Dostęp do informacji i transparentność działań Sejmu RP na tle założeń międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostęp do informacji i transparentność działań Sejmu RP na tle założeń międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 1"

Transkrypt

1 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 1

2 Dostęp do informacji i transparentność działań Sejmu RP na tle założeń międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu Warszawa, międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

3 Autorzy: Fundacja epaństwo Magdalena Siwanowicz Jakub Górnicki Stowarzyszenie 61 / MamPrawoWiedziec.pl Maja Rzeplińska Anna Ścisłowska Współpraca: Elżbieta Morawska, Róża Rzeplińska, Dominika Ewertowska Opracowanie graficzne: Fundacja epaństwo Arkadiusz Sołdon międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 3

4 Deklaracja w sprawie otwartości parlamentu Deklaracja w sprawie Otwartości Parlamentu to 44 postulaty dotyczące promowania kultury otwartości, zapewnienia przejrzystości informacji parlamentarnych, ułatwienia dostępu do informacji parlamentarnych i umożliwienia ich elektronicznej publikacji. Stowarzyszenie 61/ MamPrawoWiedzieć.pl Stowarzyszenie 61 stawia sobie za cel budowanie ogólnodostępnego systemu obiektywnej informacji o politykach. Od 2005 roku tworzymy serwis MamPrawoWiedziec.pl. Fundacja epaństwo Fundacja epaństwo wykorzystuje nowe technologie w celu otwierania nowych zbiorów danych i budowania prostych oraz użytecznych inicjatyw i serwisów obywatelskich. 4 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

5 Spis treści Wstęp Czego dotyczy Deklaracja w sprawie otwartości parlamentu? Monitoring otwartości Sejmu RP i polskiego systemu prawnego na tle wybranych postulatów Deklaracji Wnioski Działania na rzecz otwartości Sejmu RP Historia Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 5

6 Wstęp Postępująca informatyzacja wymusza otwieranie zasobów danych publicznych i udoskonalanie stron internetowych instytucji. Tendencja jest charakterystyczna nie tylko dla Polski: idea open gov rozwija się od kilku lat na całym świecie. Wpływ na zmiany mają: przekształcające się nawyki obywateli w korzystaniu z informacji pochodzących z administracji oraz wewnętrzne instrukcje otwierające instytucje na zewnątrz. W 2012 roku organizacje z kilkunastu krajów, zajmujące się rzecznictwem dostępu do informacji publicznej sformułowały Deklarację w sprawie otwartości parlamentu. Ze strony Polski nad dokumentem pracowały Fundacja epaństwo oraz Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl, tekst konsultowało również Obywatelskie Forum Legislacji. Z procesem pracy nad Deklaracją można zapoznać się na stronie OpeningParliament.org. Celem Deklaracji jest stworzenie podstawy do dialogu pomiędzy parlamentami i organizacjami je monitorującymi, i w wyniku podjętych przez obie strony prac, zwiększenie otwartości i przejrzystości poszczególnych parlamentów narodowych. Dokument nie powstał wyłącznie po to, by za jego pośrednictwem przekazać jakiś apel, ale po to, by określić pole na jakim parlamenty, organizacje je monitorujące i obywatele mogą rozpocząć współpracę. Deklaracja w wyczerpujący sposób zbiera uwagi na temat otwartości parlamentu i może stać się punktem wyjścia do debaty publicznej. Jej zapisy mogą stanowić propozycje do zmian w przepisach prawnych. Deklaracja w sprawie otwartości parlamentu w polskim systemie prawnym nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa i ma charakter dokumentu nieformalnego. Oznacza to, że to, czy polski parlament będzie brał pod uwagę postulaty Deklaracji będzie zależało od dobrej woli parlamentu. Sygnatariusze Deklaracji określili cztery główne obszary, w ramach których chcą pracować: promowanie kultury otwartości, zapewnienie przejrzystości informacji, ułatwianie dostępu do informacji oraz umożliwienie ich elektronicznej publikacji. W ramach obszarów wyróżnili 44 postulaty otwartości parlamentu. Już po wstępnym zapoznaniu się z treścią Deklaracji można zauważyć, polski parlament, a zwłaszcza Sejm należy do względnie otwartych oraz, że udostępnia wiele informacji na temat swojej pracy, a przepisy prawne obowiązujące w Polsce pozwalają na realizację większości założeń deklaracji i nie potrzebują zasadniczych zmian. W dokonaniu faktycznej weryfikacji otwartości parlamentu pozwala zestawienie postulatów zawartych w Deklaracji oraz porównanie ich ze sposobem udostępniania informacji przez parlament. Z zestawienia wynika konieczność wprowadzenia pozornie drobnych, ale 6 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

7 istotnych z punktu obywatela poszukującego informacji zmian w sposobie udostępniania informacji na stronach Sejmu RP. W niniejszym dokumencie przedstawiamy założenia części Deklaracji oraz wyniki monitoringu otwartości niższej izby parlamentu, polskiego Sejmu RP przeprowadzone na jej podstawie. Pod uwagę wzięliśmy dwa z czterech obszarów Deklaracji, które naszym zdaniem jednoznacznie wskazują cele otwartości parlamentu. Przeanalizowaliśmy 14 postulatów dotyczących zapewniania przejrzystości, które wskazują jakie dane parlamenty powinny udostępniać oraz 10 postulatów dotyczących elektronicznej publikacji, mówiące o formie udostępniania danych. Dla każdego z wybranych 24 postulatów przeprowadziliśmy monitoring stron internetowych Sejmu RP oraz Kancelarii Sejmu RP, a także przegląd obowiązujących aktów prawnych. W opracowaniu korzystaliśmy również z doświadczenia zespołów serwisu MamPrawoWiedziec.pl oraz Fundacji epaństwo w zakresie pracy z danymi uzyskiwanymi od administracji publicznej. międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 7

8 Czego dotyczy Deklaracja w sprawie otwartości parlamentu? Promowanie kultury otwartości Dane gromadzone i wytwarzane przez parlament są informacjami publicznymi, a obywatele powinni mieć możliwość ich ponownego wykorzystania oraz udostępniania. Ewentualne wyjątki, w których te uprawnienia zostałyby ograniczone należałoby precyzyjnie wskazać w aktach powszechnie obowiązującego prawa. Parlament powinien promować kulturę otwartości poprzez umożliwianie monitorowania jego działań oraz wyposażyć obywateli w mechanizmy prawne, które gwarantowałyby realizację prawa dostępu do informacji publicznej. Powinien także sam zabiegać o respektowanie uprawnień obywateli urzeczywistniających kulturę otwartości i wykorzystywać w tym celu swoją funkcję kontrolną. Zapewnianie przejrzystości informacji parlamentarnych Parlament ma obowiązek ustalenia zasad gwarantujących publikację gromadzonych i wytwarzanych przez niego danych, a także ich systematyczną aktualizację. W skład danych wchodzą informacje o roli i funkcji parlamentu oraz dane, które powstają w toku procesu legislacyjnego: teksty projektów ustaw, rejestr głosowań, kalendarz prac parlamentu, zapisy posiedzeń plenarnych i posiedzeń komisji, a także informacje archiwalne. Należy zaznaczyć, że zakres tych informacji powinien na zawsze pozostać katalogiem otwartym. Parlament, nie ograniczając się jedynie do udzielania informacji związanych z procesem legislacyjnym, powinien podawać do publicznej wiadomości dane o sposobie zarządzania i administrowania, o pracownikach jego kancelarii i swoim budżecie. Parlament powinien również udostępniać obywatelom informacje na temat parlamentarzystów, ich doświadczeniu, aktywności, publikować ich oświadczenia majątkowe oraz dane kontaktowe do ich biur. Wymienione informacje pozwalają organizacjom na skuteczny monitoring sprawowania mandatów przez parlamentarzystów, a obywatelom dają szansę na wyrobienie opinii o posłach i senatorach na podstawie konkretnych, porównywalnych danych. 8 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

9 Ułatwianie dostępu do informacji parlamentarnych Parlament ma obowiązek zapewnienia obywatelom szerokiego dostępu do informacji o swojej pracy poprzez bezpośrednią obserwację, prasę, radio oraz transmisje on-line. Ewentualne ograniczenia dostępu mogą zostać zastosowane ze względów bezpieczeństwa lub np. ograniczenia przestrzeni (w przypadku obserwacji obrad). Dostęp mediów i obserwatorów powinien być jasno uregulowany i podany do publicznej wiadomości. Dane dotyczące parlamentu powinny być bezpłatnie udostępniane w oficjalnych i roboczych językach danego państwa. Istotne jest także publikowanie podsumowań prac parlamentarnych, napisanych w sposób prosty i zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Elektroniczna publikacja informacji parlamentarnych Informacje powinny być dostępne on-line w otwartych i ustrukturyzowanych formatach, co pozwala obywatelom na analizę i ponowne wykorzystanie tych informacji przy użyciu narzędzi technologicznych. Udostępniane dane powinny być powiązane z informacjami pokrewnymi, łatwo przeszukiwalne oraz dostępne do pobierania w formie katalogów danych. Biura parlamentarne powinny stosować otwarte formaty wymiany danych i bezpłatne oprogramowanie, z publicznie dostępnym kodem źródłowym. Do obowiązków parlamentu należą również: zapewnienie technologicznej użyteczności dostarczanych informacji oraz zagwarantowanie prywatności osób z nich korzystających. międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 9

10 Monitoring otwartości Sejmu RP i polskiego systemu prawnego na tle wybranych postulatów Deklaracji Postulat nr 13 Przyjmowanie zasad regulujących przejrzystość Parlament powinien uchwalić zasady zapewniające dalsze rozpowszechnianie informacji parlamentarnych. Zasady te powinny dotyczyć też formatów, w których informacje są upubliczniane. Aby umożliwić korzystanie z postępu technologicznego i rozwijających się dobrych praktyk, zasady regulujące przejrzystość parlamentu powinny być publicznie dostępne oraz powinny określać sposób ich aktualizowania. W przypadkach, gdy parlament nie dysponuje wystarczającymi zasobami, aby publikować wyczerpujące dane parlamentarne, powinien rozwijać współpracę ze społeczeństwem obywatelskim, aby zapewnić szeroki publiczny dostęp do informacji. Prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne gwarantuje treść art. 61 Konstytucji RP. Konkretyzacją tych przepisów jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej, która prawo dostępu do informacji zapewnia każdemu obywatelowi. Tryb udzielania informacji publicznej w odniesieniu do Sejmu, zgodnie z art. 61 ust. 4 konstytucji, określa jego regulamin. Zgodnie z Regulaminem Sejmu i Zarządzeniem w sprawie udostępniania informacji publicznej w Kancelarii Sejmu, informacja publiczna, która dotyczy Sejmu i jego organów jest udostępniana poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu na stronie internetowej Zgodnie z regulaminem informacja publiczna jest również udostępniana w Informatorium Biblioteki Sejmowej. Informację publiczną, która nie została opublikowana na stronie lub w Informatorium, Sejm udostępnia na pisemny wniosek. Wniosek może być przesłany w formie elektronicznej, przy użyciu Systemu Informacyjnego Sejmu. 10 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

11 Postulat nr 14 Udostępnianie informacji o roli i funkcjach parlamentu Parlament powinien udostępniać informacje o swojej konstytucyjnej roli, strukturze, funkcjach oraz wewnętrznych i administracyjnych procedurach i wewnętrznym przepływie informacji. Informacje takie powinny dotyczyć również komisji parlamentarnych. Sejm w szerokim zakresie udostępnia dane odnoszące się do jego roli i funkcji. Na stronie sejm.gov.pl została umieszczona zakładka Poznaj Sejm, która jest swego rodzaju zaproszeniem do zgłębienia wiedzy o niższej izbie parlamentu. Na stronie można znaleźć opis funkcji Sejmu (http://opis.sejm.gov.pl/pl/funkcjesejmu.php), w kontekście konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy. Strona zawiera także informacje o strukturze Sejmu, na którą składają się Marszałek, Prezydium, Konwent Seniorów oraz komisje sejmowe (http://opis.sejm. gov.pl/pl/organysejmu.php#s1). Witryna parlamentarna dostarcza także informacji o aktualnych składach wymienionych organów. Co istotne, wszystkie zagadnienia są opisane w przystępny sposób. Brakuje powiązania między stronami opisującymi strukturę i funkcje pełnione przez poszczególne organy, a ich aktualnymi składami. Najważniejszym aspektem wewnętrznego przepływu informacji sejmowej jest przebieg procesu tworzenia prawa. Proces legislacyjny jest opisany w zakładce Poznaj Sejm (http://opis.sejm.gov.pl/pl/procesustawodawczy.php), natomiast w witrynie Sejmu można śledzić stan prac nad wybranym projektem (http://www.sejm.gov. pl/sejm7.nsf/proces.xsp). Przy każdym projekcie można znaleźć informacje o aktualnym stanie prac, odbytych posiedzeniach komisji i posiedzeniach plenarnych, na których odbywały się dyskusje nad projektem oraz głosowanie nad przyjęciem całości projektu. Brakuje natomiast bezpośredniego odnośnika do głosowań nad poszczególnymi poprawkami zgłoszonymi do projektu oraz linkowania z debatami nad projektem. Aby do nich dotrzeć, użytkownik musi skorzystać z innych części serwisu, wyszukując odpowiednie treści po datach, tytule projektu bądź numerach druku lub głosowania. międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 11

12 Postulat nr 15 Udostępnianie informacji o parlamentarzystach Parlament powinien zapewnić obywatelom wyczerpujące i regularnie aktualizowane informacje potwierdzające kwalifikacje parlamentarzystów, ich przynależność partyjną, role w parlamencie, frekwencję, tożsamość pracowników oraz wszystkie inne informacje, którą parlamentarzyści chcą podać o sobie i swoich kompetencjach. Dane kontaktowe do biur parlamentarzystów w parlamencie i okręgach wyborczych powinny być aktualne i publicznie dostępne. Na stronie Sejmu w zakładce Posłowie prezentowani są poszczególni przedstawiciele niższej izby parlamentu. Znajdziemy tam informacje na temat okręgu i listy z jakiej dany poseł został wybrany, liczby oddanych na niego głosów, stażu parlamentarnego oraz klubu, do jakiego dany poseł należy. Strona Sejmu nie podaje informacji o przynależności posłów do partii (można być członkiem klubu, nie będąc członkiem partii). Ponadto możemy zapoznać się z podstawowymi danymi biograficznymi na temat posła: datą i miejscem urodzenia, wykształceniem, ukończonymi szkołami i deklarowanym zawodem. Część posłów deklaruje zawód zgodny z wykształceniem (np. Beata Bublewicz z PO i Tomasz Kamiński z SLD deklarują zawód socjolog, zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów), inni zgodny z ostatnim wykonywanym zawodem (np. Artur Bramora RP optyk), jeszcze inni (np. Anna Bańkowska z SLD) piszą o sobie parlamentarzysta, lub poseł na Sejm RP. Takie dane, bez szczegółowej biografii niewiele mówią o doświadczeniu, a co za tym idzie kompetencjach posła. Przykładem może tu być Anna Grodzka (RP), wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a w rubryce zawód wpisała przedsiębiorca. Jako wyborcy możemy więc być zdziwieni, że psycholog przedsiębiorca zasiada w prezydium komisji zajmującej się kulturą. Dopiero curriculum vitae posłanki pokazuje, że od lat jest związana z przemysłem filmowym, jako producentka. Ten przykład pokazuje, jak ważne są nie tylko podstawowe informacje biograficzne, ale pełne życiorysy parlamentarzystów. Na stronie posła znajdziemy również informacje o jego aktywności parlamentarnej: wystąpienia na posiedzeniach Sejmu, interpelacje, zapytania, pytania w sprawach bieżących, oświadczenia, głosowania, przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych, przynależność do komisji i podkomisji, przynależność do zespołów parlamentarnych. Wszystkie pogrupowane są według dat i opisane nazwą ustawy, do której dane wystąpienie się odnosi lub tematem jakiego dotyczy interpelacja, który jest fragmentem tekstu danej interpelacji. Wszystkie dane są tu logicznie podczepione i łatwe do znalezienia. Ponadto, na podstronie posła znajdziemy także wykaz biur poselskich oraz współpracowników parlamentarzysty (imię, nazwisko oraz informacja o wcześniejszych źródłach dochodów), oświadczenia majątkowe, rejestr korzyści oraz adres . Dane adresowe dotyczące biur są aktualizowane co dwa 12 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

13 tygodnie przez Kancelarię Sejmu, na podstawie dostarczanych przez posłów informacji o ewentualnych zmianach. To od pracy biur poselskich zależy więc ich aktualność na stronie. Postulat nr 16 Udostępnianie informacji o pracownikach i administracji parlamentu Parlament powinien udostępniać informacje o jego strukturze administracyjnej oraz strukturze organizacyjnej pracowników zarządzających lub administrujących procesami parlamentarnymi. Dane kontaktowe do pracowników odpowiedzialnych za udzielanie informacji powinny być publicznie dostępne. Na stronie internetowej Sejmu za próbę realizacji powyższego postulatu możemy uznać miejsce, w którym podane są telefoniczne dane kontaktowe do poszczególnych podmiotów funkcjonujących w ramach sejmowej struktury organizacyjnej (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/page/kontakts). Nazwiska pracowników wraz z kontaktem do nich, wskazano wyłącznie w przypadku Kierownictwa Kancelarii Sejmu. Przy poszczególnych Biurach Kancelarii Sejmu nie są wskazane nazwiska osób odpowiedzialnych za kontakt z danym Biurem. Ponadto, ograniczono się wyłącznie do podania numerów telefonów. Brakuje kontaktu mailowego do poszczególnych Biur Kancelarii Sejmu. Na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Sejmu została zamieszczona jej struktura (http://www. sejm.gov.pl/kancelaria/podstrony/struktura.htm) wraz z imiennym wskazaniem osób odpowiedzialnych za daną jednostkę i kontaktem telefonicznym, np. Biura Analiz Sejmowych (http://www.sejm.gov.pl/ kancelaria/podstrony/bas.htm). Nazwiska są podane wyłącznie w odniesieniu do pracowników na szczeblu dyrektorskim. Niestety nie podano adresów do poszczególnych osób. Postulat nr 17 Informowanie obywateli o kalendarzu prac parlamentu Dokumentacja dotycząca planu prac parlamentu powinna być udostępniana publicznie i zawierać kalendarz posiedzeń, planowane głosowania, porządek obrad, kalendarz wysłuchań publicznych i prac komisji. Poza rzadkimi przypadkami wymagającymi szybkiej ścieżki legislacyjnej, parlament powinien podawać informacje z wyprzedzeniem pozwalającym obywatelom i społeczeństwu obywatelskiemu włączyć się do dyskusji parlamentarzystów na temat rozważanych spraw. Na stronie głównej Sejmu pojawia się kalendarz informujący o pracach parlamentarzystów. Pozwala on międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 13

14 na wyszukiwanie konkretnych wydarzeń poprzez zaznaczenie zdarzenia, którym jesteśmy zainteresowani. Wydarzenia można filtrować według posiedzeń Sejmu, posiedzeń komisji, posiedzeń podkomisji oraz innych wydarzeń. Kalendarz prezentowany na stronie Sejmu jest użytecznym narzędziem i zdecydowanie ułatwia dotarcie do informacji o terminach związanych z życiem parlamentu. Terminarz posiedzeń Sejmu jest dostępny i przedstawia plan posiedzeń na cały rok (wskazuje datę dzienną posiedzenia). Około tydzień przed posiedzeniem, pojawia się porządek obrad wstępna lista spraw, którymi ma się zająć Sejm. Utrudnieniem dla obywateli może być procedura zgodnie z którą informacje o szczegółowym harmonogramie obrad i kolejności głosowań są dostępne bezpośrednio przed posiedzeniem, często tego samego dnia, jednak w tym zakresie brak precyzyjnych danych kiedy dokładnie pojawiają się te elementy. Znaczącą zmianę w harmonogramie obrad, w stosunku do planowanego wcześniej porządku, może spowodować włączenie do porządku informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących. Te elementy są włączane do porządku dopiero w dniu posiedzenia rano (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agenda. xsp?symbol=info_biezaca). W witrynie sejmowej dostępne są także szczegółowe informacje o planowanych posiedzeniach komisji sejmowych. Podawane są one dosyć wcześnie, czasem z dwu-, trzytygodniowym wyprzedzeniem. Niestety powszechne są zmiany kalendarza prac komisji w ostatniej chwili, szczególnie dotyczy to dni, w które odbywają się posiedzenia sejmowe. Może być to kłopotliwe dla obywateli, którzy chcieliby uczestniczyć w obradach komisji. Postulat nr 18 Angażowanie obywateli w robocze prace legislacyjne Robocze wersje ustaw powinny być upubliczniane i publikowane w momencie ich przedstawiania. Parlament powinien dążyć do zapewniania powszechnego dostępu do wstępnych analiz i informacji źródłowych aby ułatwiać obywatelom zrozumienie dyskusji parlamentarnych o proponowanych rozwiązaniach prawnych, realizować potrzebę pełnego informowania obywateli oraz umożliwiać obywatelom angażowanie się w rozważane kwestie. Na stronie internetowej Sejmu są publikowane wniesione projekty ustaw - te, którym nie został jeszcze nadany bieg, czyli nie został nadany numer druku. Jest to najwcześniejszy etap, w którym obywatele mogą zasięgnąć informacji o projekcie. Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. 14 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

15 Zakładka przebieg procesu legislacyjnego (http://sejm.gov.pl/sejm7.nsf/proces.xsp) umożliwia dotarcie do informacji o postępach prac parlamentarnych dotyczących danego aktu prawnego i zrozumienie poszczególnych etapów procesu legislacji. Przy konkretnym projekcie możemy znaleźć odnośniki do ekspertyz i opinii Biura Analiz Sejmowych oraz do posiedzeń komisji i podkomisji, a także informację o tym, czy dany projekt jest rozpatrywany w trybie pilnym. Przykładem wizualizacji procesu legislacyjnego mogą być prace nad zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (http://www.sejm.gov. pl/sejm7.nsf/przebiegproc.xsp?id=9fe6a11e8d764325c1257aa7002f6187). Proces legislacyjny nie wykorzystuje funkcjonalnych narzędzi umożliwiających udział obywateli w konsultacjach na poszczególnych etapach prac (http://www.senat.edu.pl/senat/proces-legislacyjny/). Obywatele mogą brać udział w pracach otwartych posiedzeń komisji sejmowych, po uzyskaniu wstępu na te posiedzenia. Postulat nr 19 Publikowanie zapisów prac komisji parlamentarnych Sprawozdania z prac komisji parlamentarnych, włączając w to dokumenty przez nie wytworzone lub zamówione, oświadczenia uczestników wysłuchań publicznych, stenogramy i zapisy prac komisji powinny być niezwłocznie udostępniane. Sejm swojej stronie internetowej prezentuje dane na temat komisji parlamentarnych. Wyszczególnia komisje stałe, nadzwyczajne oraz komisje śledcze funkcjonujące w parlamencie. Możemy również znaleźć podstawę prawną działania komisji. Ponadto, Sejm udostępnia informacje na temat planowanych posiedzeń komisji sejmowych (http://www. sejm.gov.pl/sejm7.nsf/planposkom.xsp), pełne zapisy przebiegu posiedzeń komisji w formie stenogramu (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyny.xsp) oraz nagrania (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch. xsp), skrócone informacje o pracach komisji (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/prace_komisji.xsp), będące przystępnym opisem spraw jakimi zajmowała się komisja na każdym posiedzeniu. Przebieg prac komisji nad daną ustawą można śledzić także na stronie komisji przykład Komisji Gospodarki (http://www. sejm.gov.pl/sql2.nsf/poskomprocla?openagent&7&229&gos). Na stronach komisji oraz w drukach sejmowych dostępne są także dokumenty wytworzone przez komisje sprawozdania (http://www.sejm.gov.pl/sejm7. nsf/druki.xsp), opinie (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=opiniest&nrkadencji=7&kodkom=gos), dezyderaty (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=dezyderst&nrkadencji=7&kodkom=gos). Podobne informacje są prezentowane na temat podkomisji. Planowane posiedzenia są podawane w tym samym miejscu, co planowane posiedzenia komisji. Dostępne są także transmisje posiedzeń międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 15

16 podkomisji (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp), brakuje natomiast dostępu do stenogramów posiedzeń podkomisji. Co więcej, dość ubogie są strony poszczególnych podkomisji. Zawierają one jedynie informację o składzie osobowym podkomisji, bez odniesienia do planowanych prac, odbytych posiedzeń czy choćby, zebranych w innym miejscu, transmisji z posiedzeń przykładem takiej strony jest zakładka Podkomisji Stałej ds. Energetyki (http://orka.sejm.gov.pl/sql2.nsf/skladpkom7?openagent&gos01s). Postulat nr 20 Rejestrowanie głosowań w parlamencie Aby umożliwić obywatelom rozliczanie parlamentarzystów z ich decyzji, podczas głosowań, parlamenty powinny ograniczać stosowanie procedury głosowania werbalnego i jako zasadę stosować głosowanie elektroniczne lub wywoływanie wg listy (roll-call) oraz prowadzić i upubliczniać rejestry głosowań poszczególnych parlamentarzystów - zarówno podczas sesji plenarnych, jak i prac w komisjach. Parlamenty powinny ograniczać głosowania parlamentarzystów przez pełnomocników oraz dążyć do tego, by takie głosowania nie umniejszały norm przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności. W polskim Sejmie głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów. Istnieje również możliwość przeprowadzenia głosowania imiennego - wówczas używa się kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem posła. Głosowania poszczególnych posłów są rejestrowane. Na stronie internetowej Sejmu możemy znaleźć rejestr wszystkich głosowań (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent. xsp?symbol=posglos&nrkadencji=7), wynik pojedynczego głosowania (http://www.sejm.gov.pl/sejm7. nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&nrkadencji=7&nrposiedzenia=34&nrglosowania=7), informacje o tym jak głosował konkretny poseł wg klubów (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent. xsp?symbol=klubdecglos&idglosowania=39062&kodklubu=pis&decyzja=za) oraz imienna lista posłów (http:// orka.sejm.gov.pl/glos7.nsf/nazwa/34_7/$file/glos_34_7.pdf). Z profilu posła na stronie sejmowej można dotrzeć do danych o frekwencji pojedynczego posła oraz wszystkich jego głosowań (http://www.sejm. gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=gloposla&nrkadencji=7&nrl=102&iddnia=1282). Polskie prawo nie przewiduje możliwości głosowania posła przez pełnomocnika. 16 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

17 Postulat nr 21 Publikowanie nagrań z posiedzeń parlamentu Parlament powinien tworzyć, utrzymywać i upubliczniać łatwo dostępne zapisy posiedzeń, najlepiej w formie audio i/lub video dostępnego on-line pod stałym adresem elektronicznym, jak również w formie pisemnego stenogramu lub standardu Hansarda. Pod stałym adresem elektronicznym internetowej strony sejmowej dostępne są zapisy dokumentujące prace posłów. Dostępne są transmisje z posiedzeń Sejmu, posiedzeń komisji i podkomisji oraz konferencji prasowych. Materiały wideo z posiedzeń Sejmu są zaopatrzone w tłumaczenie na język migowy. Transmisje z posiedzeń plenarnych są także dostępne ze strony z listą posiedzeń (http://www.sejm.gov.pl/ Sejm7.nsf/stenogramy.xsp), natomiast cyfrowe zapisy obrad komisji można znaleźć na podstronach komisji sejmowych (http://orka.sejm.gov.pl/sql2.nsf/main7?openform&gos). Brakuje natomiast bezpośredniego odnośnika ze strony podkomisji do transmisji ich obrad. Jedyną niedogodność może stanowić fakt, że nie ma możliwości obejrzenia pojedynczego wystąpienia posła, czy też pojedynczego punktu obrad - nagranie zawsze dotyczy całości obrad. Znaczącym ułatwieniem jest fakt, że przy nagraniu z posiedzenia plenarnego zawsze znajduje się podpis informujący o punkcie obrad oraz imię i nazwisko aktualnie występującej osoby. Transmisje z posiedzeń komisji i podkomisji nie posiadają takiej funkcjonalności. Postulat nr 22 Publikowanie raportów przygotowanych przez lub dla parlamentu Wszystkie raporty przygotowane, zamówione oraz złożone przed parlamentem, komisjami lub w jego biurach, powinny być w całości publicznie udostępniane, z wyjątkiem przypadków ściśle określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Strona internetowa Sejmu umożliwia dotarcie do materiałów przygotowanych dla parlamentu, czego przykładem są opinie wytwarzane przez Biuro Analiz Sejmowych. Wątpliwości budzi jednak kwestia możliwości dalszego rozpowszechniania całości tekstów w/w opinii. Na stronie internetowej sejm.gov.pl została zamieszczona informacja odnosząca się do możliwości korzystania z udostępnionych na stronie opinii. W zasadzie przybiera ona formę zastrzeżenia ograniczającego dalsze upowszechnianie przedmiotowych opinii sporządzonych przez Biuro Analiz Sejmowych. Z treści zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej BAS-u wynika, że bez uzyskania dodatkowego pozwolenia Kancelarii Sejmu RP, zabronione jest rozpowszechnianie całości tekstów w/w opinii (http://www.bas.sejm.gov.pl/ prawa_autorskie.php). międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 17

18 Wydaje się, że opinie wydawane przez komórkę organizacyjną Kancelarii Sejmu można byłoby zakwalifikować jako materiały urzędowe te z kolei są wyłączone spod prawa autorskiego. Zgodnie bowiem z art. 4 pkt. 2 ustawy O prawie autorskim i prawach pokrewnych: Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole. Pojęcie materiałów urzędowych nie zostało jak dotąd zdefiniowane w żadnym z aktów normatywnych, jednak stanowiło przedmiot orzecznictwa. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 listopada 1996 r. (I SA Kr 829/96) stwierdził, iż Formuła materiały urzędowe oznacza się stosunkowo dużą pojemnością. Jest ona bowiem zdolna pomieścić wszystko, co nie będąc dokumentem, jest urzędowe. Przy czym cechę tę materiał może uzyskać, gdy pochodzi od urzędu lub innej instytucji państwowej bądź dotyczy sprawy urzędowej, bądź wreszcie dlatego, że powstał w rezultacie zastosowanej procedury urzędowej. Postulat wskazany w powyższym punkcie deklaracji jest realizowany, jednak należy zasygnalizować, że wątpliwości budzi kwestia możliwości dalszego rozpowszechniania w całości opinii Biura Analiz Sejmowych. Postulat nr 23 Zapewnianie informacji o budżecie i wydatkach Parlament ma obowiązek udostępniać publicznie wszechstronne, szczegółowe i łatwe do zrozumienia informacje o krajowym budżecie i wydatkach publicznych, włączając przeszłe, bieżące i przewidywane wpływy i wydatki. Podobnie, parlament ma obowiązek publikować informacje o realizacji swojego własnego budżetu, ofertach i kontraktach. Te informacje powinny być upubliczniane w całości, przy użyciu spójnego katalogu i uzupełniane podsumowaniami pisanymi prostym językiem, wyjaśnieniami lub raportami, które ułatwiałyby ich zrozumienie obywatelom. Podstawowym źródłem wiedzy o budżecie państwa jest ustawa budżetowa, którą zgodnie z art. 219 Konstytucji RP uchwala Sejm. Ustawa budżetowa jest dostępna na stronie Sejmu, jednak nie można powiedzieć, by była przedstawiana w sposób łatwy do zrozumienia. Niższa izba parlamentu nie publikuje informacji o własnym budżecie, ofertach i kontraktach w przystępnej formie na stronie. Informacje w tym zakresie można jednak uzyskać poprzez złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane na temat budżetu Kancelarii Sejmu występują w zbiorczej formie, jako element budżetu państwa. 18 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

19 Postulat nr 24 Jawność majątku i gwarantowanie uczciwości parlamentarzystów Parlament powinien udostępniać informacje o majątku parlamentarzystów, ich parlamentarnych wydatkach i ich pozaparlamentarnych dochodach, w tym prowizjach, dywidendach i innych korzyściach, aby umożliwić obywatelom dokonywanie oceny uczciwości poszczególnych parlamentarzystów. Zgodnie z art. 35 Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora 1, posłowie i senatorowie są zobowiązani do składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym według wzoru stanowiącego załącznik do ustawy. Następnie parlament udostępnia informacje o stanie majątkowym posłów. Wydatki posłów ponoszone w ramach sprawowania mandatu nie są publikowane na stronie Sejmu, jednak można zwrócić się z konkretnym zapytaniem w tym zakresie, w trybie dostępu do informacji publicznej. Postulat jawności majątku parlamentarzystów jest spełniany: w oświadczeniach majątkowych polskich posłów znajdziemy informacje o stanie majątku i źródłach dochodów posła. Problemem jest sposób realizacji postulatu jawności majątku. Brak ustrukturyzowania publikacji oświadczeń majątkowych i rejestrów korzyści oraz forma zapisu informacji w oświadczeniach majątkowych nie pozwalają na efektywną analizę majątków posłów. Przykładem są sytuacje, gdy poseł np. deklaruje, że posiada 50% udziałów spółki, a następnie podaje jej wartość. Nie jest jednak doprecyzowane czy podaje wartość całej spółki, czy tylko swoich udziałów. Nie można też jednoznacznie stwierdzić czy majątek posła wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej, czy też stanowi majątek odrębny. Co więcej, nie ma jasnych reguł definiujących, w jaki sposób posłowie szacują wartość majątku mieszkania czy samochodu, w związku z tym często podają wartość mieszkania z dnia zakupu, która jest znacznie niższa niż szacowana obecnie wartość rynkowa nieruchomości. I wreszcie, najbardziej trywialnym, a nieraz całkowicie uniemożliwiającym analizę, problemem jest nieczytelne wypełnianie oświadczeń majątkowych. Często jest to związane ze zbyt małą ilością miejsca w formularzu. Rozwiązaniem części problemów związanych byłoby wprowadzenie elektronicznego formularza oświadczenia majątkowego, który automatycznie sumowałby wartość majątku posła. 1 Dz.U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm. międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu 19

20 Postulat nr 25 Ujawnianie informacji o nieetycznym zachowaniu i potencjalnych konfliktach interesów Parlament powinien uchwalić jasno zdefiniowane reguły zapewniające jawność informacji niezbędnych do ochrony przed rzeczywistymi lub potencjalnymi konfliktami interesów i naruszeniami etyki, w tym informacji o kontaktach parlamentarzystów z lobbystami i grupami nacisku. Parlament powinien również upubliczniać informacje o wyrokach sądowych lub rezultatach parlamentarnych dochodzeń w sprawach zarzutów o nieetyczne zachowanie, konflikt interesów lub korupcję. W kontekście powyższego punktu istotną rolę odgrywa Komisja etyki poselskiej. Komisja odpowiada za opracowanie Zasad etyki poselskiej, uzupełnianie ich i upowszechnianie wśród posłów. Zajmuje się również rozpatrywaniem spraw posłów, którzy zachowują się w sposób, który nie odpowiada godności posła. Komisja Etyki Poselskiej rozpatruje też sprawy związane z Rejestrem Korzyści i majątkowymi oświadczeniami poselskimi. Na stronie Sejmu dostępne są uchwały podjęte przez Komisję Etyki Poselskiej, które dostarczają informacji o nieetycznym zachowaniu posłów (http://orka.sejm.gov.pl/sql2.nsf/uchwaly7?openagent&eps ). Zagadnienie lobbingu w polskim systemie prawnym zostało uregulowane w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Ustawa określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady jej wykonywania, formy kontroli oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową. Zgodnie z art. 18 w/w ustawy Sejm corocznie jest zobowiązany do przedstawienia informacji o działaniach podejmowanych na jego terenie przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Informacja zawiera w szczególności dane dotyczące liczby i rodzaju podmiotów w przedstawianym okresie, deklarowane obszary zainteresowań osób zawodowo wykonujących działalność lobbingową w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw, formy podjętej zawodowej działalności lobbingowej oraz rodzaj aktywności poszczególnych lobbystów i jej wpływ lub brak wpływu na proces stanowienia prawa. Tego rodzaju informacja jest corocznie udostępniana na stronie internetowej Sejmu i w pewnym stopniu wpisuje się ona w ramy powyższego postulatu deklaracji (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/page/ lobbing). Nie świadczy to jednak o przejrzystości procesu lobbystycznego w Polsce. Przepisy paraliżują jawny lobbing. Lobbyści uczestniczą więc oficjalnie w pracach komisji sejmowych jako pracownicy firm, eksperci lub przedstawiciele organizacji, a ich interwencje w proces legislacyjny nie są rejestrowane jako lobbing i nie są przedmiotem corocznej informacji Sejmu RP o działalności lobbingowej. 20 międzynarodowej Deklaracji w sprawie otwartości parlamentu

DEKLARACJA W SPRAWIE OTWARTOŚCI PARLAMENTU

DEKLARACJA W SPRAWIE OTWARTOŚCI PARLAMENTU DEKLARACJA W SPRAWIE OTWARTOŚCI PARLAMENTU Podsumowanie Cel Deklaracja w sprawie Otwartości Parlamentu 1 jest wezwaniem obywatelskich organizacji monitorujących parlamenty (PMOs - parliamentary monitoring

Bardziej szczegółowo

Rządowy Proces Legislacyjny

Rządowy Proces Legislacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rządowy Proces Legislacyjny Opis działania Pomocnik użytkownika Warszawa, 2015 r. Spis treści Kto zamieszcza informacje w systemie RPL... 4 Podstawowy sposób korzystania z systemu

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Informowanie o tworzeniu prawa przez Sejm

Informowanie o tworzeniu prawa przez Sejm Informowanie o tworzeniu prawa przez Sejm dr Piotr Chybalski Biuro Analiz Sejmowych Kancelaria Sejmu Plan wystąpienia Podstawy prawne Dokumentowanie procesu tworzenia prawa przez Sejm Informowanie o tworzeniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulaminu Klubu Poselskiego Nowoczesnej Ryszarda Petru ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Tworzy się Klub Poselski Nowoczesnej Ryszarda Petru. 2. Członkami Klubu Poselskiego, zwanego dalej Klubem,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ERNE VENTURES S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 30/06/2015 PKT DOBRA PRAKTYKA 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Początek została podjęta uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego

Początek została podjęta uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego FAQ czyli najczęściej zadawane pytania Początek została podjęta uchwała o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego 1. Dowiedziałem się o organizowanym wysłuchaniu publicznym. Jak zgłosić chęć wzięcia w

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect,

Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, Oświadczenie Zarządu Spółki Verte S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania

pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania pkt Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect TAK/NIE Uzasadnienie spółki zamiaru niestosowania 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe

Stanowisko. I. Podstawy ustrojowe Stanowisko Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji publicznych projektów ustaw oraz ich założeń (tezy) I. Podstawy ustrojowe W

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A.

Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. Oświadczenie Zarządu Spółki Cenospheres Trade & Engineering S.A. w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę Dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect, o których mowa z załączniku do Uchwały

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

- o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 926 Warszawa, 27 czerwca 2008 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Oświadczenie Spółki Tele-Polska Holding S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 2 Dobra praktyka Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową

Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową Regulamin konkursu Pokaż swoją stronę internetową 1. Organizator i cel konkursu 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoją stronę internetową dla beneficjentów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie.

Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. strona / stron 1 / 11 Procedura aktualizowania Mapy aktywności organizacji Starostwa Powiatowego. strona / stron 2 / 11 Załącznik nr. do Zarządzenia nr... Starosty Wołomińskiego z dnia. r Procedura aktualizowania

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect.

Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Informacja o stosowaniu przez Emitenta zasad dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect. Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby się stosować zasady określone w zbiorze Dobre Praktyki

Bardziej szczegółowo

MODEL IDEALNEJ KOMUNIKACJI W GMINIE

MODEL IDEALNEJ KOMUNIKACJI W GMINIE MODEL IDEALNEJ KOMUNIKACJI W GMINIE Idealna komunikacja w gminie informuje, edukuje i angażuje mieszkańców do działań na rzecz wspólnoty samorządowej. Jest ściśle dopasowana do realiów danej gminy i spełnia

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji

Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji Prezentacja Danuta Małgorzata Korzeniowska Kierownik Działu Analiz i Opracowań Tematycznych Wsparcie eksperckie Biur Senatorskich przez Prace biura oraz elektroniczny dostęp do prac jest przygotowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o trybie zamawiania ekspertyz i opinii, powoływania konsultantów i stałych doradców przez komisje sejmowe

Informacja o trybie zamawiania ekspertyz i opinii, powoływania konsultantów i stałych doradców przez komisje sejmowe Informacja o trybie zamawiania ekspertyz i opinii, powoływania konsultantów i stałych doradców przez komisje sejmowe I. ZAMAWIANIE EKSPERTYZ I OPINII Wśród wielu innych zadań do kompetencji Biura Analiz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 20 maja 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PODSEKRETARZ STANU Roman Dmowski DSI-WPIPSI.070.1.2014 DSI-WPIPSI.070.1.2014 Pan Stanisław Duda Sekretarz Stanu w

Bardziej szczegółowo

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU

LP. ZASADA TAK / NIE KOMENTARZ ZARZĄDU Oświadczenie ATC CARGO S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu MARKET.pl

Regulamin serwisu MARKET.pl Regulamin serwisu MARKET.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha) Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA... 13 SPIS TREŚCI Przedmowa (Anna Rytel-Warzocha)........................................... 11 Rozdział I Z PROBLEMATYKI STATUSU POSŁA..................................... 13 1. Niepołączalność mandatu poselskiego.....................................

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ

PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ PROCEDURA PROWADZENIA POLITYKI INFORMACYJNEJ I. UCZESTNICY PROCESU Stanowisko ds. informacji publicznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi - właściciel procesu Stanowisko ds. promocji Pozostali

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A.

DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect DOBRE PRAKTYKI W LIBERTY GROUP S.A. Odnośnie punktu 1-5 Dobrych

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ

Ząbkowice Śląskie, 9.03.2012 TAK/NIE/NIE DOTYCZY KOMENTARZ Oświadczenie ALDA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. Dobre praktyki spółek notowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualna architektura informacji serwisu BIP

Aktualna architektura informacji serwisu BIP Załącznik nr 1.8 do Opisu przedmiotu zamówienia Aktualna architektura informacji serwisu BIP Władze Urząd Miasta Samorząd Miasto Inne informacje Władze Rada Miejska w Łodzi Statut Miasta Łodzi (Link do

Bardziej szczegółowo

.~~ Kraków, dnia 26 stycznia 2016 r. PR /2016

.~~ Kraków, dnia 26 stycznia 2016 r. PR /2016 .. -, URZĄD MIASTA KRAKOWA Zespół Radców Prawnych i. I 31;004 Kraków, pl. W5z*s;t1

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich

odwołaniach). Druki te powinny być stosowane również w postępowaniach o mniejszej wartości ze względu na szczególnie istotne informacje w nich UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ SMS KREDYT HOLDING S.A. DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT W 2015 ROKU Wrocław, 31 marca 2016 roku Zasada nr Opis Zasady 1 Spółka powinna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK Tarnów, dnia 01 września 2011 roku Kupiec SA ul Rolnicza 41A Oświadczenie spółki KUPIEC SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego

Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Instrukcja zakładania konta na epuap oraz składania wniosku o utworzenie profilu zaufanego Bartosz Dmochowski admin@mosina.pl 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WPROWADZENIE DO EPUAP U... 3 2.1. CO

Bardziej szczegółowo

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE

NIE TAK - OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE STOSOWANIA TAK / NIE OŚWIADCZE SPÓŁKI LABO PRINT S.A. w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect PKT 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych

TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK. Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych Oświadczenie DIVICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A.

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S. A. OŚWIADCZE W PRZEDMIOCIE STOSOWANIA ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁKI SUNEX S A Oświadczenie spółki Sunex SA w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu

2. Organizatorem konkursu pod tytułem Najlepsza strona internetowa projektu Regulamin konkursu pod nazwą Najlepsza strona internetowa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści Strona 1 z 6 Opracowali: podpisy: Sprawdziła: podpis: ORYGINAŁ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością podpis: Zatwierdził: Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria podpis: Spis treści Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego

Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego Numer zasady Informacje na temat stosowania przez BLIRT S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect Stan na dzień 15.05.2011 r. Zasada ładu

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych. projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta. Krakowa.

Raport z konsultacji społecznych. projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta. Krakowa. Raport z konsultacji społecznych projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa. Październik 2015 SPIS TREŚCI Spis treści... Lista załączników.. Wprowadzenie. 1. Przedmiot Raportu... 2. Cel

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI Semestr zimowy 2016/2017 I SSA I stopnia Zajęcia nr 2 Publiczne bazy tekstów aktów prawnych 2 Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) http://isap.sejm.gov.pl/ ; http://sejm.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT Poniższa tabela zawiera informacje nt. stosowania przez emitenta w roku

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Regulamin Klubu Parlamentarnego z dnia 8 listopada 2011 r. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Członkami Klubu Parlamentarnego, zwanego dalej Klubem są posłowie i senatorowie wybrani z list zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO INTRANET. SĄDU ARBITRAŻOWEGO przy Konfederacji Lewiatan

REGULAMIN SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO INTRANET. SĄDU ARBITRAŻOWEGO przy Konfederacji Lewiatan REGULAMIN SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO INTRANET SĄDU ARBITRAŻOWEGO przy Konfederacji Lewiatan Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa telefon: (+48 22) 55 99 970

Bardziej szczegółowo

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r.

Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Mysłowice, dn. 09.03.2015 r. Oświadczenie MEDIAN POLSKA S.A. w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE DOBRE PRAKTYKISPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT LP. ZASADA // DOTYCZY KOMENTARZ 1. Spółka powinna prowadzić

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Numer zasady OŚWIADCZENIE PLATIGE IMAGE S.A. o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect Zasada Dobrych Praktyk 1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia

Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia Wysłuchanie opinii publicznej przez Ministra Zdrowia W świetle doświadczeń społeczno-politycznych, które w ostatnim czasie poruszały opinię publiczną w Polsce, dostrzec można, że dla kształtowania pożądanych

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/ NIE DOTYCZY Oświadczenie Zarządu Igoria Trade S.A. w sprawie przestrzegania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku Nr 1 Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks

Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Użyteczność polskich portali turystycznych Wakacje w Internecie - aneks Bartosz Bałaziński Monika Telega Hubert Turaj Kjersti Corneliussen Raport pod patronatem Polskiej Izby Turystyki Kraków, Kwiecień

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 OŚWIADCZE ZARZĄDU GKS GIEKSA KATOWICE S.A. DOTYCZĄCE PRZESTRZEGANIA DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT W ROKU 2012 Pkt. Zasada Deklaracja Uwagi 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. Załącznik do Zarządzenia nr PZ/ 6 /2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI SP. Z O. O. W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia...

U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A N R... RADY MIASTA KUTNO z dnia... w sprawie Karty współpracy Miasta Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r.

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. BLU PRE IPO S.A. Grzybowska 2 lokal 43 00-131 Warszawa tel: +48 22 119 47 66 fax:+48 22 404 84 80 www.blupreipo.com.pl kontakt@blupreipo.com.pl Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. Oświadczenie zarządu BLU PRE

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Informacja na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stosuje określone zasady ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie Dobre

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r.

Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce FON Ecology S.A. w 2012r. Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk w Spółce w 2012r. Podstawa prawna: 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika BIP

Instrukcja użytkownika BIP Instrukcja użytkownika BIP Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Główne elementy składowe portalu BIP... 3 3. Nawigacja... 6 4. Informacje o biuletynie... 6 4.1. Mapa serwisu... 6 4.2. Redakcja biuletynu... 7 4.3.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju REGULAMIN PRACY ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Razem na Rzecz Rozwoju jest organem wykonawczo- zarządzającym Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu BIP

Instrukcja użytkownika systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP 1. Informacje o biuletynie 1.1. Mapa serwisu - zawiera informacje o strukturze systemu BIP. Wszystkie elementy menu uporządkowane są w postaci hierarchicznej listy, w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz Sejmowych OPINIA ZLECONA

Biuro Analiz Sejmowych OPINIA ZLECONA Opinia została sporządzona przez eksperta zewnętrznego na zlecenie Biura Analiz Sejmowych w celu przygotowania materiałów odpowiadających na pytania zgłoszone przez posłów, organy Sejmu lub Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy.

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy. Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw 1 Organizatorzy 1. Konkurs jest organizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK

Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect ZASADA TAK/NIE/NIE DOTYCZY UWAGI TAK TAK TAK TAK TAK Oświadczenie VENITI S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" ZASADA /NIE/NIE DOTYCZY UWAGI 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku

Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku Zarządzenie Nr 9/2006 Dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Agnieszka Marszałek

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Agnieszka Marszałek Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji Agnieszka Marszałek Warszawa, 6 listopada 2015 r. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w ZSK Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest jednym z kluczowych elementów ZSK w Zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r.

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 czerwca 2008 r. U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Co zawiera niniejszy dokument? Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line

Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Polityka prywatności w zakresie Rekrutacji Volvo on-line Mając na uwadze fakt, iż Grupa Volvo w pełni respektuje wszelkie zasady i warunki przewidziane przez właściwe regulacje prawne dotyczące ochrony

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo