rzutniki reklamowe reklama i architektura 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rzutniki reklamowe reklama i architektura 1"

Transkrypt

1 rzutniki reklamowe œwiat³o - narzêdzie Twojego sukcesu Naciski Twojej konkurencji sprawiają, że aby przebić się ze swoim przeka zem reklamowy mmusisz stosować na jnowsze i najbardziej efek ty wne narzędzia... Z pomocą przychodzi Ci światło, które stało się jednym z najpotężniejszych środ ków jakimi dys ponuje nowoczesny mar ket ing. spektakularna komunikacja Światło jest wysoce efektywnym narzędziem ko munikacyjnym, ponieważ: przyciąga uwagę, definiuje, podkreśla i odróżnia Twój przekaz od innych. Pamiętaj, spektakularna batalia świetlnych reklam już się rozpoczęła... nie możesz być ostatni. przewaga œwietlnych projektorów Używanie statycznych środków takich jak neony jest ko sz towne i technicznie skomplikowane. Zmiana jakiegokolwiek przekazu wiąze się z ponownym przygotowaniem całej inwestycji, natomiast projektory są stosunkowo tanie, uniwersalne i mobil ne. Przekaz można umieścić w miejscach dot ychczas za nied banych przez inne formy reklamy - sufit w skl epie, chodnik przed witryną czy elewacja zabytkowego bu dynku teraz będą pracowały dla Ciebie. Kole jną zaletą jest możliwość zmi any przekazu. Zmieniając przesłonę typu GOBO możesz poin for mować o ofertach specjalnych, pro mocjach, zmianie numerów telefonów czy też przedstawić nowe produkty. Daje to praw ie nieograniczone możliwości wykorzystania raz zainwestowanych pieniędzy. Jedynym ograniczeniem będzie Twoja wyobraźnia. reklama i architektura 1

2 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE V.I.P. 300 / V.I.P. 300 PFC kod: C52001 / C52020 V.I.P. 300 jest modułowym systemem zbudowanym na bazie lampy wyładowczej 300W. Użytkownik ma do dyspozycji dwie, profesjonalne lampy ni e mieck iej firmy OSRAM: HTI300 oraz długożywotną HTI300 DEL. Urządzenie jest zao patr zone w dwie prow ad nice podające 24V napięcie dla modułów efektowych. Wersja PFC ma wbu dow a ny tzw. Power Factor Corection umożliwiający obniżenie zużycia en ergii bez obniżania parametrów świetlnych urządzenia. V.I.P. 300 dia / V.I.P. 300 dia PFC kod: C52003 / C52025 V.I.P. DIA różni się od poprzednich dodatkowym filtrem cieplnym i specjalnym sys te mem chłodzącym - dzięki cze mu jest on przystosowany do wyświetlania zwykłych małoobrazkowych slajdów. Użytkownik ma do dyspozycji dwie, lampy: HTI300 oraz długożywotną HTI 300 DEL. Wersja PFC ma wbudowany moduł umożliwiający obniżenie zużycia en ergii bez obniżania parametrów świetlnych urządzenia. V.I.P. 150 PFC kod: C52007 V.I.P. 150 PFC ma takie same wymi ary co V.I.P. 300 i tak jak ten mod el ma za m on tow ane prow ad nice z zasilaniem 24V, używa jed nak zupełnie in nej lampy wyładowczej HQI-T 150W charakteryzującej się nies po ty kanym czsem pra cy aż 9000 godzin. Urządzenie ma także w stan dardz ie wbu dow a ny sys tem PFC dz ię ki które mu og ran ic zono pobór mocy urządzenia do 200W! 2

3 V.I.P. 250 ALO / V.I.P. 250 ALO ST kod: C52005 / C52006 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Ekonomiczna wersja poprzednich urządzeń. 250 watowa lampa zapewniająca dobrą siłę światła, w połączeniu z ni skim napięciem (24V), zapewnia mały pobór energii ele k try c znej. Doskonała pro pozy c ja dla tych, którzy chcą os zc zędzać bez ko m pro misów ja koś cio wych, co do uzyskiwanych efektów. Wersja ST nie ma wbu dow a nego trans for ma to ra wymaga więc zasilania 24V. Dzięki temu udało się połączyć małe rozmi ary urządzenia z niskimi kosztami ek sploatacji oraz dosk o nałą efektywnością. S.I.P. 300 kod: C52010 Simple Image Projector - mały, tani pro jek tor gobo, bazujący na eko nom ic znej lamp ie 300W M38 220V. Prow ad nice w tym urządzenia nie mają zasilania, w związku z czym możemy do niego stosować wyłącznie staty c zne moduły efek towe. dane techniczne poszczególnych projektorów Model VIP 300 VIP 300 pfc VIP DIA VIP DIA pfc VIP 150 pfc VIP 250 ALO VIP 250 ALO st SIP 300 Kod Zasilanie Lampa Pobór mocy Zasilanie modułów 24V Zabezpieczenie termiczne Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy Wentylator chłodzący slajd Waga bez modułów (kg) Wymiary (mm) Wymiary z prowadnicami (mm) C52001 C52020 C52003 C52025 C52007 C52005 C52006 C V V V V V V 24V 240V HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HTI/HTI DEL 300 HQI-T 150 / NDL PRO EHJ 250W/24V EHJ 250W/24V M38 300W/ 240V 800 W 450 W 800 W 450 W 200 W 260 W 260 W 300W TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE NIE TAK TAK TAK TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK TAK NIE NIE NIE NIE 7 7,5 7,3 7,8 5,8 6,8 2,2 2,3 308x170x x170x x170x x170x x170x x170x x170x x170x x205x x205x x205x x205x x205x x205x x205x x205x275 reklama i architektura 3

4 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE dane techniczne poszczególnych lamp Model Lampy HTI 300 HTI 300 DEL HQI-T 150 NDL PRO EHJ V M W 230V Moc (W) Średnia Żywotność 750 h h h 300 h h Temperatura Barwowa K K K K K Strumień Świetlny lm lm lm lm lm Podstawka SFc 10-4 SFc 10-4 G 12 G 6,35 GY 9,5 opis systemu Display Line Display Line to linia projektorów do in for macji wizualnej włoskiej firmy Clay Paky - jed nego z największych na świecie dostawców pro fes jonal nego oświ et la nia dla studiów telewiz yjnych te atrów i es trady. Podzespoły zas tosow ane w tej serii po chodzą z urządzeń pro fes jonal nych stanowiąc niedościgniony ideał dla konkurencji. Sz e r o ka gama pro jek torów pozwa la w stu pro cen tach do brać odpow ied nie urządzenie do danych zas tosowań. Wszyst k ie zestawy składają się z pro jek to ra, obiek ty wu i lic znych modułów efek tow ych, które ua trak cyjniają wyświ et la ny obraz przesuwając go, rozszczepiając, obracając, zmieniając kolo ry itp. tak aby w jak najbardziej efektywny sposób przyciągnąć uwagę po tenc jal nych klientów. Zestawy Dis play Line stanowią sys tem ot warty, który dz ię ki niezależnym modułom może być dowolnie mody fikow a ny umożliwiający dopasowanie rzutnika do ciągle zmieniających się po tr zeb. Projektory V.I.P. wyposażone są w metalowe prowadnice na które podane jest bezpieczne napięcie - 24V. Dz ię ki temu rozwiązaniu wpięcie na nie dowol nego ruchomego modułu efektowego powoduje, że jest on au tomaty c znie zasilany, bez potrzeby podłączania jak ich kol wiek do dat kow ych kabli. To sprytne rozwiązanie pozwoliło maksymalnie uprościć instalacje poszc zegól nych modułów jak również zapewniło zachowanie doskonałej estetyki urządzenia poprzez uniknięcie plątaniny niepo tr zeb nych kabli. Należy pamiętać o właściwej kolejności montażu modułów. Dla ułatwienia trzy pozycje oznaczyliśmy odpowiednimi kolorami - (1) niebieski, (2) zielony, (3) czerwony. Urządzenie S.I.P. nie ma zasilania na prowadnicach w związku z czym możemy do niego dokładać wyłącznie statyczne moduły efektowe. = Niektóre moduły wyposażone są w TIMER umożliwiający ustawienie automatycznej zmiany projekcji w różnych zakre sach poprzez przełączenie odpowiednich mikroprzełączników oraz ustawienie po tenc jomet ru na wyma g anym poziomie. Dzięki temu rozwiązaniu teraz możesz precyzyjnie ustawić czas od 1-15 sekund, sekund, sekund, oraz od 90 sekund do 3 minut. Firma Clay Paky słynie na świecie z niedoścignionej jakości wiązki świetlnej wychodzącej z jej aparatów oświetleniowych, podob nie jest z serią Display Line. Doskonała optyka w połączeniu z pro fes jonal nymi lam pami daje na j lepszy efekt koń cowy. Używając Display Line masz pewność że Twój logotyp, re k la ma czy in for mac ja han d lowa będą zaw sze wyświ et lone z najwyższą pre cyzją... 4

5 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE statyczne MODU Y EFEKTOWE do V.I.P. i S.I.P. Uchwyt na obiektyw kod: /801 IRIS kod: C52111 Beam Shaper kod: C52112 kod: C52113 Uchwyt do GOBO kod: C52114 gobo dichroiczne 51,8 mm lub metalowe 53,3 mm + kolor 47 mm ruchome MODU Y E kod: C52115 Lustro regulowane, bujane kod: C52130 Lustro rotujące kod: C52131 Lustro obrotowe - walec kod: C52132 kod: C52133 Pryzma 4 obrazy kod: C52134 kod: C52135 reklama i architektura 5

6 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Blackout / Efekt Strobo kod: C52150 (timer) C52155 (0-10V) C52145 (Stro bo) Dimmer kod: C52136 Zmieniacz kolorów kod: CC52151 (timer) C52156 (0-10V) Zmieniacz kolorów AUTO kod: C52137 Zmieniacz 8 gobo kod: C52153 (timer) dichroiczne lub metalowe gobo 31,5 mm C52157 (0-10V) Gobo rotator kod: C52138 (auto) dichroiczne 51,8mm lub metalowe gobo 53,3 / 66 mm Rotujący Dysk graficzny kod: C52141 (auto) C52162 (sound to light) Efekt wiatr woda ogień kod: C52139 (15rpm) C52140 (2rpm) MODU Y EFEKTOWE do V.I.P. DIA oraz V.I.P 150* kod: C52116 Uchwyt do slajdu kod: C52116 Slajd rotator kod: C52143 Zmieniacz 3 slajdów kod: C52154 (timer) C52158 (0-10V) Zmieniacz 6 slajdów kod: C

7 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE Efekt kolorowe płyny kod: C52142 kod: C52146 Zegar elektroniczny kod: C52163 Zegar analogowy kod: C52147 * Efekty dedykowane dla V.I.P. DIA można używać z projektorem V.I.P. 150 wyłącznie w połączeniu z dodatkowym filtrem cieplnym (C52183). Zegar elektroniczny jest modułem dedykowanym dla projektora V.I.P. 150, natomiast zegar analogowy może być używany z dowolnym modelem projektora. akcesoria do serii Display Line Power Factor Correction (PFC) Obudowa zewnętrzna Uchwyt do montażu światłowodów Prowadnice na maduły kod: C52181 kod: kod: C52179 (130mm) C52180 (210mm) Uchwyty do trasu Wysięgnik teleskopowy Uchwyty sufitowe Uchwyt ścienny kod: C52175 (30-50mm) C52176 (15-35mm) ( ) C52173 (70-105mm) C52171 (duzy) C52174 (maly) kod: C52170 Filtr cieplny Ochrona slajdu Gobo adaptor Statyw kod: C52183 kod: /002 kod: C21035 (31,5mm) C21036 (51,8mm) kod: V17002 (special) reklama i architektura 7

8 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE dostêpne obiektywy OBIEKTYWY JEDNOSOCZEWKOWE 1:2,4 / 100 mm 1:4 / 165 mm 1:4,4 / 200 mm OBIEKTYWY WIELOSOCZEWKOWE 1:2,8 / 45 mm 1:2,8 / 85 mm 1:2,8 / 120 OBIEKTYW ZOOM ZOOM 1:3,5 / mm Należy pamiętać że wszystkie pomiary dokonywane są przy otwartej przesłonie bez jakichkolwiek filtrów. Każdy kolor czy przesłona typu gobo obniża wartości natężenia światła. Wielkość uzyskiwanego obrazu przy użyciu zmieniacza gobo będzie mniejsza w każdym z modeli o około 50%. Wartości jas noś ci dla V.I.P. 300 oraz V.I.P. DIA po dane dla lampy HTI 300. War toś ci mi er zone dla lampy HTI 300 DEL są około 25% niższe. 8

9 rzutniki reklamowe - seria DISPLAY LINE tabele fotometryczne dla poszczególnych obiektywów reklama i architektura 9

10 rzutniki reklamowe V.I.P power kod: C52030 Jeżeli potrzebujesz wyświetlić kilkunastometrowe napi sy z odległości 50 metrów i większych mamy dla Cie bie coś specjalnego. Profesjonalna lampa wyładowcza HMI 1200 daje temu urządzeniu nies po ty kaną moc a modułowa budowa (moduły są montowane wewnątrz urządzenia) pozwala ua trak cyjnić wyświetlany obraz na wiele sposobów znanych z serii Display Line. Dodatkowe obiektywy pozwalają dopasować wielkość obrazu do odległości z jakiej świecimy... Waga: 24 kg, Zmieniacz Gobo Zmieniacz kolorów Uchwyt Gobo kod: C Gobo Rotator Pryzma 4X Dimmer/Strobo C kod: Iris Manual Iris C HMI 1200 W/GS 1200 W SFc h K lm 10

11 rzutniki reklamowe Color Spot 170 AT kod: Gobo Kolor Ruch Rozsył Focus DMX Waga IP 7 rotacyjnych, index, E 10 dichro PAN 530 TILT auto 12/16 kanałów 10,5 kg 23 Najbardziej zaawansowany technicznie rzutnik reklamowy dostępny na rynku. Forma ruchomej głowy umożliwia wyświetlenie obrazów niemalże w każdym miejscu. Do tego dochodzi możliwość wyświetlania wielu przesłon GOBO, dołączania do nich sekwencji zmiany kolorów oraz możliwość rotacji z pełną indeksacją. Urządzenie można "oprogramować" przy pomocy zewnętrznego sterownika lub wykorzystać możliwości programatora wbudowanego w Color Spot 170AT. W wersji RECESSED podstawa urządzenia ma formę panelu 60x60 cm gotowego do wbudowania w profile sufitu podwieszanego. CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm Image SPOT 250 AT kod: Gobo Ruch Rozsył Focus DMX Waga IP 5 rotacyjnych, index, E PAN 530 TILT auto 12/16 kanałów 19 kg 23 Najwyższej klasy projektor automatyczny wyposażony w mnóstwo zaawansowanych funkcji. Urządzenie standardowo wyposażone jest w zmieniacz 5 gobo wielkości E, montowanych na specjalnych kasetach Slot&Lock ułatwiających ich wymianę. Forma ruchomej głowy zapewnia możliwość projekcji w dowolnym miejscu a zdalnie ustawiana ostrość perfekcyjny obraz. Wbudowany Timer, możliwość zaprogramowania urządzenia bez zewnętrznego sterownika z panelu wbudowanego w Image Spot lub przy pomocy pilota na podczerwień. HSD 250/2 250 W GY 9, h HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm reklama i architektura 11

12 rzutniki reklamowe GoboClip kod: GR0444 Gobo 1 roto opcja manual brak 8,5 kg 55 Urządzenie wyposażone jest w długożywotną lampę wyładowczą oraz obudowę odporną na działanie czyn ni ków atmosferycznych (IP55). Manualnie możemy zmieniać kąt świecenia urządzenia od 19 do 30 stop ni co daje mu niespotykaną na rynku uniwersalność. Źródłem obrazu w urządzeniu mogą być przesłony gobo metalowe lub szklane o standardowym rozmi ar ze D (53,3mm). CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm MojoROTOGO kod: MOG150 Gobo 7 roto opcja 19 2 kanały 6,8 kg 23 Jedno z najtańszych urządzeń na rynku. 7 obrotowych przesłon gobo, można zmieniać za pomocą dowolnego sterownika DMX lub z wykorzystaniem wewnętrznego panela sterowniczego wbudowanego w urządzenie. Urządzenie dostępne jest na lampie halogenowej EHJ 250 lub wyładowczej CDM-SA/T 150W. CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm EHJ W G6, h K lm 12

13 oœwietlacze wewnêtrzne kolor Twojego sukcesu W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę oświetlaczy architektonicznych do zastosowania wewnątrz obiektów. Wszystkie wyposażone są w system zmiany kolorów dzięki czemu każdemu wnętrzu możesz nadać niepowtarzalny charakter... zmien swój nastrój "Malowanie" wnętrza przy pomocy światła staje się powszechne. Z tego typu dzaiałń korzystają nocne kluby, restauracja, sklepy a także coraz częściej osoby prywatne które chcą nadać miejscom w których żyją, miłą i ciepłą atmosferę. Światło staje się w tym względzie najlepszym pomocnikiem... nowe technologie dla Ciebie W naszej ofercie znajdziesz całe spektrum wewnętrznych zmieniaczy kolorów. Od najprostrzych na tradycyjnych lampach halogenowych poprzez lampy wyładowcze w oprawach typu "ruchoma głowa" - umożliwiająch nie tlko zmianę koloru ale także pozycji plamy światła, aż po najnowocześniejsze systemy oparte na dipdach LED... reklama i architektura 13

14 oœwietlacze wewnêtrzne CP SPOT kod: C13011 Elegancki oświetlacz typu SPOT, linią graficzną nawiązujący do serii Display Line. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach - z wbudowanym transformatorem i krótszej, bez transformatora. Oprawa wykorzystuje szeroką gamę żarówek o różnej mocy i różnym kącie świecenia. Dzięki temu możemy łatwo dopasować źródło światła do konkretnych potrzeb. Opcjonalnie CP Spot może być również wyposażony w ramkę z kolorowym filtrem. Typ Lampy Moc Podstawka Żywotność Rozsył Halospot 50 W G h 4 Halospot 50 W G h 8 Halospot 50 W G h 24 Halospot 75 W G h 8 Halospot 75 W G h 24 Halospot 75 W G h 45 Halospot 100 W G h 8 Halospot 100 W G h 24 Halospot 100 W G h 45 POINT kod: C71001 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 2 kanały 1,8 kg 20 Mały, architektoniczny zmieniacz kolorów do zastosowań wewnętrznych, dostępny w trzech wersjach obudowy. Wszystkie urządzenia wyposażone są w transformatory i własne sterowania - plug and play niezależnie od tego czy chcemy użyć dwóch czy też 20 urządzeń tego typu - montaż zawsze jest bezproblemowy. Urządzenia mogą działać synchronicznie w systemie master slave lub też można je zaprogramować za pomocą dowolnego sterownika DMX. POINT - dostępne kolory obudowy: czarny i srebrny POINT IN kod: C71010 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 2 kanały 2,2 kg 20 zmieniacz przygotowany do montażu w suficie podwieszanym - dostępne kolory obudowy: biały i srebrny Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm 14

15 oœwietlacze wewnêtrzne POINT MH kod: C71020 Lampa Decostar 51 IRC 7 dichroicznych kolorów 10 (standard) 4 kanały 4,8 kg 20 POINT mh - zmieniacz w postaci ruchomej głowy - dostępne kolory obudowy: czarny i srebrny Do urządzeń dostępne są dodatkowe akcesoria umożliwiające zmianę zmieniacza kolorów w rzutnik reklamowy (Lens KIT C71101) lub zmiękczyć plamę kolorowego światła zakładając Difussion KIT C71103 Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm Decostar 51 IRC W GU 5, h K lm ColorMIX 150 wash kod: Lampa CDM-SA/T 10 dichroicznych kolorów 21 3 kanały 8 kg 20 CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm RECESSED color150 kod: Lampa CDM-SA/T 10 dichroicznych kolorów 21 12/16 12,5 kg 20 kanałów CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm reklama i architektura 15

16 oœwietlacze wewnêtrzne LED DECK kod: AL1232 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 2,8 kg 20 DECK jest wewnętrznym zmieniaczem kolorów w którym źródłem światła zamiast żarówek są diody LED (Light Emitting Diode). Ta nowoczesna technologia charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Dzięki temu mamy estetyczne źródło światła które nie wymaga obsługi serwisowej przez bardzo długi czas. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub 45 dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować oprawy do konkretnych potrzeb. DAZE kod: AL1242 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 3 kg 20 DAZE jest oświetlaczem bazującym na technologii LED (Light Emitting Diode) która charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brak wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Wszystkie funkcje są uruchamiane poprzez DMX 512 lub z pilota działąjącego na podczerwień. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub

17 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 wygraj z mrokiem Nowoczesny marketing wkroczył w każdą dziedzinę naszego życia. Coraz trudniej sprzedać nawet najlepszy produkt bez właściwej promocji i reklamy. Im więcej szumu i rozgłosu wokół danego wydarzenia tym więcej ludzi przyjdzie je obejrzeć... aby więc uatrakcyjnić, premiery, prezentacje czy rocznice coraz powszechniej wykorzystywane są oświetlacze architektoniczne z możliwością zmiany koloru. zaskocz klientów i konkurencje Budynki wyciągnięte z mroku nocy, przyciągają uwagę, wskazując jednocześnie, iż w tym miejscu dzieje się coś szczególnego... Doceniają to także zaproszeni goście, którzy dzięki bajkowej atmosferze stworzonej przez oświetlacze arcrchitektoniczne zmieniające kolor oświetlanych budowli, znajdują się w samym centrum magicznych wydarzeń... wybierz model odpowiedni dla Ciebie Oświetlacze zewnętrzne podzieliliśmy na dwie grupy, różniące się szczelnością obudowy. IP44 oznacza że urządzenia mogą być montowane na zewnątrz, ale są dedykowane do instalacji przenośnych takich jak okazjanalne promocje, event'y, czy konwencje. Różne typy lamp oraz parametry układu optycznego umożliwiają dobranie odpowiedniej oprawy do konkretnych potrzeb... reklama i architektura 17

18 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORCLIP kod: GR dichroicznych 42 1 kanał 9 kg 55 Najmniejsze z urządzeń o nazwie KOLORCLIP zbudowano na 150 watowej lampie wyładowczej. Kompaktowe wymi ary, możliwość zmiany 8 dichroicznych kolorów, wodoszczelna obudowa (IP 55), oraz ekonomiczna lampa z 6000 godzinnym czasem pracy, w połączeniu z bardzo niską ceną - daje doskonałe urządzenie do permanentnych instalacji oświetlenia małych form ar chitek ton ic znych takich jak podcienie, kolumny, fontanny, pomniki itp. AKCESORIA: Skrzydełka; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm KALEIDO kod: GR0414 CMY 50 5 kanałów 31 kg 44 Kompaktowy zmieniacz kolorów do oświetlania architektury. Opatentowany szerokokątny system optyczny, system mieszania barw CMY, oraz wodoszczelna obudowa (IP44) w połączeniu z lampą wyładowczą 575W dają zadziwiające efekty. Budynki zac zynają wychodzić z ciemności i mienią się barwami. Urządzenie posiada również funkcje STROBO ze zmienną prędkością, ści em ni an ie i BlackOut. Może pracować automatycznie, synchronicznie z innymi urządzeniami tego typu Master/ Slave i oczywiście za pośrednictwem sygnału DMX z dowolnego sterownika. KALEIDO zajmuje 5 kanałów DMX. AKCESORIA: Skrzydełka; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm 18

19 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORADO 1800 kod: GR0414 CMY kg 44 Zmieniacz kolorów na lampie 1800W. Wszystkie funkcje takie jak: zmiana koloru, ściemnianie, BlackOut mogą być wyzwalane ze ste rown i ka za pośred nictwem sygnału DMX, urządzenie posiada również funkcje pracy automatycznej i tryb syn chro ni za cji wielu takich urządzeń: Master/Slave DMX. AKCESORIA: Skrzydełka; MHN-SA W SFc h K lm KOLORADO 2500 kod: GR0414 CMY kg 44 Mocniejsza wersja na lampie wyładowczej 2.500W. Dostępne są dwa modele z lampą HMI (500h) i HMD (2.000h). Wszystkie funkcje są identyczne jak w wersji na lampie 1.800W, także bardzo szeroki kąt świecenia, dzięki któremu jedno urządzenie odsunięte od oświetlanego obiektu o 5m jest w stanie oświetlić powierzchnię około 30m 2. AKCESORIA: Skrzydełka; HMI W SFa h K lm HMD W specjalny h K lm reklama i architektura 19

20 oœwietlacze zewnêtrzne IP44 KOLORSTREAM kod: GR0418 CMY kg 44 Urządzenie dedykowane do oświetlania wysokich bu dynków. Kąt świecenia może być regulowany od 12 do 33 stop ni. Doskonała optyka umożliwia uzyskanie ze 100 metrowej odległości plamę świetlną o średnicy 20 metrów i natężeniu 600 lux. Wbudowany system mik sow a nia kolorów CMY (Cyan Magenta Yellow) umożliwia uzyskanie dowol nego koloru. Urządzenie posiada także moduł ściemniający oraz efekt migania (strobo). HMI W G h K lm KOLORJET kod: GR0402 CMY kg 44 Urządzenie dedykowane do oświetlania bardzo wysokich bu dynków. Kąt świecenia może być regulowany od 12 do 33 stop ni. Doskonała optyka umożliwia uzyskanie ze 100 metrowej odległości plamę świetlną o średnicy 20 metrów i natężeniu 600 lux. Wbudowany system mik sow a nia kolorów CMY (Cyan Magenta Yellow) umożliwia uzyskanie dowol nego koloru. Urządzenie posiada także moduł ściemniający oraz efekt migania (strobo). XBO W SFaX 30-9,5 SFa h K lm 20

21 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 IP65 - czyli ca³kowita ochrona Oświetlacze zewnętrzne z najwyższym IP - to całkowita ochroma przed działaniem pyłów i wody. Dzięki temu wszystkie urządzenia doskonale nadają się do instalacji stałych. zmien swój IMAGE Podświetlenie elewacji budynku to już standard. Dlaczego więc nie zrobić jeszcze jednego kroku i dodać jej odrobinę koloru... a jeżeli dodamy jeszcze dynamiczne zmiany natężenia, barwy czy struktury oświetlanej budowli, to mamy 100% pewności że przyciągnie to uwagę przechodniów i jednocześnie odróżni nas od konkurencji. Bo każdy jest wyjątkowy... reklama i architektura 21

22 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 DIVE kod: AL1212 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 2,8 kg 68 DIVE jest wewnętrznym zmieniaczem kolorów w którym źródłem światła zamiast żarówek są diody LED (Light Emitting Diode). Ta nowoczesna technologia charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia to 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Obudowa z IP68 oraz odporność na nacisk 4000kg, sprawie że jest to urządzenie do instalacji w skrajnie niesprzyjających warunkach jak fontanny czy place parkingowe. Urządzenie może być dostarczone z różnymi wersjami optyki: 10, 30 lub 45 dzięki czemu możemy precyzyjnie dopasować oprawy do konkretnych potrzeb. DAWN kod: AL1202 CMY 10 / 30 / 45 4 kanały 5,5 kg 65 DAWN to oświetlacz bazującym na technologii LED (Light Emitting Diode), która charakteryzuje się bardzo małym poborem energii (jedna oprawa pobiera 1.2 W), bardzo długą żywotnością (średni czas świecenia 10 lat) oraz brakiem wydzielania ciepła. Urządzenie może wytworzyć dowolny kolor, w płynny sposób przechodzć z jednego koloru w drugi, plama światła może być ściemniana oraz strobowana. Wszystkie funkcje są uruchamiane poprzez DMX 512. Obudowa odporna na działanie czynników atmosferycznych (PI65), sprawia że jest to zupełnie bezobsługowe urządzenie do instalacji oświetlenia architektonicznego ze zmianą barwy. 22

23 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 NIAGARA 150 kod: AD dichroicznych + biały 51 1 kanał 13,4kg 67 Kompaktowy zmieniacz kolorów z IP67 i dużą wytrzymałością na nacisk (do kg) umożliwia jego wykorzystanie w ciągach komunikacyjnych, terenach parkingowych, parkach itp. AKCESORIA: Fresnel - 29 ; Owalizator + Fresnel - 66 x 23 ; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm RISALTO 150 kod: AD dichroicznych + biały 51 1 kanał 8,5 kg 65 Mały zmieniacz kolorów z IP65. Uniwersalne urządzenie doskonale sprawdzające się do oświetlania elementów małej architektury zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów budowlanych. AKCESORIA: Skrzydełka; Fresnel - 29 ; Owalizator + Fresnel - 66 x 23 ; HFT kit; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm reklama i architektura 23

24 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 TRIDENT 150 kod: AD3302 CMY 33 3 kanały 16 kg 66 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY - umożliwiającym uzyskanie dowolnego koloru. Wysokie IP zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak kurz. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm STELVIO 250 kod: AD3222 CMY 22 3 kanały 18 kg 65 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY, na lampie 250W. Wysokie IP zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi, takimi jak kurz. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; HSD 250/2 250 W GY 9, h K lm HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm 24

25 oœwietlacze zewnetrzne IP65 E-COLOR 250 kod: CMY kanałów 22 kg 65 Lampa 250W i mnóstwo zaawansowanych funkci oferowanych bez żadnej dopłaty! System CMY, manualnie ustawiany ZOOM od 8 do 22 stopni, manualnie ustawiany Beam Shaper (H/V), ustawiany manualnie Frost do dodatkowego zmiękczenia plamy światła, wbudowany Timer, możliwość sterowania poprzez dołączony pilot na podczerwień. HSD 250/2 250 W GY 9, h K lm HSD W GY 9, h K lm MSD W GY 9, h K lm DOLOMITE 575 kod: GR0414 CMY 25 3 kanały kg 65 Kompaktowy zmieniacz kolorów z systemem CMY (umożliwiającym uzyskanie dowolnego koloru) na lampie 575W. IP65 zapewnia doskonałą ochronę przed wodą oraz zanieczyszczeniami stałymi. Standardowa optyka może być zmieniona poprzez montaż opcjonalnych filtrów. AKCESORIA: Skrzydełka; Wide - 53 ; Owalizator - 66 x 23 ; System Asymetryczny ; HFT kit; System Asymetryczny (powyżej) - to opatentowany układ optyczny umożliwiający rozsył wiązki światła o kącie 110 ; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm reklama i architektura 25

26 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 EVEREST 700 kod: AD3262 CMY 7-12, kanały kg 65 Standardowa optyka umożliwia świecenie z manualnie ustawianym zoomem w zakresie 17-24, jednak poprzez usunięcie filtra dyfuzyjnego możemy zmienić ten zakres na Dzięki temu urządzenie doskolae sprawdza się w oświetlaniu wysokich budynków, wież, kominów i innych wysokich konstrukcji. MSD W G h K lm 26

27 oœwietlacze zewnêtrzne IP65 CP COLOR 150E kod: C11185 CMY 22 4 kanały 17kg 65 Dla klientów poszukujących najwyższej klasy urządzeń, mamy serię CP Color firmy Clay Paky. Urządzenie wyposażono w profesjonalny sytem zmiany kolorów i precyzyjny dimmer zaadoptowany z modeli używanych w studiach telewizyjnych i teatrach. Szeroka gama dodatkowych filtrów umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów oświetlenia do stosownych potrzeb. Szczelna obu dowa zapewnia pełne za bez piec ze nie przed działanie czynników at mos fer y c znych. AKCESORIA: Skrzydełka; Frost ; Frost ; Dyfuzor - 80 ; Owalizator - 59 x 33 ; CDM-SA/T 150 W G h K lm CMH/150/T 150 W G h K lm CP COLOR 575 kod: C11198 CMY 18 4 kanały 33 kg 65 Duża siła światła, profesjonalny system zmiany kolorów, precyzyjny dimmer, najwyższa jakość wykonania, szczelna obu dowa (PI65), ciekawy design i szeroki zestaw dodatkowych filtrów (umożliwiający precyzyjne dopasowanie parametrów świetlnych urządzenia do każdego typu aplikacji), czynią CP Color 575 bardzo uniwersalnym oświetlaczem dedykowanym do instalacji stałych. AKCESORIA: Frost ; Frost ; Dyfuzor - 80 ; Owalizator - 59 x 33 ; Rozsył światła przy zastosowaniu opcjonalnego Dyfuzora - 80 ; HSD W GX 9, h K lm MSD W GX 9, h K lm HSR W GX 9, h K lm reklama i architektura 27

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia DANE TECHNICZNE Wejścia/Wyjścia DMX 2 Grand Master tak Ilość Playbacków 20 Ilość Crossfaderów 2 Ekrany Zewnętrzne 1 Trackball P/T 1 Koła Wyboru Parametrów 3 HTP/LTP tak Ilość Pamięci/Scen 890000 pamieci,

Bardziej szczegółowo

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe Generator światłowodowy MICRO LED 1W Najmniejszy, dostępny generator światła (wielkości szminki) emitujący jedną stałą barwę światła. Zastosowanie w miejscach

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Kompaktowe lampy fluorescencyjne... 140 Żarówki halogenowe... 142 Lampy LED... 143 Sznury diodowe... 147 Diody oświetleniowe (LED)... 151 Latarki, lampy warsztatowe... 152 Lampy rowerowe... 155 Reflektory

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ MDK/ZP/2/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp Nazwa Szczegółowy opis wymaganych parametrów Ilość 1 Ruchoma głowica typu beam/spot na lampie min. 250W 2 Ruchoma głowica LED typu wash/beam

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak. post. FS/ZP/07/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ.. /Pieczęć lub nazwa Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne. Thea. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna Lampa jako źródło światła wykorzystuje białe diody LED. Dzięki zastosowaniu technologii

Bardziej szczegółowo

LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES

LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES LED OPRAWY WPUSZCZANE INDOOR LED - RECESSED LUMINAIRES MX 105 LED Indeks Strumień świetlny Statecznik Moc Barwa CRI 0098.800/827 800 lm EVG 11 W 2700 K 80 Ra 0098.800/830 800 lm EVG 11 W 3000 K 80 Ra 0098.850/840

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie

Bardziej szczegółowo

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23

LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO-23 LAMPY OPERACYJNE FAM-LUX LO- 23 Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2. wersja naścienna 3. wersja przejezdna Panel kontrolny Lampa operacyjna FAM-LUX Lampa

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX RGB Display LED - Neoreklama, ul. Krakowska 9, 32-020 Wieliczka, tel. 668 367 146 e-mail: biuro@neoreklama.pl,, www.neoreklama.pl MAX Raster 10 mm GR Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Band. Połączenie estetyki z technologią LED

Band. Połączenie estetyki z technologią LED Band Połączenie estetyki z technologią LED Rozwój technologii LED oraz osiągnięcia firmy Thorn pozwoliły stworzyć Band nowoczesną oprawę liniową, łączącą najlepsze wzornictwo z optymalną emisją światła.

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE

LAMPY SOLARNE I HYBRYDOWE 20 W ok. 18 lux pod lampą* Średnie natężenie oświetlenia: ok. 6 lux na obszarze 30m x 6m* Turbina wiatrowa: Typ Wysokość montażu turbiny: Drogowa lampa hybrydowa Jupiter 20LH-6 zabezpieczona mechanicznie

Bardziej szczegółowo

KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe. www.ledtechnology.pl. Raster od 10 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot

KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe. www.ledtechnology.pl. Raster od 10 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot www.ledtechnology.pl KRZYŻE APTECZNE 1-kolorowe i 7-kolorowe Raster od 10 mm KA Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Krzyże

Bardziej szczegółowo

nano led the Green light

nano led the Green light the Green light CHARAKTERYSTYKA OPRAWY Szczelność oprawy: IP 66 (*) Odporność na uderzenia: IK 08 (**) Napięcie zasilania: 230 V - 50 Hz Klasa ochronności elektrycznej: II (*) Waga (pusta) 2,7 kg (*) zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE MAX www.ledtechnology.pl MAX Raster 10 mm GR Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Graficzne LEDTECHNOLOGY to polski producent wyświetlaczy

Bardziej szczegółowo

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż:

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: moduł LED RGBW, 20.000h wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 10 (gobo) - 45 (otwarty) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie, źródła światła

Oświetlenie, źródła światła Żarówki energooszczędne... 112-114 Żarówki halogenowe... 114 Żarówki diodowe... 115-118 Sznury diodowe... 119-121 Diody oświetleniowe ()... 122 Latarki... 123-125 Lampy rowerowe... 125 Lampy warsztatowe,

Bardziej szczegółowo

Elation Architectural Instrukcja Obsługi

Elation Architectural Instrukcja Obsługi Elation Architectural Instrukcja Obsługi Rev. 11/07 Elation Architectural Elation Professional Europe A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.elationlighting.eu Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Seria BriLux TM REMiX-2

Seria BriLux TM REMiX-2 Seria BriLux TM Remix-2 jest poprawioną wersją lampy BriLux TM Remix. Jestt pierwszą na świecie, opartą o technologię LED wysokiej mocy, zmieniającą kolory lampą MR16 o odpowiednim kształcie i formie i

Bardziej szczegółowo

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie.

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie. Seria Linea Seria Linea została zaprojektowana do komfortowego oświetlenia ścieżek komunikacyjnych i otwartych powierzchni. Modułowy system Linea tworzy nieprzerwaną linię oświetlenia, ze zintegrowanymi

Bardziej szczegółowo

Graze QLX Powercore oświetlenie średniej mocy do wielopiętrowych fasad i powierzchni

Graze QLX Powercore oświetlenie średniej mocy do wielopiętrowych fasad i powierzchni Lighting Graze QLX Powercore oświetlenie średniej mocy do wielopiętrowych fasad i powierzchni ColorGraze QLX Powercore Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka

Bardziej szczegółowo

Revolution-Tech. Neuturion LED

Revolution-Tech. Neuturion LED Revolution-Tech Neuturion LED 1 2 Spis treści Sterownik Neuturion LED 1. Opis sterownika...4 1.1. Schemat podłączenia dla komponentów LED zasilanych od 7V do 24V DC...5 1.2. Schemat podłączenia dla komponentów

Bardziej szczegółowo

Oprawy LED typu downlight

Oprawy LED typu downlight 20W TD36 Oprawy LED typu downlight Downlight LED TD36 o mocy 20W s tanowi nowoczesne rowziązanie na rynku oświetlenia energooszczędnego. Zaprojektowany został z myślą o wysokiej estetyce, oraz dużej funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

katalog 2012 katalog 2012 dobreled.pl dobreled.pl

katalog 2012 katalog 2012 dobreled.pl dobreled.pl katalog 0 katalog 0 Przy zakupach hurtowych możliwość negocjacji cen. Specjalne rabaty do 0% dla uczestników Seminarium GFW do dnia 0.06.0 Dane kontaktowe Artur Fabin 60 70 7 Łukasz Flasza 500 56 098 email:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W

Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W Instrukcja obsługi Głowica Ruchoma LED 15W 1 Konserwacja 1. Urządzenie należy użytkować w suchym miejscu i unikać wilgoci 2. Stosowanie urządzenia z przerwami może przedłużyć jego żywotność 3. Należy regularnie

Bardziej szczegółowo

1) Przy stosowaniu elementów przyłączeniowych konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów mocujących na krawędzi reflektora

1) Przy stosowaniu elementów przyłączeniowych konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów mocujących na krawędzi reflektora HALOSPOT ECO 48832 ECO SP ) 4050300656823 35 2 22500 4000 6 G53 67 6 48832 ECO FL ) 4050300656847 35 2 4200 4000 24 G53 67 6 48835 ECO SP ) 405030065686 50 2 33000 4000 6 G53 67 6 48835 ECO FL ) 4050300656885

Bardziej szczegółowo

Doskonałe oświetlenie dróg

Doskonałe oświetlenie dróg Lighting Doskonałe oświetlenie dróg StreetStar Oprawa LED Philips StreetStar zapewnia doskonałą jakość światła, komfort wizualny i bezpieczeństwo oświetlenia dróg lokalnych i osiedlowych. Zoptymalizowane

Bardziej szczegółowo

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić

KAPELLA SIGMA. 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł. 34 000 h. 19 miesięcy NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LAMPA LED. co najmniej tyle możesz oszczędzić NOWOCZESNA I ENERGOOSZCZĘDNA LED SIGMA 45 W 55 W 74 W 26 843, 00 zł co najmniej tyle możesz oszczędzić 34 000 h tyle dłużej będzie Ci służyć 19 miesięcy tyle wystarczy, aby zwrócił się koszt jej zakupu

Bardziej szczegółowo

Xelee Mini IR / DMX512

Xelee Mini IR / DMX512 Xelee Mini IR / DMX512 Sterowniki LED do modułów napięciowych Xelee Mini IR to trzykanałowy sterownik przystosowany do pracy z napięciowymi modułami LED, takimi jak popularne taśmy LED. Wbudowany układ

Bardziej szczegółowo

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne.

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Wszystkie wersje są chronione przed przeciążeniami w celu ochrony elementów i diod LED do KV. Optyka Roto-symetryczna. Re ektory metalizowane z poliwęglanu.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY

PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY PRODUKT PRAWNIE CHRONIONY NOWOCZESNY DESIGN Świecąca Kostka Brukowa LED Bruk jest innowacyjną formą podświetlenia terenów brukowanych. Kształt i wymiary są dostosowane do typowej

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Światła do basenów kąpielowych

Światła do basenów kąpielowych Światła do basenów kąpielowych Baseny kąpielowe gwarantują świetną zabawę, rekreację i miriady zastosowań - rodzinny wypoczynek, Wellness, funkcje sportowe, lecznicze lub architektoniczne. Odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1 Instrukcja Obsługi LED 60W Skaner www.flash-butrym.pl Strona 1 Ważna: Uszkodzenia wynikłe z powodu nie zastosowania się do niniejszej instrukcji obsługi, mogą spowodować utratę gwarancji. Sprzedawca nie

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE WEWNĘTRZNE. GRAFICZNO-TEKSTOWE Tekst

WYŚWIETLACZE WEWNĘTRZNE. GRAFICZNO-TEKSTOWE Tekst WYŚWIETLACZE WEWNĘTRZNE www.ledtechnology.pl GRAFICZNO-TEKSTOWE Tekst Bardzo wysoka rozdzielczość - diody oddalone są od siebie tylko o 7,6 mm! WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 3-kolorowe wewnętrzne 3 kolory Raster

Bardziej szczegółowo

NEPLUS. Katalog ofertowy źródeł światła LED. www.neplus.pl

NEPLUS. Katalog ofertowy źródeł światła LED. www.neplus.pl NEPLUS Katalog ofertowy źródeł światła LED 2 3 NEPLUS Oświetlenie oparte na technologii LED (ang. Light Emitting Diode) to najmłodsza gałąź oświetlenia użytkowego i dekoracyjnego, która zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Korzyści z modernizacji oświetlenia MNIEJSZE ZUŻYCIE ENERGII Stosowanie radiowych czujników ruchu oraz diod LED pozwala zaoszczędzić 90% energii. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE DLA WYMAGAJĄCYCH Supercienkie oprawy sufitowe LED

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE DLA WYMAGAJĄCYCH Supercienkie oprawy sufitowe LED NOWOCZESNE OŚWIETLENIE DLA WYMAGAJĄCYCH Supercienkie oprawy sufitowe LED WYGODA MONTAŻU Produkt wyposażony jest we wszystkie akcesoria montażowe, zasilacz oraz prostą instrukcję obsługi, które w prosty

Bardziej szczegółowo

LED STAR PAR W/827 GU10

LED STAR PAR W/827 GU10 LED STAR PAR16 20 36 1.6 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe _ Butiki i sale konferencyjne

Bardziej szczegółowo

CoreLine Downlight oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Downlight oczywisty wybór wśród technologii LED Lighting CoreLine Downlight oczywisty wybór wśród technologii LED CoreLine Downlight Seria opraw do wbudowania CoreLine Downlight jest przeznaczona do zastępowania opraw typu downlight opartych na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2013. Produkty Konsumenckie

KATALOG 2013. Produkty Konsumenckie KATALOG 2013 Produkty Konsumenckie ŹRÓDŁA ECOLed NOWOŚĆ Goccia ECOLed Źródła Beghelli Goccia EcoLed powstały w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Wzorowane są na klasycznych kształtach i rozmiarach.

Bardziej szczegółowo

r. - Świetlówka kompaktowa MINI SPIRO 15W E27 ANS-Lighting

r. - Świetlówka kompaktowa MINI SPIRO 15W E27 ANS-Lighting pisany przez Arek 30.08.2011r. - Oświetlacz MATEUS 30.08.2011r. - Żarówka 48 GU10 ciepłobiała J&C 30.08.2011r. - Świetlówka kompaktowa MINI SPIRO 15 E27 23.08.2011r. - Żarówka BALL 2 G9 23.08.2011r. -

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A Seria BriLux TM M jest rodziną udanych lamp LED wysokiej mocy z podstawą MR16. Lampy wyglądają dobrze, są dobrze zaprojektowane, wydajne i w dobrej cenie. Seria BriLux TM M lamp kompaktowych jest zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 3-KOLOROWE wewnętrzne

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 3-KOLOROWE wewnętrzne www.ledtechnology.pl WYŚWIETLACZE GRAFICZNE 3-KOLOROWE wewnętrzne 3 kolory Raster 7,62 mm WT Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o

Bardziej szczegółowo

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie.

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core TownGuide Core to funkcjonalne rozwiązanie, przystosowane do szerokiej gamy zastosowań, w szczególności na obszarach osiedlowych, takich jak

Bardziej szczegółowo

UniStreet prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych

UniStreet prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych Lighting UniStreet prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych UniStreet Oprawy UniStreet wykorzystujące wydajne diody LED zapewniają przy stosunkowo niskich kosztach początkowych, znaczne oszczędności

Bardziej szczegółowo

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED Lighting CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED CoreLine Recessed Spot CoreLine Recessed Spot to rodzina punktowych oprawwpuszczanych w sufit, które przewidziano jako zamienniki

Bardziej szczegółowo

Lampy czołowe LED serii 08-79

Lampy czołowe LED serii 08-79 Lampy czołowe LED serii 08-79 Model: 08-790-W opaska czołowa, kolor biały 08-790-S opaska czołowa, kolor czarny 08-795-W opaska krzyżowa, kolor biały 08-795-S opaska krzyżowa, kolor czarny Nowoczesna lampa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. L.p Nazwa artykułu Ilość Opis techniczny

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. L.p Nazwa artykułu Ilość Opis techniczny Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia L.p Nazwa artykułu Ilość Opis techniczny 1. Projektor z silnikiem 1 szt. Parametry minimalne: Projektor z silnikiem za pomocą którego, można uzyskać ruchome obrazy

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE. Raster 20 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność

WYŚWIETLACZE GRAFICZNE.  Raster 20 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność www.ledtechnology.pl Raster 20 mm GL Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Graficzne LEDTECHNOLOGY to polski producent wyświetlaczy

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE Oświetlenie przemysłowe- przenośne PCE mini LED 4303024 30W Całkowity strumień świetlny: 2742 lm Barwa światła: 4000 Kelvin 220-240V~ (50-60Hz) (WxSxG): 213 x 410 x 145mm tworzywo/guma,

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED NAJBARDZIEJ WYDAJNE ENERGOOSZCZĘDNE OPRAWY W TECHNOLOGII G 2 Linia LUGBOX należy do portfolio europejskiego lidera branży oświetleniowej firmy LUG Light Factory. LUGBOX to linia profesjonalnych opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: 5-pin XLR-M (IN); 5-pin XLR-F (OUT) Kąt świecenia 16 35

Sterowanie: 5-pin XLR-M (IN); 5-pin XLR-F (OUT) Kąt świecenia 16 35 Załącznik do umowy nr GK.272..2016 z dnia...2016r. Reflektor LED RGBW zoom 7x15W 12 kompletów Rodzaj źródła 7 x LED Quadro-color RGBW minimum 50000h pracy 105 W Złącza Zasilanie: powercon in and out Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

PARATHOM PAR

PARATHOM PAR SPIS TREŚCI Lampy LED PARATHOM PAR6 20 4.02 PARATHOM R50 25 4.03 PARATHOM MR6 20 2V 4.04 PARATHOM CLASSIC A 4.05 PARATHOM CLASSIC B 4.06 PARATHOM CLASSIC P 4.07 PARATHOM CLASSIC GLOBE 4.08 PARATHOM DECO

Bardziej szczegółowo

Maxos LED Performer wydajne i precyzyjne oświetlenie liniowe

Maxos LED Performer wydajne i precyzyjne oświetlenie liniowe Lighting Maxos LED Performer wydajne i precyzyjne oświetlenie liniowe Maxos LED Performer Klienci szukają możliwości zmniejszenia zużycia energii i obniżenia kosztów w porównaniu do systemów oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych.

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa 2.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW 1 OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 LIGHTIFY Classic A60 tunable white Kąt wiązki światła 810 lm 10 W Do 81 lm/w Światło nastrojowe białe

Bardziej szczegółowo

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR

Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod o zasięgu do 80 m, HQ-SD5423-IR MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Kamera szybkoobrotowa 540/660 linii, DZIEŃ/NOC, 23 X ZOOM, oświetlacz IR 6 diod

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚWIETLENIA LED :

OFERTA OŚWIETLENIA LED : OFERTA OŚWIETLENIA LED : - TAŚMY LED - HALOGENY LED - ŻARÓWKI LED - ZASILACZE LED 12v - STEROWNIKI - KONTROLERY I WZMACNIACZE KATALOG 2014.12 TAŚMA/LISTWA LED 5050 RGB Cena detaliczna 40 USD Cena sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch 4 grupy, zawsze wysoka jakość

Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch 4 grupy, zawsze wysoka jakość Uwaga, pracuję! Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch 4 grupy, zawsze wysoka jakość Obrotowe lampy ostrzegawcze Bosch zwiększają bezpieczeństwo dzięki ostrzeganiu przed potencjalnymi

Bardziej szczegółowo

SmartBalance połączenie wydajności z inteligentną konstrukcją

SmartBalance połączenie wydajności z inteligentną konstrukcją Lighting SmartBalance połączenie wydajności z inteligentną konstrukcją SmartBalance, surface mounted O ile często najważniejsza jest skuteczność świetlna opraw, klienci jednocześnie wolą oprawy o atrakcyjnym

Bardziej szczegółowo

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Kompaktowy projektor do oświetlania fasad budynków, elementów architektonicznych, pomników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik Dokument nr 1 do SIWZ Elementy systemu oświetlenia galerii w Zamku Ujazdowskim 1. Oprawa projektorowa 3000K ERCO 72834 lub równoważna spełniająca barwowej 3000 K, moc

Bardziej szczegółowo

TEKSTOWE I GRAFICZNE

TEKSTOWE I GRAFICZNE WYŚWIETLACZE 7- KOLOROWE TEKSTOWE I GRAFICZNE www.ledtechnology.pl WYŚWIETLACZE 7-KOLOROWE 7 kolorów KT GK Sterowanie PC/SD/Bezprzewodowe Sterowanie PC/PENDRIVE/WiFi/Pilot Tekstowe Graficzne Polski producent

Bardziej szczegółowo

UnicOne Pendant LED FreshFood doskonały strumień świetlny i oszczędność energii

UnicOne Pendant LED FreshFood doskonały strumień świetlny i oszczędność energii Lighting UnicOne Pendant LED FreshFood doskonały strumień świetlny i oszczędność energii UnicOne Compact LED, pendant W całym sektorze detalicznym właściciele sklepów oczekują idealnej jakości oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

120 4 W/827 GU10. Karta katalogowa produktu. LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16. Obszar zastosowań. Korzyści ze stosowania produktu

120 4 W/827 GU10. Karta katalogowa produktu. LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16. Obszar zastosowań. Korzyści ze stosowania produktu 120 4 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań Oświetlenie kierunkowe akcentujące Szafki do ekspozycji i witryny sklepowe Butiki i sale konferencyjne Oświetlenie kierunkowe

Bardziej szczegółowo

Decoflood² LED zestaw narzędzi do oświetlenia miejskiego

Decoflood² LED zestaw narzędzi do oświetlenia miejskiego Decoflood² LED zestaw narzędzi do oświetlenia miejskiego DecoFlood² LED Mini Decoflood² LED, połączenie funkcjonalności i prostej, czystej estetyki, to kompleksowa seria projektorów LED do zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie

TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie TownGuide Core TownGuide Core to funkcjonalne rozwiązanie LED, przystosowane do szerokiej gamy zastosowań, w szczególności na obszarach osiedlowych, takich

Bardziej szczegółowo

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi

LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi LED SIX DERBY LIGHT Instrukcja obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 Dane Techniczne Zasilanie: 110V- 250V / 50-60Hz Moc: 25W Kolory: RGBW Color Mixing LED: 2x10W RGBW Waga: 3.0Kg Wymiary: 250 260 250 mm

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne Oświetlenie wewnętrzne Wobecnych czasach oszczędność energii nie jest tylko modą lecz obowiązkiem wszystkich, którzy mają bezpośredni wpływ na jej zużycie. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak

Bardziej szczegółowo

CoreLine do montażu ściennego oczywisty wybór LED

CoreLine do montażu ściennego oczywisty wybór LED Lighting CoreLine do montażu ściennego oczywisty wybór LED CoreLine Wall-mounted Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają

Bardziej szczegółowo

Ekspozycje w salonie sprzedaży

Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Ekspozycje w salonie sprzedaży Seria Premium A716 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Łazienkowy wielofunkcyjny panel sufitowy 3w1 Seria Premium A716 A716A A716F

Bardziej szczegółowo

Zegary i Termometry. www.ledtechnology.pl. Raster standardowy 10 mm i niestandardowy od 5 mm. Sterowanie Pilot/USB/LAN

Zegary i Termometry. www.ledtechnology.pl. Raster standardowy 10 mm i niestandardowy od 5 mm. Sterowanie Pilot/USB/LAN www.ledtechnology.pl Zegary i Termometry Raster standardowy 10 mm i niestandardowy od 5 mm ZT Sterowanie Pilot/USB/LAN Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Zegary

Bardziej szczegółowo

4-6m. STYLOWY, ELAGANCKI WYGLĄD uzupełniony INTELIGENTNYm SYSTEMem STEROWANIA, IDEALNY NOCY. Wersja ścienna. Słup z pojedyncz ym wysięgnikiem

4-6m. STYLOWY, ELAGANCKI WYGLĄD uzupełniony INTELIGENTNYm SYSTEMem STEROWANIA, IDEALNY NOCY. Wersja ścienna. Słup z pojedyncz ym wysięgnikiem perla perla 4-6m STYLOWY, ELAGANCKI WYGLĄD uzupełniony INTELIGENTNYm SYSTEMem STEROWANIA, IDEALNY DLA MIAST Bogactwo konfiguracji oraz różnorodność pod względem fotometrycznym potwierdzają istotną rolę

Bardziej szczegółowo

ClearAccent oprawy spot LED do wbudowania w atrakcyjnej cenie

ClearAccent oprawy spot LED do wbudowania w atrakcyjnej cenie Lighting ClearAccent oprawy spot LED do wbudowania w atrakcyjnej cenie ClearAccent ClearAccent to rodzina opraw typu spot do wbudowania, która została zaprojektowana, aby zastąpić oprawy halogenowe. Ich

Bardziej szczegółowo

Telebimy SILVER 20. www.ledtechnology.pl. Raster 20 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność

Telebimy SILVER 20. www.ledtechnology.pl. Raster 20 mm. Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot. Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność www.ledtechnology.pl Raster 20 mm ES Sterowanie PC - LAN/PENDRIVE/WiFi/Pilot Polski producent Polski producent Wysoka jakość Energooszczędność o firmie Telebimy LEDTECHNOLOGY to polski producent wyświetlaczy

Bardziej szczegółowo

Just Normlicht wysokiej jakości podświetlarki i kabiny oświetleniowe

Just Normlicht wysokiej jakości podświetlarki i kabiny oświetleniowe Just Normlicht wysokiej jakości podświetlarki i kabiny oświetleniowe Kontrolowane oświetlenie to jedyny sposób zapewniający wzorcowe warunki obserwacji i weryfikacji kolorystycznej wydruków. Just Normlicht

Bardziej szczegółowo

Fontanny DRY PLAZA. chodnikowe bez lustra wody

Fontanny DRY PLAZA. chodnikowe bez lustra wody 2016 Fontanny DRY PLAZA chodnikowe bez lustra wody Profesjonalny osprzęt do fontann. dysze fontannowe, gotowe zestawy fontannowe, oświetlenie LED RGB z protokołem DMX, pompy oraz osprzęt hydrauliczny.

Bardziej szczegółowo

OSRAM HALOPAR 16 E Numer produktu FL 1) E Oznaczenie produktu

OSRAM HALOPAR 16 E Numer produktu FL 1) E Oznaczenie produktu l OSRAM HALOPAR 6 E4 d 64822 FL ) 4050300938479 40 230 650 2000 35 E4 50.7 20 ) Nie stosować w oświetleniu zewnętrznym i w miejscach wilgotnych OSRAM HALOPAR : mocna żarówka wśród reflektorowych źródeł

Bardziej szczegółowo

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40

LED PREMIO 110 W zamiennik za LRF / HQL 400 W E40 Zalety produktu Najkorzystniejsza możliwość prostego i szybkiego zaoszczędzenia pieniędzy - najnowsze technologicznie źródło światła LED opracowane specjalnie dla otwartych opraw oświetleniowych do takich

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, KOCMYRZÓW 45A

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, KOCMYRZÓW 45A Seria BriLux TM V3 jest rodziną lamp LED MR16 wysokiej mocy wykorzystującą zastrzeżoną Technologię Zimnego Strumienia (ang. Cool Beam Technology TM ), co daje bardziej ekonomiczne, wysoko wydajne i stabilne

Bardziej szczegółowo

www.swiatlo.optec.pl Taśmy LED i akcesoria

www.swiatlo.optec.pl Taśmy LED i akcesoria www.swiatlo.optec.pl Taśmy LED i akcesoria 1 Taśmy LED to innowacyjne rozwiązanie oświetlenia dekoracyjnego, akcentującego jak również użytkowego. Elastyczność daje duże możliwości w kreowaniu światła,

Bardziej szczegółowo

OPRAWY I SYSTEMY LED 2013

OPRAWY I SYSTEMY LED 2013 OPRAWY I SYSTEMY LED 2013 OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE - OPRAWY KUBEŁKOWE NESO LED Oprawa NESO LED przeznaczona jest oświetlenia ogólnego. Dzięki modułowej budowie i zintegrowanemu systemowi zasilania można

Bardziej szczegółowo

H I G H B A Y L I G H T. Zgaś zbędną żarówkę! Zapal zieloną energię!

H I G H B A Y L I G H T. Zgaś zbędną żarówkę! Zapal zieloną energię! H I G H B A Y L I G H T 2015 ZASTOSOWANIE WARSZTATY, MAGAZYNY STACJE BENZYNOWE OŚWIETLENIE ULICZNE PRZESTRZENIE PARKINGOWE I GARAŻOWE Zrewolucjonizowany wygląd oprawy oraz jej prostota zapewniają zupełnie

Bardziej szczegółowo

ŻARÓWKI E27 SMD LED ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED. Parametry techniczne żarówek E27 SMD LED: STYL-e

ŻARÓWKI E27 SMD LED ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE LED. Parametry techniczne żarówek E27 SMD LED: STYL-e ŻARÓWKI E27 SMD LED Żarówki E27 SMD LED są odpowiednikiem klasycznych żarówek z gwintem E27, cechuje je wysoka energooszczędność dochodząca do 90% w stosunku do tradycyjnych żarówek oraz długa żywotność

Bardziej szczegółowo

ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015

ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015 ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015 80 lm 1.2W Mocowanie GU10 Pobór mocy - 1.2W Wymiary - 53x50mm Barwa zimna - 5907776134975 140 lm 2W Pobór mocy - 2W Wymiary - 53x50mm Barwa ciepła - 5907776137044 200

Bardziej szczegółowo

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10

LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 35 36 3.5 W/827 GU10 LED STAR PAR16 Reflektorowe lampy LED PAR16 Obszar zastosowań _ Oświetlenie kierunkowe akcentujące _ Zastosowania domowe _ Oświetlenie kierunkowe obiektów wrażliwych

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED CLEVEO 2. Professional KARTA DANYCH RODZINY OPRAW LED

Oprawa LED CLEVEO 2. Professional KARTA DANYCH RODZINY OPRAW LED Oświetlenie uliczne w miejscowości Knivsta, Szwecja. Oprawa LED CLEVEO 2 Professional Dla zarządców dróg i deweloperów, którzy chcą znacznie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej, a zarazem polepszyć

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie LED Twoja widoczność i bezpieczeństwo

Oświetlenie LED Twoja widoczność i bezpieczeństwo Oświetlenie LED Twoja widoczność i bezpieczeństwo Nasza oferta oświetlenia Twoja przyszłość w jasnych barwach HCCRGO oferuje szeroki wybór innowacyjnych produktów oświetleniowych. Innowacyjność dotyczy:

Bardziej szczegółowo

MASTER LEDspot PAR - energooszczędna alternatywa do oświetlania miejsc publicznych

MASTER LEDspot PAR - energooszczędna alternatywa do oświetlania miejsc publicznych Lighting MASTER LEspot PAR - energooszczędna alternatywa do oświetlania miejsc publicznych MASTER LEspot PAR Te lampy PAR nowej generacji mają wytrzymałą konstrukcję i wiązkę światła w kolorze ciepłej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne oprawy oświetleniowe ON

Profesjonalne oprawy oświetleniowe ON Profesjonalne oprawy oświetleniowe ON Używając opraw On zamiast wysokoprężnych lamp sodowych w nowych instalacjach oświetleniowych, można zaoszczędzić nawet 20% na samej energii. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne oświetlenie dla domu.

Nowoczesne oświetlenie dla domu. Maciej Lewandowski W opracowaniu wykorzystano materiały marketingowe: THORN Lighting, Zumtobel, Licht.de, Osram, Philips, BigWhite/ SLV, polcontact, Steinel, Zamel, Merten O czym będziemy mówić: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

CoreLine do montażu ściennego oczywisty wybór LED

CoreLine do montażu ściennego oczywisty wybór LED Lighting CoreLine do montażu ściennego oczywisty wybór LED CoreLine Wall-mounted Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują rozwiązań oświetleniowych, które zapewniają

Bardziej szczegółowo