Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)"

Transkrypt

1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwa Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. SK AD JAKO CIOWY I ILO CIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 1 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 3 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 4 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 5 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6A 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 6B 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 7F 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 9V 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 14 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 18C 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19A 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 19F 1 Polisacharyd pneumokokowy serotyp 23F 1 4,4 μg 1 skoniugowany z bia kiem no nikowym CRM 197 i adsorbowany na fosforanie glinu (0,125 mg glinu). Pe ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt POSTA FARMACEUTYCZNA Zawiesina do wstrzykiwa. Szczepionka jest jednorodn, bia zawiesin. 4. SZCZEGÓ OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu p uc i ostremu zapaleniu ucha rodkowego wywo ywanym przez bakterie Streptococcus pneumoniae u niemowl t i dzieci od 6. tygodnia do 5. roku ycia. Czynne uodpornienie przeciwko chorobie inwazyjnej wywo ywanej przez bakterie Streptococcus pneumoniae u doros ych w wieku 50 lat i starszych. Informacje dotycz ce ochrony przeciw okre lonym serotypom pneumokokowym, patrz punkt 4.4 i 5.1. Schemat stosowania szczepionki Prevenar 13 powinien by ustalony zgodnie z oficjalnymi zaleceniami z uwzgl dnieniem wyst powania choroby inwazyjnej w ró nych grupach wiekowych jak równie danych epidemiologicznych o zmienno ci serotypów w ró nych obszarach geograficznych. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania Schematy szczepienia szczepionk Prevenar 13 powinny by oparte na oficjalnych zaleceniach. 2

2 Dawkowanie Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia Zaleca si aby niemowl ta, które jako pierwsz dawk otrzyma y szczepionk Prevenar 13 doko czy y cykl szczepienia produktem Prevenar 13. Niemowl ta w wieku od 6. tygodnia do 6. miesi ca ycia Trójdawkowy podstawowy cykl szczepienia Zalecany cykl szczepienia obejmuje cztery dawki, ka da po 0,5 ml. Podstawowy cykl szczepienia obejmuje trzy dawki, pierwsza dawka zwykle podawana w drugim miesi cu ycia, a dawki nast pne przy zachowaniu odst pu przynajmniej 1 miesi ca pomi dzy dawkami. Pierwsz dawk mo na poda ju w wieku 6 tygodni. Czwart dawk (uzupe niaj c ) zaleca si pomi dzy 11. a 15. miesi cem ycia. Dwudawkowy podstawowy cykl szczepienia Alternatywnie, je eli Prevenar 13 jest podawany w ramach obowi zuj cego programu szczepie niemowl t, mo na rozwa y zastosowanie 3-dawkowego schematu szczepienia, w którym podaje si dawki po 0,5 ml szczepionki. Pierwsza dawka mo e by podana od 2. miesi ca ycia, druga dawka 2 miesi ce pó niej. Podanie dawki trzeciej (przypominaj cej) zaleca si pomi dzy 11. a 15. miesi cem ycia (patrz punkt 5.1). Dzieci, które nie by y wcze niej szczepione i dzieci w wieku 7 miesi cy Niemowl ta w wieku 7-11 miesi cy Dwie dawki, ka da po 0,5 ml przy zachowaniu odst pu przynajmniej 1 miesi ca pomi dzy dawkami. Trzeci dawk zaleca si w drugim roku ycia. Dzieci w wieku miesi cy Dwie dawki, ka da po 0,5 ml, przy zachowaniu odst pu przynajmniej 2 miesi cy pomi dzy dawkami. Dzieci w wieku 2-5 lat Jedna dawka 0,5 ml. Schemat szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowl t i dzieci szczepionych wcze niej produktem Prevenar (7-walentnym) (Streptococcus pneumoniae serotypy 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F i 23F) Prevenar 13 zawiera 7 takich samych serotypów, jak te zawarte w produkcie Prevenar, przy zastosowaniu tego samego bia ka no nikowego CRM 197. U niemowl t i dzieci, które rozpocz y cykl szczepienia produktem Prevenar, mo na zmieni szczepionk na Prevenar 13 na ka dym etapie schematu szczepienia. Dzieci w wieku miesi cy Dzieci, które nie otrzyma y dwóch dawek szczepionki Prevenar 13 jako niemowl ta, powinny otrzyma dwie dawki szczepionki (przy zachowaniu odst pu przynajmniej 2 miesi cy pomi dzy dawkami), aby zako czy cykl szczepienia dla 6 dodatkowych serotypów. Alternatywnie, cykl szczepienia nale y uko czy zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Dzieci w wieku 2-5 lat Jedna dawka. Doro li w wieku 50 lat i starsi Jedna dawka. Nie ustalono potrzeby ponownego szczepienia kolejn dawk szczepionki Prevenar 13. 3

3 Je eli zastosowanie 23-walentnej polisacharydowej szczepionki wydaje si by uzasadnione, to bez wzgl du na wcze niejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom, nale y poda Prevenar 13 jako pierwszy (patrz punkt 4.5 i 5.1). Sposób podawania Szczepionk nale y wstrzykiwa domi niowo. Preferowane miejsca wstrzykni cia to przednioboczna powierzchnia uda (mi sie obszerny boczny) u niemowl t oraz mi sie naramienny u dzieci i doros ych. 4.3 Przeciwwskazania Nadwra liwo na substancje czynne, na któr kolwiek substancj pomocnicz wymienion w punkcie 6.1 lub na toksoid b oniczy. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Prevenar 13 nale y od o y na pó niejszy termin u pacjentów z ostr chorob przebiegaj c z gor czk. Niewielka infekcja, taka jak przezi bienie, nie powinna jednak by powodem odroczenia szczepienia. 4.4 Specjalne ostrze enia i rodki ostro no ci dotycz ce stosowania Produktu Prevenar 13 nie wolno podawa donaczyniowo. Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek parenteralnych nale y zabezpieczy odpowiednie leki i nadzór medyczny na wypadek ewentualnego wyst pienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Szczepionki nie nale y podawa domi niowo pacjentom z trombocytopeni lub z innym zaburzeniem krzepni cia, które mo e stanowi przeciwwskazanie do wstrzykni cia domi niowego, ale mo na poda podskórnie, je li potencjalne korzy ci ze szczepienia znacznie przewa aj ryzyko podania produktu (patrz punkt 5.1). Prevenar 13 zapewnia ochron tylko przed serotypami Streptococcus pneumoniae, które s zawarte w szczepionce, a nie chroni przed innymi mikroorganizmami powoduj cymi chorob inwazyjn, zapalenie p uc lub zapalenie ucha rodkowego. Tak jak w przypadku innych szczepionek, Prevenar 13 mo e nie zapewni wszystkim zaszczepionym osobom ochrony przed chorob pneumokokow. U osób z zaburzon odpowiedzi immunologiczn wyst puj c z powodu leczenia immunosupresyjnego, wady genetycznej, zaka enia ludzkim wirusem niedoboru odporno ci (HIV) lub innych przyczyn, mo e nast pi zmniejszenie produkcji przeciwcia w odpowiedzi na szczepienie. Nie s dost pne dane dotycz ce bezpiecze stwa stosowania i immunogenno ci produktu Prevenar 13 u osób w okre lonych grupach o obni onej odporno ci (np. pacjenci z wrodzonym lub nabytym zaburzeniem czynno ci ledziony, zaka eniem HIV, chorob nowotworow, po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych szpiku, zespo em nerczycowym); decyzj o szczepieniu nale y podejmowa indywidualnie. Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia W badaniach klinicznych Prevenar 13 indukowa odpowied immunologiczn w stosunku do wszystkich trzynastu serotypów zawartych w szczepionce. Odpowied immunologiczna w odniesieniu do serotypu 3 po podaniu dawki uzupe niaj cej nie wzros a ponad poziom obserwowany po cyklu szczepie u niemowl t; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukcji pami ci immunologicznej wobec serotypu 3 nie jest znane (patrz punkt 5.1). 4

4 Odsetek dzieci, u których uzyskano indukcj aktywnych biologicznie przeciwcia (miano OPA 1:8) wobec serotypów 1, 3 i 5 by wysoki. Jednak e rednie geometryczne miana (GMTs) by y ni sze ni te przeciw pozosta ym dodatkowym serotypom obecnym w szczepionce; znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do zapewnienia skuteczno ci jest nieznane (patrz punkt 5.1). Na podstawie ograniczonych danych wykazano, e produkt Prevenar 7-walentny (podstawowy cykl szczepienia obejmuj cy 3 dawki) powoduje powstanie odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej u niemowl t z niedokrwisto ci sierpowat, przy profilu bezpiecze stwa podobnym do obserwowanego w grupie o niskim ryzyku (patrz punkt 5.1). Dzieci poni ej 2. roku ycia powinny otrzyma odpowiedni dla wieku liczb dawek szczepionki Prevenar 13 (patrz punkt 4.2). Zastosowanie tej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej nie zast puje podawania 23-walentnych szczepionek pneumokokowych dzieciom 2. roku ycia z chorobami (takimi jak: niedokrwisto sierpowata, brak ledziony, zaka enie HIV, choroba przewlek a lub niedobór odporno ci) klasyfikuj cymi je w grupie podwy szonego ryzyka choroby inwazyjnej spowodowanej przez Streptococcus pneumoniae. Je eli jest to zalecane, dzieci w wieku 24 miesi cy z grupy wysokiego ryzyka, wcze niej szczepione produktem Prevenar 13, powinny otrzyma 23-walentn szczepionk pneumokokow. Odst p pomi dzy podaniem 13-walentnej skoniugowanej szczepionki pneumokokowej (Prevenar 13) i 23-walentnej szczepionki pneumokokowej polisacharydowej nie powinien by krótszy ni 8 tygodni. Brak jest danych stwierdzaj cych czy zastosowanie szczepionki pneumokokowej 23-walentnej polisacharydowej u dzieci dotychczas nieszczepionych lub szczepionych produktem Prevenar 13 mo e powodowa zmniejszon odpowied immunologiczn na kolejne dawki produktu Prevenar 13. Nale y wzi pod uwag ryzyko wyst pienia bezdechu oraz konieczno monitorowania czynno ci oddechowych przez 48 do 72 godzin w przypadku podawania dawek podstawowego cyklu szczepienia bardzo niedojrza ym wcze niakom (urodzonym 28. tygodniu ci y), szczególnie dotyczy to niemowl t, u których wyst powa y objawy niedojrza o ci uk adu oddechowego. Z uwagi na znaczne korzy ci wynikaj ce ze szczepienia tej grupy niemowl t, nie nale y rezygnowa ze szczepienia ani go odracza. Ze wzgl du na serotypy szczepionki mo na si spodziewa, i ochrona przed zapaleniem ucha rodkowego b dzie mniejsza ni ochrona przed chorob inwazyjn. Ze wzgl du na to, e zapalenie ucha rodkowego wywo ywane jest przez liczne drobnoustroje, inne ni serotypy pneumokokowe wyst puj ce w szczepionce, nale y wzi pod uwag, i ochrona przed zapaleniem ucha rodkowego mo e by mniejsza (patrz punkt 5.1). Leczenie przeciwgor czkowe nale y rozpocz zgodnie z lokalnymi zaleceniami terapeutycznymi w przypadku dzieci z chorobami drgawkowymi lub z drgawkami gor czkowymi w wywiadzie i u wszystkich dzieci otrzymuj cych Prevenar 13 jednocze nie ze szczepionkami zawieraj cymi pe nokomórkowy sk adnik krztu cowy. 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia Prevenar 13 mo na podawa równocze nie z nast puj cymi szczepionkami, zarówno monowalentnymi jak i skojarzonymi: szczepionk przeciw b onicy, t cowi, krztu cowi acelularn lub pe nokomórkow, szczepionk przeciw Haemophilus influenzae typu b, inaktywowan szczepionk przeciw polio, szczepionk przeciw wirusowemu zapaleniu w troby typu B, szczepionk przeciw meningokokom typu C, szczepionk przeciw odrze, wince, ró yczce i ospie wietrznej. W badaniach klinicznych wykazano, e odpowied immunologiczna i profil bezpiecze stwa podawanych szczepionek nie uleg zmianie. W badaniach klinicznych, w których podawano równocze nie szczepionk Prevenar 13 i szczepionk przeciw rotawirusom nie zaobserwowano zmian w profilu bezpiecze stwa stosowanych szczepionek. 5

5 Doro li w wieku 50 lat i starsi Prevenar 13 mo na podawa równocze nie z sezonow trójwalentn inaktywowan szczepionk przeciw grypie (TIV). W dwóch badaniach przeprowadzonych u osób doros ych w wieku lat oraz 65 lat i starszych wykazano, e Prevenar 13 mo e by podawany jednocze nie z trójwalentn inaktywowan szczepionk przeciw grypie (TIV). Odpowied na wszystkie trzy antygeny TIV by a porównywalna w przypadku kiedy szczepionka TIV by a podana osobno, jak i równocze nie ze szczepionk Prevenar 13. W przypadku jednoczesnego podania szczepionki Prevenar 13 ze szczepionk TIV, odpowied immunologiczna na Prevenar 13 by a mniejsza w porównaniu do podania Prevenar 13 osobno. Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane. Jednoczesne podawanie z innymi szczepionkami nie zosta o zbadane. Ró ne szczepionki parenteralne nale y zawsze wstrzykiwa w ró ne miejsca. Równoczesne podanie szczepionki Prevenar 13 z 23-walentn polisacharydow szczepionk nie zosta o zbadane. W badaniach klinicznych, w których Prevenar 13 zosta podany 1 rok po podaniu 23- walentnej polisacharydowej szczepionki, odpowied immunologiczna na wszystkie serotypy by a mniejsza w porównaniu do sytuacji, w której Prevenar 13 by podany osobom wcze niej niezaszczepionym 23-walentn polisacharydow szczepionk. Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane. 4.6 Wp yw na p odno, ci i laktacj P odno i ci a Brak danych dotycz cych stosowania szczepionki przeciw pneumokokom 13-walentnej skoniugowanej u kobiet w okresie ci y. Badania na zwierz tach nie wykaza y bezpo redniego lub po redniego szkodliwego wp ywu na reprodukcj (patrz punkt 5.3). Karmienie piersi Nie wiadomo, czy szczepionka przeciw pneumokokom 13-walentna skoniugowana przenika do mleka ludzkiego. 4.7 Wp yw na zdolno prowadzenia pojazdów i obs ugiwania maszyn Nieistotny. 4.8 Dzia ania niepo dane Dzia ania niepo dane zg aszane podczas bada klinicznych oraz po wprowadzeniu szczepionki do obrotu we wszystkich grupach wiekowych zosta y wymienione poni ej zgodnie z klasyfikacj uk adów i narz dów, ze zmniejszaj c si cz sto ci i nasileniem. Cz sto wyst powania zosta a okre lona nast puj co: bardzo cz sto ( 1/10), cz sto ( 1/100 do < 1/10), niezbyt cz sto ( 1/1 000 do < 1/100), rzadko ( 1/ do < 1/1 000), bardzo rzadko ( 1/10 000). Niemowl ta i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia 6

6 Bezpiecze stwo stosowania szczepionki oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych, w których podano dawek szczepionki 4429 zdrowym niemowl tom; pierwsz dawk w wieku od 6. tygodnia ycia i dawk uzupe niaj c w wieku miesi cy. We wszystkich badaniach z udzia em niemowl t Prevenar 13 podawano równocze nie ze szczepionkami zalecanymi w okresie dzieci cym (patrz punkt 4.5). Oceniano tak e bezpiecze stwo u 354 dzieci (w wieku od 7. miesi ca do 5. roku ycia), które nie by y wcze niej szczepione. Najcz ciej opisywanymi dzia aniami niepo danymi by y reakcje w miejscu wstrzykni cia, gor czka, dra liwo, zmniejszenie apetytu oraz senno i (lub) bezsenno. U dzieci w wieku powy ej 12 miesi cy obserwowano wi ksz cz sto reakcji miejscowych, ni u niemowl t po podstawowym cyklu szczepie produktem Prevenar 13. Dzia ania niepo dane z bada klinicznych W badaniach klinicznych profil bezpiecze stwa produktu Prevenar 13 by podobny do produktu Prevenar. Obserwowane w badaniach klinicznych dzia ania niepo dane uznane za zwi zane ze szczepieniem produktem Prevenar 13 zosta y podzielone z uwzgl dnieniem cz sto ci wyst powania: Zaburzenia uk adu immunologicznego: Rzadko: reakcje nadwra liwo ci w tym obrz k twarzy, duszno, skurcz oskrzeli Zaburzenia uk adu nerwowego: Rzadko: drgawki (w tym drgawki gor czkowe), epizody hipotoniczno-hiporeaktywne Zaburzenia o dka i jelit: Bardzo cz sto: zmniejszenie apetytu Niezbyt cz sto: wymioty; biegunka Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: wysypka; pokrzywka lub wysypka o charakterze pokrzywki Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo cz sto: gor czka; dra liwo ; rumie w miejscu wstrzykni cia, stwardnienie/obrz k lub ból/tkliwo ); senno ; niespokojny sen; rumie w miejscu wstrzykni cia lub stwardnienie/obrz k o rednicy 2,5-7 cm (po podaniu dawki uzupe niaj cej i u starszych dzieci [w wieku 2-5 lat]) Cz sto: gor czka > 39 C; tkliwo w miejscu wstrzykni cia upo ledzaj ca ruch ko czyny (z powodu bólu); rumie w miejscu wstrzykni cia lub stwardnienie/obrz k o rednicy 2,5-7 cm (po podaniu cyklu szczepienia u niemowl t) Niezbyt cz sto: rumie w miejscu wstrzykni cia lub stwardnienie/obrz k o rednicy ponad 7 cm; p acz. Dzia ania niepo dane po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do obrotu Podane poni ej dzia ania niepo dane nie zosta y zaobserwowane w badaniach klinicznych produktu Prevenar 13 u niemowl t i dzieci, uznano jednak, e mog one wyst powa zarówno w przypadku produktu Prevenar jak i produktu Prevenar 13. Cz sto wyst powania dzia a niepo danych szczepionki Prevenar zosta a podana na podstawie raportowania spontanicznego. Zaburzenia krwi i uk adu ch onnego: Bardzo rzadko: powi kszenie w z ów ch onnych w okolicy miejsca wstrzykni cia Zaburzenia uk adu immunologicznego: 7

7 Rzadko: reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne, w tym wstrz s anafilaktyczny; obrz k naczynioruchowy Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Bardzo rzadko: rumie wielopostaciowy Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Rzadko: reakcje wyst puj ce w miejscu podania: zapalenie skóry, wi d, pokrzywka, zaczerwienienie Dodatkowa informacja dotycz ca szczególnych grup wiekowych Bezdech u niemowl t przedwcze nie urodzonych ( 28. tygodnia ci y) (patrz punkt 4.4). Doro li w wieku 50 lat i starsi Bezpiecze stwo stosowania szczepionki oceniono w 6 badaniach klinicznych obejmuj cych 6198 osób doros ych w wieku od 50 do 95 lat. Prevenar 13 podano 5667 osobom doros ym; 2616 (46,2%) w wieku od 50 do 64 lat oraz 3051 (53,8%) w wieku 65 lat i starszym. Z tego 1916 osób doros ych by o wcze niej zaszczepionych 23-walentn szczepionk przeciw pneumokokom, polisacharydow, co najmniej 3 lata przed badaniem, a 3751 nie by o zaszczepionych 23-walentn polisacharydow szczepionk. Osoby powy ej 65. roku ycia zg asza y mniej dzia a niepo danych ni m odsi doro li, bez wzgl du na wcze niejszy stan szczepienia przeciw pneumokokom. Ogólnie, kategorie cz sto ci by y podobne w obu grupach. Dzia ania niepo dane z bada klinicznych We wszystkich badaniach klinicznych spodziewano si wyst pienia reakcji miejscowych i zdarze uk adowych codziennie przez 14 dni po ka dym szczepieniu. Podane poni ej cz sto ci wyst powania s oparte na dzia aniach niepo danych, które uznano za zwi zane ze szczepieniem produktem Prevenar 13 osób doros ych: Zaburzenia metabolizmu i od ywiania: Bardzo cz sto: zmniejszenie apetytu Zaburzenia uk adu nerwowego: Bardzo cz sto: bóle g owy Zaburzenia o dka i jelit: Bardzo cz sto: biegunka Cz sto: wymioty Niezbyt cz sto: nudno ci Zaburzenia uk adu immunologicznego: Niezbyt cz sto: reakcje nadwra liwo ci w tym obrz k twarzy, duszno, skurcz oskrzeli Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: wysypka Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo cz sto: dreszcze; zm czenie; reakcje w miejscu wstrzykni cia: rumie stwardnienie/obrz k, ból/tkliwo ; upo ledzony ruch r k Cz sto: gor czka Niezbyt cz sto: powi kszenie w z ów ch onnych w okolicy miejsca wstrzykni cia Zaburzenia mi niowo-szkieletowe i tkanki cznej: Bardzo cz sto: ból stawów; ból mi ni 8

8 Ogólnie, nie zaobserwowano znacz cych ró nic w cz sto ci wyst powania dzia a niepo danych podczas podawania produktu Prevenar 13 osobom doros ym szczepionym wcze niej polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom. Obserwowano wi ksz cz sto wyst powania niektórych spodziewanych reakcji uk adowych podczas jednoczesnego podawania produktu Prevenar 13 z trójwalentn inaktywowan szczepionk przeciw grypie (TIV) w porównaniu do szczepionki TIV podawanej osobno (ból g owy, dreszcze, wysypka, zmniejszony apetyt, ból stawów i ból mi ni) lub do produktu Prevenar 13 podawanego osobno (ból g owy, zm czenie, dreszcze, zmniejszony apetyt i ból stawów). 4.9 Przedawkowanie Przedawkowanie produktu Prevenar 13 jest ma o prawdopodobne ze wzgl du na opakowanie w postaci ampu kostrzykawki. Stwierdzono jednak przypadki przedawkowania produktu Prevenar 13 u niemowl t i dzieci, polegaj ce na podaniu kolejnej dawki w krótszym ni zalecany okres w stosunku do poprzedniej dawki. Dzia ania niepo dane wyst puj ce w przypadku przedawkowania produktu Prevenar 13 by y takie same, jak dzia ania niepo dane obserwowane po zalecanych schematach szczepienia produktem Prevenar 13 u niemowl t i dzieci. 5. W A CIWO CI FARMAKOLOGICZNE 5.1 W a ciwo ci farmakodynamiczne Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionki pneumokokowe, kod ATC: J07AL02. Mechanizm dzia ania Prevenar 13 zawiera 7 pneumokokowych polisacharydów otoczkowych zawartych w szczepionce Prevenar (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) i 6 dodatkowych polisacharydów (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), skoniugowanych z bia kiem no nikowym CRM 197. Obci enie chorob niemowl t i dzieci w wieku od 6. tygodnia do 5. roku ycia W oparciu o obserwacje rozk adu serotypów wyst puj cych w Europie, przeprowadzone przed wprowadzeniem produktu Prevenar do lecznictwa, szacuje si, e Prevenar 13 pokrywa oko o 73%- 100% (w zale no ci od kraju) serotypów odpowiedzialnych za inwazyjn chorob pneumokokow (IChP) u dzieci w wieku poni ej 5 lat. W tej grupie wiekowej serotypy 1, 3, 5, 6A, 7F i 19A odpowiadaj za 15,6% do 59,7% przypadków choroby inwazyjnej, w zale no ci od kraju, czasu badania i zastosowania produktu Prevenar. Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU ) to cz sta choroba wieku dzieci cego o ró nej etiologii. Bakterie mog by przyczyn 60-70% epizodów klinicznych OZU. S. Pneumoniae jest najcz stsz przyczyn wszystkich bakteryjnych przypadków OZU na ca ym wiecie. Szacuje si, e Prevenar 13 pokrywa ponad 90% opornych na antybiotyki serotypów odpowiedzialnych za IChP. Obci enie chorob osób doros ych w wieku 50 lat i starszych Wyst powanie inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP) u osób doros ych zwi ksza si wraz z wiekiem od 50 lat, czynnikami ryzyka (palenie papierosów lub u ywanie alkoholu) oraz wspó istniej cymi chorobami (przewlek a choroba sercowo-naczyniowa, przewlek e zapalenie p uc, w tym astma, zaburzenia czynno ci nerek, cukrzyca i przewlek a choroba w troby, w tym alkoholowa choroba w troby). Najcz ciej wyst puj cymi postaciami IChP u osób doros ych w wieku 50 lat i starszych s zapalenie p uc przebiegaj ce z bakteriemi, bakteriemia o nieustalonym pochodzeniu i 9

9 zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W oparciu o dane dotycz ce choroby pneumokokowej, serotypy pneumokokowe wyst puj ce w produkcie Prevenar 13 mog odpowiada za co najmniej 50% do 76% (w zale no ci od kraju) przypadków IChP u osób doros ych w wieku powy ej 50 lat. Zapalenie p uc przebiegaj ce z bakteriemi stanowi oko o 80% przypadków IChP u osób doros ych. Immunogenno produktu Prevenar 13 w badaniach klinicznych u niemowl t i dzieci Skuteczno szczepionki Prevenar 13 w zapobieganiu IChP nie by a badana. Zgodnie z zaleceniami WHO ocena potencjalnej skuteczno ci w zapobieganiu IChP u niemowl t i m odszych dzieci oparta jest na porównaniu odpowiedzi immunologicznej w odniesieniu do siedmiu serotypów zawartych zarówno w szczepionce Prevenar 13 jak i w szczepionce Prevenar, której skuteczno ochronn udowodniono wcze niej. Badano równie odpowied immunologiczn na dodatkowych 6 serotypów. Odpowied immunologiczna po podaniu trójdawkowego podstawowego cyklu szczepie Badania kliniczne z zastosowaniem ró nych schematów szczepie zosta y przeprowadzone w wielu krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych i obejmowa y dwa randomizowane badania typu non-inferiority (Niemcy podstawowy cykl szczepienia w 2., 3., 4. miesi cu ycia [006] i Stany Zjednoczone podstawowy cykl szczepienia w 2., 4., 6. miesi cu ycia [004]). W tych dwóch badaniach porównywano odpowied immunologiczn przy u yciu kryteriów takich jak odsetek zaszczepionych, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy przeciw wszystkim serotypom szczepionkowym wynosi o 0,35 μg/ml po up ywie miesi ca od zako czenia szczepienia pierwotnego i porównanie rednich geometrycznych st e przeciwcia IgG (GMCs, ELISA); dodatkowo porównano miano przeciwcia w te cie OPA u pacjentów otrzymuj cych produkt Prevenar i Prevenar 13. W przypadku dodatkowych sze ciu serotypów warto ci te zosta y porównane z najs absz odpowiedzi wobec siedmiu wspólnych serotypów u zaszczepionych szczepionk Prevenar. Porównanie odpowiedzi immunologicznej (w oparciu o kryterium non-inferiority) w badaniu 006, podane na podstawie odsetka niemowl t, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy przeciw wszystkim serotypom szczepionkowym wynosi o 0,35 μg/ml, zosta o przedstawione w Tabeli 1. W badaniu 004 uzyskano podobne wyniki. Wykazano co najmniej równowa no odpowiedzi immunologicznej po zastosowaniu szczepionki Prevenar 13 (dolna granica 95% CI dla ró nicy mi dzy grupami wynios a >-10%) w odniesieniu do wszystkich wspólnych 7 serotypów, z wyj tkiem serotypu 6B w badaniu 006 i serotypów 6B i 9V w badaniu 004, przy czym ró nica by a niewielka. Dla wszystkich siedmiu wspólnych serotypów wykazano spe nienie kryteriów non-inferiority w odniesieniu do wyników rednich geometrycznych st e przeciwcia IgG (GMCs) mierzonych testem ELISA. Prevenar 13 indukuje wytworzenie porównywalnych, chocia nieco ni szych ni Prevenar, st e przeciwcia dla 7 wspólnych serotypów. Nie wiadomo, jakie jest znaczenie kliniczne tych ró nic. Kryterium non-inferiority zosta o spe nione w odniesieniu do 6 dodatkowych serotypów w oparciu o odsetek zaszczepionych niemowl t, u których st enie przeciwcia IgG wynios o 0,35 μg/ml oraz w oparciu o porównanie wyników rednich geometrycznych st e przeciwcia IgG (GMCs, ELISA) w badaniu 006. Kryterium powy sze zosta o równie spe nione w odniesieniu do 5 z 6 dodatkowych serotypów, z wyj tkiem serotypu 3, w badaniu 004. Odsetek pacjentów, otrzymuj cych szczepionk Prevenar 13, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy wynios o 0,35 μg/ml dla serotypu 3 wyniós 98,2% (badanie 006) i 63,5% (badanie 004). 10

10 Tabela 1: Porównanie odsetka pacjentów, którzy po 3. dawce szczepionki uzyskali st enie przeciwcia IgG przeciw polisacharydom pneumokokowym wynosz ce 0,35 g/ml badanie 006 Serotypy Prevenar 13 % (N= ) Prevenar (7-walentny) % (N= ) Ró nica (95% CI) Serotypy Prevenar (7-walentny) 4 98,2 98,2 0,0 (-2,5, 2,6) 6B 77,5 87,1-9,6 (-16,0, -3,3) 9V 98,6 96,4 2,2 (-0,4, 5,2) 14 98,9 97,5 1,5 (-0,9, 4,1) 18C 97,2 98,6-1,4 (-4,2, 1,2) 19F 95,8 96,0-0,3 (-3,8, 3,3) 23F 88,7 89,5-0,8 (-6,0, 4,5) Dodatkowe serotypy Prevenar ,1 87,1* 9,1 (4,5, 13,9) 3 98,2 87,1 11,2 (7,0, 15,8) 5 93,0 87,1 5,9 (0,8, 11,1) 6A 91,9 87,1 4,8 (-0,3, 10,1) 7F 98,6 87,1 11,5 (7,4, 16,1) 19A 99,3 87,1 12,2 (8,3, 16,8) * Serotyp w szczepionce Prevenar, dla którego odnotowano najni szy odsetek odpowiedzi to serotyp 6B w badaniu 006 (87,1%). Produkt Prevenar 13 indukowa wytworzenie aktywnych biologicznie przeciwcia przeciwko wszystkim 13 serotypom w badaniach 004 i 006. W odniesieniu do 7 wspólnych serotypów nie by o ró nic pomi dzy grupami w zakresie odsetka pacjentów, u których miano przeciwcia wynios o w te cie OPA 1:8. W odniesieniu do ka dego z siedmiu wspólnych serotypów miano przeciwcia w te cie OPA 8, po miesi cu od podania 3. dawki szczepionki, osi gn o odpowiednio >96% i >90% pacjentów otrzymuj cych szczepionk Prevenar 13 w badaniu 006 i 004. W odniesieniu do ka dego z dodatkowych 6 serotypów, produkt Prevenar 13 indukowa wytworzenie miana przeciwcia w te cie OPA 1:8 u 91,4% do 100% zaszczepionych po up ywie miesi ca od zako czenia szczepienia podstawowego w badaniach 004/006. rednie geometryczne mian aktywnych biologicznie przeciwcia (OPA) dla serotypów 1, 3 i 5 by y ni sze ni w przypadku pozosta ych dodatkowych serotypów, znaczenie kliniczne tej obserwacji dla skuteczno ci ochrony nie jest znane. Odpowied immunologiczna po podaniu dwudawkowego podstawowego cyklu szczepie u niemowl t Immunogenno po podaniu dwóch dawek szczepionki niemowl tom zosta a udokumentowana w czterech badaniach. Odsetek niemowl t, u których st enie przeciwcia IgG w surowicy przeciw pneumokokowym polisacharydom otoczkowym wynosi o 0,35 μg/ml po up ywie miesi ca od podania drugiej dawki wynosi od 79,6% do 98,5% w odniesieniu do 11 z 13 serotypów szczepionkowych. Progowe st enie przeciwcia (0,35 μg/ml) osi gni to u mniejszego odsetka niemowl t w przypadku serotypu 6B (od 27,9% do 57,3%) i 23F (od 55,8% do 68,1%) we wszystkich badaniach, w których zastosowano schemat szczepienia w 2. i 4. miesi cu ycia w porównaniu do 58,4% dla serotypu 6B i 68,6% dla serotypu 23F w badaniu, w którym zastosowano schemat szczepienia w 3. i 5. miesi cu ycia. Po podaniu dawki uzupe niaj cej, odpowied immunologiczna wiadcz ca o pobudzeniu uk adu immunologicznego po zako czeniu dwudawkowego cyklu szczepienia, wyst pi a dla wszystkich serotypów zawartych w szczepionce, w tym 6B i 23F. W badaniu prowadzonym w Wielkiej Brytanii odpowiedzi immunologiczne (OPA) by y porównywalne dla wszystkich serotypów, w tym 6B i 23F, w ramionach z zastosowaniem szczepionki Prevenar i Prevenar 13, po zako czenia pierwotnego cyklu 11

11 szczepienia w drugim i czwartym miesi cu ycia i podaniu dawki uzupe niaj cej w 12. miesi cu ycia. W przypadku szczepionki Prevenar 13 odsetek zaszczepionych, u których uzyskano miano przeciwcia w te cie OPA 1:8 wynosi co najmniej 87% miesi c po podaniu 2. dawki i co najmniej 93% miesi c po podaniu dawki uzupe niaj cej. rednie geometryczne mian przeciwcia w te cie OPA dla serotypów 1, 3 i 5 by y ni sze ni w przypadku pozosta ych dodatkowych serotypów, znaczenie kliniczne tej obserwacji dla skuteczno ci ochrony nie jest znane. Odpowied immunologiczna po podaniu dawki uzupe niaj cej po dwudawkowym i trójdawkowym schemacie szczepienia u niemowl t Po podaniu dawki uzupe niaj cej st enie przeciwcia wzros o w stosunku do poziomu przed podaniem dawki uzupe niaj cej w odniesieniu do wszystkich 13 serotypów. Wobec 12 z 13 serotypów zawartych w szczepionce st enia przeciwcia, po podaniu dawki uzupe niaj cej, by y wy sze ni te, które osi gano po zako czeniu pierwotnego cyklu szczepienia. wiadczy to o indukowaniu pami ci immunologicznej. Po podaniu dawki uzupe niaj cej nie zaobserwowano wzrostu odpowiedzi immunologicznej wobec serotypu 3 ponad poziom obserwowany po zako czeniu pierwotnego cyklu szczepienia. Znaczenie kliniczne tej obserwacji w odniesieniu do indukowania pami ci immunologicznej wobec serotypu 3 jest nieznane. Odpowied anamnestyczna po podaniu dawki uzupe niaj cej po dwudawkowym i trójdawkowym schemacie szczepienia by a porównywalna dla wszystkich 13 serotypów. U dzieci w wieku od 7. miesi ca ycia do 5 lat, zastosowanie odpowiedniego do wieku schematu szczepienia (jak podano w punkcie 4.2) powoduje wytworzenie odpowiedzi anamnestycznej wobec ka dego z 13 serotypów na poziomie co najmniej porównywalnym z tym uzyskiwanym po zako czeniu trójdawkowego cyklu szczepienia pierwotnego u niemowl t. Nie badano d ugotrwa ego utrzymywania si przeciwcia po podaniu szczepionki Prevenar 13, zarówno jako cykl szczepienia pierwotnego u niemowl t wraz z dawk uzupe niaj c lub po zastosowaniu pojedynczej dawki u starszych dzieci. Ze wzgl du na to, e 7-walentn szczepionk Prevenar wprowadzono do obrotu w 2000 roku, dane dotycz ce choroby pneumokokowej nie wykaza y czy immunogenno indukowana szczepionk Prevenar s abnie z up ywem czasu. Odpowied immunologiczna po podaniu podskórnym Podanie podskórne szczepionki Prevenar 13 zosta o ocenione w badaniu nie-porównawczym w Japonii. W badaniu wzi o udzia 185 zdrowych niemowl t i dzieci, które otrzyma y 4 dawki w wieku 2, 4, 6 i miesi cy. Badanie wykaza o, e bezpiecze stwo oraz immunogenno by y zasadniczo porównywalne do obserwacji z bada, w których Prevenar 13 by podawany domi niowo. Europejska Agencja Leków wstrzyma a obowi zek do czania wyników bada produktu leczniczego Prevenar 13 w jednej lub kilku podgrupach populacji dzieci i m odzie y w chorobie pneumokokowej (stosowanie u dzieci i m odzie y, patrz punkt 4.2). Skuteczno ochronna szczepionki Prevenar (7-walentnej) u niemowl t i dzieci Skuteczno 7-walentnej szczepionki Prevenar by a oceniana w dwóch du ych badaniach Northern California Kaiser Permanente (NCKP) i w badaniu Finnish Otitis Media (FinOM). Oba badania by y randomizowane, podwójnie za lepione, z aktywn kontrol, w których niemowl ta zosta y zrandomizowane w taki sposób, e otrzymywa y szczepionk Prevenar lub szczepionk kontroln (NCKP, szczepionka przeciw meningokokom grupy C skoniugowana z bia kiem no nikowym CRM 197 [MnCC], FinOM, szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu w troby typu B) w wieku 2, 4, 6 i miesi cy. Wyniki skuteczno ci (w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej, zapaleniu p uc, ostremu zapaleniu ucha rodkowego) zosta y przedstawione poni ej (Tabela 2). 12

12 Tabela 2: Podsumowanie skuteczno ci szczepionki Prevenar (7-walentnej) 1 Test N VE 2 95% CI NCKP: IChP wywo ana serotypami obecnymi w szczepionce 3 30,258 97% 85, 100 NCKP: zapalenia p uc ze zmienionym chorobowo obrazem klatki 23,746 35% 4, 56 piersiowej w badaniu RTG NCKP: Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU ) 4 23,746 Ca kowita liczba przypadków 7% 4, 10 Nawracaj ce zapalenie ucha rodkowego (3 przypadki w ci gu 6 9% 3, 15 miesi cy lub 4 przypadki w ci gu roku) Nawracaj ce ostre zapalenie ucha rodkowego (5 przypadków w 23% 7, 36 ci gu 6 miesi cy lub 6 przypadków w ci gu roku) Zak adanie drena u ucha rodkowego 20% 2, 35 FinOM: Ostre zapalenie ucha rodkowego (OZU ) 1,662 Ca kowita liczba przypadków 6% -4, 16 Wszystkie przypadki OZU wywo ane przez pneumokoki 34% 21, 45 Przypadki OZU wywo ane przez serotypy obecne w 57% 44, 67 szczepionce 1 Analiza per protocol Skuteczno szczepionki pa dziernik 1995 do 20 kwietnia 1999 pa dziernik 1995 do 30 kwietnia 1998 Skuteczno szczepionki Prevenar (7-walentnej) Skuteczno 7-walentnej szczepionki Prevenar (zarówno bezpo rednia jak i po rednia) przeciw inwazyjnej chorobie pneumokokowej by a oceniana zarówno w odniesieniu do dwudawkowego jak i trójdawkowego schematu szczepienia niemowl t, z podaniem dawki uzupe niaj cej (Tabela 3). W zwi zku z powszechnym zastosowaniem szczepionki Prevenar cz sto wyst powania IChP zmniejszy a si znacz co. W niektórych krajach odnotowano zwi kszenie cz sto ci wyst powania IChP wywo anej serotypami, które nie s zawarte w szczepionce Prevenar jak serotyp 1, 7F i 19A. Obserwacje dotycz ce stosowania szczepionki Prevenar 13 b d nadal prowadzone i wraz z uzyskiwaniem nowych informacji przez ró ne kraje, dane podane w poni szej tabeli (Tabela 3) mog ulec zmianie. Za pomoc metody przesiewowej ustalono, e szacunkowa ocena skuteczno ci swoistej dla serotypów szczepionkowych w przypadku 2 dawek podanych w 1. roku ycia wynosi a w Wielkiej Brytanii odpowiednio 66% (-29,91%) i 100% (25, 100%) dla serotypów 6B i 23F. 13

13 Tabela 3: Podsumowanie skuteczno ci szczepionki Prevenar (7-walentnej) w zapobieganiu inwazyjnej chorobie pneumokokowej Kraj (rok wprowadzenia do obrotu) Zalecany schemat dawkowania Zmniejszenie cz sto ci zachorowa, % 95% CI Wielka Brytania (Anglia & Walia) 1 (2006) Stany Zjednoczone Ameryki Pó nocnej (2000) Dzieci < 5 2 Doro li 65 3 Kanada (Quebec) 4 (2004) 2., 4., miesi c ycia 2., 4., 6., miesi c ycia 2., 4., miesi c ycia Serotypy szczepionkowe: Dwie dawki podane w 1. roku ycia: 85% Serotypy szczepionkowe: 98% Wszystkie serotypy: 77% Serotypy szczepionkowe: 76% Wszystkie serotypy: 38% Wszystkie serotypy: 73% Serotypy szczepionkowe: 2-dawkowy cykl szczepienia: 99% Pe ny cykl:100% 49, 95% 97, 99% 73, 79% Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 92, 100% 82, 100% 1 Dzieci < 2 lat. Szacowana skuteczno szczepionki obliczona w czerwcu 2008 (metoda Broome). 2 Dane z roku Dane z roku Dzieci < 5 lat. Stycze 2005-grudzie Dane dotycz ce ca kowitej skuteczno ci dla schematu 2+1 nie s jeszcze dost pne. Po wprowadzeniu szczepionki Prevenar do powszechnego programu szczepie niemowl t obserwowano skuteczno stosowania schematu 3+1 w zapobieganiu ostremu zapaleniu ucha rodkowego i zapaleniu p uc. W retrospektywnej analizie danych pochodz cych z bazy ubezpieczeniowej w USA, odnotowano zmniejszenie o 42,7% (95% CI, 42,4-43,1) cz sto ci wizyt lekarskich spowodowanych OZU i zmniejszenie ilo ci recept przepisywanych w zwi zku z leczeniem OZU o 41,9% u dzieci poni ej 2. roku ycia w porównaniu z okresem przed wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec ). W podobnej analizie odnotowano zmniejszenie cz sto ci hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych zwi zanych z zapaleniem p uc o ró nej etiologii odpowiednio o 52,4% i 41,1%. Dla przypadków, które zdiagnozowano jako zapalenie p uc wywo ane przez pneumokoki, zaobserwowane zmniejszenie cz sto ci hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych u dzieci poni ej 2. roku ycia wynosi o odpowiednio 57,6% i 46,9% w porównaniu z okresem przed wprowadzeniem szczepionki (2004 wobec ). Chocia nie mo na udowodni bezpo redniego zwi zku przyczynowo-skutkowego na podstawie tego rodzaju obserwacji, dane te wskazuj, e szczepionka Prevenar odgrywa istotn rol w zmniejszeniu skali zachorowa na choroby luzówkowe (OZU, zapalenie p uc) w populacji docelowej. Dodatkowe informacje dotycz ce immunogenno ci szczepionki Prevenar (7-walentnej): dzieci z niedokrwisto ci sierpowat Immunogenno produktu Prevenar by a badana w otwartym, wieloo rodkowym badaniu obejmuj cym 49 niemowl t z niedokrwisto ci sierpowat. Dzieci zaszczepiono produktem Prevenar (dzieci od 2. miesi ca ycia otrzyma y 3 dawki w odst pach jednego miesi ca), a 46 spo ród tych dzieci równie otrzyma o szczepionk pneumokokow 23-walentn polisacharydow w wieku miesi cy. Po zako czeniu pierwotnego cyklu szczepienia u 95,6% zaszczepionych poziom przeciwcia wynosi przynajmniej 0,35 g/ml dla siedmiu serotypów zawartych w produkcie Prevenar. Po otrzymaniu szczepionki polisacharydowej zaobserwowano znaczny wzrost st enia przeciwcia przeciw siedmiu serotypom, co sugeruje wytworzenie pami ci immunologicznej. 14

14 Badania immunogenno ci u doros ych w wieku 50 lat i starszych U osób doros ych nie okre lono warto ci progowego st enia swoistych dla serotypu przeciwcia IgG na szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom, zwi zanego z ochron organizmu. Do oceny potencjalnej skuteczno ci dzia ania przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej i zapaleniu p uc, we wszystkich kluczowych badaniach klinicznych zastosowano zast pczo swoisty dla serotypu test opsonofagocytozy (OPA). Obliczono rednie geometryczne (GMT) przeciwcia mierzonych w te cie OPA, po up ywie 1 miesi ca od ka dego szczepienia. Miana przeciwcia w te cie OPA s wyra one jako odwrotno najwy szego rozcie czenia serum, które zmniejsza prze ywalno pneumokoków o co najmniej 50%. Kluczowe badania produktu Prevenar 13 mia y na celu wykazanie, e funkcjonalne odpowiedzi przeciwcia mierzonych w te cie OPA w odniesieniu do 13 serotypów nie s gorsze, a dla niektórych serotypów s nawet lepsze, w porównaniu z 12 serotypami licencjonowanej 23-walentnej szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom [1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F], po up ywie jednego miesi ca od podania szczepionki. Odpowied na serotyp 6A, który jest unikalny dla produktu Prevenar 13, oceniono poprzez wykazanie 4-krotnego wzrostu swoistego miana przeciwcia w te cie OPA powy ej poziomu sprzed szczepienia. W Europie i USA przeprowadzono pi bada klinicznych oceniaj cych immunogenno szczepionki Prevenar 13 w ró nych grupach wiekowych od 50 do 95 lat. Badania kliniczne produktu Prevenar 13 dostarczaj obecnie danych dotycz cych immunogenno ci u osób doros ych w wieku 50 lat i starszych, w tym równie osób w wieku 65 lat i starszych, którym 5 lat przed w czeniem do badania podano jedn lub wi cej dawek 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. Ka de badanie obejmowa o zdrowe i immunokompetentne osoby doros e ze stabilnymi wspó istniej cymi chorobami predysponuj cymi do zaka e pneumokokowych (tj. przewlek a choroba uk adu kr enia, przewlek a choroba p uc w czaj c astm, zaburzenia czynno ci nerek i cukrzyca, przewlek a choroba w troby, w tym alkoholowa marsko w troby) oraz osoby doros e z czynnikami ryzyka tj. palenie i nadu ywanie alkoholu. Immunogenno i bezpiecze stwo stosowania produktu leczniczego Prevenar 13 wykazano w badaniach z udzia em doros ych osób w wieku 50 lat i starszych, w cznie z osobami poprzednio szczepionymi polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom. Doro li, którzy poprzednio nie byli szczepieni 23-walentn polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom W bezpo rednim badaniu porównawczym prowadzonym z udzia em doros ych w wieku lata, podawano jednorazow dawk szczepionki Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. W tym samym badaniu inna grupa obejmuj ca osoby doros e w wieku lat otrzymywa a jednorazow dawk produktu Prevenar 13. W Tabeli 4 porównano GMT OPA po up ywie 1 miesi ca od podania dawki, u osób w wieku lata, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej, oraz osób w wieku lat, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar

15 Tabela 4: GMT OPA u osób w wieku lat, które otrzyma y Prevenar 13 lub 23-walentn szczepionk polisacharydow (PPSV23) oraz osób w wieku lat, które otrzyma y Prevenar 13 a,b,c Prevenar 13 Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13 Prevenar 13 w stosunku do PPSV23, lata lat N= lata N= lata N= lat w stosunku do lata Stosunek Stosunek Serotyp GMT GMT GMT GM (95% CI) GM (95% CI) ,4 (1,08, 1,73) 1,4 (1,10, 1,78) ,0 (0,81, 1,19) 1,1 (0,90, 1,32) ,4 (1,07, 1,77) 1,6 (1,19, 2,13) ,4 (1,01, 1,80) 1,2 (0,93, 1,62) 6A ,7 (1,30, 2,15) 12,1 (8,63, 17,08) 6B ,6 (1,24, 2,12) 2,5 (1,82, 3,48) 7F ,4 (1,03, 1,79) 2,8 (1,98, 3,87) 9V ,5 (1,11, 1,98) 2,9 (2,00, 4,08) ,6 (1,16, 2,12) 0,9 (0,64, 1,21) 18C ,1 (0,86, 1,47) 1,9 (1,39, 2,51) 19A ,4 (1,16, 1,69) 1,9 (1,56, 2,41) 19F ,2 (0,87, 1,54) 1,0 (0,72, 1,28) 23F ,3 (0,94, 1,84) 5,2 (3,67, 7,33) a Równowa no stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza ni 0,5. b Odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 1. c Dla serotypu 6A, który wyst puje tylko w Prevenar 13, odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 2. U osób w wieku lata warto ci GMT OPA dla produktu Prevenar 13 nie by y gorsze ni GMT OPA wywo ane przez 23-walentn szczepionk polisacharydow, w odniesieniu do 12 serotypów wspólnych dla obu szczepionek. W przypadku 9 serotypów wykazano, e miana przeciwcia w te cie OPA by y wi ksze w sposób statystycznie znacz cy u osób otrzymuj cych Prevenar 13. U osób w wieku lat warto ci GMT OPA dla wszystkich 13 serotypów w szczepionce Prevenar 13 nie by y gorsze ni odpowiedzi u osób w wieku lata. W przypadku 9 serotypów odpowiedzi immunologiczne by y zwi zane z wiekiem i by y wy sze w sposób statystycznie znacz cy w grupie osób letnich ni w ród osób w wieku lata. U wszystkich osób doros ych w wieku 50 lat, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar 13, miana przeciwcia w te cie OPA na serotyp 6A by y wy sze w sposób statystycznie znacz cy ni u osób w wieku 60 lat, które otrzyma y jednorazow dawk 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. Po up ywie jednego roku od zaszczepienia produktem Prevenar 13 miana przeciwcia w te cie OPA zmniejszy y si w porównaniu do jednego miesi ca od zaszczepienia, mimo to miana przeciwcia w te cie OPA dla wszystkich serotypów pozosta y na poziomie wy szym ni w punkcie pocz tkowym. Doro li w wieku lat, którzy nie byli wcze niej zaszczepieni 23-walentn szczepionka polisacharydow Warto ci pocz tkowe OPA GMT Warto ci OPA GMT jeden rok po podaniu Prevenar Doro li w wieku lata, którzy nie byli wcze niej

16 zaszczepieni 23-walentn szczepionka polisacharydow Osoby doros e, które poprzednio otrzyma y 23-walentn szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom Odpowiedzi immunologiczne na szczepionk Prevenar 13 i 23-walentn szczepionk polisacharydow porównywano w bezpo rednim badaniu porównawczym u osób w wieku 70 lat, które przyj y jednorazow dawk szczepionki polisacharydowej przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed zaszczepieniem w ramach badania. W Tabeli 5 porównano GMT OPA po up ywie 1 miesi ca od przyj cia dawki, u osób doros ych w wieku 70 lat poprzednio zaszczepionych polisacharydow szczepionk przeciw pneumokokom, które otrzyma y jednorazow dawk produktu Prevenar 13 lub 23-walentnej szczepionki polisacharydowej. Tabela 5: GMT OPA u osób w wieku 70 lat zaszczepionych pneumokokow szczepionk polisacharydow, które otrzyma y Prevenar 13 lub 23-walentn szczepionk polisacharydow (PPSV23) a,b,c Prevenar 13 PPSV23 Prevenar OPA GMT w stosunku do PPSV23 N= N= Serotyp OPA GMT OPA GMT Stosunek GM (95% CI) ,5 (1,17, 1,88) ,1 (0,91, 1,35) ,7 (1,93, 3,74) ,0 (1,55, 2,63) 6A ,6 (7,00, 13,26) 6B ,0 (2,21, 4,13) 7F ,5 (1,07, 2,18) 9V ,0 (1,36, 2,97) ,0 (0,73, 1,33) 18C ,9 (1,42, 2,50) 19A ,8 (1,43, 2,20) 19F ,6 (1,17, 2,06) 23F ,7 (2,69, 5,09) a Równowa no stwierdzano, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza ni 0,5. b Odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 1. c Dla serotypu 6A, który wyst puje tylko w Prevenar 13, odpowied okre lano jako wy sz w sposób statystycznie znacz cy, gdy dolna granica 2-stronnego 95% przedzia u ufno ci dla GMR by a wi ksza od 2. U osób doros ych, które otrzyma y szczepionk polisacharydow przeciw pneumokokom co najmniej 5 lat przed udzia em w badaniu klinicznym, warto ci GMT OPA dla produktu Prevenar 13 nie by y gorsze ni odpowiedzi na 23-walentn szczepionk polisacharydow, w zakresie 12 wspólnych serotypów. W tym badaniu wykazano ponadto, e warto ci GMT OPA s wy sze w sposób statystycznie znacz cy dla 10 spo ród 12 wspólnych serotypów. Odpowiedzi immunologiczne na serotyp 6A by y wy sze w sposób statystycznie znacz cy po zaszczepieniu produktem Prevenar 13 ni 23-walentn szczepionk polisacharydow. U osób doros ych w wieku 70 lat i starszych, które przyjmowa y 23-walentn szczepionk polisacharydow co najmniej 5 lat przed w czeniem do udzia u w badaniu, miana przeciwcia w te cie OPA po jednym miesi cu od zaszczepienia w ramach badania zmniejszy y si w porównaniu z warto ciami po jednym miesi cu od zaszczepienia, ale pozosta y dla wszystkich serotypów wy sze od warto ci w punkcie pocz tkowym. 17

17 Doro li w wieku 70 lat zaszczepieni 23-walentn szczepionka polisacharydow co najmniej 5 lat przed badaniem Warto ci pocz tkowe OPA GMT Warto ci OPA GMT jeden rok po podaniu Prevenar W a ciwo ci farmakokinetyczne Ocena w a ciwo ci farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek. 5.3 Przedkliniczne dane o bezpiecze stwie Dane niekliniczne wynikaj ce z konwencjonalnych bada farmakologicznych dotycz cych bezpiecze stwa, bada toksyczno ci po podaniu jednorazowym i wielokrotnym, tolerancji miejscowej oraz toksycznego wp ywu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj szczególnego zagro enia dla cz owieka. 6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Sodu chlorek Kwas bursztynowy Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwa Adjuwant, patrz punkt Niezgodno ci farmaceutyczne Nie miesza produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poniewa nie wykonywano bada dotycz cych zgodno ci. 6.3 Okres wa no ci 3 lata 6.4 Specjalne rodki ostro no ci podczas przechowywania Przechowywa w lodówce (2 C 8 C). Nie zamra a. 6.5 Rodzaj i zawarto opakowania 0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwa w ampu kostrzykawce (szk o typu I) z zatyczk t oka (bezlateksowa guma chlorobutylowa) i wieczkiem ochronnym (bezlateksowa guma izoprenowo-bromobutylowa). Wielko opakowania 1 lub 10 ampu kostrzykawek z ig lub bez ig y oraz opakowanie zbiorcze zawieraj ce 5 opakowa po 10 ampu kostrzykawek z ig lub bez ig y. Nie wszystkie wielko ci opakowa musz znajdowa si w obrocie. 6.6 Specjalne rodki ostro no ci dotycz ce usuwania 18

18 Podczas przechowywania mo e powsta bia y osad oraz przezroczysty supernatant. Przed usuni ciem powietrza ze strzykawki, nale y dobrze wstrz sn szczepionk w celu uzyskania jednorodnej, bia ej zawiesiny. Przed podaniem szczepionki nale y oceni wzrokowo, czy w fiolce nie znajduj si cia a obce i (lub) nie wyst pi y zmiany w a ciwo ci fizycznych. W przypadku stwierdzenia takich zmian, szczepionki nie nale y stosowa. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady, nale y usun zgodnie z lokalnymi przepisami. 7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJ CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Wyeth Lederle Vaccines S.A. Pleinlaan 17 Boulevard de la Plaine 1050 Brussel Bruxelles Belgia 8. NUMERY POZWOLE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU EU/1/09/590/001 EU/1/09/590/002 EU/1/09/590/003 EU/1/09/590/004 EU/1/09/590/005 EU/1/09/590/ DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZED U ENIA POZWOLENIA 09/12/ DATA ZATWIERDZENIA LUB CZ CIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO Szczegó owa informacja o tym produkcie jest dost pna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA) 19

Prevenar 13 Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Prevenar 13 Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 2. CIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera: Polisacharyd pneumokokowy serotyp 1

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy. oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2011

Formularz asortymentowy. oznaczenie sprawy KC/AIDS/270-6/2011 załącznik nr 1 Formularz asortymentowy nr zadania data dostawy do odbiorców docelowych nazwa i adres odbiorcy docelowego opis przedmiotu zamówienia - 14 dni od daty zawarcia umowy 30-06- 30-09- 15-11-

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Synflorix zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa, skoniugowana, adsorbowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONAWCY ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

OFERTA WYKONAWCY ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE ... wykonawca (pieczęć firmowa) tel./fax:... e-mail:... Załącznik nr 1 Do:......... OFERTA WYKONAWCY W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Butamid, 1,5 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras). Substancja

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO NeisVacC Baxter 0,5 ml Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Szczepionka meningokokowa polisacharydowa grupy C, skoniugowana, adsorbowana

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Esberitox N, 0,215 ml/tabletkę, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera: 0,215 ml alkoholowo-wodnego wyciągu (1:11)

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX. 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera: CCID 50. szczepu Jeryl Lynn) hodowli komórkowej

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX. 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera: CCID 50. szczepu Jeryl Lynn) hodowli komórkowej 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PRIORIX, 2. 1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera: 1 (szczep Schwarz) 3,0 3 CCID 50 1 3,7 3 CCID 50 szczepu Jeryl Lynn) 2 (szczep Wistar RA 27/3) 3,0 3 CCID

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Diprosone, 0,64 mg/g, maść 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy gram maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridinii chloridum Należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta. NUROFEN, żel, 50 mg/g (Ibuprofenum)

Ulotka dla pacjenta. NUROFEN, żel, 50 mg/g (Ibuprofenum) Ulotka dla pacjenta Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza.

Bardziej szczegółowo

APAp dla dzieci w zawiesinie

APAp dla dzieci w zawiesinie APAp dla dzieci w zawiesinie Paracetamol usp to skuteczny, wysokiej jakości lek o działaniu: II II przeciwgorączkowym przeciwbólowym Walory smakowe w przypadku leku dla dzieci są równie ważne jak skuteczność

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Theraflu Kaszel; 1,5 mg/ml, syrop 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynian (Butamirati citras).

Bardziej szczegółowo

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Pragiola przeznaczone do publicznej wiadomości

VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Pragiola przeznaczone do publicznej wiadomości VI.2 Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Pragiola przeznaczone do publicznej wiadomości Ze względu na zachowanie pełnej informacji, w nawiązaniu do art. 11 Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO Purevax FeLV zawiesina do wstrzykiwań 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO Każda

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prevenar 13 zawiesina do wstrzykiwań Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Viru-POS, 30 mg/g, maść do oczu 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g maści zawiera 30 mg acyklowiru (Aciclovirum) Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Mucosolvan inhalacje, 15 mg/2 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora Ambroxoli hydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz - wizyta wstępna

Kwestionariusz - wizyta wstępna Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 Tel: (22) 542-13-72, E-mail: beki@pzh.gov.pl Badanie Epidemiologii Krztuśca Kwestionariusz - wizyta wstępna 1.1. Data wizyty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE

KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE Opis świadczenia KWALIFIKACJA I WERYFIKACJA LECZENIA DOUSTNEGO STANÓW NADMIARU ŻELAZA W ORGANIZMIE 1. Charakterystyka świadczenia 1.1 nazwa świadczenia Kwalifikacja i weryfikacja leczenia doustnego stanów

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO ProteqFlu zawiesina do wstrzykiwań dla koni 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna dawka 1 ml

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Synagis 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Paliwizumab

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Synagis 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Paliwizumab Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Synagis 50 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań Paliwizumab Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PNEUMO 23, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Vaccinum pneumococcale polysaccharidicum Szczepionka przeciw pneumokokom, polisacharydowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Duspatalin, 135 mg, tabletki 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 tabletka zawiera 135 mg mebeweryny chlorowodorku (Mebeverini hydrochloridum).

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS

PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Podstawa prawna PROCEDURA NR 1 PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA HELIANTUS Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola

Bardziej szczegółowo

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia

Grypa Objawy kliniczne choroby Przeziębieniem Objawy przeziębienia Grypa jest ostrą, bardzo zaraźliwą chorobą układu oddechowego, wywołaną przez RNA wirusy z rodziny Orthomyxoviridae. Wyróżniamy wirusy A i B tworzące jeden rodzaj i wirus C rodzajowo odmienny. Grypa występuje

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI Załącznik nr 14 do Zarządzenia Nr 41/2009 Prezesa NFZ z dnia 15 września 2009 roku Nazwa programu: LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK ICD-10 N 18 przewlekła niewydolność

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

probiotyk o unikalnym składzie

probiotyk o unikalnym składzie ~s~qoy[jg probiotyk o unikalnym składzie ecovag, kapsułki dopochwowe, twarde. Skład jednej kapsułki Lactobacillus gasseri DSM 14869 nie mniej niż 10 8 CFU Lactobacillus rhamnosus DSM 14870 nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Ferric polymaltose Medana, 50 mg Fe(III)/ ml, krople doustne, roztwór 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml kropli zawiera 50 mg żelaza(iii)

Bardziej szczegółowo

Część VI: Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego

Część VI: Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego Część VI: Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego VI.1 Elementy dla tabel podsumowujących w Europejskim Publicznym Sprawozdaniu Oceniającym VI.1.1 Tabela podsumowująca

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja obejmuje następujące części:

Dokumentacja obejmuje następujące części: Załącznik nr 6 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO OCENY SUBSTANCJI CZYNNEJ JAKĄ SĄ MIKROORGANIZMY, W TYM TAKŻE WIRUSY I GRZYBY, ZAWARTE W PRODUKCIE BIOBÓJCZYM Wymagania ogólne.

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana.

Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Nowy program terapeutyczny w RZS i MIZS na czym polega zmiana. Brygida Kwiatkowska Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher Programy lekowe dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDNIA CZĘŚĆ OKŁADKI PRZEWODNIK DLA PACJENTA JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL. Donosowy fentanyl w aerozolu

PRZEDNIA CZĘŚĆ OKŁADKI PRZEWODNIK DLA PACJENTA JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL. Donosowy fentanyl w aerozolu PRZEDNIA CZĘŚĆ OKŁADKI PRZEWODNIK DLA PACJENTA JAK STOSOWAĆ LEK INSTANYL Donosowy fentanyl w aerozolu WAŻNE INFORMACJE O LEKU INSTANYL DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Przed zastosowaniem leku Instanyl należy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS III 1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4. l Wskazania do stosowania Leczenie ostrego bólu (patrz punkt 4.2) Leczenie objawowe dolegliwości bólowych w przebiegu choroby

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Liczba stron: 3. Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma. Dotyczy: Zamówienia publicznego nr PN/4/2014, którego przedmiotem jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus. Liczba stron: 3 Prosimy o niezwłoczne

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.5.2014 r. COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Transpulmin S, (10 g + 3 g)/100 g, krem Eucalypti aetheroleum + Pini aetheroleum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Transpulmin S, (10 g + 3 g)/100 g, krem Eucalypti aetheroleum + Pini aetheroleum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Transpulmin S, (10 g + 3 g)/100 g, krem Eucalypti aetheroleum + Pini aetheroleum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć

Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć Witamina D - 4 fakty, które mogą cię zaskoczyć Co chwilę słyszymy o nowej, zbawiennej roli, jaką może pełnić w naszym organizmie. Niemal wszyscy Polacy mają jej niedobór. Mowa o słonecznej witaminie D,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY

I. REKLAMA KIEROWANA DO LEKARZY Instrukcja postępowania w sprawie warunków i formy reklamy produktów leczniczych w Specjalistycznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Grodkowa. - upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

Burmistrz Grodkowa. - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Burmistrz Grodkowa na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w związku z Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyk Produktów Leczniczych i Ulotek dla Pacjentów

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyk Produktów Leczniczych i Ulotek dla Pacjentów Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach Charakterystyk Produktów Leczniczych i Ulotek dla Pacjentów 43 Zmiany, które będą zawarte w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego dla monowalentnych

Bardziej szczegółowo

szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana)

szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana) EMA/90006/2015 EMEA/H/C/001104 Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13- walentna, adsorbowana) Niniejszy dokument jest streszczeniem

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo