PODSUMOWANIE PROGRAMU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE PROGRAMU"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE PROGRAMU Niniejszy paragraf należy traktować jako wprowadzenie do podsumowania czy odpowiednie Państwo Członkowskie nie dokonało implementacji zmian odnośnie wymogów podsumowania zgodnie z Dyrektywą Zmieniającą z 2010 r. Dyrektywę o Prospekcie Emisyjnym. Niniejsze Podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego Podstawowego, a wszelkie decyzje o inwestowaniu w jakiekolwiek Papiery Wartościowe jakiejkolwiek Serii powinny być podejmowane po zapoznaniu się z niniejszym Prospektem Emisyjnym Podstawowym w całości, łącznie z wszelkimi dokumentami włączonymi przez odniesienie. Osoby Odpowiedzialne nie będą ponosiły odpowiedzialności cywilnej w żadnym Kraju Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (każdy - Kraj EOG ) za treść niniejszego Podsumowania, w tym za jego tłumaczenie, chyba że zawiera ono informacje wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub niespójne przy jego odczytywaniu wraz z innymi częściami niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego. W przypadku wniesienia przed sąd Kraju EOG pozwu odnośnie do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym, strona powodowa może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym właściwego Kraju EOG, w którym pozew został wniesiony, zostać zobowiązana do pokrycia kosztów przetłumaczenia niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego przed wszczęciem postępowania sądowego. Niniejszy paragraf należy traktować jako wprowadzenie do podsumowania czy odpowiednie Państwo Członkowskie dokonało implementacji zmian odnośnie wymogów podsumowania zgodnie z Dyrektywą Zmieniającą z 2010 r. Dyrektywę o Prospekcie Emisyjnym. Niniejsze podsumowanie należy traktować jako wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego Podstawowego, a wszelkie decyzje o inwestowaniu w Papiery Wartościowe powinny być podejmowane po zapoznaniu się z niniejszym Dokumentem w całości, łącznie z wszelkimi dokumentami włączonymi przez odniesienie. Po wdrożeniu odpowiednich postanowień Dyrektywy o Prospekcie Emisyjnym (Dyrektywa 2003/71/WE, ze zmianami wynikającymi z Dyrektywy 2010/73/WE) w każdym Kraju Członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego ( Kraj EOG ), Emitent nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej w żadnym Kraju EOG wyłącznie na podstawie treści niniejszego Podsumowania, w tym za jego tłumaczenie, chyba że zawiera ono informacje wprowadzające w błąd, nieprawdziwe lub niespójne przy jego odczytywaniu wraz z innymi częściami niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego lub gdy nie zapewnia przy jego odczytywaniu wraz z innymi częściami niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego, kluczowych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w Obligacje. W przypadku wniesienia przed sąd Kraju EOG pozwu odnośnie do informacji zawartych w niniejszym Prospekcie Emisyjnym Podstawowym, strona powodowa może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym właściwego Państwa EOG, w którym pozew został wniesiony, zostać zobowiązana do pokrycia kosztów przetłumaczenia niniejszego dokumentu przed wszczęciem postępowania sądowego. Słowa i wyrażenia zdefiniowane w rozdziale pt. Forma Obligacji, Warunki Obligacji" lub Warunki Warrantów będą miały takie samo znaczenie w niniejszym Podsumowaniu. Opis Emitenta: 1. Kluczowe informacje dotyczące SecurAsset S.A. SecurAsset S.A., spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (société anonyme), której działalność podlega przepisom Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r., została utworzona w dniu 23 stycznia 2009 r., posiada zezwolenie CSSF na prowadzenie działalności i podlega jego nadzorowi. Zgodnie ze statutem Emitenta, jego celem i przedmiotem 1

2 działalności jest zawieranie, realizacja oraz występowanie w funkcji podmiotu celowego w ramach transakcji dozwolonych na podstawie Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r. Siedziba Emitenta mieści się pod adresem 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luksemburg. 2. Kapitał zakładowy (stan na 31 grudnia 2010 r.) Kapitał zakładowy wedle stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosi euro, podzielony na akcji o wartości 1 euro każda. Opis BNP Paribas: 1. Kluczowe informacje dotyczące BNP Paribas: BNP Paribas ( BNPP lub Bank ) jest spółką akcyjną (société anonyme) pod prawem francuskim, posiadającą licencję bankową. BNPP razem ze swoimi skonsolidowanymi spółkami zależnymi ( Grupa ) jest wiodącym w Europie dostawcą usług bankowych i finansowych oraz prowadzi działalność na czterech krajowych rynkach bankowości detalicznej, mianowicie w Belgii, Francji, Włoszech i Luksemburgu. 2. Kapitał zakładowy (stan na 13 lipca 2011 r.) Kapitał zakładowy w wysokości euro podzielony na akcji o nominalnej wartości 2 euro każda. 3. Kluczowa działalność oraz wynki BNP Paribas utrzymuje kluczowe pozycje w ramach trzech rodzajów swojej działalności: Bankowość Detaliczna: obejmująca sieć oddziałów (włączając w Europie oraz Krajach Śródziemnomorskich) i specjalizuje się w usługach finansowych; Rozwiązania Inwestycyjne: oferuje unikalną gamę rozwiązań, aby spełnić wszystkie obecne i przyszłe potrzeby inwestorów instytucjonalnych, korporacyjnych i detalicznych, w tym zarządzanie aktywami ("asset management") (BNP Paribas Investment Partners), ubezpieczenia (BNP Paribas Assurance), zarządzanie majątkiem ("wealth management") (BNP Paribas Wealth 2

3 Management), usługi maklerskie online oraz dotyczące oszczędzania ("savings and online brokerage") (BNP Paribas Personal Investors), usługi dotyczące papierów wartościowych ("securities services") (BNP Paribas Securities Services) oraz usługi dotyczące nieruchomości ("real estate services") (BNP Paribas Real Estate); oraz Bankowość Przedsiębiorstw i Inwestycyjną (CIB): zapewnia zasadniczo finansowanie, doradztwo oraz usługi na rynku finansowym. W roku 2010, CIB wniósł znaczny wkład w działalność oraz przychody Grupy BNP Paribas. Głównym zadaniem CIB jest wspieranie klientów przy ich inwestycjach, strategiach rozwoju oraz dostarczanie globalnych rozwiązań w odniesieniu do ich potrzeb związanych z finansowaniem, doradztwem finansowym oraz zarządzaniem ryzykiem. 4. Wybrane kluczowe zbadane informacje finansowe: W milionach euro 31/12/ /12/2009 Przychody Koszta ryzyka (4.802) (8.369) Dochód netto Grupy Wskaźnik kapitału własnego do funduszy podstawowych Wskaźnik funduszy podstawowych (Tier 1 Ratio) Całkowity skonsolidowany bilans Skonsolidowane pożyczki i wierzytelności należne od konsumentów Skonsolidowane pozycje należne konsumentom 9,2% 8,0% 11,4% 10,1%

4 Kapitał akcyjny (udział grupy) Wybrane półroczne niezbadane informacje finansowe: W milionach euro Pierwsza połowa 2011 Pierwsza połowa 2010 Przychody Koszta ryzyka (2.269) (2.418) Zysk netto do podziału Wskaźnik kapitału własnego do funduszy podstawowych Wskaźnik funduszy podstawowych (Tier 1 Ratio) 9,6% 8,4% 11,9% 10,6% 30/06/ /12/2010 Całkowity skonsolidowany bilans Skonsolidowane pożyczki i wierzytelności należne od konsumentów Skonsolidowane pozycje należne konsumentom Kapitał akcyjny (udział grupy) Opis Programu: Program Obligacji Zabezpieczonych oraz Warrantów Zabezpieczonych. Czynniki Ryzyka (dotyczące Emitenta): Istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność Emitenta do wykonania jego zobowiązań wynikających z Papierów Wartościowych wyemitowanych w ramach Programu. Czynniki te wymienione są poniżej w rozdziale pt. Czynniki Ryzyka i obejmują fakt, że wyłącznym przedmiotem działalności Emitenta jest zawieranie, realizacja oraz występowanie w funkcji podmiotu celowego w ramach jakichkolwiek transakcji 4

5 dozwolonych na podstawie Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r. Emitent nie posiada i nie będzie posiadał żadnych innych aktywów poza Aktywami w Puli lub innymi Aktywami Obciążonymi pozyskanymi przez niego w każdym przypadku w związku z emisją Papierów Wartościowych lub zaciągnięciem innych zobowiązań dotyczących Programu. Zdolność Emitenta do spełnienia zobowiązań wynikających z emitowanych przez niego Papierów Wartościowych będzie zależała od otrzymania przez niego płatności wynikających z odpowiednich umów zabezpieczających (hedgingowych) (jeżeli wystąpią), zawieranych przez niego zwykle z BNP Paribas lub BNP Paribas Arbitrage SNC, od drugich stron odpowiednich porozumień depozytowych oraz z Aktywów w Puli nabywanych przez niego (jeżeli występują) ze środków uzyskanych z emisji każdej Serii. W efekcie Emitent uzależniony jest od zdolności swoich kontrahentów będących stronami umów zabezpieczających (hedgingowych) lub depozytowych do spełnienia ich zobowiązań wynikających z takich umów, oraz od wiarygodności kredytowej takich kontrahentów. Druga strona umowy zabezpieczającej (hedgingowej) może zapewnić choć nie musi wsparcie kredytowe dla swoich zobowiązań. W przypadku, gdy strona taka zapewnia takie wsparcie kredytowe, jego kwota może być niższa niż wartość kapitału wyemitowanych Obligacji lub kwota płatna w odniesieniu do Warrantów. Posiadacze Papierów Wartościowych (nie będący posiadaczami Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych) będą mieli prawo regresu tylko wobec Aktywów Obciążonych danej Puli Aktywów, poprzez którą emitowane są ich Papiery Wartościowe. Emitent (działający poprzez daną Pulę Aktywów) będzie jedyną stroną zobowiązaną z tytułu Papierów Wartościowych. W przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego wobec Emitenta, Posiadacze Obligacji oraz Posiadacze Warrantów ponoszą ryzyko zwłoki w rozliczeniu ich roszczeń, które mogą posiadać względem Emitenta na podstawie, odpowiednio, Obligacji lub Warrantów, lub otrzymania, w odniesieniu do ich roszczeń, kwoty rezydualnej otrzymanej z aktywów Emitenta pozostałej po spłacie uprzywilejowanych wierzycieli (co zostało bardziej szczegółowo opisane w "Czynnikach Ryzyka" poniżej). Dodatkowo występują pewne ryzyka związane z organizacją depozytu, w którym przechowywane są Aktywa w Puli, które zostały także opisane poniżej w 5

6 "Czynnikach Ryzyka". Czynniki ryzyka (Gwarant): Istnieją pewne czynniki, które mogą wpłynąć na zdolność (w określonych przypadkach) BNPP do wykonywania jego zobowiązań na podstawie Gwarancji (w określonych przypadkach): Dziewięć głównych kategorii ryzyka jest nieodłącznie związanych z działalnością Banku: Ryzyko Kredytowe i Ryzyko związane z drugą stroną umowy; Ryzyko Rynkowe; Ryzyko Operacyjne (włączając ryzyka zgodności oraz reputacyjne) Ryzyko Zarządzania Aktywami i Pasywami; Ryzyko Płynności i Refinansowania; Ryzyko Ubezpieczeniowe; Ryzyko Progu Rentowności (to znaczy ryzyko poniesienia strat operacyjnych związanych ze zmianami sytuacji gospodarczej prowadzącego do spadku przychodów powiązanych z niewystarczająca elastycznościa kosztów) Ryzyko Strategii; oraz Ryzyko Koncentracji Trudne warunki rynkowe i ekonomiczne mogą w przyszłości wywrzeć istotny niekorzystny wpływ na otoczenie operacyjne instytucji finansowych, a więc na sytuację finansową Banku, jego wyniki operacyjne oraz koszt ryzyka. Niedawny kryzys finansowy spowodował i jest prawdopodobne, że dalej będzie powodował, bardziej restrykcyjną regulację branży usług finansowych, co może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność Banku, jego sytuację finansową i wyniki operacyjne. Wiele nadzwyczajnych środków podjętych przez rządy, banki centralne i organy nadzoru celem przezwyciężenia kryzysu finansowego, stabilizacji rynków finansowych i wzmocnienia instytucji finansowych niedawno zostało 6

7 lub wkrótce zostanie zakończone lub przerwane, co biorąc po uwagę obecne kruche ożywienie może niekorzystnie wpłynąć na warunki funkcjonowania banków. Znaczny wzrost nowych rezerw albo spadek poziomu uprzednio utworzonych rezerw może negatywnie wpłynąć na wyniki operacji i sytuację finansową Banku. Bank może ponieść poważne straty w działalności handlowej i inwestycyjnej w wyniku zmienności i wahań rynkowych. Podczas spadków na rynku Bank może generować niższe przychody z działalności maklerskiej i innych rodzajów działalności opierających się na prowizjach i opłatach. Przedłużający się okres spadków na rynku może obniżyć płynność na rynkach, powodując utrudnienia w sprzedaży aktywów i potencjalnie prowadząc do poważnych strat. Istotne zmiany stóp procentowych mogą negatywnie wpłynąć na przychody Banku lub jego rentowność. Kondycja i zachowanie innych instytucji finansowych i uczestników rynku może mieć niekorzystny wpływ na Bank. Pozycja konkurencyjna Banku może zostać osłabiona w przypadku naruszenia jego reputacji. Przerwa w funkcjonowaniu lub uszkodzenie systemów informatycznych Banku może spowodować utratę klientów oraz inne straty. Nieprzewidziane wypadki zewnętrzne mogą zakłócić operacje Banku, powodując znaczne straty i dodatkowe koszty. Bank podlega także rozległym i ewoluującym reżimom regulacyjnym w krajach, w których działa. Bez względu na stosowane przez Bank strategie, procedury i metody zarządzania ryzykiem, Bank może być wciąż narażony na niezidentyfikowane i nieprzewidziane ryzyka, które mogą prowadzić do istotnych strat. Strategie zabezpieczeń Banku mogą nie być w stanie zapobiec stratom. Polityka wzrostu zewnętrznego Banku wiąże się z 7

8 pewnymi ryzykami, szczególnie w odniesieniu do integracji przejętych podmiotów i Bank może nie być w stanie zrealizować korzyści spodziewanych po takich przejęciach. Silna konkurencja, zwłaszcza we Francji, gdzie występuje największa koncentracja jego działalności, może niekorzystnie wpłynąć na przychody i rentowność Banku. Czynniki Ryzyka (związane z Papierami Wartościowymi): Istnieją pewne czynniki, które mają istotne znaczenie dla oceny ryzyka rynkowego związanego z Papierami Wartościowymi emitowanymi w ramach Programu. Czynniki te wymienione są poniżej w rozdziale pt. Czynniki Ryzyka. Obejmują one: zależność od jednego lub większej liczby indeksów lub indeksów syntetycznych (custom index), akcji, wskaźnika inflacji, udziały w funduszach giełdowych, obligacjach giełdowych, towarami giełdowymi lub innymi produktami giełdowymi (zwanych "instrumentem giełdowym") ceny towarów oraz indeksu towarowego, kursu wymiany walut, od funduszy i/lub ryzyka kredytowego jednego lub więcej podmiotów referencyjnych (każdy z nich zwany dalej Instrumentem Bazowym ), dźwignię finansową, pewne czynniki wpływające na wartość Papierów Wartościowych i ceny ich obrotu, pewne aspekty dotyczące zabezpieczeń, szczególne ryzyka związane z Obligacjami Powiązanymi z Indeksem oraz Warrantami Powiązanymi z Indeksem (w tym z Obligacjami Powiązanymi z Indeksem oraz Warrantami Powiązanymi z Indeksem powiązanymi z indeksem nieruchomości lub indeksem syntetycznym), z Obligacjami Powiązanymi z Akcjami oraz Warrantami Powiązanymi z Akcjami (w tym z Obligacjami Powiązanymi z Akcjami oraz Warrantami Powiązanymi z Akcjami powiązanymi z Globalnymi Kwitami Depozytowymi ( GDR ) lub Amerykańskimi Kwitami Depozytowymi ( ADR )), Obligacjami Powiązanymi z Towarami oraz Warrantami Powiązanymi z Towarami, Obligacjami Powiązanymi z Kursem Walutowym oraz Warrantami Powiązanymi z Kursem Walutowym, Obligacjami Powiązanymi z Wartością Funduszy oraz Warrantami Powiązanymi z Wartością Funduszy, Obligacjami Powiązanymi z ETI i Warrantami Powiązanymi z ETI oraz Obligacjami Powiązanymi z Ryzykiem Kredytowym (definicja każdego z tych terminów poniżej), szczególne ryzyka związane z Papierami Wartościowymi powiązanymi z funduszami hedge lub z Papierami Wartościowymi powiązanymi z 8

9 Instrumentem Bazowym z rynków wschodzących lub rozwijających się, szczególne ryzyka związane z Obligacjami Dynamicznymi oraz Warrantami Dynamicznymi, ograniczenia płynności Papierów Wartościowych w przypadkach, gdy ich wartość nominalna jest całkowitą wielokrotnością nominału minimalnego, zakłócenia funkcjonowania rynku lub nieotwarcie giełdy, zakłócenia w wykupie, zdarzenia wymagające dodatkowych korekt, zdarzenia wymagające potencjalnych korekt lub wydarzenia nadzwyczajne mające wpływ na akcje, udziały, udziały w instrumencie giełdowym, lub jednostki funduszu, wydarzenia nadzwyczajne dotyczące funduszu, informacje uzyskane po emisji, zmiana prawa, wpływ zmniejszenia ratingu kredytowego, potencjalny konflikt interesów, wcześniejszy wykup, zmiany stóp procentowych, zmiany kursu wymiany walut, możliwy brak płynności Papierów Wartościowych na rynku wtórnym, oraz ryzyko, że aktywa Instrumentu Bazowego stanowiące zabezpieczenie Papierów Wartościowych (jeżeli występują) mogą nie być możliwe do realizacji w pełnej wartości nominalnej. Dodatkowo, dla każdego Papieru Wartościowego, tylko Powiernik może podjąć przeciwko Emitentowi czynności (w tym czynności egzekucyjne) i nie jest zobowiązany do podjęcia takich czynności zanim nie uzyska satysfakcjonującej go ochrony i/lub zabezpieczenia. Czynniki Ryzyka (związane ze Strukturą Puli Aktywów): Emitent został powołany w formie société de titrisation w rozumieniu Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r., która stanowi, że roszczenia zgłaszane wobec Emitenta przez Strony Zabezpieczone będą co do zasady ograniczały się do aktywów netto odpowiedniej Puli Aktywów, poprzez którą dana Seria (i/lub, Transza, w zależności od przypadku) zostaje wyemitowana. W związku z powyższym, w odniesieniu do każdej Puli Aktywów i każdego Papieru Wartościowego (z wyjątkiem Papieru Wartościowego będącego Obligacją Gwarantowaną lub Warrantem Gwarantowanym), wszelkie płatności, jakie Emitent ma dokonać z tytułu Papierów Wartościowych i powiązanej Umowy Swap (jeżeli wystąpi) zostaną dokonane tylko i wyłącznie z kwot otrzymywanych lub odzyskiwanych z Aktywów Obciążonych przez lub w imieniu Emitenta lub Powiernika, a także, w przypadku Przyspieszonego Wykupu Obligacji lub Przyspieszonego Wykupu Warrantu, uprawnienia posiadacza takiej Obligacji lub Warrantu będą ograniczone do przypadającej 9

10 na tego, odpowiednio, Posiadacza Obligacji lub Posiadacza Warrantu proporcjonalnej części środków uzyskanych z odpowiednich Aktywów Obciążonych, podzielonych zgodnie z Zasadami Pierwszeństwa ustalonymi we właściwych Warunkach Końcowych, nie obejmujących aktywów przypisanych do innych Pul Aktywów utworzonych przez Emitenta ani żadnych innych aktywów Emitenta, a w przypadku Obligacji Gwarantowanych oraz Warrantów Gwarantowanych, uprawnienia te będą ograniczone do sum uzyskanych w imieniu, odpowiednio, Posiadacza Obligacji lub Posiadacza Warrantu przez Powiernika podnoszącego roszczenie z tytułu odpowiedniej Gwarancji, zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich Warunkach Końcowych oraz w postanowieniach odpowiedniej Gwarancji. Po podziale wszystkich środków uzyskanych przez Powiernika w związku z egzekucją Zabezpieczenia Puli Aktywów na Aktywach Obciążonych zgodnie z Zasadami Pierwszeństwa ustalonymi we właściwych Warunkach Końcowych i w Umowie Powierniczej, Powiernikowi nie przysługuje prawo do podejmowania żadnych dalszych czynności przeciwko Emitentowi w celu odzyskania dodatkowych kwot należnych, a prawo do otrzymania każdej takiej kwoty ulegnie wygaśnięciu. W każdym przypadku, ani posiadaczowi Obligacji lub Warrantu, ani żadnej innej osobie działającej w jego imieniu nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o likwidację Emitenta w wyniku powstania takiego niedoboru. Posiadacze Obligacji, nabywając Obligacje oraz Posiadacze Warrantów, nabywając Warranty wyraźnie akceptują przepisy Ustawy o Sekurytyzacji z 2004 r., w szczególności jej przepisy dotyczące ograniczonego regresu względem danej Puli Aktywów, zakazu wnoszenia o likwidację, podporządkowania i pierwszeństwa spłaty, i uznaje się, że są nimi związani. Emitent może okresowo dokonać aktualizacji czynników ryzyka w formie aneksu do niniejszego Prospektu Emisyjnego Podstawowego. Czynniki Ryzyka dotyczące konkretnej Serii Papierów Wartościowych, w tym odnoszące się do jakiejkolwiek Gwarancji udzielonej w odniesieniu do takiej Serii, mogą zostać także zawarte w Warunkach Końcowych. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady 10

11 dotyczącej wszelkich ryzyk u własnych profesjonalnych doradców, w zakresie, w jakim uznają to za konieczne. Czynniki Ryzyka (dotyczące Obligacji Gwarantowanych oraz Warrantów Gwarantowanych): Gwarant (jeśli występuje): Emitent może dodać inne czynniki ryzyka odnoszące się do jakiegokolwiek Gwaranta Alternatywnego, Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych w odpowiednim aneksie do prospektu emisyjnego podstawowego udostępnianego przez Emitenta przed emisją Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych, które są gwarantowane przez Gwaranta Alternatywnego (chyba że Emitent emituje nienotowane Obligacje Gwarantowane lub Warranty Gwarantowane, które są oferowane w taki sposób, iż prospekt emisyjny nie jest wymagany zgodnie z Artykułem 3(2) Dyrektywy Prospektowej). BNPP może gwarantować Papiery Wartościowe lub Papiery Wartościowe mogą być gwarantowane przez innego lub dodatkowego gwaranta wskazanego we właściwych Warunkach Końcowych lub w aneksie do prospektu emisyjnego podstawowego (każdy z dodatkowych gwarantów zwany Gwarantem Alternatywnym a łącznie z BNP Paribas - Gwarantem )). Emitent nie wyemituje żadnych Obligacji Gwarantowanych lub Warrantów Gwarantowanych (innych niż nienotowane Obligacje Gwarantowane lub Warranty Gwarantowane, które są oferowane w taki sposób, iż prospekt emisyjny nie jest wymagany zgodnie z Artykułem 3(2) Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dyrektywa Prospektowa )), które są gwarantowane przez jakiegokolwiek Alternatywnego Gwaranta, chyba że najpierw udostępni aneks do prospektu emisyjnego podstawowego opisujący danego AlternatywnegoGwaranta, warunki Gwarancji oraz wpływ tej Gwarancji, odpowiednio, na takie Obligacje lub Warranty. Organizator: Dealerzy: Pula Aktywów, Aktywa Obciążone i Aktywa w Puli: BNP Paribas Arbitrage SNC. BNP Paribas Arbitrage SNC, BNP Paribas oraz inni Dealerzy powołani zgodnie z Umową Dealerską. Papiery Wartościowe będą emitowane w Seriach (zdefiniowanych w rozdziale pt. Warunki Obligacji 11

12 oraz Warunki Warrantów ). Zgodnie z Ustawą o Sekurytyzacji z 2004 r., rada dyrektorów Emitenta ( Rada ) może utworzyć jedną lub więcej pulę aktywów. W odniesieniu do którejkolwiek Serii Papierów Wartościowych, Pula Aktywów oznacza pulę aktywów, w ramach której emitowane są dane Papiery Wartościowe. Każda Pula Aktywów będzie składała się ze zbioru Aktywów Obciążonych (zdefiniowanych w Warunku 8(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Warrantów ), który będzie odrębny od zbiorów Aktywów Obciążonych związanych z innymi Pulami Aktywów. Aktywa Obciążone mogą obejmować, między innymi, Aktywa w Puli, Aktywa Gotówkowe i/lub Umowę Swap (zdefiniowaną w Opisie Umowy Swap ), i/lub Umowę Depozytową (zdefiniowaną w Opisie Umowy Depozytowej ) i/lub Umowę Odkupu (zdefiniowaną w Opisie Umowy Odkupu ) i/lub inne Umowy Powiązane (zdefiniowane w części Podsumowanie - Umowy Powiązane ). Aktywa Obciążone zostaną opisane we właściwych Warunkach Końcowych. Aktywa w Puli mogą obejmować między innymi: udziały, prawa i tytuły wynikające z obligacji, warrantów, wierzytelności lub udziałowych papierów wartościowych, dowolne pod względem formy, wartości nominalnej czy typu emitenta, gwarancje, jednostki uczestnictwa, pożyczki lub inne zobowiązania finansowe scedowane na Emitenta lub przez niego przejęte, lub inne uzgodnione aktywa stanowiące własność Emitenta lub inne aktywa określone we właściwych Warunkach Końcowych. Aktywa Obciążone mogą zaspokajać wyłącznie roszczenia Stron Zabezpieczonych (zdefiniowanych w Warunku 8(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Warrantów ) w danej Puli Aktywów. Dodatkowo, jeżeli tak stanowią odpowiednie Warunki Końcowe, zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji lub Warrantów mogą zostać zabezpieczone Gwarancją udzieloną przez Gwaranta. W takim przypadku takie Obligacje będą Obligacjami Gwarantowanymi (zgodnie z definicją w Warunku 3 (Status Obligacji; Obligacje Gwarantowane)), a takie Warranty będą Warrantami Gwarantowanymi (zgodnie z definicją w Warunku 2 12

13 (Status Warrantów; Warranty Gwarantowane)). Umowy Powiązane: Zabezpieczenie Puli Aktywów: W związku z emisją jakiejkolwiek Serii Papierów Wartościowych i z powiązaną Pulą Aktywów, Rada Emitenta może podjąć decyzję o zawarciu jednej lub większej ilości Umów Powiązanych, które mogą obejmować między innymi: Umowę Swap, Umowę Depozytową, Umowę Odkupu i/lub dokumenty wsparcia kredytowego. Z zastrzeżeniem postanowień właściwych Warunków Końcowych, każda Seria Papierów Wartościowych będzie objęta Zabezpieczeniem Puli Aktywów zdefiniowanym w Warunku 8(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(c) (Zabezpieczenie Puli Aktywów) Warunków Warrantów i we właściwych Warunkach Końcowych. Strony Zabezpieczone: Tylko Stronom Zabezpieczonym (zdefiniowanym w Warunku 8(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Obligacji oraz Warunku 9(e) (Przeznaczenie Środków) Warunków Warrantów ) przysługiwać będzie: (i) prawo do udziału w środkach uzyskanych z Aktywów Obciążonych oraz (ii) prawo do korzystania z Zabezpieczenia Puli Aktywów określonego we właściwych Warunkach Końcowych. Zasada Pierwszeństwa: Powiernik: Agent Emisyjny i Płatniczy, Główny Agent Warrantu, Agent Rejestrowy i Agent Kolejność roszczeń Posiadaczy Papierów Wartościowych jakiejkolwiek Serii oraz innych Stron Zabezpieczonych, uprawnionych do korzystania z Zabezpieczenia Puli Aktywów ustanowionego dla danej Puli Aktywów (zgodnie z właściwymi Warunkami Końcowymi oraz z Umową Powierniczą) będzie zgodna z Zasadą Pierwszeństwa określoną we właściwych Warunkach Końcowych. BNP Paribas Trust Corporation UK Limited oraz każdy następca powołany na mocy umowy powierniczej zawartej dnia 6 lutego 2009 r. ( Umowa Powiernicza ), zmienionej i ujednoliconej dnia 3 lutego 2010 roku oraz zmienionej i ujednoliconej dnia 23 lutego 2011 r., zawartej między innymi pomiędzy Emitentem a Powiernikiem. BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu. 13

14 Transferowy: Agenci Płatniczy: Agenci Warrantu: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu i/lub każdy inny dodatkowy agent płatniczy lub następca agenta płatniczego powołany zgodnie z Warunkiem 6 (Płatności) Warunków Obligacji. BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu i/lub każdy inny dodatkowy agent lub następca agenta płatniczego powołany zgodnie Umową Agencyjną. Depozytariusz: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu. Dla Aktywów w Puli można powołać jednego lub więcej sub-depozytariuszy. Emitent zastrzega sobie prawo, aby w dowolnym momencie, za uprzednią zgodą Powiernika wyrażoną na piśmie, zmienić Depozytariusza zgodnie z Ustawą o Sekurytyzacji z 2004 r., obowiązującymi instrukcjami i/lub wytycznymi CSSF oraz Warunkiem 8(b) (Depozytariusz; Rachunek Depozytowy; Bank Prowadzący Rachunek; Rachunek Puli) Warunków Obligacji oraz Warunkiem 9(b) (Depozytariusz; Rachunek Depozytowy; Bank Prowadzący Rachunek; Rachunek Puli) Warunków Warrantów. Zarządzający Środkami: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu, jeżeli został określony w odpowiednich Warunkach Końcowych. Bank Rachunku: BNP Paribas Securities Services, Oddział w Luksemburgu, jeżeli został określony w odpowiednich Warunkach Końcowych. Wartość Programu: Dystrybucja: Forma Obligacji: Wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji może wynieść do euro (lub równowartości w innych walutach ustalonej zgodnie z Umową Dealerską). Emitent może zwiększyć wartość Programu zgodnie z warunkami Umowy Dealerskiej. Papiery Wartościowe mogą być dystrybuowane w drodze emisji prywatnej lub publicznej. Każda Seria (i/lub, Transza, w zależności od przypadku) Obligacji (zgodnie z definicją w Warunkach Obligacji ), dla której właściwe Warunki Końcowe stwierdzają, że prawem właściwym jest prawo angielskie, będzie składała się z Obligacji na Okaziciela (z kuponami odsetkowymi 14

15 lub bez nich) lub Obligacji Imiennych (bez kuponów odsetkowych) wyemitowanych poza Stanami Zjednoczonymi w transakcjach nie podlegających wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji zawartego w Regulacji S. Obligacje na Okaziciela będą w momencie emisji przybierać formę tymczasowej Obligacji globalnej lub stałej Obligacji globalnej, w zależności od postanowień właściwych Warunków Końcowych. Tymczasowe Obligacje globalne będą podlegać zamianie na (a) udziały w stałej Obligacji globalnej, albo na (b) Obligacje na Okaziciela w Formie Ostatecznej, zgodnie z postanowieniami właściwych Warunków Końcowych. Stałe Obligacje Globalne będą podlegać zamianie na Obligacje na Okaziciela w Formie Ostatecznej, w pewnych rzadkich przypadkach, w tym także przy wystąpieniu Zdarzenia Umożliwiającego Zamianę, opisanego w rozdziale Forma Obligacji. Obligacje Imienne będą w momencie emisji przybierać formę Globalnej Obligacji Imiennej, która będzie podlegać zamianie na Obligacje Imienne w Formie Ostatecznej w sytuacjach określonych dla takiej Globalnej Obligacji Imiennej. Obligacje Imienne nie będą podlegać zamianie na Obligacje na Okaziciela i vice versa. Wszystkie płatności, w tym płatności z tytułu odsetek i kwoty głównej, w chwili wykupu lub w innym terminie, będą płatne wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych. Warunki Obligacji: Obligacje mogą być emitowane po ich pełnym lub częściowym opłaceniu, po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, z dyskontem wobec ceny nominalnej lub z premią wobec ceny nominalnej. Obligacje mogą być denominowane w dowolnej uzgodnionej walucie i mogą mieć dowolny termin wykupu, przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń prawnych i regulacyjnych oraz wszelkich wymogów stawianych przez właściwy bank centralny (lub inną instytucję spełniającą jego funkcje). 15

16 Obligacje mogą być emitowane jako obligacje powiązane z indeksem ( Obligacje Powiązane z Indeksem ), obligacje powiązane z akcjami ( Obligacje Powiązane z Akcjami ), obligacje powiązane z długiem ( Obligacje Powiązane z Długiem ), obligacje powiązane z towarami ( Obligacje Powiązane z Towarami ), obligacje powiązane ze wskaźnikiem inflacji ( Obligacje Powiązane ze Wskaźnikiem Inflacji ), obligacje powiązane z kursem walut ( Obligacje Powiązane z Kursem Walutowym ), obligacje powiązane z wartością funduszu ( Obligacje Powiązane z Wartością Funduszu ), obligacje powiązane z instrumentami giełdowymi ( Obligacje Powiązane z ETI ), obligacje powiązane z ryzykiem kredytowym ( Obligacje Powiązane z Ryzykiem Kredytowym ), obligacje dynamiczne ( Obligacje Dynamiczne ), obligacje powiązane z dostępem do rynku ( Obligacje Powiązane z Dostępem Do Rynku ) lub jako inne lub dodatkowe typy obligacji, w tym obligacje hybrydowe ( Obligacje Hybrydowe ), przy czym Instrument Bazowy może być utworzony przez połączenie takich indeksów, akcji, długu, walut, towarów, wskaźników inflacji, jednostek lub udziałów funduszy, udziały w instrumencie giełdowym, ryzyka kredytowego określonych podmiotów referencyjnych lub innych klas i typów aktywów. Okresy odsetkowe, stopy odsetkowe oraz warunki i/lub kwoty do zapłacenia przy wykupie mogą się różnić w zależności od emitowanych Obligacji; warunki takie będą określane we właściwych Warunkach Końcowych. Właściwe Warunki Końcowe będą stwierdzały, że Obligacje nie mogą zostać wykupione przed wskazanym terminem wykupu (chyba że ewentualnie w określonych ratach, lub dla powodów podatkowych lub w następstwie Przypadku Niewykonania Zobowiązań), albo że Obligacje (jeżeli są to Obligacje Rozliczane Fizyczną Dostawą) mogą zostać rozliczone w terminie wykupu lub w innym terminie przez przekazanie posiadaczom kwoty w gotówce i/lub przez fizyczną dostawę (w przypadku Obligacji Gwarantowanych z wyjątkami określonymi w Gwarancji) Uprawnienia (określonego we właściwych Warunkach Końcowych), albo że Obligacje takie zostaną wykupione w terminie wybranym przez Emitenta i/lub Posiadaczy Obligacji, lub że takie Obligacje zostaną wykupione po ewentualnym rozwiązaniu odpowiedniej 16

PODSUMOWANIE PROSPEKTU 1. STRONY 2. PROGRAM. 3. INSTRUMENTY Instrumenty będą wyemitowane wyłącznie w formie na okaziciela i mogą - 1 -

PODSUMOWANIE PROSPEKTU 1. STRONY 2. PROGRAM. 3. INSTRUMENTY Instrumenty będą wyemitowane wyłącznie w formie na okaziciela i mogą - 1 - PODSUMOWANIE PROSPEKTU Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wprowadzenie do niniejszego Prospektu. Każda decyzja dotycząca inwestowania w Instrumenty powinna jednak być oparta na rozważeniu Prospektu

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DOKUMENT INFORMACYJNY KREDYT INKASO I NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROSPEKTU

PODSUMOWANIE PROSPEKTU PODSUMOWANIE PROSPEKTU Poniższe podsumowanie stanowi omówienie najważniejszych - zdaniem Emitenta - kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta oraz Papierów Dłużnych (Notes) i Certyfikatów (łącznie

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r.

Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Warunki emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z przeniesieniem do KDPW z dnia 30 marca 2015 r. Niniejszy dokument (Warunki Emisji) określa warunki emisji obligacji (Obligacje), emitowanych, w ramach

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID

REALIZACJA WYMOGÓW MIFID Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 13 czerwca 2014 r. REALIZACJA WYMOGÓW MIFID W IPOPEMA ASSET MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY Spis treści 1. Ogólne informacje

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE Niniejsze Memorandum Informacyjne ( Memorandum ) zostało sporządzone na potrzeby przeprowadzenia oferty publicznej do 750 000 (siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY PRIME CAR MANAGEMENT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ZABEZPIECZONYCH OBLIGACJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A SPÓŁKI PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, UL. POLANKI 4, 80-308 GDAŃSK NINIEJSZY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI RAPORT S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia obligacji serii B i C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego)

ASBISc Enterprises PLC. (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) ASBISc Enterprises PLC (spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego) Oferta 21.205.144 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 USD każda Niniejszy dokument został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo