Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)"

Transkrypt

1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 1 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 3 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 4 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 5 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6A 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6B 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 7F 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 9V 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 14 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 18C 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19A 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19F 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23F 1 4,4 μg 1 skoniugowany z bia kiem no nikowym CRM 197 i adsorbowany na fosforanie glinu (0,125 mg glinu). Pe ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTA FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwa. Szczepionka jest jednorodn, bia zawiesin. 4. SZCZEGÓ OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu p uc i ostremu zapaleniu ucha rodkowego wywo ywanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowl t i dzieci od 6. tygodnia do 5. roku ycia. Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej wywo ywanej przez bakterie Streptococcus pneumoniae u doros ych w wieku 50 lat i starszych. Informacje dotycz ce ochrony przeciw okre lonym serotypom pneumokokowym, patrz punkt 4.4 i 5.1. Schemat stosowania szczepionki Prevenar 13 powinien by ustalony zgodnie z oficjalnymi zaleceniami z uwzgl dnieniem wyst powania choroby inwazyjnej w ró nych grupach wiekowych jak równie danych epidemiologicznych o zmienno ci serotypów w ró nych obszarach geograficznych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Schematy szczepienia szczepionk Prevenar 13 powinny by oparte na oficjalnych zaleceniach. 2

2 Dawkowanie Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia Zaleca si aby niemowl ta, które jako pierwsz dawk otrzyma y szczepionk Prevenar 13 doko czy y cykl szczepienia produktem Prevenar 13. Niemowl ta w wieku od 6. tygodnia do 6. miesi ca ycia Trójdawkowy podstawowy cykl szczepienia Zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, ka da po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia obejmuje trzy dawki, pierwsza dawka zwykle podawana w drugim miesi cu ycia, a dawki nast pne przy zachowaniu odst pu przynajmniej 1 miesi ca pomi dzy dawkami. Pierwsz dawk mo na poda ju w wieku 6 tygodni. Czwart dawk (uzupe niaj c ) zaleca si pomi dzy 11. a 15. miesi cem ycia. Dwudawkowy podstawowy cykl szczepienia Alternatywnie, je eli Prevenar 13 jest podawany w ramach obowi zuj cego programu szczepie niemowl t, mo na rozwa y zastosowanie 3-dawkowego schematu szczepienia, w którym podaje si dawki po 0,5 ml szczepionki. Pierwsza dawka mo e by podana od 2. miesi ca ycia, druga dawka 2 miesi ce pó niej. Podanie dawki trzeciej (przypominaj cej) zaleca si pomi dzy 11. a 15. miesi cem ycia (patrz punkt 5.1). Dzieci, które nie by y wcze niej szczepione i dzieci w wieku 7 miesi cy Niemowl ta w wieku 7-11 miesi cy Dwie dawki, ka da po 0,5 ml przy zachowaniu odst pu przynajmniej 1 miesi ca pomi dzy dawkami. Trzeci dawk zaleca si w drugim roku ycia. Dzieci w wieku miesi cy Dwie dawki, ka da po 0,5 ml, przy zachowaniu odst pu przynajmniej 2 miesi cy pomi dzy dawkami. Dzieci w wieku 2-5 lat Jedna dawka 0,5 ml. Schemat szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowl t i dzieci szczepionych wcze niej produktem Prevenar (7-walentnym) (Streptococcus pneumoniae serotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F) Prevenar 13 zawiera 7 takich samych serotypów, jak te zawarte w produkcie Prevenar, przy zastosowaniu tego samego bia ka no nikowego CRM 197. U niemowl t i dzieci, które rozpocz y cykl szczepienia produktem Prevenar, mo na zmieni szczepionk na Prevenar 13 na ka dym etapie schematu szczepienia. Dzieci w wieku miesi cy Dzieci, które nie otrzyma y dwóch dawek szczepionki Prevenar 13 jako niemowl ta, powinny otrzyma dwie dawki szczepionki (przy zachowaniu odst pu przynajmniej 2 miesi cy pomi dzy dawkami), aby zako czy cykl szczepienia dla 6 dodatkowych serotypów. Alternatywnie, cykl szczepienia nale y uko czy zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Dzieci w wieku 2-5 lat Jedna dawka. Doro li w wieku 50 lat i starsi Jedna dawka. Nie ustalono potrzeby ponownego szczepienia kolejn dawk szczepionki Prevenar 13. 3

3 Je eli zastosowanie 23-walentnej polisacharydowej szczepionki wydaje si by uzasadnione, to bez wzgl du na wcze niejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom, nale y poda Prevenar 13 jako pierwszy (patrz punkt 4.5 i 5.1). Sposób podawania Szczepionk nale y wstrzykiwa domi niowo. Preferowane miejsca wstrzykni cia to przednioboczna powierzchnia uda (mi sie obszerny boczny) u niemowl t oraz mi sie naramienny u dzieci i doros ych. 4.3 Przeciwwskazania Nadwra liwo na substancje czynne, na któr kolwiek substancj pomocnicz wymienion w punkcie 6.1 lub na toksoid b oniczy. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Prevenar 13 nale y od o y na pó niejszy termin u pacjentów z ostr chorob przebiegaj c z gor czk. Niewielka infekcja, taka jak przezi bienie, nie powinna jednak by powodem odroczenia szczepienia. 4.4 Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania Produktu Prevenar 13 nie wolno podawa donaczyniowo. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek parenteralnych nale y zabezpieczy odpowiednie leki i nadzór medyczny na wypadek ewentualnego wyst pienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Szczepionki nie nale y podawa domi niowo pacjentom z trombocytopeni lub z innym zaburzeniem krzepni cia, które mo e stanowi przeciwwskazanie do wstrzykni cia domi niowego, ale mo na poda podskórnie, je li potencjalne korzy ci ze szczepienia znacznie przewa aj ryzyko podania produktu (patrz punkt 5.1). Prevenar 13 zapewnia ochron tylko przed serotypami Streptococcus pneumoniae, które s zawarte w szczepionce, a nie chroni przed innymi mikroorganizmami powoduj cymi chorob inwazyjn, zapalenie p uc lub zapalenie ucha rodkowego. Tak jak w przypadku innych szczepionek, Prevenar 13 mo e nie zapewni wszystkim zaszczepionym osobom ochrony przed chorob pneumokokow. U osób z zaburzon odpowiedzi immunologiczn wyst puj c z powodu leczenia immunosupresyjnego, wady genetycznej, zaka enia ludzkim wirusem niedoboru odporno ci (HIV) lub innych przyczyn, mo e nast pi zmniejszenie produkcji przeciwcia w odpowiedzi na szczepienie. Nie s dost pne dane dotycz ce bezpiecze stwa stosowania i immunogenno ci produktu Prevenar 13 u osób w okre lonych grupach o obni onej odporno ci (np. pacjenci z wrodzonym lub nabytym zaburzeniem czynno ci ledziony, zaka eniem HIV, chorob nowotworow, po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku, zespo em nerczycowym); decyzj o szczepieniu nale y podejmowa indywidualnie. Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia W badaniach klinicznych Prevenar 13 indukowa odpowied immunologiczn w stosunku do wszystkich trzynastu serotypów zawartych w szczepionce. Odpowied immunologiczna w odniesieniu do serotypu 3 po podaniu dawki uzupe niaj cej nie wzros a ponad poziom obserwowany po cyklu szczepie u niemowl t; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukcji pami ci immunologicznej wobec serotypu 3 nie jest znane (patrz punkt 5.1). 4

4 Odsetek dzieci, u których uzyskano indukcj aktywnych biologicznie przeciwcia (miano OPA 1:8) wobec serotypów 1, 3 i 5 by wysoki. Jednak e rednie geometryczne miana (GMTs) by y ni sze ni te przeciw pozosta ym dodatkowym serotypom obecnym w szczepionce; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do zapewnienia skuteczno ci jest nieznane (patrz punkt 5.1). Na podstawie ograniczonych danych wykazano, e produkt Prevenar 7-walentny (podstawowy cykl szczepienia obejmuj cy 3 dawki) powoduje powstanie odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej u niemowl t z niedokrwisto ci sierpowat, przy profilu bezpiecze stwa podobnym do obserwowanego w grupie o niskim ryzyku (patrz punkt 5.1). Dzieci poni ej 2. roku ycia powinny otrzyma odpowiedni dla wieku liczb dawek szczepionki Prevenar 13 (patrz punkt 4.2). Zastosowanie tej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej nie zast puje podawania 23-walentnych szczepionek pneumokokowych dzieciom 2. roku ycia z chorobami (takimi jak: niedokrwisto sierpowata, brak ledziony, zaka enie HIV, choroba przewlek a lub niedobór odporno ci) klasyfikuj cymi je w grupie podwy szonego ryzyka choroby inwazyjnej spowodowanej przez Streptococcus pneumoniae. Je eli jest to zalecane, dzieci w wieku 24 miesi cy z grupy wysokiego ryzyka, wcze niej szczepione produktem Prevenar 13, powinny otrzyma 23-walentn szczepionk pneumokokow. Odst p pomi dzy podaniem 13-walentnej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej (Prevenar 13) i 23-walentnej szczepionki pneumokokowej polisacharydowej nie powinien by krótszy ni 8 tygodni. Brak jest danych stwierdzaj cych czy zastosowanie szczepionki pneumokokowej 23-walentnej polisacharydowej u dzieci dotychczas nieszczepionych lub szczepionych produktem Prevenar 13 mo e powodowa zmniejszon odpowied immunologiczn na kolejne dawki produktu Prevenar 13. Nale y wzi pod uwag ryzyko wyst pienia bezdechu oraz konieczno monitorowania czynno ci oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek podstawowego cyklu szczepienia bardzo niedojrza ym wcze niakom (urodzonym 28. tygodniu ci y), szczególnie dotyczy to niemowl t, u których wyst powa y objawy niedojrza o ci uk adu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzy ci wynikaj ce ze szczepienia tej grupy niemowl t, nie nale y rezygnowa ze szczepienia ani go odracza. Ze wzgl du na serotypy szczepionki mo na si spodziewa, i ochrona przed zapaleniem ucha rodkowego b dzie mniejsza ni ochrona przed chorob inwazyjn. Ze wzgl du na to, e zapalenie ucha rodkowego wywo ywane jest przez liczne drobnoustroje, inne ni serotypy pneumokokowe wyst puj ce w szczepionce, nale y wzi pod uwag, i ochrona przed zapaleniem ucha rodkowego mo e by mniejsza (patrz punkt 5.1). Leczenie przeciwgor czkowe nale y rozpocz zgodnie z lokalnymi zaleceniami terapeutycznymi w przypadku dzieci z chorobami drgawkowymi lub z drgawkami gor czkowymi w wywiadzie i u wszystkich dzieci otrzymuj cych Prevenar 13 jednocze nie ze szczepionkami zawieraj cymi pe nokomórkowy sk adnik krztu cowy. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia Prevenar 13 mo na podawa równocze nie z nast puj cymi szczepionkami, zarówno monowalentnymi jak i skojarzonymi: szczepionk przeciw b onicy, t cowi, krztu cowi acelularn lub pe nokomórkow, szczepionk przeciw Haemophilus influenzae typu b, inaktywowan szczepionk przeciw polio, szczepionk przeciw wirusowemu zapaleniu w troby typu B, szczepionk przeciw meningokokom typu C, szczepionk przeciw odrze, wince, ró yczce i ospie wietrznej. W badaniach klinicznych wykazano, e odpowied immunologiczna i profil bezpiecze stwa podawanych szczepionek nie uleg zmianie. W badaniach klinicznych, w których podawano równocze nie szczepionk Prevenar 13 i szczepionk przeciw rotawirusom nie zaobserwowano zmian w profilu bezpiecze stwa stosowanych szczepionek. 5

5 Doro li w wieku 50 lat i starsi Prevenar 13 mo na podawa równocze nie z sezonow trójwalentn inaktywowan szczepionk przeciw grypie (TIV). W dwóch badaniach przeprowadzonych u osób doros ych w wieku lat oraz 65 lat i starszych wykazano, e Prevenar 13 mo e by podawany jednocze nie z trójwalentn inaktywowan szczepionk przeciw grypie (TIV). Odpowied na wszystkie trzy antygeny TIV by a porównywalna w przypadku kiedy szczepionka TIV by a podana osobno, jak i równocze nie ze szczepionk Prevenar 13. W przypadku jednoczesnego podania szczepionki Prevenar 13 ze szczepionk TIV, odpowied immunologiczna na Prevenar 13 by a mniejsza w porównaniu do podania Prevenar 13 osobno. Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane. Jednoczesne podawanie z innymi szczepionkami nie zosta o zbadane. Ró ne szczepionki parenteralne nale y zawsze wstrzykiwa w ró ne miejsca. Równoczesne podanie szczepionki Prevenar 13 z 23-walentn polisacharydow szczepionk nie zosta o zbadane. W badaniach klinicznych, w których Prevenar 13 zosta podany 1 rok po podaniu 23- walentnej polisacharydowej szczepionki, odpowied immunologiczna na wszystkie serotypy by a mniejsza w porównaniu do sytuacji, w której Prevenar 13 by podany osobom wcze niej niezaszczepionym 23-walentn polisacharydow szczepionk. Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane. 4.6 Wp yw na p odno, ci i laktacj P odno i ci a Brak danych dotycz cych stosowania szczepionki przeciw pneumokokom 13-walentnej skoniugowanej u kobiet w okresie ci y. Badania na zwierz tach nie wykaza y bezpo redniego lub po redniego szkodliwego wp ywu na reprodukcj (patrz punkt 5.3). Karmienie piersi Nie wiadomo, czy szczepionka przeciw pneumokokom 13-walentna skoniugowana przenika do mleka ludzkiego. 4.7 Wp yw na zdolno prowadzenia pojazdów i obs ugiwania maszyn Nieistotny. 4.8 Dzia ania niepo dane Dzia ania niepo dane zg aszane podczas bada klinicznych oraz po wprowadzeniu szczepionki do obrotu we wszystkich grupach wiekowych zosta y wymienione poni ej zgodnie z klasyfikacj uk adów i narz dów, ze zmniejszaj c si cz sto ci i nasileniem. Cz sto wyst powania zosta a okre lona nast puj co: bardzo cz sto ( 1/10), cz sto ( 1/100 do < 1/10), niezbyt cz sto ( 1/1 000 do < 1/100), rzadko ( 1/ do < 1/1 000), bardzo rzadko ( 1/10 000). Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia 6

6 Bezpiecze stwo stosowania szczepionki oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych, w których podano dawek szczepionki 4429 zdrowym niemowl tom; pierwsz dawk w wieku od 6. tygodnia ycia i dawk uzupe niaj c w wieku miesi cy. We wszystkich badaniach z udzia em niemowl t Prevenar 13 podawano równocze nie ze szczepionkami zalecanymi w okresie dzieci cym (patrz punkt 4.5). Oceniano tak e bezpiecze stwo u 354 dzieci (w wieku od 7. miesi ca do 5. roku ycia), które nie by y wcze niej szczepione. Najcz ciej opisywanymi dzia aniami niepo danymi by y reakcje w miejscu wstrzykni cia, gor czka, dra liwo, zmniejszenie apetytu oraz senno i (lub) bezsenno. U dzieci w wieku powy ej 12 miesi cy obserwowano wi ksz cz sto reakcji miejscowych, ni u niemowl t po podstawowym cyklu szczepie produktem Prevenar 13. Dzia ania niepo dane z bada klinicznych W badaniach klinicznych profil bezpiecze stwa produktu Prevenar 13 by podobny do produktu Prevenar. Obserwowane w badaniach klinicznych dzia ania niepo dane uznane za zwi zane ze szczepieniem produktem Prevenar 13 zosta y podzielone z uwzgl dnieniem cz sto ci wyst powania: Zaburzenia uk adu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwra liwo ci w tym obrz k twarzy, duszno, skurcz oskrzeli Zaburzenia uk adu nerwowego: Rzadko: drgawki (w tym drgawki gor czkowe), epizody hipotoniczno-hiporeaktywne Zaburzenia o dka i jelit: Bardzo cz sto: zmniejszenie apetytu Niezbyt cz sto: wymioty; biegunka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: wysypka; pokrzywka lub wysypka o charakterze pokrzywki Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo cz sto: gor czka; dra liwo ; rumie w miejscu wstrzykni cia, stwardnienie/obrz k lub ból/tkliwo ); senno ; niespokojny sen; rumie w miejscu wstrzykni cia lub stwardnienie/obrz k o rednicy 2,5-7 cm (po podaniu dawki uzupe niaj cej i u starszych dzieci [w wieku 2-5 lat]) Cz sto: gor czka > 39 C; tkliwo w miejscu wstrzykni cia upo ledzaj ca ruch ko czyny (z powodu bólu); rumie w miejscu wstrzykni cia lub stwardnienie/obrz k o rednicy 2,5-7 cm (po podaniu cyklu szczepienia u niemowl t) Niezbyt cz sto: rumie w miejscu wstrzykni cia lub stwardnienie/obrz k o rednicy ponad 7 cm; p acz. Dzia ania niepo dane po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do obrotu Podane poni ej dzia ania niepo dane nie zosta y zaobserwowane w badaniach klinicznych produktu Prevenar 13 u niemowl t i dzieci, uznano jednak, e mog one wyst powa zarówno w przypadku produktu Prevenar jak i produktu Prevenar 13. Cz sto wyst powania dzia a niepo danych szczepionki Prevenar zosta a podana na podstawie raportowania spontanicznego. Zaburzenia krwi i uk adu ch onnego: Bardzo rzadko: powi kszenie w z ów ch onnych w okolicy miejsca wstrzykni cia Zaburzenia uk adu immunologicznego: 7

7 Rzadko: reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrz s anafilaktyczny; obrz k naczynioruchowy Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo rzadko: rumie wielopostaciowy Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Rzadko: reakcje wyst puj ce w miejscu podania: zapalenie skóry, wi d, pokrzywka, zaczerwienienie Dodatkowa informacja dotycz ca szczególnych grup wiekowych Bezdech u niemowl t przedwcze nie urodzonych ( 28. tygodnia ci y) (patrz punkt 4.4). Doro li w wieku 50 lat i starsi Bezpiecze stwo stosowania szczepionki oceniono w 6 badaniach klinicznych obejmuj cych 6198 osób doros ych w wieku od 50 do 95 lat. Prevenar 13 podano 5667 osobom doros ym; 2616 (46,2%) w wieku od 50 do 64 lat oraz 3051 (53,8%) w wieku 65 lat i starszym. Z tego 1916 osób doros ych by o wcze niej zaszczepionych 23-walentn szczepionk przeciw pneumokokom, polisacharydow, co najmniej 3 lata przed badaniem, a 3751 nie by o zaszczepionych 23-walentn polisacharydow szczepionk. Osoby powy ej 65. roku ycia zg asza y mniej dzia a niepo danych ni m odsi doro li, bez wzgl du na wcze niejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom. Ogólnie, kategorie cz sto ci by y podobne w obu grupach. Dzia ania niepo dane z bada klinicznych We wszystkich badaniach klinicznych spodziewano si wyst pienia reakcji miejscowych i zdarze uk adowych codziennie przez 14 dni po ka dym szczepieniu. Podane poni ej cz sto ci wyst powania s oparte na dzia aniach niepo danych, które uznano za zwi zane ze szczepieniem produktem Prevenar 13 osób doros ych: Zaburzenia metabolizmu i od ywiania: Bardzo cz sto: zmniejszenie apetytu Zaburzenia uk adu nerwowego: Bardzo cz sto: bóle g owy Zaburzenia o dka i jelit: Bardzo cz sto: biegunka Cz sto: wymioty Niezbyt cz sto: nudno ci Zaburzenia uk adu immunologicznego: Niezbyt cz sto: reakcje nadwra liwo ci w tym obrz k twarzy, duszno, skurcz oskrzeli Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: wysypka Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo cz sto: dreszcze; zm czenie; reakcje w miejscu wstrzykni cia: rumie stwardnienie/obrz k, ból/tkliwo ; upo ledzony ruch r k Cz sto: gor czka Niezbyt cz sto: powi kszenie w z ów ch onnych w okolicy miejsca wstrzykni cia Zaburzenia mi niowo-szkieletowe i tkanki cznej: Bardzo cz sto: ból stawów; ból mi ni 8

8 Ogólnie, nie zaobserwowano znacz cych ró nic w cz sto ci wyst powania dzia a niepo danych podczas podawania produktu Prevenar 13 osobom doros ym szczepionym wcze niej polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom. Obserwowano wi ksz cz sto wyst powania niektórych spodziewanych reakcji uk adowych podczas jednoczesnego podawania produktu Prevenar 13 z trójwalentn inaktywowan szczepionk przeciw grypie (TIV) w porównaniu do szczepionki TIV podawanej osobno (ból g owy, dreszcze, wysypka, zmniejszony apetyt, ból stawów i ból mi ni) lub do produktu Prevenar 13 podawanego osobno (ból g owy, zm czenie, dreszcze, zmniejszony apetyt i ból stawów). 4.9 Przedawkowanie Przedawkowanie produktu Prevenar 13 jest ma o prawdopodobne ze wzgl du na opakowanie w postaci ampu kostrzykawki. Stwierdzono jednak przypadki przedawkowania produktu Prevenar 13 u niemowl t i dzieci, polegaj ce na podaniu kolejnej dawki w krótszym ni zalecany okres w stosunku do poprzedniej dawki. Dzia ania niepo dane wyst puj ce w przypadku przedawkowania produktu Prevenar 13 by y takie same, jak dzia ania niepo dane obserwowane po zalecanych schematach szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowl t i dzieci. 5. W A CIWO CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W a ciwo ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki pneumokokowe, kod ATC: J07AL02. Mechanizm dzia ania Prevenar 13 zawiera 7 pneumokokowych polisacharydów otoczkowych zawartych w szczepionce Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) i 6 dodatkowych polisacharydów (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), skoniugowanych z bia kiem no nikowym CRM 197. Obci enie chorob niemowl t i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia W oparciu o obserwacje rozk adu serotypów wyst puj cych w Europie, przeprowadzone przed wprowadzeniem produktu Prevenar do lecznictwa, szacuje si, e Prevenar 13 pokrywa oko o 73%- 100% (w zale no ci od kraju) serotypów odpowiedzialnych za inwazyjn chorob pneumokokow (IChP) u dzieci w wieku poni ej 5 lat. W tej grupie wiekowej serotypy 1, 3, 5, 6A, 7F i 19A odpowiadaj za 15,6% do 59,7% przypadków choroby inwazyjnej, w zale no ci od kraju, czasu badania i zastosowania produktu Prevenar. Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU ) to cz sta choroba wieku dzieci cego o ró nej etiologii. Bakterie mog by przyczyn 60-70% epizodów klinicznych OZU. S. Pneumoniae jest najcz stsz przyczyn wszystkich bakteryjnych przypadków OZU na ca ym wiecie. Szacuje si, e Prevenar 13 pokrywa ponad 90% opornych na antybiotyki serotypów odpowiedzialnych za IChP. Obci enie chorob osób doros ych w wieku 50 lat i starszych Wyst powanie inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) u osób doros ych zwi ksza si wraz z wiekiem od 50 lat, czynnikami ryzyka (palenie papierosów lub u ywanie alkoholu) oraz wspó istniej cymi chorobami (przewlek a choroba sercowo-naczyniowa, przewlek e zapalenie p uc, w tym astma, zaburzenia czynno ci nerek, cukrzyca i przewlek a choroba w troby, w tym alkoholowa choroba w troby). Najcz ciej wyst puj cymi postaciami IChP u osób doros ych w wieku 50 lat i starszych s zapalenie p uc przebiegaj ce z bakteriemi, bakteriemia o nieustalonym pochodzeniu i 9

9 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W oparciu o dane dotycz ce choroby pneumokokowej, serotypy pneumokokowe wyst puj ce w produkcie Prevenar 13 mog odpowiada za co najmniej 50% do 76% (w zale no ci od kraju) przypadków IChP u osób doros ych w wieku powy ej 50 lat. Zapalenie p uc przebiegaj ce z bakteriemi stanowi oko o 80% przypadków IChP u osób doros ych. Immunogenno produktu Prevenar 13 w badaniach klinicznych u niemowl t i dzieci Skuteczno szczepionki Prevenar 13 w zapobieganiu IChP nie by a badana. Zgodnie z zaleceniami WHO ocena potencjalnej skuteczno ci w zapobieganiu IChP u niemowl t i m odszych dzieci oparta jest na porównaniu odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do siedmiu serotypów zawartych zarówno w szczepionce Prevenar 13 jak i w szczepionce Prevenar, której skuteczno ochronn udowodniono wcze niej. Badano równie odpowied immunologiczn na dodatkowych 6 serotypów. Odpowied immunologiczna po podaniu trójdawkowego podstawowego cyklu szczepie Badania kliniczne z zastosowaniem ró nych schematów szczepie zosta y przeprowadzone w wielu krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych i obejmowa y dwa randomizowane badania typu non-inferiority (Niemcy podstawowy cykl szczepienia w 2., 3., 4. miesi cu ycia [006] i Stany Zjednoczone podstawowy cykl szczepienia w 2., 4., 6. miesi cu ycia [004]). W tych dwóch badaniach porównywano odpowied immunologiczn przy u yciu kryteriów takich jak odsetek zaszczepionych, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy przeciw wszystkim serotypom szczepionkowym wynosi o 0,35 μg/ml po up ywie miesi ca od zako czenia szczepienia pierwotnego i porównanie rednich geometrycznych st e przeciwcia IgG (GMCs, ELISA); dodatkowo porównano miano przeciwcia w te cie OPA u pacjentów otrzymuj cych produkt Prevenar i Prevenar 13. W przypadku dodatkowych sze ciu serotypów warto ci te zosta y porównane z najs absz odpowiedzi wobec siedmiu wspólnych serotypów u zaszczepionych szczepionk Prevenar. Porównanie odpowiedzi immunologicznej (w oparciu o kryterium non-inferiority) w badaniu 006, podane na podstawie odsetka niemowl t, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy przeciw wszystkim serotypom szczepionkowym wynosi o 0,35 μg/ml, zosta o przedstawione w Tabeli 1. W badaniu 004 uzyskano podobne wyniki. Wykazano co najmniej równowa no odpowiedzi immunologicznej po zastosowaniu szczepionki Prevenar 13 (dolna granica 95% CI dla ró nicy mi dzy grupami wynios a >-10%) w odniesieniu do wszystkich wspólnych 7 serotypów, z wyj tkiem serotypu 6B w badaniu 006 i serotypów 6B i 9V w badaniu 004, przy czym ró nica by a niewielka. Dla wszystkich siedmiu wspólnych serotypów wykazano spe nienie kryteriów non-inferiority w odniesieniu do wyników rednich geometrycznych st e przeciwcia IgG (GMCs) mierzonych testem ELISA. Prevenar 13 indukuje wytworzenie porównywalnych, chocia nieco ni szych ni Prevenar, st e przeciwcia dla 7 wspólnych serotypów. Nie wiadomo, jakie jest znaczenie kliniczne tych ró nic. Kryterium non-inferiority zosta o spe nione w odniesieniu do 6 dodatkowych serotypów w oparciu o odsetek zaszczepionych niemowl t, u których st enie przeciwcia IgG wynios o 0,35 μg/ml oraz w oparciu o porównanie wyników rednich geometrycznych st e przeciwcia IgG (GMCs, ELISA) w badaniu 006. Kryterium powy sze zosta o równie spe nione w odniesieniu do 5 z 6 dodatkowych serotypów, z wyj tkiem serotypu 3, w badaniu 004. Odsetek pacjentów, otrzymuj cych szczepionk Prevenar 13, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy wynios o 0,35 μg/ml dla serotypu 3 wyniós 98,2% (badanie 006) i 63,5% (badanie 004). 10

10 Tabela 1: Porównanie odsetka pacjentów, którzy po 3. dawce szczepionki uzyskali st enie przeciwcia IgG przeciw polisacharydom pneumokokowym wynosz ce 0,35 g/ml badanie 006 Serotypy Prevenar 13 % (N= ) Prevenar (7-walentny) % (N= ) Ró nica (95% CI) Serotypy Prevenar (7-walentny) 4 98,2 98,2 0,0 (-2,5, 2,6) 6B 77,5 87,1-9,6 (-16,0, -3,3) 9V 98,6 96,4 2,2 (-0,4, 5,2) 14 98,9 97,5 1,5 (-0,9, 4,1) 18C 97,2 98,6-1,4 (-4,2, 1,2) 19F 95,8 96,0-0,3 (-3,8, 3,3) 23F 88,7 89,5-0,8 (-6,0, 4,5) Dodatkowe serotypy Prevenar ,1 87,1* 9,1 (4,5, 13,9) 3 98,2 87,1 11,2 (7,0, 15,8) 5 93,0 87,1 5,9 (0,8, 11,1) 6A 91,9 87,1 4,8 (-0,3, 10,1) 7F 98,6 87,1 11,5 (7,4, 16,1) 19A 99,3 87,1 12,2 (8,3, 16,8) * Serotyp w szczepionce Prevenar, dla którego odnotowano najni szy odsetek odpowiedzi to serotyp 6B w badaniu 006 (87,1%). Produkt Prevenar 13 indukowa wytworzenie aktywnych biologicznie przeciwcia przeciwko wszystkim 13 serotypom w badaniach 004 i 006. W odniesieniu do 7 wspólnych serotypów nie by o ró nic pomi dzy grupami w zakresie odsetka pacjentów, u których miano przeciwcia wynios o w te cie OPA 1:8. W odniesieniu do ka dego z siedmiu wspólnych serotypów miano przeciwcia w te cie OPA 8, po miesi cu od podania 3. dawki szczepionki, osi gn o odpowiednio >96% i >90% pacjentów otrzymuj cych szczepionk Prevenar 13 w badaniu 006 i 004. W odniesieniu do ka dego z dodatkowych 6 serotypów, produkt Prevenar 13 indukowa wytworzenie miana przeciwcia w te cie OPA 1:8 u 91,4% do 100% zaszczepionych po up ywie miesi ca od zako czenia szczepienia podstawowego w badaniach 004/006. rednie geometryczne mian aktywnych biologicznie przeciwcia (OPA) dla serotypów 1, 3 i 5 by y ni sze ni w przypadku pozosta ych dodatkowych serotypów, znaczenie kliniczne tej obserwacji dla skuteczno ci ochrony nie jest znane. Odpowied immunologiczna po podaniu dwudawkowego podstawowego cyklu szczepie u niemowl t Immunogenno po podaniu dwóch dawek szczepionki niemowl tom zosta a udokumentowana w czterech badaniach. Odsetek niemowl t, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy przeciw pneumokokowym polisacharydom otoczkowym wynosi o 0,35 μg/ml po up ywie miesi ca od podania drugiej dawki wynosi od 79,6% do 98,5% w odniesieniu do 11 z 13 serotypów szczepionkowych. Progowe st enie przeciwcia (0,35 μg/ml) osi gni to u mniejszego odsetka niemowl t w przypadku serotypu 6B (od 27,9% do 57,3%) i 23F (od 55,8% do 68,1%) we wszystkich badaniach, w których zastosowano schemat szczepienia w 2. i 4. miesi cu ycia w porównaniu do 58,4% dla serotypu 6B i 68,6% dla serotypu 23F w badaniu, w którym zastosowano schemat szczepienia w 3. i 5. miesi cu ycia. Po podaniu dawki uzupe niaj cej, odpowied immunologiczna wiadcz ca o pobudzeniu uk adu immunologicznego po zako czeniu dwudawkowego cyklu szczepienia, wyst pi a dla wszystkich serotypów zawartych w szczepionce, w tym 6B i 23F. W badaniu prowadzonym w Wielkiej Brytanii odpowiedzi immunologiczne (OPA) by y porównywalne dla wszystkich serotypów, w tym 6B i 23F, w ramionach z zastosowaniem szczepionki Prevenar i Prevenar 13, po zako czenia pierwotnego cyklu 11

11 szczepienia w drugim i czwartym miesi cu ycia i podaniu dawki uzupe niaj cej w 12. miesi cu ycia. W przypadku szczepionki Prevenar 13 odsetek zaszczepionych, u których uzyskano miano przeciwcia w te cie OPA 1:8 wynosi co najmniej 87% miesi c po podaniu 2. dawki i co najmniej 93% miesi c po podaniu dawki uzupe niaj cej. rednie geometryczne mian przeciwcia w te cie OPA dla serotypów 1, 3 i 5 by y ni sze ni w przypadku pozosta ych dodatkowych serotypów, znaczenie kliniczne tej obserwacji dla skuteczno ci ochrony nie jest znane. Odpowied immunologiczna po podaniu dawki uzupe niaj cej po dwudawkowym i trójdawkowym schemacie szczepienia u niemowl t Po podaniu dawki uzupe niaj cej st enie przeciwcia wzros o w stosunku do poziomu przed podaniem dawki uzupe niaj cej w odniesieniu do wszystkich 13 serotypów. Wobec 12 z 13 serotypów zawartych w szczepionce st enia przeciwcia, po podaniu dawki uzupe niaj cej, by y wy sze ni te, które osi gano po zako czeniu pierwotnego cyklu szczepienia. wiadczy to o indukowaniu pami ci immunologicznej. Po podaniu dawki uzupe niaj cej nie zaobserwowano wzrostu odpowiedzi immunologicznej wobec serotypu 3 ponad poziom obserwowany po zako czeniu pierwotnego cyklu szczepienia. Znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukowania pami ci immunologicznej wobec serotypu 3 jest nieznane. Odpowied anamnestyczna po podaniu dawki uzupe niaj cej po dwudawkowym i trójdawkowym schemacie szczepienia by a porównywalna dla wszystkich 13 serotypów. U dzieci w wieku od 7. miesi ca ycia do 5 lat, zastosowanie odpowiedniego do wieku schematu szczepienia (jak podano w punkcie 4.2) powoduje wytworzenie odpowiedzi anamnestycznej wobec ka dego z 13 serotypów na poziomie co najmniej porównywalnym z tym uzyskiwanym po zako czeniu trójdawkowego cyklu szczepienia pierwotnego u niemowl t. Nie badano d ugotrwa ego utrzymywania si przeciwcia po podaniu szczepionki Prevenar 13, zarówno jako cykl szczepienia pierwotnego u niemowl t wraz z dawk uzupe niaj c lub po zastosowaniu pojedynczej dawki u starszych dzieci. Ze wzgl du na to, e 7-walentn szczepionk Prevenar wprowadzono do obrotu w 2000 roku, dane dotycz ce choroby pneumokokowej nie wykaza y czy immunogenno indukowana szczepionk Prevenar s abnie z up ywem czasu. Odpowied immunologiczna po podaniu podskórnym Podanie podskórne szczepionki Prevenar 13 zosta o ocenione w badaniu nie-porównawczym w Japonii. W badaniu wzi o udzia 185 zdrowych niemowl t i dzieci, które otrzyma y 4 dawki w wieku 2, 4, 6 i miesi cy. Badanie wykaza o, e bezpiecze stwo oraz immunogenno by y zasadniczo porównywalne do obserwacji z bada, w których Prevenar 13 by podawany domi niowo. Europejska Agencja Leków wstrzyma a obowi zek do czania wyników bada produktu leczniczego Prevenar 13 w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i m odzie y w chorobie pneumokokowej (stosowanie u dzieci i m odzie y, patrz punkt 4.2). Skuteczno ochronna szczepionki Prevenar (7-walentnej) u niemowl t i dzieci Skuteczno 7-walentnej szczepionki Prevenar by a oceniana w dwóch du ych badaniach Northern California Kaiser Permanente (NCKP) i w badaniu Finnish Otitis Media (FinOM). Oba badania by y randomizowane, podwójnie za lepione, z aktywn kontrol, w których niemowl ta zosta y zrandomizowane w taki sposób, e otrzymywa y szczepionk Prevenar lub szczepionk kontroln (NCKP, szczepionka przeciw meningokokom grupy C skoniugowana z bia kiem no nikowym CRM 197 [MnCC], FinOM, szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w troby typu B) w wieku 2, 4, 6 i miesi cy. Wyniki skuteczno ci (w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej, zapaleniu p uc, ostremu zapaleniu ucha rodkowego) zosta y przedstawione poni ej (Tabela 2). 12

12 Tabela 2: Podsumowanie skuteczno ci szczepionki Prevenar (7-walentnej) 1 Test N VE 2 95% CI NCKP: IChP wywo ana serotypami obecnymi w szczepionce 3 30,258 97% 85, 100 NCKP: zapalenia p uc ze zmienionym chorobowo obrazem klatki 23,746 35% 4, 56 piersiowej w badaniu RTG NCKP: Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU ) 4 23,746 Ca kowita liczba przypadków 7% 4, 10 Nawracaj ce zapalenie ucha rodkowego (3 przypadki w ci gu 6 9% 3, 15 miesi cy lub 4 przypadki w ci gu roku) Nawracaj ce ostre zapalenie ucha rodkowego (5 przypadków w 23% 7, 36 ci gu 6 miesi cy lub 6 przypadków w ci gu roku) Zak adanie drena u ucha rodkowego 20% 2, 35 FinOM: Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU ) 1,662 Ca kowita liczba przypadków 6% -4, 16 Wszystkie przypadki OZU wywo ane przez pneumokoki 34% 21, 45 Przypadki OZU wywo ane przez serotypy obecne w 57% 44, 67 szczepionce 1 Analiza per protocol Skuteczno szczepionki pa dziernik 1995 do 20 kwietnia 1999 pa dziernik 1995 do 30 kwietnia 1998 Skuteczno szczepionki Prevenar (7-walentnej) Skuteczno 7-walentnej szczepionki Prevenar (zarówno bezpo rednia jak i po rednia) przeciw inwazyjnej chorobie pneumokokowej by a oceniana zarówno w odniesieniu do dwudawkowego jak i trójdawkowego schematu szczepienia niemowl t, z podaniem dawki uzupe niaj cej (Tabela 3). W zwi zku z powszechnym zastosowaniem szczepionki Prevenar cz sto wyst powania IChP zmniejszy a si znacz co. W niektórych krajach odnotowano zwi kszenie cz sto ci wyst powania IChP wywo anej serotypami, które nie s zawarte w szczepionce Prevenar jak serotyp 1, 7F i 19A. Obserwacje dotycz ce stosowania szczepionki Prevenar 13 b d nadal prowadzone i wraz z uzyskiwaniem nowych informacji przez ró ne kraje, dane podane w poni szej tabeli (Tabela 3) mog ulec zmianie. Za pomoc metody przesiewowej ustalono, e szacunkowa ocena skuteczno ci swoistej dla serotypów szczepionkowych w przypadku 2 dawek podanych w 1. roku ycia wynosi a w Wielkiej Brytanii odpowiednio 66% (-29,91%) i 100% (25, 100%) dla serotypów 6B i 23F. 13

13 Tabela 3: Podsumowanie skuteczno ci szczepionki Prevenar (7-walentnej) w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej Kraj (rok wprowadzenia do obrotu) Zalecany schemat dawkowania Zmniejszenie cz sto ci zachorowa, % 95% CI Wielka Brytania (Anglia & Walia) 1 (2006) Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej (2000) Dzieci < 5 2 Doro li 65 3 Kanada (Quebec) 4 (2004) 2., 4., miesi c ycia 2., 4., 6., miesi c ycia 2., 4., miesi c ycia Serotypy szczepionkowe: Dwie dawki podane w 1. roku ycia: 85% Serotypy szczepionkowe: 98% Wszystkie serotypy: 77% Serotypy szczepionkowe: 76% Wszystkie serotypy: 38% Wszystkie serotypy: 73% Serotypy szczepionkowe: 2-dawkowy cykl szczepienia: 99% Pe ny cykl:100% 49, 95% 97, 99% 73, 79% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 92, 100% 82, 100% 1 Dzieci < 2 lat. Szacowana skuteczno szczepionki obliczona w czerwcu 2008 (metoda Broome). 2 Dane z roku Dane z roku Dzieci < 5 lat. Stycze 2005-grudzie Dane dotycz ce ca kowitej skuteczno ci dla schematu 2+1 nie s jeszcze dost pne. Po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do powszechnego programu szczepie niemowl t obserwowano skuteczno stosowania schematu 3+1 w zapobieganiu ostremu zapaleniu ucha rodkowego i zapaleniu p uc. W retrospektywnej analizie danych pochodz cych z bazy ubezpieczeniowej w USA, odnotowano zmniejszenie o 42,7% (95% CI, 42,4-43,1) cz sto ci wizyt lekarskich spowodowanych OZU i zmniejszenie ilo ci recept przepisywanych w zwi zku z leczeniem OZU o 41,9% u dzieci poni ej 2. roku ycia w porównaniu z okresem przed wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec ). W podobnej analizie odnotowano zmniejszenie cz sto ci hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych zwi zanych z zapaleniem p uc o ró nej etiologii odpowiednio o 52,4% i 41,1%. Dla przypadków, które zdiagnozowano jako zapalenie p uc wywo ane przez pneumokoki, zaobserwowane zmniejszenie cz sto ci hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych u dzieci poni ej 2. roku ycia wynosi o odpowiednio 57,6% i 46,9% w porównaniu z okresem przed wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec ). Chocia nie mo na udowodni bezpo redniego zwi zku przyczynowo-skutkowego na podstawie tego rodzaju obserwacji, dane te wskazuj, e szczepionka Prevenar odgrywa istotn rol w zmniejszeniu skali zachorowa na choroby luzówkowe (OZU, zapalenie p uc) w populacji docelowej. Dodatkowe informacje dotycz ce immunogenno ci szczepionki Prevenar (7-walentnej): dzieci z niedokrwisto ci sierpowat Immunogenno produktu Prevenar by a badana w otwartym, wieloo rodkowym badaniu obejmuj cym 49 niemowl t z niedokrwisto ci sierpowat. Dzieci zaszczepiono produktem Prevenar (dzieci od 2. miesi ca ycia otrzyma y 3 dawki w odst pach jednego miesi ca), a 46 spo ród tych dzieci równie otrzyma o szczepionk pneumokokow 23-walentn polisacharydow w wieku miesi cy. Po zako czeniu pierwotnego cyklu szczepienia u 95,6% zaszczepionych poziom przeciwcia wynosi przynajmniej 0,35 g/ml dla siedmiu serotypów zawartych w produkcie Prevenar. Po otrzymaniu szczepionki polisacharydowej zaobserwowano znaczny wzrost st enia przeciwcia przeciw siedmiu serotypom, co sugeruje wytworzenie pami ci immunologicznej. 14

14 Badania immunogenno ci u doros ych w wieku 50 lat i starszych U osób doros ych nie okre lono warto ci progowego st enia swoistych dla serotypu przeciwcia IgG na szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom, zwi zanego z ochron organizmu. Do oceny potencjalnej skuteczno ci dzia ania przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej i zapaleniu p uc, we wszystkich kluczowych badaniach klinicznych zastosowano zast pczo swoisty dla serotypu test opsonofagocytozy (OPA). Obliczono rednie geometryczne (GMT) przeciwcia mierzonych w te cie OPA, po up ywie 1 miesi ca od ka dego szczepienia. Miana przeciwcia w te cie OPA s wyra one jako odwrotno najwy szego rozcie czenia serum, które zmniejsza prze ywalno pneumokoków o co najmniej 50%. Kluczowe badania produktu Prevenar 13 mia y na celu wykazanie, e funkcjonalne odpowiedzi przeciwcia mierzonych w te cie OPA w odniesieniu do 13 serotypów nie s gorsze, a dla niektórych serotypów s nawet lepsze, w porównaniu z 12 serotypami licencjonowanej 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom [1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F], po up ywie jednego miesi ca od podania szczepionki. Odpowied na serotyp 6A, który jest unikalny dla produktu Prevenar 13, oceniono poprzez wykazanie 4-krotnego wzrostu swoistego miana przeciwcia w te cie OPA powy ej poziomu sprzed szczepienia. W Europie i USA przeprowadzono pi bada klinicznych oceniaj cych immunogenno szczepionki Prevenar 13 w ró nych grupach wiekowych od 50 do 95 lat. Badania kliniczne produktu Prevenar 13 dostarczaj obecnie danych dotycz cych immunogenno ci u osób doros ych w wieku 50 lat i starszych, w tym równie osób w wieku 65 lat i starszych, którym 5 lat przed w czeniem do badania podano jedn lub wi cej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. Ka de badanie obejmowa o zdrowe i immunokompetentne osoby doros e ze stabilnymi wspó istniej cymi chorobami predysponuj cymi do zaka e pneumokokowych (tj. przewlek a choroba uk adu kr enia, przewlek a choroba p uc w czaj c astm, zaburzenia czynno ci nerek i cukrzyca, przewlek a choroba w troby, w tym alkoholowa marsko w troby) oraz osoby doros e z czynnikami ryzyka tj. palenie i nadu ywanie alkoholu. Immunogenno i bezpiecze stwo stosowania produktu leczniczego Prevenar 13 wykazano w badaniach z udzia em doros ych osób w wieku 50 lat i starszych, w cznie z osobami poprzednio szczepionymi polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom. Doro li, którzy poprzednio nie byli szczepieni 23-walentn polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom W bezpo rednim badaniu porównawczym prowadzonym z udzia em doros ych w wieku lata, podawano jednorazow dawk szczepionki Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. W tym samym badaniu inna grupa obejmuj ca osoby doros e w wieku lat otrzymywa a jednorazow dawk produktu Prevenar 13. W Tabeli 4 porównano GMT OPA po up ywie 1 miesi ca od podania dawki, u osób w wieku lata, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej, oraz osób w wieku lat, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar

15 Tabela 4: GMT OPA u osób w wieku lat, które otrzyma y Prevenar 13 lub 23-walentn szczepionk polisacharydow (PPSV23) oraz osób w wieku lat, które otrzyma y Prevenar 13 a,b,c Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13 Prevenar 13 w stosunku do PPSV23, lata lat N= lata N= lata N= lat w stosunku do lata Stosunek Stosunek Serotyp GMT GMT GMT GM (95% CI) GM (95% CI) ,4 (1,08, 1,73) 1,4 (1,10, 1,78) ,0 (0,81, 1,19) 1,1 (0,90, 1,32) ,4 (1,07, 1,77) 1,6 (1,19, 2,13) ,4 (1,01, 1,80) 1,2 (0,93, 1,62) 6A ,7 (1,30, 2,15) 12,1 (8,63, 17,08) 6B ,6 (1,24, 2,12) 2,5 (1,82, 3,48) 7F ,4 (1,03, 1,79) 2,8 (1,98, 3,87) 9V ,5 (1,11, 1,98) 2,9 (2,00, 4,08) ,6 (1,16, 2,12) 0,9 (0,64, 1,21) 18C ,1 (0,86, 1,47) 1,9 (1,39, 2,51) 19A ,4 (1,16, 1,69) 1,9 (1,56, 2,41) 19F ,2 (0,87, 1,54) 1,0 (0,72, 1,28) 23F ,3 (0,94, 1,84) 5,2 (3,67, 7,33) a Równowa no stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza ni 0,5. b Odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 1. c Dla serotypu 6A, który wyst puje tylko w Prevenar 13, odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 2. U osób w wieku lata warto ci GMT OPA dla produktu Prevenar 13 nie by y gorsze ni GMT OPA wywo ane przez 23-walentn szczepionk polisacharydow, w odniesieniu do 12 serotypów wspólnych dla obu szczepionek. W przypadku 9 serotypów wykazano, e miana przeciwcia w te cie OPA by y wi ksze w sposób statystycznie znacz cy u osób otrzymuj cych Prevenar 13. U osób w wieku lat warto ci GMT OPA dla wszystkich 13 serotypów w szczepionce Prevenar 13 nie by y gorsze ni odpowiedzi u osób w wieku lata. W przypadku 9 serotypów odpowiedzi immunologiczne by y zwi zane z wiekiem i by y wy sze w sposób statystycznie znacz cy w grupie osób letnich ni w ród osób w wieku lata. U wszystkich osób doros ych w wieku 50 lat, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar 13, miana przeciwcia w te cie OPA na serotyp 6A by y wy sze w sposób statystycznie znacz cy ni u osób w wieku 60 lat, które otrzyma y jednorazow dawk 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. Po up ywie jednego roku od zaszczepienia produktem Prevenar 13 miana przeciwcia w te cie OPA zmniejszy y si w porównaniu do jednego miesi ca od zaszczepienia, mimo to miana przeciwcia w te cie OPA dla wszystkich serotypów pozosta y na poziomie wy szym ni w punkcie pocz tkowym. Doro li w wieku lat, którzy nie byli wcze niej zaszczepieni 23-walentn szczepionka polisacharydow Warto ci pocz tkowe OPA GMT Warto ci OPA GMT jeden rok po podaniu Prevenar Doro li w wieku lata, którzy nie byli wcze niej

16 zaszczepieni 23-walentn szczepionka polisacharydow Osoby doros e, które poprzednio otrzyma y 23-walentn szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom Odpowiedzi immunologiczne na szczepionk Prevenar 13 i 23-walentn szczepionk polisacharydow porównywano w bezpo rednim badaniu porównawczym u osób w wieku 70 lat, które przyj y jednorazow dawk szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed zaszczepieniem w ramach badania. W Tabeli 5 porównano GMT OPA po up ywie 1 miesi ca od przyj cia dawki, u osób doros ych w wieku 70 lat poprzednio zaszczepionych polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. Tabela 5: GMT OPA u osób w wieku 70 lat zaszczepionych pneumokokow szczepionk polisacharydow, które otrzyma y Prevenar 13 lub 23-walentn szczepionk polisacharydow (PPSV23) a,b,c Prevenar 13 PPSV23 Prevenar OPA GMT w stosunku do PPSV23 N= N= Serotyp OPA GMT OPA GMT Stosunek GM (95% CI) ,5 (1,17, 1,88) ,1 (0,91, 1,35) ,7 (1,93, 3,74) ,0 (1,55, 2,63) 6A ,6 (7,00, 13,26) 6B ,0 (2,21, 4,13) 7F ,5 (1,07, 2,18) 9V ,0 (1,36, 2,97) ,0 (0,73, 1,33) 18C ,9 (1,42, 2,50) 19A ,8 (1,43, 2,20) 19F ,6 (1,17, 2,06) 23F ,7 (2,69, 5,09) a Równowa no stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza ni 0,5. b Odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 1. c Dla serotypu 6A, który wyst puje tylko w Prevenar 13, odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 2. U osób doros ych, które otrzyma y szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed udzia em w badaniu klinicznym, warto ci GMT OPA dla produktu Prevenar 13 nie by y gorsze ni odpowiedzi na 23-walentn szczepionk polisacharydow, w zakresie 12 wspólnych serotypów. W tym badaniu wykazano ponadto, e warto ci GMT OPA s wy sze w sposób statystycznie znacz cy dla 10 spo ród 12 wspólnych serotypów. Odpowiedzi immunologiczne na serotyp 6A by y wy sze w sposób statystycznie znacz cy po zaszczepieniu produktem Prevenar 13 ni 23-walentn szczepionk polisacharydow. U osób doros ych w wieku 70 lat i starszych, które przyjmowa y 23-walentn szczepionk polisacharydow co najmniej 5 lat przed w czeniem do udzia u w badaniu, miana przeciwcia w te cie OPA po jednym miesi cu od zaszczepienia w ramach badania zmniejszy y si w porównaniu z warto ciami po jednym miesi cu od zaszczepienia, ale pozosta y dla wszystkich serotypów wy sze od warto ci w punkcie pocz tkowym. 17

17 Doro li w wieku 70 lat zaszczepieni 23-walentn szczepionka polisacharydow co najmniej 5 lat przed badaniem Warto ci pocz tkowe OPA GMT Warto ci OPA GMT jeden rok po podaniu Prevenar W a ciwo ci farmakokinetyczne Ocena w a ciwo ci farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpiecze stwie Dane niekliniczne wynikaj ce z konwencjonalnych bada farmakologicznych dotycz cych bezpiecze stwa, bada toksyczno ci po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, tolerancji miejscowej oraz toksycznego wp ywu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj szczególnego zagro enia dla cz owieka. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Sodu chlorek Kwas bursztynowy Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwa Adjuwant, patrz punkt Niezgodno ci farmaceutyczne Nie miesza produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poniewa nie wykonywano bada dotycz cych zgodno ci. 6.3 Okres wa no ci 3 lata 6.4 Specjalne rodki ostro no ci podczas przechowywania Przechowywa w lodówce (2 C 8 C). Nie zamra a. 6.5 Rodzaj i zawarto opakowania 0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwa w ampu kostrzykawce (szk o typu I) z zatyczk t oka (bezlateksowa guma chlorobutylowa) i wieczkiem ochronnym (bezlateksowa guma izoprenowo-bromobutylowa). Wielko opakowania 1 lub 10 ampu kostrzykawek z ig lub bez ig y oraz opakowanie zbiorcze zawieraj ce 5 opakowa po 10 ampu kostrzykawek z ig lub bez ig y. Nie wszystkie wielko ci opakowa musz znajdowa si w obrocie. 6.6 Specjalne rodki ostro no ci dotycz ce usuwania 18

18 Podczas przechowywania mo e powsta bia y osad oraz przezroczysty supernatant. Przed usuni ciem powietrza ze strzykawki, nale y dobrze wstrz sn szczepionk w celu uzyskania jednorodnej, bia ej zawiesiny. Przed podaniem szczepionki nale y oceni wzrokowo, czy w fiolce nie znajduj si cia a obce i (lub) nie wyst pi y zmiany w a ciwo ci fizycznych. W przypadku stwierdzenia takich zmian, szczepionki nie nale y stosowa. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady, nale y usun zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wyeth Lederle Vaccines S.A. Pleinlaan 17 Boulevard de la Plaine 1050 Brussel Bruxelles Belgia 8. NUMERY POZWOLE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/ DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED U ENIA POZWOLENIA 09/12/ DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO Szczegó owa informacja o tym produkcie jest dost pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) 19

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value

Kszta towanie si kategorii warto ci ekonomicznej Shaping the category of economic value Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. Kazimierz Fiedorowicz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach mgr Jacek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg).

1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny ludzkiej* izofanowej (NPH) w stosunku 30/70 (odpowiadające 3,5 mg). 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Mixtard 30 Penfill 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiesiny zawiera 100 j.m. rozpuszczalnej insuliny ludzkiej* i insuliny

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu

Karta Charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Z 263 /... Środek czyszczący w aerozolu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi biorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : D555-AE2 Z 263 /... Z Środek 263 czyszczący w aerozolu 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada

Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Psychologia Spo eczna 2009 tom 4 3 (11) 155 166 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna w zawodach us ugowych poj cie, przegl d teorii i bada Dorota Szczygie Ró a Bazi ska Roma Kadzikowska-Wrzosek Sylwiusz Retowski

Bardziej szczegółowo