rzutniki reklamowe reklama i architektura 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rzutniki reklamowe reklama i architektura 1"

Transkrypt

1 rzutniki reklamowe œwiat³o - narzêdzie Twojego sukcesu Naciski Twojej konkurencji sprawiają, że aby przebić się ze swoim przeka zem reklamowy mmusisz stosować na jnowsze i najbardziej efek ty wne narzędzia... Z pomocą przychodzi Ci światło, które stało się jednym z najpotężniejszych środ ków jakimi dys ponuje nowoczesny mar ket ing. spektakularna komunikacja Światło jest wysoce efektywnym narzędziem ko munikacyjnym, ponieważ: przyciąga uwagę, definiuje, podkreśla i odróżnia Twój przekaz od innych. Pamiętaj, spektakularna batalia świetlnych reklam już się rozpoczęła... nie możesz być ostatni. przewaga œwietlnych projektorów Używanie statycznych środków takich jak neony jest ko sz towne i technicznie skomplikowane. Zmiana jakiegokolwiek przekazu wiąze się z ponownym przygotowaniem całej inwestycji, natomiast projektory są stosunkowo tanie, uniwersalne i mobil ne. Przekaz można umieścić w miejscach dot ychczas za nied banych przez inne formy reklamy - sufit w skl epie, chodnik przed witryną czy elewacja zabytkowego bu dynku teraz będą pracowały dla Ciebie. Kole jną zaletą jest możliwość zmi any przekazu. Zmieniając przesłonę typu GOBO możesz poin for mować o ofertach specjalnych, pro mocjach, zmianie numerów telefonów czy też przedstawić nowe produkty. Daje to praw ie nieograniczone możliwości wykorzystania raz zainwestowanych pieniędzy. Jedynym ograniczeniem będzie Twoja wyobraźnia. reklama i architektura 1

2 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE V.I.P. 300 / V.I.P. 300 PFC kod: C52001 / C52020 V.I.P. 300 jest modułowym systemem zbudowanym na bazie lampy wyładowczej 300W. Użytkownik ma do dyspozycji dwie, profesjonalne lampy ni e mieck iej firmy OSRAM: HTI300 oraz długożywotną HTI300 DEL. Urządzenie jest zao patr zone w dwie prow ad nice podające 24V napięcie dla modułów efektowych. Wersja PFC ma wbu dow a ny tzw. Power Factor Corection umożliwiający obniżenie zużycia en ergii bez obniżania parametrów świetlnych urządzenia. V.I.P. 300 dia / V.I.P. 300 dia PFC kod: C52003 / C52025 V.I.P. DIA różni się od poprzednich dodatkowym filtrem cieplnym i specjalnym sys te mem chłodzącym - dzięki cze mu jest on przystosowany do wyświetlania zwykłych małoobrazkowych slajdów. Użytkownik ma do dyspozycji dwie, lampy: HTI300 oraz długożywotną HTI 300 DEL. Wersja PFC ma wbudowany moduł umożliwiający obniżenie zużycia en ergii bez obniżania parametrów świetlnych urządzenia. V.I.P. 150 PFC kod: C52007 V.I.P. 150 PFC ma takie same wymi ary co V.I.P. 300 i tak jak ten mod el ma za m on tow ane prow ad nice z zasilaniem 24V, używa jed nak zupełnie in nej lampy wyładowczej HQI-T 150W charakteryzującej się nies po ty kanym czsem pra cy aż 9000 godzin. Urządzenie ma także w stan dardz ie wbu dow a ny sys tem PFC dz ię ki które mu og ran ic zono pobór mocy urządzenia do 200W! 2

3 V.I.P. 250 ALO / V.I.P. 250 ALO ST kod: C52005 / C52006 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Ekonomiczna wersja poprzednich urządzeń. 250 watowa lampa zapewniająca dobrą siłę światła, w połączeniu z ni skim napięciem (24V), zapewnia mały pobór energii ele k try c znej. Doskonała pro pozy c ja dla tych, którzy chcą os zc zędzać bez ko m pro misów ja koś cio wych, co do uzyskiwanych efektów. Wersja ST nie ma wbu dow a nego trans for ma to ra wymaga więc zasilania 24V. Dzięki temu udało się połączyć małe rozmi ary urządzenia z niskimi kosztami ek sploatacji oraz dosk o nałą efektywnością. S.I.P. 300 kod: C52010 Simple Image Projector - mały, tani pro jek tor gobo, bazujący na eko nom ic znej lamp ie 300W M38 220V. Prow ad nice w tym urządzenia nie mają zasilania, w związku z czym możemy do niego stosować wyłącznie staty c zne moduły efek towe. dane techniczne poszczególnych projektorów Model VIP 300 VIP 300 pfc VIP DIA VIP DIA pfc VIP 150 pfc VIP 250 ALO VIP 250 ALO st SIP 300 Kod Zasilanie Lampa Pobór mocy Zasilanie modułów 24V Zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy Wentylator chłodzący slajd Waga bez modułów (kg) Wymiary (mm) Wymiary z prowadnicami (mm) C52001 C52020 C52003 C52025 C52007 C52005 C52006 C V V V V V V 24V 240V HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HQI-T 150 / NDL PRO EHJ 250W/24V EHJ 250W/24V M38 300W/ 240V 800 W 450 W 800 W 450 W 200 W 260 W 260 W 300W TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE 7 7,5 7,3 7,8 5,8 6,8 2,2 2,3 308x170x x170x x170x x170x x170x x170x x170x x170x x205x x205x x205x x205x x205x x205x x205x x205x275 reklama i architektura 3

4 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE dane techniczne poszczególnych lamp Model Lampy HTI 300 HTI 300 DEL HQI-T 150 NDL PRO EHJ V M W 230V Moc (W) Średnia Żywotność 750 h h h 300 h h Temperatura Barwowa K K K K K Strumień Świetlny lm lm lm lm lm Podstawka SFc 10-4 SFc 10-4 G 12 G 6,35 GY 9,5 opis systemu Display Line Display Line to linia projektorów do in for macji wizualnej włoskiej firmy Clay Paky - jed nego z największych na świecie dostawców pro fes jonal nego oświ et la nia dla studiów telewiz yjnych te atrów i es trady. Podzespoły zas tosow ane w tej serii po chodzą z urządzeń pro fes jonal nych stanowiąc niedościgniony ideał dla konkurencji. Sz e r o ka gama pro jek torów pozwa la w stu pro cen tach do brać odpow ied nie urządzenie do danych zas tosowań. Wszyst k ie zestawy składają się z pro jek to ra, obiek ty wu i lic znych modułów efek tow ych, które ua trak cyjniają wyświ et la ny obraz przesuwając go, rozszczepiając, obracając, zmieniając kolo ry itp. tak aby w jak najbardziej efektywny sposób przyciągnąć uwagę po tenc jal nych klientów. Zestawy Dis play Line stanowią sys tem ot warty, który dz ię ki niezależnym modułom może być dowolnie mody fikow a ny umożliwiający dopasowanie rzutnika do ciągle zmieniających się po tr zeb. Projektory V.I.P. wyposażone są w metalowe prowadnice na które podane jest bezpieczne napięcie - 24V. Dz ię ki temu rozwiązaniu wpięcie na nie dowol nego ruchomego modułu efektowego powoduje, że jest on au tomaty c znie zasilany, bez potrzeby podłączania jak ich kol wiek do dat kow ych kabli. To sprytne rozwiązanie pozwoliło maksymalnie uprościć instalacje poszc zegól nych modułów jak również zapewniło zachowanie doskonałej estetyki urządzenia poprzez uniknięcie plątaniny niepo tr zeb nych kabli. Należy pamiętać o właściwej kolejności montażu modułów. Dla ułatwienia trzy pozycje oznaczyliśmy odpowiednimi kolorami - (1) niebieski, (2) zielony, (3) czerwony. Urządzenie S.I.P. nie ma zasilania na prowadnicach w związku z czym możemy do niego dokładać wyłącznie statyczne moduły efektowe. = Niektóre moduły wyposażone są w TIMER umożliwiający ustawienie automatycznej zmiany projekcji w różnych zakre sach poprzez przełączenie odpowiednich mikroprzełączników oraz ustawienie po tenc jomet ru na wyma g anym poziomie. Dzięki temu rozwiązaniu teraz możesz precyzyjnie ustawić czas od 1-15 sekund, sekund, sekund, oraz od 90 sekund do 3 minut. Firma Clay Paky słynie na świecie z niedoścignionej jakości wiązki świetlnej wychodzącej z jej aparatów oświetleniowych, podob nie jest z serią Display Line. Doskonała optyka w połączeniu z pro fes jonal nymi lam pami daje na j lepszy efekt koń cowy. Używając Display Line masz pewność że Twój logotyp, re k la ma czy in for mac ja han d lowa będą zaw sze wyświ et lone z najwyższą pre cyzją... 4

5 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE statyczne MODU Y EFEKTOWE do V.I.P. i S.I.P. Uchwyt na obiektyw kod: /801 IRIS kod: C52111 Beam Shaper kod: C52112 kod: C52113 Uchwyt do GOBO kod: C52114 gobo dichroiczne 51,8 mm lub metalowe 53,3 mm + kolor 47 mm ruchome MODU Y E kod: C52115 Lustro regulowane, bujane kod: C52130 Lustro rotujące kod: C52131 Lustro obrotowe - walec kod: C52132 kod: C52133 Pryzma 4 obrazy kod: C52134 kod: C52135 reklama i architektura 5

6 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Blackout / Efekt Strobo kod: C52150 (timer) C52155 (0-10V) C52145 (Stro bo) Dimmer kod: C52136 Zmieniacz kolorów kod: CC52151 (timer) C52156 (0-10V) Zmieniacz kolorów AUTO kod: C52137 Zmieniacz 8 gobo kod: C52153 (timer) dichroiczne lub metalowe gobo 31,5 mm C52157 (0-10V) Gobo rotator kod: C52138 (auto) dichroiczne 51,8mm lub metalowe gobo 53,3 / 66 mm Rotujący Dysk graficzny kod: C52141 (auto) C52162 (sound to light) Efekt wiatr woda ogień kod: C52139 (15rpm) C52140 (2rpm) MODU Y EFEKTOWE do V.I.P. DIA oraz V.I.P 150* kod: C52116 Uchwyt do slajdu kod: C52116 Slajd rotator kod: C52143 Zmieniacz 3 slajdów kod: C52154 (timer) C52158 (0-10V) Zmieniacz 6 slajdów kod: C

7 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Efekt kolorowe płyny kod: C52142 kod: C52146 Zegar elektroniczny kod: C52163 Zegar analogowy kod: C52147 * Efekty dedykowane dla V.I.P. DIA można używać z projektorem V.I.P. 150 wyłącznie w połączeniu z dodatkowym filtrem cieplnym (C52183). Zegar elektroniczny jest modułem dedykowanym dla projektora V.I.P. 150, natomiast zegar analogowy może być używany z dowolnym modelem projektora. akcesoria do serii Display Line Power Factor Correction (PFC) Obudowa zewnętrzna Uchwyt do montażu światłowodów Prowadnice na maduły kod: C52181 kod: kod: C52179 (130mm) C52180 (210mm) Uchwyty do trasu Wysięgnik teleskopowy Uchwyty sufitowe Uchwyt ścienny kod: C52175 (30-50mm) C52176 (15-35mm) ( ) C52173 (70-105mm) C52171 (duzy) C52174 (maly) kod: C52170 Filtr cieplny Ochrona slajdu Gobo adaptor Statyw kod: C52183 kod: /002 kod: C21035 (31,5mm) C21036 (51,8mm) kod: V17002 (special) reklama i architektura 7

8 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE dostêpne obiektywy OBIEKTYWY JEDNOSOCZEWKOWE 1:2,4 / 100 mm 1:4 / 165 mm 1:4,4 / 200 mm OBIEKTYWY WIELOSOCZEWKOWE 1:2,8 / 45 mm 1:2,8 / 85 mm 1:2,8 / 120 OBIEKTYW ZOOM ZOOM 1:3,5 / mm Należy pamiętać że wszystkie pomiary dokonywane są przy otwartej przesłonie bez jakichkolwiek filtrów. Każdy kolor czy przesłona typu gobo obniża wartości natężenia światła. Wielkość uzyskiwanego obrazu przy użyciu zmieniacza gobo będzie mniejsza w każdym z modeli o około 50%. Wartości jas noś ci dla V.I.P. 300 oraz V.I.P. DIA po dane dla lampy HTI 300. War toś ci mi er zone dla lampy HTI 300 DEL są około 25% niższe. 8

9 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE tabele fotometryczne dla poszczególnych obiektywów reklama i architektura 9

10 rzutniki reklamowe V.I.P power kod: C52030 Jeżeli potrzebujesz wyświetlić kilkunastometrowe napi sy z odległości 50 metrów i większych mamy dla Cie bie coś specjalnego. Profesjonalna lampa wyładowcza HMI 1200 daje temu urządzeniu nies po ty kaną moc a modułowa budowa (moduły są montowane wewnątrz urządzenia) pozwala ua trak cyjnić wyświetlany obraz na wiele sposobów znanych z serii Display Line. Dodatkowe obiektywy pozwalają dopasować wielkość obrazu do odległości z jakiej świecimy... Waga: 24 kg, Zmieniacz Gobo Zmieniacz kolorów Uchwyt Gobo kod: C Gobo Rotator Pryzma 4X Dimmer/Strobo C kod: Iris Manual Iris C HMI 1200 W/GS 1200 W SFc h K lm 10

11 rzutniki reklamowe Color Spot 170 AT kod: Gobo Kolor Ruch Rozsył Focus DMX Waga IP 7 rotacyjnych, index, E 10 dichro PAN 530 TILT auto 12/16 kanałów 10,5 kg 23 Najbardziej zaawansowany technicznie rzutnik reklamowy dostępny na rynku. Forma ruchomej głowy umożliwia wyświetlenie obrazów niemalże w każdym miejscu. Do tego dochodzi możliwość wyświetlania wielu przesłon GOBO, dołączania do nich sekwencji zmiany kolorów oraz możliwość rotacji z pełną indeksacją. Urządzenie można "oprogramować" przy pomocy zewnętrznego sterownika lub wykorzystać możliwości programatora wbudowanego w Color Spot 170AT. W wersji RECESSED podstawa urządzenia ma formę panelu 60x60 cm gotowego do wbudowania w profile sufitu podwieszanego. CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm Image SPOT 250 AT kod: Gobo Ruch Rozsył Focus DMX Waga IP 5 rotacyjnych, index, E PAN 530 TILT auto 12/16 kanałów 19 kg 23 Najwyższej klasy projektor automatyczny wyposażony w mnóstwo zaawansowanych funkcji. Urządzenie standardowo wyposażone jest w zmieniacz 5 gobo wielkości E, montowanych na specjalnych kasetach Slot&Lock ułatwiających ich wymianę. Forma ruchomej głowy zapewnia możliwość projekcji w dowolnym miejscu a zdalnie ustawiana ostrość perfekcyjny obraz. Wbudowany Timer, możliwość zaprogramowania urządzenia bez zewnętrznego sterownika z panelu wbudowanego w Image Spot lub przy pomocy pilota na podczerwień. HSD 250/2 250 W GY 9, h HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm reklama i architektura 11

12 rzutniki reklamowe GoboClip kod: GR0444 Gobo 1 roto opcja manual brak 8,5 kg 55 Urządzenie wyposażone jest w długożywotną lampę wyładowczą oraz obudowę odporną na działanie czyn ni ków atmosferycznych (IP55). Manualnie możemy zmieniać kąt świecenia urządzenia od 19 do 30 stop ni co daje mu niespotykaną na rynku uniwersalność. Źródłem obrazu w urządzeniu mogą być przesłony gobo metalowe lub szklane o standardowym rozmi ar ze D (53,3mm). CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm MojoROTOGO kod: MOG150 Gobo 7 roto opcja 19 2 kanały 6,8 kg 23 Jedno z najtańszych urządzeń na rynku. 7 obrotowych przesłon gobo, można zmieniać za pomocą dowolnego sterownika DMX lub z wykorzystaniem wewnętrznego panela sterowniczego wbudowanego w urządzenie. Urządzenie dostępne jest na lampie halogenowej EHJ 250 lub wyładowczej CDM-SA/T 150W. CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm EHJ W G6, h K lm 12

13 oœwietlacze wewnêtrzne kolor Twojego sukcesu W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę oświetlaczy architektonicznych do zastosowania wewnątrz obiektów. Wszystkie wyposażone są w system zmiany kolorów dzięki czemu każdemu wnętrzu możesz nadać niepowtarzalny charakter... zmien swój nastrój "Malowanie" wnętrza przy pomocy światła staje się powszechne. Z tego typu dzaiałń korzystają nocne kluby, restauracja, sklepy a także coraz częściej osoby prywatne które chcą nadać miejscom w których żyją, miłą i ciepłą atmosferę. Światło staje się w tym względzie najlepszym pomocnikiem... nowe technologie dla Ciebie W naszej ofercie znajdziesz całe spektrum wewnętrznych zmieniaczy kolorów. Od najprostrzych na tradycyjnych lampach halogenowych poprzez lampy wyładowcze w oprawach typu "ruchoma głowa" - umożliwiająch nie tlko zmianę koloru ale także pozycji plamy światła, aż po najnowocześniejsze systemy oparte na dipdach LED... reklama i architektura 13

14 oœwietlacze wewnêtrzne CP SPOT kod: C13011 Elegancki oświetlacz typu SPOT, linią graficzną nawiązujący do serii Display Line. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach - z wbudowanym transformatorem i krótszej, bez transformatora. Oprawa wykorzystuje szeroką gamę żarówek o różnej mocy i różnym kącie świecenia. Dzięki temu możemy łatwo dopasować źródło światła do konkretnych potrzeb. Opcjonalnie CP Spot może być również wyposażony w ramkę z kolorowym filtrem. Typ Lampy Moc Podstawka Żywotność Rozsył Halospot 50 W G h 4 Halospot 50 W G h 8 Halospot 50 W G h 24 Halospot 75 W G h 8 Halospot 75 W G h 24 Halospot 75 W G h 45 Halospot 100 W G h 8 Halospot 100 W G h 24 Halospot 100 W G h 45 POINT kod: C71001 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 2 kanały 1,8 kg 20 Mały, architektoniczny zmieniacz kolorów do zastosowań wewnętrznych, dostępny w trzech wersjach obudowy. Wszystkie urządzenia wyposażone są w transformatory i własne sterowania - plug and play niezależnie od tego czy chcemy użyć dwóch czy też 20 urządzeń tego typu - montaż zawsze jest bezproblemowy. Urządzenia mogą działać synchronicznie w systemie master slave lub też można je zaprogramować za pomocą dowolnego sterownika DMX. POINT - dostępne kolory obudowy: czarny i srebrny POINT IN kod: C71010 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 2 kanały 2,2 kg 20 zmieniacz przygotowany do montażu w suficie podwieszanym - dostępne kolory obudowy: biały i srebrny Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm 14

15 oœwietlacze wewnêtrzne POINT MH kod: C71020 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 4 kanały 4,8 kg 20 POINT mh - zmieniacz w postaci ruchomej głowy - dostępne kolory obudowy: czarny i srebrny Do urządzeń dostępne są dodatkowe akcesoria umożliwiające zmianę zmieniacza kolorów w rzutnik reklamowy (Lens KIT C71101) lub zmiękczyć plamę kolorowego światła zakładając Difussion KIT C71103 Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm ColorMIX 150 wash kod: Lampa CDM-SA/T 10 dichroicznych kolorów 21 3 kanały 8 kg 20 CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm RECESSED color150 kod: Lampa CDM-SA/T 10 dichroicznych kolorów 21 12/16 12,5 kg 20 kanałów CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm reklama i architektura 15

16 oœwietlacze wewnêtrzne LED DECK kod: AL1232 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 2,8 kg 20 DECK jest wewnętrznym zmieniaczem kolorów w którym źródłem światła zamiast żarówek są diody LED (Light Emitting Diode). Ta nowoczesna technologia charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Dzięki temu mamy estetyczne źródło światła które nie wymaga obsługi serwisowej przez bardzo długi czas. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub 45 dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować oprawy do konkretnych potrzeb. DAZE kod: AL1242 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 3 kg 20 DAZE jest oświetlaczem bazującym na technologii LED (Light Emitting Diode) która charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brak wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Wszystkie funkcje są uruchamiane poprzez DMX 512 lub z pilota działąjącego na podczerwień. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub

17 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 wygraj z mrokiem Nowoczesny marketing wkroczył w każdą dziedzinę naszego życia. Coraz trudniej sprzedać nawet najlepszy produkt bez właściwej promocji i reklamy. Im więcej szumu i rozgłosu wokół danego wydarzenia tym więcej ludzi przyjdzie je obejrzeć... aby więc uatrakcyjnić, premiery, prezentacje czy rocznice coraz powszechniej wykorzystywane są oświetlacze architektoniczne z możliwością zmiany koloru. zaskocz klientów i konkurencje Budynki wyciągnięte z mroku nocy, przyciągają uwagę, wskazując jednocześnie, iż w tym miejscu dzieje się coś szczególnego... Doceniają to także zaproszeni goście, którzy dzięki bajkowej atmosferze stworzonej przez oświetlacze arcrchitektoniczne zmieniające kolor oświetlanych budowli, znajdują się w samym centrum magicznych wydarzeń... wybierz model odpowiedni dla Ciebie Oświetlacze zewnętrzne podzieliliśmy na dwie grupy, różniące się szczelnością obudowy. IP44 oznacza że urządzenia mogą być montowane na zewnątrz, ale są dedykowane do instalacji przenośnych takich jak okazjanalne promocje, event'y, czy konwencje. Różne typy lamp oraz parametry układu optycznego umożliwiają dobranie odpowiedniej oprawy do konkretnych potrzeb... reklama i architektura 17

18 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORCLIP kod: GR dichroicznych 42 1 kanał 9 kg 55 Najmniejsze z urządzeń o nazwie KOLORCLIP zbudowano na 150 watowej lampie wyładowczej. Kompaktowe wymi ary, możliwość zmiany 8 dichroicznych kolorów, wodoszczelna obudowa (IP 55), oraz ekonomiczna lampa z 6000 godzinnym czasem pracy, w połączeniu z bardzo niską ceną - daje doskonałe urządzenie do permanentnych instalacji oświetlenia małych form ar chitek ton ic znych takich jak podcienie, kolumny, fontanny, pomniki itp. AKCESORIA: Skrzydełka; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm KALEIDO kod: GR0414 CMY 50 5 kanałów 31 kg 44 Kompaktowy zmieniacz kolorów do oświetlania architektury. Opatentowany szerokokątny system optyczny, system mieszania barw CMY, oraz wodoszczelna obudowa (IP44) w połączeniu z lampą wyładowczą 575W dają zadziwiające efekty. Budynki zac zynają wychodzić z ciemności i mienią się barwami. Urządzenie posiada również funkcje STROBO ze zmienną prędkością, ści em ni an ie i BlackOut. Może pracować automatycznie, synchronicznie z innymi urządzeniami tego typu Master/ Slave i oczywiście za pośrednictwem sygnału DMX z dowolnego sterownika. KALEIDO zajmuje 5 kanałów DMX. AKCESORIA: Skrzydełka; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm 18

19 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORADO 1800 kod: GR0414 CMY kg 44 Zmieniacz kolorów na lampie 1800W. Wszystkie funkcje takie jak: zmiana koloru, ściemnianie, BlackOut mogą być wyzwalane ze ste rown i ka za pośred nictwem sygnału DMX, urządzenie posiada również funkcje pracy automatycznej i tryb syn chro ni za cji wielu takich urządzeń: Master/Slave DMX. AKCESORIA: Skrzydełka; MHN-SA W SFc h K lm KOLORADO 2500 kod: GR0414 CMY kg 44 Mocniejsza wersja na lampie wyładowczej 2.500W. Dostępne są dwa modele z lampą HMI (500h) i HMD (2.000h). Wszystkie funkcje są identyczne jak w wersji na lampie 1.800W, także bardzo szeroki kąt świecenia, dzięki któremu jedno urządzenie odsunięte od oświetlanego obiektu o 5m jest w stanie oświetlić powierzchnię około 30m 2. AKCESORIA: Skrzydełka; HMI W SFa h K lm HMD W specjalny h K lm reklama i architektura 19

20 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORSTREAM kod: GR0418 CMY kg 44 Urządzenie dedykowane do oświetlania wysokich bu dynków. Kąt świecenia może być regulowany od 12 do 33 stop ni. Doskonała optyka umożliwia uzyskanie ze 100 metrowej odległości plamę świetlną o średnicy 20 metrów i natężeniu 600 lux. Wbudowany system mik sow a nia kolorów CMY (Cyan Magenta Yellow) umożliwia uzyskanie dowol nego koloru. Urządzenie posiada także moduł ściemniający oraz efekt migania (strobo). HMI W G h K lm KOLORJET kod: GR0402 CMY kg 44 Urządzenie dedykowane do oświetlania bardzo wysokich bu dynków. Kąt świecenia może być regulowany od 12 do 33 stop ni. Doskonała optyka umożliwia uzyskanie ze 100 metrowej odległości plamę świetlną o średnicy 20 metrów i natężeniu 600 lux. Wbudowany system mik sow a nia kolorów CMY (Cyan Magenta Yellow) umożliwia uzyskanie dowol nego koloru. Urządzenie posiada także moduł ściemniający oraz efekt migania (strobo). XBO W SFaX 30-9,5 SFa h K lm 20

21 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 IP65 - czyli ca³kowita ochrona Oświetlacze zewnętrzne z najwyższym IP - to całkowita ochroma przed działaniem pyłów i wody. Dzięki temu wszystkie urządzenia doskonale nadają się do instalacji stałych. zmien swój IMAGE Podświetlenie elewacji budynku to już standard. Dlaczego więc nie zrobić jeszcze jednego kroku i dodać jej odrobinę koloru... a jeżeli dodamy jeszcze dynamiczne zmiany natężenia, barwy czy struktury oświetlanej budowli, to mamy 100% pewności że przyciągnie to uwagę przechodniów i jednocześnie odróżni nas od konkurencji. Bo każdy jest wyjątkowy... reklama i architektura 21

22 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 DIVE kod: AL1212 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 2,8 kg 68 DIVE jest wewnętrznym zmieniaczem kolorów w którym źródłem światła zamiast żarówek są diody LED (Light Emitting Diode). Ta nowoczesna technologia charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Obudowa z IP68 oraz odporność na nacisk 4000kg, sprawie że jest to urządzenie do instalacji w skrajnie niesprzyjających warunkach jak fontanny czy place parkingowe. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub 45 dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować oprawy do konkretnych potrzeb. DAWN kod: AL1202 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 5,5 kg 65 DAWN to oświetlacz bazującym na technologii LED (Light Emitting Diode), która charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Wszystkie funkcje są uruchamiane poprzez DMX 512. Obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych (PI65), sprawia że jest to zupełnie bezobsługowe urządzenie do instalacji oświetlenia architektonicznego ze zmianą barwy. 22

23 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 NIAGARA 150 kod: AD dichroicznych + biały 51 1 kanał 13,4kg 67 Kompaktowy zmieniacz kolorów z IP67 i dużą wytrzymałością na nacisk (do kg) umożliwia jego wykorzystanie w ciągach komunikacyjnych, terenach parkingowych, parkach itp. AKCESORIA: Fresnel - 29 ; Owalizator + Fresnel - 66 x 23 ; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm RISALTO 150 kod: AD dichroicznych + biały 51 1 kanał 8,5 kg 65 Mały zmieniacz kolorów z IP65. Uniwersalne urządzenie doskonale sprawdzające się do oświetlania elementów małej architektury zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów budowlanych. AKCESORIA: Skrzydełka; Fresnel - 29 ; Owalizator + Fresnel - 66 x 23 ; HFT kit; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm reklama i architektura 23

24 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 TRIDENT 150 kod: AD3302 CMY 33 3 kanały 16 kg 66 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY - umożliwiającym uzyskanie dowolnego koloru. Wysokie IP zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak kurz. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm STELVIO 250 kod: AD3222 CMY 22 3 kanały 18 kg 65 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY, na lampie 250W. Wysokie IP zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak kurz. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; HSD 250/2 250 W GY 9, h K lm HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm 24

25 oœwietlacze zewnetrzne IP65 E-COLOR 250 kod: CMY kanałów 22 kg 65 Lampa 250W i mnóstwo zaawansowanych funkci oferowanych bez żadnej dopłaty! System CMY, manualnie ustawiany ZOOM od 8 do 22 stopni, manualnie ustawiany Beam Shaper (H/V), ustawiany manualnie Frost do dodatkowego zmiękczenia plamy światła, wbudowany Timer, możliwość sterowania poprzez dołączony pilot na podczerwień. HSD 250/2 250 W GY 9, h K lm HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm DOLOMITE 575 kod: GR0414 CMY 25 3 kanały kg 65 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY (umożliwiającym uzyskanie dowolnego koloru) na lampie 575W. IP65 zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; System Asymetryczny (powyżej) - to opatentowany układ optyczny umożliwiający rozsył wiązki światła o kącie 110 ; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm reklama i architektura 25

26 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 EVEREST 700 kod: AD3262 CMY 7-12, kanały kg 65 Standardowa optyka umożliwia świecenie z manualnie ustawianym zoomem w zakresie 17-24, jednak poprzez usunięcie filtra dyfuzyjnego możemy zmienić ten zakres na Dzięki temu urządzenie doskolae sprawdza się w oświetlaniu wysokich budynków, wież, kominów i innych wysokich konstrukcji. MSD W G h K lm 26

27 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 CP COLOR 150E kod: C11185 CMY 22 4 kanały 17kg 65 Dla klientów poszukujących najwyższej klasy urządzeń, mamy serię CP Color firmy Clay Paky. Urządzenie wyposażono w profesjonalny sytem zmiany kolorów i precyzyjny dimmer zaadoptowany z modeli używanych w studiach telewizyjnych i teatrach. Szeroka gama dodatkowych filtrów umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów oświetlenia do stosownych potrzeb. Szczelna obu dowa zapewnia pełne za bez piec ze nie przed działanie czynników at mos fer y c znych. AKCESORIA: Skrzydełka; Frost ; Frost ; Dyfuzor - 80 ; Owalizator - 59 x 33 ; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm CP COLOR 575 kod: C11198 CMY 18 4 kanały 33 kg 65 Duża siła światła, profesjonalny system zmiany kolorów, precyzyjny dimmer, najwyższa jakość wykonania, szczelna obu dowa (PI65), ciekawy design i szeroki zestaw dodatkowych filtrów (umożliwiający precyzyjne dopasowanie parametrów świetlnych urządzenia do każdego typu aplikacji), czynią CP Color 575 bardzo uniwersalnym oświetlaczem dedykowanym do instalacji stałych. AKCESORIA: Frost ; Frost ; Dyfuzor - 80 ; Owalizator - 59 x 33 ; Rozsył światła przy zastosowaniu opcjonalnego Dyfuzora - 80 ; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm reklama i architektura 27

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia DANE TECHNICZNE Wejścia/Wyjścia DMX 2 Grand Master tak Ilość Playbacków 20 Ilość Crossfaderów 2 Ekrany Zewnętrzne 1 Trackball P/T 1 Koła Wyboru Parametrów 3 HTP/LTP tak Ilość Pamięci/Scen 890000 pamieci,

Bardziej szczegółowo

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe Generator światłowodowy MICRO LED 1W Najmniejszy, dostępny generator światła (wielkości szminki) emitujący jedną stałą barwę światła. Zastosowanie w miejscach

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Kompaktowe lampy fluorescencyjne... 140 Żarówki halogenowe... 142 Lampy LED... 143 Sznury diodowe... 147 Diody oświetleniowe (LED)... 151 Latarki, lampy warsztatowe... 152 Lampy rowerowe... 155 Reflektory

Bardziej szczegółowo

LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES

LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES MX 105 LED Indeks Strumień świetlny Statecznik Moc Barwa CRI 0098.800/827 800 lm EVG 11 W 2700 K 80 Ra 0098.800/830 800 lm EVG 11 W 3000 K 80 Ra 0098.850/840

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX RGB Display LED - Neoreklama, ul. Krakowska 9, 32-020 Wieliczka, tel. 668 367 146 e-mail: biuro@neoreklama.pl,, www.neoreklama.pl MAX Raster 10 mm GR Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent

Bardziej szczegółowo

Band. Połączenie estetyki z technologią LED

Band. Połączenie estetyki z technologią LED Band Połączenie estetyki z technologią LED Rozwój technologii LED oraz osiągnięcia firmy Thorn pozwoliły stworzyć Band nowoczesną oprawę liniową, łączącą najlepsze wzornictwo z optymalną emisją światła.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż:

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: moduł LED RGBW, 20.000h wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 10 (gobo) - 45 (otwarty) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

nano led the Green light

nano led the Green light the Green light CHARAKTERYSTYKA OPRAWY Szczelność oprawy: IP 66 (*) Odporność na uderzenia: IK 08 (**) Napięcie zasilania: 230 V - 50 Hz Klasa ochronności elektrycznej: II (*) Waga (pusta) 2,7 kg (*) zgodnie

Bardziej szczegółowo

KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe. www.ledtechnology.pl. Raster od 10 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot

KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe. www.ledtechnology.pl. Raster od 10 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot www.ledtechnology.pl KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe Raster od 10 mm KA Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Krzyże

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie, źródła światła

Oświetlenie, źródła światła Żarówki energooszczędne... 112-114 Żarówki halogenowe... 114 Żarówki diodowe... 115-118 Sznury diodowe... 119-121 Diody oświetleniowe ()... 122 Latarki... 123-125 Lampy rowerowe... 125 Lampy warsztatowe,

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

Oprawy LED typu downlight

Oprawy LED typu downlight 20W TD36 Oprawy LED typu downlight Downlight LED TD36 o mocy 20W s tanowi nowoczesne rowziązanie na rynku oświetlenia energooszczędnego. Zaprojektowany został z myślą o wysokiej estetyce, oraz dużej funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie.

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core TownGuide Core to funkcjonalne rozwiązanie, przystosowane do szerokiej gamy zastosowań, w szczególności na obszarach osiedlowych, takich jak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1 Instrukcja Obsługi LED 60W Skaner www.flash-butrym.pl Strona 1 Ważna: Uszkodzenia wynikłe z powodu nie zastosowania się do niniejszej instrukcji obsługi, mogą spowodować utratę gwarancji. Sprzedawca nie

Bardziej szczegółowo

NEPLUS. Katalog ofertowy źródeł światła LED. www.neplus.pl

NEPLUS. Katalog ofertowy źródeł światła LED. www.neplus.pl NEPLUS Katalog ofertowy źródeł światła LED 2 3 NEPLUS Oświetlenie oparte na technologii LED (ang. Light Emitting Diode) to najmłodsza gałąź oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego, która zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Lampy czołowe LED serii 08-79

Lampy czołowe LED serii 08-79 Lampy czołowe LED serii 08-79 Model: 08-790-W opaska czołowa, kolor biały 08-790-S opaska czołowa, kolor czarny 08-795-W opaska krzyżowa, kolor biały 08-795-S opaska krzyżowa, kolor czarny Nowoczesna lampa

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE Oświetlenie przemysłowe- przenośne PCE mini LED 4303024 30W Całkowity strumień świetlny: 2742 lm Barwa światła: 4000 Kelvin 220-240V~ (50-60Hz) (WxSxG): 213 x 410 x 145mm tworzywo/guma,

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 3-KOLOROWE wewnętrzne

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 3-KOLOROWE wewnętrzne www.ledtechnology.pl WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 3-KOLOROWE wewnętrzne 3 kolory Raster 7,62 mm WT Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2013. Produkty Konsumenckie

KATALOG 2013. Produkty Konsumenckie KATALOG 2013 Produkty Konsumenckie ŹRÓDŁA ECOLed NOWOŚĆ Goccia ECOLed Źródła Beghelli Goccia EcoLed powstały w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Wzorowane są na klasycznych kształtach i rozmiarach.

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A Seria BriLux TM M jest rodziną udanych lamp LED wysokiej mocy z podstawą MR16. Lampy wyglądają dobrze, są dobrze zaprojektowane, wydajne i w dobrej cenie. Seria BriLux TM M lamp kompaktowych jest zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII G 2 Linia LUGBOX należy do portfolio europejskiego lidera branży oświetleniowej firmy LUG Light Factory. LUGBOX to linia profesjonalnych opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2.

Bardziej szczegółowo

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne.

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Wszystkie wersje są chronione przed przeciążeniami w celu ochrony elementów i diod LED do KV. Optyka Roto-symetryczna. Re ektory metalizowane z poliwęglanu.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW 1 OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 LIGHTIFY Classic A60 tunable white Kąt wiązki światła 810 lm 10 W Do 81 lm/w Światło nastrojowe białe

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik Dokument nr 1 do SIWZ Elementy systemu oświetlenia galerii w Zamku Ujazdowskim 1. Oprawa projektorowa 3000K ERCO 72834 lub równoważna spełniająca barwowej 3000 K, moc

Bardziej szczegółowo

PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY

PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY NOWOCZESNY DESIGN Świecąca Kostka Brukowa LED Bruk jest innowacyjną formą podświetlenia terenów brukowanych. Kształt i wymiary są dostosowane do typowej

Bardziej szczegółowo

120 4 W/827 GU10. Karta katalogowa produktu. LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16. Obszar zastosowań. Korzyści ze stosowania produktu

120 4 W/827 GU10. Karta katalogowa produktu. LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16. Obszar zastosowań. Korzyści ze stosowania produktu 120 4 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań Oświetlenie kierunkowe akcentujące Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe Butiki i sale konferencyjne Oświetlenie kierunkowe

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚWIETLENIA LED :

OFERTA OŚWIETLENIA LED : OFERTA OŚWIETLENIA LED : - TAŚMY LED - HALOGENY LED - ŻARÓWKI LED - ZASILACZE LED 12v - STEROWNIKI - KONTROLERY I WZMACNIACZE KATALOG 2014.12 TAŚMA/LISTWA LED 5050 RGB Cena detaliczna 40 USD Cena sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40 Zalety produktu Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne Oświetlenie wewnętrzne Wobecnych czasach oszczędność energii nie jest tylko modą lecz obowiązkiem wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na jej zużycie. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak

Bardziej szczegółowo

Zegary i Termometry. www.ledtechnology.pl. Raster standardowy 10 mm i niestandardowy od 5 mm. Sterowanie Pilot/USB/LAN

Zegary i Termometry. www.ledtechnology.pl. Raster standardowy 10 mm i niestandardowy od 5 mm. Sterowanie Pilot/USB/LAN www.ledtechnology.pl Zegary i Termometry Raster standardowy 10 mm i niestandardowy od 5 mm ZT Sterowanie Pilot/USB/LAN Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Zegary

Bardziej szczegółowo

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Zastosowania domowe _ Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych

Bardziej szczegółowo

ŻARÓWKI E27 SMD LED ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED. Parametry techniczne żarówek E27 SMD LED: STYL-e

ŻARÓWKI E27 SMD LED ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED. Parametry techniczne żarówek E27 SMD LED: STYL-e ŻARÓWKI E27 SMD LED Żarówki E27 SMD LED są odpowiednikiem klasycznych żarówek z gwintem E27, cechuje je wysoka energooszczędność dochodząca do 90% w stosunku do tradycyjnych żarówek oraz długa żywotność

Bardziej szczegółowo

H I G H B A Y L I G H T. Zgaś zbędną żarówkę! Zapal zieloną energię!

H I G H B A Y L I G H T. Zgaś zbędną żarówkę! Zapal zieloną energię! H I G H B A Y L I G H T 2015 ZASTOSOWANIE WARSZTATY, MAGAZYNY STACJE BENZYNOWE OŚWIETLENIE ULICZNE PRZESTRZENIE PARKINGOWE I GARAŻOWE Zrewolucjonizowany wygląd oprawy oraz jej prostota zapewniają zupełnie

Bardziej szczegółowo

Telebimy SILVER 20. www.ledtechnology.pl. Raster 20 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność

Telebimy SILVER 20. www.ledtechnology.pl. Raster 20 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność www.ledtechnology.pl Raster 20 mm ES Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Telebimy LEDTECHNOLOGY to polski producent wyświetlaczy

Bardziej szczegółowo

LED PREMIO 110 W zamiennik za HQL/LRF 400 W E40

LED PREMIO 110 W zamiennik za HQL/LRF 400 W E40 Zalety produktu Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED CLEVEO 2. Professional KARTA DANYCH RODZINY OPRAW LED

Oprawa LED CLEVEO 2. Professional KARTA DANYCH RODZINY OPRAW LED Oświetlenie uliczne w miejscowości Knivsta, Szwecja. Oprawa LED CLEVEO 2 Professional Dla zarządców dróg i deweloperów, którzy chcą znacznie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej, a zarazem polepszyć

Bardziej szczegółowo

ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015

ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015 ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015 80 lm 1.2W Mocowanie GU10 Pobór mocy - 1.2W Wymiary - 53x50mm Barwa zimna - 5907776134975 140 lm 2W Pobór mocy - 2W Wymiary - 53x50mm Barwa ciepła - 5907776137044 200

Bardziej szczegółowo

Govena Lighting Katalog produktów

Govena Lighting Katalog produktów Katalog produktów 2010-2011 Transformatory elektroniczne TYPY : 50, 60, 70, 105, 150, 210, 250W Wszystkie typy transformatorów wyposażone są w zabezpieczenia powracane: przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Poland sp. z o.o. Czerwiec 2015

NOWOŚCI Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Poland sp. z o.o. Czerwiec 2015 NOWOŚCI Oprawy profesjonalne Philips Lighting Poland sp. z o.o. Czerwiec 2015 Oprawy profesjonalne CoreLine Downlight gen3 CoreLine Downlight Gen3 Kluczowe cechy produktu Korzyści Idealne rozwiązanie dla

Bardziej szczegółowo

Fontanny DRY PLAZA. chodnikowe bez lustra wody

Fontanny DRY PLAZA. chodnikowe bez lustra wody 2016 Fontanny DRY PLAZA chodnikowe bez lustra wody Profesjonalny osprzęt do fontann. dysze fontannowe, gotowe zestawy fontannowe, oświetlenie LED RGB z protokołem DMX, pompy oraz osprzęt hydrauliczny.

Bardziej szczegółowo

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Kompaktowy projektor do oświetlania fasad budynków, elementów architektonicznych, pomników

Bardziej szczegółowo

Just Normlicht wysokiej jakości podświetlarki i kabiny oświetleniowe

Just Normlicht wysokiej jakości podświetlarki i kabiny oświetleniowe Just Normlicht wysokiej jakości podświetlarki i kabiny oświetleniowe Kontrolowane oświetlenie to jedyny sposób zapewniający wzorcowe warunki obserwacji i weryfikacji kolorystycznej wydruków. Just Normlicht

Bardziej szczegółowo

Olsys. Seria trwałych i uniwersalnych opraw z diodami LED, obejmująca bogatą gamę produktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego

Olsys. Seria trwałych i uniwersalnych opraw z diodami LED, obejmująca bogatą gamę produktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Olsys NOWOŚĆ Oświetlenie ogólne Seria trwałych i uniwersalnych opraw z diodami LED, obejmująca bogatą gamę produktów oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego Olsys zapewnia oświetlenie ogólne, iluminacyjne

Bardziej szczegółowo

Ekspozycje w salonie sprzedaży

Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Seria Premium A716 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Seria Premium A716 A716A A716F

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I SYSTEMY LED 2013

OPRAWY I SYSTEMY LED 2013 OPRAWY I SYSTEMY LED 2013 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE - OPRAWY KUBEŁKOWE NESO LED Oprawa NESO LED przeznaczona jest oświetlenia ogólnego. Dzięki modułowej budowie i zintegrowanemu systemowi zasilania można

Bardziej szczegółowo

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015

Nowości Oprawy profesjonalne. Philips Lighting Grudzień 2015 Nowości Oprawy profesjonalne Philips Lighting Grudzień 2015 1 CoreLine Panel NOC Cechy produktu Skuteczność systemu > 80 lm / W - większe oszczędności w rachunkach za energię w porównaniu do tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji

Bardziej szczegółowo

Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch 4 grupy, zawsze wysoka jakość

Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch 4 grupy, zawsze wysoka jakość Uwaga, pracuję! Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch 4 grupy, zawsze wysoka jakość Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch zwiększają bezpieczeństwo dzięki ostrzeganiu przed potencjalnymi

Bardziej szczegółowo

Telebimy AMBER 25. www.ledtechnology.pl. Raster 25 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność

Telebimy AMBER 25. www.ledtechnology.pl. Raster 25 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność www.ledtechnology.pl Raster 25 mm EA Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Telebimy LEDTECHNOLOGY to polski producent wyświetlaczy

Bardziej szczegółowo

4-6m. STYLOWY, ELAGANCKI WYGLĄD uzupełniony INTELIGENTNYm SYSTEMem STEROWANIA, IDEALNY NOCY. Wersja ścienna. Słup z pojedyncz ym wysięgnikiem

4-6m. STYLOWY, ELAGANCKI WYGLĄD uzupełniony INTELIGENTNYm SYSTEMem STEROWANIA, IDEALNY NOCY. Wersja ścienna. Słup z pojedyncz ym wysięgnikiem perla perla 4-6m STYLOWY, ELAGANCKI WYGLĄD uzupełniony INTELIGENTNYm SYSTEMem STEROWANIA, IDEALNY DLA MIAST Bogactwo konfiguracji oraz różnorodność pod względem fotometrycznym potwierdzają istotną rolę

Bardziej szczegółowo

Product Line 043A 2012 ADVIVE. Uniwersalne naświetlacze z diodami LED

Product Line 043A 2012 ADVIVE. Uniwersalne naświetlacze z diodami LED Product Line 043A 2012 ADVIVE Uniwersalne naświetlacze z diodami LED ADVIVE Światło LED w nowoczesnej formie ADVIVE jest niewielką oprawą z klasy naświetlaczy o szerokich możliwościach zastosowania. Jako

Bardziej szczegółowo

KATALOG PANELI LED. Katalog paneli LED ważny od 7 września 2011. http://epiled.pl. epiled ul. Belgijska 56 54-404 Wrocław

KATALOG PANELI LED. Katalog paneli LED ważny od 7 września 2011. http://epiled.pl. epiled ul. Belgijska 56 54-404 Wrocław Katalog paneli LED ważny od 7 września 2011 KATALOG PANELI LED 1 http://.pl info@.pl Bezobsługowość Diody LED posiadają o wiele większą żywotność od klasycznych jarzeniówek, co skutkuje rzadszą konserwacją

Bardziej szczegółowo

"zielonego oświetlenia".

zielonego oświetlenia. 2014 WSTĘP Mamy tylko jedną Ziemię. Każdy z nas może się przyczynić do jej ochrony. Stosując żarówki LED możemy każdego dnia oszczędzać energię oraz zmniejszać emisję dwutlenku węgla. Misją Ledionopto

Bardziej szczegółowo

Telebimy GOLD 16. www.ledtechnology.pl. Raster 16 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność

Telebimy GOLD 16. www.ledtechnology.pl. Raster 16 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność www.ledtechnology.pl Raster 16 mm EG Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Telebimy LEDTECHNOLOGY to polski producent wyświetlaczy

Bardziej szczegółowo

albany the green light

albany the green light albany the green light albany led Charakterystyka oprawy Szczelność komory optycznej: IP 66 (*) Szczelność komory osprzętu: IP 55 (*) Odporność na uderzenia (szkło): IK 08 (**) Oporność aerodynamiczna

Bardziej szczegółowo

SERIA ZA / ZB ELEKTRONICZNE ZEGARY, KALENDARZE, TERMOMETRY Oferta ważna od 01.08.2014r.

SERIA ZA / ZB ELEKTRONICZNE ZEGARY, KALENDARZE, TERMOMETRY Oferta ważna od 01.08.2014r. SERIA ZA / ZB ELEKTRONICZNE ZEGARY, KALENDARZE, TERMOMETRY Oferta ważna od 01.08.2014r. Oferujemy urządzenia z wysokością cyfr 10cm oraz 20cm. Takie zróżnicowanie wielkości świecących cyfr pozwala na dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Philips w LED owej oprawie dla przestrzeni miejskich

Philips w LED owej oprawie dla przestrzeni miejskich Philips w LED owej oprawie dla przestrzeni miejskich Szanowni Państwo! Wciąż pracujemy nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami LED owymi dla przestrzeni miejskich. Zdajemy sobie sprawę, że oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

www.swiatlo.optec.pl Taśmy LED i akcesoria

www.swiatlo.optec.pl Taśmy LED i akcesoria www.swiatlo.optec.pl Taśmy LED i akcesoria 1 Taśmy LED to innowacyjne rozwiązanie oświetlenia dekoracyjnego, akcentującego jak również użytkowego. Elastyczność daje duże możliwości w kreowaniu światła,

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Ogłoszenia 007/LA/AŚ/204 Zestaw nr I: szt. - RE Bełchatów Opis przedmiotu zamówienia LP. 2 3 Elementy zestawu Projektor multimedialny EPSON EH-TW600 wraz z dopasowaną torbą / walizką, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

K O L E K C J A L E D.

K O L E K C J A L E D. K O L E K C J A L E D D E S I G N D O M U S s t r 6 T U B U S s t r 6 A R E S s t r 8 S I D E s t r 8 D I U N A s t r 1 0 E D W I N s t r 1 2 S P I D E R s t r 1 4 S P I D E R B O X s t r 1 6 M E R I

Bardziej szczegółowo

OPRAWY W TECHNOLOGII LED DOSTĘPNE 24/7

OPRAWY W TECHNOLOGII LED DOSTĘPNE 24/7 OPRAWY W TECHNOLOGII DOSTĘPNE /7 Linia BOX należy do portfolio europejskiego lidera branży oświetleniowej firmy LUG Light Factory. BOX to linia profesjonalnych opraw oświetleniowych wykorzystujących najnowsze

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza.

Opis przedmiotu zamówienia na Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza. Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-312/10 Opis przedmiotu zamówienia na Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza. ZAWARTOŚĆ: 1. Oprawa typu BBS716 24 LED LXN AM EB 230-240

Bardziej szczegółowo

PARATHOM PAR16 50 36 ADV 5.5 W/827 GU10

PARATHOM PAR16 50 36 ADV 5.5 W/827 GU10 PARATHOM PAR16 50 36 ADV 5.5 W/827 GU10 PARATHOM advanced PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 z możliwością regulacji strumienia Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Szafki do ekspozycji

Bardziej szczegółowo

isla led THE GREEN LIGHT

isla led THE GREEN LIGHT isla led THE GREEN LIGHT isla led 4-6m ŚWIATŁO I ELEGANCJA W POŁĄCZENIU Z NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĄ w ymiary oprawy Isla w wersji z diodami LED w połączeniu z okrągłym, zbieżnym słupem ze stali, charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3

LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 35 36 5.6 W/827 GU5.3 LED STAR MR16 12 V Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym Obszar zastosowań _ Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów

Bardziej szczegółowo

Standard. Zdefiniowany na nowo. Nowe oprawy LED z serii LEDVANCE

Standard. Zdefiniowany na nowo. Nowe oprawy LED z serii LEDVANCE Standard. Zdefiniowany na nowo. Nowe oprawy LED z serii LEDVANCE 1 Standard. Zdefiniowany na nowo. Nowe oprawy LED z serii LEDVANCE LEDVANCE to światowy lider innowacyjnych źródełświatła i zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ

GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ GRZEJNIKI NA PODCZERWIEŃ NASZE ZESTAWY Produkujemy kwarcowe halogenowe promienniki podczerwieni, do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń przemysłowych i domowych. Są one powszechnie stosowane

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe

ZASILACZE wtyczkowe i biurkowe Zasilacze typu ADAPTER I DESKTOP (moc 6W-120W) Zasilacze tego typu stosuje się do urządzeń, w których zarówno moc jak i konstrukcja nie umoŝliwiają uŝycia zasilacza wewnętrznego (do zabudowy). Zasilacze

Bardziej szczegółowo

TBM TELEKOM Sp. z o.o.

TBM TELEKOM Sp. z o.o. TBM TELEKOM Sp. z o.o. Postęp w dziedzinie technologii LED otworzył drzwi nowym koncepcjom oświetleniowym. Nastąpił znaczny wzrost jakości diod świecących LED, co umożliwiło podniesienie efektywności całego

Bardziej szczegółowo

SPIN IN SPIN IN SYSTEM

SPIN IN SPIN IN SYSTEM SPIN IN www.veliro.com SPIN IN SYSTEM Nowoczesne oprawy oświetleniowe o wyrazistym wzornictwie, dedykowane do oświetlenia ogólnego i akcentującego pomieszczeń, w których ważne jest zminimalizowanie wizualnego

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Lampy wewnętrzne z czujnikiem wysokiej częstotliwości

Lampy wewnętrzne z czujnikiem wysokiej częstotliwości Lampy wewnętrzne z czujnikiem wysokiej częstotliwości 128 PROFESSIONAL Różnorodny system Seria podłużnych świetlówek zawiera szeroki zakres zróżnicowanych wariantów bazujących na jednej jednolitej koncepcji.

Bardziej szczegółowo

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni:

M15D-thermal jest dostępna w trzech wersjach, różniących się kątem widzenia obiektywu wbudowanego w przetwornik podczerwieni: MOBOTIX M15D-Thermal Dualna. Modułowa. Unikalna. Termograficzna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2014 Thermal AllroundDual Thermographic Camera Dwa w jednym: Przetwornik termowizyjny do wykrywania ruchu

Bardziej szczegółowo

Cennik 28,24 17,64 19,01 25,42 31,77 33,99. Dane Techniczne. Nazwa handlowa. Zdjęcie produktu EL- SMB07AL EL-SMB04 EL-SML12. (35mm) EL-SMB07 EL-SMB08

Cennik 28,24 17,64 19,01 25,42 31,77 33,99. Dane Techniczne. Nazwa handlowa. Zdjęcie produktu EL- SMB07AL EL-SMB04 EL-SML12. (35mm) EL-SMB07 EL-SMB08 Cennik Zdjęcie produktu Nazwa handlowa SMB07AL SMB04 SML12 (35mm) Dane Techniczne 220-240V 50-60 Hz / 4,5W+Q 50x56mm/21 x 5050 SMD 3-chip 120-140 / 300lm substytut oświetlenia halogenowego 40W 220-240V

Bardziej szczegółowo

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna

Kamera DVS-540IR-V. Specyfikacja techniczna Kamera DVS-540IR-V Cena: 335,00 zł przetwornik: 1/3" CCD SONY Super HAD rozdzielczość: 540 TVL czułość: 0 Lux (IR LED ON) obiektyw regulowany: 4-9 mm ilość diod: 36 diod/5 mm zasięg promiennika: 30 m klasa

Bardziej szczegółowo

ASTAR ECO. Energooszczędne oprawy. oświetlenia ulicznego. Product Line 055 2015

ASTAR ECO. Energooszczędne oprawy. oświetlenia ulicznego. Product Line 055 2015 ASTAR ECO Energooszczędne oprawy Product Line 0 201 oświetlenia ulicznego 1 ASTAR ECO ELGO Profesjonalne oprawy drogowe ASTAR ECO to oprawy drogowe wykorzystujące najważniejsze zalety nowoczesnej technologii

Bardziej szczegółowo

Projektory oświetleniowe

Projektory oświetleniowe Projektory oświetleniowe Do podstawowego sprzętu oświetleniowego o małym kącie rozwarcia wiązki świetlnej należą projektory. Wykorzystywane są w halach zdjęciowych, wnętrzach naturalnych i w plenerze jako

Bardziej szczegółowo

Eres Rafał Sawicki biuro handlowe : K-Koźle 47-206, ul.kowalska 4 tel/fax +48 77 54 22 560 sklep@ledbest.pl

Eres Rafał Sawicki biuro handlowe : K-Koźle 47-206, ul.kowalska 4 tel/fax +48 77 54 22 560 sklep@ledbest.pl Prezentujemy dane techniczne opraw Hermetycznych Led przeznaczonych do oświetlenia : pomieszczeń handlowych i magazynowych hal produkcyjnych, sal gimnastycznych Produkty LED z diodami o wysokiej jasności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88. ver. 1.2

INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88. ver. 1.2 INSTRUKCJA OBSŁUGI KONTROLER LED RGB DDL-88 RGB LED DIMMER ver..2 Opis ogólny Sterownik DDL-88 jest trzykanałowym ściemniaczem przeznaczonym do sterowania diodami LED RGB (taśmy LED, moduły LED itp.).

Bardziej szczegółowo

Tech-Tools OŚWIETLENIE LED

Tech-Tools OŚWIETLENIE LED OŚIETLENIE LED Dlaczego warto kupić żarówki LED? Ozczędność energii elektrycznej ięgająca 90% Odporność na padki napięcia nawet do 40% Żarówki LED nie nagrzewają ię Żywotność ięgająca 50 000 godzin ciągłego

Bardziej szczegółowo

światło bez opłat gdzie tylko zechcesz

światło bez opłat gdzie tylko zechcesz światło bez opłat gdzie tylko zechcesz MISJA Misją firmy AQUAEL jest dostarczanie zaawansowanych technicznie rozwiązań, które pomagają dbać o środowisko naturalne. DOŚWIADCZENIE AQUAEL od blisko 30-tu

Bardziej szczegółowo