Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim imiona i nazwisko rok studiów adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon Oświadczam, że niżej wymienione osoby są członkami wspólnego gospodarstwa domowego oraz, że ich dochody netto za rok 2012, według załączonych dokumentów, wynoszą: Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy lub nauki Miesięczny dochód netto członka rodziny Ilość miesięcy w roku 2012 w którym dochód był osiągany 1. wnioskodawca Miesięczny dochód netto członków rodziny za rok 2012 Miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę Dodatkowe uzasadnienie wniosku:

2 Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art kk) odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam że: 1. Podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 2. Przedłożone przez mnie zaświadczenia ( oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej rodziny, które zobowiązany/a byłam/am wykazać we wniosku. 3. Nie składałem/am wniosku, nie pobieram i nie będę w tym roku akademickim pobierać stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogę na innej uczelni/ lub innym kierunku studiów, a w przypadku pobierania wymienionych świadczeń na innym kierunku lub innej uczelni zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na piśmie Dziekanat. 4. Zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WSES danych osobowych zawartych we wniosku. Oświadczam, że żadna z osób wymienionych we wniosku nie jest właścicielem czy użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Oświadczam, że prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami lub jednym z nich. Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza ani żołnierzem zawodowym oraz funkcjonariuszem służb państwowych. Świadomy odpowiedzialności, oświadczam, że dochód mojej rodziny w roku bieżącym nie jest wyższy niż podany we wniosku o stypendium. 2

3 Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć następujące dokumenty: 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub rodzeństwa studenta do 18 roku życia bierzemy pod uwagę stan rodzinny na dzień składania wniosku. 2. zaświadczenie ze szkoły w przypadku gdy dziecko lub rodzeństwo ukończyło 18 rok życia, 3. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego poświadczające wysokość dochodów pełnoletnich członków rodziny studenta w zależności od źródła pozyskania dochodu za rok 2012, nawet jeśli dochód wyniósł 0. a) dochody opodatkowane w skali 18 i 32 %- art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; b) dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych art. 30 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych c) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnej produkcji rolnej podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym- art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; d) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw - art. 30 e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 4. zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym (ha przeliczeniowe), 5. zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub zakładu Emerytalno- rentowego MNWiA lub wojskowego biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich członków rodziny osiągających dochody za rok w przypadku gdy student i członkowie jego rodziny nie są właścicielami (użytkownikami) gospodarstwa rolnego należy złożyć stosowne oświadczenie (jest w treści wniosku ) 7. umowę dzierżawy, w przypadku oddania całości lub części znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego lub w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, 8. prowadzący działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego: - oświadczenie o uzyskanym dochodzie za rok 2012 (potwierdzona przez US kopia deklaracji) 9. prowadzący działalność gospodarczą w formie karty podatkowej: - oświadczenie członków rodziny o uzyskanym dochodzie za rok decyzja Urzędu Skarbowego o wysokości podatku za rok w przypadku samotnego wychowywania dzieci kserokopia sentencji wyroku alimentacyjnego, decyzji przyznanej renty o podobnym znaczeniu oraz kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka. 11. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny 12. w przypadku bezrobotnego członka rodziny zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, 13. w przypadku niepełnosprawnego członka rodziny, który jednocześnie nie 3

4 osiągnął w 2012 roku dochodu zaświadczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ, 14. oświadczenie rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 15. ubiegając się o stypendium dla osób niepełnosprawnych oprócz wniosku składanego w uczelni, student musi przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem, 16. ubiegając się o stypendium mieszkaniowe (tylko studenci studiów stacjonarnych) student obowiązany jest wykazać odpowiedni dokument na zakwaterowanie w miejscu studiowania. Może to być np. umowa najmu, zaświadczenie o zapłacie czynszu itp. Musi także wykazać, że odległość pomiędzy miejscem stałego zamieszkania studenta a miejscem pobierania nauki wynosi co najmniej 50 km Przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta bierze się pod uwagę następujące dochody: 1. przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych : *renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, *renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, *świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, *dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, *świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub ZSRR, *emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, *renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, *zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 4

5 *środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, *należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, *należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, *dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, *alimenty na rzecz dzieci *stypendia określone w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom i studentom, *kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, *należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, *dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, *dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, *ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, *ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , *świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, *dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 5

6 *dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, *renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne), *zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Ponadto do dochodu nie wlicza się: Na podstawie art. 179 ust.5 do dochodów rodziny studenta nie uwzględnia się: dochodów osiąganych przez członków rodziny studenta, o których mowa w art. 179.ust. 4 pkt 3 jeśli student jest samodzielny finansowo, świadczeń otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572j.t); a) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, b) świadczeń o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i 200 ust 1, stypendiów przyznanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych sporządzonych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004r. Nr256, poz. 2572, z późn. zm). Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającej studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1. studenta 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 3. rodziców, opiekunów prawnych, faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. W przypadku gdy student spełnia wskazane w ustawie warunki do uznania go za samodzielnego finansowo, nie bierze się pod uwagę dochodów osób wymienionych wyżej w pkt 3 przy ustalaniu jego sytuacji materialnej, a jedynie dochody własne studenta, jego małżonka i dzieci. Według definicji zawartej w ustawie student jest samodzielny finansowo jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki: 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 6

7 4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich. W pozostałych przypadkach tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo, według powyższej definicji, jego sytuacja materialna będzie ustalana również z uwzględnieniem dochodów jego rodziców i rodzeństwa. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie Utrata dochodu: Jeżeli dochód wykazany w dokumentacji został utracony w roku 2012 lub 2013 przed złożeniem wniosku stypendialnego, można wnioskować o niewliczanie go do dochodu do celów stypendialnych, należy poinformować uczelnię o tym fakcie i złożyć odpowiednią dokumentację dochodu utraconego np. ( PIT nr. 11 od pracodawcy, świadectwo pracy, zaświadczenie o wyrejestrowaniu bądź zaprzestaniu wypłaty: renty rodzinnej, zasiłku dla osób bezrobotnych, akt zgonu rodzica od którego były zasądzone alimenty). Uzyskanie dochodu W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy ( czyli 2012) ustalając dochód studenta w tym roku dochód dzielimy przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty, jeśli ten dochód jest uzyskiwany w dniu składania wniosku. W przypadku uzyskania dochodu przez członków rodziny po roku poprzedzającym okres zasiłkowy( czyli 2013), jego dochód ustala się na postawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten uzyskiwany jest w dniu składania wniosku. 7

8 Wypełnia Komisja Stypendialna Decyzja Komisji Stypendialnej: o przyznanie stypendium socjalnego na okres 1 semestru w kwocie...miesięcznie o nie przyznanie stypendium socjalnego z możliwością odwołania w terminie 14 dni do Odwoławczej Komisji Stypendialnej Uwagi : Ostrołęka, dnia Pieczęć i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej: o pozytywne rozpatrzenie odwołania o negatywne rozpatrzenie odwołania Uwagi : Ostrołęka,dnia Pieczęć i podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej 8

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015

Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 Składanie wniosków o stypendia socjalne i NSP dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania na rok akademicki 2014/2015 NIE DOTYCZY OSÓB, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI W SEMESTRZE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁACZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2014/15 Uwaga! Począwszy od semestru letniego 2013/14 wnioski o stypendia przyjmuje Sekcja Pomocy

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...... data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Część A - wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr PWT/05/05/2007 Rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów

Bardziej szczegółowo