SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015)"

Transkrypt

1 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) TOK 271/4/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty euro na: świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych. 1. Zamawiający (nazwa i adres) Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wymagania ustawowe dotyczące udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych wymagań oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych wymagań Wykonawcy występujący wspólnie Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy Składanie ofert częściowych Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Dopuszczalność składania ofert wariantowych Informacje dotyczące walut obcych Powierzanie wykonania zamówienia podwykonawcom Tryb ogłoszenia wyników przetargu Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego Aukcja elektroniczna Zaliczki na poczet wykonania zamówienia Zmiana umowy Załączniki:

2 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 1. Zamawiający (nazwa i adres). Tarnowski Organizator Komunalny ul. Bernardyńska 24, Tarnów tel.: , , faks: Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie udzielane jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu czterech wiat autobusowych znajdujących się na terenie miasta Tarnowa (CPV , ). 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 25 dni roboczych i nie krócej niż do 15 dni roboczych liczonych od roboczego dnia następnego od daty podpisania umowy. Dokładny termin wykonania zamówienia, jaki zostanie wpisany do umowy będzie tożsamy z terminem podanym przez wykonawcę w ust. 4 formularza oferty. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. b) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. 2) Zamawiający oceni spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1 poprzez weryfikację przedłożonych przez wykonawcę dokumentów: a) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności objętej zamówieniem oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ; b) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ; 2

3 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) c) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ; d) w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej oświadczenia, o którym mowa w pkt 3 SIWZ. 3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu według wzoru określonego w załączniku nr 2. 4) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 Pzp. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) składając odrębne oferty w przetargu zobowiązani są wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy tymi wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający oceni, czy nie zachodzą podstawy do wykluczenia poprzez weryfikację przedłożonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (stosownie do wymagań 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), według wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ; b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według załącznika nr 4 do SIWZ (lista ma zawierać wszystkie firmy, w tym zagraniczne, wchodzące w skład grupy kapitałowej); d) dowód wniesienia wadium; e) oświadczenie określone w pkt 3. 5) Dokumenty określone w pkt 4 (za wyjątkiem listy określonej w lit. c) są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku złożenia przez wykonawcę kopii dokumentu, która jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Oświadczenie określone w pkt 3 oraz lista/oświadczenie określone w pkt 4 lit. c muszą być złożone w oryginale. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7) Wykonawca nie może czynić na składanych dokumentach dopisków, zastrzeżeń i uwag. 8) Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być wypełnione i podpisane przez wykonawcę. 9) Nie złożenie któregokolwiek dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 3 oraz w pkt 4, a także złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 4 Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp. 10) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 lit. b składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3

4 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 11) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 12) Dokumenty, o których mowa w pkt 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13) Dokumenty, o których mowa w pkt 10, składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 14) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 15) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 6. Wymagania ustawowe dotyczące udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych wymagań oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają obowiązek dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych wymagań. 1) Wymagania związane z obowiązkiem wniesienia wadium wynikającym z art. 45 Pzp określa ust. 9 SIWZ. 2) Wymagania związane z obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika określa ust. 7 SIWZ. 3) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 4) Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 7. Wykonawcy występujący wspólnie. 1) Kilku wykonawców może złożyć ofertę wspólną. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu wspólnie lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia wspólnie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących w postępowaniu wspólnie powinno jednoznacznie określać: 4

5 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) a) kto został ustanowiony pełnomocnikiem, b) wykonawców, którzy ubiegając się o zamówienie ustanowili pełnomocnika, c) zakres umocowania, d) postępowanie, do którego pełnomocnictwo się odnosi. 3) Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 składają jedną ofertę, przy czym wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane w ust. 5 pkt 4 lit b, c składa każdy z wykonawców. 6) Oświadczenia określone w ust. 5 pkt 3 oraz w pkt 4 lit. a składa każdy z członków Konsorcjum lub pełnomocnik w imieniu Konsorcjum. 7) Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. 8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w art. 27 ust. 1 Pzp zwane dalej informacjami, zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (zgodnie z ust. 1 i 25 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną. 2) Pisemne informacje wykonawcy przekazują do siedziby zamawiającego. Godziny urzędowania zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do z wyjątkiem dni wolnych od pracy i dni świątecznych. 3) Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o zamówienie będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 4) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków i wymagań udziału w postępowaniu przekazuje się w sposób określony w ust. 11 pkt 11 i 12 SIWZ. 5) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Anna Pokora, Paweł Boruch, telefon Wymagania dotyczące wadium. 1) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych). 2) Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku z poniżej podanych form: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu kwotę należy przelać na konto Tarnowskiego 5

6 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) Organizatora Komunalnego: BANK CITI HANDLOWY przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy wpisać adnotację: Wadium na przetarg świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych. UWAGA! Polecenie przelewu środków pieniężnych złożone przed upływem terminu składania ofert nie będzie uznane za terminową wpłatę, jeżeli rachunek bankowy zamawiającego nie zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. do 2 marca 2015 roku do godz ). 4) W przypadku gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) będące oświadczeniem, że zaistniały okoliczności, w wyniku których wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego (określone w art. 46 ust. 4a oraz 5 Pzp) bez potrzeby potwierdzania tych okoliczności przez zamawiającego; b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5) Potwierdzenie wpłaty wadium albo dokument obejmujący gwarancję lub poręczenie stanowiące formę wadium wykonawca dołącza do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6) Nie wniesienie wadium lub nie złożenie dowodu jego wniesienia spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp i odrzucenie jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp. 7) Zasady zwracania i zatrzymania wadium określa art. 46 Pzp. 10. Termin związania ofertą. 1) Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 2) Zasady przedłużenia terminu związania ofertą określa art. 85 Pzp. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 1) Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę zgodną ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. 2) Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Oferty nieczytelne będą odrzucone. 3) Oferta musi być podpisana przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 4) W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego z podmiotów lub przez pełnomocnika tych podmiotów. 5) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym mają być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 6) Zaleca się, aby wszystkie strony w ofercie były ponumerowane. 7) Poprawki lub zmiany w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby lub osób podpisujących ofertę. 8) Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie (wartość brutto w złotych za wykonanie całości 6

7 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) zamówienia z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku. 9) Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp). 10) Wykonawca umieści formularz oferty w kopercie z opisem Oferta cenowa. 11) Pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w ust. 5 pkt 3 i 4 oraz w ust. 7 SIWZ wykonawca umieści w kopercie z opisem Dokumenty przetargowe. 12) Koperty tj. Oferta cenowa oraz Dokumenty przetargowe mają być umieszczone w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej jej otworzenie. Koperta zewnętrzna powinna mieć opis "Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu wiat autobusowych. Dodatkowo na kopercie powinna być podana nazwa i adres wykonawcy oraz nazwa i adres zamawiającego. Jeżeli koperta zewnętrzna nie będzie opisana i oznakowana w podany sposób, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie oferty. 13) Wykonawca może zmienić bądź wycofać ofertę przed terminem składania ofert: a) w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z opisem jak w ust. 11 pkt 12 z dopiskiem WYCOFANIE wraz z wnioskiem o jej wydanie oświadczenia składa się przed upływem terminu składania ofert; b) w przypadku zmiany oferty przed upływem terminu składania ofert wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z opisem jak w ust. 11 pkt 12 z dopiskiem ZMIANA określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów, wykonawca winien te dokumenty złożyć (również przed upływem terminu składania ofert). 14) Wykonawca nie może zmienić bądź wycofać oferty po upływie terminu składania ofert. 15) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 16) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 17) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Pzp. 18) Oferty złożone po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom w trybie art. 84 ust. 2 Pzp. 19) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione w trybie art. 8 ust. 3 Pzp, muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i załączone jako odrębna część nie złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały. 20) Przygotowana według powyższych wskazówek oferta, oświadczenia, dokumenty, które sporządza wykonawca muszą być podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z przedłożonego w ofercie dokumentu, do oferty dodatkowo należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo). 21) Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno prawnych w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest osoba. 7

8 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać do dnia 2 marca 2015 roku do godz w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 marca 2015 roku o godz w siedzibie zamawiającego w Tarnowie przy ul. Bernardyńskiej 24 w pokoju nr Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (stosownie do art. 86 ust. 3 Pzp). 13. Opis sposobu obliczenia ceny. 1) Podstawą określenia ceny oferty i jednocześnie wynagrodzenia wykonawcy są opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy z załącznikami. 2) Cena oferty winna zawierać podatek VAT. 3) Wykonawca podaje cenę brutto (z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. 1) Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów: Lp. KRYTERIUM WAGA / % / 1. Cena (wartość brutto) wykonania całości zamówienia Termin wykonania zamówienia 10 2) Wykonawca musi podać cenę (wartość brutto w złotych z dokładnością maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku), z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 3) Punktacja w kryterium nr 1 Cena kryterium to będzie wartościowane na podstawie ceny wykonania całości zamówienia (wartość brutto) podanej przez wykonawcę w ofercie, według załącznika nr 5 do SIWZ. Następnie zostanie obliczona ilość punktów według wzoru: najniższa oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia P 1 = x 90 cena brutto wykonania całości zamówienia w badanej ofercie P 1 otrzymane punkty w kryterium Cena. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma 90 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionego wzoru. W przypadku wyniku ułamkowego zamawiający dokona zaokrąglenia zgodnego z zasadami księgowymi z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stosowana punktacja: od 0 90 punktów. 4) Punktacja w kryterium nr 2 Termin wykonania zamówienia kryterium będzie wartościowane na podstawie oferowanego terminu wykonania zamówienia podanego przez wykonawcę w ofercie, 8

9 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) według załącznika nr 5 do umowy, określonego w pełnych dniach roboczych (począwszy od roboczego dnia następnego od daty podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 25 dni roboczych i nie krócej niż do 15 dni roboczych). Termin wykonania zamówienia należy podawać wyłącznie w pełnych dniach. Możliwe do uzyskania punkty w tym kryterium (maksymalnie 10 punktów): termin wykonania zamówienia do 25 dni roboczych 0 punktów, termin wykonania zamówienia do 20 dni roboczych 5 punktów, termin wykonania zamówienia do 15 dni roboczych punktów. P 2 punkty otrzymane w kryterium Termin wykonania zamówienia Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin wykonania zamówienia otrzyma 10 punktów, inni wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do wyżej przedstawionej punktacji. Stosowana punktacja: od 0 10 punktów. 5) Łączna ocena ofert: Łączna ilość punktów zostanie obliczona jako suma punktów przyznanych dla poszczególnych kryteriów według wzoru: P łączna punktacja otrzymana przez wykonawcę P = P 1 + P 2 W przypadku wyniku ułamkowego, zamawiający dokona zaokrąglenia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta spełnia warunki zawarte w specyfikacji oraz który uzyska największą ilość punktów łącznie za wszystkie kryteria. 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1) Po wyborze oferty zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 Pzp. 2) Zamawiający przekaże wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ. 3) Zamawiający nie może zawrzeć umowy w przypadkach określonych w art. 183 Pzp. 4) Jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, zawierającej co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z art. 36 ust. 3 Pzp. 9

10 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 17. Wzór umowy. 1) Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik nr 6. 2) Zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 1) Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej, w tym odwołanie i skarga do sądu. 2) Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określają przepisy Działu VI Pzp. 19. Składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 21. Dopuszczalność składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 22. Informacje dotyczące walut obcych. Wszelkie rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych. 23. Powierzanie wykonania zamówienia podwykonawcom. Stosownie do art. 36 a ust. 1 Pzp, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36 b ust. 1 Pzp, zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 24. Tryb ogłoszenia wyników przetargu. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi wykonawców w trybie art. 92 Pzp. 25. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego. Adres zamawiającego: Adres strony internetowej: 26. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a Pzp. 10

11 SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) 27. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 151a Pzp. 28. Zmiana umowy. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Załączniki: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oświadczenie nr 1 Załącznik nr 3 Oświadczenie nr 2 Załącznik nr 4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Formularz oferty Załącznik nr 6 Wzór umowy Załącznik nr 7 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 1 Lwowska 10 Rzędzin) Załącznik nr 8 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa) Załącznik nr 9 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana) Załącznik nr 10 Rysunek wiaty autobusowej (przystanek nr 540 Klikowska 12 Niedomicka) Tarnów, luty 2015 r. 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ (nr postępowania: TOK 271/4/2015) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi przystanków autobusowych i remontu czterech wiat autobusowych znajdujących się na następujących przystankach autobusowych w Tarnowie: 1) przystanek nr 1 Lwowska 10 Rzędzin (wiata 3-modułowa z gablotą reklamową), 2) przystanek nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa (wiata 3-modułowa), 3) przystanek nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana (wiata 3-modułowa), 4) przystanek nr 540 Klikowska 12 Niedomicka (wiata 2-modułowa), 2. Czynności do wykonania w zakresie przedmiotu zamówienia: 1) Demontaż (w całości) wiat należy poprzedzić ustawieniem tymczasowych słupków na przedmiotowych przystankach (za wyjątkiem przystanku nr 562). Słupki mają być stabilne (osadzone na stabilnej podstawie lub zabetonowane w gruncie). Na słupkach należy zamontować tabliczki z rozkładami jazdy (przełożyć z gabloty rozkładowej demontowanej wiaty). 2) Na czas trwania remontu wiat nr 1 Lwowska 10 Rzędzin, 24 Mościckiego 05 Hodowlana i 540 Klikowska 12 Niedomicka wszystkie wystające z gruntu elementy kotew do mocowania wiat, należy zabezpieczyć przed korozją, a następnie trwale zabezpieczyć (np. ostrzegawczymi profilami ochronnymi). 3) Na przystanku nr 562 Nowodąbrowska 12 Świerkowa należy wykopać kotwy mocujące wiatę autobusową i doprowadzić teren do stanu pierwotnego z zastosowaniem materiałów i technologii użytej przy budowie odtwarzanego terenu. 4) Wiaty należy zdemontować (rozłożyć je) osobno na części: metalowe, poliwęglanowe, drewniane, znak D-15, tabliczkę z nazwą przystanku. 5) Listwy mocujące płyty poliwęglanowe należy wymienić na nowe (stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor szary RAL 7004) przystosowane do zamontowania szyb bezpiecznych klejonych o grubości 6 8 mm (sposób montażu listew uzgodnić z zamawiającym). 6) Do każdej konstrukcji wiaty autobusowej 3-modułowej należy dospawać dodatkowy profil stalowy przystosowany do montażu wiaty z podłożem (na betonowych kotwach), w miejscu wskazanym w załącznikach nr 7 9 do SIWZ. 7) Gablotkę na rozkłady jazdy znajdującą się na konstrukcji wiaty nr 24 Mościckiego 05 Hodowlana należy przełożyć z tylnej konstrukcji wiaty (wraz z elementami mocującymi) i zamontować wewnątrz konstrukcji na pionowych słupach wraz z drzwiczkami wypełnionymi szybą o grubości minimum 6 mm, otwieranymi do wnętrza wiaty w kierunku bocznej ściany (tak, aby możliwy był montaż całej szyby w module wiaty), zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 8) Z konstrukcji wiaty na przystanku nr 1 Lwowska 10 Rzędzin należy wymienić uszkodzoną gablotkę na rozkłady jazdy typu,,dylik na trzyrzędową (o wymiarach: 65 cm wysokości i szerokości odpowiadającej rozstawowi słupów pionowych), zamontowaną na zawiasach z tyłu konstrukcji wiaty z lewej strony, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ tak, aby możliwy był montaż całej szyby w module wiaty. 9) Wszystkie metalowe elementy wiat (za wyjątkiem znaku D-15 i tabliczki z nazwą przystanku) należy oczyścić (poprzez śrutowanie lub piaskowanie) i zabezpieczyć antykorozyjnym podkładem cynkowym, a następnie pomalować na kolor szary (RAL 7004) metodą proszkową farbami do stosowania zewnętrznego. 12

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo