Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji"

Transkrypt

1 Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji

2 Idzie NOWE 01 lipca 2014 roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą (Dz. U. 2014, poz. 616)

3 Definicja wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji - art. 3 ust. 1 Za wypadek uwaŝa się - nagłe zdarzenie, - wywołane przyczyną zewnętrzną, - powodujące uraz lub śmierć, - które nastąpiło podczas: wykonywania lub w związku z wykonywaniem obowiązków słuŝbowych albo poleceń przełoŝonych, wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie słuŝby, nawet bez polecenia przełoŝonych, uczestniczenia lub w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy, wykonywania lub w związku z wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działający w słuŝbie związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne, ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi z groŝącego niebezpieczeństwa lub ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem, udzielania lub w związku udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności urzędowych.

4 Charakterystyczne cechy wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą wyodrębnia się cztery obligatoryjne warunki niezbędne do uznania zaistniałego zdarzenia za wypadek w związku z pełnieniem słuŝby w Policji nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna zdarzenia, uraz lub śmierć, związek zdarzenia z wykonywaniem obowiązków słuŝbowych. Określone zdarzenie moŝe być zakwalifikowane jako wypadek w związku ze słuŝbą jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podanej definicji.

5 Nagłość zdarzenia pierwszy warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą - zostało ukształtowane przez orzecznictwo sądowe, cechę nagłości ma zdarzenie, którego czas trwania nie przekracza jednej dniówki roboczej, nagłość określa czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm człowieka, skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero po pewnym czasie.

6 Przyczyna zewnętrzna drugi warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą - występuje wówczas, gdy do urazu dochodzi w wyniku oddziaływania na człowieka czynnika występującego poza nim, kaŝdy czynnik zewnętrzny, zdolny wywołać szkodliwe skutki narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, czyn innego osobnika, praca i czynności samego poszkodowanego, nie ma cech wypadku uraz, który jest następstwem zakłóceń wywołanych przez czynnik tkwiący wyłącznie w organizmie poszkodowanego, tj. przyczynę wewnętrzną np. uraz wskutek upadku spowodowanego atakiem epilepsji,

7 NOWE definicje Co rozumiemy przez uraz? powstanie urazu jest trzecim warunkiem uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą art Przez uraz naleŝy rozumieć: uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wskutek działania czynnika zewnętrznego.

8 Związek ze słuŝbą istnieje w następujących okolicznościach czwarty warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą wykonywanie lub w związku z wykonywaniem obowiązków słuŝbowych albo poleceń przełoŝonych, wykonywanie lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie słuŝby, nawet bez polecenia przełoŝonych, uczestniczenie lub w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy,

9 Związek ze słuŝbą istnieje w następujących okolicznościach wykonywania lub w związku z wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działający w słuŝbie związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne, ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi z groŝącego niebezpieczeństwa lub ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem, udzielania lub w związku udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności urzędowych.

10 NOWE definicje Co uznajemy za uszczerbek na zdrowiu? art Za uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku albo choroby uznaje się: stały uszczerbek na zdrowiu, przez który naleŝy rozumieć takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, albo długotrwały uszczerbek na zdrowiu, przez który naleŝy rozumieć takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, jednak rokuje poprawę.

11 NOWE definicje Jak ustala się stopień uszczerbku? art Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się w procentach, przy czym suma procentów uszczerbków ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń nie moŝe przekroczyć 100%.

12 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, jeŝeli pozwala na to stan jego zdrowia i okoliczności, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełoŝonego. Bezpośredni przełoŝony funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej.

13 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Zgłoszenie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji powinno mieć formę RAPORTU skierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu i powinno zawierać: I. Dane o poszkodowanym stopień słuŝbowy, imię i nazwisko poszkodowanego, stanowisko słuŝbowe, nr identyfikacyjny, II. Opis zdarzenia z jego umiejscowieniem i czasem data i godzina wypadku miejsce wypadku np. informuję, Ŝe w dniu r. o godz. 18:20 podczas przeprowadzania interwencji domowej w Sieradzu uległem/am wypadkowi, który nastąpił w następujących okolicznościach

14 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Zgłoszenie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji powinno mieć formę RAPORTU skierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu i powinno zawierać: III. Skutki wypadku rodzaj i umiejscowienie urazu, czas niezdolności do słuŝby, IV. Świadkowie wypadku V. Dowody karta informacyjna porad ambulatoryjnych SP ZOZ w Sieradzu - kserokopia, protokół badania stanu trzeźwości, ksiąŝka przebiegu słuŝby KPP w Sieradzu - wydruk SWD,

15 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Zgłoszenie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji powinno mieć formę RAPORTU skierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu i powinno zawierać: V. Dowody grafik słuŝby lub lista obecności bądź inne dokumenty potwierdzające fakt pełnienia słuŝby np. plan zabezpieczenia meczu, program zajęć z wf, dziennik szkolenia - kserokopia, notatnik słuŝbowy z adnotacją o wypadku (jeśli jest prowadzony) kserokopia.

16 Badanie stanu trzeźwości Etapy postępowania powypadkowego Funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, kierownik jednostki organizacyjnej lub inny przełoŝony niezwłocznie kieruje na badanie niezbędne do ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, jeŝeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spoŝyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu przyczyniło się do zaistnienia wypadku

17 Badanie stanu trzeźwości DECYZJA NR 44/2013 z dn Zobowiązani i upowaŝnieni do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości funkcjonariusza: Z-cy Komendanta Powiatowego Policji KPP w Sieradzu, osoby pełniące dyŝur z ramienia kierownictwa KPP w Sieradzu, kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych, instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i techniki interwencji policyjnych, komendanci, z-cy komendantów, kierownicy ogniw prewencji podległych komisariatów Policji.

18 Badanie stanu trzeźwości DECYZJA NR 44/2013 z dn z przebiegu badania sporządza się protokół, w protokole naleŝy opisać objawy wskazujące na pozostawanie funkcjonariusza po spoŝyciu alkoholu oraz okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania, w przypadku odmowy poddania się badaniu przez funkcjonariusza osoba upowaŝniona jest zobowiązana sporządzić notatkę słuŝbową, w której naleŝy stwierdzić fakt odmowy poddania się badaniu oraz szczegółowo opisać przebieg i okoliczności całego zdarzenia.

19 Wszczęcie postępowania Etapy postępowania powypadkowego Kierownik jednostki organizacyjnej po powzięciu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie: wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwane postępowaniem wyjaśniającym, powołuje komisje powypadkową, zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny słuŝby i pracy, Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z dniem powołania komisji powypadkowej.

20 Skład komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisje powypadkową, w której skład wchodzą co najmniej: jako przewodniczący - przedstawiciel słuŝby BHP w jednostce organizacyjnej, jako członek - przedstawiciel słuŝby właściwy do oceny okoliczności i przyczyn wypadku lub inna osoba wskazana przez powołującego komisję powypadkową. Członkami komisji powypadkowej nie mogą być osoby będące świadkami wypadku oraz osoby, których bezstronność moŝe budzić wątpliwości.

21 Zadania komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz jego związek ze słuŝbą w postępowaniu wyjaśniającym. W tym celu: dokonuje oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego oraz bada warunki pełnienia słuŝby i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim związek, sporządza szkice lub wykonuje zdjęcia wypadku, jeŝeli okoliczności to uzasadniają, przyjmuje wyjaśnienia od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, jeŝeli stan jego zdrowia na to pozwala, oraz zbiera informacje mogące mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku od świadków wypadku i innych osób,

22 Zadania komisji powypadkowej Kto prowadzi oględziny? członek lub członkowie komisji, juŝ po powołaniu komisji, technik kryminalistyki na polecenie dyŝurnego, który przyjął zawiadomienie o wypadku, funkcjonariusz WRD w przypadku zdarzeń drogowych

23 Zadania komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa: zasięga opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezbędnym do oceny okoliczności i przyczyn wypadku, jeŝeli okoliczności to uzasadniają, występuje o udostępnienie akt postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego oraz innych dokumentów dotyczących wypadku i jego skutków, występuje do poszkodowanego lub członków jego rodziny o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku, zbiera inne dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami.

24 Zawieszenie postępowania powypadkowego Etapy postępowania powypadkowego JeŜeli w sprawie wypadku, któremu uległ funkcjonariusz, jest prowadzone postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, a wynik tego postępowania moŝe mieć wpływ na prawo funkcjonariusza lub uprawnionych członków rodziny do jednorazowego odszkodowania, kierownik jednostki organizacyjnej moŝe zawiesić, na wniosek przewodniczącego komisji powypadkowej, postępowanie wyjaśniające do chwili zakończenia postępowania prowadzonego przez właściwy organ.

25 Zawieszenie postępowania powypadkowego Etapy postępowania powypadkowego O zawieszeniu postępowania wyjaśniającego przewodniczący komisji powypadkowej pisemnie powiadamia funkcjonariusza, który uległ wypadkowi.

26 Praca komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Czynności ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku oraz jego związku ze słuŝbą mogą być wykonane przez co najmniej jednego z członków komisji powypadkowej na podstawie upowaŝnienia przewodniczącego komisji powypadkowej. Komisja powypadkowa, ustalając przyczyny wypadku, uwzględnia udokumentowane okoliczności wypadku oraz inne zebrane dowody mające związek z wypadkiem lub jej skutkami.

27 Praca komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Dane dotyczące urazów doznanych przez poszkodowanego wpisuje się do protokołu na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku.

28 Czas pracy komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie wyjaśniające i sporządzić protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia członków komisji o jej powołaniu. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające nie moŝe być zakończone w terminie 14 dniowym wówczas przyczynę opóźnienia podaje się w protokole powypadkowym.

29 Sporządzanie protokołu powypadkowego Etapy postępowania powypadkowego Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku komisja powypadkowa sporządza protokół powypadkowy i zawiadamia o tym fakcie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny. Protokół powypadkowy sporządza się w co najmniej 3 egzemplarzach. Protokół podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji powypadkowej.

30 Zapoznanie poszkodowanego z protokołem Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa: zapoznaje funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem oraz poucza o prawie zgłaszania uwag i zastrzeŝeń do treści protokołu.

31 Zgłaszanie uwag i zastrzeŝeń Etapy postępowania powypadkowego Poszkodowany/uprawnieni członkowie jego rodziny mogą zgłaszać uwagi i zastrzeŝenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym lub w wyciągu z protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem albo wyciągiem z protokołu albo od dnia doręczenia protokołu lub wyciągu z protokołu. Uwagi i zastrzeŝenia wnosi się w formie pisemnej do kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem przewodniczącego komisji powypadkowej.

32 Zatwierdzanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Po upływie terminu 7 dni komisja powypadkowa niezwłocznie przedstawia komendantowi kierownikowi jednostki organizacyjnej protokół powypadkowy, do którego dołącza uwagi i zastrzeŝenia wniesione przez poszkodowanego/uprawnionych członków jego rodziny oraz zdanie odrębne, jeŝeli zostało złoŝone przez członka komisji powypadkowej.

33 Zatwierdzanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Komendant kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza protokół powypadkowy, zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu dokonania dodatkowych ustaleń, jeśli uzna, Ŝe okoliczności i przyczyny nie zostały dostatecznie wyjaśnione, zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia treści i uzupełnienia tego protokołu przez komisję powypadkową, jeŝeli do jego treści zostały zgłoszone uwagi i zastrzeŝenia przez poszkodowanego.

34 Zatwierdzanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Komendant kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza bądź zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez komisję powypadkową protokołu powypadkowego.

35 Przekazanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Zatwierdzony protokół powypadkowy przekazuje się po jednym egzemplarzu: funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi, a jeŝeli funkcjonariusz ten poniósł śmierć w wypadku uprawnionym członkom rodziny, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, właściwej komisji lekarskiej podległej MSW. Jeden egzemplarz zatwierdzonego protokołu powypadkowego, uwagi i zastrzeŝenia wniesione przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny oraz zdanie odrębne, jeŝeli zostało złoŝone przez członka komisji powypadkowej dołącza się do akt postępowania wyjaśniającego.

36 Wypadek pozostający w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, a wysokość uposaŝenia Na podstawie art. 121b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia jeŝeli przebywa na zwolnieniu lekarskim będącym konsekwencją urazu doznanego podczas wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby. Funkcjonariuszowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim po zaistnieniu wypadku przysługuje 80% uposaŝenia za kaŝdy dzień zwolnienia lekarskiego z uwagi na to, Ŝe kierownik jednostki organizacyjnej nie jest władny w momencie uzyskania informacji o wypadku rozstrzygnąć, czy spełnia on przesłanki niezbędne do uznania zaistniałego zdarzenia za wypadek w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, czy teŝ nie. Prawnej kwalifikacji wypadku, a więc takiego rozstrzygnięcia dokonuje KOMISJA POWYPADKOWA.

37 Wypadek pozostający w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, a wysokość uposaŝenia Dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wypadek miał miejsce w związku ze słuŝbą będą: protokół powypadkowy dokumentujący związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem za okres od dnia wypadku do dnia wskazanego w sporządzonym protokole powypadkowym, zaświadczenie lekarskie i pisemne oświadczenie policjanta dokumentujące okres leczenia urazu w związku ze słuŝbą, od dnia sporządzenia protokołu powypadkowego, do dnia zakończenia leczenia. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do słuŝby z powodu choroby policjant jest zobowiązany dostarczyć do jednostki przełoŝonemu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

38 Wypadek pozostający w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, a wysokość uposaŝenia Do 20-tego dnia kaŝdego miesiąca Zespół ds. Kadr i Szkolenia KPP w Sieradzu sporządza i przekazuje do Wydziału Finansów KWP w Łodzi wykaz funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wszystkie dokumenty, z których wynika, Ŝe funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia zgodnie z art. 121b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie). JeŜeli przełoŝony właściwy w sprawach osobowych na dzień sporządzenia wykazu nie dysponuje stosownymi dokumentami (np. protokołem powypadkowym) to funkcjonariusz otrzyma 80% uposaŝenia, a wyrównanie nastąpi dopiero po przekazaniu dokumentów uzasadniających dokonanie przedmiotowego naliczenia.

39 Zmiana w zakresie przechowywania akt Etapy postępowania powypadkowego Kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje akta postępowania wyjaśniającego przez 20 lat od dnia wypadku.

40 Wyłączenie prawa do świadczeń Kiedy świadczenia odszkodowawcze nie przysługują funkcjonariuszowi? 1) w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez właściwy organ umyślne lub raŝąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszające obowiązujące przepisu lub rozkazy, w przypadku gdy jego przełoŝeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był przeszkolony w zakresie tych przepisów;

41 Wyłączenie prawa do świadczeń Umyślność i raŝące niedbalstwo umyślność zachodzi wtedy, funkcjonariusz zachowując się w określonej sytuacji przewiduje skutki, jakie z tego wynikną, i chce je wywołać, raŝące niedbalstwo charakteryzuje się takim zachowaniem poszkodowanego, które w sposób jaskrawy odbiega od norm bezpiecznego postępowania i świadczy o całkowitym zlekcewaŝeniu przepisów o ochronie zdrowia.

42 Wyłączenie prawa do świadczeń Umyślność i raŝące niedbalstwo W razie ustalenia, Ŝe wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub raŝąco niedbałe działanie albo zaniechanie poszkodowanego, naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, naleŝy to szczegółowo uzasadnić oraz wskazać: przepis lub rozkaz, który został przez poszkodowanego naruszony, czy i w jaki sposób przełoŝeni poszkodowanego zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i czy sprawowali właściwy nadzór nad ich przestrzeganiem, a takŝe czy poszkodowany był przeszkolony w zakresie znajomości tych przepisów, czy poszkodowany posiadał umiejętności niezbędne do wykonywania czynności związanych z wypadkiem.

43 Wyłączenie prawa do świadczeń Kiedy świadczenia odszkodowawcze nie przysługują funkcjonariuszowi? 2) w razie wypadku, do którego przyczyniło się zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spoŝyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu; 3) jeŝeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć zostały spowodowane przez niego z winy umyślnej.

44 Wyłączenie prawa do świadczeń Kiedy świadczenia odszkodowawcze nie przysługują funkcjonariuszowi? W przypadku podejrzenia, Ŝe do wypadku przyczyniło się zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spoŝyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, funkcjonariusz jest obowiązany poddać się odpowiednim badaniom w celu wyeliminowania takiego podejrzenia. W przypadku odmowy poddania się badaniu - ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJĄ

45 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby Zgodnie z nowymi uregulowaniami funkcjonariuszowi nie przysługują świadczenia odszkodowawcze z tytułu urazu doznanego podczas wypadku w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby. 01 lipca 2014 roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą (Dz. U. 2014, poz. 616), która w swej treści nie obejmuje juŝ wypadków, do których doszło w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby.

46 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby, a wysokość uposaŝenia Na podstawie art. 121 b ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia jeŝeli przebywa na zwolnieniu lekarskim będącym konsekwencją urazu doznanego podczas wypadku w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby.

47 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby Funkcjonariusz, który przebywa na zwolnieniu lekarskim będącym konsekwencją urazu doznanego podczas wypadku w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby powinien: zwrócić się do uprawnionego przełoŝonego z wnioskiem o uznanie prawa do pobierania 100% uposaŝenia za okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem w drodze do słuŝby lub w drodze powrotnej, złoŝyć i dostarczyć dokumenty, które udowodnią spełnianie przesłanek do pobierania 100% uposaŝenia, W interesie funkcjonariusza leŝy złoŝenie takich załączników do wniosku, które pozwolą uznać związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem, a w konsekwencji prawo do uposaŝenia w pełnej wysokości.

48 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby RAPORT skierowany do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu z wnioskiem o uznanie prawa do pobierania 100% uposaŝenia za okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem w drodze do słuŝby lub w drodze powrotnej powinien zawierać: stopień słuŝbowy, imię i nazwisko poszkodowanego, stanowisko słuŝbowe, nr identyfikacyjny, informacje o wypadku, np. informuję, Ŝe w dniu r. uległem/am wypadkowi w drodze do słuŝby, który nastąpił w następujących okolicznościach (opisać szczegółowo przebieg zdarzenia z jego umiejscowieniem i czasem),

49 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby RAPORT skierowany do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu z wnioskiem o uznanie prawa do pobierania 100% uposaŝenia za okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem w drodze do słuŝby lub w drodze powrotnej powinien zawierać: skutki wypadku, np. w związku z w/w wypadkiem doznałem/am skręcenia i naderwania stawu skokowego prawej stopy, potwierdzeniem zaistniałych uszkodzeń ciała jest karta informacyjna porad ambulatoryjnych czas niezdolności do słuŝby, np. wypadek spowodował niezdolność do słuŝby od r. do r., informację dotyczącą świadków wypadku, np. świadkiem wypadku jest post. Jan Kowalski, policjant OPI załączniki np. kserokopię grafiku słuŝby, kserokopię ksiąŝki przebiegu słuŝby KP, wydruk SWD itp.

50 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby, a wysokość uposaŝenia Do 20-tego dnia kaŝdego miesiąca Zespół ds. Kadr i Szkolenia KPP w Sieradzu sporządza i przekazuje do Wydziału Finansów KWP w Łodzi wykaz funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wszystkie dokumenty, z których wynika, Ŝe funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia zgodnie z art. 121b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie). JeŜeli przełoŝony właściwy w sprawach osobowych na dzień sporządzenia wykazu nie dysponuje stosownymi dokumentami (np. notatka słuŝbowa słuŝby bhp pozytywnie zaopiniowana przez komendanta) to funkcjonariusz otrzyma 80% uposaŝenia, a wyrównanie nastąpi dopiero po przekazaniu dokumentów uzasadniających dokonanie przedmiotowego naliczenia.

51 Bibliografia Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą (Dz. U. 2014, poz. 616), Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji ( ) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 502), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014, poz. 863), Pismo nr T-WK-0151/33/14 z dnia 13 maja 2014r., Pismo nr T-IV-MN/0151/25/14 z dnia 30 maja 2014r., Pismo nr F-0151/56/2014/KB z dnia 4 czerwca 2014r., Pismo nr Ks-151/51/2014/TŚ z dnia 30 czerwca 2014r., Pismo nr T-IV-EL-0151/30/14 z dnia 22 lipca 2014r.

52 Opracował: starszy inspektor ds. bhp oraz ppoŝ. KPP w Sieradzu Aneta Owczarek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14417 Poz. 1453 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 863 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. Dz.U.11.243.1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia r.

U S T AWA. z dnia r. U S T AWA Projekt z dnia 14 stycznia 2013 r. z dnia..2013 r. o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1618 obwieszczenie Ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 lutego 2014 r. Druk nr 567 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r.

Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Traci moc z dn. 1.07.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 616). USTAWA z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 909 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

wzory dokumentów sporządzanych w toku postępowania w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków;

wzory dokumentów sporządzanych w toku postępowania w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków; Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/305,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admini stracji-z-dnia-2004-r-w-spraw.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 10:42

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r.

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI Marzena Walczewska inspektor ds. bhp Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP Z dniem 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1)

USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 1) Opracowano na podstawie Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 ISO 14001:2005 ISO 18001:2004 PA-4/OZ ISO 9001:008 ISO 14001:005 ISO 18001:004 Nr wersji - PROCEDURA POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ PRZEZ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ W Nr egz. 1 1 z 5 DATA PODPIS

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Projekt ustawy o świadczeniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/275,projekt-ustawy-o-swiadczeniach-przyslugujacych-w-razi e-wypadkow-i-chorob-pozosta.html Wygenerowano: Wtorek, 2 lutego 2016, 18:23 Projekt

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI ORZECZNICTWO LEKARSKIE w RESORCIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI Orzecznictwo lekarskie w resorcie spraw wewnętrznych istnieje od zakończenia działań wojennych. Konieczność powołania odrębnego od powszechnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-117-12 Druk nr 1499 Warszawa, 18 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 lipca 2010 r. Dz.U.10.145.978 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby w Służbie Więziennej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.2011 r. PROJEKT 19-04-2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 23 marca 2015 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 6 ZARZĄDZENIE NR 8 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie sposobu i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.09.106.884 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie kontroli prowadzonej przez wojewodę (Dz. U. z dnia 3 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej

Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej Decyzja Nr 213 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 października 2015 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek funkcjonariusza Straży Granicznej w drodze do miejsca pełnienia służby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU

6. USTALENIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, współpracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 15 września 2003 r. Dz.U.2003.175.1707 2012.02.03 zm. Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie postępowania w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

Procedura postępowania w razie wypadku. w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2010/11 Procedura postępowania w razie wypadku w Publicznym Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach 1 Wypadek ucznia to nagłe zdarzenie wywołane czynnikiem zewnętrznym,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 września 2004 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 16 września 2004 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2004 r.) Dz.U.04.227.2298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z dnia 19 października 2004

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE Podstawa prawna : Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR prof. dr hab. Adam Zając

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. REKTOR prof. dr hab. Adam Zając Zarządzenie nr 21/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI

PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI PROCEDURA W SPRAWIE WYPADKÓW PRZY PRACY ORAZ WYPADKÓW UCZNIÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W BRODNICY SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU PRACOWNIKA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. 1. Zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348. Rozporządzenie. z dnia 24 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2348 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania rekompensaty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz zmiany: Dz.U Dz.U Dz.U

Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz zmiany: Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U. z 2003r. Nr 175, poz. 1707 zmiany: 2005-01-25 Dz.U.2005.4.20 1 2010-10-05 Dz.U.2010.171.1156 1 2012-02-03 Dz.U.2012.72 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 września 2003 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Zespół Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Wiolinowa 6 02-785 Warszawa Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 października 1997 r. Dz.Urz.MS.97.5.51 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 października 1997 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby przez funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE Podstawa prawna Definicja Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury.

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Miejskie Przedszkole nr 39 Słoneczko w Zielonej Górze Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Zapewnienie profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 IM. JANA BRZECHWY W SOCHACZEWIE I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan

Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan I. Cel ustanowienia regulaminu Regulamin zgrupowań, szkoleń i konsultacji kadry narodowej dyscyplinie Karate Fudokan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE. z dnia 7 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 5/14 KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMKOWIE z dnia 7 kwietnia 2014 r. Kierownika Urzędu Miejskiego w Przemkowie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS

Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS Nieuznanie wypadku przy pracy przez ZUS 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM. z dnia roku. w sprawie powołania zespołu ds. wypadków

DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM. z dnia roku. w sprawie powołania zespołu ds. wypadków ZARZĄDZENIE NR 9/2014r DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUBELSKIM z dnia 24.03.2014 roku w sprawie powołania zespołu ds. wypadków Na podstawie: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.2010 r. Projekt z dnia 10 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w przypadkach wypadków i chorób pozostających w związku z pełnieniem służby

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r. Dz.U.09.105.870 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009 r.) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 79 UL. KAJAKOWA 10 W WARSZAWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PRZEDSZKOLE NR 79 UL. KAJAKOWA 10 W WARSZAWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Przedszkola nr 79 w Warszawie z dnia PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. Nr 227, poz. 2298) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z dnia 19 października

Bardziej szczegółowo

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy ... REGON 1) dokonał w dniach od... do... ustaleń dotyczących okoliczności i przyczyn pieczątka pracodawcy Protokół Nr / r. ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 1. Poszkodowany pracownik jest zatrudniony:... nazwa lub imię i nazwisko pracodawcy... adres siedziby pracodawcy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM.BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Postępowanie w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej DzU20141083 z dnia 20140814 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 28 października 2015 r

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY Działania zespołu powypadkowego WROCŁAW 2011

Bardziej szczegółowo

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA

WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA WYPADEK PRZY PRACY I CHOROBA ZAWODOWA Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SŁOMNIKACH. Rozdział I Formalne kryteria doboru kandydatów

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SŁOMNIKACH. Rozdział I Formalne kryteria doboru kandydatów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2009 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 9 lipca 2009r. REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKO GMINNEGO CENTRUM KULTURY W SŁOMNIKACH Rozdział I Formalne kryteria

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 70 UL. BAJKOWA 17/21, 04-855 WARSZAWA I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VII/2015/2016 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002

Bardziej szczegółowo

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach

Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach Procedury Bezpieczeństwa Dzieci Przedszkola Nr 1 w Świerklanach Opracowanie : Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 1 w Świerklanach 1 Podstawa prawna: 1. Statut Przedszkola Nr 1 w Świerklanach 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW

PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW załącznik nr 5/2.1 do Statutu Zespołu Szkół Nr 33 w Warszawie PROCEDURA ZGŁASZANIA I USTALANIA OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia...

Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia... Załącznik Nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, realizowanych w ramach ustawy - Prawo zamówień publicznych. Zarządzenie Nr.../... Prezydenta Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZDARZEŃ MOGĄCYCH ZAGRAŻAĆ ŻYCIU LUB ZDROWIU UCZNIÓW ZSZiO W KAMIENNEJ GÓRZE. ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego 58-400 KAMIENNA GÓRA ul. Traugutta 2 tel. (075)64-50-200 www.zszio-kg.edu.pl PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE

Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Do projektu w wersji z dnia 14 stycznia 2013 r. UZASADNIENIE Podstawowym celem proponowanych zmian jest wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących świadczeń odszkodowawczych przysługujących funkcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A

nr: PJ-24 WYPADKI, ZDARZENIA POTENCJALNIE WYPADKOWE, CHOROBY ZAWODOWE P R O C E D U R A 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest pozyskanie informacji o zdarzeniach wypadkowych i chorobach zawodowych oraz zapewnienie realizacji wymogów prawa w odniesieniu do wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY

Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 2003 Nr 83 poz. 760 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 737 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Warszawa, 12 marca 2014 r. Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 567) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona

Bardziej szczegółowo

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia

Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia Wykłady z przedmiotu Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia INFORMACJE OGÓLNE SEMESTR I Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Górnictwa Podziemnego Pracownia Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii w Górnictwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2016 r. Projekt z dnia 04.04.2016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2016 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby w Policji

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 7 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 47 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie orzekania przez komisje lekarskie podległe

Bardziej szczegółowo

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Za śmiertelny wypadek przy pracy uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w kresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie z dnia 30 października 2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo