Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta"

Transkrypt

1 Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku BEZPIECZNY TURYSTA POSTANOWIENIA OGÓLNE żone poza miejsce stałego zamieszkania ubezpieczonego; 1.1. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bez- 3) bójkę starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zapieczny Turysta mają zastosowanie do umów ubez- dających sobie razy, z których każda występuje w popieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład dwójnym charakterze jako napadnięty i napastnik; Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwany dalej PZU SA 4) całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jedno- lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego spowodowastkami organizacyjnymi niebędącymi osobami pra- ne wypadkiem ubezpieczeniowym, które stało się wnymi. przyczyną całkowitej i trwałej niezdolności do wyko- 2. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubez- nywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawopieczenia PZU SA udziela ubezpieczonemu podczas dzie, orzeczonej przez organ uprawniony do orzejego podróży turystycznej ochrony w zakresie obejmu- kania niezdolności do pracy lub niepełnosprawnojącym następstwa nieszczęśliwych wypadków. ści nie później niż 24 miesiące od dnia tego wypad- 3. Za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia ku; trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodmoże być rozszerzony o ubezpieczenie: nie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozyty- 1) bagażu podróżnego, wnych rokowań co do odzyskania przez ubezpie- 2) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czonego zdolności do wykonywania jakiejkolwiek 3) kosztów rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia pracy; uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku na 5) Centrum Alarmowe PZU Centrum Alarmowe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). działające na rzecz PZU SA świadczące na terytorium RP usługi assistance określone w niniejszych 2.1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubez- ogólnych warunkach ubezpieczenia na rzecz ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia do- pieczonego; Centrum Alarmowe PZU czynne datkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, do ogólnych warunkach ubezpieczenia. Postanowienia te którego ubezpieczony (lub osoba działająca w jego powinny być sporządzone na piśmie. imieniu) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zda- 2. PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpie- rzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; numer teczającemu różnicę między treścią umowy ubezpie- lefonu Centrum Alarmowego PZU podany jest w doczenia a niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpiecze- kumencie ubezpieczenia; w przypadku zawarcia nia w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubez- umowy ubezpieczenia przez telefon numer telepieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku fonu Centrum Alarmowego PZU przekazywany jest PZU SA nie może powoływać się na różnicę nieko- ponadto drogą elektroniczną ( ) lub telefonirzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. czną (- SMS); Postanowienia tego nie stosuje się do umów ubezpie- 6) ciężkie obrażenia ciała powstałą w następstwie czenia zawieranych w drodze negocjacji. wypadku ubezpieczeniowego potwierdzoną w dokumentacji medycznej: 3.1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia a) całkowitą i trwałą utratę wzroku, słuchu, mowy, na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). zdolności płodzenia lub W takim przypadku ubezpieczający zobowiązany jest b) trwałe i poważne naruszenie, względnie utrata do poinformowania ubezpieczonego o prawach i obo- funkcji ważnego narządu lub narządów, a zwławiązkach wynikających z zawartej na jego rachunek szcza: ślepota jednooczna, poważne obustronumowy ubezpieczenia. ne upośledzenie wzroku, utrata kończyny dolnej 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cu- co najmniej na poziomie podudzia, utrata wadzy rachunek ubezpieczony może żądać by PZU SA żnego narządu wewnętrznego (np. nerki, płuca), udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umo- zesztywnienie jednego z dużych stawów (barkowy ubezpieczenia oraz niniejszych ogólnych warun- wego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, ków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw skokowego) zwłaszcza w pozycji niekorzystnej, i obowiązków ubezpieczonego. utrata zdolności chwytnej ręki (utrata co najmniej trzech palców ręki w tym kciuka), niedowład lub DEFINICJE porażenie obejmujące co najmniej jedną kończynę; 4. Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubez- 7) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku pieczenia określenia rozumie się: natężenia co najmniej 4 według skali stosowanej 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko 8) dokument ubezpieczenia polisę, certyfikat lub ludności lub mieniu mające na celu wprowadzenie inny dokument potwierdzający zawarcie umowy chaosu, zastraszenie ludności, dezorganizację ży- ubezpieczenia; cia publicznego, transportu publicznego, zakładów 9) działania wojenne działania sił zbrojnych w czausługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skut- sie wojny mające na celu rozbicie sił zbrojnych przeków ekonomicznych, politycznych lub społecznych; ciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu; 2) bagaż podróżny rzeczy należące do ubezpie- 10) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek czonego lub wypożyczone przez ubezpieczonego lodu; od organizacji sportowej, społecznej, klubu lub innej 11) hospitalizację pobyt ubezpieczonego w szpitalu jednostki (przy czym fakt tego wypożyczenia musi w następstwie wypadku ubezpieczeniowego trwabyć udokumentowany), przenoszone lub przewo- jący nieprzerwanie, dłużej niż 1 dzień: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał wpłacony w całości

2 a) którego celem jest poddanie się uzasadnionemu stanem zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP lub lezdrowia leczeniu i który jest niezbędny z medycznego karza prowadzącego praktykę lekarską na podstawie ustawy punktu widzenia, a odroczenie w czasie pomocy medycznej o zawodach lekarza i lekarza dentysty; w szpitalu mogłoby skutkować utratą zdrowia albo życia, lub 27) podróż turystyczną wyjazd w celach turystycznych indywib) związany z leczeniem stanów powstałych w następstwie dualnie lub na zorganizowany wypoczynek obejmujący podróż wypadku ubezpieczeniowego, których nie można leczyć oraz pobyt; ambulatoryjnie; 28) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wody w korytach wód płynących lub stojących; dzień pobytu w szpitalu oznacza dzień kalendarzowy, w którym 29) pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy 30) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze niezbędne dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni dzień wypisu z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne, zastępuze szpitala; jące utracone narządy (organy) lub wspomagające utraconą 12) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż funkcję narządów (organów), zalecone przez lekarza leczą- 24 m/sek według danych podanych przez Instytut Meteorologii cego; i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody uważa się za spowo- 31) przedstawiciela ustawowego rodzica posiadającego władowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedz- dzę rodzicielską albo opiekuna ustanowionego przez sąd; twie stwierdzono działanie huraganu; 32) przewoźnika zawodowego przedsiębiorcę posiadającego 13) imprezę integracyjną wyjazd w celach wypoczynkowych lub wszelkie wymagane prawem zezwolenia umożliwiające płatny szkoleniowych organizowany dla grupy pracowników ubezpie- przewóz osób takimi środkami transportu, jak samolot, pociąg, czającego pracodawcy; autobus, itp.; 14) konsumenta osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej 33) rehabilitację niezbędne z medycznego punktu widzenia leniezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub czenie usprawniające następstwa wypadku ubezpieczeniozawodową; wego, wykonywane przez osoby mające odpowiednie kwalifi- 15) kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie dokonania kacje i uprawnienia; zaboru ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia z zam- 34) rekreacyjne uprawianie sportu formę aktywności fizycznej, kniętego pomieszczenia po uprzednim usunięciu przy użyciu której celem jest wypoczynek i rozrywka, wykonywana w czasiły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu sie wolnym od obowiązków zawodowych lub szkolnych; zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem 35) RP Rzeczypospolitą Polską; albo kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kra- 36) rabunek zabór ubezpieczonego mienia dokonany: dzież z włamaniem z innego pomieszczenia albo w wyniku a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczorabunku; nego albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z dopro- 16) lawinę gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, wadzeniem ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezlodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich; bronności dla pokonania jego oporu przed wydaniem 17) leczenie wizyty lekarskie, leczenie ambulatoryjne, leczenie ubezpieczonego mienia, szpitalne, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, badania b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej zlecone przez lekarza, przyjmowanie leków oraz stosowanie bądź groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, transport osobę posiadającą klucze do pomieszczenia i zmusił ją do z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambu- jego otworzenia, latorium, rehabilitację; c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie ubezpieczonego 18) leczenie uciążliwe związane z wypadkiem ubezpieczenio- mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletwym leczenie ubezpieczonego, z którym to leczeniem wiązała nich, niedołężnych będących w podeszłym wieku lub nie się konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej lub w pełni sprawnych; hospitalizacji trwającej minimum 5 dni; 37) sporty wysokiego ryzyka rekreacyjne uprawianie sportów 19) następstwa wypadku ubezpieczeniowego uszkodzenie motorowych lub motorowodnych (tj. sportów, których nie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni 20) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przy- napęd lub jako siła pociągowa), lotniczych (szybownictwa, baczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony nie- loniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, zależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdro- motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian), alpiwia lub zmarł; nizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, trekkingu, raftingu 21) okres ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistyczas trwania odpowiedzialności PZU SA; cznego sprzętu, żeglarstwa morskiego, kite surfingu, jazdy na 22) operację chirurgiczną zabieg medyczny wykonany w pla- nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami cówce medycznej przez lekarza uprawnionego do jego wyko- zjazdowymi, skoków bungee oraz uczestniczenie w wypranania, w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, niezbędny wach surwiwalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzuz medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniej- jących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyszenia objawów choroby lub urazu powstałych w następstwie rodniczymi; wypadku ubezpieczeniowego i przeprowadzony metodą: 38) szkodę w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu a) otwartą lub prywatnym szkodę na osobie lub szkodę rzeczową; b) endoskopową; 39) szkodę na osobie szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkooperacją chirurgiczną, w rozumieniu niniejszych ogólnych wa- dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyrunków ubezpieczenia nie są takie zabiegi medyczne jak pun- ści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie dokcje, biopsje, iniekcje, nakłucia, cewnikowania, zgłębnikowa- znał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; nia, kaniulacje, dializy, blokady, wenesekcje, tamponady, 40) szkodę rzeczową szkodę powstałą wskutek utraty, zniszwziernikowania; czenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści 23) organizatora wypoczynku osobę fizyczną prowadzącą poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę orga- utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; nizacyjną niebędącą osobą prawną będącą organizatorem 41) szpital zakład opieki zdrowotnej świadczący przy wykorzyzorganizowanego wypoczynku, np. biuro podróży, zakład pra- staniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarcy, szkołę; skiego całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki 24) osobę bliską osoba bliska ubezpieczonego, tj. małżonek, i leczenia; konkubent, konkubina, wstępny, zstępny, brat, siostra, ojczym, w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa, przysposo- pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka lebiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty czenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu prewentoriów, szpitali sanatoryjnych; przepisów prawa rodzinnego; 42) trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe, nie rokujące poprawy 25) osobę niesamodzielną osobę zamieszkującą z ubezpieczo- uszkodzenie danego organu, narządu lub układu spowodonym, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wane wypadkiem ubezpieczeniowym; wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać 43) ubezpieczającego osobę fizyczną, osobę prawną albo jeswoich potrzeb i wymaga stałej opieki; dnostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która zawa- 26) placówkę medyczną zakład opieki zdrowotnej działający rła z PZU SA umowę ubezpieczenia; 2

3 44) ubezpieczonego osobę fizyczną, na rachunek której została 6. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z następujązawarta umowa ubezpieczenia; cych zakresów ubezpieczenia: 45) uderzenie pioruna gwałtowne wyładowanie elektryczne 1) świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego obejmujące: w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przed- a) świadczenie z tytułu śmierci, miot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia; b) świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium 46) upadek statku powietrznego katastrofę bądź przymusowe RP, albo lądowanie samolotu silnikowego lub innego obiektu latającego, 2) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu obeja także upadek ich części bądź przewożonego ładunku; mujące: 47) uprawnionego osobę wskazaną imiennie przez ubezpieczo- a) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nego jako upoważnioną do otrzymania świadczenia z tytułu b) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środśmierci ubezpieczonego; ków pomocniczych, 48) usuwanie się ziemi ruch ziemi na stokach; c) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełno- 49) uszkodzenie ciała uszkodzenie organu lub narządu spowo- sprawnych na terytorium RP, dowane wypadkiem ubezpieczeniowym; d) świadczenie za leczenie uciążliwe, 50) wojnę zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, e) świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium narodami lub grupami etnicznymi; RP, albo 51) wybuch (eksplozja) gwałtowną zmianę stanu równowagi 3) świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego oraz świadczeukładu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub nia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu obejmujące: pary wywołaną ich właściwością rozprzestrzeniania się; a) świadczenie z tytułu śmierci, w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju b) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby c) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich ków pomocniczych, rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy na- d) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnostąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się sprawnych na terytorium RP, również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub e) świadczenie za leczenie uciążliwe, aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; f) świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium 52) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin RP. sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach 7. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa wypadków ubezsportowych lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu pieczeniowych, o których mowa w 5, niezależnie od miejsca i chwili uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksy- zajścia wypadków ubezpieczeniowych (na terytorium RP i poza jej malnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe granicami) pod warunkiem, że zaszły w okresie ubezpieczenia. uprawianie sportu; Świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. 53) wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydostanie się wody lub pary z przewodów i urządzeń wodo- Wyłączenia odpowiedzialności ciągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych, cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanali Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa wypadzacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów w ków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki powstały: urządzeniach wodno-kanalizacyjnych (w pomieszczeniach); 1) w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo po 54) wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu następstw użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychonieszczęśliwych wypadków nieszczęśliwy wypadek, dozna- tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów nie obrażeń ciała w wyniku ataku epilepsji lub omdlenia o nie- o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli miało to wpływ na zaistnieustalonej przyczynie, wystąpienie choroby tropikalnej; w ubez- nie wypadku ubezpieczeniowego, pieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 2) w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu albo działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psyzostaje wyrządzona szkoda; chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepi- 55) zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawale- sów o przeciwdziałaniu narkomanii, nia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; 3) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silniko- 56) zawodowe uprawianie sportu regularne treningi, przy wym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowajednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych nia danym pojazdem, lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych połączone z czer- 4) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym paniem dochodu z uprawianej dyscypliny sportu; niż silnikowy bez uprawnień do kierowania danym pojazdem, 57) zorganizowany wypoczynek wycieczka, wczasy oraz inne jeżeli brak tych uprawnień miał wpływ na zaistnienie wypadku imprezy o charakterze wypoczynkowym, a także pobyt w pen- ubezpieczeniowego, sjonacie, domu wczasowym, apartamencie wakacyjnym, kwa- 5) w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyterze, hotelu lub innym obiekcie o charakterze wypoczynko- jątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z powym; w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpie- pełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczoczenia za zorganizowany wypoczynek uważa się również nego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia, imprezę integracyjną oraz pobyt w ośrodku sanatoryjnym lub 6) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia sainnym obiekcie o charakterze uzdrowiskowym. mobójstwa przez ubezpieczonego, który ukończył 17 lat, 7) wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną cho- UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW robową z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy utraty przytomności spowodowanej atakiem epilepsji lub omdlenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia o nieustalonej przyczynie, 8) w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ubezpieczo Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wy- nego powstałych w związku z wykonywaniem procedur medypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spo- cznych, bez względu na to przez kogo były wykonywane wodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalo- chyba, że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło nej przyczynie. leczenia bezpośrednich następstw wypadku ubezpieczenio- 2. Przedmiotem ubezpieczenia, za opłatą dodatkowej składki, mogą być: wego, 1) następstwa chorób tropikalnych, 9) na skutek wyczynowego uprawiania sportu, 2) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- 10) na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka z zastrzeżetek aktów terroryzmu, niem, że następstwa wypadków ubezpieczeniowych powsta- 3) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- łych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka mogą być tek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego przedmiotem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki, poza granicami RP, 11) na skutek uprawiania sportu objętego programem imprezy 4) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- integracyjnej podczas jej trwania z zastrzeżeniem, że następtek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, stwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek 5) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- uprawiania sportu objętego programem imprezy integracyjnej tek uprawiania sportu objętego programem imprezy integra- podczas jej trwania mogą być przedmiotem ubezpieczenia za cyjnej podczas jej trwania. opłatą dodatkowej składki, 3

4 12) w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamie- Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń w ramach szkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 13) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie, Świadczenia podstawowe 14) na skutek aktów terroryzmu z zastrzeżeniem, że następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek aktów 11. Świadczenie z tytułu śmierci. terroryzmu mogą być przedmiotem ubezpieczenia za opłatą Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego nastąpi śmierć dodatkowej składki, ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości 15) na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątko- 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. wego zaistniałych na terytorium RP i poza jej granicami; za opłatą dodatkowej składki przedmiotem ubezpieczenia 12. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. mogą być następstwa wypadków ubezpieczeniowych powsta- Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony łych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie z tego tytułu wyjątkowego zaistniałych poza granicami RP. PZU SA wypłaca w zależności od określonego w umowie ubez- 2. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa chorób za- pieczenia sposobu wyliczania wysokości tego świadczenia, tj.: wodowych, tropikalnych oraz wszelkich chorób lub stanów choro- 1) wariant I w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim bowych nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksydopiero w następstwie wypadku ubezpieczeniowego lub stano- malnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia określonej wiących przyczynę zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z zas- w umowie ubezpieczenia, albo trzeżeniem, że następstwa chorób tropikalnych mogą być przed- 2) wariant II w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia z tytułu miotem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki. trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie ubez- 3. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za do- pieczenia, stopnia (w procentach) trwałego uszczerbku na znany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za zdrowiu oraz wskaźnika progresji określonego w poniższej zniszczenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy z zastrzeżeniem, że Tabeli Nr 2: zakres ubezpieczenia może być rozszerzony, za opłatą dodatkowej składki, o zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu znisz- Tabela Nr 2 czonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 4. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca wypadku ubezpieczeniowego. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności powyżej 50% do 65% 2,00 powyżej 65% do 85% 2, Sumy ubezpieczenia oraz limity dla poszczególnych rodzajów świadczeń wskazanych w umowie ubezpieczenia określane są przez PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym. powyżej 85% do 100% 3,00 2. Minimalna suma ubezpieczenia dla każdego ze świadczeń pod- 13. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środstawowych wynosi zł. ków pomocniczych. 3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za zgodą 1. Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomo- PZU SA może zmienić sumę ubezpieczenia lub zakres ubezpie- cniczych zwracane są do wysokości 15 % sumy ubezpieczenia czenia. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie 4. Podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, ale nie więcej niż zł i pod warunkiem, ubezpieczenia powoduje konieczność opłaty dodatkowej składki. że powstały one w następstwie wypadku ubezpieczeniowego oraz 5. Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia następnego po poniesione zostały nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia zmianie sumy ubezpieczenia lub zakresu ubezpieczenia, PZU SA zaistnienia tego wypadku ubezpieczeniowego. Zwrot kosztów ponosi odpowiedzialność na warunkach dotychczasowej umowy ubezpieczenia. następuje na podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowo- dów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu określonego na te koszty. Rodzaje świadczeń 2. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesionych poza granicami RP następuje na te- 10. Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów rytorium RP w walucie polskiej według średniego kursu NBP oboi w wysokości wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. wiązującego w dniu ustalenia odszkodowania. Tabela Nr Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełno- Katalog świadczeń sprawnych na terytorium RP. Koszty przeszkolenia zawodowego na terytorium RP osób niepełnosprawnych zwracane są do wysokości 15 % sumy ubezpie- Poz. Rodzaje świadczeń czenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż zł i pod warunkiem, Tabeli Świadczenia podstawowe Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Świadczenia dodatkowe za opłatą dodatkowej składki Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa że powstały one w następstwie wypadku ubezpieczeniowego oraz poniesione zostały nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia zaistnienia tego wypadku ubezpieczeniowego. Zwrot kosztów następuje na podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu określonego na te koszty. 4. Zwrot kosztów leczenia 5. Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 6. Dieta szpitalna 7. Świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego po jego hospitalizacji 8. Pomoc finansowa 9. Zwrot kosztów poszukiwania i kosztów ratownictwa 4 Stopień (w procentach) trwałego uszczerbku na zdrowiu Wskaźnik progresji do 25% 1,00 powyżej 25% do 50% 1, Świadczenie za leczenie uciążliwe. Jeżeli leczenie związane z wypadkiem ubezpieczeniowym było leczeniem uciążliwym, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, wówczas ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 1% określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż zł. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego. Świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej przedłożonej przez ubezpieczonego.

5 16. Świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium sadności wykonania usługi decyduje uprawniony lekarz RP. Centrum Alarmowego PZU. PZU SA nie pokrywa kosztów Usługi assistance są świadczone na terytorium RP w związku zakupu leków, z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego. d) domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji jeżeli W zależności od zaistniałego zdarzenia na wniosek ubezpieczo- ubezpieczony jest hospitalizowany powyżej 2 dni, Centrum nego lub osoby działającej w jego imieniu, za pośrednictwem Cen- Alarmowe PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów trum Alarmowego PZU, PZU SA organizuje i pokrywa koszty na- pomocy pielęgniarki po zakończeniu hospitalizacji. stępujących usług assistance: O celowości domowej opieki pielęgniarskiej decyduje 1) Pomoc medyczna. uprawniony lekarz Centrum Alarmowego PZU. Świadczona jest wyłącznie w przypadku kiedy nie jest wyma- Koszty pokrywane są do wysokości zł na każdy gana interwencja pogotowia ratunkowego. Koszt pomocy me- wypadek ubezpieczeniowy. dycznej ograniczony jest do łącznej kwoty zł na każdy 3) Pomoc psychologa. wypadek ubezpieczeniowy na wszystkie poniżej wymienione Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony usługi: dozna ciężkich obrażeń ciała lub na skutek nieszczęśliwego a) wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wypadku, w którym uczestniczył ubezpieczony nastąpi również: zorganizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpie- a) śmierć małżonka ubezpieczonego, czonego oraz pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza, b) śmierć dziecka ubezpieczonego, b) wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medy- c) śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka cznej zorganizowanie wizyty ubezpieczonego u lekarza ubezpieczonego, w placówce medycznej wskazanej przez Centrum Alarmo- i będzie wskazana, zdaniem uprawnionego lekarza Centrum we PZU oraz pokrycie honorarium lekarza, Alarmowego PZU, konsultacja z psychologiem, Centrum Alarc) wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego mowe PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów wizyt jeżeli zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Alarmowego ubezpieczonego u psychologa do wysokości zł na każdy PZU stan zdrowia ubezpieczonego wymaga wizyty pielę- wypadek ubezpieczeniowy. gniarki w miejscu jego pobytu, Centrum Alarmowe PZU or- 4) Pomoc domowa. ganizuje oraz pokrywa koszty dojazdu i honorarium pie- Jeżeli ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczeniolęgniarki do miejsca pobytu ubezpieczonego. Koszt ten po- wego jest hospitalizowany powyżej 2 dni, wówczas po zakońkrywany jest do łącznej kwoty 500 zł na każdy wypadek czeniu hospitalizacji Centrum Alarmowe PZU zapewnia organiubezpieczeniowy pod warunkiem, że mieści się w limicie zację i pokrycie kosztów pomocy domowej. ustalonym dla kosztów pomocy medycznej, Pomoc obejmuje czynności życia codziennego takie jak d) transport medyczny zorganizowanie i pokrycie kosztów np. przygotowanie posiłku, zrobienie drobnych zakupów, transportu ubezpieczonego: których z uwagi na stan zdrowia nie może wykonywać ubezpie- z miejsca pobytu ubezpieczonego do odpowiedniej pla- czony i nie ma on możliwości skorzystania w tym zakresie cówki medycznej wskazanej przez uprawnionego leka- z pomocy domowników. Usługa realizowana jest do wysokości rza Centrum Alarmowego PZU, 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy. z placówki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego, 5) Opieka nad dziećmi, które nie ukończyły 18 roku życia między placówkami medycznymi organizowany w przy- i osobami niesamodzielnymi, zamieszkałymi wspólnie padku, gdy placówka, w której przebywa ubezpieczony z ubezpieczonym. nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla sta- Jeżeli ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczenionu zdrowia lub gdy ubezpieczony skierowany jest na ba- wego jest hospitalizowany, PZU SA zapewnia organizację dania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej pla- i pokrycie kosztów jednej z następujących usług: cówce medycznej. a) transport dzieci lub osób niesamodzielnych w towa- Transport medyczny organizowany jest, jeżeli stan zdrowia rzystwie osoby uprawnionej przez PZU SA do miejsca ubezpieczonego utrudnia lub uniemożliwia skorzystanie zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrotu z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu. (bilety kolejowe pierwszej klasy lub autobusowe), O celowości transportu medycznego oraz o wyborze odpo- b) transport osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi wiedniego środka transportu dostosowanego do stanu lub osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszzdrowia ubezpieczonego decyduje uprawniony lekarz Cen- kania do miejsca zamieszkania ubezpieczonego i jej potrum Alarmowego PZU. wrotu (bilety kolejowe pierwszej klasy lub autobusowe). 2) Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna. Usługa realizowana jest do wysokości 500 zł na każdy wypa- Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego zalecone dek ubezpieczeniowy. zostały przez lekarza prowadzącego zabiegi rehabilitacyjne lub Centrum Alarmowe PZU świadczy powyższe usługi po uzyskapielęgnacyjne, PZU SA zapewnia: niu przez lekarza Centrum Alarmowego PZU informacji a) organizację procesu rehabilitacji tj. zorganizowanie oraz ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji ubezpokrycie kosztu wizyt fizjoterapeuty w miejscu pobytu ubez- pieczonego oraz po skontaktowaniu się przez Centrum Alarpieczonego albo zorganizowanie i pokrycie kosztu tran- mowe PZU z osobą wyznaczoną przez ubezpieczonego do sportu ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej. Koszt opieki i wyrażeniu przez nią zgody na sprawowanie opieki nad ten pokrywany jest do łącznej kwoty 500 zł na każdy wypa- powyższymi osobami. dek ubezpieczeniowy, W przypadku, gdyby Centrum Alarmowemu PZU nie udało się b) dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medy- skontaktować z osobą wyznaczoną przez ubezpieczonego do cznego jeżeli ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem le- opieki w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia Centrum karza prowadzącego, powinien używać sprzętu rehabili- Alarmowego PZU o konieczności organizacji tej usługi pod wskatacyjnego lub medycznego w domu, Centrum Alarmowe zanym przez ubezpieczonego adresem lub osoba ta nie zgadza PZU zapewnia podanie informacji dotyczących placówek się na sprawowanie tej opieki i w związku z tym nie ma możliwości handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabili- wykonania świadczeń wymienionych pod literą a) lub b), PZU SA: tacyjny. Centrum Alarmowe PZU organizuje i pokrywa ko- c) zorganizuje i pokryje koszty opieki nad dziećmi lub szty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub me- osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania dycznego takiego jak np. stabilizatory, kule, kołnierze, wózki ubezpieczonego maksymalnie przez okres 3 dni. Jeżeli po do miejsca pobytu ubezpieczonego. Usługa realizowana upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłujest do wysokości 300 zł na każdy wypadek ubezpiecze- żenia opieki, Centrum Alarmowe PZU dołoży starań w celu niowy. PZU SA nie pokrywa kosztów wypożyczenia lub zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub opiekę zakupu sprzętu, społeczną. Koszty te pokrywane są do wysokości 500 zł na c) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych każdy wypadek ubezpieczeniowy. przez lekarza zorganizowanie i pokrycie kosztów dosta- Powyższe świadczenia są realizowane na wniosek ubezpiewy do miejsca pobytu ubezpieczonego leków zaordynowa- czonego i za jego pisemną zgodą oraz w sytuacji, gdy w miejnych przez lekarza i niezbędnych w danym momencie dla scu zamieszkania ubezpieczonego nie ma żadnej osoby, która ubezpieczonego z medycznego punktu widzenia w sytuacji, mogłaby taką opiekę zapewnić. gdy ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczenio- 6) Opieka nad psami i kotami. wego, zgodnie z zaleceniem lekarza wymaga leżenia. Po uzyskaniu przez lekarza Centrum Alarmowego PZU po- Koszty dostarczenia leków pokrywane są do wysokości twierdzenia ze szpitala co do przewidywanej, trwającej mini- 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, przy czym o za- mum 2 dni hospitalizacji ubezpieczonego powstałej w następ- 5

6 stwie wypadku ubezpieczeniowego, PZU SA zapewnia zo- 20. Dieta szpitalna. rganizowanie przewozu psów lub kotów ubezpieczonego do 1. Dieta szpitalna wypłacana jest w określonej w umowie ubezpieosoby wyznaczonej przez niego do opieki lub do odpowiedniej czenia wysokości, przy czym określona w umowie ubezpieczenia placówki gwarantującej całodobową opiekę nad zwierzętami kwota nie może przekroczyć 300 zł za 1 dzień i przysługuje maksy- (np. hotel, schronisko) i pokrycie kosztów przewozu do wyso- malnie przez okres 60 dni z tytułu każdego wypadku ubezpieczekości 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy. Świadczenie niowego zaistniałego w okresie ubezpieczenia. jest realizowane w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania ubez- 2. Dieta szpitalna wypłacana jest za każdy dzień hospitalizacji spopieczonego nie ma żadnej osoby mogącej zapewnić opiekę wodowanej wypadkiem ubezpieczeniowym. Dieta wypłacana jest nad powyżej wymienionymi zwierzętami oraz pod warunkiem od 1 dnia hospitalizacji ubezpieczonego. przedstawienia zaświadczenia lub innego dokumentu o aktual- 3. Dieta szpitalna wypłacana jest na podstawie wystawionej przez szpinych szczepieniach obowiązkowych wymaganych zgodnie tal karty informacyjnej, potwierdzającej hospitalizację ubezpieczonego. z obowiązującymi przepisami prawnymi. 7) Infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja ze specjalistą. 21. Świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego PZU SA zapewnia dostęp do infolinii medycznej polegający na po jego hospitalizacji. telefonicznej rozmowie z lekarzem uprawnionym Centrum 1. Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony podda- Alarmowego PZU, który w miarę istniejących możliwości udzie- ny był hospitalizacji, wówczas po jej zakończeniu PZU SA wypłaca li ubezpieczonemu ustnej informacji, co do postępowania w za- świadczenie za okres równy połowie liczby dni każdej hospitalizacji kresie opieki zdrowotnej. Informacje te nie mają charakteru dia- ubezpieczonego związanej z wypadkiem ubezpieczeniowym. gnostycznego i leczniczego. 2. Świadczenie za 1 dzień rekonwalescencji wypłacane jest w określonej w umowie ubezpieczenia wysokości, przy czym określona w umo- Świadczenia dodatkowe za opłatą dodatkowej składki wie ubezpieczenia kwota nie może przekroczyć 50 zł za 1 dzień. 3. Świadczenie wypłacane jest na podstawie karty informacyjnej wysta- 17. Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa. wionej przez szpital, potwierdzającej hospitalizację ubezpieczonego. 1. W przypadku wystąpienia w następstwie wypadku ubezpieczeniowego, całkowitego trwałego inwalidztwa, PZU SA wypłaca 22. Pomoc finansowa. świadczenie w wysokości 100% limitu dla tego świadczenia okre- 1. Świadczenie wypłacane jest w określonej w umowie ubezpieczenia ślonego w umowie ubezpieczenia, przy czym limit ten nie może wysokości, przy czym określona w umowie ubezpieczenia kwota nie być wyższy niż zł z zastrzeżeniem, że świadczenie to nie może przekroczyć zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy. przysługuje, jeżeli całkowite trwałe inwalidztwo powstało w wyniku 2. Świadczenie pomocy finansowej wypłacane jest, jeżeli trwały obrażeń ciała, do których doszło w czasie ataku epilepsji albo uszczerbek na zdrowiu orzeczony przez lekarzy wskazanych omdlenia o nieustalonej przyczynie. przez PZU SA przekracza 30%, w przypadku umowy ubezpiecze- 2. Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa może być nia obejmującej świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na włączane do umowy ubezpieczenia tylko dla osób pełnoletnich. zdrowiu, o której mowa w 6 pkt 2 i Zwrot kosztów leczenia. 23. Zwrot kosztów poszukiwania i kosztów ratownictwa. 1. Koszty leczenia, w tym rehabilitacji, podlegają zwrotowi, jeżeli zo- 1. W razie zaginięcia ubezpieczonego PZU SA pokrywa koszty postały spełnione łącznie następujące warunki: szukiwania ubezpieczonego w górach, na lądzie i na wodzie, pro- 1) poniesione zostały w związku z leczeniem następstw wypadku wadzonych przez wyspecjalizowane w tym celu jednostki oraz ubezpieczeniowego, pokrywa koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej świad- 2) były niezbędne z medycznego punktu widzenia, czonej od momentu odnalezienia ubezpieczonego do momentu 3) poniesione zostały nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia przewiezienia go do najbliższej placówki medycznej (koszty ratozaistnienia tego wypadku ubezpieczeniowego, wnictwa), o ile ubezpieczony zaginął w okresie ubezpieczenia. 4) w przypadku rehabilitacji jeżeli została rozpoczęta nie później Za poszukiwanie ubezpieczonego uznaje się okres od zgłoszenia niż w okresie 6 miesięcy od dnia zaistnienia tego wypadku zaginięcia do wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej poszukiubezpieczeniowego. wania do momentu odnalezienia ubezpieczonego. 2. Zwrot powyższych kosztów następuje na podstawie oryginałów ra- Zwrot kosztów poszukiwania i kosztów ratownictwa następuje na chunków i oryginałów dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczy- podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapławistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu wynika- ty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do jącego z zawartej umowy ubezpieczenia, przy czym limit ten nie wysokości limitu wynikającego z zawartej umowy ubezpieczenia, może być wyższy niż zł na koszty powstałe w wyniku przy czym limit ten nie może być wyższy niż zł na koszty zaistnienia jednego wypadku ubezpieczeniowego. powstałe w wyniku jednego i wszystkich zaginięć ubezpieczonego. W przypadku zaistnienia w jednym okresie ubezpieczenia więcej 2. Zwrot kosztów poszukiwania i kosztów ratownictwa poniesionych niż jednego wypadku ubezpieczeniowego łączny zwrot kosztów poza granicami RP następuje na terytorium RP w walucie polskiej leczenia nie może przekroczyć limitu dla tego świadczenia okre- według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia ślonego w umowie ubezpieczenia. odszkodowania. 3. Zwrot kosztów leczenia poniesionych poza granicami RP następuje na terytorium RP w walucie polskiej według średniego kursu Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania W razie wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony zobowiąza- 19. Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczo- ny jest: nych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 1) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez niezwłoczne 1. Jeżeli wskutek wypadku ubezpieczeniowego uszkodzeniu lub poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu, zniszczeniu ulegną używane przez ubezpieczonego przedmioty 2) zawiadomić PZU SA o zajściu wypadku ubezpieczeniowego ortopedyczne albo środki pomocnicze PZU SA pokrywa koszty i dostarczyć: naprawy albo zakupu tych przedmiotów lub środków pod warun- a) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia wypadku ze kiem, że poniesione zostały nie później niż w ciągu 24 miesięcy od szczególnym uwzględnieniem okoliczności wypadku, daty wypadku ubezpieczeniowego. Zwrot kosztów naprawy lub b) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia zakupu następuje na podstawie oryginałów rachunków i orygina- i wysokości świadczenia, m.in.: dokumentację medyczną, oryłów dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, ginały rachunków, oryginały dowodów ich zapłaty, a także maksymalnie jednak do wysokości limitu wynikającego z zawartej jeżeli ubezpieczony kierował pojazdem podczas wypadku umowy ubezpieczenia, przy czym limit ten nie może być wyższy dokument uprawniający do kierowania pojazdem, niż zł na koszty powstałe w wyniku zaistnienia jednego 3) umożliwić PZU SA zasięgnięcie informacji odnoszących się do wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku zaistnienia w jednym okoliczności określonych w dokumentach wymienionych okresie ubezpieczenia więcej niż jednego wypadku ubezpiecze- w pkt. 2, w szczególności u lekarzy, którzy sprawowali opiekę niowego łączny koszt naprawy lub zakupu nie może przekroczyć zarówno przed jak i po wypadku, limitu dla tego świadczenia określonego w umowie ubezpieczenia. 4) na zlecenie PZU SA ubezpieczony powinien poddać się bada- 2. Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych niu przez wskazanych przez PZU SA lekarzy lub obserwacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesio- klinicznej. nych poza granicami RP następuje na terytorium RP w walucie 2. W razie śmierci ubezpieczonego uprawniony wyznaczony polskiej według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu imiennie zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dodatkowo odpis ustalenia odszkodowania. skrócony aktu zgonu oraz dokument stwierdzający tożsamość 6

7 uprawnionego, a w przypadku braku osoby wskazanej imiennie Późniejsza zmiana stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie występujący o wypłatę świadczenia członek rodziny, o którym daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. mowa w 32 ust. 2, obowiązany jest przedłożyć również doku- 2. Przy ustalaniu stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu ment urzędu stanu cywilnego stwierdzający pokrewieństwo nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywaz ubezpieczonym. nych przez ubezpieczonego. 3. Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powstanie więcej 25. PZU SA zastrzega sobie prawo weryfikacji dostarczonych dowo- niż jedno uszkodzenie ciała na wysokość świadczenia z tytułu dów oraz zasięgania opinii lekarzy specjalistów. trwałego uszczerbku na zdrowiu składa się suma świadczeń należnych z tytułu każdego uszkodzenia ciała nie więcej jednak niż do W celu skorzystania ze świadczeń assistance, o których mowa wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpiew 16, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powi- czenia, z wyjątkiem 12 pkt 2. nien przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie 4. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu, układu, których skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU i po- funkcje przed wypadkiem ubezpieczeniowym były już upośledać następujące informacje: dzone wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku, stopień 1) imię, nazwisko i adres zamieszkania ubezpieczonego oraz (procent) trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczającego, różnicy między stopniem (procentem) trwałego uszczerbku usta- 2) numer telefoniczny, pod którym Centrum Alarmowe PZU może lonego dla stanu danego organu, narządu, układu po wypadku skontaktować się z ubezpieczonym lub osobą sprawującą ubezpieczeniowym a stopniem (procentem) trwałego uszczerbku opiekę nad ubezpieczonym, na zdrowiu istniejącego przed wypadkiem ubezpieczeniowym. 3) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy. 2. Po stwierdzeniu przez PZU SA, iż zdarzenie jest objęte świadcze- 30. Niezależnie od świadczeń objętych umową ubezpieczenia, PZU SA niem assistance, ubezpieczony w razie bezpośredniego kontaktu zwraca ubezpieczonemu koszty badań lekarskich zleconych przez z usługodawcą, na jego żądanie, zobowiązany jest: lekarzy wskazanych przez PZU SA wymaganych dla uzasadnienia 1) podać wszelkie informacje potrzebne do realizacji usług assi- zgłoszonych roszczeń oraz niezbędne udokumentowane wydatki stance, poniesione na przejazdy w RP do lekarzy wskazanych przez 2) udostępnić dokumenty niezbędne do realizacji usług assi- PZU SA, przy czym koszty dojazdu innym środkiem transportu niż stance. komunikacja publiczna zwracane są po zaakceptowaniu przez 3. Jeżeli ubezpieczony z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł PZU SA zasadności wyboru środka transportu. skontaktować się telefonicznie z Centrum Alarmowym PZU i we własnym zakresie zorganizował i pokrył koszty usług assistance 31. Jeżeli poszkodowany był ubezpieczony na podstawie kilku umów określonych w 16, powinien poinformować o tym fakcie PZU SA w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w terminie 7 dni od dnia kiedy skontaktowanie z PZU SA stało się zawartych z PZU SA, świadczenia przysługują z każdej umowy, możliwe. W tej sytuacji ubezpieczony występując o zwrot poniesio- jednak zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych nych kosztów usług assistance zobowiązany jest przedłożyć do- i środków pomocniczych oraz przeszkolenia zawodowego osób kumentację potwierdzającą zasadność roszczenia i wysokość niepełnosprawnych na terytorium RP a także zwrot kosztów leczeświadczenia, m.in. dokumentację potwierdzającą przyczynę zda- nia, naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiorzenia (dokumentacja medyczna potwierdzająca datę i miejsce tów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz zwrot kosztów zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego) oraz poniesione koszty, poszukiwania i kosztów ratownictwa o ile świadczenia te zostały tj. oryginały rachunków i oryginały dowodów ich zapłaty. włączone do umowy ubezpieczenia następuje do wysokości 4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa rzeczywistych udowodnionych kosztów, maksymalnie jednak do obowiązku powiadomienia w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości limitów wynikających z zawartych umów ubez- PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli pieczenia. naruszenie uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku Świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłaca się 5. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastąpią, ubezpieczonemu (w odniesieniu do małoletnich przedstawijeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 3, otrzymał cielowi ustawowemu). wiadomość o okolicznościach, które należało podać do jego wia- 2. Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego wypłaca się uprawniodomości. nemu wskazanemu imiennie przez ubezpieczonego, a w razie braku wskazania członkowi rodziny według następującej kolejności: Ustalanie i wypłata świadczeń 1) małżonek, 2) dzieci, Rodzaje i wysokość przysługujących świadczeń ustala się po 3) rodzice, a w przypadku małoletniego jego przedstawiciele stwierdzeniu, że istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy ustawowi, wypadkiem ubezpieczeniowym a śmiercią, trwałym uszczerbkiem 4) inni krewni powołani do dziedziczenia z ustawy. na zdrowiu, całkowitym trwałym inwalidztwem lub innym świad- Ubezpieczony może w każdym czasie dokonać zmiany uprawczeniem wynikającym z umowy ubezpieczenia. nionego. 2. Ustalenie normalnego związku przyczynowego, o którym mowa 3. W razie braku uprawnionego, z przysługującego świadczenia z tyw ust. 1, oraz rodzaju i wysokości przysługujących świadczeń tułu śmierci PZU SA wypłaca w granicach sumy ubezpieczenia w następuje na podstawie dostarczonych dokumentów, określonych pierwszej kolejności udokumentowane koszty pogrzebu osobie, w 24 ust. 1 pkt. 2b lub wyników badań lekarskich. która je poniosła, chyba że koszty te zostały pokryte z ubez- 3. Na zlecenie oraz na koszt PZU SA ubezpieczony zobowiązany jest pieczenia społecznego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu. poddać się dodatkowym badaniom medycznym, badaniu przez wskazanych przez PZU SA lekarzy lub obserwacji klinicznej. 33. Jeżeli PZU SA wypłaci świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku 4. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, całkowitego na zdrowiu, a następnie w ciągu 24 miesięcy od daty wypadku trwałego inwalidztwa lub śmierci wypłaca się pod warunkiem, ubezpieczeniowego nastąpi śmierć ubezpieczonego będąca że trwały uszczerbek na zdrowiu, całkowite trwałe inwalidztwo lub następstwem tego wypadku, PZU SA wypłaca uprawnionemu śmierć nastąpiły nie później niż 24 miesiące od daty zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego. 7 świadczenie z tytułu śmierci w wysokości stanowiącej różnicę kwoty świadczenia z tytułu śmierci określonego w umowie ubezpieczenia i kwoty świadczenia wypłaconego z tytułu trwałego usz- 28. Trwały uszczerbek na zdrowiu ustalany jest przez lekarzy wskaza- czerbku na zdrowiu. nych przez PZU SA na podstawie Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA zatwierdzonej uchwałą 34. W razie śmierci ubezpieczonego nie będącej następstwem wy- Zarządu PZU SA i obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubez- padku ubezpieczeniowego, a przed otrzymaniem przez niego pieczenia, którą PZU SA na żądanie ubezpieczającego, ubez- świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu PZU SA pieczonego lub uprawnionego udostępnia do wglądu w jedno- wypłaca świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu stkach organizacyjnych PZU SA. spadkobiercom ubezpieczonego. Jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu nie został ustalony przed śmiercią ubezpieczonego, Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony po przyjmuje się najbardziej prawdopodobny stopień trwałego całkowitym zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconej przez lekarza rehabilitacji, a w razie dłuższego leczenia najpóźniej w 24-tym miesiącu od dnia wypadku ubezpieczeniowego. uszczerbku na zdrowiu według oceny lekarzy wskazanych przez PZU SA orzeczony na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej.

8 UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO 10) powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia bagażu podróżnego przez organa celne lub inne władze, Przedmiot i zakres ubezpieczenia 11) powstałe poza granicami RP, jeżeli ubezpieczono bagaż podróżny tylko podczas podróży turystycznej ubezpieczonego 35. Przedmiotem ubezpieczenia jest bagaż podróżny ubezpieczone- odbywanej na terytorium RP. go podczas jego podróży turystycznej odbywanej na terytorium RP 2. Ponadto umową ubezpieczenia nie są objęte: albo podczas podróży turystycznej odbywanej na terytorium RP 1) przedmioty ze srebra, złota i platyny oraz biżuteria, futra, i poza jej granicami. 2) kamienie szlachetne, syntetyczne, szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale), Ochroną ubezpieczeniową objęty jest bagaż podróżny znajdujący 3) rękopisy i dokumenty, instrumenty muzyczne, dzieła sztuki, się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego oraz bagaż podróż- rzeczy o wartości naukowej, pamiątkowej, artystycznej lub ny, który został: kolekcjonerskiej (np. znaczki, numizmaty i ich zbiory), 1) powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie odpo- 4) pieniądze i inne środki płatnicze, papiery wartościowe, bony wiedniego dokumentu przewozowego, towarowe, książeczki i bony oszczędnościowe, bilety na prze- 2) oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu, jazdy środkami komunikacji, 3) pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomie- 5) broń wszelkiego rodzaju, szczeniu bagażowym na dworcu (kolejowym, autobusowym, 6) paliwa napędowe oraz części zamienne do samochodów, lotniczym) lub w hotelu, 7) przedmioty, których ilość lub asortyment wskazują na przezna- 4) pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu sa- czenie handlowe, mochodowego pod warunkiem, że samochód znajdował się na 8) przedmioty służące do prowadzenia działalności usługowostrzeżonym parkingu, co jest potwierdzone wystawieniem produkcyjnej, odpowiedniego dokumentu, 9) sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, 5) pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu zajmo- 10) przyczepy, przyczepy kempingowe i inne środki transportu, wanym przez ubezpieczonego w miejscu zakwaterowania 11) sprzęt pływający, tj. łodzie silnikowe i wiosłowe, pontony, ża- (z wyłączeniem namiotu). glówki, kajaki, rowery wodne. 2. PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe w okresie ubezpieczenia polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Suma ubezpieczenia bagażu podróżnego wskutek: 1) pożaru, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawi Suma ubezpieczenia bagażu podróżnego określana jest przez ny, uderzenia pioruna, zapadania lub usuwania się ziemi, PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym w granicach jego wybuchu (eksplozji), upadku statku powietrznego oraz wydo- rzeczywistej wartości. stania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 2. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi 2) prowadzenia akcji ratowniczej w związku ze zdarzeniami loso- górną granicę odpowiedzialności PZU SA. wymi wymienionymi w pkt.1, 3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mo- 3) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej, wa w 64 ust. 3 powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia 4) kradzieży z włamaniem (ust.1 pkt 3 5) lub kradzieży (ust.1 pkt 1 i 2), o wypłaconą kwotę. Ubezpieczający, za zgodą PZU SA, może 5) rabunku, uzupełnić sumę ubezpieczenia opłacając ustaloną z PZU SA 6) zaginięcia bagażu podróżnego w czasie zdarzeń, o których składkę uzupełniającą, przy czym w przypadku opłacenia składki mowa w pkt. 1 3 albo wskutek nieszczęśliwego wypadku, na- uzupełniającej, PZU SA ponosi odpowiedzialność w ramach uzugłego zachorowania lub gwałtownego pogorszenia się stanu pełnionej sumy ubezpieczenia od dnia następnego po opłaceniu zdrowia ubezpieczonego (potwierdzonego zaświadczeniem tej składki. lekarskim), w wyniku którego był on pozbawiony możliwości zaopiekowania się bagażem podróżnym, z wyjątkiem utraty Postępowanie w razie powstania szkody bagażu podróżnego wskutek kradzieży, 7) zaginięcia w przypadku, gdy bagaż podróżny znajdował się Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomić PZU SA o zaistniałej pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu został powie- utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu bagażu podróżnego niezwłorzony do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego cznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia uzyskania albo, gdy bagaż podróżny oddany został za pokwitowaniem do o niej informacji, a w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzeprzechowalni bagażu. nia bagażu podróżnego zaistniałej poza granicami RP, nie później 3. PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody zaistniałe w okresie jednak niż w terminie 3 dni od dnia powrotu do RP. ubezpieczenia polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiąsprzętu sportowego podczas wypadku ubezpieczeniowego powsta- zek, o którym mowa w ust.1, obciąża także ubezpieczonego, chyba łego na skutek rekreacyjnego uprawiania sportu. że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek. 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa Wyłączenia odpowiedzialności obowiązku, o którym mowa w ustępach poprzedzających, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie PZU SA nie odpowiada za szkody: przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA 1) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ustalenie okoliczności i skutków wypadku. ubezpieczonego, 4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie następują, je- 2) wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony po- żeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiazostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, domość o okolicznościach, które należało podać do jego wia- 3) wyrządzone w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu, domości. narkotyków lub innych środków odurzających przez ubezpie- 5. W razie powstania szkody ubezpieczony zobowiązany jest: czonego lub osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we 1) udowodnić fakt zaistnienia zdarzenia objętego odpowiedzialwspólnym gospodarstwie domowym, nością PZU SA, 4) polegające na uszkodzeniu bądź kradzieży wyposażenia 2) w razie kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku niepojazdu samochodowego, które może być przedmiotem zwłocznie zawiadomić miejscową policję o każdym przypadku ubezpieczenia autocasco, kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku i uzyskać pise- 5) będące następstwem zwykłego zużycia rzeczy, mne potwierdzenie tego faktu wraz z wykazem utraconych 6) polegające na utracie, uszkodzeniu bądź zniszczeniu rzeczy przedmiotów, w związku z samozapaleniem, samozepsuciem lub wyciekiem, 3) niezwłocznie zawiadomić właściwego przewoźnika o każdej a odnośnie rzeczy tłukących się lub w opakowaniu szklanym szkodzie, która powstała w bagażu podróżnym powierzonym do potłuczeniem lub utratą wartości rzeczy uszkodzonej, przewozu albo w czasie jazdy środkami komunikacji publicznej 7) powstałe w aparatach i urządzeniach elektrycznych wskutek w przypadku, gdy bagaż podróżny znajdował się pod bezpośredich wad lub działania prądu elektrycznego podczas eksploata- nią opieką ubezpieczonego i uzyskać pisemne potwierdzenie cji, chyba że działanie prądu elektrycznego wywołało pożar, tego faktu wraz z wykazem utraconych przedmiotów, 8) polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, 4) niezwłocznie zawiadomić kierownictwo hotelu, domu wczasokufrów lub innych pojemników bagażu podróżnego, wego, campingu itp. o każdej szkodzie, która powstała 9) powstałe wskutek trzęsienia ziemi, działania energii jądrowej w miejscu zakwaterowania albo w innym pomieszczeniu pozolub skażenia radioaktywnego, działań wojennych, stanu wojen- stającym pod ich dozorem i uzyskać pisemne potwierdzenie nego, strajków, zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu, tego zawiadomienia, 8

9 5) w razie wykrycia szkód ukrytych powstałych w bagażu podróż- choćby poszkodowani zgłosili je po tym okresie, jednakże przed nym w czasie, gdy bagaż był powierzony zawodowemu prze- upływem terminu przedawnienia. woźnikowi lub przechowalni bagażu, należy niezwłocznie po 5. PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiewykryciu szkody, zachowując termin składania reklamacji, za- dzialności ubezpieczonego, określonej przepisami prawa polskieżądać od przewoźnika lub przechowalni bagażu przeprowa- go. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku objęcia zakredzenia oględzin i pisemnego potwierdzenia tego faktu, sem ubezpieczenia szkód powstałych poza granicami RP. 6) w razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego wskutek zdarzenia losowego albo prowadzenia akcji rato- Suma gwarancyjna wniczej, uzyskać u odpowiednich władz pisemne potwierdzenie zaistniałej szkody wraz z wykazem utraconych przedmiotów, Suma gwarancyjna określana jest przez PZU SA w uzgodnieniu 7) złożyć w PZU SA, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia oznaczo- z ubezpieczającym w granicach od zł do zł. nego w dokumencie ubezpieczenia jako data końcowa okresu 2. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi ubezpieczenia bagażu podróżnego spis utraconych, zniszczo- górną granicę odpowiedzialności PZU SA za szkody powstałe ze nych lub uszkodzonych przedmiotów z określeniem ich warto- wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ści, roku ich nabycia oraz wszelkich dokumentów i wyjaśnień ubezpieczenia. dotyczących okoliczności, charakteru i rozmiaru szkody. 3. Każdorazowa wypłata odszkodowania lub kosztów, o których mowa w ust. 4 oraz w 64 ust. 3 powoduje zmniejszenie sumy gwa- Ustalanie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania rancyjnej o wypłaconą kwotę. Ubezpieczający, za zgodą PZU SA, może uzupełnić sumę gwarancyjną opłacając ustaloną z PZU SA W celu udowodnienia zaistnienia szkody, ubezpieczony obowiąza- składkę uzupełniającą, przy czym w przypadku opłacenia składki ny jest przedłożyć: uzupełniającej, PZU SA ponosi odpowiedzialność w ramach uzupeł- 1) oryginały dowodów potwierdzających utratę, zniszczenie lub nionej sumy gwarancyjnej od dnia następnego po opłaceniu tej składki. uszkodzenie bagażu podróżnego, 4. W ramach sumy gwarancyjnej PZU SA jest zobowiązany do: 2) oryginał pokwitowania powierzenia bagażu zawodowemu 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powołanego przewoźnikowi, przechowalni bagażu, przez ubezpieczonego za zgodą PZU SA w celu ustalenia 3) oryginał dowodu zapłaty za parking strzeżony. okoliczności lub rozmiaru szkody, 2. Wysokość szkody z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżne- 2) pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczego ustala się według udokumentowanej przez ubezpieczone- niem poszkodowanego w sporze prowadzonym w porozumiego wartości przedmiotu szkody, bądź w razie braku takiego niu z PZU SA, udokumentowania, według przeciętnej wartości przedmiotu te- 3) pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzogo samego lub podobnego rodzaju i gatunku, ustalonej na nego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawpodstawie cen detalicznych występujących w handlu w dniu czymi, w porozumieniu z PZU SA. powstania szkody. 3. Przy ustalaniu wysokości szkody według zasad określonych Wyłączenia odpowiedzialności w ust. 2 potrąca się określony procentowo stopień faktycznego zużycia przedmiotu szkody. 43. PZU SA nie odpowiada za szkody: 4. Wysokość szkody według kosztów naprawy ustala się odpowie- 1) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, dnio do rzeczywistych uszkodzeń spowodowanych zdarzeniem 2) wyrządzone przez ubezpieczonego osobom bliskim, objętym odpowiedzialnością PZU SA, według przeciętnych cen 3) polegające na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, zakładów usługowych lub udokumentowanych rachunkiem napra- grzywien sądowych i kar administracyjnych, podatków, innych wy. Wysokość szkody ustalona według kosztów naprawy nie może należności publicznoprawnych, przekroczyć rzeczywistej wartości przedmiotu. 4) wyrządzone przez ubezpieczonego, będącego w stanie 5. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się wartości na- nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków lub podobnie ukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, amatorskiej (upodobania), działających środków, pamiątkowej. 5) wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działal- 6. Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia bagażu podróżnego ustala ności gospodarczej, się w kwocie odpowiadającej wysokości szkody, nie wyższej jednak 6) powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, niż suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia. stanu wyjątkowego oraz wynikające z udziału ubezpieczonego 7. Jeżeli ubezpieczony, przed otrzymaniem odszkodowania, odzys- w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjkał skradzione rzeczy w stanie nieuszkodzonym, PZU SA zwraca nych, blokadach dróg, aktach terroryzmu lub sabotażu, jedynie niezbędne koszty związane z odzyskaniem rzeczy, najwy- 7) objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych, które ubezpieżej jednak do wysokości kwoty, jaka przypadłaby na tę rzecz czony ma obowiązek zawrzeć, tytułem odszkodowania, gdyby nie została odzyskana. Jeżeli 8) wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz ubezpieczony, po wypłacie odszkodowania, odzyska utracone w drzewostanie lasów i parków, rzeczy obowiązany jest zwrócić PZU SA odszkodowanie wypłaco- 9) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej lub zaniene za te rzeczy lub pozostawić je do dyspozycji PZU SA. czyszczenia radioaktywnego, 8. W przypadku gdy ubezpieczony otrzyma odszkodowanie od 10) polegające na zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, osoby trzeciej zobowiązanej do naprawienia szkody, PZU SA dzieł sztuki, biżuterii, przedmiotów z metali i kamieni szlachetzmniejsza należne odszkodowanie o kwotę otrzymaną przez nych, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumenubezpieczonego. tów, nośników danych lub zbiorów o charakterze kolekcjonerskim, 11) powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na pod- UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ stawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, W ŻYCIU PRYWATNYM leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 12) z tytułu posiadania lub używania broni palnej, Przedmiot i zakres ubezpieczenia 13) powstałe w związku z wyczynowym uprawianiem sportu, 14) powstałe w związku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka PZU SA udziela ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczonemu, gdy chyba, że ryzyko to zostało objęte zakresem ubezpieczenia za w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym pod- opłatą dodatkowej składki, czas podróży turystycznej odbywanej na terytorium RP albo 15) powstałe w związku z uprawianiem sportu objętego programem podczas podróży turystycznej odbywanej na terytorium RP i poza imprezy integracyjnej podczas jej trwania chyba, że ryzyko to zosjej granicami, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowie- tało objęte zakresem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki, dzialność deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody 16) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. 17) związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte 2. Za opłatą dodatkowej składki zakresem ubezpieczenia mogą zo- zakresem szkody na osobie oraz praw własności intelektualnej, stać objęte szkody powstałe w związku z uprawianiem sportów wy- 18) których wartość łącznie z jednego wypadku ubezpieczeniosokiego ryzyka oraz szkody powstałe w związku z uprawianiem wego nie przekracza kwoty 100 złotych (franszyza integralna). sportu objętego programem imprezy integracyjnej podczas jej trwania. 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone Postępowanie w razie wypadku ubezpieczeniowego w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. 4. Odpowiedzialnością PZU SA objęte są szkody powstałe z wypad Ubezpieczający ma obowiązek zawiadomienia PZU SA o zaistniaków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia, łym wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od jego zajścia. 9

10 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obo- w zorganizowanym wypoczynku na terytorium RP do łącznej wiązek, o którym mowa w ust.1, obciąża także ubezpieczonego, liczby dni zorganizowanego wypoczynku na terytorium RP przewichyba że ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek. dzianej w umowie zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku 3. W razie naruszenia z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa a ubezpieczonym. obowiązku, o którym mowa w ustępach poprzedzających, PZU SA może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie Suma ubezpieczenia przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło PZU SA ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 49. Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z uczestnictwa albo 4. Skutki braku zawiadomienia PZU SA o wypadku nie nastąpią, skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku na terytojeżeli PZU SA w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzymał wiado- rium RP stanowi cena zorganizowanego wypoczynku wynikająca mość o okolicznościach, które należało podać do jego wiadomości. z umowy zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku a ubezpieczonym i która została zapłacona za ten wypoczynek W razie wystąpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczający lub Ustalanie i wypłata świadczenia ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, powiadomić o tym PZU SA. 50. Świadczenie wypłaca się na podstawie: 2. W przypadku wystąpienia z roszczeniem, o którym mowa w ust.1, 1) dowodu zapłaty za zorganizowany wypoczynek, na drogę sądową, ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany 2) oświadczenia o złożonej rezygnacji z uczestnictwa w zorganijest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od otrzy- zowanym wypoczynku na terytorium RP poświadczonym mania pozwu, zawiadomić o tym PZU SA. przez organizatora wypoczynku, 3. Ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany dostarczyć 3) zaświadczenia organizatora wypoczynku o wysokości dokona- PZU SA orzeczenie sądu w terminie umożliwiającym zajęcie sta- nych potrąceń, w przypadku rezygnacji ubezpieczonego z u- nowiska co do wniesienia środka odwoławczego. czestnictwa w zorganizowanym wypoczynku na terytorium RP, 4) zaświadczenia z miejsca pobytu ubezpieczonego na zorgani- Ustalanie i wypłata odszkodowania zowanym wypoczynku o wcześniejszym wyjeździe i liczbie niewykorzystanych dni pobytu, Jeżeli tytułem odszkodowania przysługują poszkodowanemu 5) zaświadczenia z policji potwierdzającego wystąpienie szkody zarówno świadczenia jednorazowe jak i renty, PZU SA zaspokaja w mieniu powstałej wskutek włamania, je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności: 6) zaświadczenia odpowiednich władz stwierdzające wystąpienie 1) świadczenie jednorazowe, szkody w mieniu powstałej w miejscu zamieszkania ubezpie- 2) renty czasowe, czonego wskutek zdarzeń, o których mowa w 47 ust. 2 pkt 3, 3) renty dożywotnie. 7) dokumentacji medycznej. 2. W przypadku odszkodowania wypłacanego w walucie obcej w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA przeliczenia kwoty ZAWARCIE UMOWY I CZAS JEJ TRWANIA odszkodowania na złote polskie dokonuje się według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustalenia odszkodowania Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku o ubezpieczenie złożonego przez ubezpieczającego. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA 2. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomości PZU SA ALBO SKRÓCENIA UCZESTNICTWA wszystkie znane sobie okoliczności, o które PZU SA zapytuje W ZORGANIZOWANYM WYPOCZYNKU NA TERYTORIUM RP w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach. Jeżeli ubezpieczający zawiera umo- Przedmiot i zakres ubezpieczenia wę ubezpieczenia przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez ubezpie- znane. W razie zawarcia przez PZU SA umowy ubezpieczenia czonego w związku z jego rezygnacją z uczestnictwa w zorganizo- mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte wanym wypoczynku na terytorium RP albo w związku ze skróce- okoliczności uważa się za nieistotne. niem jego uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku na teryto- 3. W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający zobowiąrium RP. zany jest zgłaszać zmiany okoliczności, o których mowa w ust PZU SA gwarantuje zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, pod Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadamiać o tych zmianach warunkiem, że zaistniałą w okresie ubezpieczenia przyczyną rezy- PZU SA niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. gnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizo- 4. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek wanym wypoczynku na terytorium RP jest: obowiązki określone w ust. 2 i 3 spoczywają zarówno na ubezpie- 1) nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie lub gwałtowne po- czającym, jak i na ubezpieczonym, chyba że ubezpieczony nie gorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające ubezpieczonemu wy- wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. jazd albo dalszy udział w zorganizowanym wypoczynku potwier- 5. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, dzone zaświadczeniem lekarskim albo śmierć ubezpieczonego, które z naruszeniem ust. 2 4 nie zostały podane do jego 2) nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek lub gwałtowne wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 2 4 doszło z winy pogorszenie stanu zdrowia osoby bliskiej potwierdzone za- umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek świadczeniem lekarskim wymagające obecności i stałej opieki przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, świadczonej przez ubezpieczonego na jej rzecz albo śmierć o których mowa w zdaniu poprzedzającym. osoby bliskiej, 3) włamanie, pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, 52. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem lawina, uderzenia pioruna, usuwanie się ziemi, wybuch (eks- ubezpieczenia. plozja), upadek statku powietrznego, wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych skutkujące szkodą w miej Jeżeli w odpowiedzi na złożoną ofertę PZU SA doręcza ubezscu zamieszkania ubezpieczonego pod warunkiem, że konie- pieczającemu dokument ubezpieczenia zawierający postanowieczność dokonania czynności prawnych lub administracyjnych nia, które odbiegają na niekorzyść ubezpieczającego lub ubezwymagała bezwzględnej obecności ubezpieczonego. pieczonego od treści złożonej przez ubezpieczającego oferty, PZU SA zobowiązany jest zwrócić ubezpieczającemu na to uwagę Za koszt rezygnacji z uczestnictwa w zorganizowanym wypoczyn- na piśmie przy doręczeniu tego dokumentu, wyznaczając mu co ku na terytorium RP uważa się wyłącznie opłaty przewidziane najmniej 7 - dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu. W razie niew umowie zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku a ubez- wykonania tego obowiązku zmiany dokonane na niekorzyść ubezpieczonym i poniesione przez ubezpieczonego w związku z tą re- pieczającego lub ubezpieczonego nie są skuteczne, a umowa zygnacją. Dodatkowe koszty, nie objęte umową, wyłączone są ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z warunkami oferty. z odpowiedzialności PZU SA. 2. W braku sprzeciwu umowa ubezpieczenia dochodzi do skutku 2. Za koszty skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczyn- zgodnie z treścią dokumentu ubezpieczenia następnego dnia po ku na terytorium RP uważa się koszty niewykorzystanych świad- upływie terminu wyznaczonego do złożenia sprzeciwu. czeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy organizatorem wypoczynku a ubezpieczonym określone w procencie ceny zapła Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas oznaczony, przy czym conej za ten zorganizowany wypoczynek stanowiącym stosunek okres ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieliczby dni następujących po dniu rezygnacji z uczestnictwa szczęśliwych wypadków, ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz 10

11 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym nie 2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej przez organizamoże być dłuższy niż 60 dni. tora wypoczynku, na wniosek ubezpieczającego, dopuszcza się 2. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej przez organiza- możliwość ratalnej opłaty składki. Terminy zapłaty i wysokość tora wypoczynku na rachunek uczestników tego wypoczynku kolejnych rat składki określa się w dokumencie ubezpieczenia. umowa ta może być zawarta na okres do 1 roku, przy czym okres 3. Jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest przez telefon albo za ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśli- pośrednictwem Internetu nie mają do niej zastosowania postanowych wypadków, ubezpieczenia bagażu podróżnego oraz ubez- wienia ust. 2. odnoszące się do ratalnej zapłaty składki. W takim pieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w sto- przypadku składka jest opłacana jednorazowo. sunku do każdego z ubezpieczonych nie może przekraczać 60 dni. 4. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo, w porozu- 3. Umowa ubezpieczenia może obejmować jednego lub wielu uczes- mieniu z PZU SA, w formie bezgotówkowej. tników podróży turystycznej, przy czym zakres ubezpieczenia i su- 5. Jeżeli zapłata składki dokonywana jest w formie przelewu bankomy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjne są jednakowe dla wego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę, wszystkich ubezpieczonych i odnoszą się do każdego ubezpie- w której pełna kwota składki lub raty składki znalazła się na czonego oddzielnie. rachunku bankowym PZU SA. 4. Umowę ubezpieczenia obejmującą więcej niż 1 uczestnika podró- 6. Składka nie podlega indeksacji. ży turystycznej zawiera się w formie imiennej lub bezimiennej. Formę bezimienną stosuje się pod warunkiem objęcia ubezpie- 59. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną czeniem wszystkich osób, które należą do określonej w umowie zmianę prawdopodobieństwa wypadku, każda ze stron może ubezpieczenia grupy osób. Ubezpieczający jest wówczas zobo- żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od wiązany prowadzić imienną ewidencję ubezpieczonych i udostęp- chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od niać ją do wglądu na każde żądanie PZU SA. początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia ta- 5. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia w formie imiennej, ubez- kiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć pieczający zobowiązany jest dostarczyć PZU SA wykaz osób, umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W tym przypadku ubezpieczenie obejmuje tylko osoby podane w wykazie. ROZWIĄZANIE UMOWY I USTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWROT SKŁADKI Umowa ubezpieczenia może być również zawarta przez telefon lub za pośrednictwem Internetu. W takim przypadku umowę ubez Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: pieczenia uważa się za zawartą z chwilą opłacenia składki. 1) z dniem doręczenia PZU SA oświadczenia o odstąpieniu przez 2. W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia przez telefon albo ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w przypadku, za pośrednictwem Internetu wykaz, o którym mowa w 54 ust. 5 o którym mowa w 61, ubezpieczający jest zobowiązany przedstawić PZU SA w uzgod- 2) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w dokumencie niony przez strony sposób najpóźniej z chwilą opłacenia składki. ubezpieczenia, 3) z chwilą powrotu do domu, nie później jednak niż o godzinie W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako czenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia ba- data końcowa okresu ubezpieczenia, gażu podróżnego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 4) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia bądź sumy gwaranw życiu prywatnym, jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzial- cyjnej, ność PZU SA rozpoczyna się z chwilą opuszczenia domu w celu 5) z dniem doręczenia oświadczenia PZU SA o wypowiedzeniu udania się w podróż turystyczną, nie wcześniej jednak niż w dniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu PZU SA ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem ubezpieczenia. składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie ubezpie- została zapłacona w terminie, czenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia baga- 6) z upływem 7 dni od dnia otrzymania od PZU SA pisma z wezważu podróżnego lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ży- niem do zapłaty kolejnej raty składki wysłanego po upływie termiciu prywatnym, w ośrodku wczasowym, sanatoryjnym, hotelu lub nu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni innym obiekcie, w którym przebywa ubezpieczony w ramach zorga- od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności, nizowanego wypoczynku odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się 7) z dniem doręczenia PZU SA oświadczenia o wypowiedzeniu z chwilą opłacenia składki, tj. godziny wpisanej w dokumencie ubez- umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym pieczenia, a w razie braku oznaczenia godziny od dnia następnego mowa w ust. 3, po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki. 8) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia za porozumieniem 3. W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z uczestnictwa stron, albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku na 9) z chwilą śmierci ubezpieczonego. terytorium RP odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia 2. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie za wskazanego przez ubezpieczającego jako początek okresu ubez- porozumieniem stron. pieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po 3. Umowę ubezpieczenia ubezpieczający może w każdym czasie zapłaceniu składki. wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym. 4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez telefon albo za pośrednictwem Internetu odpowiedzialność PZU SA rozpoczy Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż na się od dnia wskazanego przez ubezpieczającego jako począ- 6 miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy tek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia na- ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczastępnego po zapłaceniu składki, z zastrzeżeniem ust. 1. jący jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2. SKŁADKA ZA UBEZPIECZENIE 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przez telefon lub za pośrednictwem Internetu termin, w którym ubezpieczający będący Składkę ubezpieczeniową oblicza się za czas trwania odpowie- konsumentem może odstąpić od umowy ubezpieczenia wynosi dzialności PZU SA według taryfy obowiązującej w dniu zawarcia 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieumowy ubezpieczenia. czenia lub od dnia doręczenia mu dokumentu ubezpieczenia 2. Wysokość składki ustala się w zależności od: i ogólnych warunków ubezpieczenia, jeżeli jest to termin późnieja) sumy ubezpieczenia bądź sumy gwarancyjnej, szy. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysłub) okresu ubezpieczenia, guje ubezpieczającemu będącemu konsumentem, jeżeli umowa c) zakresu ubezpieczenia, ubezpieczenia zawarta została na okres krótszy niż 30 dni. d) wariantu ubezpieczenia, e) liczby osób W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upły- 3. W przypadku umowy ubezpieczenia zawieranej przez organiza- wem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, tora wypoczynku, w zależności od wielkości grupy i przebiegu ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzyubezpieczenia ustalanego na podstawie danych dotyczących stanej ochrony ubezpieczeniowej. poprzedzających umów ubezpieczenia zawartych z PZU SA, sto- 2. Zwrot składki nie przysługuje, gdy wygaśnięcie ochrony ubezpieczesuje się obniżkę albo podwyżkę składki. niowej jest następstwem jej wykorzystania w związku z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej wskutek wypłaty Składkę opłaca się jednorazowo, z zastrzeżeniem ust. 2. świadczenia/odszkodowania lub świadczeń/odszkodowań. 11

12 3. Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest 3. PZU SA zobowiązany jest, w granicach odpowiednio sumy ubezpocząwszy od dnia następnego po wygaśnięciu tej ochrony. pieczenia bądź sumy gwarancyjnej, zwrócić koszty wynikłe z za- 4. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do nie- stosowania środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli środki te wykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewyko- były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. rzystanej sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej. PRZEJŚCIE ROSZCZEŃ NA PZU SA GENERALNE ZASADY USTALANIA I WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z dniem wypłaty przez PZU SA odszkodowania roszczenia PZU SA po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu zdarzenia loso- ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za wego objętego ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od szkodę przechodzą z mocy prawa na PZU SA do wysokości dnia otrzymania tego zawiadomienia, informuje o tym ubezpie- wypłaconego odszkodowania. Jeżeli PZU SA pokrył tylko część czonego lub ubezpieczającego, jeżeli nie są oni osobami występu- szkody, ubezpieczonemu przysługuje co do pozostałej części jącymi z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniami PZU SA. dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności 2. Nie przechodzą na PZU SA roszczenia ubezpieczonego przeciwzgłoszonych roszczeń i wysokości świadczenia, a także informuje ko osobom, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na gospodarstwie domowym. który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do 3. Na żądanie PZU SA ubezpieczony obowiązany jest udzielić pomocy ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia, przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich udzielając informacji i dosjeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. tarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. 2. PZU SA obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni 4. Jeżeli ubezpieczony, bez zgody PZU SA, zrzekł się roszczenia licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. przeciwko osobie odpowiedzialnej za szkodę lub je ograniczył, 3. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecz- PZU SA może odmówić odszkodowania lub je zmniejszyć. nych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości 5. Jeżeli zrzeczenie się lub ograniczenie ujawnione zostało po wyświadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być płaceniu odszkodowania, PZU SA może żądać od ubezpieczospełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nego zwrotu całości lub części wypłaconego odszkodowania. należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia PZU SA powinien spełnić ZAWIADOMIENIA I OŚWIADCZENIA w terminie przewidzianym w ust Jeżeli w terminach określonych w ust. 2 i 3 PZU SA nie wypłaci Zawiadomienia i oświadczenia, które w związku z umową ubezświadczenia, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie pieczenia składane są przez strony tej umowy oraz ubezpieczoo przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości nego, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub lub części, a także wypłaca bezsporną część świadczenia. przesyłane listem poleconym. 5. Jeżeli świadczenie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysoko- 2. Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest do informości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, PZU SA informuje wania PZU SA o każdej zmianie adresu. Jeżeli ubezpieczający lub o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem w terminach, ubezpieczony zmienił adres zamieszkania albo siedziby i nie zao których mowa w ust. 2 i 3, wskazując na okoliczności oraz na wiadomił o tym PZU SA, pismo PZU SA wysłane na ostatni znany podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmo- adres zamieszkania bądź siedziby ubezpieczającego lub ubezpiewę wypłaty świadczenia oraz poucza tą osobę o możliwości czonego uważa się za skutecznie doręczone. dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 6. PZU SA udostępnia osobom, o których mowa w ust. 1, informacje POSTANOWIENIA KOŃCOWE i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności PZU SA lub wysokości świadczenia; osoby te mogą żądać pisem Ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umonego potwierdzenia przez PZU SA udostępnionych informacji, wy ubezpieczenia przysługuje prawo do wniesienia pisemnej a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów skargi bądź zażalenia dotyczącego wykonania przez PZU SA i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez PZU SA. umowy ubezpieczenia. Adresatem skargi lub zażalenia, właści- 7. Na żądanie ubezpieczonego, uprawnionego z umowy ubezpie- wym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzoruczenia lub poszkodowanego PZU SA zobowiązany jest udostęp- jąca jednostkę, której skarga lub zażalenie dotyczy. Skargę lub nić posiadane przez siebie informacje związane z wypadkiem lub zażalenie składa się na piśmie za pośrednictwem jednostki, której zdarzeniem będącym podstawą ustalenia jego odpowiedzialności skarga lub zażalenie dotyczy. oraz ustalenia okoliczności wypadków i zdarzeń losowych, jak 2. PZU SA udziela odpowiedzi na skargę lub zażalenie na piśmie, również wysokości odszkodowania lub świadczenia. w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi lub zażalenia. 3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, ubezpiecza- OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO I UBEZPIECZONEGO jącemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpiecze- W RAZIE ZAJŚCIA WYPADKU nia przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych W razie zajścia wypadku ubezpieczający lub ubezpieczony 68. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunobowiązany jest: kach ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy 1) użyć dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 69. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można 2) zabezpieczyć możność dochodzenia roszczeń odszkodowaw- wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd czych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, 2. Jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażą- ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. cego niedbalstwa nie zastosował środków określonych w ust. 1 pkt 1, PZU SA jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe 70. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do z tego powodu. umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 kwietnia 2010 roku. PREZES ZARZĄDU PZU SA CZŁONEK ZARZĄDU PZU SA Andrzej Klesyk Witold Jaworski 4-38-PZU SA 7271/I

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DORAŹNA OCHRONA MEDYCZNA Informacja wskazująca, które z postanowień ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia Doraźna Ochrona Medyczna, kod

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia

Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Edu Plus szczegółowy zakres ubezpieczenia Świadczenia w poszczególnych ch Podstawowa Plus rekomendowana przez DUOiZ Podstawowa Progresja uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I

PZU SA - ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej WARIANT I WARIANT I Śmierć Zdarzenie Trwały uszczerbek na Brak trwałego uszczerbku na Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i koszty przeszkolenia zawodowego Zwrot kosztów leczenia Jednorazowe świadczenie Zwrot

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy,

w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa, - ataku epilepsji, - sepsy, UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć w następstwie: - nieszczęśliwego wypadku, - zawału serca, - krwotoku śródczaszkowego, - popełnienia samobójstwa,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148

WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 WARUNKI POLISY NNW dziecka POLISA PZU S.A. nr HSD1 / 331 / 1148 SUMA UBEZPIECZENIA : 10 000,00 zł OKRES UBEZPIECZENIA : do 24 października 2015 roku ŚWIADCZENIA PODSTAWOWE W RAMACH SKŁADKI PODSTAWOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes

Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes Ubezpieczenie NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17, ubezpieczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 606-215-892 Adres e-mail: Katarzyna Pilot Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 UBEZPIECZAJĄCY ZAWIERAJĄCY UMOWĘ UBEZPIECZENIA Szkoła szkoła UBEZPIECZONY uczniowie, dzieci, personel uczniowie, dzieci, personel OKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł

Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł Suma ubezpieczenia : 30.000,- zł składka roczna : 38 zł UBEZPIECZENIE NNW WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej w następstwie: nieszczęśliwego wypadku Śmierć ubezpieczonego Koszty

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148

UBEZPIECZENIE NNW. Świadczenia w ramach składki podstawowej. SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 UBEZPIECZENIE NNW SZKOŁA Polisa nr CSX 10131146 PRZEDSZKOLE Polisa nr CSX 10131148 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/086/04/2016 WARUNKI DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 17 w Lublinie w roku szkolnym 2014 / 2015 Suma ubezpieczenia 9 000 zł, wariant II Zwrot kosztów leczenia do

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU

UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU UBEZPIECZENIE NNW dzieci,młodzieży i personelu w szkołach w PZU S.A. DLA STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS W GDAŃSKU WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA 15.000 ZŁ Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej UBEZPIECZENIE NNW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PZU S.A. Stowarzyszenie Szkoły Gedanensis Gdańsk ul. Dworska 34 Rok szkolny 2014/2015 WARIANT II SUMA UBEZPIECZENIA : 15.000 ZŁ SKŁADKA OD OSOBY: 61 ZŁ Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej

Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej WARIANT II Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia 14.000 zł UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU na rok szkolny 2015/2016 na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI JEDNOSTKOWEGO I RODZINNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM",

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie

Warunki ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie Warunki uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum w Wasilkowie UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży Jest to szczególna

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ratalną wypłatą świadczenia dla posiadaczy rachunków bankowych zatwierdzone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/218/2001 z dnia 17 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr 3

Szkoły Podstawowej Nr 3 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu dla Szkoły Podstawowej Nr 3 Polisa Nr GEA/0351045 Suma ubezpieczenia: 12 000 zł Składka: 40 zł Przedmiot ubezpieczenia to

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Ubezpieczenia na wypadek Śmierci lub Inwalidztwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów dodatkowych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dla placówek oświatowych prowadzonych prze Miasto Ostrołęka, realizowany przez PZU SA warunki obowiązujące w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25.

Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. Oferta dla członków Klubu PZU Pomoc w Życiu w zakresie grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, uczniów i studentów do 25. roku życia KTO MOŻE UBEZPIECZYĆ SWOJE DZIECI? Każdy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA ZHP Chorągiew Wielkopolska Przedstawiona w dniu 19.03.2015 Poznań, dnia 18.03.2015 r. Szanowni Państwo W imieniu PZU SA chciałabym zainteresować Państwa ofertą ubezpieczeń dla młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje studentów AGH, personel dydaktyczny i administracyjny AGH, oraz doktorantów nie będących pracownikami AGH, którzy opłacili

Bardziej szczegółowo

Zakres ochrony i wysokości świadczeń

Zakres ochrony i wysokości świadczeń Zakres ochrony i wysokości świadczeń Zakres ochrony Zgon wskutek NNW i / lub zdarzenia objętego ochroną Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku i/lub zdarzenia objętego ochroną z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń przygotowaną specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA ustalone uchwałą nr UZ/180/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy objęcie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu UBEZPIECZENIE NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Jest to szczególna oferta opracowana z myślą o potrzebach prowadzonej przez Państwa placówki. Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Szkoła Podstawowa nr 19 Ul. Składowa 5 Sosnowiec Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Numer telefonu: 604-222-237 Adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w

zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy poza świadczeniem za śmierć ubezpieczonego w WARIANT II Świadczenia PODSTAWOWE w ramach składki podstawowej Ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SUPEROPIEKA posiadacza rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego kod warunków BZGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe A. Informacje o Ubezpieczających / Ubezpieczonych: 1. Ubezpieczający Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w CHOCIANOWIE Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu Przedmiot ubezpieczenia to następstwa: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I

I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I I. POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU DLA WARIANTU I DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY TREŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU SA WOJAŻER DLA UCZESTNIKÓW, UCZESTNIKÓW SPECJALNYCH I WOLONTARIUSZY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU SA WOJAŻER DLA UCZESTNIKÓW, UCZESTNIKÓW SPECJALNYCH I WOLONTARIUSZY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU SA WOJAŻER DLA UCZESTNIKÓW, UCZESTNIKÓW SPECJALNYCH I WOLONTARIUSZY ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016 ustalone uchwałą nr UZ/235/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Zarządu

Bardziej szczegółowo