Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLI/433/09 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. Na podstawie art.4 1 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz 473 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz ze zmianami), uchwala się co następuje: Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 stanowiący załącznik do uchwały. 1 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2010 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla /-/ Jan Józefczak

2 P R O G R A M PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ŚMIGIEL NA ROK

3 W P R O W A D Z E N I E Prawidłowo funkcjonujący człowiek, rodzina czy społeczność potrafią rozwiązać problem wykorzystując własne moŝliwości i doświadczenia lub korzystając z pomocy innych osób czy instytucji. Zakłócenie funkcjonowania rodziny podstawowej komórki społecznej powoduje, iŝ problemy ją dotykające pozostają nierozwiązane i bardzo szybko się pogłębiają i mnoŝą. Sytuacja taka rodzi patologię. Kilka płaszczyzn, na których przejawia się dysfunkcja to alkoholizm i przemoc, niewydolność wychowawcza, przestępczość oraz ubóstwo. Wymienione zjawiska wzajemnie się przenikają. Według badań naukowych i wbrew powszechnie panującym opiniom, alkohol zabija coraz więcej ludzi. Znacznie częściej teŝ po alkohol sięga młodzieŝ, dla której staje się on nierzadko komplementarnym składnikiem Ŝycia. Niepokojącym zjawiskiem jest stosunkowo młody wiek w którym następuje inicjacja alkoholowa, poniewaŝ będący w stałym rozwoju organizm dziecka jest szczególnie naraŝony na działanie trucizn. Alkohol upośledza proces dojrzewania jeśli zatem dziecko popadnie w uzaleŝnienie, nie będzie się dalej prawidłowo rozwijać. Problem alkoholizmu dotyczy nas wszystkich. Alkoholizm jest chorobą i jak kaŝda inna wymaga leczenia. Jednak wyleczyć się jej nie da, moŝna ją jedynie zatrzymać. Proces ten jest długotrwały, wymagający wiele wysiłku, nie tylko od osoby uzaleŝnionej, ale przede wszystkim bliskich, rodziny. Im szybciej podejmie się konkretne działania tym mniej będzie osób dotkniętych następstwami alkoholizmu. Zmniejszy się teŝ ilość chorób, zgonów, wypadków i aktów przemocy.

4 CELE PROGRAMU: 1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie gminy oraz zmniejszenie rozmiarów juŝ istniejących. 2. Ulepszanie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi w gminie. 3. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym. 4. WdraŜanie dodatkowych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieŝy 5. Promowanie postaw społecznych waŝnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu. 7. Realizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. STRATEGIA DZIAŁANIA: 1. Zwiększenie skuteczności i dostępności terapii dla osób uzaleŝnionych, ofiar przemocy i ich rodzin. 2. Prowadzenie działań edukacyjnych słuŝących zmianie struktury spoŝycia napojów alkoholowych. 3. Prowadzenie programów psychoedukacyjnych i informacyjnych, w szczególności dla grup podwyŝszonego ryzyka poprzez lokalne środki masowego przekazu. 4. Udzielanie osobom uzaleŝnionym oraz ich rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej. 5. Racjonalne ograniczenie dostępu do alkoholu oraz kontrolowanie podmiotów działalności gospodarczej związanej ze sprzedaŝą i konsumpcją napojów alkoholowych pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami. 6. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy uzaleŝnionym i ofiarom przemocy oraz współdziałanie z instytucjami z terenu Gminy w celu rozwiązywania problemów alkoholowych.

5 Szczegółowe zadania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzaleŝnionych od alkoholu Cel - Poprawienie skuteczności profesjonalnej terapii uzaleŝnień i innych usług- zwiększanie dostępności oddziaływań terapeutycznych. Zadania - 1. Kontynuowanie działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzaleŝnionych od alkoholu i ich rodzin, prowadzonego przez psychiatrę oraz psychologa. 2. Zwiększanie pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób uzaleŝnionych i członków ich rodzin oraz osób po odbyciu terapii odwykowej. 3. Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych i pomoc w tworzeniu grup samopomocowych dla uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych. 4. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z realizacją zadań, a przede wszystkim podejmowanie interwencji w stosunku do uzaleŝnionych od alkoholu w celu zmotywowania ich do podjęcia leczenia odwykowego, uruchamianie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej. 5. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie choroby i sposobach pomocy. 6. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami z terenu Gminy w celu rozwiązywania problemów alkoholowych. 7. Wspomaganie grup wsparcia w organizowaniu imprez promujących zdrowy styl Ŝycia. 8. Zlecanie badań przeprowadzanych przez biegłych sadowych z zakresu uzaleŝnienia od alkoholu w celu orzekania na potrzeby postępowania sądowego. Termin - w ciągu całego roku, Realizatorzy - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ośrodek Pomocy Społecznej - Psycholog i psychiatra Współpraca - Policja - Dzienny Oddział Terapii UzaleŜnień, Poradnia Odwykowa

6 II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Cel - zwiększenie skuteczności interwencji prawno administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodzin z powodu picia alkoholu - zwiększenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i społecznej dla członków rodzin z problemem alkoholowym, Zadania - 1. Prowadzenie rozmów motywacyjno interwencyjnych 2. Kierowanie do sądów wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia odwykowego 3. Wspieranie grup terapeutycznych, samopomocowych dla osób współuzaleŝnionych 4. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieŝy z grup ryzyka 5. Szkolenie grup zawodowych w zakresie uzaleŝnień 6. Organizowanie spędzania wolnego czasu dla osób współuzaleŝnionych poprzez udział w masowych imprezach bezalkoholowych, festynach, wieczorkach, obozach terapeutycznych. Termin - na bieŝąco Realizatorzy - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Dyrektorzy Szkół - Ośrodek Pomocy Społecznej - Stowarzyszenie Klub Abstynenta, Grupy wsparcia (AA i Al.-Anon) Współpraca - Policja

7 III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieŝy w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a takŝe działań na rzecz doŝywania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych Zadania - 1. Prowadzenie programów profilaktycznych, zajęć warsztatowych o charakterze edukacyjnym. 2. Organizowanie imprez lokalnych o charakterze trzeźw ościowym i profilaktyczno edukacyjnym i udział w ogólnopolskich kampaniach 3. Szkolenie podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaŝ napojów alkoholowych na terenie gminy. 4. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i opiekuńczo wychowawczych w świetlicach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z przygotowywaniem podwieczorków. 5. Szkolenia grup zawodowych i członków Gminnej Komisji RPA. 6. Prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych, oraz przygotowanie bazy do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci ze świetlic. 7. Działalność świetlic 8. Organizowanie wyjazdów profilaktyczno- integracyjnych dla dzieci z terenu Gminy (uczenie zdrowego stylu Ŝycia wolnego od nałogów). 9. Dofinansowanie imprez sportowo profilaktycznych dla dzieci, młodzieŝy i dorosłych z terenu Gminy. Termin - zadania ciągłe Realizatorzy - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ośrodek Pomocy Społecznej - Dyrektorzy Szkół - Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, słuŝącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Cel - Krzewienie trzeźwości i abstynencji, wspieranie zajęć sportowych dla

8 Zadania- dzieci i młodzieŝy 1. Włączanie organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań wynikających z programu. 2. Wsparcie edukacyjne i materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy domowej. 3. Współpraca z lokalnymi mediami z zakresu zadań ujętych w programie. 4. Udziały w finansowaniu i wspomaganiu działalności instytucji słuŝących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzaleŝnień na podstawie umów porozumień. 5. Wspieranie, finansowanie i organizowanie letniego, zimowego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 6. Organizowanie imprez promujących zdrowy styl Ŝycia Termin - na bieŝąco cały rok Realizatorzy - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Klub Abstynenta - Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji V. Kontrola przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi Cel - przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. - przeciwdziałanie naruszeniom porządku publicznego, - przeciwdziałanie demoralizacji i rozpijaniu nieletnich Zadania - 1. Podejmowanie działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów posiadających zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, dotyczących przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń następuje przez: organ zezwalający lub, na podstawie jego upowaŝnienia przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i StraŜ Miejską.

9 Termin przynajmniej raz na półrocze Realizatorzy- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Policja - StraŜ Miejska VI. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Ustala się wynagrodzenie dla członków Komisji : a/ w formie comiesięcznego ryczałtu, w wysokości 16% minimalnego wynagrodzenia ustalanego Rozporządzeniem Rady Ministrów na 2009 r. na podstawie art.2 ust.5 ustawy z dnia r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace b/ za kaŝdorazową nieobecność w posiedzeniach Komisji potrąca się 15% z wynagrodzenia 2. Wynagrodzenie będzie wypłacane w ciągu siedmiu dni po upływie miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego Śmigla. 3. Wynagrodzenie pełnomocnika ustalane jest zgodnie z zasadami wynagradzania pracowników samorządowych. 4. Ustala się zasady zwrotu kosztów podróŝy dla członków Komisji: a/ członkom Komisji w związku z pełnieniem funkcji członka Gminnej Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, tak jak pracownikom samorządowym wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. Dz.U. 27 poz.271 ze zmianami.

10 VII. Postanowienie końcowe Źródło finansowania programu 1. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Wydatki na zadania zawarte w programie klasyfikuje się w planie budŝetowym Gminy Śmigiel na 2010 rok w dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3. Niewykorzystane środki finansowe w danym roku kalendarzowym, przechodzą do działu ochrony zdrowia, rozdział przeciwdziałanie alkoholizmowi na rok następny. 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje Pełnomocnik i przedstawia Radzie Miejskiej Śmigla w I półroczu następnego roku.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 Załącznik do uchwały nr VI/26/2015 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 stycznia 2015 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Sobolew w roku 2015 ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE Do

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05

UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 UCHWAŁA Nr XXXVI/206/05 Rady Miejskiej w z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu rzeczowo - finansowego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Leśna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVI/ R a d y M i e j s k i e j w G i Ŝ y c k u z dnia grudnia 2011 roku PROJEKT NR 1 w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta GiŜycka na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit d oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok

SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok SPRAWOZDANIE z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok Spośród licznych problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju, problemy związane z alkoholem

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA

MINISTERSTWO ZDROWIA MINISTERSTWO ZDROWIA Załącznik do Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie 1 stycznia 31 grudnia 2005 roku (zgodnie z artykułem 20 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo