Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin"

Transkrypt

1 Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Postępowanie o udzielenie wyżej wymienionego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej: Ustawą. Warszawa, dnia roku 2

3 SPIS TREŚCI: 1. Definicje 2. Język Postępowania 3. Dane Zamawiającego 4. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami 5. Tryb udzielania Zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia 6. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzenia Postępowania 7. Informacje o formie składanych dokumentów 8. Termin wykonania Zamówienia 9. Oferty częściowe i wariantowe 10. Opis przedmiotu Zamówienia 11. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 13. Informacje dotyczące składania Oferty i sposobu obliczenia ceny 14. Termin związania ofertą 15. Wymagania dotyczące wadium 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz ocena Ofert 18. Istotne postanowienia umowy 19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze Oferty w celu zawarcia Umowy 20. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom 22. ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ 3. Wykaz wykonanych zamówień - Załącznik nr 3 do SIWZ 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 4 do SIWZ 5. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 do SIWZ 6. Formularz Oferty Załącznik nr 6 do SIWZ 7. Wykaz placówek na terenie Warszawy, którymi dysponuje Wykonawca Załącznik nr 7 do SIWZ 3

4 8. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Definicje Zamawiający Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem 02/06, posługujące się numerami REGON: , NIP: ; Zamówienie Zamówienie publiczne na: Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin ; Postępowanie Niniejsze postępowanie o udzielenie Zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy; Oferta Dokument sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, złożony w odpowiedzi na przekazaną przez Zamawiającego Specyfikację; Wykonawca Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia lub złożyła Ofertę; Wybrany Wykonawca Umowa SIWZ Załącznik 1. Język Postępowania Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Umowa w sprawie Zamówienia, którą Zamawiający planuje zawrzeć z Wybranym Wykonawcą; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Każdy dokument tak nazwany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący jej integralną część. 4

5 1.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 2. Dane Zamawiającego Nazwa: Centrum Nauki Kopernik Adres Siedziby Zamawiającego: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa REGON: NIP: adres poczty elektronicznej: 3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony do kontaktów z Wykonawcami Zamawiający upoważnił do kontaktów z Wykonawcami następującą osobę: Pani Marta Sklorz adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa, Polska faks: adres poczty elektronicznej: 4. Tryb udzielania Zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia 4.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy w trybie przetargu nieograniczonego Ogłoszenie o Zamówieniu zostało opublikowane: a. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: b. na stronie internetowej Zamawiającego: w dniu: r. c. na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu: r. d. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Nauki Kopernik w dniu: 2013 r. 5. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzenia Postępowania 5.1. W Postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, 5

6 w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5.2 poniżej Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem lub drogą elektroniczną: złożenie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem lub drogą elektroniczną, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji odpowiednio faksem lub pocztą elektroniczną Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem lub pocztą elektroniczną, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji odpowiednio faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku wysłania oświadczenia lub dokumentu faksem lub drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie przekazywał ich w formie pisemnej Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami na wskazany w SIWZ numer faksu lub adres poczty elektronicznej W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, ustanawia się domniemanie, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej lub nr faksu, podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 (słownie: dwa) dni przed upływem terminu składania Ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu do jego złożenia, o którym mowa w pkt 5.7. powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania Ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt powyżej. 6

7 5.10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszcza na stronach internetowych, o których mowa w pkt Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieści na stronach internetowych, o których mowa w pkt Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o Zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania Ofert, o czym poinformuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę informację na stronach internetowych, o których mowa w pkt Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o Zamówieniu może nastąpić także w przypadkach opisanych w art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy W przypadku wniesienia odwołania wobec treści SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania Ofert Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 6. Informacje o formie składanych dokumentów 6.1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę w Postępowaniu, w tym Oferta, muszą być podpisane w imieniu Wykonawcy przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, potwierdzającym prawo do reprezentowania Wykonawcy albo zgodnie z pełnomocnictwem) W przypadku dokonywania czynności przez pełnomocnika Wykonawcy, przy pierwszej czynności powinien on przedstawić Zamawiającemu pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Składane pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy (lider Konsorcjum). 7

8 6.4. Wyżej wymienione oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane czytelnie, tj. w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis. 7. Termin wykonania Zamówienia Czas realizacji Zamówienia trwać będzie do dnia 31 grudnia 2015 r. albo wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczy na realizację Zamówienia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Wykonawca rozpocznie realizację Zamówienia w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2014 r. 9. Oferty częściowe i wariantowe 9.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia Oferty wariantowej, tzn. Oferty przewidującej odmienny sposób wykonania Zamówienia niż określony w SIWZ. 10.Opis przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Kod CPV: Usługi medyczne Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 15 (słownie: piętnastoma) placówkami na terenie Warszawy (w tym co najmniej 3 [słownie: trzy] po prawobrzeżnej części Wisły), co Wykonawca wykaże w Załączniku nr 7 do SIWZ, złożonym na potrzeby oceny Ofert Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia: a) dostępna była całodobowa pomoc doraźna: internistyczna, pediatryczna i chirurgiczna; b) dostępna była doraźna pomoc ortopedyczna; c) wizyta u lekarza internisty lub pediatry w Warszawie (bez wskazania przez pacjenta konkretnego lekarza internisty lub pediatry) odbyła się najpóźniej dzień po dokonaniu rezerwacji wizyty przez pacjenta, chyba że zgodnie z jego wolą wizyta odbyć ma się w terminie późniejszym; d) wizyta u lekarza specjalisty foniatry, hematologa, psychologa, hepatologa w Warszawie (bez wskazania przez pacjenta konkretnego lekarza specjalisty) odbyła się najpóźniej 10 (słownie: dziesięć) dni po dokonaniu rezerwacji wizyty przez pacjenta, chyba że zgodnie z jego wolą wizyta odbyć ma się w terminie późniejszym. e) wizyta u lekarza specjalisty w Warszawie innego niż wymienionego w ppkt d) (bez wskazania przez pacjenta konkretnego lekarza specjalisty) odbyła się najpóźniej 5 (słownie: pięć) dni po dokonaniu rezerwacji wizyty przez 8

9 pacjenta, chyba że zgodnie z jego wolą wizyta odbyć ma się w terminie późniejszym Zamawiający wymaga, aby: f) pracownicy Centrum Nauki Kopernik, g) małżonek/ka /partner/ka pracownika Zamawiającego, h) rodzina pracownika (małżonek/ka lub partner/ka i dziecko/dzieci pracownika Zamawiającego niezależnie od ilości dzieci), i) rodzice pracownika lub teściowie, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ, - mogli korzystać z placówek medycznych Wykonawcy na terenie całej Polski Zamawiający obecnie zatrudnia 244 (słownie: dwustu czterdziestu czterech) pracowników (dane na dzień wszczęcia Postępowania) Pakiety: j) małżonek/ka/partner/ka pracownika Zamawiającego, k) rodzina pracownika (małżonek/ka lub partner/ka i dzieci niezależnie od ilości dzieci), l) rodzice pracownika lub teściowie, - są dobrowolne wykupują je zainteresowani pracownicy Zamawiającego we własnym zakresie Zamawiający na zasadach wewnętrznych dokona rozliczeń pomiędzy pracownikami a Zamawiającym Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji przedmiotu Zamówienia Ponadto opis przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz pkt 18 SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 11. Warunki udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 11.1W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 (słownie: trzy) usługi kompleksowej opieki medycznej, w tym usługi z zakresu medycyny pracy oraz specjalistyczne usługi 9

10 medyczne, na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł brutto (słownie złotych brutto: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Uwaga! 1. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia powyższy warunek powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie; 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału w Postępowaniu. 3. W sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, zobowiązany jest wskazać uczestnictwo tego podmiotu w wykonywaniu Zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawca wykaże, na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu usługę, przy realizacji której brał udział jako członek konsorcjum, z dowodów czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie powinien wynikać zakres prac wykonanych przez Wykonawcę jako członka konsorcjum. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca a) dysponuje zintegrowanym, elektronicznym systemem obsługi dokumentacji pacjenta (zawierającym co najmniej: historię chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz inne ważne informacje o pacjencie) dostępnym we wszystkich placówkach wykonawcy. Dokumentacja pacjenta dostępna jest w wersji elektronicznej w każdej placówce Wykonawcy; oraz b) dysponuje zintegrowanym, elektronicznym system rejestracji wizyt lekarskich (w tym: możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość rezerwacji wizyt lekarskich i badań pod ogólnodostępnym nr telefonu przez 24 h dobę/7 dni w tygodniu, możliwość sprawdzenia dostępności do poszczególnych specjalistów, przypominanie drogą elektroniczną sms-ami lub ami o wizytach) dostępnym we wszystkich placówkach Wykonawcy. Uwaga! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia powyższy warunek może być spełniony przez wszystkich Wykonawców łącznie. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 10

11 działalności, w której zakres wchodzi przedmiot Zamówienia, z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Uwaga! 1. W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia powyższy warunek powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie. 2. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, to co najmniej jeden z nich powinien samodzielnie spełnić powyższy warunek udziału w Postępowaniu W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Uwaga! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy. Ocena spełniania warunków udziału w Postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 12. SIWZ Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania Zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji Zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu 11

12 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu określonych w art. 22 ust 1 Ustawy, do Oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w Postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ); 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech lat) przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 3 do SIWZ); Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert; oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania tych usług. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (Załącznik nr 8 do SIWZ) 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, z sumą gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej ,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. UWAGA! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy składają wszyscy Wykonawcy wspólnie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, do oferty należy dołączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania (Załącznik Nr 4 do SIWZ); 12

13 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 (słownie: sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert; 4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania Ofert UWAGA! W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z Postępowania, składa każdy z Wykonawców oddzielnie Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy, do Oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ) W przypadku gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest złożyć: - w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia. Uwaga! Oświadczenie podmiotu trzeciego, aby mogło być uznane za dowód potwierdzający dysponowanie zasobami tego podmiotu, musi posiadać zarówno stosowną treść, z 13

14 której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia, jak i formę pisemną oraz dla swej skuteczności musi także zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Mając na uwadze powyższe, w przypadku złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia dowodów, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego (dokumenty uprawniające do reprezentacji). Złożony dokument powinien określać: -podmiot przyjmujący zasoby, -zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, -czego konkretnie dotyczy zobowiązanie -w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Jeżeli przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie Zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu Zamówienia. UWAGA! Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231) Dokumenty, o których mowa w pkt , powyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenia, i dokumenty o których mowa w pkt , , ,. oraz oraz 12.3 oraz 12.4 powyżej należy przedstawić w formie oryginału W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 13. Informacje dotyczące składania Oferty i sposobu obliczenia ceny Na Ofertę składają się: 14

15 1) wypełniony Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ; 2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w Postępowaniu z pkt 12 SIWZ; 3) wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz placówek na terenie Warszawy, którymi dysponuje Wykonawca 4) pełnomocnictwo do podpisania Oferty, o ile prawo do podpisania Oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą. Składane pełnomocnictwo winno być złożone na warunkach określonych w pkt 7 SIWZ Oferta powinna być sporządzona trwałą, czytelną techniką, np. za pomocą drukarki komputerowej, zgodnie z Formularzem Oferty. Ewentualne poprawki w tekście Oferty winny być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy Zaleca się, aby wszystkie części Oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane albo podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na: Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Nie otwierać przed dniem r., godz. 14:15 Numer postępowania: PO/ZP/ 47/2013/CNK/MSk Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom Cena Oferty brutto powinna być podana w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. Złożenie Oferty z ceną w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną z treścią SIWZ i jej odrzucenie Cena Oferty brutto powinna obejmować wszelkie prace jakie są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu Zamówienia zgodnie z zakresem określonym w SIWZ i postanowieniami Wzoru Umowy, w szczególności kwotę podatku VAT, obliczoną według stawki zgodnej z przepisami obowiązującym na dzień składnia 15

16 Ofert oraz inne niezbędne koszty ponoszone przez Wykonawcę, które pozostają w związku z realizacją przedmiotu Zamówienia, tj. wszelkie upusty, rabaty itp Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Cena Oferty brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty ustalana jest na cały okres obowiązywania Umowy i nie podlega zmianie ani waloryzacji Zasady zaokrąglania do pełnego grosza (do dwóch miejsc po przecinku): Zaokrągleń należy dokonywać w następujący sposób: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza lub równa 4, to należy zaokrąglić w dół, jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5 należy zaokrąglić w górę) Jeżeli zostanie złożona Oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu porównania Ofert doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 14. Termin związania Ofertą Termin związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert i wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 (słownie: trzy) dni przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania Ofert, bieg terminu związania Ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 15. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako zabezpieczenia złożonej Oferty. Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium w kwocie odpowiadającej wartości 9600,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 16

17 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 ze zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego poniżej: SWIFT: BPHKPLPK IBAN: PL Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym Wadium wnosi się przed upływem terminu składania Ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: 1) wnoszone w formie pieniądza wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu na składanie Ofert, 2) dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, potwierdzające wniesienie wadium w pozostałych formach, zostały złożone wraz z Ofertą przed upływem terminu składania Ofert Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, bądź poręczenia z treści powyższych dokumentów winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (podmiotu, który wystawił gwarancję lub poręczenie) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania Ofertą po wystąpieniu dowolnej okoliczności wskazanej w art. 46 ust. 4a lub 5 Ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert Termin składania Ofert upływa w dniu r. o godzinie 14:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Oferty należy składać w: Centrum Nauki Kopernik Sekretariat ul. Wybrzeże Kościuszkowskie Warszawa, Polska Przed upływem terminu składania Ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać: 1) Wykonawca może wprowadzić poprawki, zmiany, modyfikacje oraz uzupełnienia do złożonej Oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne 17

18 powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania Ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana Oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu Oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do Oferty. 2) Wycofanie Oferty jest możliwe pod warunkiem, że pisemne oświadczenie woli w tym zakresie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania Ofert. Do pisemnego oświadczenia woli należy dołączyć: aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do powiadomienia musi być również załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie WYCOFANIE OFERTY Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, w dniu, w którym upłynie termin ich składania, o godzinie 14: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze Oferty oraz ocena Ofert Komisja przetargowa podda ocenie jedynie Oferty niepodlegające odrzuceniu złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu Przy wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów: Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 65 % Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet I Pracownicy Centrum Nauki Kopernik, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 65 punktów Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 10 % 18

19 Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet II Rodzina Pracownika (małżonek/ka lub partner/ka i dzieci niezależnie od ilości dzieci), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 10 punktów Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki/partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 10 % Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet III Małżonka /ki /partnera/ki pracownika CNK, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 10 punktów Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 5 % Kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca odnosi się do ceny za pakiet IV Rodzice Pracownika lub teściowie, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 5 punktów Liczba placówek na terenie Warszawy, którymi dysponuje Wykonawca 10 % W tym kryterium, Wykonawca otrzyma od 0 do 10 punktów Ofercie przyznane zostaną punkty w poszczególnych kryteriach według następujących zasad: 1) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki cena (z podatkiem Vat) medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 65 pkt dla 1 pracownika CNK 19

20 przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki cena (z podatkiem Vat) medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 10 pkt dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla rodziny 1 pracownika CNK przez okres 1 miesiąca Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki / partnera/ki cena (z podatkiem Vat) pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 10 pkt dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 małżonka/ki /partnera/ki pracownika CNK przez okres 1 miesiąca Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) Ocena punktowa kryterium Cena (z podatkiem VAT) za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem: cena (z podatkiem VAT) oferty najtańszej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściową cena (z podatkiem Vat) pracownika CNK przez okres 1 miesiąca za świadczenie usługi medycznej = X 5 pkt dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściowej pracownika CNK przez okres 1 miesiąca cena (z podatkiem VAT) oferty ocenianej za świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla 1 rodzica lub 1 teścia/teściową pracownika CNK przez okres 1 miesiąca 20

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający wymaga: I. Zapewnienie opieki medycznej osobom przebywającym w ramach wyjazdów w kraju i zagranicą (cały świat). W ramach zapewnienia opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania Solidworks oraz dodatkowej licencji wraz z subskrypcją na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania Solidworks oraz dodatkowej licencji wraz z subskrypcją na potrzeby Centrum Nauki Kopernik Dostawa subskrypcji do posiadanego oprogramowania Solidworks oraz dodatkowej licencji wraz z subskrypcją na potrzeby Centrum Nauki Kopernik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Rozszerzony KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTÓW

Pakiet Rozszerzony KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTÓW Bez limitów. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-02-18 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl/ Warszawa: Dostawa artykułów biurowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medihelp na rzecz klientów Medihelp Zakres Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczeni powyżej 18 roku Ubezpieczeni do 18 roku życia Ubezpieczeni

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektów Równi na rynku pracy -YEI oraz Równi na rynku pracy -EFS

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektów Równi na rynku pracy -YEI oraz Równi na rynku pracy -EFS Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników projektów Równi na rynku pracy -YEI oraz Równi na rynku pracy -EFS Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Pakiet Medyczny ProfitPlus LuxMed

Specjalny Pakiet Medyczny ProfitPlus LuxMed Specjalny Pakiet Medyczny ProfitPlus LuxMed Zakres opieki medycznej Pakiet Specjalny 24h Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań Dostęp do Centrów Medycznych Grupy LUX MED - LIM, LuxMed, Promedis,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Puławy: Usługi medyczne Numer ogłoszenia: 38581-2012; data zamieszczenia: 16.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI

MEDYCYNA PRACY. CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł RODZAJ USŁUGI MEDYCYNA PRACY LP. 1. 2. 3. 4. 5. RODZAJ USŁUGI ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY I DODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV

Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Załącznik nr 16 Zakres usług medycznych dla Wariantu IV Podmiot Medyczny będzie świadczył następujące usługi wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KOMFORT KONSULTACJE Z LEKARZEM KONSULTACJE POZ KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE Internista Lekarz rodzinny Pediatra Alergolog Anestezjolog Audiolog Chirurg Chirurg onkolog Dermatolog

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Program medyczny KRYSZTAŁ

Program medyczny KRYSZTAŁ Program medyczny KRYSZTAŁ Zasady przystąpienia do programu medycznego Grupa LUX MED opracowała program medyczny "KRYSZTAŁ" obejmujący szeroki zakres badań i konsultacji specjalistycznych oraz atrakcyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin

Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Świadczenie usługi kompleksowej opieki medycznej dla pracowników Centrum Nauki Kopernik oraz członków ich rodzin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00

CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia. 50,00 zw. 50,00 MEDYCYNA PRACY LP. RODZAJ USŁUGI CENA NETTO w zł STAWKA VAT W % CENA BRUTTO w zł ORZECZENIA 1. Badanie przez lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia Badanie przez lekarza medycyny pracy z wydaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI MEDYCZNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI MEDYCZNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA USŁUGI MEDYCZNE I. MEDYCYNA PRACY: Usługi świadczone zgodnie z przepisami prawa regulującymi kwestie profilaktyki zdrowotnej pracowników,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ)

Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Załącznik nr 2 do umowy z dnia Zakres opieki WHITE LABEL WERSJA OPEN (Z REFUNDACJĄ) Telefoniczne Centrum Obsługi Pacjenta POLMED Ogólnopolska rezerwacja świadczeń (konsultacji, diagnostyki) jest dostępna

Bardziej szczegółowo

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY

WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY RODZAJ ŚWIADCZENIA: WARIANTY POMARAŃCZOWY NIEBIESKI SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 24h Infolinia Medyczna Podstawowe Informacje Medyczne Koordynacja Leczenia Na Terenie Kraju Serwis SMS Potwierdzenie Terminu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku.

Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie w 2017 roku. ZATWIERDZAM DYREKTOR 6 SZPITALA WOJSKOWEGO z PRZYCHODNIĄ SPZOZ w DĘBLINIE mgr inż. Wojciech ZOMER Cennik badań odpłatnie wykonanych przez pracownie diagnostyczne i specjalistyczne 6 Szpitala Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Program medyczny KONTYNUACJA

Program medyczny KONTYNUACJA Program medyczny KONTYNUACJA Zasady przystąpienia do programu medycznego W ramach oferty proponujemy dwa pakiety medyczne skierowane do pracowników, z którymi stosunek pracy dobiega końca. Oferowane na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 Znak sprawy: DPS.DAG.ZP.261.1.16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych - zadanie nr 4/2016 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 49/2010 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 07.09.2010 roku. ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Nr Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, Zgierz, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Konstantynowska 85, Zgierz, woj. łódzkie, tel , faks Zgierz: Usługa świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy, orzecznictwa oraz badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Katalog Usług Medycznych Pakiet Rozszerzony

Katalog Usług Medycznych Pakiet Rozszerzony Katalog Usług Medycznych Pakiet Rozszerzony KOMPLEKSOWE KONSULTACJE SPECJALISTÓW Bez limitów. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH. Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem (5diff) 12 zł 1 dzień Morfologia

Bardziej szczegółowo

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r.

Warianty Opieki Medycznej oferta współpracy dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN z dnia 05.05.2015r. Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) 81-319 Gdynia tel. (+4858) 662 07 77 fax (+4858) 662 07 78 24h infolinia 801 600 999 e-mail: office@medicapolska.pl www.medicapolska.pl Warianty Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 24 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95784-2016:text:pl:html Polska-Jastrzębiec: Odczynniki chemiczne 2016/S 057-095784 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA

RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH dla pacjentów Medar-Pro Laboratorium Analiz Lekarskich PRO LAB RODZAJ OZNACZENIA CENA Czas oczekiwania liczony w dniach roboczych HEMATOLOGIA I KOAGUOLOGIA Morfologia z rozmazem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6

ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH. Wariant PRESTIŻ 1 2 3 4 5 6 Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM plus zatwierdzonych uchwałą nr 80/2012 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 14.08.2012 roku oraz Uchwałą nr 55/2013 Zarządu Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektów Obudź swój potencjał YEI oraz Obudź swój potencjał EFS i projektów Akcja aktywizacja YEI oraz Akcja aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ochrony zdrowia 2013/S 239-415806. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ochrony zdrowia 2013/S 239-415806. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:415806-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ochrony zdrowia 2013/S 239-415806 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu ZAŁĄCZNIK A SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu specjalistycznych badań lekarskich, tj. konsultacji medycznych,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/TP-14/2012 Załącznik nr 1do SIWZ

Znak sprawy ZP/TP-14/2012 Załącznik nr 1do SIWZ Niniejsze zaproszenie do udziału w procedurze przetargowej jest wyłącznie skierowane do Wykonawców, którzy posiadają co najmniej jedną placówkę medyczną w dzielnicy Warszawa Śródmieście, w której można

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Świadczenie dodatkowych usług opieki medycznej dla pracowników Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-27 14:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Adaptacja pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo