Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta"

Transkrypt

1 Data złożenia wniosku WNIOSEK DO WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ ZA POŚREDNICTWEM KIEROWNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH o przyznanie stypendium w roku akademickim.... Proszę o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej (zaznaczyć właściwe pole): stypendium socjalnego stypendium na wyżywienie stypendium mieszkaniowego z tytułu zamieszkania w DS lub w innym obiekcie Dane doktoranta ubiegającego się o przyznanie stypendium (wypełnia doktorant) Imię i nazwisko WYDZIAŁ DYSCYPLINA NAUKOWA Rok studiów w roku akademickim, na który składany jest wniosek PESEL Nr albumu Forma studiów: Doktoranckie stacjonarne * Doktoranckie niestacjonarne * Imiona rodziców Adres stałego zamieszkania doktoranta Adres korespondencyjny Telefon Telefon Numer konta studenta - - W poprzednim roku akademickim świadczenia pomocy materialnej otrzymywałem na ten sam rachunek bankowy. Dane dotyczące członków rodziny (w tym dzieci uczące się do 26 roku życia) Stopień Lp. Imię i nazwisko Wnioskodawcy pokrewieństwa Data w stosunku do urodzenia 1. WNIOSKODAWCA Miejsce pracy lub nauki/ inne źródło utrzymania Oświadczam, że ubiegam się o przyznanie pomocy materialnej tylko w Politechnice Lubelskiej oraz że jest to pierwsza studiowana dyscyplina naukowa. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej (na podstawie art kk. Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych oraz obowiązku zwrotu nieprawnie pobranych świadczeń pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej rodziny oraz wykazane źródła dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z r. (Dz. U. 133, poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Politechniki Lubelskiej. * Niepotrzebne skreślić... podpis doktoranta

2 W CELU UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ RODZINY DOKTORANT ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: Z właściwego Urzędu Skarbowego: zaświadczenia o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w tym i doktoranta), osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy materialnej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu w formie ryczałtu lub karty podatkowej, odpowiednio: zaświadczenie o wysokości podatku zryczałtowanego lub decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej oraz oświadczenie osoby prowadzącej działalność o wysokości osiągniętych dochodów w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek. Z właściwego Urzędu Gminy: w przypadku, gdy Wnioskodawca lub wymieniona (wymienione) we wniosku osoba (osoby) w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, posiada/posiadał gospodarstwo rolne zaświadczenie o wielkości tego gospodarstwa w hektarach fizycznych i przeliczeniowych. Z Rejonowego Urzędu Pracy: w przypadku, gdy oboje lub jedno z rodziców jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, należy dostarczyć zaświadczenie, od kiedy osoba ta jest zarejestrowana oraz czy pobiera (pobierała) zasiłek dla bezrobotnych. Alimenty: kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację lub rozwód (oryginał do wglądu); kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty (oryginał do wglądu); przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów; zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów; zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej otrzymanej w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy materialnej; zaświadczenie o pobranym świadczeniu alimentacyjnym otrzymywanym w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy materialnej. W celu udokumentowania składu rodziny należy dostarczyć: w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi rodzeństwo w wieku do 7 lat kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu); w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi rodzeństwo uczące się w wieku do 26 lat aktualne zaświadczenia ze szkół i uczelni wyższych, potwierdzające fakt pobierania nauki; w przypadku, gdy oboje lub jedno z rodziców nie żyje kopię odpisu aktu zgonu (oryginał do wglądu). W celu udokumentowania miejsca zamieszkania (dotyczy stypendium mieszkaniowego) należy dostarczyć: zaświadczenie o zamieszkaniu doktoranta w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej potwierdzone przez administratora DS; umowa najmu lub umowa użyczenia, jeżeli doktorant zamieszkuje w innym obiekcie niż dom studencki.

3 Liczba członków rodziny wraz z wnioskodawcą wynosi... Dochody członków rodziny osiągnięte w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składany jest wniosek przedstawia poniższa tabela: *Wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne. Sposób obliczania wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne podlegające odliczeniu od przychodu wykazanego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego w roku 2008: S = Sp x (P Sus) gdzie: S składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w zł Sp stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne (9%) P przychód wyrażony w zł Sus składka na ubezpieczenie społeczne wyrażona w zł Lp. Członkowie rodziny osiągający dochody Opodatkowane na zasadach ogólnych* Dochody netto w zł Opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym Gosp. rolne i inne, niepodlegające opodatkowaniu (1) Ogółem (2) (3) (4) Roczne dochody rodziny ogółem (suma poz. 1-4) Miesięczny dochód ogółem (poz. 5 podzielona przez 12) (5) (6) Miesięczny dochód na jedną osobę (poz. 6 podzielona przez liczbę członków rodziny) 1.*Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku... wyniosły... zł. 2.*Opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku... wyniosła... zł. 3. Dochód miesięczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 1* i 2* wyniósł... zł miejscowość, data podpis studenta Wypełnia pracownik Działu Spraw Studenckich Miesięczny dochód na jednego członka rodziny studenta wyniósł... zł. Zmiana dochodu data i podpis pracownika data i podpis pracownika

4 Adnotacje kierownika studiów doktoranckich Niniejszym stwierdzam: kompletność niniejszego wniosku i przekazuję go organowi przyznającemu świadczenie Dziekan/WKS niekompletność niniejszego wniosku i przekazuję go doktorantowi do uzupełnienia w ciągu... dni. Należy zaznaczyć właściwe pole poprzez wstawienie X... data i podpis kierownika studiów doktoranckich DECYZJA DZIEKANA / WYDZIAŁOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ Miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie w zł Kwota przyznanego stypendium w zł Okres przyznania stypendium Podpis Dziekana / Przewodniczącego WKS UWAGA: Od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej doktorantowi przysługuje odwołanie do Rektora/Odwoławczej Komisji Stypendialnej w trybie kpa.

5 Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie pomocy materialnej... imię i nazwisko O Ś WIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałem/am dochód z działalności opodatkowanej w formie (zakreślić odpowiedni kwadrat): ryczałtu ewidencjonowanego karty podatkowej Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4 wyniósł Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł miejscowość, data podpis

6 Załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie pomocy materialnej... imię i nazwisko OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY NIEPODLEGAJĄCY OPODATKOWANIU Oświadczam, że w roku kalendarzowym... uzyskałem/am dochód w wysokości... zł... gr z tytułu: 1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego *)...zł (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych...), 2...., 3...., 4...., miejscowość, data podpis osoby składającej oświadczenie *) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x kwota miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pouczenie Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych): - renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, - świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, - dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, - świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , otrzymywane z zagranicy, - zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, - środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami,

7 organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, - należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), - należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, - należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, - dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, - alimenty na rzecz dzieci, - stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, - kwoty diet nie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, - należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, - dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.), - dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe, - ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach , - świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, - dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, - dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, - renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, - zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu w Białymstoku wprowadzony Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 października

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ Organ właściwy wierzyciela *) realizujący zaliczkę alimentacyjną: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ 1. Dane osoby ubiegającej się **) Imię i nazwisko PESEL ***) NIP ***)

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Załącznik nr 1 Data złożenia... Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr :...w roku akademickim......... imiona i nazwisko rok studiów...... adres stały nr albumu... kod i miejscowość, telefon

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU

SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA POJĘCIE DOCHODU Załącznik nr 7 do Regulaminu... SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ DOKTORANTA 1 POJĘCIE DOCHODU 1. Ilekroć w regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Białostockiej

Bardziej szczegółowo

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio:

2) Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu doktoranta i członków rodziny doktoranta, w tym odpowiednio: Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów AGH Sposób dokumentowania i obliczania dochodu doktoranta 1. Dokumentacja sytuacji

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie ... Załącznik nr 1 pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek... data wpływu wniosku (wypełnia PCPR).../Świdnicki/... nr kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc materialną. Załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów ASP w Katowicach Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do ustalenia dochodu doktoranta. Inne dokumenty konieczne przy ubieganiu o pomoc

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU

OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU o przyznanie Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów z Powiatu Piskiego na rok akademicki 2006/2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016)

DANE OSOBOWE UCZNIA. INFORMACJE O SZKOLE (w roku szkolnym 2015/2016) Nr wniosku:... (pieczątka szkoły) Data wpływu:... 2015 r. Podpis:.... Kwota do wypłaty:.. zł WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo

Stypendium socjalne. Jeżeli student lub jego małżonek nie spełnia wymienionych powyżej warunków to jest studentem niesamodzielnym finansowo Stypendium socjalne PODSTAWĄ do USTALENIA DOCHODU w RODZINIE STUDENTA SĄ: 1) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (we wniosku poz. 11- liczba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA REALIZOWANEJ Z BUDŻETU MIASTA BYDGOSZCZY PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej ul. Grudziądzka 9 15, 85 130 Bydgoszcz CZĘŚĆ I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 123 10384 Poz. 836 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 123 10384 Poz. 836 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA. Semestr II 2012/2013 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH DOCHODY W RODZINIE STUDENTA Semestr II 2012/2013 Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem następujące dokumenty: 1 1. Zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta

Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Obliczanie dochodu na osobę w rodzinie studenta Dochód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Regulaminu Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU POMOCY

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi INFORMACJA O LICZBIE STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW 1 Wydział Kierunek........

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta OGÓLNE ZASADY OBLICZANIA DOCHODU 1. Ilekroć mowa jest o dochodzie oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta do celów przyznania stypendium socjalnego Zał. 15 Krok 1 - Ustalenie liczby osób w rodzinie Studencie Ustalając liczbę osób w rodzinie w pierwszej kolejności

Bardziej szczegółowo

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi przedstawionymi informacjami! I. STYPENDIUM SOCJALNE Szanowni Studenci! Przedstawiamy poniżej zasady ubiegania się o pomoc materialną, czyli: - stypendium socjalne - stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - zapomogę - stypendium rektora dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA DOCHODY UWZGLĘDNIANE PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA 1 W związku z ustaleniem składu rodziny studenta: 1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta Załącznik nr 2 Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta 1. Ilekroć więc mówimy o dochodzie oznacza to po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: a) przychody podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA

ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA ZASADY USTALANIA DOCHODU ORAZ DOKUMENTOWANIA SYTUACJI MATERIALNEJ I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI STUDENTA Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

1 2 3 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 4 5 6 7 8 Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2013.01.03 16:15:49 +01'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta

Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta Załącznik numer 3 Zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie studenta 1. Do dochodu wlicza się: 1) Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo