PODSUMOWANIE PROGRAMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE PROGRAMU"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE PROGRAMU Niniejszy paragraf należy traktować jako wprowadzenie do podsumowania czy odpowiednie Państwo Członkowskie nie dokonało implementacji zmian odnośnie wymogów podsumowania zgodnie z Dyrektywą Zmieniającą z 2010 r. Dyrektywę o Prospekcie Emisyjnym. Niniejsze Podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego Podstawowego, a wszelkie decyzje o inwestowaniu w jakiekolwiek Papiery Wartościowe jakiejkolwiek Serii powinny być podejmowane po zapoznaniu się z niniejszym Prospektem Emisyjnym Podstawowym w całości, łącznie z wszelkimi dokumentami włączonymi przez odniesienie. Osoby Odpowiedzialne nie będą ponosiły odpowiedzialności cywilnej w żadnym Kraju Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (każdy - Kraj EOG ) za treść niniejszego Podsumowania, w tym za jego tłumaczenie, chyba że zawiera ono informacje wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub niespójne przy jego odczytywaniu wraz z innymi częściami niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego. W przypadku wniesienia przed sąd Kraju EOG pozwu odnośnie do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym, strona powodowa może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym właściwego Kraju EOG, w którym pozew został wniesiony, zostać zobowiązana do pokrycia kosztów przetłumaczenia niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego przed wszczęciem postępowania sądowego. Niniejszy paragraf należy traktować jako wprowadzenie do podsumowania czy odpowiednie Państwo Członkowskie dokonało implementacji zmian odnośnie wymogów podsumowania zgodnie z Dyrektywą Zmieniającą z 2010 r. Dyrektywę o Prospekcie Emisyjnym. Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego Podstawowego, a wszelkie decyzje o inwestowaniu w Papiery Wartościowe powinny być podejmowane po zapoznaniu się z niniejszym Dokumentem w całości, łącznie z wszelkimi dokumentami włączonymi przez odniesienie. Po wdrożeniu odpowiednich postanowień Dyrektywy o Prospekcie Emisyjnym (Dyrektywa 2003/71/WE, ze zmianami wynikającymi z Dyrektywy 2010/73/WE) w każdym Kraju Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( Kraj EOG ), Emitent nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej w żadnym Kraju EOG wyłącznie na podstawie treści niniejszego Podsumowania, w tym za jego tłumaczenie, chyba że zawiera ono informacje wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub niespójne przy jego odczytywaniu wraz z innymi częściami niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego lub gdy nie zapewnia przy jego odczytywaniu wraz z innymi częściami niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego, kluczowych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Obligacje. W przypadku wniesienia przed sąd Kraju EOG pozwu odnośnie do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym, strona powodowa może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym właściwego Państwa EOG, w którym pozew został wniesiony, zostać zobowiązana do pokrycia kosztów przetłumaczenia niniejszego dokumentu przed wszczęciem postępowania sądowego. Słowa i wyrażenia zdefiniowane w rozdziale pt. Forma Obligacji, Warunki Obligacji" lub Warunki Warrantów będą miały takie samo znaczenie w niniejszym Podsumowaniu. Opis Emitenta: 1. Kluczowe informacje dotyczące SecurAsset S.A. SecurAsset S.A., spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (société anonyme), której działalność podlega przepisom Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r., została utworzona w dniu 23 stycznia 2009 r., posiada zezwolenie CSSF na prowadzenie działalności i podlega jego nadzorowi. Zgodnie ze statutem Emitenta, jego celem i przedmiotem 1

2 działalności jest zawieranie, realizacja oraz występowanie w funkcji podmiotu celowego w ramach transakcji dozwolonych na podstawie Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r. Siedziba Emitenta mieści się pod adresem 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luksemburg. 2. Kapitał zakładowy (stan na 31 grudnia 2010 r.) Kapitał zakładowy wedle stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi euro, podzielony na akcji o wartości 1 euro każda. Opis BNP Paribas: 1. Kluczowe informacje dotyczące BNP Paribas: BNP Paribas ( BNPP lub Bank ) jest spółką akcyjną (société anonyme) pod prawem francuskim, posiadającą licencję bankową. BNPP razem ze swoimi skonsolidowanymi spółkami zależnymi ( Grupa ) jest wiodącym w Europie dostawcą usług bankowych i finansowych oraz prowadzi działalność na czterech krajowych rynkach bankowości detalicznej, mianowicie w Belgii, Francji, Włoszech i Luksemburgu. 2. Kapitał zakładowy (stan na 13 lipca 2011 r.) Kapitał zakładowy w wysokości euro podzielony na akcji o nominalnej wartości 2 euro każda. 3. Kluczowa działalność oraz wynki BNP Paribas utrzymuje kluczowe pozycje w ramach trzech rodzajów swojej działalności: Bankowość Detaliczna: obejmująca sieć oddziałów (włączając w Europie oraz Krajach Śródziemnomorskich) i specjalizuje się w usługach finansowych; Rozwiązania Inwestycyjne: oferuje unikalną gamę rozwiązań, aby spełnić wszystkie obecne i przyszłe potrzeby inwestorów instytucjonalnych, korporacyjnych i detalicznych, w tym zarządzanie aktywami ("asset management") (BNP Paribas Investment Partners), ubezpieczenia (BNP Paribas Assurance), zarządzanie majątkiem ("wealth management") (BNP Paribas Wealth 2

3 Management), usługi maklerskie online oraz dotyczące oszczędzania ("savings and online brokerage") (BNP Paribas Personal Investors), usługi dotyczące papierów wartościowych ("securities services") (BNP Paribas Securities Services) oraz usługi dotyczące nieruchomości ("real estate services") (BNP Paribas Real Estate); oraz Bankowość Przedsiębiorstw i Inwestycyjną (CIB): zapewnia zasadniczo finansowanie, doradztwo oraz usługi na rynku finansowym. W roku 2010, CIB wniósł znaczny wkład w działalność oraz przychody Grupy BNP Paribas. Głównym zadaniem CIB jest wspieranie klientów przy ich inwestycjach, strategiach rozwoju oraz dostarczanie globalnych rozwiązań w odniesieniu do ich potrzeb związanych z finansowaniem, doradztwem finansowym oraz zarządzaniem ryzykiem. 4. Wybrane kluczowe zbadane informacje finansowe: W milionach euro 31/12/ /12/2009 Przychody Koszta ryzyka (4.802) (8.369) Dochód netto Grupy Wskaźnik kapitału własnego do funduszy podstawowych Wskaźnik funduszy podstawowych (Tier 1 Ratio) Całkowity skonsolidowany bilans Skonsolidowane pożyczki i wierzytelności należne od konsumentów Skonsolidowane pozycje należne konsumentom 9,2% 8,0% 11,4% 10,1%

4 Kapitał akcyjny (udział grupy) Wybrane półroczne niezbadane informacje finansowe: W milionach euro Pierwsza połowa 2011 Pierwsza połowa 2010 Przychody Koszta ryzyka (2.269) (2.418) Zysk netto do podziału Wskaźnik kapitału własnego do funduszy podstawowych Wskaźnik funduszy podstawowych (Tier 1 Ratio) 9,6% 8,4% 11,9% 10,6% 30/06/ /12/2010 Całkowity skonsolidowany bilans Skonsolidowane pożyczki i wierzytelności należne od konsumentów Skonsolidowane pozycje należne konsumentom Kapitał akcyjny (udział grupy) Opis Programu: Program Obligacji Zabezpieczonych oraz Warrantów Zabezpieczonych. Czynniki Ryzyka (dotyczące Emitenta): Istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonania jego zobowiązań wynikających z Papierów Wartościowych wyemitowanych w ramach Programu. Czynniki te wymienione są poniżej w rozdziale pt. Czynniki Ryzyka i obejmują fakt, że wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta jest zawieranie, realizacja oraz występowanie w funkcji podmiotu celowego w ramach jakichkolwiek transakcji 4

5 dozwolonych na podstawie Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r. Emitent nie posiada i nie będzie posiadał żadnych innych aktywów poza Aktywami w Puli lub innymi Aktywami Obciążonymi pozyskanymi przez niego w każdym przypadku w związku z emisją Papierów Wartościowych lub zaciągnięciem innych zobowiązań dotyczących Programu. Zdolność Emitenta do spełnienia zobowiązań wynikających z emitowanych przez niego Papierów Wartościowych będzie zależała od otrzymania przez niego płatności wynikających z odpowiednich umów zabezpieczających (hedgingowych) (jeżeli wystąpią), zawieranych przez niego zwykle z BNP Paribas lub BNP Paribas Arbitrage SNC, od drugich stron odpowiednich porozumień depozytowych oraz z Aktywów w Puli nabywanych przez niego (jeżeli występują) ze środków uzyskanych z emisji każdej Serii. W efekcie Emitent uzależniony jest od zdolności swoich kontrahentów będących stronami umów zabezpieczających (hedgingowych) lub depozytowych do spełnienia ich zobowiązań wynikających z takich umów, oraz od wiarygodności kredytowej takich kontrahentów. Druga strona umowy zabezpieczającej (hedgingowej) może zapewnić choć nie musi wsparcie kredytowe dla swoich zobowiązań. W przypadku, gdy strona taka zapewnia takie wsparcie kredytowe, jego kwota może być niższa niż wartość kapitału wyemitowanych Obligacji lub kwota płatna w odniesieniu do Warrantów. Posiadacze Papierów Wartościowych (nie będący posiadaczami Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych) będą mieli prawo regresu tylko wobec Aktywów Obciążonych danej Puli Aktywów, poprzez którą emitowane są ich Papiery Wartościowe. Emitent (działający poprzez daną Pulę Aktywów) będzie jedyną stroną zobowiązaną z tytułu Papierów Wartościowych. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Emitenta, Posiadacze Obligacji oraz Posiadacze Warrantów ponoszą ryzyko zwłoki w rozliczeniu ich roszczeń, które mogą posiadać względem Emitenta na podstawie, odpowiednio, Obligacji lub Warrantów, lub otrzymania, w odniesieniu do ich roszczeń, kwoty rezydualnej otrzymanej z aktywów Emitenta pozostałej po spłacie uprzywilejowanych wierzycieli (co zostało bardziej szczegółowo opisane w "Czynnikach Ryzyka" poniżej). Dodatkowo występują pewne ryzyka związane z organizacją depozytu, w którym przechowywane są Aktywa w Puli, które zostały także opisane poniżej w 5

6 "Czynnikach Ryzyka". Czynniki ryzyka (Gwarant): Istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność (w określonych przypadkach) BNPP do wykonywania jego zobowiązań na podstawie Gwarancji (w określonych przypadkach): Dziewięć głównych kategorii ryzyka jest nieodłącznie związanych z działalnością Banku: Ryzyko Kredytowe i Ryzyko związane z drugą stroną umowy; Ryzyko Rynkowe; Ryzyko Operacyjne (włączając ryzyka zgodności oraz reputacyjne) Ryzyko Zarządzania Aktywami i Pasywami; Ryzyko Płynności i Refinansowania; Ryzyko Ubezpieczeniowe; Ryzyko Progu Rentowności (to znaczy ryzyko poniesienia strat operacyjnych związanych ze zmianami sytuacji gospodarczej prowadzącego do spadku przychodów powiązanych z niewystarczająca elastycznościa kosztów) Ryzyko Strategii; oraz Ryzyko Koncentracji Trudne warunki rynkowe i ekonomiczne mogą w przyszłości wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na otoczenie operacyjne instytucji finansowych, a więc na sytuację finansową Banku, jego wyniki operacyjne oraz koszt ryzyka. Niedawny kryzys finansowy spowodował i jest prawdopodobne, że dalej będzie powodował, bardziej restrykcyjną regulację branży usług finansowych, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Banku, jego sytuację finansową i wyniki operacyjne. Wiele nadzwyczajnych środków podjętych przez rządy, banki centralne i organy nadzoru celem przezwyciężenia kryzysu finansowego, stabilizacji rynków finansowych i wzmocnienia instytucji finansowych niedawno zostało 6

7 lub wkrótce zostanie zakończone lub przerwane, co biorąc po uwagę obecne kruche ożywienie może niekorzystnie wpłynąć na warunki funkcjonowania banków. Znaczny wzrost nowych rezerw albo spadek poziomu uprzednio utworzonych rezerw może negatywnie wpłynąć na wyniki operacji i sytuację finansową Banku. Bank może ponieść poważne straty w działalności handlowej i inwestycyjnej w wyniku zmienności i wahań rynkowych. Podczas spadków na rynku Bank może generować niższe przychody z działalności maklerskiej i innych rodzajów działalności opierających się na prowizjach i opłatach. Przedłużający się okres spadków na rynku może obniżyć płynność na rynkach, powodując utrudnienia w sprzedaży aktywów i potencjalnie prowadząc do poważnych strat. Istotne zmiany stóp procentowych mogą negatywnie wpłynąć na przychody Banku lub jego rentowność. Kondycja i zachowanie innych instytucji finansowych i uczestników rynku może mieć niekorzystny wpływ na Bank. Pozycja konkurencyjna Banku może zostać osłabiona w przypadku naruszenia jego reputacji. Przerwa w funkcjonowaniu lub uszkodzenie systemów informatycznych Banku może spowodować utratę klientów oraz inne straty. Nieprzewidziane wypadki zewnętrzne mogą zakłócić operacje Banku, powodując znaczne straty i dodatkowe koszty. Bank podlega także rozległym i ewoluującym reżimom regulacyjnym w krajach, w których działa. Bez względu na stosowane przez Bank strategie, procedury i metody zarządzania ryzykiem, Bank może być wciąż narażony na niezidentyfikowane i nieprzewidziane ryzyka, które mogą prowadzić do istotnych strat. Strategie zabezpieczeń Banku mogą nie być w stanie zapobiec stratom. Polityka wzrostu zewnętrznego Banku wiąże się z 7

8 pewnymi ryzykami, szczególnie w odniesieniu do integracji przejętych podmiotów i Bank może nie być w stanie zrealizować korzyści spodziewanych po takich przejęciach. Silna konkurencja, zwłaszcza we Francji, gdzie występuje największa koncentracja jego działalności, może niekorzystnie wpłynąć na przychody i rentowność Banku. Czynniki Ryzyka (związane z Papierami Wartościowymi): Istnieją pewne czynniki, które mają istotne znaczenie dla oceny ryzyka rynkowego związanego z Papierami Wartościowymi emitowanymi w ramach Programu. Czynniki te wymienione są poniżej w rozdziale pt. Czynniki Ryzyka. Obejmują one: zależność od jednego lub większej liczby indeksów lub indeksów syntetycznych (custom index), akcji, wskaźnika inflacji, udziały w funduszach giełdowych, obligacjach giełdowych, towarami giełdowymi lub innymi produktami giełdowymi (zwanych "instrumentem giełdowym") ceny towarów oraz indeksu towarowego, kursu wymiany walut, od funduszy i/lub ryzyka kredytowego jednego lub więcej podmiotów referencyjnych (każdy z nich zwany dalej Instrumentem Bazowym ), dźwignię finansową, pewne czynniki wpływające na wartość Papierów Wartościowych i ceny ich obrotu, pewne aspekty dotyczące zabezpieczeń, szczególne ryzyka związane z Obligacjami Powiązanymi z Indeksem oraz Warrantami Powiązanymi z Indeksem (w tym z Obligacjami Powiązanymi z Indeksem oraz Warrantami Powiązanymi z Indeksem powiązanymi z indeksem nieruchomości lub indeksem syntetycznym), z Obligacjami Powiązanymi z Akcjami oraz Warrantami Powiązanymi z Akcjami (w tym z Obligacjami Powiązanymi z Akcjami oraz Warrantami Powiązanymi z Akcjami powiązanymi z Globalnymi Kwitami Depozytowymi ( GDR ) lub Amerykańskimi Kwitami Depozytowymi ( ADR )), Obligacjami Powiązanymi z Towarami oraz Warrantami Powiązanymi z Towarami, Obligacjami Powiązanymi z Kursem Walutowym oraz Warrantami Powiązanymi z Kursem Walutowym, Obligacjami Powiązanymi z Wartością Funduszy oraz Warrantami Powiązanymi z Wartością Funduszy, Obligacjami Powiązanymi z ETI i Warrantami Powiązanymi z ETI oraz Obligacjami Powiązanymi z Ryzykiem Kredytowym (definicja każdego z tych terminów poniżej), szczególne ryzyka związane z Papierami Wartościowymi powiązanymi z funduszami hedge lub z Papierami Wartościowymi powiązanymi z 8

9 Instrumentem Bazowym z rynków wschodzących lub rozwijających się, szczególne ryzyka związane z Obligacjami Dynamicznymi oraz Warrantami Dynamicznymi, ograniczenia płynności Papierów Wartościowych w przypadkach, gdy ich wartość nominalna jest całkowitą wielokrotnością nominału minimalnego, zakłócenia funkcjonowania rynku lub nieotwarcie giełdy, zakłócenia w wykupie, zdarzenia wymagające dodatkowych korekt, zdarzenia wymagające potencjalnych korekt lub wydarzenia nadzwyczajne mające wpływ na akcje, udziały, udziały w instrumencie giełdowym, lub jednostki funduszu, wydarzenia nadzwyczajne dotyczące funduszu, informacje uzyskane po emisji, zmiana prawa, wpływ zmniejszenia ratingu kredytowego, potencjalny konflikt interesów, wcześniejszy wykup, zmiany stóp procentowych, zmiany kursu wymiany walut, możliwy brak płynności Papierów Wartościowych na rynku wtórnym, oraz ryzyko, że aktywa Instrumentu Bazowego stanowiące zabezpieczenie Papierów Wartościowych (jeżeli występują) mogą nie być możliwe do realizacji w pełnej wartości nominalnej. Dodatkowo, dla każdego Papieru Wartościowego, tylko Powiernik może podjąć przeciwko Emitentowi czynności (w tym czynności egzekucyjne) i nie jest zobowiązany do podjęcia takich czynności zanim nie uzyska satysfakcjonującej go ochrony i/lub zabezpieczenia. Czynniki Ryzyka (związane ze Strukturą Puli Aktywów): Emitent został powołany w formie société de titrisation w rozumieniu Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r., która stanowi, że roszczenia zgłaszane wobec Emitenta przez Strony Zabezpieczone będą co do zasady ograniczały się do aktywów netto odpowiedniej Puli Aktywów, poprzez którą dana Seria (i/lub, Transza, w zależności od przypadku) zostaje wyemitowana. W związku z powyższym, w odniesieniu do każdej Puli Aktywów i każdego Papieru Wartościowego (z wyjątkiem Papieru Wartościowego będącego Obligacją Gwarantowaną lub Warrantem Gwarantowanym), wszelkie płatności, jakie Emitent ma dokonać z tytułu Papierów Wartościowych i powiązanej Umowy Swap (jeżeli wystąpi) zostaną dokonane tylko i wyłącznie z kwot otrzymywanych lub odzyskiwanych z Aktywów Obciążonych przez lub w imieniu Emitenta lub Powiernika, a także, w przypadku Przyspieszonego Wykupu Obligacji lub Przyspieszonego Wykupu Warrantu, uprawnienia posiadacza takiej Obligacji lub Warrantu będą ograniczone do przypadającej 9

10 na tego, odpowiednio, Posiadacza Obligacji lub Posiadacza Warrantu proporcjonalnej części środków uzyskanych z odpowiednich Aktywów Obciążonych, podzielonych zgodnie z Zasadami Pierwszeństwa ustalonymi we właściwych Warunkach Końcowych, nie obejmujących aktywów przypisanych do innych Pul Aktywów utworzonych przez Emitenta ani żadnych innych aktywów Emitenta, a w przypadku Obligacji Gwarantowanych oraz Warrantów Gwarantowanych, uprawnienia te będą ograniczone do sum uzyskanych w imieniu, odpowiednio, Posiadacza Obligacji lub Posiadacza Warrantu przez Powiernika podnoszącego roszczenie z tytułu odpowiedniej Gwarancji, zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich Warunkach Końcowych oraz w postanowieniach odpowiedniej Gwarancji. Po podziale wszystkich środków uzyskanych przez Powiernika w związku z egzekucją Zabezpieczenia Puli Aktywów na Aktywach Obciążonych zgodnie z Zasadami Pierwszeństwa ustalonymi we właściwych Warunkach Końcowych i w Umowie Powierniczej, Powiernikowi nie przysługuje prawo do podejmowania żadnych dalszych czynności przeciwko Emitentowi w celu odzyskania dodatkowych kwot należnych, a prawo do otrzymania każdej takiej kwoty ulegnie wygaśnięciu. W każdym przypadku, ani posiadaczowi Obligacji lub Warrantu, ani żadnej innej osobie działającej w jego imieniu nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o likwidację Emitenta w wyniku powstania takiego niedoboru. Posiadacze Obligacji, nabywając Obligacje oraz Posiadacze Warrantów, nabywając Warranty wyraźnie akceptują przepisy Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r., w szczególności jej przepisy dotyczące ograniczonego regresu względem danej Puli Aktywów, zakazu wnoszenia o likwidację, podporządkowania i pierwszeństwa spłaty, i uznaje się, że są nimi związani. Emitent może okresowo dokonać aktualizacji czynników ryzyka w formie aneksu do niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego. Czynniki Ryzyka dotyczące konkretnej Serii Papierów Wartościowych, w tym odnoszące się do jakiejkolwiek Gwarancji udzielonej w odniesieniu do takiej Serii, mogą zostać także zawarte w Warunkach Końcowych. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady 10

11 dotyczącej wszelkich ryzyk u własnych profesjonalnych doradców, w zakresie, w jakim uznają to za konieczne. Czynniki Ryzyka (dotyczące Obligacji Gwarantowanych oraz Warrantów Gwarantowanych): Gwarant (jeśli występuje): Emitent może dodać inne czynniki ryzyka odnoszące się do jakiegokolwiek Gwaranta Alternatywnego, Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych w odpowiednim aneksie do prospektu emisyjnego podstawowego udostępnianego przez Emitenta przed emisją Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych, które są gwarantowane przez Gwaranta Alternatywnego (chyba że Emitent emituje nienotowane Obligacje Gwarantowane lub Warranty Gwarantowane, które są oferowane w taki sposób, iż prospekt emisyjny nie jest wymagany zgodnie z Artykułem 3(2) Dyrektywy Prospektowej). BNPP może gwarantować Papiery Wartościowe lub Papiery Wartościowe mogą być gwarantowane przez innego lub dodatkowego gwaranta wskazanego we właściwych Warunkach Końcowych lub w aneksie do prospektu emisyjnego podstawowego (każdy z dodatkowych gwarantów zwany Gwarantem Alternatywnym a łącznie z BNP Paribas - Gwarantem )). Emitent nie wyemituje żadnych Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych (innych niż nienotowane Obligacje Gwarantowane lub Warranty Gwarantowane, które są oferowane w taki sposób, iż prospekt emisyjny nie jest wymagany zgodnie z Artykułem 3(2) Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dyrektywa Prospektowa )), które są gwarantowane przez jakiegokolwiek Alternatywnego Gwaranta, chyba że najpierw udostępni aneks do prospektu emisyjnego podstawowego opisujący danego AlternatywnegoGwaranta, warunki Gwarancji oraz wpływ tej Gwarancji, odpowiednio, na takie Obligacje lub Warranty. Organizator: Dealerzy: Pula Aktywów, Aktywa Obciążone i Aktywa w Puli: BNP Paribas Arbitrage SNC. BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas oraz inni Dealerzy powołani zgodnie z Umową Dealerską. Papiery Wartościowe będą emitowane w Seriach (zdefiniowanych w rozdziale pt. Warunki Obligacji 11

12 oraz Warunki Warrantów ). Zgodnie z Ustawą o Sekurytyzacji z 2004 r., rada dyrektorów Emitenta ( Rada ) może utworzyć jedną lub więcej pulę aktywów. W odniesieniu do którejkolwiek Serii Papierów Wartościowych, Pula Aktywów oznacza pulę aktywów, w ramach której emitowane są dane Papiery Wartościowe. Każda Pula Aktywów będzie składała się ze zbioru Aktywów Obciążonych (zdefiniowanych w Warunku 8(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Warrantów ), który będzie odrębny od zbiorów Aktywów Obciążonych związanych z innymi Pulami Aktywów. Aktywa Obciążone mogą obejmować, między innymi, Aktywa w Puli, Aktywa Gotówkowe i/lub Umowę Swap (zdefiniowaną w Opisie Umowy Swap ), i/lub Umowę Depozytową (zdefiniowaną w Opisie Umowy Depozytowej ) i/lub Umowę Odkupu (zdefiniowaną w Opisie Umowy Odkupu ) i/lub inne Umowy Powiązane (zdefiniowane w części Podsumowanie - Umowy Powiązane ). Aktywa Obciążone zostaną opisane we właściwych Warunkach Końcowych. Aktywa w Puli mogą obejmować między innymi: udziały, prawa i tytuły wynikające z obligacji, warrantów, wierzytelności lub udziałowych papierów wartościowych, dowolne pod względem formy, wartości nominalnej czy typu emitenta, gwarancje, jednostki uczestnictwa, pożyczki lub inne zobowiązania finansowe scedowane na Emitenta lub przez niego przejęte, lub inne uzgodnione aktywa stanowiące własność Emitenta lub inne aktywa określone we właściwych Warunkach Końcowych. Aktywa Obciążone mogą zaspokajać wyłącznie roszczenia Stron Zabezpieczonych (zdefiniowanych w Warunku 8(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Warrantów ) w danej Puli Aktywów. Dodatkowo, jeżeli tak stanowią odpowiednie Warunki Końcowe, zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji lub Warrantów mogą zostać zabezpieczone Gwarancją udzieloną przez Gwaranta. W takim przypadku takie Obligacje będą Obligacjami Gwarantowanymi (zgodnie z definicją w Warunku 3 (Status Obligacji; Obligacje Gwarantowane)), a takie Warranty będą Warrantami Gwarantowanymi (zgodnie z definicją w Warunku 2 12

13 (Status Warrantów; Warranty Gwarantowane)). Umowy Powiązane: Zabezpieczenie Puli Aktywów: W związku z emisją jakiejkolwiek Serii Papierów Wartościowych i z powiązaną Pulą Aktywów, Rada Emitenta może podjąć decyzję o zawarciu jednej lub większej ilości Umów Powiązanych, które mogą obejmować między innymi: Umowę Swap, Umowę Depozytową, Umowę Odkupu i/lub dokumenty wsparcia kredytowego. Z zastrzeżeniem postanowień właściwych Warunków Końcowych, każda Seria Papierów Wartościowych będzie objęta Zabezpieczeniem Puli Aktywów zdefiniowanym w Warunku 8(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Warrantów i we właściwych Warunkach Końcowych. Strony Zabezpieczone: Tylko Stronom Zabezpieczonym (zdefiniowanym w Warunku 8(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Warrantów ) przysługiwać będzie: (i) prawo do udziału w środkach uzyskanych z Aktywów Obciążonych oraz (ii) prawo do korzystania z Zabezpieczenia Puli Aktywów określonego we właściwych Warunkach Końcowych. Zasada Pierwszeństwa: Powiernik: Agent Emisyjny i Płatniczy, Główny Agent Warrantu, Agent Rejestrowy i Agent Kolejność roszczeń Posiadaczy Papierów Wartościowych jakiejkolwiek Serii oraz innych Stron Zabezpieczonych, uprawnionych do korzystania z Zabezpieczenia Puli Aktywów ustanowionego dla danej Puli Aktywów (zgodnie z właściwymi Warunkami Końcowymi oraz z Umową Powierniczą) będzie zgodna z Zasadą Pierwszeństwa określoną we właściwych Warunkach Końcowych. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited oraz każdy następca powołany na mocy umowy powierniczej zawartej dnia 6 lutego 2009 r. ( Umowa Powiernicza ), zmienionej i ujednoliconej dnia 3 lutego 2010 roku oraz zmienionej i ujednoliconej dnia 23 lutego 2011 r., zawartej między innymi pomiędzy Emitentem a Powiernikiem. BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu. 13

14 Transferowy: Agenci Płatniczy: Agenci Warrantu: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu i/lub każdy inny dodatkowy agent płatniczy lub następca agenta płatniczego powołany zgodnie z Warunkiem 6 (Płatności) Warunków Obligacji. BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu i/lub każdy inny dodatkowy agent lub następca agenta płatniczego powołany zgodnie Umową Agencyjną. Depozytariusz: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu. Dla Aktywów w Puli można powołać jednego lub więcej sub-depozytariuszy. Emitent zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie, za uprzednią zgodą Powiernika wyrażoną na piśmie, zmienić Depozytariusza zgodnie z Ustawą o Sekurytyzacji z 2004 r., obowiązującymi instrukcjami i/lub wytycznymi CSSF oraz Warunkiem 8(b) (Depozytariusz; Rachunek Depozytowy; Bank Prowadzący Rachunek; Rachunek Puli) Warunków Obligacji oraz Warunkiem 9(b) (Depozytariusz; Rachunek Depozytowy; Bank Prowadzący Rachunek; Rachunek Puli) Warunków Warrantów. Zarządzający Środkami: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu, jeżeli został określony w odpowiednich Warunkach Końcowych. Bank Rachunku: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu, jeżeli został określony w odpowiednich Warunkach Końcowych. Wartość Programu: Dystrybucja: Forma Obligacji: Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji może wynieść do euro (lub równowartości w innych walutach ustalonej zgodnie z Umową Dealerską). Emitent może zwiększyć wartość Programu zgodnie z warunkami Umowy Dealerskiej. Papiery Wartościowe mogą być dystrybuowane w drodze emisji prywatnej lub publicznej. Każda Seria (i/lub, Transza, w zależności od przypadku) Obligacji (zgodnie z definicją w Warunkach Obligacji ), dla której właściwe Warunki Końcowe stwierdzają, że prawem właściwym jest prawo angielskie, będzie składała się z Obligacji na Okaziciela (z kuponami odsetkowymi 14

15 lub bez nich) lub Obligacji Imiennych (bez kuponów odsetkowych) wyemitowanych poza Stanami Zjednoczonymi w transakcjach nie podlegających wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji zawartego w Regulacji S. Obligacje na Okaziciela będą w momencie emisji przybierać formę tymczasowej Obligacji globalnej lub stałej Obligacji globalnej, w zależności od postanowień właściwych Warunków Końcowych. Tymczasowe Obligacje globalne będą podlegać zamianie na (a) udziały w stałej Obligacji globalnej, albo na (b) Obligacje na Okaziciela w Formie Ostatecznej, zgodnie z postanowieniami właściwych Warunków Końcowych. Stałe Obligacje Globalne będą podlegać zamianie na Obligacje na Okaziciela w Formie Ostatecznej, w pewnych rzadkich przypadkach, w tym także przy wystąpieniu Zdarzenia Umożliwiającego Zamianę, opisanego w rozdziale Forma Obligacji. Obligacje Imienne będą w momencie emisji przybierać formę Globalnej Obligacji Imiennej, która będzie podlegać zamianie na Obligacje Imienne w Formie Ostatecznej w sytuacjach określonych dla takiej Globalnej Obligacji Imiennej. Obligacje Imienne nie będą podlegać zamianie na Obligacje na Okaziciela i vice versa. Wszystkie płatności, w tym płatności z tytułu odsetek i kwoty głównej, w chwili wykupu lub w innym terminie, będą płatne wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Warunki Obligacji: Obligacje mogą być emitowane po ich pełnym lub częściowym opłaceniu, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, z dyskontem wobec ceny nominalnej lub z premią wobec ceny nominalnej. Obligacje mogą być denominowane w dowolnej uzgodnionej walucie i mogą mieć dowolny termin wykupu, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń prawnych i regulacyjnych oraz wszelkich wymogów stawianych przez właściwy bank centralny (lub inną instytucję spełniającą jego funkcje). 15

16 Obligacje mogą być emitowane jako obligacje powiązane z indeksem ( Obligacje Powiązane z Indeksem ), obligacje powiązane z akcjami ( Obligacje Powiązane z Akcjami ), obligacje powiązane z długiem ( Obligacje Powiązane z Długiem ), obligacje powiązane z towarami ( Obligacje Powiązane z Towarami ), obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji ( Obligacje Powiązane ze Wskaźnikiem Inflacji ), obligacje powiązane z kursem walut ( Obligacje Powiązane z Kursem Walutowym ), obligacje powiązane z wartością funduszu ( Obligacje Powiązane z Wartością Funduszu ), obligacje powiązane z instrumentami giełdowymi ( Obligacje Powiązane z ETI ), obligacje powiązane z ryzykiem kredytowym ( Obligacje Powiązane z Ryzykiem Kredytowym ), obligacje dynamiczne ( Obligacje Dynamiczne ), obligacje powiązane z dostępem do rynku ( Obligacje Powiązane z Dostępem Do Rynku ) lub jako inne lub dodatkowe typy obligacji, w tym obligacje hybrydowe ( Obligacje Hybrydowe ), przy czym Instrument Bazowy może być utworzony przez połączenie takich indeksów, akcji, długu, walut, towarów, wskaźników inflacji, jednostek lub udziałów funduszy, udziały w instrumencie giełdowym, ryzyka kredytowego określonych podmiotów referencyjnych lub innych klas i typów aktywów. Okresy odsetkowe, stopy odsetkowe oraz warunki i/lub kwoty do zapłacenia przy wykupie mogą się różnić w zależności od emitowanych Obligacji; warunki takie będą określane we właściwych Warunkach Końcowych. Właściwe Warunki Końcowe będą stwierdzały, że Obligacje nie mogą zostać wykupione przed wskazanym terminem wykupu (chyba że ewentualnie w określonych ratach, lub dla powodów podatkowych lub w następstwie Przypadku Niewykonania Zobowiązań), albo że Obligacje (jeżeli są to Obligacje Rozliczane Fizyczną Dostawą) mogą zostać rozliczone w terminie wykupu lub w innym terminie przez przekazanie posiadaczom kwoty w gotówce i/lub przez fizyczną dostawę (w przypadku Obligacji Gwarantowanych z wyjątkami określonymi w Gwarancji) Uprawnienia (określonego we właściwych Warunkach Końcowych), albo że Obligacje takie zostaną wykupione w terminie wybranym przez Emitenta i/lub Posiadaczy Obligacji, lub że takie Obligacje zostaną wykupione po ewentualnym rozwiązaniu odpowiedniej 16

17 Umowy Swap przez Drugą Stronę Umowy Swap. Warunki takiego wykupu, w tym terminy zawiadomień, wszelkie warunki, jakie należy spełnić oraz terminy i ceny wykupu będą podane we właściwych Warunkach Końcowych. Właściwe Warunki Końcowe mogą stanowić, że Obligacje mogą zostać wykupione w dwóch lub więcej ratach, w kwotach i w terminach podanych we właściwych Warunkach Końcowych. Obligacje będą emitowane w takich nominałach, jakie zostaną uzgodnione przez Emitenta i odpowiedniego Dealera (Dealerów) wskazanego we właściwych Warunkach Końcowych, jednak minimalnym nominałem każdej Obligacji będzie kwota dozwolona lub wymagana przez właściwy bank centralny (lub analogiczną instytucję) lub przez przepisy prawa lub regulacje mające zastosowanie do danej Określonej Waluty (patrz w rozdziale pt. Niektóre Ograniczenia ). Forma Warrantów: Każda Seria (i/lub Transza, w zależności od przypadku) Warrantów (zgodnie z definicją w Warunkach Warrantów ), dla której właściwe Warunki Końcowe stwierdzają, że prawem właściwym jest prawo angielskie, będzie albo Warrantami Systemu Rozliczeniowego (zgodnie z definicją w Warunkach Warrantów ) albo Warrantami Imiennymi (zgodnie z definicją w Warunkach Warrantów ) wyemitowanymi poza Stanami Zjednoczonymi w transakcjach nie podlegających wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji zawartego w Regulacji S. Warranty Systemu Rozliczeniowego będą w momencie emisji przybierać formę Globalnego Warrantu Systemu Rozliczeniowego zgodnie z postanowieniami właściwych Warunków Końcowych. Warranty Imienne będą w momencie emisji przybierać formę Globalnego Warrantu Imiennego, który będzie podlegać zamianie na Warranty Imienne w Formie Ostatecznej w sytuacjach określonych w takim Globalnym Warrancie Imiennym. Udziały w Globalnym Warrancie Systemu 17

18 Rozliczeniowego nie będą podlegać zamianie na udziały w Globalnym Warrancie Imiennym i vice versa. Warunki Warrantów: Warranty mogą być emitowane i wykonalne w dowolnej uzgodnionej walucie i mogą mieć dowolny ustalony Okres Wykonania i Dzień Wykonania, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń prawnych i regulacyjnych oraz wszelkich wymogów stawianych przez właściwy bank centralny (lub inną instytucję spełniającą jego funkcje). Warranty mogą być Warrantami Typu Amerykańskiego lub Warrantami Typu Europejskiego. Warranty Typu Amerykańskiego podlegają wykonaniu w sposób podany w Warunkach Warrantów, w dowolnym Dniu Roboczym Wykonania podczas Okresu Wykonania. Warranty Typu Europejskiego podlegają wykonaniu w sposób podany w Warunkach Warrantów, w Dniu Wykonania. Warranty Rozliczane w Gotówce mogą podlegać wykonaniu automatycznemu. Warranty mogą być emitowane jako warranty powiązane z indeksem ( Warranty Powiązane z Indeksem ), warranty powiązane z akcjami ( Warranty Powiązane z Akcjami ), warranty powiązane z długiem ( Warranty Powiązane z Długiem ), warranty powiązane z towarami ( Warranty Powiązane z Towarami ), warranty powiązane ze wskaźnikiem inflacji ( Warranty Powiązane ze Wskaźnikiem Inflacji ), warranty powiązane z kursem walut ( Warranty Powiązane z Kursem Walutowym ), warranty powiązane z funduszem ( Warranty Powiązane z Wartością Funduszu ), warranty powiązane z instrumentami giełdowymi ( Warranty Powiązane z ETI ), warranty dynamiczne ( Warranty Dynamiczne ), warranty powiązane z dostępem do rynku ( Warranty Powiązane z Dostępem Do Rynku ) lub jako inne lub dodatkowe typy warrantów, w tym warranty hybrydowe ( Warranty Hybrydowe ), przy czym Instrument Bazowy może być utworzony przez połączenie takich indeksów, akcji, długu, walut, towarów, wskaźników inflacji, jednostek lub udziałów funduszy, ryzyka kredytowego określonych podmiotów referencyjnych lub innych klas i typów aktywów. Warunki realizacji lub kwoty wypłacane w przypadku realizacji i umorzenia mogą się różnić w zależności od typu emitowanych Warrantów; warunki takie określone 18

19 zostaną we właściwych Warunkach Końcowych. Właściwe Warunki Końcowe będą stwierdzały, że Warranty nie mogą zostać umorzone przed wskazaną Datą Wygaśnięcia (chyba że po nabyciu, w przypadku wystąpienia pewnych Zdarzeń Powodujących Przedterminowe Rozwiązanie lub w następstwie Przypadku Niewykonania Zobowiązań), albo że Warranty (jeżeli są to Warranty Rozliczane Fizyczną Dostawą) mogą zostać rozliczone w terminie rozliczenia lub w innym terminie przez przekazanie posiadaczom kwoty w gotówce i/lub przez fizyczną dostawę (w przypadku Warrantów Gwarantowanych z wyjątkami określonymi w Gwarancji) Uprawnienia (określonego we właściwych Warunkach Końcowych). Warunki takiego umorzenia, w tym terminy zawiadomień, wszelkie warunki, jakie należy spełnić oraz terminy i ceny umorzenia, będą podane we właściwych Warunkach Końcowych. Warranty będą emitowane po takich cenach emisyjnych, jakie zostaną uzgodnione przez Emitenta i odpowiedniego Dealera (Dealerów) wskazanego (wskazanych) we właściwych Warunkach Końcowych. Rozliczenie: Papiery Wartościowe mogą zostać rozliczane w gotówce i/lub poprzez fizyczną dostawę. W pewnych sytuacjach, określonych w odpowiednich Warunkach Końcowych, w odniesieniu do Obligacji, Emitent lub Posiadacz Obligacji, oraz w odniesieniu do Warrantów, Emitent lub Posiadacz Warrantów, może zmienić sposób rozliczenia, odpowiednio, Obligacji lub Warrantów. Podatek pobierany u źródła: Ograniczenia: Ani Emitent ani Gwarant (jeżeli dotyczy) nie będą ponosić odpowiedzialności ani nie będą zobowiązani do zapłaty żadnego podatku, opłaty, podatku pobieranego u źródła ani do dokonania żadnej innej płatności wynikającej z posiadania, przenoszenia własności, realizacji lub egzekucji Papieru Wartościowego; wszelkie takie konieczne do zapłacenia, zatrzymania, dokonania lub odliczenia podatki, opłaty, podatki potrącane u źródła oraz inne płatności zostaną naliczone od wszelkich płatności dokonywanych przez Emitenta lub przez Gwaranta. W okresie, w którym Papiery Wartościowe pozostają w obiegu, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody 19

20 Powiernika, Emitent nie zaciągnie żadnego zadłużenia dotyczącego pożyczonych lub uzyskanych środków, jak tylko związanego z Dozwolonymi Instrumentami lub Dozwolonym Zadłużeniem; nie będzie angażował się w żadne działania poza pewnymi czynnościami dotyczącymi Papierów Wartościowych lub Dozwolonych Instrumentów lub Dozwolonego Zadłużenia; nie dokona konsolidacji ani nie połączy się z innym podmiotem; ograniczenia te szerzej opisane są w Warunku 4 (Ograniczenia) Warunków Obligacji (w odniesieniu do Obligacji) oraz Warunku 3 (Ograniczenia) Warunków Warrantów (w odniesieniu do Warrantów). Przypadki Niewykonania Zobowiązań: W odniesieniu do każdej Serii Papierów Wartościowych, Powiernik może, wedle własnego uznania, lub jeżeli otrzyma taki pisemny wniosek, w odniesieniu do Obligacji, od posiadaczy przynajmniej 25 procent kwoty kapitału wyemitowanych i niewykupionych Obligacji danej Serii lub, w odniesieniu do Warrantów, od posiadaczy przynajmniej 25 procent liczby wtedy niewykonywanych Warrantów danej Serii, lub jeżeli otrzyma takie polecenie w formie Nadzwyczajnej Uchwały takich posiadaczy, musi (w każdym przypadku pod warunkiem uzyskania satysfakcjonującej go ochrony i/lub zabezpieczenia), powiadomić Emitenta oraz Gwaranta (jeżeli występuje), że Obligacje takie są i stają się niezwłocznie wymagalne (zdarzenie takie będzie zwane Przyspieszonym Wykupem Obligacji ) lub że takie Warranty są, oraz odpowiednio niezwłocznie się staną, (chyba że inaczej zostało określone w Warunkach Końcowych) uprawnione do Wpływów z Likwidacji, z zastrzeżeniem Limitu Wpływów z Likwidacji (zdarzenie takie będzie zwane Przyspieszonym Wykupem Warrantu ), wskutek wystąpienia jednego z następujących zdarzeń (zwanych Przypadkiem Niewykonania Zobowiązań ): (i) przez okres 30 lub więcej dni od daty wymagalności nie zostanie dokonana płatność jakiejkolwiek należnej sumy, lub nie zostanie dostarczone Uprawnienie z tytułu Papierów Wartościowych danej Serii, lub (ii) Emitent nie wykona lub nie spełni jakiegokolwiek innego ze swoich obowiązków wynikających z Papierów Wartościowych danej Serii lub z Umowy 20

PODSUMOWANIE PROGRAMU. Siedziba Emitenta mieści się pod adresem 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luksemburg.

PODSUMOWANIE PROGRAMU. Siedziba Emitenta mieści się pod adresem 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luksemburg. PODSUMOWANIE PROGRAMU Niniejsze Podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego Podstawowego, a wszelkie decyzje o inwestowaniu w jakiekolwiek Papiery Wartościowe jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

- 1 - SecurAsset S.A.

- 1 - SecurAsset S.A. - 1 - Inwestorzy powinni dysponować wystarczającą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie finansów i biznesu, tak by móc ocenić korzyści i ryzyka związane z inwestowaniem w określoną emisję Obligacji, oraz

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r.

Aneks nr 14. Pekao Banku Hipotecznego S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. w dniu 24 sierpnia 2010 r. Aneks nr 14 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 11 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN

Bardziej szczegółowo

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji

II. Na stronie 1 Warunków Emisji tabelka zatytułowana Cena emisyjna i wartość emisji o treści: Cena emisyjna Szacunkowe koszty emisji ZMIANA WARUNKÓW EMISJI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII C GREEN WAY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPORZĄDZONYCH DNIA 26 MAJA 2015 r. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu

Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu Zgodnie z 38 ust.1 pkt 2 Statutu Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPłynnościowy, Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r.

SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH. Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. SEKURYTYZACJA WIERZYTELNOŚCI LEASINGOWYCH Aspekty prawne Przemysław Cichulski Warszawa, 4-5 marca 2008 r. Plan prezentacji Istota sekurytyzacji wierzytelności leasingowych Korzyści z sekurytyzacji wierzytelności

Bardziej szczegółowo

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich

W rozdziale I Prospektu dodaje się nowy pkt 3.3.11 o następującej treści: 3.3.11 Ograniczenia uprawnień Podmiotów Amerykańskich Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej Spółka lub Netia ) niniejszym informuje, że decyzją nr DSPE/411/07/02/13/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na przedstawione

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA

PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) WARSZAWA, 12 MAJA 2014 R. PROGRAM ODKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING SA

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

w zakresie adekwatności kapitałowej

w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, 2011 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II. Zakres upowszechnianych informacji... 4 Rozdział III. Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Joanna Bartos-Marut Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Częstochowie TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -/-

Joanna Bartos-Marut Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Częstochowie TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -/- Joanna Bartos-Marut Tłumacz przysięgły języka angielskiego w Częstochowie TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO -/- PODSUMOWANIE CECH PODSTAWOWYCH -/- Niniejsze podsumowanie należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Zastawy rejestrowe określono następująco:

Zastawy rejestrowe określono następująco: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu:

Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Zgodnie z 36 ust.1 pkt 2 Statutu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego CitiPieniężny Fundusz ogłasza następujące zmiany w treści Statutu: Cel inwestycyjny i zasady polityki inwestycyjnej Funduszu 1. Celem

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej

Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Warunki emisji obligacji o stałej stopie procentowej Niniejszy dokument zawiera warunki emisji obligacji emitowanych przez miasto stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (Emitent). 1. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU

POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU POLITYKA INFORMACYJNA SPÓŁDZIELCZEGO BANKU ROZWOJU Spis treści I.Postanowienia ogólne... 3 II. Zakres ogłaszanych informacji... 3 III. Częstotliwość, formy i miejsce ogłaszania informacji... 6 IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010)

Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) Warszawa, dnia 22 marca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutu (nr 3/2010) PKO Parasolowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o następujących zmianach w treści statutu: 1. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 16 grudnia 2014 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia

Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia Uchwała nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Arctic Paper S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 2012 roku w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU SEZAM XVI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 24 LIPCA 2014 R. Niniejszym, SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo