rzutniki reklamowe reklama i architektura 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rzutniki reklamowe reklama i architektura 1"

Transkrypt

1 rzutniki reklamowe œwiat³o - narzêdzie Twojego sukcesu Naciski Twojej konkurencji sprawiają, że aby przebić się ze swoim przeka zem reklamowy mmusisz stosować na jnowsze i najbardziej efek ty wne narzędzia... Z pomocą przychodzi Ci światło, które stało się jednym z najpotężniejszych środ ków jakimi dys ponuje nowoczesny mar ket ing. spektakularna komunikacja Światło jest wysoce efektywnym narzędziem ko munikacyjnym, ponieważ: przyciąga uwagę, definiuje, podkreśla i odróżnia Twój przekaz od innych. Pamiętaj, spektakularna batalia świetlnych reklam już się rozpoczęła... nie możesz być ostatni. przewaga œwietlnych projektorów Używanie statycznych środków takich jak neony jest ko sz towne i technicznie skomplikowane. Zmiana jakiegokolwiek przekazu wiąze się z ponownym przygotowaniem całej inwestycji, natomiast projektory są stosunkowo tanie, uniwersalne i mobil ne. Przekaz można umieścić w miejscach dot ychczas za nied banych przez inne formy reklamy - sufit w skl epie, chodnik przed witryną czy elewacja zabytkowego bu dynku teraz będą pracowały dla Ciebie. Kole jną zaletą jest możliwość zmi any przekazu. Zmieniając przesłonę typu GOBO możesz poin for mować o ofertach specjalnych, pro mocjach, zmianie numerów telefonów czy też przedstawić nowe produkty. Daje to praw ie nieograniczone możliwości wykorzystania raz zainwestowanych pieniędzy. Jedynym ograniczeniem będzie Twoja wyobraźnia. reklama i architektura 1

2 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE V.I.P. 300 / V.I.P. 300 PFC kod: C52001 / C52020 V.I.P. 300 jest modułowym systemem zbudowanym na bazie lampy wyładowczej 300W. Użytkownik ma do dyspozycji dwie, profesjonalne lampy ni e mieck iej firmy OSRAM: HTI300 oraz długożywotną HTI300 DEL. Urządzenie jest zao patr zone w dwie prow ad nice podające 24V napięcie dla modułów efektowych. Wersja PFC ma wbu dow a ny tzw. Power Factor Corection umożliwiający obniżenie zużycia en ergii bez obniżania parametrów świetlnych urządzenia. V.I.P. 300 dia / V.I.P. 300 dia PFC kod: C52003 / C52025 V.I.P. DIA różni się od poprzednich dodatkowym filtrem cieplnym i specjalnym sys te mem chłodzącym - dzięki cze mu jest on przystosowany do wyświetlania zwykłych małoobrazkowych slajdów. Użytkownik ma do dyspozycji dwie, lampy: HTI300 oraz długożywotną HTI 300 DEL. Wersja PFC ma wbudowany moduł umożliwiający obniżenie zużycia en ergii bez obniżania parametrów świetlnych urządzenia. V.I.P. 150 PFC kod: C52007 V.I.P. 150 PFC ma takie same wymi ary co V.I.P. 300 i tak jak ten mod el ma za m on tow ane prow ad nice z zasilaniem 24V, używa jed nak zupełnie in nej lampy wyładowczej HQI-T 150W charakteryzującej się nies po ty kanym czsem pra cy aż 9000 godzin. Urządzenie ma także w stan dardz ie wbu dow a ny sys tem PFC dz ię ki które mu og ran ic zono pobór mocy urządzenia do 200W! 2

3 V.I.P. 250 ALO / V.I.P. 250 ALO ST kod: C52005 / C52006 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Ekonomiczna wersja poprzednich urządzeń. 250 watowa lampa zapewniająca dobrą siłę światła, w połączeniu z ni skim napięciem (24V), zapewnia mały pobór energii ele k try c znej. Doskonała pro pozy c ja dla tych, którzy chcą os zc zędzać bez ko m pro misów ja koś cio wych, co do uzyskiwanych efektów. Wersja ST nie ma wbu dow a nego trans for ma to ra wymaga więc zasilania 24V. Dzięki temu udało się połączyć małe rozmi ary urządzenia z niskimi kosztami ek sploatacji oraz dosk o nałą efektywnością. S.I.P. 300 kod: C52010 Simple Image Projector - mały, tani pro jek tor gobo, bazujący na eko nom ic znej lamp ie 300W M38 220V. Prow ad nice w tym urządzenia nie mają zasilania, w związku z czym możemy do niego stosować wyłącznie staty c zne moduły efek towe. dane techniczne poszczególnych projektorów Model VIP 300 VIP 300 pfc VIP DIA VIP DIA pfc VIP 150 pfc VIP 250 ALO VIP 250 ALO st SIP 300 Kod Zasilanie Lampa Pobór mocy Zasilanie modułów 24V Zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy Wentylator chłodzący slajd Waga bez modułów (kg) Wymiary (mm) Wymiary z prowadnicami (mm) C52001 C52020 C52003 C52025 C52007 C52005 C52006 C V V V V V V 24V 240V HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HQI-T 150 / NDL PRO EHJ 250W/24V EHJ 250W/24V M38 300W/ 240V 800 W 450 W 800 W 450 W 200 W 260 W 260 W 300W TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE 7 7,5 7,3 7,8 5,8 6,8 2,2 2,3 308x170x x170x x170x x170x x170x x170x x170x x170x x205x x205x x205x x205x x205x x205x x205x x205x275 reklama i architektura 3

4 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE dane techniczne poszczególnych lamp Model Lampy HTI 300 HTI 300 DEL HQI-T 150 NDL PRO EHJ V M W 230V Moc (W) Średnia Żywotność 750 h h h 300 h h Temperatura Barwowa K K K K K Strumień Świetlny lm lm lm lm lm Podstawka SFc 10-4 SFc 10-4 G 12 G 6,35 GY 9,5 opis systemu Display Line Display Line to linia projektorów do in for macji wizualnej włoskiej firmy Clay Paky - jed nego z największych na świecie dostawców pro fes jonal nego oświ et la nia dla studiów telewiz yjnych te atrów i es trady. Podzespoły zas tosow ane w tej serii po chodzą z urządzeń pro fes jonal nych stanowiąc niedościgniony ideał dla konkurencji. Sz e r o ka gama pro jek torów pozwa la w stu pro cen tach do brać odpow ied nie urządzenie do danych zas tosowań. Wszyst k ie zestawy składają się z pro jek to ra, obiek ty wu i lic znych modułów efek tow ych, które ua trak cyjniają wyświ et la ny obraz przesuwając go, rozszczepiając, obracając, zmieniając kolo ry itp. tak aby w jak najbardziej efektywny sposób przyciągnąć uwagę po tenc jal nych klientów. Zestawy Dis play Line stanowią sys tem ot warty, który dz ię ki niezależnym modułom może być dowolnie mody fikow a ny umożliwiający dopasowanie rzutnika do ciągle zmieniających się po tr zeb. Projektory V.I.P. wyposażone są w metalowe prowadnice na które podane jest bezpieczne napięcie - 24V. Dz ię ki temu rozwiązaniu wpięcie na nie dowol nego ruchomego modułu efektowego powoduje, że jest on au tomaty c znie zasilany, bez potrzeby podłączania jak ich kol wiek do dat kow ych kabli. To sprytne rozwiązanie pozwoliło maksymalnie uprościć instalacje poszc zegól nych modułów jak również zapewniło zachowanie doskonałej estetyki urządzenia poprzez uniknięcie plątaniny niepo tr zeb nych kabli. Należy pamiętać o właściwej kolejności montażu modułów. Dla ułatwienia trzy pozycje oznaczyliśmy odpowiednimi kolorami - (1) niebieski, (2) zielony, (3) czerwony. Urządzenie S.I.P. nie ma zasilania na prowadnicach w związku z czym możemy do niego dokładać wyłącznie statyczne moduły efektowe. = Niektóre moduły wyposażone są w TIMER umożliwiający ustawienie automatycznej zmiany projekcji w różnych zakre sach poprzez przełączenie odpowiednich mikroprzełączników oraz ustawienie po tenc jomet ru na wyma g anym poziomie. Dzięki temu rozwiązaniu teraz możesz precyzyjnie ustawić czas od 1-15 sekund, sekund, sekund, oraz od 90 sekund do 3 minut. Firma Clay Paky słynie na świecie z niedoścignionej jakości wiązki świetlnej wychodzącej z jej aparatów oświetleniowych, podob nie jest z serią Display Line. Doskonała optyka w połączeniu z pro fes jonal nymi lam pami daje na j lepszy efekt koń cowy. Używając Display Line masz pewność że Twój logotyp, re k la ma czy in for mac ja han d lowa będą zaw sze wyświ et lone z najwyższą pre cyzją... 4

5 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE statyczne MODU Y EFEKTOWE do V.I.P. i S.I.P. Uchwyt na obiektyw kod: /801 IRIS kod: C52111 Beam Shaper kod: C52112 kod: C52113 Uchwyt do GOBO kod: C52114 gobo dichroiczne 51,8 mm lub metalowe 53,3 mm + kolor 47 mm ruchome MODU Y E kod: C52115 Lustro regulowane, bujane kod: C52130 Lustro rotujące kod: C52131 Lustro obrotowe - walec kod: C52132 kod: C52133 Pryzma 4 obrazy kod: C52134 kod: C52135 reklama i architektura 5

6 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Blackout / Efekt Strobo kod: C52150 (timer) C52155 (0-10V) C52145 (Stro bo) Dimmer kod: C52136 Zmieniacz kolorów kod: CC52151 (timer) C52156 (0-10V) Zmieniacz kolorów AUTO kod: C52137 Zmieniacz 8 gobo kod: C52153 (timer) dichroiczne lub metalowe gobo 31,5 mm C52157 (0-10V) Gobo rotator kod: C52138 (auto) dichroiczne 51,8mm lub metalowe gobo 53,3 / 66 mm Rotujący Dysk graficzny kod: C52141 (auto) C52162 (sound to light) Efekt wiatr woda ogień kod: C52139 (15rpm) C52140 (2rpm) MODU Y EFEKTOWE do V.I.P. DIA oraz V.I.P 150* kod: C52116 Uchwyt do slajdu kod: C52116 Slajd rotator kod: C52143 Zmieniacz 3 slajdów kod: C52154 (timer) C52158 (0-10V) Zmieniacz 6 slajdów kod: C

7 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Efekt kolorowe płyny kod: C52142 kod: C52146 Zegar elektroniczny kod: C52163 Zegar analogowy kod: C52147 * Efekty dedykowane dla V.I.P. DIA można używać z projektorem V.I.P. 150 wyłącznie w połączeniu z dodatkowym filtrem cieplnym (C52183). Zegar elektroniczny jest modułem dedykowanym dla projektora V.I.P. 150, natomiast zegar analogowy może być używany z dowolnym modelem projektora. akcesoria do serii Display Line Power Factor Correction (PFC) Obudowa zewnętrzna Uchwyt do montażu światłowodów Prowadnice na maduły kod: C52181 kod: kod: C52179 (130mm) C52180 (210mm) Uchwyty do trasu Wysięgnik teleskopowy Uchwyty sufitowe Uchwyt ścienny kod: C52175 (30-50mm) C52176 (15-35mm) ( ) C52173 (70-105mm) C52171 (duzy) C52174 (maly) kod: C52170 Filtr cieplny Ochrona slajdu Gobo adaptor Statyw kod: C52183 kod: /002 kod: C21035 (31,5mm) C21036 (51,8mm) kod: V17002 (special) reklama i architektura 7

8 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE dostêpne obiektywy OBIEKTYWY JEDNOSOCZEWKOWE 1:2,4 / 100 mm 1:4 / 165 mm 1:4,4 / 200 mm OBIEKTYWY WIELOSOCZEWKOWE 1:2,8 / 45 mm 1:2,8 / 85 mm 1:2,8 / 120 OBIEKTYW ZOOM ZOOM 1:3,5 / mm Należy pamiętać że wszystkie pomiary dokonywane są przy otwartej przesłonie bez jakichkolwiek filtrów. Każdy kolor czy przesłona typu gobo obniża wartości natężenia światła. Wielkość uzyskiwanego obrazu przy użyciu zmieniacza gobo będzie mniejsza w każdym z modeli o około 50%. Wartości jas noś ci dla V.I.P. 300 oraz V.I.P. DIA po dane dla lampy HTI 300. War toś ci mi er zone dla lampy HTI 300 DEL są około 25% niższe. 8

9 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE tabele fotometryczne dla poszczególnych obiektywów reklama i architektura 9

10 rzutniki reklamowe V.I.P power kod: C52030 Jeżeli potrzebujesz wyświetlić kilkunastometrowe napi sy z odległości 50 metrów i większych mamy dla Cie bie coś specjalnego. Profesjonalna lampa wyładowcza HMI 1200 daje temu urządzeniu nies po ty kaną moc a modułowa budowa (moduły są montowane wewnątrz urządzenia) pozwala ua trak cyjnić wyświetlany obraz na wiele sposobów znanych z serii Display Line. Dodatkowe obiektywy pozwalają dopasować wielkość obrazu do odległości z jakiej świecimy... Waga: 24 kg, Zmieniacz Gobo Zmieniacz kolorów Uchwyt Gobo kod: C Gobo Rotator Pryzma 4X Dimmer/Strobo C kod: Iris Manual Iris C HMI 1200 W/GS 1200 W SFc h K lm 10

11 rzutniki reklamowe Color Spot 170 AT kod: Gobo Kolor Ruch Rozsył Focus DMX Waga IP 7 rotacyjnych, index, E 10 dichro PAN 530 TILT auto 12/16 kanałów 10,5 kg 23 Najbardziej zaawansowany technicznie rzutnik reklamowy dostępny na rynku. Forma ruchomej głowy umożliwia wyświetlenie obrazów niemalże w każdym miejscu. Do tego dochodzi możliwość wyświetlania wielu przesłon GOBO, dołączania do nich sekwencji zmiany kolorów oraz możliwość rotacji z pełną indeksacją. Urządzenie można "oprogramować" przy pomocy zewnętrznego sterownika lub wykorzystać możliwości programatora wbudowanego w Color Spot 170AT. W wersji RECESSED podstawa urządzenia ma formę panelu 60x60 cm gotowego do wbudowania w profile sufitu podwieszanego. CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm Image SPOT 250 AT kod: Gobo Ruch Rozsył Focus DMX Waga IP 5 rotacyjnych, index, E PAN 530 TILT auto 12/16 kanałów 19 kg 23 Najwyższej klasy projektor automatyczny wyposażony w mnóstwo zaawansowanych funkcji. Urządzenie standardowo wyposażone jest w zmieniacz 5 gobo wielkości E, montowanych na specjalnych kasetach Slot&Lock ułatwiających ich wymianę. Forma ruchomej głowy zapewnia możliwość projekcji w dowolnym miejscu a zdalnie ustawiana ostrość perfekcyjny obraz. Wbudowany Timer, możliwość zaprogramowania urządzenia bez zewnętrznego sterownika z panelu wbudowanego w Image Spot lub przy pomocy pilota na podczerwień. HSD 250/2 250 W GY 9, h HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm reklama i architektura 11

12 rzutniki reklamowe GoboClip kod: GR0444 Gobo 1 roto opcja manual brak 8,5 kg 55 Urządzenie wyposażone jest w długożywotną lampę wyładowczą oraz obudowę odporną na działanie czyn ni ków atmosferycznych (IP55). Manualnie możemy zmieniać kąt świecenia urządzenia od 19 do 30 stop ni co daje mu niespotykaną na rynku uniwersalność. Źródłem obrazu w urządzeniu mogą być przesłony gobo metalowe lub szklane o standardowym rozmi ar ze D (53,3mm). CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm MojoROTOGO kod: MOG150 Gobo 7 roto opcja 19 2 kanały 6,8 kg 23 Jedno z najtańszych urządzeń na rynku. 7 obrotowych przesłon gobo, można zmieniać za pomocą dowolnego sterownika DMX lub z wykorzystaniem wewnętrznego panela sterowniczego wbudowanego w urządzenie. Urządzenie dostępne jest na lampie halogenowej EHJ 250 lub wyładowczej CDM-SA/T 150W. CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm EHJ W G6, h K lm 12

13 oœwietlacze wewnêtrzne kolor Twojego sukcesu W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę oświetlaczy architektonicznych do zastosowania wewnątrz obiektów. Wszystkie wyposażone są w system zmiany kolorów dzięki czemu każdemu wnętrzu możesz nadać niepowtarzalny charakter... zmien swój nastrój "Malowanie" wnętrza przy pomocy światła staje się powszechne. Z tego typu dzaiałń korzystają nocne kluby, restauracja, sklepy a także coraz częściej osoby prywatne które chcą nadać miejscom w których żyją, miłą i ciepłą atmosferę. Światło staje się w tym względzie najlepszym pomocnikiem... nowe technologie dla Ciebie W naszej ofercie znajdziesz całe spektrum wewnętrznych zmieniaczy kolorów. Od najprostrzych na tradycyjnych lampach halogenowych poprzez lampy wyładowcze w oprawach typu "ruchoma głowa" - umożliwiająch nie tlko zmianę koloru ale także pozycji plamy światła, aż po najnowocześniejsze systemy oparte na dipdach LED... reklama i architektura 13

14 oœwietlacze wewnêtrzne CP SPOT kod: C13011 Elegancki oświetlacz typu SPOT, linią graficzną nawiązujący do serii Display Line. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach - z wbudowanym transformatorem i krótszej, bez transformatora. Oprawa wykorzystuje szeroką gamę żarówek o różnej mocy i różnym kącie świecenia. Dzięki temu możemy łatwo dopasować źródło światła do konkretnych potrzeb. Opcjonalnie CP Spot może być również wyposażony w ramkę z kolorowym filtrem. Typ Lampy Moc Podstawka Żywotność Rozsył Halospot 50 W G h 4 Halospot 50 W G h 8 Halospot 50 W G h 24 Halospot 75 W G h 8 Halospot 75 W G h 24 Halospot 75 W G h 45 Halospot 100 W G h 8 Halospot 100 W G h 24 Halospot 100 W G h 45 POINT kod: C71001 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 2 kanały 1,8 kg 20 Mały, architektoniczny zmieniacz kolorów do zastosowań wewnętrznych, dostępny w trzech wersjach obudowy. Wszystkie urządzenia wyposażone są w transformatory i własne sterowania - plug and play niezależnie od tego czy chcemy użyć dwóch czy też 20 urządzeń tego typu - montaż zawsze jest bezproblemowy. Urządzenia mogą działać synchronicznie w systemie master slave lub też można je zaprogramować za pomocą dowolnego sterownika DMX. POINT - dostępne kolory obudowy: czarny i srebrny POINT IN kod: C71010 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 2 kanały 2,2 kg 20 zmieniacz przygotowany do montażu w suficie podwieszanym - dostępne kolory obudowy: biały i srebrny Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm 14

15 oœwietlacze wewnêtrzne POINT MH kod: C71020 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 4 kanały 4,8 kg 20 POINT mh - zmieniacz w postaci ruchomej głowy - dostępne kolory obudowy: czarny i srebrny Do urządzeń dostępne są dodatkowe akcesoria umożliwiające zmianę zmieniacza kolorów w rzutnik reklamowy (Lens KIT C71101) lub zmiękczyć plamę kolorowego światła zakładając Difussion KIT C71103 Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm ColorMIX 150 wash kod: Lampa CDM-SA/T 10 dichroicznych kolorów 21 3 kanały 8 kg 20 CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm RECESSED color150 kod: Lampa CDM-SA/T 10 dichroicznych kolorów 21 12/16 12,5 kg 20 kanałów CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm reklama i architektura 15

16 oœwietlacze wewnêtrzne LED DECK kod: AL1232 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 2,8 kg 20 DECK jest wewnętrznym zmieniaczem kolorów w którym źródłem światła zamiast żarówek są diody LED (Light Emitting Diode). Ta nowoczesna technologia charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Dzięki temu mamy estetyczne źródło światła które nie wymaga obsługi serwisowej przez bardzo długi czas. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub 45 dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować oprawy do konkretnych potrzeb. DAZE kod: AL1242 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 3 kg 20 DAZE jest oświetlaczem bazującym na technologii LED (Light Emitting Diode) która charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brak wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Wszystkie funkcje są uruchamiane poprzez DMX 512 lub z pilota działąjącego na podczerwień. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub

17 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 wygraj z mrokiem Nowoczesny marketing wkroczył w każdą dziedzinę naszego życia. Coraz trudniej sprzedać nawet najlepszy produkt bez właściwej promocji i reklamy. Im więcej szumu i rozgłosu wokół danego wydarzenia tym więcej ludzi przyjdzie je obejrzeć... aby więc uatrakcyjnić, premiery, prezentacje czy rocznice coraz powszechniej wykorzystywane są oświetlacze architektoniczne z możliwością zmiany koloru. zaskocz klientów i konkurencje Budynki wyciągnięte z mroku nocy, przyciągają uwagę, wskazując jednocześnie, iż w tym miejscu dzieje się coś szczególnego... Doceniają to także zaproszeni goście, którzy dzięki bajkowej atmosferze stworzonej przez oświetlacze arcrchitektoniczne zmieniające kolor oświetlanych budowli, znajdują się w samym centrum magicznych wydarzeń... wybierz model odpowiedni dla Ciebie Oświetlacze zewnętrzne podzieliliśmy na dwie grupy, różniące się szczelnością obudowy. IP44 oznacza że urządzenia mogą być montowane na zewnątrz, ale są dedykowane do instalacji przenośnych takich jak okazjanalne promocje, event'y, czy konwencje. Różne typy lamp oraz parametry układu optycznego umożliwiają dobranie odpowiedniej oprawy do konkretnych potrzeb... reklama i architektura 17

18 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORCLIP kod: GR dichroicznych 42 1 kanał 9 kg 55 Najmniejsze z urządzeń o nazwie KOLORCLIP zbudowano na 150 watowej lampie wyładowczej. Kompaktowe wymi ary, możliwość zmiany 8 dichroicznych kolorów, wodoszczelna obudowa (IP 55), oraz ekonomiczna lampa z 6000 godzinnym czasem pracy, w połączeniu z bardzo niską ceną - daje doskonałe urządzenie do permanentnych instalacji oświetlenia małych form ar chitek ton ic znych takich jak podcienie, kolumny, fontanny, pomniki itp. AKCESORIA: Skrzydełka; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm KALEIDO kod: GR0414 CMY 50 5 kanałów 31 kg 44 Kompaktowy zmieniacz kolorów do oświetlania architektury. Opatentowany szerokokątny system optyczny, system mieszania barw CMY, oraz wodoszczelna obudowa (IP44) w połączeniu z lampą wyładowczą 575W dają zadziwiające efekty. Budynki zac zynają wychodzić z ciemności i mienią się barwami. Urządzenie posiada również funkcje STROBO ze zmienną prędkością, ści em ni an ie i BlackOut. Może pracować automatycznie, synchronicznie z innymi urządzeniami tego typu Master/ Slave i oczywiście za pośrednictwem sygnału DMX z dowolnego sterownika. KALEIDO zajmuje 5 kanałów DMX. AKCESORIA: Skrzydełka; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm 18

19 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORADO 1800 kod: GR0414 CMY kg 44 Zmieniacz kolorów na lampie 1800W. Wszystkie funkcje takie jak: zmiana koloru, ściemnianie, BlackOut mogą być wyzwalane ze ste rown i ka za pośred nictwem sygnału DMX, urządzenie posiada również funkcje pracy automatycznej i tryb syn chro ni za cji wielu takich urządzeń: Master/Slave DMX. AKCESORIA: Skrzydełka; MHN-SA W SFc h K lm KOLORADO 2500 kod: GR0414 CMY kg 44 Mocniejsza wersja na lampie wyładowczej 2.500W. Dostępne są dwa modele z lampą HMI (500h) i HMD (2.000h). Wszystkie funkcje są identyczne jak w wersji na lampie 1.800W, także bardzo szeroki kąt świecenia, dzięki któremu jedno urządzenie odsunięte od oświetlanego obiektu o 5m jest w stanie oświetlić powierzchnię około 30m 2. AKCESORIA: Skrzydełka; HMI W SFa h K lm HMD W specjalny h K lm reklama i architektura 19

20 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORSTREAM kod: GR0418 CMY kg 44 Urządzenie dedykowane do oświetlania wysokich bu dynków. Kąt świecenia może być regulowany od 12 do 33 stop ni. Doskonała optyka umożliwia uzyskanie ze 100 metrowej odległości plamę świetlną o średnicy 20 metrów i natężeniu 600 lux. Wbudowany system mik sow a nia kolorów CMY (Cyan Magenta Yellow) umożliwia uzyskanie dowol nego koloru. Urządzenie posiada także moduł ściemniający oraz efekt migania (strobo). HMI W G h K lm KOLORJET kod: GR0402 CMY kg 44 Urządzenie dedykowane do oświetlania bardzo wysokich bu dynków. Kąt świecenia może być regulowany od 12 do 33 stop ni. Doskonała optyka umożliwia uzyskanie ze 100 metrowej odległości plamę świetlną o średnicy 20 metrów i natężeniu 600 lux. Wbudowany system mik sow a nia kolorów CMY (Cyan Magenta Yellow) umożliwia uzyskanie dowol nego koloru. Urządzenie posiada także moduł ściemniający oraz efekt migania (strobo). XBO W SFaX 30-9,5 SFa h K lm 20

21 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 IP65 - czyli ca³kowita ochrona Oświetlacze zewnętrzne z najwyższym IP - to całkowita ochroma przed działaniem pyłów i wody. Dzięki temu wszystkie urządzenia doskonale nadają się do instalacji stałych. zmien swój IMAGE Podświetlenie elewacji budynku to już standard. Dlaczego więc nie zrobić jeszcze jednego kroku i dodać jej odrobinę koloru... a jeżeli dodamy jeszcze dynamiczne zmiany natężenia, barwy czy struktury oświetlanej budowli, to mamy 100% pewności że przyciągnie to uwagę przechodniów i jednocześnie odróżni nas od konkurencji. Bo każdy jest wyjątkowy... reklama i architektura 21

22 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 DIVE kod: AL1212 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 2,8 kg 68 DIVE jest wewnętrznym zmieniaczem kolorów w którym źródłem światła zamiast żarówek są diody LED (Light Emitting Diode). Ta nowoczesna technologia charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Obudowa z IP68 oraz odporność na nacisk 4000kg, sprawie że jest to urządzenie do instalacji w skrajnie niesprzyjających warunkach jak fontanny czy place parkingowe. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub 45 dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować oprawy do konkretnych potrzeb. DAWN kod: AL1202 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 5,5 kg 65 DAWN to oświetlacz bazującym na technologii LED (Light Emitting Diode), która charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Wszystkie funkcje są uruchamiane poprzez DMX 512. Obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych (PI65), sprawia że jest to zupełnie bezobsługowe urządzenie do instalacji oświetlenia architektonicznego ze zmianą barwy. 22

23 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 NIAGARA 150 kod: AD dichroicznych + biały 51 1 kanał 13,4kg 67 Kompaktowy zmieniacz kolorów z IP67 i dużą wytrzymałością na nacisk (do kg) umożliwia jego wykorzystanie w ciągach komunikacyjnych, terenach parkingowych, parkach itp. AKCESORIA: Fresnel - 29 ; Owalizator + Fresnel - 66 x 23 ; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm RISALTO 150 kod: AD dichroicznych + biały 51 1 kanał 8,5 kg 65 Mały zmieniacz kolorów z IP65. Uniwersalne urządzenie doskonale sprawdzające się do oświetlania elementów małej architektury zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów budowlanych. AKCESORIA: Skrzydełka; Fresnel - 29 ; Owalizator + Fresnel - 66 x 23 ; HFT kit; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm reklama i architektura 23

24 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 TRIDENT 150 kod: AD3302 CMY 33 3 kanały 16 kg 66 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY - umożliwiającym uzyskanie dowolnego koloru. Wysokie IP zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak kurz. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm STELVIO 250 kod: AD3222 CMY 22 3 kanały 18 kg 65 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY, na lampie 250W. Wysokie IP zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak kurz. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; HSD 250/2 250 W GY 9, h K lm HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm 24

25 oœwietlacze zewnetrzne IP65 E-COLOR 250 kod: CMY kanałów 22 kg 65 Lampa 250W i mnóstwo zaawansowanych funkci oferowanych bez żadnej dopłaty! System CMY, manualnie ustawiany ZOOM od 8 do 22 stopni, manualnie ustawiany Beam Shaper (H/V), ustawiany manualnie Frost do dodatkowego zmiękczenia plamy światła, wbudowany Timer, możliwość sterowania poprzez dołączony pilot na podczerwień. HSD 250/2 250 W GY 9, h K lm HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm DOLOMITE 575 kod: GR0414 CMY 25 3 kanały kg 65 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY (umożliwiającym uzyskanie dowolnego koloru) na lampie 575W. IP65 zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; System Asymetryczny (powyżej) - to opatentowany układ optyczny umożliwiający rozsył wiązki światła o kącie 110 ; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm reklama i architektura 25

26 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 EVEREST 700 kod: AD3262 CMY 7-12, kanały kg 65 Standardowa optyka umożliwia świecenie z manualnie ustawianym zoomem w zakresie 17-24, jednak poprzez usunięcie filtra dyfuzyjnego możemy zmienić ten zakres na Dzięki temu urządzenie doskolae sprawdza się w oświetlaniu wysokich budynków, wież, kominów i innych wysokich konstrukcji. MSD W G h K lm 26

27 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 CP COLOR 150E kod: C11185 CMY 22 4 kanały 17kg 65 Dla klientów poszukujących najwyższej klasy urządzeń, mamy serię CP Color firmy Clay Paky. Urządzenie wyposażono w profesjonalny sytem zmiany kolorów i precyzyjny dimmer zaadoptowany z modeli używanych w studiach telewizyjnych i teatrach. Szeroka gama dodatkowych filtrów umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów oświetlenia do stosownych potrzeb. Szczelna obu dowa zapewnia pełne za bez piec ze nie przed działanie czynników at mos fer y c znych. AKCESORIA: Skrzydełka; Frost ; Frost ; Dyfuzor - 80 ; Owalizator - 59 x 33 ; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm CP COLOR 575 kod: C11198 CMY 18 4 kanały 33 kg 65 Duża siła światła, profesjonalny system zmiany kolorów, precyzyjny dimmer, najwyższa jakość wykonania, szczelna obu dowa (PI65), ciekawy design i szeroki zestaw dodatkowych filtrów (umożliwiający precyzyjne dopasowanie parametrów świetlnych urządzenia do każdego typu aplikacji), czynią CP Color 575 bardzo uniwersalnym oświetlaczem dedykowanym do instalacji stałych. AKCESORIA: Frost ; Frost ; Dyfuzor - 80 ; Owalizator - 59 x 33 ; Rozsył światła przy zastosowaniu opcjonalnego Dyfuzora - 80 ; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm reklama i architektura 27

zone..::pro ..::Nowe produkty ROBE ..::ClayPaky w TVP ..:Q Club w hotelu HYATT ..::Stage Profile Plus SV ..::Iluminacja wystawy sklepowej

zone..::pro ..::Nowe produkty ROBE ..::ClayPaky w TVP ..:Q Club w hotelu HYATT ..::Stage Profile Plus SV ..::Iluminacja wystawy sklepowej zone..::pro biuletyn informacyjny PROLIGHT Sp. z o.o..:: www.prolight com.pl...:: numer 1 - luty 2003..::Nowe produkty ROBE..::ClayPaky w TVP..:Q Club w hotelu HYATT..::Stage Profile Plus SV..::Iluminacja

Bardziej szczegółowo

Chauvet MEGA MUSIC. Dym / śnieg / bańki. Bubble King maszyna do baniek. Bubble Machine maszyna do baniek. Hurricane 901 wytwornica dymu

Chauvet MEGA MUSIC. Dym / śnieg / bańki. Bubble King maszyna do baniek. Bubble Machine maszyna do baniek. Hurricane 901 wytwornica dymu Dym / śnieg / bańki 9608 9609 Bubble King maszyna do baniek 700 PLN CHAUVET DJ Bubble King jest największą w kategorii DJ maszyną do baniek, wyposażona jest w 3 podwójne różdżki, przycisk ręcznego wyzwalania

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i rozwiązania. Philips Lighting jesień 2007

Koncepcje i rozwiązania. Philips Lighting jesień 2007 Koncepcje i rozwiązania Philips Lighting jesień 2007 Więcej informacji: www.lighting.philips.pl, www.philips.oprawy.pl Dane mogą ulec zmianie Wydrukowano w Holandii październik 2007 Zielone Produkty Flagowe

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi

Wersja polska PROLIGHT 2007 www.prolight.com.pl Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi - 1 - ColorWash 700E AT Spis treści Instrukcje bezpieczeństwa... 3 Zastrzeżenie do pracy urządzenia... 4 Opis urządzenia... 6 Montaż urządzenia... 7 Podłączenie do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji:

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji: AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d

Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania. v.1.3v2d Systemy Telewizji Przemysłowej Instrukacja Projektowania v.1.3v2d 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Kamery standardowe...4 2.1 Wstęp...4 2.2 Podział kamer rodzina UltraView-xxx :...4 UVC-XP3-HR-P...4

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-5452. Nowości rynkowe. s. 7-13. Chemiczne źródła prądu. s. 41-45

ISSN 1895-5452. Nowości rynkowe. s. 7-13. Chemiczne źródła prądu. s. 41-45 www.el-plus.com.pl Nr 1/2014(28) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 7-13 Chemiczne źródła prądu s. 41-45 Asfora Elegancja każdego dnia Centrum Obsługi Klienta 0 801 17 15 00 22 511 84 64 www.schneider-electric.com

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrego oświetlenia. Oświetlenie drogowe

Poradnik dobrego oświetlenia. Oświetlenie drogowe Poradnik dobrego oświetlenia Oświetlenie drogowe Współpraca z nami to gwarancja większych oszczędności Trendy w dziedzinie oszczędności energii w oświetleniu drogowym Wszyscy musimy się przemieszczać z

Bardziej szczegółowo

Specjalne warunki gwarancji dla jednostek edukacyjnych

Specjalne warunki gwarancji dla jednostek edukacyjnych Warunki gwarancji O ile nie napisano inaczej, wszystkie produkty z tego katalogu objęte są 2letnią gwarancją producenta. Szczegóły dotyczące obsługi reklamacji dostępne są w karcie gwarancyjnej urządzeń.

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE ULICZNE, ILUMINACJE, SPECJALNE ZASTOSOWANIA

OŚWIETLENIE ULICZNE, ILUMINACJE, SPECJALNE ZASTOSOWANIA OŚWIETLENIE ULICZNE, ILUMINACJE, SPECJALNE ZASTOSOWANIA 2011/2012 NASZ ZIELONY SYMBOL Po dokładnej analizie wpływu naszych opraw na środowisko zdecydowaliśmy się na wprowadzenie symboli zidentyfikowania

Bardziej szczegółowo

Nowości Philips Lighting - Wiosna 2009

Nowości Philips Lighting - Wiosna 2009 Nowości Philips Lighting - Wiosna 2009 Stopka Więcej informacji: www.philips.com/lighting Dane mogą ulec zmianie Wydruk: Print Compentence Company - 04.2009 Zdjęcie na okładce: Fernando Baena Najlepszy

Bardziej szczegółowo

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie

Moeller dołącza do Eaton. Wyłączniki taryfowe Z-TS. Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + Xcomfort nowe elementy w systemie 01 2010 Moeller dołącza do Eaton strona 2 Wyłączniki taryfowe Z-TS Nowe możliwości montażowe rozdzielnic Profi + strona 6 strona 8 Xcomfort nowe elementy w systemie strona 3 Szafki natynkowe BC-A estetyczne

Bardziej szczegółowo

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Znakowanie z TruMark: Łatwe znakowanie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Bez TruMark Z TruMark Znakowanie z TruMark. Osiągnij swój sukces łatwiej z prostym

Bardziej szczegółowo

ADQUEN, ADVISION. str. 22, 32. ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED. str.

ADQUEN, ADVISION. str. 22, 32. ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED. str. ISSN 1730-2609 Nr 4 (36) PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ 2011 ADQUEN, ADVISION ACRON 220 dwukomorowa oprawa drogowa PARK LED zewnętrzne oprawy LED LPX zasilacze do diod świecących LED str. 12 str. 36 str. 56 str.

Bardziej szczegółowo

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41

ektr ) 9 (2 4 1 0 /2 2 r N Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Nr 2/2014(29) ISSN 1895-5452 BEZPŁATNA GAZETA INFORMACYJNA UNII HURTOWNI ELEKTRYCZNYCH ektro Nowości rynkowe s. 7-11 Oświetlenie drogowe s. 38-41 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy kolejne

Bardziej szczegółowo

JBSystems MEGA MUSIC. Miksery. Gramofony. Compact mikser 3 kanałowy. Talent mikser 6 cio kanałowy 19" MX 100 mikser audio

JBSystems MEGA MUSIC. Miksery. Gramofony. Compact mikser 3 kanałowy. Talent mikser 6 cio kanałowy 19 MX 100 mikser audio Miksery 7504 Compact mikser 3 kanałowy 279 PLN Mikser firmy JB Systems model Compact to nieskomplikowane urządzenie dla początkujących oraz dla tych, którzy nie potrzebują zaawansowanych funkcji, które

Bardziej szczegółowo

ADQUEN. System opraw oświetleniowych LED. Stwórz własną wersję oprawy ADQUEN. Product Line 032B 2012 OU OC OH OS OT ON OP

ADQUEN. System opraw oświetleniowych LED. Stwórz własną wersję oprawy ADQUEN. Product Line 032B 2012 OU OC OH OS OT ON OP Product Line 032B 2012 Dobierz parametry oprawy w konfiguratorze ADQUEN DIRECT Stwórz własną wersję oprawy ADQUEN ADQUEN System opraw oświetleniowych LED OU OC OH OS OT ON OP ADQUEN Unikalny system oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CCTV 13.04.2015

PROMOCJA CCTV 13.04.2015 PROMOCJA CCTV 13.04.2015 NVIP-1DN3020H/IR-1P-II więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie 5 NVIP-2DN3040V/IR-1P więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie 9 1.3 MPX/30fps 2 MPX/30fps

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY

SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY SPRZĘT STOMATOLOGICZNY UNITY Unit DKL OPIS PRODUKTU Unity niemieckiej firmy DKL spełniają nie tylko najwyższe wymagania stawiane przez ergonomię pracy zespołu stomatologicznego,

Bardziej szczegółowo

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s.

Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452. www.el-plus.com.pl. Nowości rynkowe. s. 9-16. Odnawialne źródła energii. ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. www.el-plus.com.pl Nr 3/2011(21) ISSN 1895-5452 Nowości rynkowe s. 9-16 Odnawialne źródła energii ENERGIA MÓRZ I OCEANÓW s. 42-44 reklama Schneider Electric Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy

Bardziej szczegółowo

PRECYZJA JAKOŚĆ SZYBKOŚĆ

PRECYZJA JAKOŚĆ SZYBKOŚĆ www.lasermedia.pl LASEROWE SYSTEMY DO CIĘCIA I GRAWEROWANIA PRECYZJA JAKOŚĆ SZYBKOŚĆ Lider w dziedzinie laserów CO 2 Sercem naszej firmy są nasi pracownicy. Duszą naszej firmy są nasi klienci. Trzonem

Bardziej szczegółowo

ARCTO. 39 Suplementy do Katalogów BRILUX i ELGO. str. System GESIS w oprawach ELGO str. 12. RASTRA z bogatą gamą układów optycznych.

ARCTO. 39 Suplementy do Katalogów BRILUX i ELGO. str. System GESIS w oprawach ELGO str. 12. RASTRA z bogatą gamą układów optycznych. ISSN 1730-2609 Nr 2 (18) KWIECIEŃ-CZERWIEC 2007 ARCTO Oprawy zewnętrzne w marce ELGO str. 90 System GESIS w oprawach ELGO str. 12 RASTRA z bogatą gamą układów optycznych str. 14 RELUX pierwsze kroki str.

Bardziej szczegółowo

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika

W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika W1300 Projektor cyfrowy Seria Kino domowe Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne zasady bezpieczeństwa... 3 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok projektora z zewnątrz... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MS504/MX505 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESPOŁOWY INTELIGENTNY DOM GRUPA PRAWA

PROJEKT ZESPOŁOWY INTELIGENTNY DOM GRUPA PRAWA PROJEKT ZESPOŁOWY INTELIGENTNY DOM GRUPA PRAWA Arkadiusz biesiadzki 181827 SYSTEM AUDIO-VIDEO 1. Wstęp Zarządzanie dźwiękiem w wielu pomieszczeniach, czyli wielostrefowe nagłośnienie, to wygodne rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy MP626/MP670 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy

Bardziej szczegółowo

Widzieć więcej. Katalog produktów dla słabowidzących

Widzieć więcej. Katalog produktów dla słabowidzących Widzieć więcej Katalog produktów dla słabowidzących Ze względu na Państwa wygodę ofertę naszej firmy prezentujemy w sześciu odrębnych katalogach. Produkty podzieliliśmy ze względu na możliwości ich zastosowania.

Bardziej szczegółowo

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy

W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika. Witamy W1060 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Witamy Spis treści Istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa...3 Wprowadzenie...7 Funkcje projektora... 7 Zawartość opakowania... 8 Widok zewnętrzny projektora...

Bardziej szczegółowo

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika

MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika MW712 Projektor cyfrowy Podręcznik użytkownika Spis treści Ważne instrukcje bezpieczeństwa... 3 Wprowadzenie... 7 Funkcje projektora... 7 Zestaw... 8 Zewnętrzny widok projektora... 9 Elementy sterujące

Bardziej szczegółowo

Plafoniery w technologii LED z ELGO EQUAN ze źródłami światła LED HERMETIC 1xx do pojedynczych świetlówek. str. 18. str. 20. str.

Plafoniery w technologii LED z ELGO EQUAN ze źródłami światła LED HERMETIC 1xx do pojedynczych świetlówek. str. 18. str. 20. str. ISSN 1730-2609 Nr 3 (35) LIPIEC WRZESIEŃ 2011 ADQUEN OU oprawa drogowa PARK LED Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED str. 16 Plafoniery w technologii LED z ELGO EQUAN ze źródłami światła LED HERMETIC 1xx

Bardziej szczegółowo