Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin"

Transkrypt

1 Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Postępowanie o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej: Ustawą. Warszawa, dnia roku 2

3 SPIS TREŚCI: 1. Definicje 2. Język Postępowania 3. Dane Zamawiającego 4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami 5. Tryb udzielania Zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia 6. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzenia Postępowania 7. Informacje o formie składanych dokumentów 8. Termin wykonania Zamówienia 9. Oferty częściowe i wariantowe 10. Opis przedmiotu Zamówienia 11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 13. Informacje dotyczące składania Oferty i sposobu obliczenia ceny 14. Termin związania ofertą 15. Wymagania dotyczące wadium 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz ocena Ofert 18. Istotne postanowienia umowy 19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia Umowy 20. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 22. ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wykaz wykonanych zamówień - Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 do SIWZ 5. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do SIWZ 6. Formularz Oferty Załącznik nr 6 do SIWZ 7. Wykaz placówek na terenie Warszawy, którymi dysponuje Wykonawca Załącznik nr 7 do SIWZ 3

4 8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Definicje Zamawiający Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 02/06, posługujące się numerami REGON: , NIP: ; Zamówienie Zamówienie publiczne na: Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin ; Postępowanie Niniejsze postępowanie o udzielenie Zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy; Oferta Dokument sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, złożony w odpowiedzi na przekazaną przez Zamawiającego Specyfikację; Wykonawca Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia lub złożyła Ofertę; Wybrany Wykonawca Umowa SIWZ Załącznik 1. Język Postępowania Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Umowa w sprawie Zamówienia, którą Zamawiający planuje zawrzeć z Wybranym Wykonawcą; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Każdy dokument tak nazwany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część. 4

5 1.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 2. Dane Zamawiającego Nazwa: Centrum Nauki Kopernik Adres Siedziby Zamawiającego: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa REGON: NIP: adres poczty elektronicznej: 3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami następującą osobę: Pani Marta Sklorz adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa, Polska faks: adres poczty elektronicznej: 4. Tryb udzielania Zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia 4.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane: a. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: b. na stronie internetowej Zamawiającego: w dniu: r. c. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu: r. d. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik w dniu: 2013 r. 5. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzenia Postępowania 5.1. W Postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, 5

6 w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.2 poniżej Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: złożenie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji odpowiednio faksem lub pocztą elektroniczną Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wysłania oświadczenia lub dokumentu faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie przekazywał ich w formie pisemnej Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami na wskazany w SIWZ numer faksu lub adres poczty elektronicznej W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, ustanawia się domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej lub nr faksu, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed upływem terminu składania Ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu do jego złożenia, o którym mowa w pkt 5.7. powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt powyżej. 6

7 5.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszcza na stronach internetowych, o których mowa w pkt Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronach internetowych, o których mowa w pkt Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o Zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, o czym poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronach internetowych, o których mowa w pkt Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o Zamówieniu może nastąpić także w przypadkach opisanych w art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy W przypadku wniesienia odwołania wobec treści SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. Informacje o formie składanych dokumentów 6.1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w Postępowaniu, w tym Oferta, muszą być podpisane w imieniu Wykonawcy przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającym prawo do reprezentowania Wykonawcy albo zgodnie z pełnomocnictwem) W przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika Wykonawcy, przy pierwszej czynności powinien on przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Składane pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy (lider Konsorcjum). 7

8 6.4. Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane czytelnie, tj. w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis. 7. Termin wykonania Zamówienia Czas realizacji Zamówienia trwać będzie do dnia 31 grudnia 2015 r. albo wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczy na realizację Zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Wykonawca rozpocznie realizację Zamówienia w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2014 r. 9. Oferty częściowe i wariantowe 9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia Oferty wariantowej, tzn. Oferty przewidującej odmienny sposób wykonania Zamówienia niż określony w SIWZ. 10.Opis przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Kod CPV: Usługi medyczne Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 15 (słownie: piętnastoma) placówkami na terenie Warszawy (w tym co najmniej 3 [słownie: trzy] po prawobrzeżnej części Wisły), co Wykonawca wykaże w Załączniku nr 7 do SIWZ, złożonym na potrzeby oceny Ofert Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia: a) dostępna była całodobowa pomoc doraźna: internistyczna, pediatryczna i chirurgiczna; b) dostępna była doraźna pomoc ortopedyczna; c) wizyta u lekarza internisty lub pediatry w Warszawie (bez wskazania przez pacjenta konkretnego lekarza internisty lub pediatry) odbyła się najpóźniej dzień po dokonaniu rezerwacji wizyty przez pacjenta, chyba że zgodnie z jego wolą wizyta odbyć ma się w terminie późniejszym; d) wizyta u lekarza specjalisty foniatry, hematologa, psychologa, hepatologa w Warszawie (bez wskazania przez pacjenta konkretnego lekarza specjalisty) odbyła się najpóźniej 10 (słownie: dziesięć) dni po dokonaniu rezerwacji wizyty przez pacjenta, chyba że zgodnie z jego wolą wizyta odbyć ma się w terminie późniejszym. e) wizyta u lekarza specjalisty w Warszawie innego niż wymienionego w ppkt d) (bez wskazania przez pacjenta konkretnego lekarza specjalisty) odbyła się najpóźniej 5 (słownie: pięć) dni po dokonaniu rezerwacji wizyty przez 8

9 pacjenta, chyba że zgodnie z jego wolą wizyta odbyć ma się w terminie późniejszym Zamawiający wymaga, aby: f) pracownicy Centrum Nauki Kopernik, g) małżonek/ka /partner/ka pracownika Zamawiającego, h) rodzina pracownika (małżonek/ka lub partner/ka i dziecko/dzieci pracownika Zamawiającego niezależnie od ilości dzieci), i) rodzice pracownika lub teściowie, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, - mogli korzystać z placówek medycznych Wykonawcy na terenie całej Polski Zamawiający obecnie zatrudnia 244 (słownie: dwustu czterdziestu czterech) pracowników (dane na dzień wszczęcia Postępowania) Pakiety: j) małżonek/ka/partner/ka pracownika Zamawiającego, k) rodzina pracownika (małżonek/ka lub partner/ka i dzieci niezależnie od ilości dzieci), l) rodzice pracownika lub teściowie, - są dobrowolne wykupują je zainteresowani pracownicy Zamawiającego we własnym zakresie Zamawiający na zasadach wewnętrznych dokona rozliczeń pomiędzy pracownikami a Zamawiającym Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji przedmiotu Zamówienia Ponadto opis przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 18 SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 11.1W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi kompleksowej opieki medycznej, w tym usługi z zakresu medycyny pracy oraz specjalistyczne usługi 9

10 medyczne, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto (słownie złotych brutto: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Uwaga! 1. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia powyższy warunek powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie; 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału w Postępowaniu. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, zobowiązany jest wskazać uczestnictwo tego podmiotu w wykonywaniu Zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawca wykaże, na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu usługę, przy realizacji której brał udział jako członek konsorcjum, z dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie powinien wynikać zakres prac wykonanych przez Wykonawcę jako członka konsorcjum. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca a) dysponuje zintegrowanym, elektronicznym systemem obsługi dokumentacji pacjenta (zawierającym co najmniej: historię chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz inne ważne informacje o pacjencie) dostępnym we wszystkich placówkach wykonawcy. Dokumentacja pacjenta dostępna jest w wersji elektronicznej w każdej placówce Wykonawcy; oraz b) dysponuje zintegrowanym, elektronicznym system rejestracji wizyt lekarskich (w tym: możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość rezerwacji wizyt lekarskich i badań pod ogólnodostępnym nr telefonu przez 24 h dobę/7 dni w tygodniu, możliwość sprawdzenia dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną sms-ami lub ami o wizytach) dostępnym we wszystkich placówkach Wykonawcy. Uwaga! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich Wykonawców łącznie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 10

11 działalności, w której zakres wchodzi przedmiot Zamówienia, z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga! 1. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia powyższy warunek powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału w Postępowaniu W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Uwaga! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 12. SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu 11

12 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 Ustawy, do Oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w Postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ); 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech lat) przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 3 do SIWZ); Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert; oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania tych usług. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 8 do SIWZ) 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. UWAGA! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składają wszyscy Wykonawcy wspólnie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania (Załącznik Nr 4 do SIWZ); 12

13 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 (słownie: sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert; 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert UWAGA! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania, składa każdy z Wykonawców oddzielnie Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy, do Oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć: - w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia. Uwaga! Oświadczenie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający dysponowanie zasobami tego podmiotu, musi posiadać zarówno stosowną treść, z 13

14 której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, jak i formę pisemną oraz dla swej skuteczności musi także zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Mając na uwadze powyższe, w przypadku złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia dowodów, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (dokumenty uprawniające do reprezentacji). Złożony dokument powinien określać: -podmiot przyjmujący zasoby, -zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, -czego konkretnie dotyczy zobowiązanie -w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Jeżeli przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie Zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Zamówienia. UWAGA! Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) Dokumenty, o których mowa w pkt , powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenia, i dokumenty o których mowa w pkt , , ,. oraz oraz 12.3 oraz 12.4 powyżej należy przedstawić w formie oryginału W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 13. Informacje dotyczące składania Oferty i sposobu obliczenia ceny Na Ofertę składają się: 14

15 1) wypełniony Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Postępowaniu z pkt 12 SIWZ; 3) wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz placówek na terenie Warszawy, którymi dysponuje Wykonawca 4) pełnomocnictwo do podpisania Oferty, o ile prawo do podpisania Oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą. Składane pełnomocnictwo winno być złożone na warunkach określonych w pkt 7 SIWZ Oferta powinna być sporządzona trwałą, czytelną techniką, np. za pomocą drukarki komputerowej, zgodnie z Formularzem Oferty. Ewentualne poprawki w tekście Oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie części Oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane albo podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Nie otwierać przed dniem r., godz. 14:15 Numer postępowania: PO/ZP/ 47/2013/CNK/MSk Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom Cena Oferty brutto powinna być podana w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. Złożenie Oferty z ceną w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną z treścią SIWZ i jej odrzucenie Cena Oferty brutto powinna obejmować wszelkie prace jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i postanowieniami Wzoru Umowy, w szczególności kwotę podatku VAT, obliczoną według stawki zgodnej z przepisami obowiązującym na dzień składnia 15

16 Ofert oraz inne niezbędne koszty ponoszone przez Wykonawcę, które pozostają w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia, tj. wszelkie upusty, rabaty itp Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena Oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty ustalana jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega zmianie ani waloryzacji Zasady zaokrąglania do pełnego grosza (do dwóch miejsc po przecinku): Zaokrągleń należy dokonywać w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 4, to należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 należy zaokrąglić w górę) Jeżeli zostanie złożona Oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania Ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Termin związania Ofertą Termin związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert i wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg terminu związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 15. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako zabezpieczenia złożonej Oferty. Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium w kwocie odpowiadającej wartości 9600,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 16

17 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego poniżej: SWIFT: BPHKPLPK IBAN: PL Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 1) wnoszone w formie pieniądza wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu na składanie Ofert, 2) dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzające wniesienie wadium w pozostałych formach, zostały złożone wraz z Ofertą przed upływem terminu składania Ofert Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, bądź poręczenia z treści powyższych dokumentów winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (podmiotu, który wystawił gwarancję lub poręczenie) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania Ofertą po wystąpieniu dowolnej okoliczności wskazanej w art. 46 ust. 4a lub 5 Ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert Termin składania Ofert upływa w dniu r. o godzinie 14:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Oferty należy składać w: Centrum Nauki Kopernik Sekretariat ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa, Polska Przed upływem terminu składania Ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać: 1) Wykonawca może wprowadzić poprawki, zmiany, modyfikacje oraz uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 17

18 powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana Oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty. 2) Wycofanie Oferty jest możliwe pod warunkiem, że pisemne oświadczenie woli w tym zakresie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania Ofert. Do pisemnego oświadczenia woli należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do powiadomienia musi być również załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie WYCOFANIE OFERTY Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w dniu, w którym upłynie termin ich składania, o godzinie 14: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz ocena Ofert Komisja przetargowa podda ocenie jedynie Oferty niepodlegające odrzuceniu złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 65 % Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet I Pracownicy Centrum Nauki Kopernik, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 65 punktów Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 10 % 18

19 Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet II Rodzina Pracownika (małżonek/ka lub partner/ka i dzieci niezależnie od ilości dzieci), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 10 punktów Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki/partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 10 % Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet III Małżonka /ki /partnera/ki pracownika CNK, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 10 punktów Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 5 % Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet IV Rodzice Pracownika lub teściowie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 5 punktów Liczba placówek na terenie Warszawy, którymi dysponuje Wykonawca 10 % W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 10 punktów Ofercie przyznane zostaną punkty w poszczególnych kryteriach według następujących zasad: 1) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki cena (z podatkiem Vat) medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 65 pkt dla 1 pracownika CNK 19

20 przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki cena (z podatkiem Vat) medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 10 pkt dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki / partnera/ki cena (z podatkiem Vat) pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 10 pkt dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściową cena (z podatkiem Vat) pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 5 pkt dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściową pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 20

Warszawa dn. 2013-03-26

Warszawa dn. 2013-03-26 Warszawa dn. 2013-03-26 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ

Bardziej szczegółowo

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o.

oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. oferuje Państwu możliwość korzystania z usług medycznych świadczonych przez lidera opieki medycznej na polskim rynku, firmę LUX MED Sp. z o.o. Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek

Bardziej szczegółowo

Program medyczny RUBIN

Program medyczny RUBIN Program medyczny RUBIN Zasady przystąpienia do programu medycznego Grupa LUX MED opracowała program medyczny "RUBIN" obejmujący szeroki zakres badań i konsultacji specjalistycznych oraz atrakcyjny rabat

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia

Wariant VIP. diabetologia / lub lekarz medycyny rodzinnej) endokrynologia ginekologia i położnictwo. gastroenterologia chirurgia Wariant VIP Indywidualny Opiekun Pacjenta Każdemu posiadaczowi VIP pakietu zostaje przydzielony Indywidualny Opiekun Pacjenta. Opiekun organizuje badania, konsultacje lekarskie, oraz indywidualnie opiekuje

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 12 miesięcy Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/15

Przetarg nieograniczony usługa prywatnego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego w okresie 12 miesięcy Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/15 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DZ-2501/95/14 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57 24-100

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia)

SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO. II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 (zakres i warianty ubezpieczenia) SKOK UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 (postanowienia ogólne) 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro DZP -271-288/ZP//2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie wystawy stałej w Muzeum T. Kantora Cricoteka Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony Zamawiający: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora

Bardziej szczegółowo