Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE"

Transkrypt

1 Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2012/2013 Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line. Część danych zostanie wpisana we wniosek automatycznie, pozostałe informacje należy uzupełnić samodzielnie na podstawie przedstawionych dokumentów i zgodnie z sytuacją faktyczną. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować. Wpisane informacje zostaną eksportowane do bazy danych dotyczących stypendiów. Wniosek wypełniany jest w wersji elektronicznej na inteligentnym formularzu, który nie pozwoli na wydrukowanie wniosku, jeżeli określone pola nie zostaną prawidłowo wypełnione. Przed wypełnianiem wniosku należy zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, ponieważ tylko na podstawie zawartych w nich informacji możliwe jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku należy podpisać go we wskazanych miejscach. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich. W Biurze Spraw Studenckich pracownicy Uczelni dokonają weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z informacjami zawartymi w załączonej dokumentacji i danymi zawartymi w bazie danych. W przypadku zgodności tych informacji wniosek zostanie zaakceptowany i przyjęty. Osoby, które nie kwalifikują się do otrzymania stypendium socjalnego (np. za wysoki dochód) nie będą mogły wysłać wniosku. W przypadku braków we wniosku, niezgodności danych, konieczności uzupełnienia bądź poprawki wniosek zostanie zwrócony studentowi do uzupełnienia. UWAGA!!! Nie będzie możliwości przesłania wniosku pocztą! Konieczna jest Państwa osobista obecność, ażeby móc wskazać ewentualne błędy lub nieprawidłowości we wniosku.

2 PAMIĘTAJ! 1. Maksymalny dochód miesięczny uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 782,60 zł netto. 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki może otrzymać jedynie student studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymuje je z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli odległość od miejsca jego zamieszkania do Szkoły przekracza 70 km, a codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 3. Dochód osób prowadzących gospodarstwo rolne obliczany jest na podstawie powierzchni gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych dochód z 1 ha przeliczeniowego w roku 2011 wynosił 2713 zł. 4. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: - oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; - gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; - gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 5. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w art. 5 ust. 8 a ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 6. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 7. Według definicji zawartej w art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, jego miesięczny dochód netto w okresach, o których mowa w pkt. a i b, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (782,60 zł netto), nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich. Wymagane warunki musi spełnić student lub małżonek studenta albo obydwoje łącznie. W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo (do ukończenia 26 roku życia), jego sytuacja materialna będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa, niezależnie od miejsca jego zamieszkania.

3 Student pozostający w związku małżeńskim dokumentuje sytuację materialną: - własnego gospodarstwa domowego, odrębnego od rodziców, jeżeli małżeństwo jest samodzielne finansowo, - gospodarstwa domowego wspólnego z rodzicami studenta wnioskodawcy, jeżeli małżeństwo nie jest samodzielne finansowo. Wyjątkowo przy ustalaniu sytuacji majątkowej studenta, który nie jest samodzielny finansowo można pominąć rodziców studenta, gdy student nie jest przez nich utrzymywany. W takim przypadku student musi udokumentować, że nie posiada prawnych możliwości uzyskania od rodziców alimentów np. powództwo o ustalenie alimentów zostało przez sąd oddalone lub obowiązek alimentacyjny został uchylony. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną: kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/rodzeństwa lub zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko/rodzeństwo nie ukończyło 18 roku życia, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki dziecka/rodzeństwa pełnoletniego do ukończenia 26 roku życia, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/rodzeństwa niepełnosprawnego nieuczącego się, gdy ukończyło 26 rok życia, kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu rodzica/ów lub małżonka studenta w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu o rodzinie zastępczej, przysposobieniu lub opiekunie prawnym. UWAGA! Nie jest wymagane zaświadczenie o zameldowaniu!!! 2. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody: zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodach netto studenta, bądź ich braku za 2011 r. Zaświadczenie winno zawierać informacje o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu, należnym podatku dochodowym od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkach na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodach netto każdego z członków rodziny (powyżej 18 roku życia) studenta, bądź ich braku za 2011 r. Zaświadczenie winno zawierać informacje o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu, należnym podatku dochodowym od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkach na ubezpieczenie społeczne, Za członków rodziny studenta uważa się: małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,

4 rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Jest to katalog zamknięty, wskazany w ustawie. Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta). Pamiętaj! Nie uwzględnia się: pełnoletnich osób nie uczących się, osób uczących się, które ukończyły 26 rok życia, osób odbywających zasadniczą służbę wojskową, osób odbywających karę pozbawienia wolności, osób przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponoszących opłat za pobyt. W takim przypadku student zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę Uwaga! Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wymagane jest w przypadku wszystkich dorosłych członków rodziny, także tych osób, które w 2011 roku nie osiągnęły dochodu! zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego za 2011 r. - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne, umowa dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o odprowadzonym w roku 2011 podatku dochodowym oraz oświadczenie o uzyskanych dochodach (wzór oświadczenia w załączniku 1). Deklarowany dochód nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - oświadczenie o uzyskanym dochodzie w roku 2011 (wzór oświadczenia w załączniku 1), w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku dochodów i uzyskaniu jedynie zaświadczenia, iż dana osoba nie figuruje w ewidencji Urzędu Skarbowego należy przedstawić oświadczenie następującej treści:,,ja niżej podpisana/y:..., świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia z art kodeksu karnego oświadczam, że w roku 2011 nie pracowałem i nie osiągnąłem/ęłam żadnego dochodu Oświadczenie podpisuje własnoręcznie osoba, której ono dotyczy

5 w przypadku osób niepracujących zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna oraz o ustalonym prawie do zasiłku, w przypadku osób niepracujących nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy należy przedstawić oświadczenie następującej treści: Ja niżej podpisana/y:..., świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia z art kodeksu karnego oświadczam, że w roku 2011 nie pracowałam/em i nie byłam/em zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy Oświadczenie podpisuje osoba, której dotyczy w przypadku gdy student nie posiada prawnych możliwości uzyskania od rodziców alimentów musi powyższe udokumentować przedstawiając np. powództwo o ustalenie alimentów oddalone przez sąd lub prawomocne orzeczenie o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: rent wypłaconych osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, rent określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, świadczeń pieniężnych oraz ryczałtu energetycznego określonych w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego określonych w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, emerytur i rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, rent inwalidzkich z tytułu inwalidztwa wojennego, kwot zaopatrzenia otrzymywanych przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, rent wypadkowych osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywanych z zagranicy, zasiłku chorobowego określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywanych od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub

6 agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), należności pieniężnych wypłaconych policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężnych wypłaconych żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, należności pieniężnych ze stosunku służbowego otrzymywanych w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, dochodów członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, alimentów na rzecz dzieci, kwot diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, należności pieniężnych otrzymywanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, dodatków za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ekwiwalentów z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , świadczeń określonych w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dochodów uzyskiwanych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy

7 oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, rent określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaliczki alimentacyjnej określonej w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, należy przedstawić stosowne dokumenty wydane przez właściwe organy potwierdzające wysokość świadczenia oraz okres na jaki je przyznano, tak np. w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą Polski zaświadczenie właściwego organu podatkowego w kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte, w przypadku otrzymywania alimentów np. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię zatwierdzonej przez sąd ugody, zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów lub o wysokości egzekwowanych alimentów, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym 2011 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, w przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentu wydanego przez właściwy organ, o następującej treści: Ja niżej podpisana/y:..., świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia z art kodeksu karnego oświadczam, że w roku 2011 osiągnąłem/ęłam dochód niepodlegający opodatkowaniu w wysokości z tytułu. Oświadczenie podpisuje własnoręcznie osoba, której ono dotyczy. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w powyższym katalogu dochodów nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Są to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne). Ponadto do dochodu nie wlicza się: stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.),

8 świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób. W przypadku gdy członek rodziny studenta jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz innych osób student jest zobowiązany dostarczyć oryginał (do wglądu) i kopię wyroku sądu lub ugody sądowej zasądzającej alimenty oraz dokumentu potwierdzającego przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, dodatkowo w przypadku studentów samodzielnych finansowo - dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta. Studenci chcący wykazać, iż nastąpiła w ich przypadku utrata bądź uzyskanie dochodów zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej ten fakt: zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu lub jego braku w roku 2011, zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu lub jego braku w roku 2012, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu (np. kopia świadectwa pracy, kopia umowy o pracę). Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

9 W przypadku utraty dochodu uzyskanego w roku 2011 lub 2012, ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się kwoty utraconego dochodu. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2011, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w 2011 roku dochód dzieli się przez ilość miesięcy, w których ten dochód został osiągnięty (jeżeli dochód ten jest osiągany w dniu składania wniosku). Miesięczną kwotę uzyskanego dochodu należy wpisać we wniosku o stypendium we wskazanym miejscu (pod tabelą z dochodem). Przykład: od stycznia do czerwca 2011 student nie miał dochodu, następnie od lipca 2011 roku osiąga dochód, łącznie w 2011 roku uzyskał 5000 zł dochodu. Dochód uzyskany w takim przypadku wynosi: 5000/6 (ilość miesięcy, w których osiągnięto dochód) = 833,3 zł/m-c. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2012 dochód rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód ten został osiągnięty (jeżeli dochód ten jest osiągany w dniu składania wniosku). Miesięczną kwotę uzyskanego dochodu należy wpisać we wniosku o stypendium we wskazanym miejscu (pod tabelą z dochodem). Przykład: od stycznia do czerwca 2012 student nie miał dochodu, następnie od lipca 2012 roku osiąga dochód (w lipcu 700 zł, następnie od sierpnia 900 zł/m-c). Dochód uzyskany w takim przypadku wynosi 900 zł (kwota dochodu z sierpnia 2012). W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginał dokumentu do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem komisja stypendialna może domagać się takiego dokumentu. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKOSZNEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENCKIM LUB OBIEKCIE INNYM NIŻ DOM STUDENCKI Przyznawane jest studentom studiów stacjonarnych, na wniosek, w oparciu o wysokość dochodu na osobę w rodzinie wykazanego we wniosku o stypendium socjalne, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania studenta do Uczelni przekracza 70 km. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkuje w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki. Wymagane jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, np. kopie umowy najmu mieszkania. W przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w domu studenckim bądź innym obiekcie niż dom studencki należy przedstawić stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku 2). W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginał dokumentu do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni.

10 W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem komisja stypendialna może domagać się takiego dokumentu. II. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni. Ubiegając się o to świadczenie należy do wniosku dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

11 Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z kopią orzeczenia w Biurze Spraw Studenckich. W Biurze Spraw Studenckich pracownicy Uczelni dokonają weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z informacjami zawartymi w załączonej dokumentacji. W przypadku zgodności tych informacji wniosek zostanie zaakceptowany i przyjęty. W przypadku braków we wniosku, niezgodności danych, konieczności uzupełnienia bądź poprawki wniosek zostanie zwrócony studentowi do uzupełnienia. W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginał dokumentu do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem komisja stypendialna może domagać się takiego dokumentu. III. ZAPOMOGA Może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi uznaje się zdarzenie powodujące natychmiastowe lub niemal natychmiastowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta. Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny losowe uznaje się w szczególności: poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem, ciężka chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków, zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. W celu uzyskania zapomogi, student wypełnia zamieszczony w Extranecie wniosek o zapomogę. Należy go wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć w Biurze Spraw Studenckich w ciągu 3 miesięcy od wydarzenia, w wyniku którego student ubiega się o zapomogę. Do wniosku należy dołączyć opis sytuacji losowej, dokumenty poświadczające dochód z ostatnich 3 miesięcy oraz dokumenty poświadczające nagłe pogorszenie sytuacji materialnej. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są m.in.: zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia policji, inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku, dokumenty urzędu stanu cywilnego.

12 IV. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendia te są przyznawane na wniosek studenta złożony w uczelni. Może je otrzymać student, który uzyskał za rok studiów: wysoką średnią ocen, posiada osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym W związku z powyższym student, który osiąga jednocześnie dobre wyniki w nauce i w sporcie, może otrzymać jedno świadczenie - stypendium rektora dla najlepszych studentów. Możliwe jest natomiast ewentualne różnicowanie wysokości tego stypendium w zależności od tego, czy student spełnia jedno kryterium, czy oba. 1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki, nie mniejszą niż 4,50 oraz zaliczył wszystkie przedmioty w terminach sesji podstawowej. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć w Biurze Spraw Studenckich. Osoby na pierwszym roku studiów II stopnia obliczają swoją średnią ocen za ostatni rok studiów I stopnia, jeśli od ich ukończenia do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia nie minął rok. Studenci I roku studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających) niebędący absolwentami WSFiZ lub WSTI zobowiązani są dołączyć do wniosku indeks z poprzedniej uczelni (indeksy zostaną zwrócone po zweryfikowaniu ocen). Studenci realizujący dodatkową specjalność średnią do stypendium rektora wyliczają tylko z głównej specjalności. 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać także student, który posiada wysokie osiągnięcia naukowe, uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki, nie mniejszą niż 4,00 oraz zaliczył wszystkie przedmioty w terminach sesji podstawowej. Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Spraw Studenckich. Do wniosku o stypendium student dołącza opinię właściwej organizacji naukowej, w ramach której student działał lub/i inne dokumenty potwierdzające jego naukowe osiągnięcia. 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać także student, który zaliczył wszystkie przedmioty do ostatniego dnia sesji poprawkowej oraz posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uczestnictwo w mistrzostwach olimpijskich bądź zajęcie co najmniej 10 miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, mistrzostwach Polski oraz w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych w sportach, w których działają polskie związki sportowe). Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Spraw Studenckich. Do wniosku o stypendium student dołącza opinię właściwego klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której student brał udział we współzawodnictwie lub/i inne dokumenty potwierdzające jego sportowe osiągnięcia.

13 Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium (szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaną ustalone przez Rektora w porozumieniu z Komisją Stypendialną po zakończeniu procesu składania wniosków).

14 ZAŁĄCZNIK 1 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKIWANEGO Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OSÓBY ROZLICZAJĄCE SIĘ W FORMIE KARTY PODATKOWEJ LUB NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2011 uzyskałem(am) dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) ryczałtu ewidencjonowanego karty podatkowej 1. Dochód wyniósł...zł 2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły...zł 3. Należne składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły......zł 4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł...zł Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.... miejscowość, data, podpis oświadczającego

15 ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU W INNYM OBIEKCIE NIŻ DOM STUDENCKI Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, z art kodeksu karnego oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W związku z tym w roku akademickim 2012/2013 wynajmuję mieszkanie/pokój znajdujący się pod adresem..... miejscowość, data, podpis oświadczającego

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4

I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 I N F O R M A C J E O P O M O C Y M A T E R I A L N E J N A R O K A K A D E M I C K I 2 0 1 3 / 2 0 1 4 www.kul.pl/pomocmaterialna M i e j s c e s k ł a d a n i a w n i o s k ó w Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 1. Przy ustalaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniony zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo