Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta"

Transkrypt

1 Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bezpieczny Turysta ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku BEZPIECZNY TURYSTA POSTANOWIENIA OGÓLNE żone poza miejsce stałego zamieszkania ubezpieczonego; 1.1. Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Bez- 3) bójkę starcie trzech albo więcej osób wzajemnie zapieczny Turysta mają zastosowanie do umów ubez- dających sobie razy, z których każda występuje w popieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład dwójnym charakterze jako napadnięty i napastnik; Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwany dalej PZU SA 4) całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jedno- lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego spowodowastkami organizacyjnymi niebędącymi osobami pra- ne wypadkiem ubezpieczeniowym, które stało się wnymi. przyczyną całkowitej i trwałej niezdolności do wyko- 2. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubez- nywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawopieczenia PZU SA udziela ubezpieczonemu podczas dzie, orzeczonej przez organ uprawniony do orzejego podróży turystycznej ochrony w zakresie obejmu- kania niezdolności do pracy lub niepełnosprawnojącym następstwa nieszczęśliwych wypadków. ści nie później niż 24 miesiące od dnia tego wypad- 3. Za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia ku; trwała niezdolność do pracy oznacza, że zgodmoże być rozszerzony o ubezpieczenie: nie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozyty- 1) bagażu podróżnego, wnych rokowań co do odzyskania przez ubezpie- 2) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, czonego zdolności do wykonywania jakiejkolwiek 3) kosztów rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia pracy; uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku na 5) Centrum Alarmowe PZU Centrum Alarmowe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). działające na rzecz PZU SA świadczące na terytorium RP usługi assistance określone w niniejszych 2.1. W porozumieniu z ubezpieczającym do umowy ubez- ogólnych warunkach ubezpieczenia na rzecz ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia do- pieczonego; Centrum Alarmowe PZU czynne datkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, do ogólnych warunkach ubezpieczenia. Postanowienia te którego ubezpieczony (lub osoba działająca w jego powinny być sporządzone na piśmie. imieniu) zobowiązany jest zgłosić zaistniałe zda- 2. PZU SA zobowiązany jest przedstawić ubezpie- rzenie objęte ochroną ubezpieczeniową; numer teczającemu różnicę między treścią umowy ubezpie- lefonu Centrum Alarmowego PZU podany jest w doczenia a niniejszymi ogólnymi warunkami ubezpiecze- kumencie ubezpieczenia; w przypadku zawarcia nia w formie pisemnej przed zawarciem umowy ubez- umowy ubezpieczenia przez telefon numer telepieczenia. W razie niedopełnienia tego obowiązku fonu Centrum Alarmowego PZU przekazywany jest PZU SA nie może powoływać się na różnicę nieko- ponadto drogą elektroniczną ( ) lub telefonirzystną dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego. czną (- SMS); Postanowienia tego nie stosuje się do umów ubezpie- 6) ciężkie obrażenia ciała powstałą w następstwie czenia zawieranych w drodze negocjacji. wypadku ubezpieczeniowego potwierdzoną w dokumentacji medycznej: 3.1. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia a) całkowitą i trwałą utratę wzroku, słuchu, mowy, na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). zdolności płodzenia lub W takim przypadku ubezpieczający zobowiązany jest b) trwałe i poważne naruszenie, względnie utrata do poinformowania ubezpieczonego o prawach i obo- funkcji ważnego narządu lub narządów, a zwławiązkach wynikających z zawartej na jego rachunek szcza: ślepota jednooczna, poważne obustronumowy ubezpieczenia. ne upośledzenie wzroku, utrata kończyny dolnej 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na cu- co najmniej na poziomie podudzia, utrata wadzy rachunek ubezpieczony może żądać by PZU SA żnego narządu wewnętrznego (np. nerki, płuca), udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umo- zesztywnienie jednego z dużych stawów (barkowy ubezpieczenia oraz niniejszych ogólnych warun- wego, łokciowego, biodrowego, kolanowego, ków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw skokowego) zwłaszcza w pozycji niekorzystnej, i obowiązków ubezpieczonego. utrata zdolności chwytnej ręki (utrata co najmniej trzech palców ręki w tym kciuka), niedowład lub DEFINICJE porażenie obejmujące co najmniej jedną kończynę; 4. Przez użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubez- 7) deszcz nawalny opad deszczu o współczynniku pieczenia określenia rozumie się: natężenia co najmniej 4 według skali stosowanej 1) akty terroryzmu wszelkiego rodzaju działania przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko 8) dokument ubezpieczenia polisę, certyfikat lub ludności lub mieniu mające na celu wprowadzenie inny dokument potwierdzający zawarcie umowy chaosu, zastraszenie ludności, dezorganizację ży- ubezpieczenia; cia publicznego, transportu publicznego, zakładów 9) działania wojenne działania sił zbrojnych w czausługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skut- sie wojny mające na celu rozbicie sił zbrojnych przeków ekonomicznych, politycznych lub społecznych; ciwnika na lądzie, w powietrzu lub na morzu; 2) bagaż podróżny rzeczy należące do ubezpie- 10) grad opad atmosferyczny składający się z bryłek czonego lub wypożyczone przez ubezpieczonego lodu; od organizacji sportowej, społecznej, klubu lub innej 11) hospitalizację pobyt ubezpieczonego w szpitalu jednostki (przy czym fakt tego wypożyczenia musi w następstwie wypadku ubezpieczeniowego trwabyć udokumentowany), przenoszone lub przewo- jący nieprzerwanie, dłużej niż 1 dzień: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał wpłacony w całości

2 a) którego celem jest poddanie się uzasadnionemu stanem zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP lub lezdrowia leczeniu i który jest niezbędny z medycznego karza prowadzącego praktykę lekarską na podstawie ustawy punktu widzenia, a odroczenie w czasie pomocy medycznej o zawodach lekarza i lekarza dentysty; w szpitalu mogłoby skutkować utratą zdrowia albo życia, lub 27) podróż turystyczną wyjazd w celach turystycznych indywib) związany z leczeniem stanów powstałych w następstwie dualnie lub na zorganizowany wypoczynek obejmujący podróż wypadku ubezpieczeniowego, których nie można leczyć oraz pobyt; ambulatoryjnie; 28) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia wody w korytach wód płynących lub stojących; dzień pobytu w szpitalu oznacza dzień kalendarzowy, w którym 29) pożar działanie ognia, który przedostał się poza palenisko ubezpieczony przebywał w szpitalu, niezależnie od tego, ile lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; czasu w danym dniu trwał jego pobyt, przy czym za pierwszy 30) przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze niezbędne dzień przyjmuje się dzień rejestracji, a za ostatni dzień wypisu z medycznego punktu widzenia wyroby medyczne, zastępuze szpitala; jące utracone narządy (organy) lub wspomagające utraconą 12) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż funkcję narządów (organów), zalecone przez lekarza leczą- 24 m/sek według danych podanych przez Instytut Meteorologii cego; i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody uważa się za spowo- 31) przedstawiciela ustawowego rodzica posiadającego władowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedz- dzę rodzicielską albo opiekuna ustanowionego przez sąd; twie stwierdzono działanie huraganu; 32) przewoźnika zawodowego przedsiębiorcę posiadającego 13) imprezę integracyjną wyjazd w celach wypoczynkowych lub wszelkie wymagane prawem zezwolenia umożliwiające płatny szkoleniowych organizowany dla grupy pracowników ubezpie- przewóz osób takimi środkami transportu, jak samolot, pociąg, czającego pracodawcy; autobus, itp.; 14) konsumenta osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej 33) rehabilitację niezbędne z medycznego punktu widzenia leniezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub czenie usprawniające następstwa wypadku ubezpieczeniozawodową; wego, wykonywane przez osoby mające odpowiednie kwalifi- 15) kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie dokonania kacje i uprawnienia; zaboru ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia z zam- 34) rekreacyjne uprawianie sportu formę aktywności fizycznej, kniętego pomieszczenia po uprzednim usunięciu przy użyciu której celem jest wypoczynek i rozrywka, wykonywana w czasiły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu sie wolnym od obowiązków zawodowych lub szkolnych; zabezpieczeń kluczem podrobionym lub innym narzędziem 35) RP Rzeczypospolitą Polską; albo kluczem oryginalnym, który sprawca zdobył przez kra- 36) rabunek zabór ubezpieczonego mienia dokonany: dzież z włamaniem z innego pomieszczenia albo w wyniku a) z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczorabunku; nego albo groźby natychmiastowego jej użycia lub z dopro- 16) lawinę gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, wadzeniem ubezpieczonego do nieprzytomności lub bezlodu, skał, kamieni lub błota ze zboczy górskich; bronności dla pokonania jego oporu przed wydaniem 17) leczenie wizyty lekarskie, leczenie ambulatoryjne, leczenie ubezpieczonego mienia, szpitalne, zabiegi ambulatoryjne, zabiegi operacyjne, badania b) przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej zlecone przez lekarza, przyjmowanie leków oraz stosowanie bądź groźby natychmiastowego jej użycia, doprowadził środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, transport osobę posiadającą klucze do pomieszczenia i zmusił ją do z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do szpitala lub ambu- jego otworzenia, latorium, rehabilitację; c) poprzez przywłaszczenie lub wyłudzenie ubezpieczonego 18) leczenie uciążliwe związane z wypadkiem ubezpieczenio- mienia dokonane z użyciem podstępu wobec osób małoletwym leczenie ubezpieczonego, z którym to leczeniem wiązała nich, niedołężnych będących w podeszłym wieku lub nie się konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej lub w pełni sprawnych; hospitalizacji trwającej minimum 5 dni; 37) sporty wysokiego ryzyka rekreacyjne uprawianie sportów 19) następstwa wypadku ubezpieczeniowego uszkodzenie motorowych lub motorowodnych (tj. sportów, których nie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni 20) nieszczęśliwy wypadek nagłe zdarzenie wywołane przy- napęd lub jako siła pociągowa), lotniczych (szybownictwa, baczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony nie- loniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, zależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdro- motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian), alpiwia lub zmarł; nizmu, speleologii, wspinaczki skalnej, trekkingu, raftingu 21) okres ubezpieczenia określony w umowie ubezpieczenia i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistyczas trwania odpowiedzialności PZU SA; cznego sprzętu, żeglarstwa morskiego, kite surfingu, jazdy na 22) operację chirurgiczną zabieg medyczny wykonany w pla- nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami cówce medycznej przez lekarza uprawnionego do jego wyko- zjazdowymi, skoków bungee oraz uczestniczenie w wypranania, w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym, niezbędny wach surwiwalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzuz medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniej- jących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyszenia objawów choroby lub urazu powstałych w następstwie rodniczymi; wypadku ubezpieczeniowego i przeprowadzony metodą: 38) szkodę w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu a) otwartą lub prywatnym szkodę na osobie lub szkodę rzeczową; b) endoskopową; 39) szkodę na osobie szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkooperacją chirurgiczną, w rozumieniu niniejszych ogólnych wa- dzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyrunków ubezpieczenia nie są takie zabiegi medyczne jak pun- ści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie dokcje, biopsje, iniekcje, nakłucia, cewnikowania, zgłębnikowa- znał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; nia, kaniulacje, dializy, blokady, wenesekcje, tamponady, 40) szkodę rzeczową szkodę powstałą wskutek utraty, zniszwziernikowania; czenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści 23) organizatora wypoczynku osobę fizyczną prowadzącą poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła działalność gospodarczą, osobę prawną albo jednostkę orga- utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; nizacyjną niebędącą osobą prawną będącą organizatorem 41) szpital zakład opieki zdrowotnej świadczący przy wykorzyzorganizowanego wypoczynku, np. biuro podróży, zakład pra- staniu wykwalifikowanego zespołu lekarskiego i pielęgniarcy, szkołę; skiego całodobową opiekę nad chorymi w zakresie diagnostyki 24) osobę bliską osoba bliska ubezpieczonego, tj. małżonek, i leczenia; konkubent, konkubina, wstępny, zstępny, brat, siostra, ojczym, w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa, przysposo- pojęcie to nie obejmuje domu opieki, hospicjum, ośrodka lebiony, przysposabiający, pozostający pod opieką lub przyjęty czenia uzależnień, ośrodków sanatoryjnych i uzdrowiskowych, na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu prewentoriów, szpitali sanatoryjnych; przepisów prawa rodzinnego; 42) trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe, nie rokujące poprawy 25) osobę niesamodzielną osobę zamieszkującą z ubezpieczo- uszkodzenie danego organu, narządu lub układu spowodonym, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wane wypadkiem ubezpieczeniowym; wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać 43) ubezpieczającego osobę fizyczną, osobę prawną albo jeswoich potrzeb i wymaga stałej opieki; dnostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która zawa- 26) placówkę medyczną zakład opieki zdrowotnej działający rła z PZU SA umowę ubezpieczenia; 2

3 44) ubezpieczonego osobę fizyczną, na rachunek której została 6. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z następujązawarta umowa ubezpieczenia; cych zakresów ubezpieczenia: 45) uderzenie pioruna gwałtowne wyładowanie elektryczne 1) świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego obejmujące: w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przed- a) świadczenie z tytułu śmierci, miot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia; b) świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium 46) upadek statku powietrznego katastrofę bądź przymusowe RP, albo lądowanie samolotu silnikowego lub innego obiektu latającego, 2) świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu obeja także upadek ich części bądź przewożonego ładunku; mujące: 47) uprawnionego osobę wskazaną imiennie przez ubezpieczo- a) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, nego jako upoważnioną do otrzymania świadczenia z tytułu b) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środśmierci ubezpieczonego; ków pomocniczych, 48) usuwanie się ziemi ruch ziemi na stokach; c) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełno- 49) uszkodzenie ciała uszkodzenie organu lub narządu spowo- sprawnych na terytorium RP, dowane wypadkiem ubezpieczeniowym; d) świadczenie za leczenie uciążliwe, 50) wojnę zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, e) świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium narodami lub grupami etnicznymi; RP, albo 51) wybuch (eksplozja) gwałtowną zmianę stanu równowagi 3) świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego oraz świadczeukładu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub nia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu obejmujące: pary wywołaną ich właściwością rozprzestrzeniania się; a) świadczenie z tytułu śmierci, w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju b) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby c) zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich ków pomocniczych, rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy na- d) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnostąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za wybuch uważa się sprawnych na terytorium RP, również implozję polegającą na uszkodzeniu zbiornika lub e) świadczenie za leczenie uciążliwe, aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; f) świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium 52) wyczynowe uprawianie sportu uprawianie dyscyplin RP. sportowych polegające na regularnym uczestniczeniu w treningach, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach 7. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa wypadków ubezsportowych lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu pieczeniowych, o których mowa w 5, niezależnie od miejsca i chwili uzyskania w drodze współzawodnictwa sportowego maksy- zajścia wypadków ubezpieczeniowych (na terytorium RP i poza jej malnych wyników sportowych; obejmuje również zawodowe granicami) pod warunkiem, że zaszły w okresie ubezpieczenia. uprawianie sportu; Świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. 53) wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wydostanie się wody lub pary z przewodów i urządzeń wodo- Wyłączenia odpowiedzialności ciągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych, cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanali Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa wypadzacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów w ków ubezpieczeniowych, jeżeli te wypadki powstały: urządzeniach wodno-kanalizacyjnych (w pomieszczeniach); 1) w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości albo po 54) wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniu następstw użyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychonieszczęśliwych wypadków nieszczęśliwy wypadek, dozna- tropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów nie obrażeń ciała w wyniku ataku epilepsji lub omdlenia o nie- o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli miało to wpływ na zaistnieustalonej przyczynie, wystąpienie choroby tropikalnej; w ubez- nie wypadku ubezpieczeniowego, pieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym 2) w wyniku zatrucia spowodowanego spożyciem alkoholu albo działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego użyciem narkotyków, środków odurzających, substancji psyzostaje wyrządzona szkoda; chotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepi- 55) zapadanie się ziemi obniżenie się terenu z powodu zawale- sów o przeciwdziałaniu narkomanii, nia się podziemnych pustych przestrzeni w gruncie; 3) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem silniko- 56) zawodowe uprawianie sportu regularne treningi, przy wym, jeżeli ubezpieczony nie posiadał uprawnień do kierowajednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach sportowych nia danym pojazdem, lub obozach kondycyjnych i szkoleniowych połączone z czer- 4) podczas kierowania przez ubezpieczonego pojazdem innym paniem dochodu z uprawianej dyscypliny sportu; niż silnikowy bez uprawnień do kierowania danym pojazdem, 57) zorganizowany wypoczynek wycieczka, wczasy oraz inne jeżeli brak tych uprawnień miał wpływ na zaistnienie wypadku imprezy o charakterze wypoczynkowym, a także pobyt w pen- ubezpieczeniowego, sjonacie, domu wczasowym, apartamencie wakacyjnym, kwa- 5) w wyniku udziału ubezpieczonego w zakładach, bójkach (z wyterze, hotelu lub innym obiekcie o charakterze wypoczynko- jątkiem działania w obronie koniecznej) oraz w związku z powym; w rozumieniu niniejszych ogólnych warunków ubezpie- pełnieniem albo usiłowaniem popełnienia przez ubezpieczoczenia za zorganizowany wypoczynek uważa się również nego przestępstwa lub umyślnego samookaleczenia, imprezę integracyjną oraz pobyt w ośrodku sanatoryjnym lub 6) w związku z popełnieniem albo usiłowaniem popełnienia sainnym obiekcie o charakterze uzdrowiskowym. mobójstwa przez ubezpieczonego, który ukończył 17 lat, 7) wskutek utraty przytomności spowodowanej przyczyną cho- UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW robową z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy utraty przytomności spowodowanej atakiem epilepsji lub omdlenia Przedmiot i zakres ubezpieczenia o nieustalonej przyczynie, 8) w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia ubezpieczo Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wy- nego powstałych w związku z wykonywaniem procedur medypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spo- cznych, bez względu na to przez kogo były wykonywane wodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalo- chyba, że wykonywanie procedur medycznych dotyczyło nej przyczynie. leczenia bezpośrednich następstw wypadku ubezpieczenio- 2. Przedmiotem ubezpieczenia, za opłatą dodatkowej składki, mogą być: wego, 1) następstwa chorób tropikalnych, 9) na skutek wyczynowego uprawiania sportu, 2) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- 10) na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka z zastrzeżetek aktów terroryzmu, niem, że następstwa wypadków ubezpieczeniowych powsta- 3) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- łych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka mogą być tek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego przedmiotem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki, poza granicami RP, 11) na skutek uprawiania sportu objętego programem imprezy 4) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- integracyjnej podczas jej trwania z zastrzeżeniem, że następtek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, stwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek 5) następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na sku- uprawiania sportu objętego programem imprezy integracyjnej tek uprawiania sportu objętego programem imprezy integra- podczas jej trwania mogą być przedmiotem ubezpieczenia za cyjnej podczas jej trwania. opłatą dodatkowej składki, 3

4 12) w wyniku udziału ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamie- Postanowienia szczegółowe dotyczące świadczeń w ramach szkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub sabotażu, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 13) na skutek katastrof, w wyniku których nastąpiło skażenie jądrowe, chemiczne bądź napromieniowanie, Świadczenia podstawowe 14) na skutek aktów terroryzmu z zastrzeżeniem, że następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek aktów 11. Świadczenie z tytułu śmierci. terroryzmu mogą być przedmiotem ubezpieczenia za opłatą Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego nastąpi śmierć dodatkowej składki, ubezpieczonego, PZU SA wypłaca świadczenie w wysokości 15) na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątko- 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia. wego zaistniałych na terytorium RP i poza jej granicami; za opłatą dodatkowej składki przedmiotem ubezpieczenia 12. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. mogą być następstwa wypadków ubezpieczeniowych powsta- Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony łych na skutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie z tego tytułu wyjątkowego zaistniałych poza granicami RP. PZU SA wypłaca w zależności od określonego w umowie ubez- 2. Z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są następstwa chorób za- pieczenia sposobu wyliczania wysokości tego świadczenia, tj.: wodowych, tropikalnych oraz wszelkich chorób lub stanów choro- 1) wariant I w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim bowych nawet takich, które występują nagle lub zostały ujawnione ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksydopiero w następstwie wypadku ubezpieczeniowego lub stano- malnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia określonej wiących przyczynę zaistnienia nieszczęśliwego wypadku z zas- w umowie ubezpieczenia, albo trzeżeniem, że następstwa chorób tropikalnych mogą być przed- 2) wariant II w wysokości iloczynu sumy ubezpieczenia z tytułu miotem ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki. trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie ubez- 3. Odpowiedzialność PZU SA nie obejmuje zadośćuczynienia za do- pieczenia, stopnia (w procentach) trwałego uszczerbku na znany ból, cierpienia fizyczne i moralne oraz odszkodowania za zdrowiu oraz wskaźnika progresji określonego w poniższej zniszczenie, utratę lub uszkodzenie rzeczy z zastrzeżeniem, że Tabeli Nr 2: zakres ubezpieczenia może być rozszerzony, za opłatą dodatkowej składki, o zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu znisz- Tabela Nr 2 czonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 4. Stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, fakt znajdowania się pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii oraz uprawnienia do kierowania pojazdem ocenia się według prawa państwa właściwego dla miejsca wypadku ubezpieczeniowego. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności powyżej 50% do 65% 2,00 powyżej 65% do 85% 2, Sumy ubezpieczenia oraz limity dla poszczególnych rodzajów świadczeń wskazanych w umowie ubezpieczenia określane są przez PZU SA w uzgodnieniu z ubezpieczającym. powyżej 85% do 100% 3,00 2. Minimalna suma ubezpieczenia dla każdego ze świadczeń pod- 13. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środstawowych wynosi zł. ków pomocniczych. 3. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczający za zgodą 1. Koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomo- PZU SA może zmienić sumę ubezpieczenia lub zakres ubezpie- cniczych zwracane są do wysokości 15 % sumy ubezpieczenia czenia. z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie 4. Podwyższenie sumy ubezpieczenia lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, ale nie więcej niż zł i pod warunkiem, ubezpieczenia powoduje konieczność opłaty dodatkowej składki. że powstały one w następstwie wypadku ubezpieczeniowego oraz 5. Za wypadki ubezpieczeniowe powstałe do dnia następnego po poniesione zostały nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia zmianie sumy ubezpieczenia lub zakresu ubezpieczenia, PZU SA zaistnienia tego wypadku ubezpieczeniowego. Zwrot kosztów ponosi odpowiedzialność na warunkach dotychczasowej umowy ubezpieczenia. następuje na podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowo- dów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu określonego na te koszty. Rodzaje świadczeń 2. Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych poniesionych poza granicami RP następuje na te- 10. Ubezpieczonemu przysługują świadczenia według rodzajów rytorium RP w walucie polskiej według średniego kursu NBP oboi w wysokości wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia. wiązującego w dniu ustalenia odszkodowania. Tabela Nr Zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełno- Katalog świadczeń sprawnych na terytorium RP. Koszty przeszkolenia zawodowego na terytorium RP osób niepełnosprawnych zwracane są do wysokości 15 % sumy ubezpie- Poz. Rodzaje świadczeń czenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu określonej w umowie ubezpieczenia, ale nie więcej niż zł i pod warunkiem, Tabeli Świadczenia podstawowe Świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego Świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu Świadczenia dodatkowe za opłatą dodatkowej składki Świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa że powstały one w następstwie wypadku ubezpieczeniowego oraz poniesione zostały nie później niż w ciągu 24 miesięcy od dnia zaistnienia tego wypadku ubezpieczeniowego. Zwrot kosztów następuje na podstawie oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do wysokości limitu określonego na te koszty. 4. Zwrot kosztów leczenia 5. Zwrot kosztów naprawy uszkodzonych lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 6. Dieta szpitalna 7. Świadczenie w związku z rekonwalescencją ubezpieczonego po jego hospitalizacji 8. Pomoc finansowa 9. Zwrot kosztów poszukiwania i kosztów ratownictwa 4 Stopień (w procentach) trwałego uszczerbku na zdrowiu Wskaźnik progresji do 25% 1,00 powyżej 25% do 50% 1, Świadczenie za leczenie uciążliwe. Jeżeli leczenie związane z wypadkiem ubezpieczeniowym było leczeniem uciążliwym, a nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu, wówczas ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości 1% określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale nie więcej niż zł. Ubezpieczonemu przysługuje tylko jedno świadczenie za leczenie uciążliwe z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego. Świadczenie wypłacane jest na podstawie dokumentacji medycznej przedłożonej przez ubezpieczonego.

5 16. Świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium sadności wykonania usługi decyduje uprawniony lekarz RP. Centrum Alarmowego PZU. PZU SA nie pokrywa kosztów Usługi assistance są świadczone na terytorium RP w związku zakupu leków, z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego. d) domową opiekę pielęgniarską po hospitalizacji jeżeli W zależności od zaistniałego zdarzenia na wniosek ubezpieczo- ubezpieczony jest hospitalizowany powyżej 2 dni, Centrum nego lub osoby działającej w jego imieniu, za pośrednictwem Cen- Alarmowe PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów trum Alarmowego PZU, PZU SA organizuje i pokrywa koszty na- pomocy pielęgniarki po zakończeniu hospitalizacji. stępujących usług assistance: O celowości domowej opieki pielęgniarskiej decyduje 1) Pomoc medyczna. uprawniony lekarz Centrum Alarmowego PZU. Świadczona jest wyłącznie w przypadku kiedy nie jest wyma- Koszty pokrywane są do wysokości zł na każdy gana interwencja pogotowia ratunkowego. Koszt pomocy me- wypadek ubezpieczeniowy. dycznej ograniczony jest do łącznej kwoty zł na każdy 3) Pomoc psychologa. wypadek ubezpieczeniowy na wszystkie poniżej wymienione Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony usługi: dozna ciężkich obrażeń ciała lub na skutek nieszczęśliwego a) wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wypadku, w którym uczestniczył ubezpieczony nastąpi również: zorganizowanie wizyty lekarskiej w miejscu pobytu ubezpie- a) śmierć małżonka ubezpieczonego, czonego oraz pokrycie kosztów dojazdu i honorarium lekarza, b) śmierć dziecka ubezpieczonego, b) wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medy- c) śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka cznej zorganizowanie wizyty ubezpieczonego u lekarza ubezpieczonego, w placówce medycznej wskazanej przez Centrum Alarmo- i będzie wskazana, zdaniem uprawnionego lekarza Centrum we PZU oraz pokrycie honorarium lekarza, Alarmowego PZU, konsultacja z psychologiem, Centrum Alarc) wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego mowe PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów wizyt jeżeli zgodnie z zaleceniem lekarza Centrum Alarmowego ubezpieczonego u psychologa do wysokości zł na każdy PZU stan zdrowia ubezpieczonego wymaga wizyty pielę- wypadek ubezpieczeniowy. gniarki w miejscu jego pobytu, Centrum Alarmowe PZU or- 4) Pomoc domowa. ganizuje oraz pokrywa koszty dojazdu i honorarium pie- Jeżeli ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczeniolęgniarki do miejsca pobytu ubezpieczonego. Koszt ten po- wego jest hospitalizowany powyżej 2 dni, wówczas po zakońkrywany jest do łącznej kwoty 500 zł na każdy wypadek czeniu hospitalizacji Centrum Alarmowe PZU zapewnia organiubezpieczeniowy pod warunkiem, że mieści się w limicie zację i pokrycie kosztów pomocy domowej. ustalonym dla kosztów pomocy medycznej, Pomoc obejmuje czynności życia codziennego takie jak d) transport medyczny zorganizowanie i pokrycie kosztów np. przygotowanie posiłku, zrobienie drobnych zakupów, transportu ubezpieczonego: których z uwagi na stan zdrowia nie może wykonywać ubezpie- z miejsca pobytu ubezpieczonego do odpowiedniej pla- czony i nie ma on możliwości skorzystania w tym zakresie cówki medycznej wskazanej przez uprawnionego leka- z pomocy domowników. Usługa realizowana jest do wysokości rza Centrum Alarmowego PZU, 500 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy. z placówki medycznej do miejsca pobytu ubezpieczonego, 5) Opieka nad dziećmi, które nie ukończyły 18 roku życia między placówkami medycznymi organizowany w przy- i osobami niesamodzielnymi, zamieszkałymi wspólnie padku, gdy placówka, w której przebywa ubezpieczony z ubezpieczonym. nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla sta- Jeżeli ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczenionu zdrowia lub gdy ubezpieczony skierowany jest na ba- wego jest hospitalizowany, PZU SA zapewnia organizację dania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej pla- i pokrycie kosztów jednej z następujących usług: cówce medycznej. a) transport dzieci lub osób niesamodzielnych w towa- Transport medyczny organizowany jest, jeżeli stan zdrowia rzystwie osoby uprawnionej przez PZU SA do miejsca ubezpieczonego utrudnia lub uniemożliwia skorzystanie zamieszkania osoby wyznaczonej do opieki i ich powrotu z dostępnego publicznego lub prywatnego środka transportu. (bilety kolejowe pierwszej klasy lub autobusowe), O celowości transportu medycznego oraz o wyborze odpo- b) transport osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi wiedniego środka transportu dostosowanego do stanu lub osobami niesamodzielnymi z jej miejsca zamieszzdrowia ubezpieczonego decyduje uprawniony lekarz Cen- kania do miejsca zamieszkania ubezpieczonego i jej potrum Alarmowego PZU. wrotu (bilety kolejowe pierwszej klasy lub autobusowe). 2) Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna. Usługa realizowana jest do wysokości 500 zł na każdy wypa- Jeżeli w następstwie wypadku ubezpieczeniowego zalecone dek ubezpieczeniowy. zostały przez lekarza prowadzącego zabiegi rehabilitacyjne lub Centrum Alarmowe PZU świadczy powyższe usługi po uzyskapielęgnacyjne, PZU SA zapewnia: niu przez lekarza Centrum Alarmowego PZU informacji a) organizację procesu rehabilitacji tj. zorganizowanie oraz ze szpitala co do przewidywanego czasu hospitalizacji ubezpokrycie kosztu wizyt fizjoterapeuty w miejscu pobytu ubez- pieczonego oraz po skontaktowaniu się przez Centrum Alarpieczonego albo zorganizowanie i pokrycie kosztu tran- mowe PZU z osobą wyznaczoną przez ubezpieczonego do sportu ubezpieczonego do poradni rehabilitacyjnej. Koszt opieki i wyrażeniu przez nią zgody na sprawowanie opieki nad ten pokrywany jest do łącznej kwoty 500 zł na każdy wypa- powyższymi osobami. dek ubezpieczeniowy, W przypadku, gdyby Centrum Alarmowemu PZU nie udało się b) dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medy- skontaktować z osobą wyznaczoną przez ubezpieczonego do cznego jeżeli ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem le- opieki w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia Centrum karza prowadzącego, powinien używać sprzętu rehabili- Alarmowego PZU o konieczności organizacji tej usługi pod wskatacyjnego lub medycznego w domu, Centrum Alarmowe zanym przez ubezpieczonego adresem lub osoba ta nie zgadza PZU zapewnia podanie informacji dotyczących placówek się na sprawowanie tej opieki i w związku z tym nie ma możliwości handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabili- wykonania świadczeń wymienionych pod literą a) lub b), PZU SA: tacyjny. Centrum Alarmowe PZU organizuje i pokrywa ko- c) zorganizuje i pokryje koszty opieki nad dziećmi lub szty transportu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub me- osobami niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania dycznego takiego jak np. stabilizatory, kule, kołnierze, wózki ubezpieczonego maksymalnie przez okres 3 dni. Jeżeli po do miejsca pobytu ubezpieczonego. Usługa realizowana upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłujest do wysokości 300 zł na każdy wypadek ubezpiecze- żenia opieki, Centrum Alarmowe PZU dołoży starań w celu niowy. PZU SA nie pokrywa kosztów wypożyczenia lub zorganizowania opieki przez dalszą rodzinę lub opiekę zakupu sprzętu, społeczną. Koszty te pokrywane są do wysokości 500 zł na c) dostarczenie do miejsca pobytu leków przepisanych każdy wypadek ubezpieczeniowy. przez lekarza zorganizowanie i pokrycie kosztów dosta- Powyższe świadczenia są realizowane na wniosek ubezpiewy do miejsca pobytu ubezpieczonego leków zaordynowa- czonego i za jego pisemną zgodą oraz w sytuacji, gdy w miejnych przez lekarza i niezbędnych w danym momencie dla scu zamieszkania ubezpieczonego nie ma żadnej osoby, która ubezpieczonego z medycznego punktu widzenia w sytuacji, mogłaby taką opiekę zapewnić. gdy ubezpieczony w następstwie wypadku ubezpieczenio- 6) Opieka nad psami i kotami. wego, zgodnie z zaleceniem lekarza wymaga leżenia. Po uzyskaniu przez lekarza Centrum Alarmowego PZU po- Koszty dostarczenia leków pokrywane są do wysokości twierdzenia ze szpitala co do przewidywanej, trwającej mini- 300 zł na każdy wypadek ubezpieczeniowy, przy czym o za- mum 2 dni hospitalizacji ubezpieczonego powstałej w następ- 5

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/110/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia klientów korporacyjnych użytkowników kart obciążeniowych wydawanych przez ING Bank Śląski S.A. PZU PAKIET PODRÓŻNY ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr UZ/569/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku ROZDZIAŁ I 3. Sumy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer

Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer Ogólne warunki ubezpieczenia Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach.

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży. w szkołach i innych zakładach. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA KLIENTÓW PKO BP SA ustalone uchwałą nr UZ/180/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU WOJAŻER ustalone uchwałą nr UZ/148/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne............

Bardziej szczegółowo

6) ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu w podróży epilepsję, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, nowotwory;

6) ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu w podróży epilepsję, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, nowotwory; Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych: Złota, Platynowa i Infinite, wydawanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani-

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani- Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Załącznik Nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce Nr U010/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE II (19030) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce, nr U/004/2014 z dnia 03-03-2014 r. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2014 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń... 2 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o.

Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. Warunki ubezpieczenia podróżnego dla GRECOS HOLIDAY Sp. z o.o. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA. 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa SA Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012)

Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Warunki Ubezpieczenia w Trakcie Podróży Nr 10.11.007 (1012) Paragrafy 1-26 dotyczą wszystkich ubezpieczeń w podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Przedmiot oraz zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank

Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Warunki ubezpieczenia podróżnego Użytkowników kart kredytowych SK bank Rozdział I. Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony

Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Klauzula nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży Ubezpieczenie assistance Pakiet Rozszerzony Załącznik Nr 1 do OWU Wojażer PZU Pomoc w Podróży ustalonych uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Go Safe TU Europa S.A. Spis treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Travel World TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo