków Wykonawcy; K. zmian w częściach przedmiotu zamówienia, które zgodnie z ofertą Wykonawcy będą wykonywane przy pomocy podwykonawców; L. gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy; M. w przypadku ujawnienia się nowego ryzyka, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia za zgodą Wykonawcy zmian w zakresie poszczególnych rodzajów ubezpieczeń będących przedmiotem złożonej oferty. N. w przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji tej części zamówienia, której w dniu zmiany stawki podatku VAT, jeszcze nie dokonano. O. Zmiany korzystne dla zamawiającego wynikające ze zmian OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i wykonawcy. P. Zmiana oceny ryzyka ubezpieczeniowego za zgodą zamawiającego i wykonawcy. Q. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. R. W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron Umowa podlega prawu polskiemu i winna być interpretowana zgodnie z tym prawem. 2. Strony uzgadniają, że w przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego z niniejszej umowy lub w związku z nią, dołożą wszelkich starań w celu ich rozstrzygnięcia w drodze negocjacji prowadzących do ich polubownego zakończenia. We wszelkich sporach, które nie będą mogły być rozstrzygnięte przez Strony w drodze negocjacji w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od otrzymania przez jedną ze Stron wniosku o polubowne rozstrzygnięcie danego sporu, każda ze Stron może wnieść pozew do polskiego sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego będzie wyłącznie właściwy dla rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub związanych z nią. Strona 4 z 6

5 3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy aneksu, pod rygorem nieważności. 5. Nieważność pojedynczych klauzul umownych nie skutkuje w żadnym wypadku nieważnością całej umowy. 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2000 r. nr: 94 poz wraz z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2010 r. nr: 11 poz. 66 j.t. wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz aktów wykonawczych do niej (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1154). 7. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 8. Stosunki zobowiązaniowe pomiędzy Stronami regulują następujące dokumenty umowne: A. niniejsza umowa, B. zapytanie ofertowe poniżej euro wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, C. oferta Wykonawcy z dnia 2014 r. D. polisy wystawione dla Zamawiającego. E. Ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące załącznik do oferty, o ile nie pozostają w sprzeczności z niniejszą umową, ofertą i zapytaniem. 9. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami ww. dokumentów, pierwszeństwo mają dokumenty w kolejności określonej powyżej Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz staranność wykonywania oferowanych usług, ponosi też pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony ustalają: A. W razie odstąpienia od umowy przez wykonawcę, zamawiający może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 20% wartości brutto całego zamówienia. B. Odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy skutkować będzie naliczeniem przez stronę odstępującą kar umownych drugiej stronie w wysokości 20% wartości całego zamówienia. C. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach cywilnych, o ile szkoda wyrządzona jej przez drugą stronę nie została pokryta przez naliczone kary umowne Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o prawach autorskich i pokrewnych oraz Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. Strona 5 z 6

6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY Strona 6 z 6

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy

Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14. Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ Znak sprawy: DP/2310/26/14 Wzór umowy zawarta w dniu 2014 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach 25-360 Kielce, ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Umowa o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 2 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu...

UMOWA Nr... przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu... Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Starachowicach w dniu... pomiędzy: Powiatem Starachowickim, z siedzibą przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o.

UMOWA. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilne Warmia i Mazury sp. z o.o. Wzór umowy o wykonanie zamówienia publicznego Część nr 1 UMOWA. o udzielenie zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

GMINA GARWOLIN. numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: GMINA GARWOLIN numer sprawy: SO.253.1.2014 SPECYFKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gmina Garwolin ul. Mazowiecka 16 08-400 Garwolin pow. garwoliński woj. Mazowieckie Regon: 711582256 NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE POD NAZWĄ: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY MASŁOWICE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: UG.271.21.2013 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Goszczyn ul. Bądkowska 2 05-610 Goszczyn ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: I część zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo