I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o o Chojnice ul. Angowicka 53 tel /12/ fax Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS nr REGON NIP Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 tys. Euro zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. nr. 19 poz 177 z dnia 9 lutego 2004r. Tekst jednolity DZ. U. nr. 223 poz z 2007roku. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi MZK Sp. z o o. w Chojnicach 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych 2. Realizacja poleceń przelewu, w systemie home-banking 3. Przyjmowanie wpłat gotówkowych także w formie zamkniętej 4. Dokonywanie wypłat gotówkowych, 5. Potwierdzanie stanu salda na każdy dzień roboczy, W ramach umowy oferent powinien: 1. Uruchomić kredyt w rachunku bieżącym w wysokości: ,- zł. /słownie pięćset tysięcy złoty/, 2. Przyjmować środki na lokaty nocne, weekendowe i tygodniowe, 3. W terminie 3 dni od podpisania umowy udostępnić usługę home banking, zainstalować modem i przeszkolić na koszt banku, Zdeponowane środki na rachunkach zostaną przez bank oprocentowane, Kapitalizacja odsetek miesięcznie, W przypadku lokat nocnych kapitalizacja odsetek codziennie

2 Termin realizacji zamówienia 3 lata. Ilekroć w specyfikacji, formularzu ofertowym oraz załącznikach jest mowa o: prowizji- należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne procentowo od kwoty ( wartości) opłacie- należy przez to rozumieć wynagrodzenie płatne kwotowo od czynności. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych przez Zamawiającego. 1.Zamawiający dokona oceny tych oferentów, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych oświadczeń i informacji istotnych dla przeprowadzonego postępowania skutkuje wykluczeniem Oferenta z postępowania. 3. Nie spełnienie przez Oferenta chociażby jednego z wymogów określonych ustawą zamówieniach publicznych i niniejszą SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty. 4. Oferent winien posiadać albo utworzyć w przypadku ich braku oddział lub filię w Chojnicach. W tym celu należy złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, Nie spełnienie w/w warunku spowoduje odrzucenie oferty. 5. Instrukcja dla Oferentów - opis sposobu przygotowania oferty. 1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Przedstawiona Oferta musi być zgodna z wymogami ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożona na dołączonym do niniejszej specyfikacji formularzu Musi być on wypełniony czytelnie w języku polskim na maszynie do pisania lub komputerze, lub nieścieralnym atramentem. 3. Każda strona oferty musi być ponumerowana. 4.Oferta musi zawierać: 1/ nazwę Banku, dokładny adres Oferenta i datę sporządzenia oferty, 2/ wypełniony wzór formularza ofertowego wg załączonego druku, 3/ wypis z rejestru handlowego i statutu banku, 4/ zezwolenie Prezesa NBP na wykonywanie czynności bankowych, 5/ dane finansowe Banku - wg stanu na r. TJ. - kapitał akcyjny, - suma bilansowa,

3 - fundusze własne, - zysk netto, - współczynnik wypłacalności. 6. Oświadczenie wykonawcy dotyczące art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. 19 poz Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferent otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. Koperty winny być adresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz posiadać oznaczenia: Oferta na obsługę bankową oraz nie otwierać przed terminem 25 września 2008r. godzina 11,00 Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. Kserokopie dokumentów winny być czytelne i potwierdzone za zgodność. 8.Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 6. Kryteria wyboru ofert. Zamawiający przy wyborze Oferty kierować się będzie następującymi kryteriami 1. Cena przedmiotu umowy oznaczona C znaczenie 50% 2. Oprocentowanie rachunków oznaczone O - znaczenie 10% 3. Oprocentowanie lokat oznaczone L - znaczenie 10% 4. Kredyt w rachunku bieżącym oznaczony K znaczenie 30% W czasie porównywania ofert zamawiający zastosuje następujące sposoby obliczenia wartości spełnienia kryteriów przez oferenta. 1. Cena przedmiotu umowy będzie obliczona według wzoru C = ( C oferty z najmniejszą ceną + W ) / ( C oferty badanej + W ) x znaczenie % C= wartość z tabeli nr 1 wiersza 5 z oferty przetargowej określonej przez oferenta w załączniku nr 1 W= równa wartość dodana przez Zamawiającego w kwocie 5000,- zł

4 2. Oprocentowanie rachunków O = ( O oferty badanej) / ( O oferty z max oprocentowaniem) x znaczenie % 3. Oprocentowanie lokat L = (L oferty badanej ) / ( L oferty z max oprocentowaniem) x znaczenie % 4.Kredyt K = (K oferty z najmniejszą prowizją i oprocentowaniem) / ( K oferty badanej ) x znaczenie% 7. Pozostałe warunki. 1.Oferty należy składać w sekretariacie MZK Sp z o.o. w Chojnicach ul. Angowicka 53, pokój nr. 15 do godz do dnia 25 września 2008r. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone nie otwarte. 2.Miejsce i termin otwarcia ofert. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 25 września 2008r. o godzinie 12,00 w siedzibie Zamawiającego. 3.Uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są: mgr Halina Majewska Główna Księgowa tel /12/ w.36 4.Złożenie nieprawdziwych oświadczeń przez Oferenta skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z postępowania. 5.Sporządzenie Oferty niezgodnej z wymaganiami SIWZ skutkuje odrzuceniem oferty. 6.Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami ustawy o zamówieniach publicznych. 7.Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy po rozstrzygnięciu przetargu w terminie 7 dni. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

5 1/ wystąpienia o kredyt do innego kredytodawcy, 2/ dowolnego wyboru podmiotu do lokowania wolnych środków 9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert. 10. Pouczenie o środkach odwoławczych Dostawcom lub wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zasad udzielenia zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w art Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. / Dz. U. nr. 223 poz 1655 z 2008r. / 11.Integralną częścią SIWZ są: 1/ załącznik nr 1 -formularz ofertowy 2/ załącznik nr 2 wzór oświadczenia Zatwierdzam Chojnice, dnia r..

6 Załącznik nr. 1. Pieczątka firmowa oferenta Chojnice dnia... OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Chojnicach; Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z przedmiotem przetargu określonym w SIWZ Zamawiającego w następujący sposób: I. Cena Tabela nr 1 LP Przedmiot Ilość Opłata Prowizja Wartość 3x Opłata za otwarcie rachunku: 1/ bieżącego 2/pomocniczego 2. Opłata za prowadzenie: 1 1 1/ rachunku bieżącego z dołu ( miesięcznie)x 36 2/ rachunku pomocniczego z dołu (miesięcznie)x36 3. Prowizja: 1/od wpłat gotówkowych ok m-c x 36 2/ od wypłat gotówkowych ok m-c x Homebanking 1/ instalacja modemu i szkolenie na koszt banku w terminie3 dni od podpisania umowy 2/ Opłata: - Za abonament miesięcznie - opłata za przelewy do innych banków ok. 200 na m-c x % % 5. RAZEM XXXXX XXXXX Słownie złotych...

7 II. Oprocentowanie rachunku bieżącego i pomocniczych Tabela nr 2 LP Przedmiot Odpowiedź % Oprocentowanie środków na rachunkach w odniesieniu do stopy redyskonta weksli NBP w stosunku % do stopy redyskonta Dane należy podać wg stanu na dzień r. III. Oprocentowanie lokat Tabela nr 3 LP Przedmiot Odpowiedź % Oprocentowanie lokaty nocnej 2. Oprocentowanie lokaty weekendowych Oprocentowanie lokat dwu tygodniowych IV. Kredyt w rachunku bieżącym Tabela nr. 4 Lp Przedmiot Odpowiedź Prowizja wyrażona w % 2. Oprocentowanie w odniesieniu do stopy redyskonta Weksli NBP wyrażone w % Dane należy podać wg stanu na dzień r.

8 Oświadczamy, że: 1/ zapoznaliśmy się z SIWZ Zamawiającego 2/ wyrażamy zgodę na kapitalizację odsetek miesięcznie, 3/ w przypadku lokat nocnych kapitalizacja odsetek codziennie, 4/ realizacja przelewów w oddziałach banku bezpłatnie, 5/ w razie pilnych potrzeb posiadacza rachunku będziemy udzielać informacji o stanie rachunku bieżącego telefonicznie bezpłatnie 6/ wyrażamy zgodę na jedno miesięczny termin wypowiedzenia umowy, 7/ wyrażamy zgodę na przyjmowanie przelewów od poniedziałku do piątku do godz z realizacją w dniu złożenia 8/ z tytułu wykonywania przez Bank innych czynności niż wymienione w SIWZ Bank może pobierać opłaty zgodne z obowiązującą w banku Tabelą prowizji i opłat, która stanowić będzie załącznik do umowy, 9/ prowizje i opłaty nie mogą ulegać zmianom w trakcie trwania umowy. 10/ zobowiązujemy się do zapłacenia odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczonych za każdy dzień opóźnienia według 200% stopy oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia. 11. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Umowa zostanie zawarta na trzy lata w terminie 30 dni od daty składania ofert. 12. Integralną część oferty stanowią dokumenty wymienione w pkt.5 ppkt. 4 SIWZ. PODPISANO... (upełnomocniony przedstawiciel) Pieczątka Banku... (nazwa banku) dnia...

9 Pieczęć oferenta O Ś W I A D C Z E N I E Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Chojnicach oświadczamy, że; 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto; 1. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń, 2. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego tj. 30 dni, 3. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zwarcia umowy w terminie zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż w okresie związania ofertą.... dnia Podpis osób upoważnionych do podpisania oferty

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-27/08 Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych Tłuszcz, 01 grudnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRODY Tel. 68 3712155 fax. 68 3712015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Znak sprawy: PZP-225/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam Wójt Gminy Bożena Płonek Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WODZIERADY W LATACH 2014-2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZI-II.271.29.2015.RR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO na Bankową Obsługę Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO na Bankową Obsługę Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski IRGK.341-3/2011 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO na Bankową Obsługę Budżetu Miasta Tomaszów Lubelski 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający -

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. poniżej 211 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA poniżej 211 000 euro SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU, UL. KRASZEWSKIEGO 142, 33-380 KRYNICA- ZDRÓJ zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Znak: FN.VII.271.2.2014 Mniów, dnia 02.12.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 1.961.363,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 1/UO/2008 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r.

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy środków do uzdatniania wody basenowej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie KOPIA DLA WYKONAWCY Znak sprawy 17/07

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Wójt mgr Jacek Oglęcki OR-SO.271.16.2.2013 Nr zam.publ. PN-9/11/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług : udzielenie Gminie Grudusk kredytu długoterminowego w łącznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo