VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK. interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów"

Transkrypt

1 VADEMECUM PŁATNIKA SKŁADEK interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów

2 Vademecum płatnika składek interpretacje i wyjaśnienia ZUS orzecznictwo, komentarze ekspertów Warszawa 2014

3 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Skład: Raster studio, N. Bogajczyk Druk: Drukarnia Miller ISBN Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa tel , faks , NIP: , KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego zł. Publikacja Vademecum płatnika składek została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Vademecum płatnika składek wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

4 Spis treści Od redakcji... 8 Rozdział 1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu... 9 Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe Ubezpieczenie chorobowe Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Ubezpieczenie wypadkowe Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe Ubezpieczenie zdrowotne Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego przy kilku tytułach Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne Umowa o dzieło Umowa zlecenia Podleganie ubezpieczeniom w świetle interpretacji ZUS, NFZ, orzecznictwa i komentarzy ekspertów Zasady oskładkowania przy kilku umowach zlecenia Kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Ubezpieczenia społeczne dorosłego dziecka przedsiębiorcy Podleganie ubezpieczeniom polskiego przedsiębiorcy zatrudnionego na Słowacji Zgłoszenie do ZUS pracownika pracującego stale tylko w Niemczech Miejsce ubezpieczenia zatrudnionego obywatela Ukrainy Składki z działalności gospodarczej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego ze stosunku pracy Kontrakt menedżerski członka zarządu spółki Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy-rencisty Status pracownika młodocianego Ubezpieczenia emerytalno-rentowe zatrudnionego członka rodziny Ubezpieczenia delegowanego pracownika w czasie korzystania z urlopu bezpłatnego

5 Vademecum płatnika składek 4 Dwie umowy zlecenia u tego samego zleceniodawcy Obowiązek ubezpieczeń przy zatrudnieniu w firmie z Wielkiej Brytanii i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce Inny adres zamieszkania małżonków Powołanie na stanowisko prokurenta spółki Powołanie prezesa zarządu spółki Przychód z umowy o dzieło wykonywanej na urlopie rodzicielskim Oskładkowanie wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu spółdzielni Umowa o świadczenie usług wykonywana w ramach działalności gospodarczej Ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy z polskim obywatelstwem, mieszkającego i zatrudnionego stale za granicą Emeryci wykonujący zlecenia zawarte przed 14 stycznia 2000 r Działalność gospodarcza na urlopie macierzyńskim Wynagrodzenie powołanego członka zarządu Wspólnik spółki cywilnej prowadzący chów i hodowlę zwierząt Ubezpieczenie zdrowotne pełnomocnika jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Umowa cywilna lekarza będącego pracownikiem i przedsiębiorcą Rozdział 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru i opłacania składek Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe Ograniczenie składek emerytalno-rentowych Obowiązki płatnika i ubezpieczonego Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Składka zdrowotna przedsiębiorców Zasady ustalania podstawy wymiaru i opłacania składek w świetle interpretacji ZUS, NFZ, orzecznictwa i komentarzy ekspertów Umorzona część pożyczki z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Strażak przedsiębiorca na urlopie wychowawczym Zarejestrowana, ale nigdy nie rozpoczęta działalność a możliwość skorzystania z niższej podstawy wymiaru składek Współpraca z byłym pracodawcą w Polsce Działalność gospodarcza na rzecz poprzedniego pracodawcy w UE Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy Dodatkowe odszkodowanie dla zleceniobiorcy z tytułu wypadku Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy Kilometrówka wypłacana pracownikowi oprócz ryczałtu Koszty sfinansowania aplikacji adwokackiej dla zleceniobiorcy Obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze zlecenia... 88

6 Spis treści Nagroda z okazji jubileuszu firmy Ekwiwalent pieniężny wypłacany zamiast poczęstunku z okazji uroczystości spółki Korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celach prywatnych Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy a składki na FEP Bezpłatne korzystanie z auta służbowego po pracy Dwie umowy zlecenia u różnych zleceniodawców Właściwa kwalifikacja przychodu Umowa o dzieło zamiast umowy zlecenia Składki od świadczenia urlopowego Interpretacja podatkowa a decyzja ZUS Wpływ błędu urzędu na prawa płatnika do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek Nagroda uznaniowa Odszkodowanie dla menedżera za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej Odsetki od zaległego wynagrodzenia Wartość karty przeznaczonej do finansowania zakupu artykułów spożywczych Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy-rencisty Ulga składkowa dla adwokata a zawarcie umowy zlecenia z poprzednim pracodawcą Stopa procentowa składki wypadkowej dla spółki i oddziału Wcześniej wypłacona nagroda jubileuszowa w związku z sytuacją losową Poprzednia praca w spółce wspólnika spółki cywilnej a niższe składki Pakiet kafeteryjny dla chorego pracownika Rekompensata za zmniejszenie odprawy Preferencyjne składki dla lekarza w szpitalu byłego stażysty tej placówki Koszt zakwaterowania pracownika opłacany przez kontrahenta zagranicznego Praca o szczególnym charakterze na część etatu Stopa procentowa składki wypadkowej przy przejęciu spółki Podstawa wymiaru składek od przychodów zatrudnionych wykonujących pracę za granicą Warunki do skorzystania z ulgi w opłacaniu składek Praca na podstawie umowy uaktywniającej i umowy zlecenia Składki od umów zlecenia wykonywanych przez pracowników na rzecz pracodawcy

7 Vademecum płatnika składek Płatnik składek dla pracownika/zleceniobiorcy Wykonywanie tej samej działalności w ramach spółki cywilnej Program rabatowy dla pracowników Termin przedawnienia roszczenia z tytułu zaległych składek Składka zdrowotna dla nierezydentów Rozdział 3. Wyłączenia z podstawy wymiaru składek Katalog przychodów zwolnionych ze składek Nagroda jubileuszowa Projekty wynalazcze i prace badawcze Odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę Odprawy, odszkodowania, rekompensaty z tytułu rozwiązania umowy o pracę Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji Odprawa z tytułu powołania do służby wojskowej Świadczenia bhp Środki ochrony indywidualnej Odszkodowania za utratę lub uszkodzenie przedmiotów osobistego użytku Ekwiwalenty za prywatny sprzęt pracownika Ubiór służbowy Posiłki dla załogi Rozliczanie jazd lokalnych Świadczenia związane z przeniesieniem służbowym Podróże służbowe Regulacje zakładowe Praca za granicą Dodatki walutowe i dewizowe Dodatek za rozłąkę i strawne Pomoc z ZFŚS Rehabilitacja niepełnosprawnych Wypłaty za czas choroby Uzupełnienie zasiłku chorobowego Ulga przy zakupie towarów lub usług Nabycie biletów przez pracodawcę Zwrot poniesionych wydatków Zwolnienia ze składek na podstawie przepisów szczególnych Nagrody za wyniki sportowe Podnoszenie kwalifikacji przez pracownika Zwolnienia ze składek przychodów zleceniobiorcy Wartość świadczeń w naturze Wyłączenia ze składek w świetle interpretacji ZUS, NFZ, orzecznictwa i komentarzy ekspertów

8 Spis treści Pakiety medyczne i ubezpieczenia na życie Dodatkowa odprawa dla pracowników Rekompensata za likwidację jubileuszówki Sfinansowanie przez pracodawcę zaległych składek w części należnej od pracownika Karnety sportowe ze środków obrotowych Pakiet medyczny dla pracownika na urlopie macierzyńskim i ojcowskim Zryczałtowana kwota ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej Nagrody za pomysły racjonalizatorskie Kupony lunchowe na posiłek w barze Diety dla zleceniobiorcy wykonującego pracę za granicą Wstępne badania lekarskie zleceniobiorcy Dodatki za rozłąkę dla oddelegowanych do pracy za granicą Zadośćuczynienie pieniężne dla poszkodowanego w wypadku przy pracy Przychód z tytułu wycieczki sfinansowanej z ZFŚS Wartość paczek zakupionych z niewykorzystanych środków ZFŚS po rezygnacji z jego tworzenia Dodatkowe świadczenia w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron Wartość upominku będącego integralną częścią nagrody jubileuszowej

9 Vademecum płatnika składek Od redakcji, choć ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i przepisy do niej wykonawcze obowiązują już kilkanaście lat, rodzą w dalszym ciągu wiele problemów i wątpliwości. Z praktyki wiadomo, że płatnicy mają najczęściej najwięcej kłopotów z poprawnym ustaleniem obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, prawidłowym wskazaniem podstawy wymiaru składek, oszacowaniem, który przychód jest zwolniony z obligatoryjnego opłacania należności wobec ZUS. Świadczą o tym liczne wnioski, które płatnicy składają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie interpretacji indywidualnej. W niniejszej publikacji, oprócz merytorycznego wstępu do każdego rozdziału, prezentujemy najciekawsze decyzje ZUS, NFZ i wyroki sądów, które zapadły w indywidualnych sprawach płatników w zakresie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Przedstawiamy komentarze ekspertów w głównej mierze specjalistów z Centrali ZUS, radców prawnych, księgowych do opublikowanych interpretacji. Warto się z nimi zapoznać, zwłaszcza, że niejednokrotnie są kontrowersyjne w odniesieniu do stanowiska Zakładu. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się przydatna Czytelnikom w praktyce zawodowej, bo choć zawarte w niej interpretacje dotyczą jednostkowych spraw, to jednak wskazują określoną opinię istotnych dla płatników organów w trudnych kwestiach ubezpieczeniowych. Poniżej wskazujemy główne akty prawne, użyte w książce, na które powołano się w decyzjach ZUS i NFZ oraz komentarzach ekspertów: ustawa systemowa ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.), ustawa zdrowotna ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.), ustawa wypadkowa ustawa z 30 października 2002 r.o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz ze zm.), ustawa o ZFŚS ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.), ustawa o PIT ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz.361 ze zm.), rozporządzenie składkowe rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz ze zm.), rozporządzenie o podróżach służbowych rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167). 8

10 Rozdział 1 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu Rozstrzyganie, kto podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo, kto dobrowolnie, a kto nie może do nich przystąpić w ogóle, czasami może sprawiać kłopoty. Dlatego warto zapoznać się z tym rozdziałem, dzięki któremu Czytelnik dowie się, kogo należy objąć ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, kogo dobrowolnie, a kto w ogóle nie może lub nie musi być nimi objęty. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz ze zm.); dalej ustawa systemowa. Wymienione są w niej tytuły, które rodzą obowiązek ubezpieczeń społecznych lub dają możliwość objęcia się tymi ubezpieczeniami dobrowolnie. Należy zwrócić uwagę, że niektóre uregulowania ustawy systemowej nie dotyczą takich osób, jak: sędziowie, prokuratorzy, osoby pozostające w stosunku służby (chodzi oczywiście o służbę zawodową), obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, rolnicy prowadzący wyłącznie działalność rolniczą i podlegający z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rolnicy prowadzący działalność rolniczą podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rolnik, który rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal ubezpieczeniu rolników, pod warunkiem że: pozostawał w ubezpieczeniu rolników nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata przed rozpoczęciem działalności, 9

11 Vademecum płatnika składek w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolniczego. Niezachowanie tego terminu jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia rolniczego z końcem kwartału, w którym rolnik rozpoczął wykonywanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracę przy prowadzeniu tej działalności, jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym, nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym, nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza ustalonej przepisami danej kwoty, którą należy udokumentować zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego i złożyć w KRUS, chyba że w poprzednim roku podatkowym działalność pozarolnicza nie była prowadzona; zaświadczenie urzędu skarbowego należy składać corocznie w KRUS, w terminie do 31 maja każdego roku podatkowego. Rolnicy prowadzący działalność rolniczą i podlegający z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy podejmą dodatkowo jakąkolwiek inną działalność, np. nawiążą umowę o pracę lub umowę zlecenia, będą podlegać ubezpieczeniom społecznym z tych tytułów. Nie ma przy tym znaczenia, że podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wszystkie osoby (oprócz tych, których nie obejmuje ustawa systemowa), które podejmą działalność zarobkową bez względu na formę tej działalności podlegają ubezpieczeniom społecznym zgodnie z postanowieniami ustawy systemowej. Ubezpieczenia społeczne obejmują kilka rodzajów ubezpieczeń: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe (ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa), ubezpieczenie wypadkowe (ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). 10

12 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu Podstawowym obowiązkiem pracodawcy płatnika składek jest ustalenie, czy zatrudnienie (umowa, na podstawie której dana osoba wykonuje pracę): rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych, czy też daje tylko możliwość objęcia się ubezpieczeniami dobrowolnie na wniosek zainteresowanego. Trzeba pamiętać, że może się także zdarzyć, że w danym przypadku ustawa systemowa nie przewiduje ani obowiązku, ani dobrowolności objęcia ubezpieczeniami. Oznacza to, że osoba w ogóle nie podlega z danego tytułu ubezpieczeniom. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe Najważniejsze znaczenie mają ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Wiąże się to z tym, że podleganie ubezpieczeniom chorobowemu i wypadkowemu jest konsekwencją podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Powiązanie to występuje niezależnie od tego, czy ktoś jest objęty ubezpieczeniem obowiązkowo, czy dobrowolnie. Nie ma możliwości podlegania tylko jednemu z tych ubezpieczeń. Jeżeli dana osoba podlega ubezpieczeniu emerytalnemu obowiązkowo, to również ubezpieczenia rentowe są dla niej obowiązkowe. Jeżeli zaś ubezpieczeniu emerytalnemu podlega dobrowolnie, to i objęcie ubezpieczeniami rentowymi jest dla niej dobrowolne. Należy pamiętać, że opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uprawnia ubezpieczonego do otrzymania świadczeń: emerytalnych (emerytur) oraz rentowych (rent). Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe Obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym podlegają: 1. Pracownicy. Trzeba pamiętać, że zgodnie z ustawą systemową pracownikiem jest: osoba pozostająca w stosunku pracy, osoba wykonująca pracę na podstawie: umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub 11

13 Vademecum płatnika składek innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe uprawnia ubezpieczonego do otrzymania świadczeń: emerytalnych (emerytur) oraz rentowych (rent). Należy zwrócić uwagę, że pracownicy spełniający kryteria określone dla osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracujących przy wykonywaniu umowy zlecenia do celów ubezpieczeń społecznych są traktowani jako osoby współpracujące (np. matka zatrudniona u syna na podstawie umowy o pracę, mąż u żony). Oznacza to, że podlegają oni ubezpieczeniom na zasadach określonych dla osób współpracujących, a nie na zasadach określonych dla pracowników. 2. Osoby wykonujące pracę nakładczą. Za osobę wykonującą pracę nakładczą uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą. 3. Członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Członkami spółdzielni są: członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, członek innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, członek spółdzielni kółek rolniczych, zajmujących się produkcją rolną, działających na podstawie przepisów ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1443), który wykonuje pracę na rzecz spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy lub wytwarza na jej rzecz produkty rolne w prowadzonym przez siebie gospodarstwie. Na równi z członkiem spółdzielni traktuje się inne osoby, które wykonują pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy: 12

14 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu niebędące jej członkami oraz wynagradzane według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydatów na członka spółdzielni. 4. Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Dotyczy to osób wykonujących czynności na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kc. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób z nimi współpracujących (dalej: zleceniobiorcy), bez względu na długość umowy, nawet jeżeli jest to umowa jednodniowa. Ważne Uczniowie szkół ponadpodstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studenci do ukończenia 26 lat nie podlegają ubezpieczeniom z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia czy umowy agencyjnej ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Za osobę współpracującą ze zleceniobiorcami uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają ze zleceniobiorcami we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. 5. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą, twórców, artystów, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu: a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz wspólników jednoosobowej spółki z o.o., wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, a także osób z nimi współpracujących. 13

15 Vademecum płatnika składek Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się także osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą uważa się: małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z prowadzącymi działalność pozarolniczą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności. Ważne Osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność pozarolniczą nie jest osoba, z którą została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. 14 Przykład Umowa o przygotowanie zawodowe Pan Adam Chojnacki prowadzi duży warsztat mechaniczny. Jego syn Maciej, 18-letni uczeń technikum mechanicznego współpracuje z nim przy prowadzeniu tej działalności i spełnia kryteria dla osoby współpracującej. Do celów ubezpieczeniowych traktowany jest jak osoba współpracująca. Wystarczy jednak, że pan Adam zawrze z nim umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, syn będzie traktowany dla celów ubezpieczeniowych jak pracownik, a nie jak osoba współpracująca. 6. Posłowie i senatorowie pobierający uposażenie oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego. 7. Stypendyści sportowi są to osoby pobierające stypendia sportowe, z wyjątkiem osób uczących się lub studiujących. Podlegają oni ubezpieczeniom społecznym z tytułu bycia stypendystą sportowym, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. 8. Pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 9. Osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. 10. Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy.

16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 11. Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie staż lub przygotowanie zawodowe. 12. Osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu. 13. Duchowni. Za osobę duchowną uważa się duchownego, członków zakonów męskich i żeńskich Kościoła katolickiego, innych Kościołów i związków wyznaniowych, z wyjątkiem alumnów seminariów duchownych, nowicjuszów, postulantów i juniorystów, którzy nie ukończyli 25. lat. 14. Żołnierze niezawodowi w służbie czynnej. 15. Osoby odbywające służbę zastępczą. 16. Funkcjonariusze Służby Celnej. 17. Osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. 18. Osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, osoby pobierają-ce wy nagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy, osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacone po ustaniu zatrudnienia. 19. Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe Od 1 stycznia 2013 r. prawo do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do podlegania tym ubezpieczeniom obowiązkowo. Jeżeli okres dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi przekracza 10 lat, nie obowiązuje gwarancja wypłaty minimalnego świadczenia, w wypadku gdy stan własnego konta ubezpieczeniowego nie będzie go zapewniał. Ubezpieczenie chorobowe Podobnie jak w przypadku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, ustawa systemowa wskazuje: 15

17 Vademecum płatnika składek które osoby podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, a które tylko dobrowolnie, dla których osób ubezpieczenia chorobowego w ogóle nie przewidziano. Ważne Ubezpieczenie chorobowe nie może funkcjonować samoistnie. Oznacza to, że nie można z danego tytułu podlegać tylko ubezpieczeniu chorobowemu, bez podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe Obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają: pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osoby odbywające służbę zastępczą. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Dobrowolnie (na swój wniosek) ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi: wykonujące pracę nakładczą, wykonujące czynności na podstawie: umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kc stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące, prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące, wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, duchowni. Pozostałe osoby (tzn. te, które nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i nie mogą objąć się nim dobrowolnie) podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem chorobowym. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym i opłacanie składki na to ubezpieczenie jest podstawą nabycia prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, tj.: zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego. 16

18 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu Osoby, które mają możliwość dobrowolnego objęcia się ubezpieczeniem chorobowym, a które nie skorzystają z niej, w razie choroby nie otrzymają wcześniej wymienionych świadczeń. Przykładowo, jeżeli ciężarna kobieta prowadząca pozarolniczą działalność nie przystąpi do ubezpieczenia chorobowego, nie otrzyma świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Ubezpieczenie wypadkowe Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega się albo obowiązkowo, albo nie podlega się w ogóle. Nie ma możliwości objęcia się tym ubezpieczeniem dobrowolnie, na swój wniosek. Ubezpieczenie wypadkowe podobnie jak ubezpieczenie chorobowe nie może istnieć samoistnie. Oznacza to, że ubezpieczony nie może być objęty z danego tytułu tylko ubezpieczeniem wypadkowym, czyli musi podlegać ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu daje prawo do uzyskania świadczeń pieniężnych z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe Ubezpieczenie wypadkowe jest obowiązkowe dla osób, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym. Nie należy jednak zapominać o wyjątkach od tej głównej zasady. Spośród osób objętych obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegają: bezrobotni, pobierający zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne, osoby wykonujące pracę nakładczą, żołnierze niezawodowi w służbie czynnej, osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, osoby pobierające świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osoby pobierające zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osoby pobierające wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy, 17

19 Vademecum płatnika składek osoby pobierające stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych i niepozostawania w zatrudnieniu. Ważne Do 31 grudnia 2009 r. ubezpieczeniu wypadkowemu nie podlegali zleceniobiorcy i osoby z nimi współpracujące, jeżeli wykonywali pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy. Ta zasada przestała obowiązywać z dniem 1 stycznia 2010 r. i w konsekwencji zleceniobiorcy podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu bez względu na miejsce wykonywania pracy. Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie zdrowotne regulują przepisy ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm.) zwanej ustawą zdrowotną. Osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zostały wymienione w art. 66 tej ustawy. Osoba, która nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo, może ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu musi złożyć pisemny wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Osoba taka zostanie objęta ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a przestaje podlegać temu ubezpieczeniu z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Warto podkreślić, iż osoba ubezpieczona obowiązkowo lub dobrowolnie ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny. Przez członka rodziny rozumie się następujące osoby: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku. Należy zaznaczyć, iż również dziadkowie mogą zgłaszać wnuki do ubezpieczenia zdrowotnego, ale tylko wtedy, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi 18

20 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu, małżonka, wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego przy kilku tytułach W przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie. W przypadku gdy w ramach jednego z tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony uzyskuje więcej niż jeden przychód, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od każdego z uzyskanych przychodów odrębnie. Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego W przypadku zbiegu tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego składka finansowana z budżetu państwa opłacana jest tylko wtedy, gdy nie ma innej podstawy do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia. W sytuacji gdy w każdym z tych tytułów składka jest finansowana przez budżet państwa, opłaca się ją wyłącznie z tytułu, który powstał najwcześniej. Jeżeli dwa tytuły do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia, w których składka finansowana jest z budżetu państwa, powstają w tym samym dniu, składka jest opłacana z pierwszego zgłoszonego tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne Najczęściej zawieranymi umowami cywilnoprawnymi, na podstawie których wykonuje się określone prace, są: umowa o dzieło, umowa zlecenia. Umowa o dzieło W ramach umowy o dzieło osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła jako świadczenia jednorazowego. Umowa ta jest umową rezultatu, a nie umową działania. Nie ma więc znaczenia, w jaki sposób został osiągnięty cel, jakim jest wykonanie zamówionego dzieła. Ważny jest sam 19

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym

Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym Zbieg tytułów w ubezpieczeniu emerytalnym 1 Art. 6 ust. 1 ustawy o sus Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które są: 1)pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów,

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania...

Nazwisko... Imię... Data urodzenia...pesel... NIP..., seria i nr dok.tożsamości: dowód -paszport*/... Miejsce zamieszkania... Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ osoby pobierającej zasiłek macierzyński*/ osoby pobierającej zasiłek w wysokości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych

OŚWIADCZENIE. dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych Załączniki Załącznik 1 OŚWIADCZENIE dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych osoby przebywającej na urlopie wychowawczym*/ (wypełnia ubezpieczony na podstawie art. 36 ust. 2a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Emeryt. aktywny zawodowo

Emeryt. aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka Gorczyca Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Projekt graficzny okładki Patrycja Szczubełek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny

EMERYTURA Obowiązkowy Dobrowolny Dobrowolny ZUS OFE Zabezpieczenie indywidualne 2015-01-12 Reforma ubezpieczeń społecznych podzieliła społeczeństwo na trzy grupy Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Ubezpieczenia społeczne I Filar czyli zreformowany ZUS Urodzeni

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.121 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.121 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 Dz.U.2013.1623 Dz.U.2013.1650 Dz.U.2014.567 Dz.U.2014.598 Dz.U.2014.1146 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.121 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne;

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2015.121 Dz.U.2014 r. poz. 1831, Dz.U.2015 r. poz. 689, poz. 978, poz. 1037, poz. 1066, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1506, poz. 1649, poz. 1830, poz. 2281, Dz.U.2016 poz.

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) Tekst jednolity z dnia 24 października 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1442) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 827,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2013.1442 j.t. Dz.U.2013.827 Dz.U.2013.983 Dz.U.2013.1717 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 121, 689. Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne System ubezpieczeń społecznych. Dz.U.2015.121 z dnia 2015.01.22 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 czerwca 2016 r. do: 31 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/133 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2009.205.1585 2009-12-22 zm. Dz.U.2009.218.1690 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2008.237.1656 art. 45 zm. przen. Dz.U.2009.71.609 art. 1 zm. przen. Dz.U.2009.161.1278 art. 6 2010-06-01 zm. przen.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/106 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650, 1717, z 2014 r. poz. 567, 598, 1146, 1161. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810, 1921. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/102 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tj. z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 74) tj. z dnia 10 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 205, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U.2009.205.1585 2009-12-22 zm. Dz.U.2009.218.1690 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2008.237.1656 art. 45 zm. przen. Dz.U.2009.71.609

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585)

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585) Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585) Dz.U.98.137.887 ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tj. z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 74) tj. z dnia 10 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 205, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r.

Zasady potwierdzania uprawnień do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2013 r. Urząd Pracy opłaca składkę zdrowotną za osobę zarejestrowaną jako bezrobotna tylko w przypadku braku innej podstawy do objęcia jej obowiązkiem ubezpieczenia*. KOMUNIKAT Zasady potwierdzania uprawnień do

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963, 1247, 1579, 1807, 1810, 1921, 1948, 2138,

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Dz.U.2009.205.1585 zm. do 2011.171.1016 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.09.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668 Dz.U.2009.157.1241

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/96. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Sejmu s. 1/96. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Kancelaria Sejmu s. 1/96 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

1 z 42 2012-09-11 11:43

1 z 42 2012-09-11 11:43 1 z 42 2012-09-11 11:43 Dziennik Ustaw rok 2009 nr 205 poz. 1585 wersja obowiązująca od 2012-07-21 do 2012-12-31 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2009.205.1585 ze zm.)

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2009.205.1585 ze zm.) USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Stan prawny na 07.02.2012r. (Dz.U.2009.205.1585 ze zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1)

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/101 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.09.205.1585 2009.12.22 zm. Dz.U.2009.218.1690 art. 1 2010.01.01 zm. przen. Dz.U.2008.237.1656 art. 45 zm. przen. Dz.U.2009.71.609 art. 1 zm. przen. Dz.U.2009.161.1278 art. 6 Istnieją późniejsze wersje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) Dz.U.2009.205.1585 ze zm. do Dz.U.2011.232.1378 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 Ubezpieczenia społeczne obejmują: USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

wersje oczekujące: Dz.U. 2010, Nr 225, poz. 1474(wyrok TK) brzmienie od do

wersje oczekujące: Dz.U. 2010, Nr 225, poz. 1474(wyrok TK) brzmienie od do wersje oczekujące: 2012-06-01 Dz.U. 2010, Nr 225, poz. 1474(wyrok TK) brzmienie od 2011-02-20 do 2012-05-31 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2009.205.1585 j.t. Dz.U.2009.218.1690 Dz.U.2008.237.1656 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2009.161.1278 Dz.U.2009.71.609 Dz.U.2010.105.668 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. (tekst

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wyjaśnienia ZUS

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wyjaśnienia ZUS prenumerata 2015 Tygodnik ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X 11 listopada 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) Za opłacenie prenumeraty Serwisu prawno-pracowniczego na 2015 rok prezenty do wyboru:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1248. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2012-06-01 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 887) tekst jednolity z dnia 8 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 11, poz. 74) tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/97 Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/83. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Sejmu s. 1/83. Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Kancelaria Sejmu s. 1/83 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125. o systemie ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach Konsultacja: Renata Gawęcka Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-346-7 GRUDZIEŃ 2014 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 NOWE UMOWY ZLECENIA i inne umowy cywilnoprawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek Poradnik Zasady podlegania

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 137 poz USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887. USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/97 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/96 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/85 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne, 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów Redaktor: Rafał Kuciński Autor: Mariusz Olech prawnik, wieloletni pracownik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. (tekst jednolity) USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity) (Dz.U. z 2007 r. Nr 11 poz. 74) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ

UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ UMOWA O PRACĘ CECHY CHARAKTERYSTYCZNE DLA UMOWY O PRACĘ Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO ZMIANY W SKŁADKACH OD 1 STYCZNIA 2016 R. Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Oferta obejmuje prenumeratę roczną dwutygodnika Wynagrodzenia w Twojej firmie na

Bardziej szczegółowo

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014

Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Wydanie II Świadczenie urlopowe i wynagrodzenie za wakacje 2014 Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny Anna Trochimiuk prawnik, specjalista prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne, 2) ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Data publikacji: 24-10-2014 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 24 października 2014 r. Druk nr 745 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu http://pup.opole.pl/strona/zasilek-dla-bezrobotnych/78 Zasiłek dla bezrobotnych I. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II

Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela. 30 najczęściej popełnianych błędów. Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Wydanie II Urlop uzupełniający i ekwiwalent za urlop nauczyciela 30 najczęściej popełnianych błędów Autor: Anna

Bardziej szczegółowo

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH PRAWO PRACY I ZUS NR 3 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-723-6 marzec 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA SKŁADKACH zus Za jakie osoby nie należy opłacać składek

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo