PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o."

Transkrypt

1 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 1 z 13 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub w części, nanoszenie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie przez osoby nieupowaŝnione jest surowo ZABRONIONE

2 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. CEL 2. ZAKRES 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE I OZNACZENIA 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. DOKUMENTY I ZAPISY 6.1. Dokumenty i zapisy wejścia 6.2. Dokumenty i zapisy wyjścia 7. ARCHIWIZACJA ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

3 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 3 z CEL Celem niniejszej procedury jest określenie : trybu wydawania świadectwa maszynisty, aktualizacji danych w nim zawartych, jego zawieszania i cofania; trybu odwołania się od decyzji dotyczącej wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania; trybu i warunków przeprowadzania szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty, uwzględniając konieczność zapewnienia moŝliwości rozszerzania świadectw na inne linie kolejowe i kategorie uprawnień, trybu przeprowadzania okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, niezbędnych do zachowania waŝności świadectwa maszynisty. 2. ZAKRES Procedura obowiązuje w odniesieniu do osób ubiegających się o świadectwo maszynisty, oraz osób, które świadectwo juŝ posiadają. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3.1. Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny- rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczącej wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania, 3.2. pracodawca - sprawuje nadzór na procesem przygotowania zawodowego, przeprowadza egzaminy: kwalifikacyjne, weryfikacyjne i rozszerzające oraz wydaje świadectwa, 3.3. właściwa merytorycznie komórka Centrali Spółki- prowadzi rejestr wydanych świadectw maszynistów, 3.4. maszynista instruktor- przeprowadza jazdy próbne z osobami, które zdały egzamin kwalifikacyjny na maszynistę, 3.5. uprawniony maszynista sprawuje opiekę nad kandydatem na maszynistę odbywającym jazdy pod nadzorem, 3.6. Biuro Spraw Pracowniczych sprawuje formalny nadzór nad realizacją procedury, 3.7. uprawniony egzaminator- przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i rozszerzające. 4. DEFINICJE 4.1. Program- rozumie się przez to Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty 4.2. Procedura- rozumie się przez to Procedurę wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o pracodawca- rozumie się przez to Centralę Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jednostki wykonawcze; 4.4. właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Centrali- rozumie się przez to komórkę odpowiedzialną, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Przewozy Regionalne sp. z o.o., za pracę druŝyn trakcyjnych 4.5. uprawniony egzaminator - rozumie się przez to przewodniczącego lub członka komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego Spółki, biorącego udział w egzaminach kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i rozszerzających, 4.6. maszynista rozumie się przez to osobę posiadającą licencje maszynisty uzyskaną zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie licencji maszynisty((dz. U. Nr 66, poz.346),

4 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 4 z maszynista pojazdów trakcyjnych rozumie się przez to osobę posiadającą prawo kierowania uzyskane zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U nr 212 poz z późn. zm.) 4.8. maszynista instruktor rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez pracodawcę na stanowisko maszynisty instruktora,uprawnionego egzaminatora, posiadającego: wykształcenie co najmniej średnie techniczne, przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 5 letni staŝ na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego, aktualne kwalifikacje na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego, w tym licencję i świadectwo maszynisty, UpowaŜnienie do szkolenia i egzaminowania pracowników zespołu druŝyn trakcyjnych z zakresu bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych staŝ stanowiskowy - rozumie się przez to praktyczne zapoznanie się kandydata przed szkoleniem teoretycznym z czynnościami praktycznie wykonywanymi podczas pracy na stanowisku maszynisty, wg przyjętego w spółce Programu przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty w zaleŝności od kategorii i podkategorii Świadectwa Maszynisty szkolenie kursowe rozumie się przez to teoretyczne szkolenie pracownika z oderwaniem od pracy, wg ustalonego programu, jazdy pod nadzorem- rozumie się przez to wykonywanie czynności maszynisty pod nadzorem uprawnionego maszynisty, uprawniony maszynista rozumie się przez to, maszynistę lub maszynistę pojazdów trakcyjnych, posiadającego co najmniej 10 letni staŝ pracy na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego lub wykształcenie co najmniej średnie techniczne, sprawującego nadzór nad osobami przygotowującymi się do egzaminu na świadectwo maszynisty. Uprawnionego maszynistę, wskazanego przez maszynistę instruktora, wyznacza właściwy Dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych jazda próbna - rozumie się przez to jazdę pod nadzorem maszynisty instruktora, w trakcie której maszynista wykonuje samodzielnie czynności związane z prowadzeniem pociągu oraz wykonywaniem pracy manewrowej, egzamin kwalifikacyjny rozumie się przez to egzamin mający na celu stwierdzenie posiadania przez pracownika kwalifikacji uprawniających do otrzymania świadectwa maszynisty, egzamin rozszerzający- rozumie się przez to egzamin, mający na celu stwierdzenie posiadania przez pracownika kwalifikacji, uprawniających do rozszerzenia świadectwa maszynisty o nowy typ pojazdu lub infrastrukturę świadectwo maszynisty- rozumie się przez to świadectwo uzupełniające, dokument wydany przez przewoźnika kolejowego maszyniście, który jest przez niego zatrudniony lub świadczy usługi na jego rzecz. Dokument ten uprawnia do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego i jest waŝny jedynie na określoną w nim infrastrukturę i kategorie uprawnień,

5 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 5 z okresowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności rozumie się przez to sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury objętych egzaminem na świadectwo maszynisty dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności- rozumie się przez to sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury objętych egzaminem na świadectwo maszynisty, przeprowadzane niezaleŝnie od okresowego sprawdzenie wiedzy i umiejętności, w przypadkach określonych w pkt.5.3 Procedury. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1. Wydanie świadectwa W Spółce Przewozy Regionalne sp. z o. o. występują następujące świadectwa maszynisty: 1) Kategoria A - podkategoria A1 z ograniczeniem do lokomotyw manewrowych, 2) Kategoria B - podkategoria B1 z ograniczeniem do przewozu osób (do kierowania pojazdem kolejowym z napędem podczas prowadzenia pociągu pasaŝerskiego, słuŝbowego, doświadczalnego, próbnego oraz wykonującego pracę manewrową). Świadectwa maszynisty wydawane są przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. maszynistom zatrudnionym w Spółce (lub świadczącym usługi na ich rzecz), którzy: spełniają wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, określone w odrębnych przepisach, posiadają licencję maszynisty, odbyli szkolenia i zdali egzamin przeprowadzony w trybie i na warunkach określonych w niniejszej procedurze ( z zastrzeŝeniem pkt ) Szkolenie i egzaminowanie maszynistów ubiegających się o świadectwo maszynisty reguluje Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty, zał. nr 1 do Procedury Na szkolenie teoretyczne na świadectwo maszynisty są kierowane osoby, które: 1) posiadają kwalifikacje określone w części I.1 - Programu, 2) odbyły przygotowanie zawodowe (staŝ stanowiskowy i szkolenie praktyczne) określone w części II.1 Programu. Maszynistom skierowanym do dobycia przygotowania zawodowego pracodawca wydaje : - Indywidualny program przygotowania zawodowego (zał. nr 3.8. do Procedury), - Dzienniczek przygotowania zawodowego (zał. nr 3.9. do Procedury), oraz wyznacza opiekuna przygotowania zawodowego(zał. nr 3.7. do Procedury). 3) po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego w zaleŝności od kategorii i podkakategorii część II.2 w zakresie 1T, 2T i 3L, maszynista realizuje pkt. II. 3. jazdy praktyczne pod nadzorem zgodnie z pkt. 4L części II. 2 Programu Po zrealizowaniu etapów szkolenia określonych w części II. 1, 2, 3 Programu kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty, którego zakres określa pkt. III Programu. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną, powołaną spośród uprawnionych egzaminatorów i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W ramach części praktycznej maszynista instruktor przeprowadza z maszynistą Jazdę próbną na poznanym typie pojazdu trakcyjnego. Po zaliczeniu przez maszynistę jazdy próbnej z wynikiem pozytywnym, maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej (zał. nr 3.3. do Procedury).

6 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 6 z 13 Po zdaniu egzaminu maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego (z zaznaczeniem odpowiednio: kategorii i podkategorii, typu pojazdu kolejowego objętego szkoleniem i infrastruktury), wg zał. nr 3.2. do Procedury. Fakt zdania egzaminu kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury) Pracodawca na podstawie Protokółu jazdy próbnej i świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego wystawia Świadectwo Maszynisty (zał. nr 3.4. do Procedury ), określając w nim typ poznanego pojazdu, infrastrukturę kolejową i kategorię uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych. Wydanie Świadectwa Maszynisty zostaje odnotowane w rejestrze świadectw prowadzonym przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Centrali Spółki Aktualizacja danych osobowych zawartych w świadectwie. Zainteresowana osoba zgłasza w formie pisemnej do pracodawcy, fakt potrzeby aktualizacji danych osobowych. Pracodawca aktualizuje dane w rejestrze świadectw i wydaje zainteresowanemu nowe świadectwo Zawieszenie świadectwa : Decyzję o zawieszeniu świadectwa wydaje pracodawca w następujących przypadkach: a. zawieszenia licencji, b. na wniosek organu kontrolnego, c. nie wykonywanie czynności maszynisty na pojeździe kolejowym trakcji spalinowej lub elektrycznej przez okres dłuŝszy niŝ 12 miesięcy, d. nieusprawiedliwiona nieobecność na pouczeniach okresowych, e. przyczynienia się do zdarzenia (wypadku lub incydentu), na podstawie ustaleń zawartych w raporcie Komisji lub ustaleń zawartych w protokole ustaleń końcowych komisji kolejowej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez pracodawcę, f. nie zaliczenia egzaminu okresowego, do czasu zdania go w ramach egzaminu poprawkowego. g. na wniosek Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Decyzję o uchyleniu zawieszenia świadectwa podejmuje pracodawca w przypadku: a. decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przywróceniu licencji (lit. a), z zastrzeŝeniem, Ŝe zawieszenie nie przekroczyło terminu określonego w pkt. c b. zaliczeniu z wynikiem pozytywnym dodatkowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności (lit. b- g) 5.4. Cofnięcie świadectwa: Decyzję o cofnięciu świadectwa wydaje pracodawca w następujących przypadkach: a. cofnięcie licencji, b. po wydaniu orzeczenia lekarskiego, o utracie zdolności do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty, c. nie zaliczenie okresowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności.

7 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 7 z Odwołanie się od decyzji w sprawie wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania; Pracownik ma prawo wnieść odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej wydania, zawieszenia i cofnięcia świadectwa. Zainteresowany składa odwołanie do Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego za pośrednictwem pracodawcy zatrudniającego danego pracownika. Pracodawca przekazuje odwołanie do Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania wraz z uzasadnieniem wydanej decyzji i dokumentacją dotyczącą sprawy. Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny moŝe zmienić lub uchylić wydaną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja wydana przez Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego jest ostateczna Przeprowadzanie szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty ( w tym rozszerzanie świadectwa na inne linie kolejowe i kategorie uprawnień) oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności Zasady organizacji szkoleń i egzaminów: 1. Szkolenia są realizowane w punktach szkoleń zgodnie z zał. nr 2 do Procedury, 2. Szkolenia prowadzą wykładowcy z listy zatwierdzonej Decyzją Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego, 3. Szkolenie jest przeprowadzane na podstawie zatwierdzonego Programu, zał. nr 1 do Procedury, 4. Szkolenia i egzaminy organizuje pracodawca właściwy dla punktu szkoleń, w którym odbędzie się szkolenie, 5. Komisje egzaminacyjne egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty powołuje pracodawca, spośród uprawnionych egzaminatorów zatwierdzonych Decyzją Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego, 6. Świadectwo maszynisty wydaje pracodawca zatrudniający danego pracownika, na podstawie Świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego i protokołu z zaliczonej jazdy próbnej Tryb przeprowadzania szkoleń i egzaminów na świadectwo maszynisty Pracodawca kaŝdorazowo zgłasza do Biura Spraw Pracowniczych zamiar rozpoczęcia przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty. Biuro Spraw Pracowniczych, w uzgodnieniu z właściwą merytorycznie komórką Centrali Spółki, wyraŝa zgodę i koordynuje proces w Spółce. 1. Na szkolenie teoretyczne na świadectwo maszynisty są kierowane osoby, które: a. posiadają kwalifikacje określone w części I,1 Programu i spełniają wymagania zdrowotne. b. odbyły staŝ stanowiskowy i szkolenie praktyczne określone w części II.1 Programu. 2. Część II.2.1, oraz część II.2.2. Programu ujmuje ilość godzin na jeden typ pojazdy kolejowego z napędem. Realizując szkolenie na więcej niŝ jeden typ, ilość godzin w części II.2.1. lub w części II.2.2 w zakresie 1T, 2T pkt.2.naleŝy na kaŝdy dodatkowy typ pojazdu kolejowego z napędem, zwiększyć o 20% zaokrąglając w górę.

8 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 8 z Szkolenie teoretyczne jest realizowane w 2 etapach wg Programu szkolenia na świadectwo maszynisty kategorii A (część II.2.1. programu) lub B (część II.2.2. programu): a. I etap- szkolenie jest realizowane wg Programu część II.2.1. w zakresie 1T, 2T i 3L lub / oraz część II.2.2. w zakresie 1T, 2T i 3L. Szkolenie realizuje wyznaczony punkt szkoleniowy Spółki. Po zakończeniu I etapu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na świadectwo maszynisty. zał. nr 3.5. do Procedury. b. II etap szkolenie jest realizowane wg Programu część II.2.1. w zakresie 4L i pkt.3 lub/oraz część II.2.2. w zakresie 4L i pkt.3, następująco: na typie pojazdu kolejowego z napędem, objętym tokiem szkolenia na określoną kategorię i podkategorię świadectwa maszynisty pod nadzorem uprawnionego maszynisty. miejsce szkolenia posterunki techniczne, linie i infrastruktura kolejowa, teren Zakładu, który zatrudnia maszynistę. ilość i rodzaj posterunków technicznych, linii kolejowych (poznanie stałych posterunków manewrowych odcinków linii kolejowych, szlaków), które musi poznać praktycznie maszynista ustala wg potrzeb Zakład, który wyda Świadectwo Maszynisty. praktyczne poznawanie linii kolejowej odbywa się z kabiny pojazdu kolejowego z napędem lub wykorzystując nagrania odcinków linii kolejowych widzianych z kabiny maszynisty. 4. Po zrealizowaniu obydwu etapów szkolenia maszynista przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, jego zakres określa część III Programu. 5. Egzamin odbywa się przed uprawnioną komisją egzaminacyjną. Dla egzaminu kwalifikacyjnego ustala się skalę ocen pozytywna/ negatywna. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z pracodawcą, określa termin egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niŝ po upływie 2 tygodni. Egzamin kwalifikacyjny poprawkowy moŝna składać dwa razy. 6. Maszynista po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, odbywa pod nadzorem maszynisty instruktora Jazdę próbną na poznanym typie pojazdu trakcyjnego i poznanej infrastrukturze. 7. Po zaliczeniu przez maszynistę jazdy próbnej z wynikiem pozytywnym, maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej, (zał do Procedury). 8. Po zdaniu egzaminu maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego (zał. nr 3.2. do Procedury). Fakt zdania egzaminu kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury). 9. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z pracodawcą, określa termin egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niŝ po upływie 2 tygodni. Egzamin poprawkowy moŝna składać dwa razy. 10. Pracodawca na podstawie Protokółu z jazdy próbnej oraz świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego (zał. nr 3.2. do Procedury) wystawia Świadectwo Maszynisty (zał. nr 3.4. do Procedury ), określając w nim typ poznanego pojazdu, infrastrukturę kolejową i kategorię uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych.

9 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 9 z Wydanie Świadectwa Maszynisty zostaje odnotowane w rejestrze świadectw Tryb rozszerzania świadectwa maszynisty W przypadku rozszerzania Świadectwa maszynisty o: 1. typ pojazdu kolejowego z napędem, szkolenie odbywa się wg Programu część II.2.1. w zakresie 1T, 2T(temat 2) lub część II.2.2. w zakresie 1T, 2T(temat 2) w wymiarze 20% godzin, (w zaokrągleniu w górę do pełnych godzin lekcyjnych) oraz części II.3. Programu (na typie pojazdu kolejowego z napędem, objętym szkoleniem w ilości godzin dotyczących rozszerzenia świadectwa maszynisty). 2. o nową infrastrukturę (odcinek linii kolejowej, szlaku) maszynista posiadający Świadectwo Maszynisty nabywa wiedzę wg części II.2.1. w zakresie 4L lub części II.2.2. w zakresie 4L Programu. Szkolenie rozszerzające świadectwo maszynisty o typ pojazdu kolejowego z napędem organizuje pracodawca i kończy się egzaminem przed komisją przez niego powołaną spośród egzaminatorów. Zakres egzaminu określa część III Programu. Maszynista po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu rozszerzającego, odbywa pod nadzorem maszynisty instruktora Jazdę próbną na poznanym typie pojazdu trakcyjnego i poznanej infrastrukturze. Po zaliczeniu przez kandydata jazdy próbnej z wynikiem pozytywnym, maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej, (zał do Procedury). Po zdaniu egzaminu maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu rozszerzającego (zał. nr 3.6. do Procedury). Fakt zdania egzaminu odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr 4.12.). W związku z rozszerzeniem świadectwa naleŝy dokonać aktualizacji Świadectwa Maszynisty i odnotować ten fakt w rejestrze świadectw. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu rozszerzającego przewodniczący komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z pracodawcą, określa termin egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niŝ po upływie 2 tygodni. Egzamin poprawkowy moŝna składać dwa razy Rozszerzanie świadectwa maszynisty w zakresie infrastruktury w zakresie dotyczącym poznania nowego odcinka linii kolejowej, odbywa się wg Programu nabywania znajomości odcinków linii kolejowej stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji Pa4 Z pozytywnego wyniku jazdy próbnej maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej, na podstawie którego pracodawca rozszerza świadectwo maszynisty o nabyte uprawnienia. W przypadku negatywnego wyniku jazdy próbnej, maszynista instruktor następną jazdę próbną przeprowadza po upływie 7 dni. Nie zdanie egzaminu rozszerzającego świadectwo maszynisty o typ pojazdu kolejowego z napędem lub niezaliczenia jazd próbnych, nie powoduje utraty uprawnień wg posiadanego Świadectwa Maszynisty W przypadku konieczności rozszerzenia Świadectwa Maszynisty Kategorii B, podkategorii B1 do pracy maszynisty na infrastrukturze innego kraju, maszynista posiadający Świadectwo Maszynisty nabywa wiedzę, wg Programu z zakresu: 1. taboru część II.2.2. w zakresie2t, pkt. 1, 2.

10 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 10 z Infrastruktury innego kraju część II.2.2. w zakresie 3L i 4L. Tematykę szkolenia w ww. zakresie naleŝy realizować w oparciu o instrukcje obowiązujące maszynistę u przewoźnika i zarządcy infrastruktury danego kraju, z uwzględnieniem uregulowań prawnych obowiązujących w tym kraju. Realizacja szkolenia odbywa się na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Spółką i przewoźnikiem innego kraju. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego z typu pojazdu lub/i infrastruktury oraz poznaniu linii kolejowych (odcinków linii kolejowych, szlaku) danego kraju, maszynista składa egzamin przed uprawnioną komisją. Fakt zdania egzaminu rozszerzającego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury) Po zdaniu egzaminu, maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu rozszerzającego (zał. nr 3.6. do Procedury), na podstawie którego maszynista instruktor, który wcześniej uzyskał uprawniena do szkolenia i egzaminowania od przewoźnika danego kraju, z którym Spółka zawarła umowę przeprowadza z maszynistą jazdę próbną Po zaliczeniu jazdy próbnej maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej (zał. nr 3.3. do Procedury), na podstawie którego pracodawca rozszerza posiadane przez maszynistę świadectwo uzupełniające o infrastrukturę innego kraju W przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy o pracę z maszynistą, który posiada Odpis świadectwa maszynisty kategorii A - A1 lub B - B1 uzyskany u innego przewoźnika, wydaje mu na podstawie ww. odpisu, Świadectwo Maszynisty odpowiedniej kategorii i podkategorii, na typ pojazdu i infrastrukturę. Wydanie poprzedzone zostaje dodatkowym sprawdzianem wiedzy i umiejętności zgodnie z pkt Po złoŝonym egzaminie i zaliczonej jeździe próbnej, pracodawca wydaje Świadectwo Maszynisty na określoną kategorię i podkategorię, typy pojazdów i infrastrukturę określoną w Odpisie świadectwa maszynisty. Fakt zdania egzaminu kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury) W przypadku konieczności rozszerzenia Świadectwa Maszynisty o nowy typ pojazdu i / lub nową infrastrukturę naleŝy przeprowadzić szkolenie i przeprowadzić egzamin zgodnie z pkt Procedury W przypadku konieczności świadczenia usług na rzecz Spółki przez maszynistę, innego przewoźnika, posiadającego waŝne świadectwo potrzebnej kategorii i podkategorii, typu pojazdu i infrastruktury, Dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych, na rzecz którego maszynista będzie świadczył usługę, wydaje Świadectwo Maszynisty na wskazaną kategorię i podkategorię, typ pojazd i infrastrukturę wynikające z potrzeb Spółki z zaznaczeniem okresu obowiązywania. Właściwy Zakład Przewozów Regionalnych zgłasza fakt wydania świadectwa komórce organizacyjnej Centrali prowadzącej rejestr świadectw. W dniu zakończenia usługi, ww. świadectwo maszynista zwraca dyspozytorowi, który po odnotowaniu w dzienniku dyspozytora przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej Zakładu wyznaczonej przez pracodawcę. O fakcie zwrotu świadectwa Zakład powiadamia komórkę organizacyjną Centrali prowadzącą rejestr świadectw.

11 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 11 z W przypadku konieczności świadczenia usług na rzecz Spółki przez maszynistę, innego przewoźnika, nieposiadającego świadectwa potrzebnej kategorii, moŝliwe jest jego rozszerzenie zgodnie z zapotrzebowaniem. Szkolenie i egzamin na rozszerzenie świadectwa przeprowadza się na zasadach określonych w pkt Procedury. Dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych, na rzecz którego maszynista będzie świadczył usługę, wydaje Świadectwo Maszynisty na wskazaną kategorię i podkategorię, typ pojazd i infrastrukturę wynikające z potrzeb Spółki z zaznaczeniem okresu obowiązywania. Właściwy Zakład Przewozów Regionalnych zgłasza fakt wydania świadectwa komórce organizacyjnej Centrali prowadzącej rejestr świadectw. W dniu zakończenia usługi, ww. świadectwo maszynista zwraca dyspozytorowi, który po odnotowaniu w dzienniku dyspozytora przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej Zakładu wyznaczonej przez pracodawcę. O fakcie zwrotu świadectwa Zakład powiadamia komórkę organizacyjną Centrali prowadzącą rejestr świadectw Sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów Okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności 1. Pracodawca organizuje okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów: a. W zakresie wiedzy i umiejętności dotyczącym pojazdów kolejowych - nie rzadziej niŝ co 3 lata, b. W zakresie znajomości infrastruktury, włącznie ze znajomością infrastruktury i zasad eksploatacji nie rzadziej niŝ co 3 lata, lub po kaŝdej nieobecności przekraczającej okres jednego roku na danej trasie, c. W zakresie znajomości języka dla osób niebędących rodzimymi uŝytkownikami języka, z zastrzeŝeniem, Ŝe dotyczy infrastruktury kolejowej, do której odnosi się świadectwo maszynisty- nie rzadziej niŝ 3 lata lub po kaŝdej nieobecności przekraczającej okres jednego roku. 2. Okresowe sprawdziany przeprowadza się poza godzinami przewidzianymi na szkolenia (pouczenia) okresowe dla tego stanowiska. 3. Sprawdzian przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez pracodawcę spośród uprawnionych egzaminatorów. W skład komisji wchodzi przewodniczący i 2 członków. 4. Zakres sprawdzianu okresowego obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury objętych egzaminem na świadectwo maszynisty i ujętych w cz. III Programu. 5. Okresowy sprawdzian przeprowadza się w formie testu. Liczbę pytań testowych, nie mniejszą niŝ 30 w zestawie, określa przewodniczący ww. komisji egzaminacyjnej. Pytania testowe opracowują członkowie komisji w zakresie przydzielonych im bloków tematycznych, a zatwierdza je przewodniczący komisji egzaminacyjnej. NaleŜy przygotować róŝne zestawy testów w liczbie nie mniejszej niŝ liczba zdających plus jeden. Czas trwania testowego egzaminu pisemnego nie moŝe być dłuŝszy niŝ wynikający z pomnoŝenia liczby pytań testowych przez 3 minuty, przy 3 wariantach odpowiedzi. 3. Sprawdzian testowy uwaŝa się za zdany, jeśli liczba uzyskanych punktów wynosi co najmniej 2/3 moŝliwych do uzyskania w zestawie testowym.

12 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 12 z Ze sprawdzianu okresowego nie wystawia się oceny. Komisja określa sprawdzian jako zdany lub niezdany. 5. W przypadku uzyskania na egzaminie okresowym wyniku negatywnego pracodawca określa termin sprawdzianu poprawkowego. Sprawdzian poprawkowy naleŝy przeprowadzić w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni. MoŜna go składać dwa razy. 6. Negatywny wynik okresowego sprawdzianu wiedzy, powoduje bezzwłoczne odsunięcie pracownika od pełnienia czynności na stanowisku pracy. 7. ZłoŜenie okresowego sprawdzianu zostaje odnotowane w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury), prowadzonym przez pracodawcę, co potwierdzają swoim podpisem członkowie komisji egzaminacyjnej Dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności Pracodawca przeprowadza dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych egzaminem na świadectwo maszynisty. Dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności są przeprowadzane w przypadkach określonych w pkt Procedury. Dodatkowe sprawdziany są przeprowadzane na zasadach określonych w pkt Procedury Szkolenia (pouczenia ) okresowe Pracodawca przeprowadza dla osób zatrudnionych na stanowisku maszynisty, szkolenia okresowe zgodnie z Zakładowym programem doskonalenia zawodowego. 6. REJESTR ŚWIADECTW MASZYNISTY Rejestr Świadectw Maszynisty znajduje się na stronach internetowych Przewozów Regionalnych w Sharepoint w zakładce PBU pod nazwa Izabella-Rejestr Świadectw Maszynisty. Nadzór informatyczny sprawuje Biuro Informatyki, nadzór merytoryczny prowadzi właściwa merytorycznie komórka Centrali Spółki. Prowadzenie Rejestru Świadectw Maszynisty powierza się jednostką wykonawczym. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem Rejestru Świadectw Maszynisty sprawuje Dyrektor Zakładu, który do prowadzenia rejestru wyznacza pracownika przeszkolonego z zakresu ochrony danych osobowych. 7. DOKUMENTY I ZAPISY 7.1. Dokumenty i zapisy wejścia 1. Ustawa o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz.346), 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz.347), 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego waŝności (Dz. U. Nr 66, poz.349)

13 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 13 z Dokumenty i zapisy wyjścia 1. Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty, 2. Punkty szkoleń na świadectwo maszynisty, 3. Ramowy program szkoleń okresowych dla maszynistów. 8. ARCHIWIZACJA Archiwizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dokonuje się zgodnie z Instrukcją archiwalną Pa-3 (A2) wdroŝoną Uchwała Nr 244/2008 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 8 lipca 2008 r. ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY 1. Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty, 2. Punkty szkoleń na świadectwo maszynisty, 3. Wzory dokumentów: 3.1. Orzeczenie lekarskie, 3.2. Świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego na Świadectwo Maszynisty, 3.3. Protokół z jazdy próbnej, 3.4. Świadectwo Maszynisty, 3.5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na świadectwo maszynisty, 3.6. Świadectwo zdania egzaminu rozszerzającego na świadectwo maszynisty, 3.7. Wyznaczenie opiekuna przygotowania zawodowego, 3.8. Indywidualny program przygotowania zawodowego, 3.9. Dzienniczek przygotowania zawodowego, Zgłoszenie kandydata do egzaminu, Protokół z egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty, Rejestr egzaminów pracownika.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. PROCEDURA Nr A 211 Wydanie 3 24.06.2015 Strona 1 z 10 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.

PROCEDURA. wydawania świadectwa maszynisty. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. Strona 1 z PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie w

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.

PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Przewoźnik Kolejowy Strona 1 z 10 PROCEDURA P/20 - wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi własność Kolei Śląskich, a jego rozpowszechnianie, kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Praca Komisji egzaminacyjnej

Praca Komisji egzaminacyjnej Praca Komisji egzaminacyjnej w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

ZL-01 Planowanie i realizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz egzaminów i badań lekarskich

ZL-01 Planowanie i realizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz egzaminów i badań lekarskich Szkolenie dodatkowe Odpowiednio Menager drużyn trakcyjnych lub menager drużyn konduktorskich 1. Szkoleniu dodatkowemu podlegają pracownicy, którzy z powodu różnych przyczyn nie uczestniczyli w szkoleniu

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty.

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty. Program przygotowania do egzaminu na świadectwa. I. Wymogi kwalifikacyjne dla do egzaminu na świadectwo : 1. Posiada licencję. 2. Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZSZ/P5.2 WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY

PROCEDURA ZSZ/P5.2 WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY Procedura Zintegrowanego Systemu Zarządzania Strona 1 Stron 57 PROCEDURA WYDAWANIE ŚWIADECTW MASZYNISTY Dokumentacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania wprowadzona do stosowania dnia: 26.03.2015 r. Stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie Załącznik do uchwały Senatu WSAP nr 8 z dnia 20.10.2000 r REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSAP w Szczecinie I. PRZEPISY OGÓLNE. l. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 179 UCHWAŁA NR LX/931/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 179 UCHWAŁA NR LX/931/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 179 UCHWAŁA NR LX/931/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 202 UCHWAŁA NR LXXVIII/1633/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r.

Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. Zarządzenie nr 42/2009 Wójta Gminy Grębocice z dnia 1 maja 2009 r. w sprawie : szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Dziennik Ustaw Nr 53 4798 Poz. 314 314 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 2) Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 134 7922 Poz. 783 783 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego kursów specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33. ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33. ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 33 ZARZĄDZENIE Nr 29 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie organizacji oraz regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY INFORMACJI O WPROWADZANYCH Urząd Transportu Kolejowego ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DOŚWIADCZENIA UTK NA PODSTAWIE PRZESYŁANYCH PRZEZ PODMIOTY Utrzymanie INFORMACJI O WPROWADZANYCH techniczne wagonów ZMIANACH towarowych w kontekście recertyfikacji

Bardziej szczegółowo

http://localhost:12130/akty/tresc/874742

http://localhost:12130/akty/tresc/874742 Dz. U. z dnia 18 stycznia 2013 r. poz. 93 - Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania up... Page 1 of 20 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1) z dnia 16 stycznia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1033 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1033 USTAWA. z dnia 12 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 września 2013 r. Poz. 1033 USTAWA z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04/2011 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach z dnia 02 lutego 2011r.

Zarządzenie Nr 04/2011 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach z dnia 02 lutego 2011r. Zarządzenie Nr 04/2011 im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Czernikowo

Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Czernikowo Zarządzenie Nr 97/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. Na podstawie art. 19 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY KURSY I SZKOLENIA DANIEL CHYŁA REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY GDYNIA 2012 Podstawa prawna: Regulamin organizacyjny kursu jest zgodny z: - Ustawą z dnia 8 września 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36

Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 Warszawa, dnia 28 października 2013 r. Poz. 36 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI i REKREACJI PZKaj. Warszawa, 2012 r. str. 1

INSTRUKCJA SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI i REKREACJI PZKaj. Warszawa, 2012 r. str. 1 POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY INSTRUKCJA SZKOLENIA INSTRUKTORÓW TURYSTYKI i REKREACJI PZKaj Warszawa, 2012 r. str. 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 System szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekreacji Polskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie wprowadzenia obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób ubiegających się o wydanie licencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Załącznik do zarządzenia Nr 31 /2009 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 10.11.2009 r. REGULAMIN przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1843/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1843/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXI/1843/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie art. 6 ust. 3a ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r.

Uchwała nr 859 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 września 2009 r. Uchwała nr 859 z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 392 z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku 1 Na podstawie art. 62 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. z dnia 7 czerwca 2006 r. Znak: GK-1103-10/06

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. z dnia 7 czerwca 2006 r. Znak: GK-1103-10/06 Zarządzenie nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie stażu absolwentów szkół oraz ich przyjmowania do zatrudnienia w Lasach Państwowych. Znak: GK-1103-10/06 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/335/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/335/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/335/15 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Warunków Zamówienia PR-57/2014 str. 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia PR-57/2014 str. 1 Specyfikacja Warunków Zamówienia PR-57/2014 str. 1 Załącznik nr 8 do SWZ Wzory druków Wzór nr 1 (A-0001) Upoważnienie wydawane dla pracowników na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.)

Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) CZĘŚĆ 4 Rozdział XI Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów (cd.) 1. ODWOŁANIE OD OCENY Z ZACHOWANIA. 50 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55. ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r. Poz. 55 ZARZĄDZENIE Nr 37 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Wersja z 06.03.2007 z dnia w sprawie szczegółowych zasad potwierdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY

KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY szkolenia@ottima-plus.com.pl www.ottima-plus.com.pl. Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do współpracy w zakresie: KURS NA LICENCJĘ MASZYNISTY Szkolenie prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 11 /09 Burmistrza Ozimka z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY

REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY REGULAMIN WEWENĘTRZNY KURSU DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY Na podstawie art. 35 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. )

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Druk nr 368 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) Art. 237 2 Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 3879. UCHWAŁA Nr XXXVII/121/2013 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 listopada 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 3879. UCHWAŁA Nr XXXVII/121/2013 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK. z dnia 25 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 grudnia 2013 r. Poz. 3879 UCHWAŁA Nr XXXVII/121/2013 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK w sprawie wprowadzenia w Mieście Włocławek obowiązku ukończenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o osobach kierujących pojazdami

Ustawa o osobach kierujących pojazdami Ustawa o osobach kierujących pojazdami Jest Będzie Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Nie ma zakazu szkolenia osób w stosunku do których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. 278) Na podstawie art. 191 3 i art. 195 2 Kodeksu pracy zarządza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Licencja maszynisty. Broszura informacyjna dla wnioskodawcy. Wersja z dnia 02.10.2014 r.

Licencja maszynisty. Broszura informacyjna dla wnioskodawcy. Wersja z dnia 02.10.2014 r. Licencja maszynisty Broszura informacyjna dla wnioskodawcy Wersja z dnia 02.10.2014 r. 1. Informacje podstawowe 2. Wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów 3. Praktyczne wskazówki 1. Informacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248) ogłoszono dnia 30 grudnia 2003 r. obowiązuje

Bardziej szczegółowo

P-II-11 P R O C E D U R A. Aplikacja samorządowa

P-II-11 P R O C E D U R A. Aplikacja samorządowa P-II-11 P R O C E D U R A Nr procedury Urząd Miasta SZCZECIN Aplikacja samorządowa P-II-11 Wydanie 4 3.-2. CEL Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad organizowania i odbywania aplikacji samorządowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 września 2016 r. Poz. 4460 UCHWAŁA NR 418/XXXIV/2016 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem przed

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869. Rozporządzenie. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 869 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie egzaminów z języka obcego dla przewodników

Bardziej szczegółowo

Licencja maszynisty - przygotowanie dokumentów do wydania licencji maszynisty przez Prezesa UTK UTK Opracował Henryk Zgrzebnicki

Licencja maszynisty - przygotowanie dokumentów do wydania licencji maszynisty przez Prezesa UTK UTK Opracował Henryk Zgrzebnicki Licencja maszynisty - przygotowanie dokumentów do wydania licencji maszynisty przez Prezesa UTK UTK Opracował Henryk Zgrzebnicki USTAWA Z DNIA 12 LIPCA 2013 R. ISTOTNE ZMIANY Prezes UTK jest organem właściwym

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-129-12 Druk nr 1046 Warszawa, 11 stycznia 2013 r. Szanowna Pani Marszałek Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych

Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia. przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych Szczegółowe zasady przeprowadzenia szkolenia przez Towarową Giełdę Energii S.A. na Rynku Towarów Giełdowych zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 276/57/15 z dnia 9 listopada 2015 r. wchodzą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 1 Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/09 WÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 30 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/09 WÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 30 czerwca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 32/09 WÓJTA GMINY PABIANICE z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu słuŝby przygotowawczej w Urzędzie Gminy w Pabianicach Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 12 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T URY I B U D O W N I C T W A 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 12 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T URY I B U D O W N I C T W A 1) DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Budownictwa Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 12 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T URY I B U D O W N I C T W A 1) z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE Załącznik do uchwały nr 35/2008-2009 Senatu UP w Lublinie REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Kursów Dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW Polskiego Związku śeglarskiego Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 Sędzią sportowym w Ŝeglarstwie polskim - zwanym sędzią

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW Polskiego Związku śeglarskiego Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 Sędzią sportowym w Ŝeglarstwie polskim - zwanym sędzią REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW Polskiego Związku śeglarskiego Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1 Sędzią sportowym w Ŝeglarstwie polskim - zwanym sędzią Polskiego Związku śeglarskiego w skrócie sędzią PZś

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 marca 2007 r. Zarządzenie Nr 6/2007 Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników

Bardziej szczegółowo

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa

Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/ Warszawa Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2012 Pan Marcin Bralewski Akademia Transportu i Techniki Jazdy ul. Gen. T Pełczyńskiego 32B/47 01-471 Warszawa W Y S T Ą P I E N I E P O K O N

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 30 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 49 4326 Poz. 299 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Załącznik nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/ 2006 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE w sprawie słuŝby przygotowawczej kandydata na pracownika korpusu słuŝby cywilnej

ZARZĄDZENIE NR 25/ 2006 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE w sprawie słuŝby przygotowawczej kandydata na pracownika korpusu słuŝby cywilnej ZARZĄDZENIE NR 25/ 2006 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W BĘDZINIE w sprawie słuŝby przygotowawczej kandydata na pracownika korpusu słuŝby cywilnej Na podstawie 22 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Skarbowego

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z przepisami:

2. Egzamin przeprowadza się zgodnie z przepisami: R E G U L A M I N pracy Komisji powołanej przez Wojewodę Lubuskiego do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW, SZKOLEŃ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA realizowanych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu

REGULAMIN KURSÓW, SZKOLEŃ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA realizowanych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu REGULAMIN KURSÓW, SZKOLEŃ I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA realizowanych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu Racibórz, 2008 REGULAMIN Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wstępne / podstawa prawna

1. Informacje wstępne / podstawa prawna 1. Informacje wstępne / podstawa prawna Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r., Nr 24 poz. 199) wprowadza się wytyczne do stosowania przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2014 roku

Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządzenie nr 51/2014 Wójta Gminy Manowo z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SZKOLEŃ PIERWSZEJ POMOCY W POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU - ZASADY FUNKCJONOWANIA

SYSTEM SZKOLEŃ PIERWSZEJ POMOCY W POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU - ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEM SZKOLEŃ PIERWSZEJ POMOCY W POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU - ZASADY FUNKCJONOWANIA (zatwierdzony Uchwałą nr 141 / 2007 Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża z dnia 27 marca 2007 roku) 1. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/14 Starosty Rawickiego z dnia 15 września 2014 r. Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę Regulamin określa szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2001 r. Dz.U.01.26.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD DYPLOMANTAMI I RECENZOWANIE PRAC DYPLOMOWYCH

OPIEKA NAD DYPLOMANTAMI I RECENZOWANIE PRAC DYPLOMOWYCH Szczegółowe zasady prowadzenia prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunkach Informatyka i Computer Science Uchwała Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 11/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 59 3798 Poz. 301 301 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011

L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011 L 314/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2011 DECYZJA KOMISJI z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie kryteriów uznawania ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia zawodowe dla maszynistów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH, KLASYFIKACYJNYCH I SPRAWDZAJĄCYCH w SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM KOŹLU Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 30 / 09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 2

DZIENNIK URZĘDOWY. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 2 DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 2 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 16 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 16 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania słuŝby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuŝbę

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 15.09.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin służby przygotowawczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku

Regulamin służby przygotowawczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1202.25.2012 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z dnia 30.07. 2012r. Regulamin służby przygotowawczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI Wewnątrzszkolny regulamin uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli 1. Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem

LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA plus zaprasza na kurs: LICENCJA MASZYNISTY z egzaminem PREZENTACJA OŚRODKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO OTTIMA PLUS TO SAMODZIELNA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DOSTARCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SŁUśBY RZYGOTOWAWCZEJ I ORGANIZOWANIA EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĘ SŁUśBĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KONINIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SŁUśBY RZYGOTOWAWCZEJ I ORGANIZOWANIA EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĘ SŁUśBĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KONINIE Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 16 /2009 z dnia 10.06.2009 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SŁUśBY RZYGOTOWAWCZEJ I ORGANIZOWANIA EGZAMINU KOŃCZĄCEGO TĘ SŁUśBĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W KONINIE

Bardziej szczegółowo