Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE"

Transkrypt

1 Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015. Prosimy pamiętać, że: o przyznanie stypendium można ubiegać się tylko na jednym kierunku studiów; do dnia złożenia wniosku o stypendia student nie może być absolwentem innego kierunku studiów (nie dotyczy osób kontynuujących naukę na studiach II stopnia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra). Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line. Część danych zostanie wpisana we wniosek automatycznie, pozostałe informacje należy uzupełnić samodzielnie na podstawie przedstawionych dokumentów i zgodnie z sytuacją faktyczną. Po prawidłowym wypełnieniu wniosku należy go wydrukować. Wpisane informacje zostaną eksportowane do bazy danych dotyczących stypendiów. Wniosek wypełniany jest w wersji elektronicznej na inteligentnym formularzu, który nie pozwoli na wydrukowanie wniosku, jeżeli określone pola nie zostaną prawidłowo wypełnione. Przed wypełnianiem wniosku należy zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, ponieważ tylko na podstawie zawartych w nich informacji możliwe jest prawidłowe wypełnienie wniosku. Po wypełnieniu i wydrukowaniu wniosku należy podpisać go we wskazanych miejscach. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich. W Biurze Spraw Studenckich pracownicy Uczelni dokonają weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z informacjami zawartymi w załączonej dokumentacji i danymi zawartymi w bazie danych. W przypadku zgodności tych informacji wniosek zostanie zaakceptowany i przyjęty. Osoby, które nie kwalifikują się do otrzymania stypendium socjalnego (np. za wysoki dochód) nie będą mogły wysłać wniosku. W przypadku braków we wniosku, niezgodności danych, konieczności uzupełnienia bądź poprawki wniosek zostanie zwrócony studentowi do uzupełnienia. UWAGA!!! Nie będzie możliwości przesłania wniosku pocztą! Konieczna jest Państwa osobista obecność, ażeby móc wskazać ewentualne błędy lub nieprawidłowości we wniosku.

2 PAMIĘTAJ! 1. Maksymalny dochód miesięczny przypadający na jednego członka rodziny, uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 730 zł netto. 2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki może otrzymać jedynie student studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Otrzymuje je z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli odległość od miejsca jego zamieszkania do Szkoły przekracza 70 km, a codzienny dojazd do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. 3. Dochód osób prowadzących gospodarstwo rolne obliczany jest na podstawie powierzchni gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych dochód z 1 ha przeliczeniowego w roku 2013 wynosił 2869 zł. 4. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem: - oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego; - gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną; - gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 5. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę na zasadach, o których mowa w art. 5 ust. 8a ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 6. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy. 7. Zgodnie z treścią art. 179 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ustawy, to jest: rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek) : 1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek: a) ukończył 26. rok życia, b) pozostaje w związku małżeńskim, c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 4 pkt 2, lub 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

3 c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu. W pozostałych przypadkach, sytuacja materialna studenta będzie ustalana z uwzględnieniem dochodów osób, o których mowa w ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Student pozostający w związku małżeńskim dokumentuje sytuację materialną: - własnego gospodarstwa domowego, odrębnego od rodziców, w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, - gospodarstwa domowego wspólnego z rodzicami studenta wnioskodawcy, w przypadku gdy prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z którymkolwiek z rodziców. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną: kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/rodzeństwa lub zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko/rodzeństwo nie ukończyło 18 roku życia, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki dziecka/rodzeństwa pełnoletniego do ukończenia 26. roku życia, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/rodzeństwa niepełnosprawnego nieuczącego się, gdy ukończyło 26. rok życia, kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu rodzica/ów lub małżonka studenta w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu o rodzinie zastępczej, przysposobieniu lub opiekunie prawnym. UWAGA! Nie jest wymagane zaświadczenie o zameldowaniu!!! 2. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody: zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodach netto studenta, bądź ich braku za 2013 rok. Zaświadczenie winno zawierać informacje o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu, należnym podatku dochodowym od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkach na ubezpieczenie społeczne, zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o dochodach netto każdego z członków rodziny (powyżej 18. roku życia) studenta, bądź ich braku za 2013 r. Zaświadczenie winno zawierać informacje o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu,

4 należnym podatku dochodowym od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz składkach na ubezpieczenie społeczne, Za członków rodziny studenta uważa się: małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. Jest to katalog zamknięty, wskazany w ustawie. Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta (np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta). Pamiętaj! Nie uwzględnia się: pełnoletnich osób nie uczących się, osób uczących się, które ukończyły 26 rok życia, osób odbywających zasadniczą służbę wojskową, osób odbywających karę pozbawienia wolności, osób przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponoszących opłat za pobyt. W takim przypadku student zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenia placówki zapewniającej całodobową opiekę Uwaga! Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wymagane jest w przypadku wszystkich dorosłych członków rodziny, także tych osób, które w 2013 roku nie osiągnęły dochodu! zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego za 2013 r. - w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne, umowa dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o odprowadzonym w roku 2013 podatku dochodowym oraz oświadczenie o uzyskanych dochodach (wzór oświadczenia w załączniku 1). Deklarowany dochód nie może być niższy od kwoty odpowiadającej sześciokrotności sumy należnego zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej - oświadczenie o uzyskanym dochodzie w roku 2013 (wzór oświadczenia w załączniku 1),

5 w przypadku braku możliwości uzyskania zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku dochodów i uzyskaniu jedynie zaświadczenia, iż dana osoba nie figuruje w ewidencji Urzędu Skarbowego należy przedstawić oświadczenie następującej treści:,,ja niżej podpisana/y:..., świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia z art kodeksu karnego oświadczam, że w roku 2012 nie pracowałem i nie osiągnąłem/ęłam żadnego dochodu Oświadczenie podpisuje własnoręcznie osoba, której ono dotyczy: w przypadku osób niepracujących zarejestrowanych w Urzędzie Pracy - zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna oraz o ustalonym prawie do zasiłku, w przypadku osób niepracujących nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy należy przedstawić oświadczenie następującej treści: Ja niżej podpisana/y:..., świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia z art kodeksu karnego oświadczam, że w roku 2012 nie pracowałam/em i nie byłam/em zarejestrowana/y jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy Oświadczenie podpisuje osoba, której dotyczy: w przypadku gdy student nie posiada prawnych możliwości uzyskania od rodziców alimentów musi powyższe udokumentować przedstawiając np. powództwo o ustalenie alimentów oddalone przez sąd lub prawomocne orzeczenie o uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: rent wypłaconych osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, rent określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, świadczeń pieniężnych oraz ryczałtu energetycznego określonych w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, dodatku kombatanckiego, ryczałtu energetycznego i dodatku kompensacyjnego określonych w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, świadczeń pieniężnych określonych w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, emerytur i rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, rent inwalidzkich z tytułu inwalidztwa wojennego, kwot zaopatrzenia otrzymywanych przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, rent wypadkowych osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywanych z zagranicy,

6 zasiłku chorobowego określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywanych od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), należności pieniężnych wypłaconych policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężnych wypłaconych żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, należności pieniężnych ze stosunku służbowego otrzymywanych w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczonych za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, dochodów członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, alimentów na rzecz dzieci, kwot diet nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, należności pieniężnych otrzymywanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, dodatków za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674), dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

7 ekwiwalentów pieniężnych za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", ekwiwalentów z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , świadczeń określonych w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, dochodów uzyskiwanych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, rent określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaliczki alimentacyjnej określonej w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, należy przedstawić stosowne dokumenty wydane przez właściwe organy potwierdzające wysokość świadczenia oraz okres na jaki je przyznano, tak np.: w przypadku dochodów uzyskiwanych za granicą Polski zaświadczenie właściwego organu podatkowego w kraju, w którym te dochody zostały osiągnięte, w przypadku otrzymywania alimentów np. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty, kopię zatwierdzonej przez sąd ugody, zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów lub o wysokości egzekwowanych alimentów, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym 2012 innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, w przypadku braku możliwości dostarczenia dokumentu wydanego przez właściwy organ, o następującej treści: Ja niżej podpisana/y:..., świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia z art kodeksu karnego oświadczam, że w roku 2012 osiągnąłem/ęłam dochód niepodlegający opodatkowaniu w wysokości z tytułu. Oświadczenie podpisuje własnoręcznie osoba, której ono dotyczy. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w powyższym katalogu dochodów nie są brane pod uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Są to np. świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne). Ponadto do dochodu nie wlicza się: stypendiów i zapomóg dla studentów przyznawanych na podstawie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:

8 a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zm.), świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz innych osób. W przypadku gdy członek rodziny studenta jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz innych osób student jest zobowiązany dostarczyć oryginał (do wglądu) i kopię wyroku sądu lub ugody sądowej zasądzającej alimenty oraz dokumentu potwierdzającego przekazy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, dodatkowo w przypadku studentów samodzielnych finansowo - dochodów rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta. Studenci chcący wykazać, iż nastąpiła w ich przypadku utrata bądź uzyskanie dochodów zobowiązani są do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej ten fakt: zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu lub jego braku w roku 2013, zaświadczenie/oświadczenie o wysokości dochodu lub jego braku w roku 2013, dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu (np. kopia świadectwa pracy, kopia umowy o pracę). Utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,

9 uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W przypadku utraty dochodu uzyskanego w roku 2013 lub 2014, ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się kwoty utraconego dochodu. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2013, ustalając dochód członka rodziny, uzyskany w 2013 roku dochód dzieli się przez ilość miesięcy, w których ten dochód został osiągnięty (jeżeli dochód ten jest osiągany w dniu składania wniosku). Miesięczną kwotę uzyskanego dochodu należy wpisać we wniosku o stypendium we wskazanym miejscu (pod tabelą z dochodem). Przykład: od stycznia do czerwca 2013 student nie miał dochodu, następnie od lipca 2013 roku osiąga dochód, łącznie w 2013 roku uzyskał 5000 zł dochodu. Dochód uzyskany w takim przypadku wynosi: 5000/6 (ilość miesięcy, w których osiągnięto dochód) = 833,3 zł/m-c. W przypadku uzyskania dochodu w roku 2014 dochód rodziny powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód ten został osiągnięty (jeżeli dochód ten jest osiągany w dniu składania wniosku). Miesięczną kwotę uzyskanego dochodu należy wpisać we wniosku o stypendium we wskazanym miejscu (pod tabelą z dochodem). Przykład: od stycznia do czerwca 2014 student nie miał dochodu, następnie od lipca 2014 roku osiąga dochód (w lipcu 700 zł, następnie od sierpnia 900 zł/m-c). Dochód uzyskany w takim przypadku wynosi 900 zł (kwota dochodu z sierpnia 2014). W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginał dokumentu do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem, komisja stypendialna może domagać się takiego dokumentu. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA W DOMU STUDENCKIM LUB OBIEKCIE INNYM NIŻ DOM STUDENCKI Przyznawane jest studentom studiów stacjonarnych, na wniosek, w oparciu o wysokość dochodu na osobę w rodzinie wykazanego we wniosku o stypendium socjalne, jeżeli odległość od miejsca zamieszkania studenta do Uczelni przekracza 70 km. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkuje w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki. Wymagane jest przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki, np. kopie umowy najmu mieszkania. W przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w domu studenckim bądź innym

10 obiekcie niż dom studencki należy przedstawić stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku 2). W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginał dokumentu do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem, komisja stypendialna może domagać się takiego dokumentu. II. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Świadczenie to przyznawane jest na wniosek studenta złożony w uczelni. Ubiegając się o to świadczenie należy do wniosku dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r. jeżeli nie utraciły ważności. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

11 II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z kopią orzeczenia w Biurze Spraw Studenckich. W Biurze Spraw Studenckich pracownicy Uczelni dokonają weryfikacji wniosku pod kątem zgodności z informacjami zawartymi w załączonej dokumentacji. W przypadku zgodności tych informacji wniosek zostanie zaakceptowany i przyjęty. W przypadku braków we wniosku, niezgodności danych, konieczności uzupełnienia bądź poprawki wniosek zostanie zwrócony studentowi do uzupełnienia. W przypadku gdy do wniosku załączane są kopie stosownych dokumentów student zobowiązany jest przedstawić, przy składaniu wniosku, oryginał dokumentu do wglądu uprawnionemu pracownikowi Uczelni. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem, komisja stypendialna może domagać się takiego dokumentu. III. ZAPOMOGA Może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną - w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Za przyczynę losową uzasadniającą przyznanie zapomogi uznaje się zdarzenie powodujące natychmiastowe lub niemal natychmiastowe pogorszenie sytuacji materialnej studenta. Za uzasadniające przyznanie zapomogi przyczyny losowe uznaje się w szczególności: poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem, chorobę studenta lub członka jego rodziny, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków, zgon członka lub członków rodziny, zwłaszcza jednego lub obojga rodziców (głównych żywicieli rodziny), niezawinioną nagłą utratę lub nagłe dotkliwe zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta, innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej studenta.

12 Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. W celu uzyskania zapomogi, student wypełnia zamieszczony w Extranecie wniosek o zapomogę. Należy go wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć w Biurze Spraw Studenckich w ciągu 3 miesięcy od wydarzenia, w wyniku którego student ubiega się o zapomogę. Do wniosku należy dołączyć opis sytuacji losowej, dokumenty poświadczające dochód z ostatnich 3 miesięcy oraz dokumenty poświadczające nagłe pogorszenie sytuacji materialnej. Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są m.in.: zaświadczenia lekarskie, świadectwo pracy bądź dokument potwierdzający rozwiązanie umowy lub oświadczenie od pracodawcy o rozwiązaniu umowy; zaświadczenia policji, inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności opisane we wniosku, dokumenty potwierdzające stan osobowy rodziny, dokumenty urzędu stanu cywilnego. IV. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zaliczył pierwszy rok studiów. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Stypendium rektora dla najlepszych studentów są przyznawane na wniosek studenta złożony w uczelni. Może je otrzymać student, który uzyskał za rok studiów: wysoką średnią ocen, posiada osiągnięcia naukowe, posiada osiągniecia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W związku z powyższym student, który osiąga jednocześnie dobre wyniki w nauce i ma dodatkowo osiągnięcia naukowe, artystyczne lub w sporcie, może otrzymać jedno świadczenie - stypendium rektora dla najlepszych studentów. Możliwe jest natomiast ewentualne różnicowanie wysokości tego stypendium w zależności od tego, czy student spełnia jedno kryterium, czy oba. 1. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki, nie mniejszą niż 4,50 oraz zaliczył wszystkie przedmioty w terminach sesji podstawowej. Wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć w Biurze

13 Spraw Studenckich. Osoby na pierwszym roku studiów II stopnia obliczają swoją średnią ocen za ostatni rok studiów I stopnia, jeśli od ich ukończenia do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia nie minął rok. Studenci I roku studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających) niebędący absolwentami WSFiZ lub WSTI zobowiązani są dołączyć do wniosku indeks z poprzedniej uczelni (indeksy zostaną zwrócone po zweryfikowaniu ocen). Studenci realizujący dodatkową specjalność średnią do stypendium rektora wyliczają tylko z głównej specjalności. 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać także student, zaliczył wszystkie przedmioty do ostatniego dnia sesji poprawkowej oraz posiada osiągnięcia naukowe. Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Spraw Studenckich. Do wniosku o stypendium student dołącza opinię właściwej organizacji naukowej, w ramach której student działał lub/i inne dokumenty potwierdzające jego naukowe osiągnięcia. 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać także student, który zaliczył wszystkie przedmioty do ostatniego dnia sesji poprawkowej oraz posiada osiągnięcia artystyczne (nagrody w konkursach o zasięgu krajowym, wybitne dzieła artystyczne, w tym plastyczne, muzyczne, teatralne, udział w projektach artystycznych prowadzonych przez ośrodki akademickie lub kulturalne). Do wniosku o stypendium student dołącza dokumenty potwierdzające jego artystyczne osiągnięcia. 4. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać także student, który zaliczył wszystkie przedmioty do ostatniego dnia sesji poprawkowej oraz posiada wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uczestnictwo w mistrzostwach olimpijskich bądź zajęcie co najmniej 10 miejsca w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, uniwersjadach, akademickich mistrzostwach świata, akademickich mistrzostwach Europy, mistrzostwach Polski oraz w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych w sportach, w których działają polskie związki sportowe). Dostępny w extranecie wniosek należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie podpisać we wskazanych miejscach i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Spraw Studenckich. Do wniosku o stypendium student dołącza opinię właściwego klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której student brał udział we współzawodnictwie lub/i inne dokumenty potwierdzające jego sportowe osiągnięcia. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium (szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów zostaną ustalone przez Rektora w porozumieniu z Odwoławczą Komisją Stypendialną po zakończeniu procesu składania wniosków).

14 ZAŁĄCZNIK 1 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKIWANEGO Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEZ OSÓBY ROZLICZAJĄCE SIĘ W FORMIE KARTY PODATKOWEJ LUB NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2013 uzyskałem(am) dochód z działalności opodatkowanej w formie: (zakreślić odpowiedni kwadrat) ryczałtu ewidencjonowanego karty podatkowej 1. Dochód wyniósł...zł 2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły...zł 3. Należne składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły......zł 4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł...zł Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.... miejscowość, data, podpis oświadczającego

15 ZAŁĄCZNIK 2 OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU W INNYM OBIEKCIE NIŻ DOM STUDENCKI Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, z art kodeksu karnego oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. W związku z tym w roku akademickim 2014/2015 wynajmuję mieszkanie/pokój znajdujący się pod adresem..... miejscowość, data, podpis oświadczającego

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo