SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)"

Transkrypt

1 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) TOK 271/4/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty euro na: świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych. 1. Zamawiający (nazwa i adres) Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wymagania ustawowe dotyczące udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych wymagań oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych wymagań Wykonawcy występujący wspólnie Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy Składanie ofert częściowych Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Dopuszczalność składania ofert wariantowych Informacje dotyczące walut obcych Powierzanie wykonania zamówienia podwykonawcom Tryb ogłoszenia wyników przetargu Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego Aukcja elektroniczna Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zmiana umowy Załączniki:

2 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 1. Zamawiający (nazwa i adres). Tarnowski Organizator Komunalny ul. Bernardyńska 24, Tarnów tel.: , , faks: Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu czterech wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa (CPV , ). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 25 dni roboczych i nie krócej niż do 15 dni roboczych liczonych od roboczego dnia następnego od daty podpisania umowy. Dokładny termin wykonania zamówienia, jaki zostanie wpisany do umowy będzie tożsamy z terminem podanym przez wykonawcę w ust. 4 formularza oferty. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 2) Zamawiający oceni spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 poprzez weryfikację przedłożonych przez wykonawcę dokumentów: a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej zamówieniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ; b) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ; 2

3 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) c) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ; d) w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ. 3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 2. 4) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 Pzp. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) składając odrębne oferty w przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy tymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni, czy nie zachodzą podstawy do wykluczenia poprzez weryfikację przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (stosownie do wymagań 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według załącznika nr 4 do SIWZ (lista ma zawierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej); d) dowód wniesienia wadium; e) oświadczenie określone w pkt 3. 5) Dokumenty określone w pkt 4 (za wyjątkiem listy określonej w lit. c) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia przez wykonawcę kopii dokumentu, która jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Oświadczenie określone w pkt 3 oraz lista/oświadczenie określone w pkt 4 lit. c muszą być złożone w oryginale. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Wykonawca nie może czynić na składanych dokumentach dopisków, zastrzeżeń i uwag. 8) Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być wypełnione i podpisane przez wykonawcę. 9) Nie złożenie któregokolwiek dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 3 oraz w pkt 4, a także złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 10) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3

4 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 11) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 12) Dokumenty, o których mowa w pkt 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13) Dokumenty, o których mowa w pkt 10, składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 14) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 15) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Wymagania ustawowe dotyczące udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych wymagań oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych wymagań. 1) Wymagania związane z obowiązkiem wniesienia wadium wynikającym z art. 45 Pzp określa ust. 9 SIWZ. 2) Wymagania związane z obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika określa ust. 7 SIWZ. 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 4) Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 7. Wykonawcy występujący wspólnie. 1) Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: 4

5 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) a) kto został ustanowiony pełnomocnikiem, b) wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, c) zakres umocowania, d) postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. 3) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 5 pkt 4 lit b, c składa każdy z wykonawców. 6) Oświadczenia określone w ust. 5 pkt 3 oraz w pkt 4 lit. a składa każdy z członków Konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu Konsorcjum. 7) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1 Pzp zwane dalej informacjami, zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z ust. 1 i 25 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną. 2) Pisemne informacje wykonawcy przekazują do siedziby zamawiającego. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni świątecznych. 3) Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i wymagań udziału w postępowaniu przekazuje się w sposób określony w ust. 11 pkt 11 i 12 SIWZ. 5) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Anna Pokora, Paweł Boruch, telefon Wymagania dotyczące wadium. 1) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). 2) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Tarnowskiego 5

6 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) Organizatora Komunalnego: BANK CITI HANDLOWY przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: Wadium na przetarg świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 2 marca 2015 roku do godz ). 4) W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) będące oświadczeniem, że zaistniały okoliczności, w wyniku których wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego (określone w art. 46 ust. 4a oraz 5 Pzp) bez potrzeby potwierdzania tych okoliczności przez zamawiającego; b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5) Potwierdzenie wpłaty wadium albo dokument obejmujący gwarancję lub poręczenie stanowiące formę wadium wykonawca dołącza do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6) Nie wniesienie wadium lub nie złożenie dowodu jego wniesienia spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. 7) Zasady zwracania i zatrzymania wadium określa art. 46 Pzp. 10. Termin związania ofertą. 1) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 2) Zasady przedłużenia terminu związania ofertą określa art. 85 Pzp. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 1) Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. 2) Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne będą odrzucone. 3) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4) W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów lub przez pełnomocnika tych podmiotów. 5) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6) Zaleca się, aby wszystkie strony w ofercie były ponumerowane. 7) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę. 8) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie (wartość brutto w złotych za wykonanie całości 6

7 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) zamówienia z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku. 9) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp). 10) Wykonawca umieści formularz oferty w kopercie z opisem Oferta cenowa. 11) Pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 5 pkt 3 i 4 oraz w ust. 7 SIWZ wykonawca umieści w kopercie z opisem Dokumenty przetargowe. 12) Koperty tj. Oferta cenowa oraz Dokumenty przetargowe mają być umieszczone w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej jej otworzenie. Koperta zewnętrzna powinna mieć opis "Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych. Dodatkowo na kopercie powinna być podana nazwa i adres wykonawcy oraz nazwa i adres zamawiającego. Jeżeli koperta zewnętrzna nie będzie opisana i oznakowana w podany sposób, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty. 13) Wykonawca może zmienić bądź wycofać ofertę przed terminem składania ofert: a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z opisem jak w ust. 11 pkt 12 z dopiskiem WYCOFANIE wraz z wnioskiem o jej wydanie oświadczenia składa się przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zmiany oferty przed upływem terminu składania ofert wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z opisem jak w ust. 11 pkt 12 z dopiskiem ZMIANA określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, wykonawca winien te dokumenty złożyć (również przed upływem terminu składania ofert). 14) Wykonawca nie może zmienić bądź wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 15) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 16) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 17) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. 18) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom w trybie art. 84 ust. 2 Pzp. 19) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione w trybie art. 8 ust. 3 Pzp, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. 20) Przygotowana według powyższych wskazówek oferta, oświadczenia, dokumenty, które sporządza wykonawca muszą być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z przedłożonego w ofercie dokumentu, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo). 21) Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. 7

8 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać do dnia 2 marca 2015 roku do godz w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2015 roku o godz w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (stosownie do art. 86 ust. 3 Pzp). 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 1) Podstawą określenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzenia wykonawcy są opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy z załącznikami. 2) Cena oferty winna zawierać podatek VAT. 3) Wykonawca podaje cenę brutto (z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: Lp. KRYTERIUM WAGA / % / 1. Cena (wartość brutto) wykonania całości zamówienia Termin wykonania zamówienia 10 2) Wykonawca musi podać cenę (wartość brutto w złotych z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku), z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3) Punktacja w kryterium nr 1 Cena kryterium to będzie wartościowane na podstawie ceny wykonania całości zamówienia (wartość brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie, według załącznika nr 5 do SIWZ. Następnie zostanie obliczona ilość punktów według wzoru: najniższa oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia P 1 = x 90 cena brutto wykonania całości zamówienia w badanej ofercie P 1 otrzymane punkty w kryterium Cena. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 90 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionego wzoru. W przypadku wyniku ułamkowego zamawiający dokona zaokrąglenia zgodnego z zasadami księgowymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stosowana punktacja: od 0 90 punktów. 4) Punktacja w kryterium nr 2 Termin wykonania zamówienia kryterium będzie wartościowane na podstawie oferowanego terminu wykonania zamówienia podanego przez wykonawcę w ofercie, 8

9 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) według załącznika nr 5 do umowy, określonego w pełnych dniach roboczych (począwszy od roboczego dnia następnego od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 25 dni roboczych i nie krócej niż do 15 dni roboczych). Termin wykonania zamówienia należy podawać wyłącznie w pełnych dniach. Możliwe do uzyskania punkty w tym kryterium (maksymalnie 10 punktów): termin wykonania zamówienia do 25 dni roboczych 0 punktów, termin wykonania zamówienia do 20 dni roboczych 5 punktów, termin wykonania zamówienia do 15 dni roboczych punktów. P 2 punkty otrzymane w kryterium Termin wykonania zamówienia Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin wykonania zamówienia otrzyma 10 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionej punktacji. Stosowana punktacja: od 0 10 punktów. 5) Łączna ocena ofert: Łączna ilość punktów zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych dla poszczególnych kryteriów według wzoru: P łączna punktacja otrzymana przez wykonawcę P = P 1 + P 2 W przypadku wyniku ułamkowego, zamawiający dokona zaokrąglenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta spełnia warunki zawarte w specyfikacji oraz który uzyska największą ilość punktów łącznie za wszystkie kryteria. 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1) Po wyborze oferty zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 Pzp. 2) Zamawiający przekaże wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ. 3) Zamawiający nie może zawrzeć umowy w przypadkach określonych w art. 183 Pzp. 4) Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, zawierającej co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z art. 36 ust. 3 Pzp. 9

10 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 17. Wzór umowy. 1) Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 6. 2) Zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 1) Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga do sądu. 2) Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI Pzp. 19. Składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 21. Dopuszczalność składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22. Informacje dotyczące walut obcych. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 23. Powierzanie wykonania zamówienia podwykonawcom. Stosownie do art. 36 a ust. 1 Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 Pzp, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 24. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców w trybie art. 92 Pzp. 25. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego. Adres zamawiającego: Adres strony internetowej: 26. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a Pzp. 10

11 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 27. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 151a Pzp. 28. Zmiana umowy. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oświadczenie nr 1 Załącznik nr 3 Oświadczenie nr 2 Załącznik nr 4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Formularz oferty Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 7 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 1 Lwowska 10 Rzędzin) Załącznik nr 8 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa) Załącznik nr 9 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana) Załącznik nr 10 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 540 Klikowska 12 Niedomicka) Tarnów, luty 2015 r. 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu czterech wiat autobusowych znajdujących się na następujących przystankach autobusowych w Tarnowie: 1) przystanek nr 1 Lwowska 10 Rzędzin (wiata 3-modułowa z gablotą reklamową), 2) przystanek nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa (wiata 3-modułowa), 3) przystanek nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana (wiata 3-modułowa), 4) przystanek nr 540 Klikowska 12 Niedomicka (wiata 2-modułowa), 2. Czynności do wykonania w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Demontaż (w całości) wiat należy poprzedzić ustawieniem tymczasowych słupków na przedmiotowych przystankach (za wyjątkiem przystanku nr 562). Słupki mają być stabilne (osadzone na stabilnej podstawie lub zabetonowane w gruncie). Na słupkach należy zamontować tabliczki z rozkładami jazdy (przełożyć z gabloty rozkładowej demontowanej wiaty). 2) Na czas trwania remontu wiat nr 1 Lwowska 10 Rzędzin, 24 Mościckiego 05 Hodowlana i 540 Klikowska 12 Niedomicka wszystkie wystające z gruntu elementy kotew do mocowania wiat, należy zabezpieczyć przed korozją, a następnie trwale zabezpieczyć (np. ostrzegawczymi profilami ochronnymi). 3) Na przystanku nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa należy wykopać kotwy mocujące wiatę autobusową i doprowadzić teren do stanu pierwotnego z zastosowaniem materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanego terenu. 4) Wiaty należy zdemontować (rozłożyć je) osobno na części: metalowe, poliwęglanowe, drewniane, znak D-15, tabliczkę z nazwą przystanku. 5) Listwy mocujące płyty poliwęglanowe należy wymienić na nowe (stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7004) przystosowane do zamontowania szyb bezpiecznych klejonych o grubości 6 8 mm (sposób montażu listew uzgodnić z zamawiającym). 6) Do każdej konstrukcji wiaty autobusowej 3-modułowej należy dospawać dodatkowy profil stalowy przystosowany do montażu wiaty z podłożem (na betonowych kotwach), w miejscu wskazanym w załącznikach nr 7 9 do SIWZ. 7) Gablotkę na rozkłady jazdy znajdującą się na konstrukcji wiaty nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana należy przełożyć z tylnej konstrukcji wiaty (wraz z elementami mocującymi) i zamontować wewnątrz konstrukcji na pionowych słupach wraz z drzwiczkami wypełnionymi szybą o grubości minimum 6 mm, otwieranymi do wnętrza wiaty w kierunku bocznej ściany (tak, aby możliwy był montaż całej szyby w module wiaty), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 8) Z konstrukcji wiaty na przystanku nr 1 Lwowska 10 Rzędzin należy wymienić uszkodzoną gablotkę na rozkłady jazdy typu,,dylik na trzyrzędową (o wymiarach: 65 cm wysokości i szerokości odpowiadającej rozstawowi słupów pionowych), zamontowaną na zawiasach z tyłu konstrukcji wiaty z lewej strony, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ tak, aby możliwy był montaż całej szyby w module wiaty. 9) Wszystkie metalowe elementy wiat (za wyjątkiem znaku D-15 i tabliczki z nazwą przystanku) należy oczyścić (poprzez śrutowanie lub piaskowanie) i zabezpieczyć antykorozyjnym podkładem cynkowym, a następnie pomalować na kolor szary (RAL 7004) metodą proszkową farbami do stosowania zewnętrznego. 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 10) Drewniane listwy ławek należy wymienić na nowe, pomalowane dwukrotne lakierem bezbarwnym do stosowania zewnętrznego i zamontować nowymi śrubami według stanu pierwotnego. 11) Pokrycie dachów (poliwęglan komorowy) należy wymienić na nowe. 12) Wyremontowane elementy dachów oraz konstrukcji wiat wraz z listwami oporowymi, za wyjątkiem płyt poliwęglanowych litych, należy poskręcać (zmontować razem, złożyć na wzór stanu pierwotnego). 13) Pozostałe listwy mocujące szyby należy dostarczyć do zamawiającego. 14) Na konstrukcji dachów wiat należy zamontować znaki D-15 oraz tabliczki z nazwami przystanku (wg stanu pierwotnego). 15) W gablocie reklamowej konstrukcji wiaty nr 1 Lwowska 10 Rzędzin należy zamocować podkład oraz ekspozycję reklamy. 3. Wyremontowane wiaty należy rozmieścić na przystankach według następujących lokalizacji: 1) Wiaty autobusowe z przystanków nr 1 Lwowska 10 Rzędzin oraz nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana w miejscu poprzedniej ich lokalizacji. 2) Wiatę autobusową z przystanku nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa na przystanek nr 540 Klikowska 12 Niedomicka. 3) Wiatę autobusową z przystanku nr 540 Klikowska 12 Niedomicka (wiata 2-modułowa) na przystanek nr 322 Sadowa 03 Fritar. 4. Wiaty należy montować punktowo w podłożu na kotwach zabetonowanych w gruncie, zgodnie z załącznikami nr 7 10 do SIWZ (montaż wiaty minimum 10 cm, maksimum 15 cm nad podłożem). 5. Przed rozmieszczeniem wiaty na odpowiednim przystanku należy usunąć słupek tymczasowy. 6. Montaż wiat na przystankach autobusowych obejmuje również doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc poprzez uprzątnięcie terenu, usunięcie pozostałości urobku, obróbkę nawierzchni terenu przy słupkach wiat z zastosowaniem materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanego terenu. 7. Prawidłowość wykonania prac przez wykonawcę potwierdzona będzie protokolarnym odbiorem sporządzonym przez zamawiającego. 8. Wszelkie odpady powstałe podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy utylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 13

14 Załącznik nr 2 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)... pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE NR 1 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... podpisy osób uprawnionych 14

15 Załącznik nr 3 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)... pieczęć wykonawcy OŚWIADCZENIE NR 2 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.... podpisy osób uprawnionych 1

16 Załącznik nr 4 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)... pieczęć wykonawcy Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.): 1) Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 1 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu podpis osoby lub osób uprawnionych 2) Informuję, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.... podpis osoby lub osób uprawnionych 1 Przez grupę kapitałową - według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. UWAGI: 1. Lista ma zwierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej. 2. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej sporządza listę oraz składa podpis pod listą (punkt 1 załącznika). 3. Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej pod informacją, że nie należy do grupy kapitałowej składa podpis (punkt 2 załącznika). 1

17 Załącznik nr 5 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)... Pieczęć wykonawcy OFERTA dotycząca przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych WYKONAWCA: (nazwa firmy) (adres) 1. Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę (wartość brutto): zł (słownie: zł) 2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami udziału w postępowaniu i wymaganiami podanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie*: 1) do 25 dni roboczych, 2) do 20 dni roboczych, 3) do 15 dni roboczych. 5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach. 6. Jesteśmy świadomi, że w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, wniesione przez nas wadium zostanie zatrzymane przez zamawiającego. 7. Zgodnie z ust. 23 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca nie powierza / powierza** podwykonawcy wykonanie zamówienia w części (określić część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom) Korespondencję należy kierować pod adres: Nazwa Adres Nr telefonu Nr faksu przyjęta stawka podatku od towarów i usług VAT do wyliczenia kwoty podatku VAT jest zgodna z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz z późn. zm.); wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. * - zaznaczyć tylko jedną opcję właściwą ** - niepotrzebne skreślić... podpisy osób uprawnionych 1

18 Załącznik nr 6 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) Umowa o świadczenie usług nr /2015 (TOK 271/4/2015) W dniu.. r. pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa Tarnowskim Organizatorem Komunalnym z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 24, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a firmą.., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:. w związku z wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania: TOK 271/4/2015) została zawarta umowa o treści następującej: 1. PRZEDMIOT UMOWY OPIS USŁUG WYNIKAJACYCH Z ZAMÓWIENIA, KTÓREGO DOTYCZY UMOWA 1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu czterech wiat autobusowych (CPV , ) znajdujących się na następujących przystankach autobusowych w Tarnowie: 1) przystanek nr 1 Lwowska 10 Rzędzin (wiata 3-modułowa z gablotą reklamową), 2) przystanek nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa (wiata 3-modułowa), 3) przystanek nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana (wiata 3-modułowa), 4) przystanek nr 540 Klikowska 12 Niedomicka (wiata 2-modułowa). 2. Czynności do wykonania w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Demontaż (w całości) wiat należy poprzedzić ustawieniem tymczasowych słupków na przedmiotowych przystankach (za wyjątkiem przystanku nr 562). Słupki mają być stabilne (osadzone na stabilnej podstawie lub zabetonowane w gruncie). Na słupkach należy zamontować tabliczki z rozkładami jazdy (przełożyć z gabloty rozkładowej demontowanej wiaty). 2) Na czas trwania remontu wiat nr 1 Lwowska 10 Rzędzin, 24 Mościckiego 05 Hodowlana i 540 Klikowska 12 Niedomicka wszystkie wystające z gruntu elementy kotew do mocowania wiat, należy zabezpieczyć przed korozją, a następnie trwale zabezpieczyć (np. ostrzegawczymi profilami ochronnymi). 3) Na przystanku nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa należy wykopać kotwy mocujące wiatę autobusową i doprowadzić teren do stanu pierwotnego z zastosowaniem materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanego terenu. 4) Wiaty należy zdemontować (rozłożyć je) osobno na części: metalowe, poliwęglanowe, drewniane, znak D-15, tabliczkę z nazwą przystanku. 5) Listwy mocujące płyty poliwęglanowe należy wymienić na nowe (stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7004) przystosowane do zamontowania szyb bezpiecznych klejonych o grubości 6 8 mm (sposób montażu listew uzgodnić z Zamawiającym). 6) Do każdej konstrukcji wiaty autobusowej 3-modułowej należy dospawać dodatkowy profil stalowy przystosowany do montażu wiaty z podłożem (na betonowych kotwach), w miejscu wskazanym w załącznikach nr 1 3 do umowy. 1

19 Załącznik nr 6 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 7) Gablotkę na rozkłady jazdy znajdującą się na konstrukcji wiaty nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana należy przełożyć z tylnej konstrukcji wiaty (wraz z elementami mocującymi) i zamontować wewnątrz konstrukcji na pionowych słupach wraz z drzwiczkami wypełnionymi szybą o grubości minimum 6 mm, otwieranymi do wnętrza wiaty w kierunku bocznej ściany (tak, aby możliwy był montaż całej szyby w module wiaty), zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy. 8) Z konstrukcji wiaty na przystanku nr 1 Lwowska 10 Rzędzin należy wymienić uszkodzoną gablotkę na rozkłady jazdy typu,,dylik na trzyrzędową (o wymiarach: 65 cm wysokości i szerokości odpowiadającej rozstawowi słupów pionowych), zamontowaną na zawiasach z tyłu konstrukcji wiaty z lewej strony, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy tak, aby możliwy był montaż całej szyby w module wiaty. 9) Wszystkie metalowe elementy wiat (za wyjątkiem znaku D-15 i tabliczki z nazwą przystanku) należy oczyścić (poprzez śrutowanie lub piaskowanie) i zabezpieczyć antykorozyjnym podkładem cynkowym, a następnie pomalować na kolor szary (RAL 7004) metodą proszkową farbami do stosowania zewnętrznego. 10) Drewniane listwy ławek należy wymienić na nowe, pomalowane dwukrotne lakierem bezbarwnym do stosowania zewnętrznego i zamontować nowymi śrubami według stanu pierwotnego. 11) Pokrycie dachów (poliwęglan komorowy) należy wymienić na nowe. 12) Wyremontowane elementy dachów oraz konstrukcji wiat wraz z listwami oporowymi, za wyjątkiem płyt poliwęglanowych litych, należy poskręcać (zmontować razem, złożyć na wzór stanu pierwotnego). 13) Pozostałe listwy mocujące szyby należy dostarczyć do Zamawiającego. 14) Na konstrukcji dachów wiat należy zamontować znaki D-15 oraz tabliczki z nazwami przystanku (wg stanu pierwotnego). 15) W gablocie reklamowej konstrukcji wiaty nr 1 Lwowska 10 Rzędzin należy zamocować podkład oraz ekspozycję reklamy. 3. Wyremontowane wiaty należy rozmieścić na przystankach według następujących lokalizacji: 1) Wiaty autobusowe z przystanków nr 1 Lwowska 10 Rzędzin oraz nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana w miejscu poprzedniej ich lokalizacji. 2) Wiatę autobusową z przystanku nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa na przystanek nr 540 Klikowska 12 Niedomicka. 3) Wiatę autobusową z przystanku nr 540 Klikowska 12 Niedomicka (wiata 2-modułowa) na przystanek nr 322 Sadowa 03 Fritar. 4. Wiaty należy montować punktowo w podłożu na kotwach zabetonowanych w gruncie, zgodnie z załącznikami nr 1 4 do umowy (montaż wiaty minimum 10 cm, maksimum 15 cm nad podłożem). 5. Przed rozmieszczeniem wiaty na odpowiednim przystanku należy usunąć słupek tymczasowy. 6. Montaż wiat na przystankach autobusowych obejmuje również doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc poprzez uprzątnięcie terenu, usunięcie pozostałości urobku, obróbkę nawierzchni terenu przy słupkach wiat z zastosowaniem materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanego terenu. 7. Prawidłowość wykonania prac przez Wykonawcę potwierdzona będzie protokolarnym odbiorem sporządzonym przez Zamawiającego. 2

20 Załącznik nr 6 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 8. Wszelkie odpady powstałe podczas wykonywania przedmiotu zamówienia należy utylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach. 2. ZOBOWIĄZANIA STRON 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w 1 zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 2. Koszty za materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia oraz za transport ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób gwarantujący odpowiednią jakość i estetykę. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w 1 w terminie do dni roboczych liczonych od roboczego dnia następnego od daty podpisania umowy, tj. do dnia roku. 5. W okresie 1 roku, licząc od daty protokolarnego odbioru zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek lub nieprawidłowości związanych z wadliwym lub niezgodnym z zapisami umowy wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona powyższe zobowiązanie w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. 6. Ze strony Zamawiającego osobą sprawującą nadzór nad wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz nad zgodnością przedmiotu zamówienia z 1 umowy jest. (imię i nazwisko osoby uprawnionej). 7. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Zamawiającym w sprawie wykonania zamówienia jest: (imię i nazwisko osoby uprawnionej). 3. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. zł brutto, słownie:. zł (w tym VAT, tj.. zł netto). Kwota niniejsza stanowi maksymalną wysokość wynagrodzenia wypłacaną z tytułu wykonania zamówienia. 2. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek Wykonawcy (nr konta podany na fakturze), po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury określającej wartość wykonanych prac (wraz z protokołem) w odniesieniu do każdej z remontowanych wiat, wystawionej zgodnie z przepisami dotyczącymi wystawiania faktur VAT. 3. Jeżeli termin płatności przypada w niedzielę lub dzień wolny od pracy dla Zamawiającego, termin zapłaty przesuwa się na najbliższy dzień roboczy. 4. Za termin zapłaty uważa się dzień złożenia przelewu przez Zamawiającego w banku. 4. KARY UMOWNE 1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych przewidzianych w następujących przypadkach i wysokościach: 1) za niedochowanie terminu, o którym mowa w 2 ust. 4 umowy 1% wynagrodzenia (wartości brutto), o którym mowa w 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; 3

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Tarnów: Dostawa, montaż wyposażenia wchodzącego w skład 10 kompletów systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego (komplet rozumiany jako wyposażenie autobusu wraz z okablowaniem, przeznaczonych do montażu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy

Strona 2 z 6 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=28823&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

Strona 2 z 6 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=98931&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=11839&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Usługa załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów pokonsumpcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego i sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-23 11:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.gdansk.pl Gdańsk: DOSTAWA ZNAKÓW, SŁUPKÓW ORAZ ELEMENTÓW OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Koszalin: Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Drawsku Pomorskim Numer ogłoszenia: 71308-2016; data zamieszczenia: 30.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego nabywaną na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2013-02-26 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpgk.chelm.pl Chełm: Dostawa kwiatów wiosennych - Bratków Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, Zakliczyn, woj. małopolskie, tel Zakliczyn: Dostawa fortepianu dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Numer ogłoszenia: 222149-2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

SIWZ (nr postępowania: TOK 271/2/2015)

SIWZ (nr postępowania: TOK 271/2/2015) SIWZ (nr postępowania: TOK 271/2/2015) TOK 271/2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na: dostawę i rozmieszczenie wiaty autobusowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Wrocław: Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Zakup mediów na potrzeby działań w zakresie komunikacji społecznej Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 64382-2016; data zamieszczenia: 22.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 Łódź: Wykonanie zastępcze usunięcia nielegalnie magazynowanych odpadów, pozostałych po zakończonej działalności ERATECH S.A., w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 141 Numer ogłoszenia: 265487-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo