Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji"

Transkrypt

1 Nowe procedury prowadzenia postępowań powypadkowych z udziałem funkcjonariuszy Policji

2 Idzie NOWE 01 lipca 2014 roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą (Dz. U. 2014, poz. 616)

3 Definicja wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji - art. 3 ust. 1 Za wypadek uwaŝa się - nagłe zdarzenie, - wywołane przyczyną zewnętrzną, - powodujące uraz lub śmierć, - które nastąpiło podczas: wykonywania lub w związku z wykonywaniem obowiązków słuŝbowych albo poleceń przełoŝonych, wykonywania lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie słuŝby, nawet bez polecenia przełoŝonych, uczestniczenia lub w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy, wykonywania lub w związku z wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działający w słuŝbie związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne, ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi z groŝącego niebezpieczeństwa lub ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem, udzielania lub w związku udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności urzędowych.

4 Charakterystyczne cechy wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą wyodrębnia się cztery obligatoryjne warunki niezbędne do uznania zaistniałego zdarzenia za wypadek w związku z pełnieniem słuŝby w Policji nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna zdarzenia, uraz lub śmierć, związek zdarzenia z wykonywaniem obowiązków słuŝbowych. Określone zdarzenie moŝe być zakwalifikowane jako wypadek w związku ze słuŝbą jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podanej definicji.

5 Nagłość zdarzenia pierwszy warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą - zostało ukształtowane przez orzecznictwo sądowe, cechę nagłości ma zdarzenie, którego czas trwania nie przekracza jednej dniówki roboczej, nagłość określa czas oddziaływania czynnika niebezpiecznego na organizm człowieka, skutki tego oddziaływania mogą ujawnić się natychmiast lub dopiero po pewnym czasie.

6 Przyczyna zewnętrzna drugi warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą - występuje wówczas, gdy do urazu dochodzi w wyniku oddziaływania na człowieka czynnika występującego poza nim, kaŝdy czynnik zewnętrzny, zdolny wywołać szkodliwe skutki narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, czyn innego osobnika, praca i czynności samego poszkodowanego, nie ma cech wypadku uraz, który jest następstwem zakłóceń wywołanych przez czynnik tkwiący wyłącznie w organizmie poszkodowanego, tj. przyczynę wewnętrzną np. uraz wskutek upadku spowodowanego atakiem epilepsji,

7 NOWE definicje Co rozumiemy przez uraz? powstanie urazu jest trzecim warunkiem uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą art Przez uraz naleŝy rozumieć: uszkodzenie tkanek ciała lub narządów wskutek działania czynnika zewnętrznego.

8 Związek ze słuŝbą istnieje w następujących okolicznościach czwarty warunek uznania określonego zdarzenia za wypadek w związku ze słuŝbą wykonywanie lub w związku z wykonywaniem obowiązków słuŝbowych albo poleceń przełoŝonych, wykonywanie lub w związku z wykonywaniem czynności w interesie słuŝby, nawet bez polecenia przełoŝonych, uczestniczenie lub w związku z uczestniczeniem w obowiązkowych zajęciach związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i sprawności fizycznej funkcjonariuszy,

9 Związek ze słuŝbą istnieje w następujących okolicznościach wykonywania lub w związku z wykonywaniem funkcji lub zadań zleconych przez działający w słuŝbie związek zawodowy funkcjonariuszy albo organizacje zawodowe lub społeczne, ratowania lub w związku z ratowaniem ludzi z groŝącego niebezpieczeństwa lub ratowaniem mienia Skarbu Państwa przed zniszczeniem lub zagarnięciem, udzielania lub w związku udzielaniem przedstawicielowi organu państwowego pomocy przy wykonywaniu przez niego czynności urzędowych.

10 NOWE definicje Co uznajemy za uszczerbek na zdrowiu? art Za uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek wypadku albo choroby uznaje się: stały uszczerbek na zdrowiu, przez który naleŝy rozumieć takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, albo długotrwały uszczerbek na zdrowiu, przez który naleŝy rozumieć takie naruszenie fizycznej lub psychicznej sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, jednak rokuje poprawę.

11 NOWE definicje Jak ustala się stopień uszczerbku? art Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się w procentach, przy czym suma procentów uszczerbków ustalonych dla poszczególnych uszkodzeń nie moŝe przekroczyć 100%.

12 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Funkcjonariusz, który uległ wypadkowi, jeŝeli pozwala na to stan jego zdrowia i okoliczności, niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełoŝonego. Bezpośredni przełoŝony funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki organizacyjnej.

13 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Zgłoszenie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji powinno mieć formę RAPORTU skierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu i powinno zawierać: I. Dane o poszkodowanym stopień słuŝbowy, imię i nazwisko poszkodowanego, stanowisko słuŝbowe, nr identyfikacyjny, II. Opis zdarzenia z jego umiejscowieniem i czasem data i godzina wypadku miejsce wypadku np. informuję, Ŝe w dniu r. o godz. 18:20 podczas przeprowadzania interwencji domowej w Sieradzu uległem/am wypadkowi, który nastąpił w następujących okolicznościach

14 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Zgłoszenie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji powinno mieć formę RAPORTU skierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu i powinno zawierać: III. Skutki wypadku rodzaj i umiejscowienie urazu, czas niezdolności do słuŝby, IV. Świadkowie wypadku V. Dowody karta informacyjna porad ambulatoryjnych SP ZOZ w Sieradzu - kserokopia, protokół badania stanu trzeźwości, ksiąŝka przebiegu słuŝby KPP w Sieradzu - wydruk SWD,

15 Zawiadomienie o wypadku Etapy postępowania powypadkowego Zgłoszenie wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby w Policji powinno mieć formę RAPORTU skierowanego do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu i powinno zawierać: V. Dowody grafik słuŝby lub lista obecności bądź inne dokumenty potwierdzające fakt pełnienia słuŝby np. plan zabezpieczenia meczu, program zajęć z wf, dziennik szkolenia - kserokopia, notatnik słuŝbowy z adnotacją o wypadku (jeśli jest prowadzony) kserokopia.

16 Badanie stanu trzeźwości Etapy postępowania powypadkowego Funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, kierownik jednostki organizacyjnej lub inny przełoŝony niezwłocznie kieruje na badanie niezbędne do ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, jeŝeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, Ŝe zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spoŝyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu przyczyniło się do zaistnienia wypadku

17 Badanie stanu trzeźwości DECYZJA NR 44/2013 z dn Zobowiązani i upowaŝnieni do przeprowadzenia badania stanu trzeźwości funkcjonariusza: Z-cy Komendanta Powiatowego Policji KPP w Sieradzu, osoby pełniące dyŝur z ramienia kierownictwa KPP w Sieradzu, kierownicy i koordynatorzy komórek organizacyjnych, instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki i techniki interwencji policyjnych, komendanci, z-cy komendantów, kierownicy ogniw prewencji podległych komisariatów Policji.

18 Badanie stanu trzeźwości DECYZJA NR 44/2013 z dn z przebiegu badania sporządza się protokół, w protokole naleŝy opisać objawy wskazujące na pozostawanie funkcjonariusza po spoŝyciu alkoholu oraz okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania, w przypadku odmowy poddania się badaniu przez funkcjonariusza osoba upowaŝniona jest zobowiązana sporządzić notatkę słuŝbową, w której naleŝy stwierdzić fakt odmowy poddania się badaniu oraz szczegółowo opisać przebieg i okoliczności całego zdarzenia.

19 Wszczęcie postępowania Etapy postępowania powypadkowego Kierownik jednostki organizacyjnej po powzięciu wiadomości o wypadku funkcjonariusza niezwłocznie: wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, zwane postępowaniem wyjaśniającym, powołuje komisje powypadkową, zawiadamia pisemnie o wypadku kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw bezpieczeństwa i higieny słuŝby i pracy, Postępowanie wyjaśniające wszczyna się z dniem powołania komisji powypadkowej.

20 Skład komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Kierownik jednostki organizacyjnej powołuje komisje powypadkową, w której skład wchodzą co najmniej: jako przewodniczący - przedstawiciel słuŝby BHP w jednostce organizacyjnej, jako członek - przedstawiciel słuŝby właściwy do oceny okoliczności i przyczyn wypadku lub inna osoba wskazana przez powołującego komisję powypadkową. Członkami komisji powypadkowej nie mogą być osoby będące świadkami wypadku oraz osoby, których bezstronność moŝe budzić wątpliwości.

21 Zadania komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz jego związek ze słuŝbą w postępowaniu wyjaśniającym. W tym celu: dokonuje oględzin miejsca wypadku, maszyn lub urządzeń, oceny ich stanu technicznego oraz bada warunki pełnienia słuŝby i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku lub mają z nim związek, sporządza szkice lub wykonuje zdjęcia wypadku, jeŝeli okoliczności to uzasadniają, przyjmuje wyjaśnienia od funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, jeŝeli stan jego zdrowia na to pozwala, oraz zbiera informacje mogące mieć znaczenie dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku od świadków wypadku i innych osób,

22 Zadania komisji powypadkowej Kto prowadzi oględziny? członek lub członkowie komisji, juŝ po powołaniu komisji, technik kryminalistyki na polecenie dyŝurnego, który przyjął zawiadomienie o wypadku, funkcjonariusz WRD w przypadku zdarzeń drogowych

23 Zadania komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa: zasięga opinii specjalistów lub biegłych w zakresie niezbędnym do oceny okoliczności i przyczyn wypadku, jeŝeli okoliczności to uzasadniają, występuje o udostępnienie akt postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego oraz innych dokumentów dotyczących wypadku i jego skutków, występuje do poszkodowanego lub członków jego rodziny o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku, zbiera inne dowody mające związek z wypadkiem lub jego skutkami.

24 Zawieszenie postępowania powypadkowego Etapy postępowania powypadkowego JeŜeli w sprawie wypadku, któremu uległ funkcjonariusz, jest prowadzone postępowanie karne lub postępowanie dyscyplinarne, a wynik tego postępowania moŝe mieć wpływ na prawo funkcjonariusza lub uprawnionych członków rodziny do jednorazowego odszkodowania, kierownik jednostki organizacyjnej moŝe zawiesić, na wniosek przewodniczącego komisji powypadkowej, postępowanie wyjaśniające do chwili zakończenia postępowania prowadzonego przez właściwy organ.

25 Zawieszenie postępowania powypadkowego Etapy postępowania powypadkowego O zawieszeniu postępowania wyjaśniającego przewodniczący komisji powypadkowej pisemnie powiadamia funkcjonariusza, który uległ wypadkowi.

26 Praca komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Czynności ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku oraz jego związku ze słuŝbą mogą być wykonane przez co najmniej jednego z członków komisji powypadkowej na podstawie upowaŝnienia przewodniczącego komisji powypadkowej. Komisja powypadkowa, ustalając przyczyny wypadku, uwzględnia udokumentowane okoliczności wypadku oraz inne zebrane dowody mające związek z wypadkiem lub jej skutkami.

27 Praca komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Dane dotyczące urazów doznanych przez poszkodowanego wpisuje się do protokołu na podstawie udostępnionej dokumentacji medycznej dotyczącej skutków wypadku.

28 Czas pracy komisji powypadkowej Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa powinna zakończyć postępowanie wyjaśniające i sporządzić protokół powypadkowy w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia członków komisji o jej powołaniu. W przypadku, gdy postępowanie wyjaśniające nie moŝe być zakończone w terminie 14 dniowym wówczas przyczynę opóźnienia podaje się w protokole powypadkowym.

29 Sporządzanie protokołu powypadkowego Etapy postępowania powypadkowego Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku komisja powypadkowa sporządza protokół powypadkowy i zawiadamia o tym fakcie funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny. Protokół powypadkowy sporządza się w co najmniej 3 egzemplarzach. Protokół podpisuje przewodniczący oraz członkowie komisji powypadkowej.

30 Zapoznanie poszkodowanego z protokołem Etapy postępowania powypadkowego Komisja powypadkowa: zapoznaje funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem oraz poucza o prawie zgłaszania uwag i zastrzeŝeń do treści protokołu.

31 Zgłaszanie uwag i zastrzeŝeń Etapy postępowania powypadkowego Poszkodowany/uprawnieni członkowie jego rodziny mogą zgłaszać uwagi i zastrzeŝenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym lub w wyciągu z protokołu w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z protokołem albo wyciągiem z protokołu albo od dnia doręczenia protokołu lub wyciągu z protokołu. Uwagi i zastrzeŝenia wnosi się w formie pisemnej do kierownika jednostki organizacyjnej za pośrednictwem przewodniczącego komisji powypadkowej.

32 Zatwierdzanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Po upływie terminu 7 dni komisja powypadkowa niezwłocznie przedstawia komendantowi kierownikowi jednostki organizacyjnej protokół powypadkowy, do którego dołącza uwagi i zastrzeŝenia wniesione przez poszkodowanego/uprawnionych członków jego rodziny oraz zdanie odrębne, jeŝeli zostało złoŝone przez członka komisji powypadkowej.

33 Zatwierdzanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Komendant kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza protokół powypadkowy, zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu dokonania dodatkowych ustaleń, jeśli uzna, Ŝe okoliczności i przyczyny nie zostały dostatecznie wyjaśnione, zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół powypadkowy w celu wyjaśnienia treści i uzupełnienia tego protokołu przez komisję powypadkową, jeŝeli do jego treści zostały zgłoszone uwagi i zastrzeŝenia przez poszkodowanego.

34 Zatwierdzanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Komendant kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza bądź zwraca komisji powypadkowej niezatwierdzony protokół w terminie 5 dni od dnia przedstawienia przez komisję powypadkową protokołu powypadkowego.

35 Przekazanie protokołu Etapy postępowania powypadkowego Zatwierdzony protokół powypadkowy przekazuje się po jednym egzemplarzu: funkcjonariuszowi, który uległ wypadkowi, a jeŝeli funkcjonariusz ten poniósł śmierć w wypadku uprawnionym członkom rodziny, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, właściwej komisji lekarskiej podległej MSW. Jeden egzemplarz zatwierdzonego protokołu powypadkowego, uwagi i zastrzeŝenia wniesione przez funkcjonariusza, który uległ wypadkowi, albo uprawnionych członków rodziny oraz zdanie odrębne, jeŝeli zostało złoŝone przez członka komisji powypadkowej dołącza się do akt postępowania wyjaśniającego.

36 Wypadek pozostający w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, a wysokość uposaŝenia Na podstawie art. 121b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia jeŝeli przebywa na zwolnieniu lekarskim będącym konsekwencją urazu doznanego podczas wypadku pozostającego w związku z pełnieniem słuŝby. Funkcjonariuszowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim po zaistnieniu wypadku przysługuje 80% uposaŝenia za kaŝdy dzień zwolnienia lekarskiego z uwagi na to, Ŝe kierownik jednostki organizacyjnej nie jest władny w momencie uzyskania informacji o wypadku rozstrzygnąć, czy spełnia on przesłanki niezbędne do uznania zaistniałego zdarzenia za wypadek w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, czy teŝ nie. Prawnej kwalifikacji wypadku, a więc takiego rozstrzygnięcia dokonuje KOMISJA POWYPADKOWA.

37 Wypadek pozostający w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, a wysokość uposaŝenia Dokumentami potwierdzającymi, Ŝe wypadek miał miejsce w związku ze słuŝbą będą: protokół powypadkowy dokumentujący związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem za okres od dnia wypadku do dnia wskazanego w sporządzonym protokole powypadkowym, zaświadczenie lekarskie i pisemne oświadczenie policjanta dokumentujące okres leczenia urazu w związku ze słuŝbą, od dnia sporządzenia protokołu powypadkowego, do dnia zakończenia leczenia. Zaświadczenie lekarskie o niezdolności do słuŝby z powodu choroby policjant jest zobowiązany dostarczyć do jednostki przełoŝonemu w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

38 Wypadek pozostający w związku z pełnieniem słuŝby w Policji, a wysokość uposaŝenia Do 20-tego dnia kaŝdego miesiąca Zespół ds. Kadr i Szkolenia KPP w Sieradzu sporządza i przekazuje do Wydziału Finansów KWP w Łodzi wykaz funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wszystkie dokumenty, z których wynika, Ŝe funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia zgodnie z art. 121b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie). JeŜeli przełoŝony właściwy w sprawach osobowych na dzień sporządzenia wykazu nie dysponuje stosownymi dokumentami (np. protokołem powypadkowym) to funkcjonariusz otrzyma 80% uposaŝenia, a wyrównanie nastąpi dopiero po przekazaniu dokumentów uzasadniających dokonanie przedmiotowego naliczenia.

39 Zmiana w zakresie przechowywania akt Etapy postępowania powypadkowego Kierownik jednostki organizacyjnej przechowuje akta postępowania wyjaśniającego przez 20 lat od dnia wypadku.

40 Wyłączenie prawa do świadczeń Kiedy świadczenia odszkodowawcze nie przysługują funkcjonariuszowi? 1) w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez właściwy organ umyślne lub raŝąco niedbałe działanie albo zaniechanie funkcjonariusza naruszające obowiązujące przepisu lub rozkazy, w przypadku gdy jego przełoŝeni zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a funkcjonariusz posiadał potrzebne umiejętności do wykonywania określonych czynności i był przeszkolony w zakresie tych przepisów;

41 Wyłączenie prawa do świadczeń Umyślność i raŝące niedbalstwo umyślność zachodzi wtedy, funkcjonariusz zachowując się w określonej sytuacji przewiduje skutki, jakie z tego wynikną, i chce je wywołać, raŝące niedbalstwo charakteryzuje się takim zachowaniem poszkodowanego, które w sposób jaskrawy odbiega od norm bezpiecznego postępowania i świadczy o całkowitym zlekcewaŝeniu przepisów o ochronie zdrowia.

42 Wyłączenie prawa do świadczeń Umyślność i raŝące niedbalstwo W razie ustalenia, Ŝe wyłączną przyczyną wypadku było umyślne lub raŝąco niedbałe działanie albo zaniechanie poszkodowanego, naruszające obowiązujące przepisy lub rozkazy, naleŝy to szczegółowo uzasadnić oraz wskazać: przepis lub rozkaz, który został przez poszkodowanego naruszony, czy i w jaki sposób przełoŝeni poszkodowanego zapewnili warunki odpowiadające tym przepisom i czy sprawowali właściwy nadzór nad ich przestrzeganiem, a takŝe czy poszkodowany był przeszkolony w zakresie znajomości tych przepisów, czy poszkodowany posiadał umiejętności niezbędne do wykonywania czynności związanych z wypadkiem.

43 Wyłączenie prawa do świadczeń Kiedy świadczenia odszkodowawcze nie przysługują funkcjonariuszowi? 2) w razie wypadku, do którego przyczyniło się zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spoŝyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu; 3) jeŝeli uszczerbek na zdrowiu lub śmierć zostały spowodowane przez niego z winy umyślnej.

44 Wyłączenie prawa do świadczeń Kiedy świadczenia odszkodowawcze nie przysługują funkcjonariuszowi? W przypadku podejrzenia, Ŝe do wypadku przyczyniło się zachowanie funkcjonariusza spowodowane stanem po spoŝyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych substancji o podobnym działaniu, funkcjonariusz jest obowiązany poddać się odpowiednim badaniom w celu wyeliminowania takiego podejrzenia. W przypadku odmowy poddania się badaniu - ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE NIE PRZYSŁUGUJĄ

45 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby Zgodnie z nowymi uregulowaniami funkcjonariuszowi nie przysługują świadczenia odszkodowawcze z tytułu urazu doznanego podczas wypadku w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby. 01 lipca 2014 roku weszła w Ŝycie Ustawa z dnia 04 kwietnia 2014 roku o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą (Dz. U. 2014, poz. 616), która w swej treści nie obejmuje juŝ wypadków, do których doszło w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby.

46 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby, a wysokość uposaŝenia Na podstawie art. 121 b ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia jeŝeli przebywa na zwolnieniu lekarskim będącym konsekwencją urazu doznanego podczas wypadku w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby.

47 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby Funkcjonariusz, który przebywa na zwolnieniu lekarskim będącym konsekwencją urazu doznanego podczas wypadku w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby powinien: zwrócić się do uprawnionego przełoŝonego z wnioskiem o uznanie prawa do pobierania 100% uposaŝenia za okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem w drodze do słuŝby lub w drodze powrotnej, złoŝyć i dostarczyć dokumenty, które udowodnią spełnianie przesłanek do pobierania 100% uposaŝenia, W interesie funkcjonariusza leŝy złoŝenie takich załączników do wniosku, które pozwolą uznać związek zwolnienia lekarskiego z wypadkiem, a w konsekwencji prawo do uposaŝenia w pełnej wysokości.

48 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby RAPORT skierowany do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu z wnioskiem o uznanie prawa do pobierania 100% uposaŝenia za okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem w drodze do słuŝby lub w drodze powrotnej powinien zawierać: stopień słuŝbowy, imię i nazwisko poszkodowanego, stanowisko słuŝbowe, nr identyfikacyjny, informacje o wypadku, np. informuję, Ŝe w dniu r. uległem/am wypadkowi w drodze do słuŝby, który nastąpił w następujących okolicznościach (opisać szczegółowo przebieg zdarzenia z jego umiejscowieniem i czasem),

49 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby RAPORT skierowany do Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu z wnioskiem o uznanie prawa do pobierania 100% uposaŝenia za okres zwolnienia lekarskiego spowodowanego wypadkiem w drodze do słuŝby lub w drodze powrotnej powinien zawierać: skutki wypadku, np. w związku z w/w wypadkiem doznałem/am skręcenia i naderwania stawu skokowego prawej stopy, potwierdzeniem zaistniałych uszkodzeń ciała jest karta informacyjna porad ambulatoryjnych czas niezdolności do słuŝby, np. wypadek spowodował niezdolność do słuŝby od r. do r., informację dotyczącą świadków wypadku, np. świadkiem wypadku jest post. Jan Kowalski, policjant OPI załączniki np. kserokopię grafiku słuŝby, kserokopię ksiąŝki przebiegu słuŝby KP, wydruk SWD itp.

50 Wypadek w drodze do miejsca pełnienia słuŝby lub w drodze powrotnej ze słuŝby, a wysokość uposaŝenia Do 20-tego dnia kaŝdego miesiąca Zespół ds. Kadr i Szkolenia KPP w Sieradzu sporządza i przekazuje do Wydziału Finansów KWP w Łodzi wykaz funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz wszystkie dokumenty, z których wynika, Ŝe funkcjonariusz zachowuje prawo do 100% uposaŝenia zgodnie z art. 121b ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 stycznia 2014r. o zmianie ustawy o Policji (poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie). JeŜeli przełoŝony właściwy w sprawach osobowych na dzień sporządzenia wykazu nie dysponuje stosownymi dokumentami (np. notatka słuŝbowa słuŝby bhp pozytywnie zaopiniowana przez komendanta) to funkcjonariusz otrzyma 80% uposaŝenia, a wyrównanie nastąpi dopiero po przekazaniu dokumentów uzasadniających dokonanie przedmiotowego naliczenia.

51 Bibliografia Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze słuŝbą (Dz. U. 2014, poz. 616), Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji ( ) oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 502), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014, poz. 863), Pismo nr T-WK-0151/33/14 z dnia 13 maja 2014r., Pismo nr T-IV-MN/0151/25/14 z dnia 30 maja 2014r., Pismo nr F-0151/56/2014/KB z dnia 4 czerwca 2014r., Pismo nr Ks-151/51/2014/TŚ z dnia 30 czerwca 2014r., Pismo nr T-IV-EL-0151/30/14 z dnia 22 lipca 2014r.

52 Opracował: starszy inspektor ds. bhp oraz ppoŝ. KPP w Sieradzu Aneta Owczarek

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 616 Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA. z dnia 4 kwietnia 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 Dz.U. 2014 poz. 616 USTAWA z dnia 4 kwietnia 2014 r. Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb: 1) przyznawania i wypłaty: o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKÓW POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI Marzena Walczewska inspektor ds. bhp Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli CSP Z dniem 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 Warszawa, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 1083 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUśBĄ WOJSKOWĄ LUB WYKONYWANĄ PRACĄ W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH

LUB CHOROBY POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU ZE SŁUśBĄ WOJSKOWĄ LUB WYKONYWANĄ PRACĄ W POLSKICH KONTYNGENTACH WOJSKOWYCH M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J Departament Spraw Socjalnych INFORMACJA O ŚWIADCZENIACH I INNYCH NALEśNOŚCIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH śołnierzom I PRACOWNIKOM W RAZIE WYPADKU LUB CHOROBY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU USTAWY O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAZIE WYPADKÓW LUB CHORÓB POZOSTAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, STRAŻY GRANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk

Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk Wypadek przy pracy oprac. Tom asz A. Winiarczyk podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. nr 199, poz. 1673

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja

Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Rodzaje wypadków i ich klasyfikacja Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03

Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 315[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA

Zakłady Chemiczne Police SA Strona / stron 1 / 15 Spis treści Karta zmian nr 10 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...3 5. Tryb postępowania...4 5.1 Zasady ogólne...4 5.2 Zdarzenia wypadkowe...4 5.2.1 Zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowym aktem prawnym, mówiącym o prawie do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jest Konstytucja RP, która w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 213 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Ubezpieczenie wypadkowe 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS. mgr Piotr Wróblewski. piotr.wroblewski@vp.pl Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego ZUS mgr Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@vp.pl 1 Akty prawne Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (Dz. U z 1998r. nr 21 poz. 94 - j.t.) Ustawa z dnia 30.10.2002r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Wypadki w pracy i choroby zawodowe

Wypadki w pracy i choroby zawodowe Wypadki w pracy i choroby zawodowe Co musi zrobić pracodawca w razie wypadku przy pracy Powiadamianie inspekcji pracy o wypadkach przy pracy jest możliwe przez całą dobę. Numery telefonów, pod którymi

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Załącznik Kolejowe Lotnicze Żegluga śródlądowa Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW

NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW OGÓ LNE WARUNKI UBE ZP IE CZE NIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i

Bardziej szczegółowo