PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o."

Transkrypt

1 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 1 z 13 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie w całości lub w części, nanoszenie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie przez osoby nieupowaŝnione jest surowo ZABRONIONE

2 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1. CEL 2. ZAKRES 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE I OZNACZENIA 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. DOKUMENTY I ZAPISY 6.1. Dokumenty i zapisy wejścia 6.2. Dokumenty i zapisy wyjścia 7. ARCHIWIZACJA ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY

3 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 3 z CEL Celem niniejszej procedury jest określenie : trybu wydawania świadectwa maszynisty, aktualizacji danych w nim zawartych, jego zawieszania i cofania; trybu odwołania się od decyzji dotyczącej wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania; trybu i warunków przeprowadzania szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty, uwzględniając konieczność zapewnienia moŝliwości rozszerzania świadectw na inne linie kolejowe i kategorie uprawnień, trybu przeprowadzania okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów, niezbędnych do zachowania waŝności świadectwa maszynisty. 2. ZAKRES Procedura obowiązuje w odniesieniu do osób ubiegających się o świadectwo maszynisty, oraz osób, które świadectwo juŝ posiadają. 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3.1. Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny- rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczącej wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania, 3.2. pracodawca - sprawuje nadzór na procesem przygotowania zawodowego, przeprowadza egzaminy: kwalifikacyjne, weryfikacyjne i rozszerzające oraz wydaje świadectwa, 3.3. właściwa merytorycznie komórka Centrali Spółki- prowadzi rejestr wydanych świadectw maszynistów, 3.4. maszynista instruktor- przeprowadza jazdy próbne z osobami, które zdały egzamin kwalifikacyjny na maszynistę, 3.5. uprawniony maszynista sprawuje opiekę nad kandydatem na maszynistę odbywającym jazdy pod nadzorem, 3.6. Biuro Spraw Pracowniczych sprawuje formalny nadzór nad realizacją procedury, 3.7. uprawniony egzaminator- przeprowadza egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i rozszerzające. 4. DEFINICJE 4.1. Program- rozumie się przez to Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty 4.2. Procedura- rozumie się przez to Procedurę wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o pracodawca- rozumie się przez to Centralę Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz jednostki wykonawcze; 4.4. właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Centrali- rozumie się przez to komórkę odpowiedzialną, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Przewozy Regionalne sp. z o.o., za pracę druŝyn trakcyjnych 4.5. uprawniony egzaminator - rozumie się przez to przewodniczącego lub członka komisji egzaminacyjnej powołanej przez Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego Spółki, biorącego udział w egzaminach kwalifikacyjnych, weryfikacyjnych i rozszerzających, 4.6. maszynista rozumie się przez to osobę posiadającą licencje maszynisty uzyskaną zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie licencji maszynisty((dz. U. Nr 66, poz.346),

4 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 4 z maszynista pojazdów trakcyjnych rozumie się przez to osobę posiadającą prawo kierowania uzyskane zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U nr 16 poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U nr 212 poz z późn. zm.) 4.8. maszynista instruktor rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez pracodawcę na stanowisko maszynisty instruktora,uprawnionego egzaminatora, posiadającego: wykształcenie co najmniej średnie techniczne, przygotowanie pedagogiczne, co najmniej 5 letni staŝ na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego, aktualne kwalifikacje na stanowisko maszynisty pojazdu trakcyjnego, w tym licencję i świadectwo maszynisty, UpowaŜnienie do szkolenia i egzaminowania pracowników zespołu druŝyn trakcyjnych z zakresu bezpiecznych metod pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych zainstalowanych na pojazdach trakcyjnych staŝ stanowiskowy - rozumie się przez to praktyczne zapoznanie się kandydata przed szkoleniem teoretycznym z czynnościami praktycznie wykonywanymi podczas pracy na stanowisku maszynisty, wg przyjętego w spółce Programu przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty w zaleŝności od kategorii i podkategorii Świadectwa Maszynisty szkolenie kursowe rozumie się przez to teoretyczne szkolenie pracownika z oderwaniem od pracy, wg ustalonego programu, jazdy pod nadzorem- rozumie się przez to wykonywanie czynności maszynisty pod nadzorem uprawnionego maszynisty, uprawniony maszynista rozumie się przez to, maszynistę lub maszynistę pojazdów trakcyjnych, posiadającego co najmniej 10 letni staŝ pracy na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego lub wykształcenie co najmniej średnie techniczne, sprawującego nadzór nad osobami przygotowującymi się do egzaminu na świadectwo maszynisty. Uprawnionego maszynistę, wskazanego przez maszynistę instruktora, wyznacza właściwy Dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych jazda próbna - rozumie się przez to jazdę pod nadzorem maszynisty instruktora, w trakcie której maszynista wykonuje samodzielnie czynności związane z prowadzeniem pociągu oraz wykonywaniem pracy manewrowej, egzamin kwalifikacyjny rozumie się przez to egzamin mający na celu stwierdzenie posiadania przez pracownika kwalifikacji uprawniających do otrzymania świadectwa maszynisty, egzamin rozszerzający- rozumie się przez to egzamin, mający na celu stwierdzenie posiadania przez pracownika kwalifikacji, uprawniających do rozszerzenia świadectwa maszynisty o nowy typ pojazdu lub infrastrukturę świadectwo maszynisty- rozumie się przez to świadectwo uzupełniające, dokument wydany przez przewoźnika kolejowego maszyniście, który jest przez niego zatrudniony lub świadczy usługi na jego rzecz. Dokument ten uprawnia do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego i jest waŝny jedynie na określoną w nim infrastrukturę i kategorie uprawnień,

5 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 5 z okresowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności rozumie się przez to sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury objętych egzaminem na świadectwo maszynisty dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności- rozumie się przez to sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury objętych egzaminem na świadectwo maszynisty, przeprowadzane niezaleŝnie od okresowego sprawdzenie wiedzy i umiejętności, w przypadkach określonych w pkt.5.3 Procedury. 5. OPIS POSTĘPOWANIA 5.1. Wydanie świadectwa W Spółce Przewozy Regionalne sp. z o. o. występują następujące świadectwa maszynisty: 1) Kategoria A - podkategoria A1 z ograniczeniem do lokomotyw manewrowych, 2) Kategoria B - podkategoria B1 z ograniczeniem do przewozu osób (do kierowania pojazdem kolejowym z napędem podczas prowadzenia pociągu pasaŝerskiego, słuŝbowego, doświadczalnego, próbnego oraz wykonującego pracę manewrową). Świadectwa maszynisty wydawane są przez Przewozy Regionalne sp. z o. o. maszynistom zatrudnionym w Spółce (lub świadczącym usługi na ich rzecz), którzy: spełniają wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, określone w odrębnych przepisach, posiadają licencję maszynisty, odbyli szkolenia i zdali egzamin przeprowadzony w trybie i na warunkach określonych w niniejszej procedurze ( z zastrzeŝeniem pkt ) Szkolenie i egzaminowanie maszynistów ubiegających się o świadectwo maszynisty reguluje Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty, zał. nr 1 do Procedury Na szkolenie teoretyczne na świadectwo maszynisty są kierowane osoby, które: 1) posiadają kwalifikacje określone w części I.1 - Programu, 2) odbyły przygotowanie zawodowe (staŝ stanowiskowy i szkolenie praktyczne) określone w części II.1 Programu. Maszynistom skierowanym do dobycia przygotowania zawodowego pracodawca wydaje : - Indywidualny program przygotowania zawodowego (zał. nr 3.8. do Procedury), - Dzienniczek przygotowania zawodowego (zał. nr 3.9. do Procedury), oraz wyznacza opiekuna przygotowania zawodowego(zał. nr 3.7. do Procedury). 3) po zrealizowaniu szkolenia teoretycznego w zaleŝności od kategorii i podkakategorii część II.2 w zakresie 1T, 2T i 3L, maszynista realizuje pkt. II. 3. jazdy praktyczne pod nadzorem zgodnie z pkt. 4L części II. 2 Programu Po zrealizowaniu etapów szkolenia określonych w części II. 1, 2, 3 Programu kandydat przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty, którego zakres określa pkt. III Programu. Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną, powołaną spośród uprawnionych egzaminatorów i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W ramach części praktycznej maszynista instruktor przeprowadza z maszynistą Jazdę próbną na poznanym typie pojazdu trakcyjnego. Po zaliczeniu przez maszynistę jazdy próbnej z wynikiem pozytywnym, maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej (zał. nr 3.3. do Procedury).

6 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 6 z 13 Po zdaniu egzaminu maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego (z zaznaczeniem odpowiednio: kategorii i podkategorii, typu pojazdu kolejowego objętego szkoleniem i infrastruktury), wg zał. nr 3.2. do Procedury. Fakt zdania egzaminu kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury) Pracodawca na podstawie Protokółu jazdy próbnej i świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego wystawia Świadectwo Maszynisty (zał. nr 3.4. do Procedury ), określając w nim typ poznanego pojazdu, infrastrukturę kolejową i kategorię uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych. Wydanie Świadectwa Maszynisty zostaje odnotowane w rejestrze świadectw prowadzonym przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną Centrali Spółki Aktualizacja danych osobowych zawartych w świadectwie. Zainteresowana osoba zgłasza w formie pisemnej do pracodawcy, fakt potrzeby aktualizacji danych osobowych. Pracodawca aktualizuje dane w rejestrze świadectw i wydaje zainteresowanemu nowe świadectwo Zawieszenie świadectwa : Decyzję o zawieszeniu świadectwa wydaje pracodawca w następujących przypadkach: a. zawieszenia licencji, b. na wniosek organu kontrolnego, c. nie wykonywanie czynności maszynisty na pojeździe kolejowym trakcji spalinowej lub elektrycznej przez okres dłuŝszy niŝ 12 miesięcy, d. nieusprawiedliwiona nieobecność na pouczeniach okresowych, e. przyczynienia się do zdarzenia (wypadku lub incydentu), na podstawie ustaleń zawartych w raporcie Komisji lub ustaleń zawartych w protokole ustaleń końcowych komisji kolejowej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez pracodawcę, f. nie zaliczenia egzaminu okresowego, do czasu zdania go w ramach egzaminu poprawkowego. g. na wniosek Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Decyzję o uchyleniu zawieszenia świadectwa podejmuje pracodawca w przypadku: a. decyzji Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przywróceniu licencji (lit. a), z zastrzeŝeniem, Ŝe zawieszenie nie przekroczyło terminu określonego w pkt. c b. zaliczeniu z wynikiem pozytywnym dodatkowego sprawdzianu wiedzy i umiejętności (lit. b- g) 5.4. Cofnięcie świadectwa: Decyzję o cofnięciu świadectwa wydaje pracodawca w następujących przypadkach: a. cofnięcie licencji, b. po wydaniu orzeczenia lekarskiego, o utracie zdolności do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty, c. nie zaliczenie okresowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności.

7 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 7 z Odwołanie się od decyzji w sprawie wydania świadectwa maszynisty, jego zawieszania i cofania; Pracownik ma prawo wnieść odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej wydania, zawieszenia i cofnięcia świadectwa. Zainteresowany składa odwołanie do Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego za pośrednictwem pracodawcy zatrudniającego danego pracownika. Pracodawca przekazuje odwołanie do Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego, w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania wraz z uzasadnieniem wydanej decyzji i dokumentacją dotyczącą sprawy. Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny moŝe zmienić lub uchylić wydaną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja wydana przez Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego jest ostateczna Przeprowadzanie szkoleń i egzaminów niezbędnych do uzyskania świadectwa maszynisty ( w tym rozszerzanie świadectwa na inne linie kolejowe i kategorie uprawnień) oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności Zasady organizacji szkoleń i egzaminów: 1. Szkolenia są realizowane w punktach szkoleń zgodnie z zał. nr 2 do Procedury, 2. Szkolenia prowadzą wykładowcy z listy zatwierdzonej Decyzją Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego, 3. Szkolenie jest przeprowadzane na podstawie zatwierdzonego Programu, zał. nr 1 do Procedury, 4. Szkolenia i egzaminy organizuje pracodawca właściwy dla punktu szkoleń, w którym odbędzie się szkolenie, 5. Komisje egzaminacyjne egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty powołuje pracodawca, spośród uprawnionych egzaminatorów zatwierdzonych Decyzją Prezesa Zarządu- Dyrektora Generalnego, 6. Świadectwo maszynisty wydaje pracodawca zatrudniający danego pracownika, na podstawie Świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego i protokołu z zaliczonej jazdy próbnej Tryb przeprowadzania szkoleń i egzaminów na świadectwo maszynisty Pracodawca kaŝdorazowo zgłasza do Biura Spraw Pracowniczych zamiar rozpoczęcia przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty. Biuro Spraw Pracowniczych, w uzgodnieniu z właściwą merytorycznie komórką Centrali Spółki, wyraŝa zgodę i koordynuje proces w Spółce. 1. Na szkolenie teoretyczne na świadectwo maszynisty są kierowane osoby, które: a. posiadają kwalifikacje określone w części I,1 Programu i spełniają wymagania zdrowotne. b. odbyły staŝ stanowiskowy i szkolenie praktyczne określone w części II.1 Programu. 2. Część II.2.1, oraz część II.2.2. Programu ujmuje ilość godzin na jeden typ pojazdy kolejowego z napędem. Realizując szkolenie na więcej niŝ jeden typ, ilość godzin w części II.2.1. lub w części II.2.2 w zakresie 1T, 2T pkt.2.naleŝy na kaŝdy dodatkowy typ pojazdu kolejowego z napędem, zwiększyć o 20% zaokrąglając w górę.

8 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 8 z Szkolenie teoretyczne jest realizowane w 2 etapach wg Programu szkolenia na świadectwo maszynisty kategorii A (część II.2.1. programu) lub B (część II.2.2. programu): a. I etap- szkolenie jest realizowane wg Programu część II.2.1. w zakresie 1T, 2T i 3L lub / oraz część II.2.2. w zakresie 1T, 2T i 3L. Szkolenie realizuje wyznaczony punkt szkoleniowy Spółki. Po zakończeniu I etapu szkolenia uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na świadectwo maszynisty. zał. nr 3.5. do Procedury. b. II etap szkolenie jest realizowane wg Programu część II.2.1. w zakresie 4L i pkt.3 lub/oraz część II.2.2. w zakresie 4L i pkt.3, następująco: na typie pojazdu kolejowego z napędem, objętym tokiem szkolenia na określoną kategorię i podkategorię świadectwa maszynisty pod nadzorem uprawnionego maszynisty. miejsce szkolenia posterunki techniczne, linie i infrastruktura kolejowa, teren Zakładu, który zatrudnia maszynistę. ilość i rodzaj posterunków technicznych, linii kolejowych (poznanie stałych posterunków manewrowych odcinków linii kolejowych, szlaków), które musi poznać praktycznie maszynista ustala wg potrzeb Zakład, który wyda Świadectwo Maszynisty. praktyczne poznawanie linii kolejowej odbywa się z kabiny pojazdu kolejowego z napędem lub wykorzystując nagrania odcinków linii kolejowych widzianych z kabiny maszynisty. 4. Po zrealizowaniu obydwu etapów szkolenia maszynista przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, jego zakres określa część III Programu. 5. Egzamin odbywa się przed uprawnioną komisją egzaminacyjną. Dla egzaminu kwalifikacyjnego ustala się skalę ocen pozytywna/ negatywna. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z pracodawcą, określa termin egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niŝ po upływie 2 tygodni. Egzamin kwalifikacyjny poprawkowy moŝna składać dwa razy. 6. Maszynista po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, odbywa pod nadzorem maszynisty instruktora Jazdę próbną na poznanym typie pojazdu trakcyjnego i poznanej infrastrukturze. 7. Po zaliczeniu przez maszynistę jazdy próbnej z wynikiem pozytywnym, maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej, (zał do Procedury). 8. Po zdaniu egzaminu maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego (zał. nr 3.2. do Procedury). Fakt zdania egzaminu kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury). 9. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z pracodawcą, określa termin egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niŝ po upływie 2 tygodni. Egzamin poprawkowy moŝna składać dwa razy. 10. Pracodawca na podstawie Protokółu z jazdy próbnej oraz świadectwa zdania egzaminu kwalifikacyjnego (zał. nr 3.2. do Procedury) wystawia Świadectwo Maszynisty (zał. nr 3.4. do Procedury ), określając w nim typ poznanego pojazdu, infrastrukturę kolejową i kategorię uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych.

9 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 9 z Wydanie Świadectwa Maszynisty zostaje odnotowane w rejestrze świadectw Tryb rozszerzania świadectwa maszynisty W przypadku rozszerzania Świadectwa maszynisty o: 1. typ pojazdu kolejowego z napędem, szkolenie odbywa się wg Programu część II.2.1. w zakresie 1T, 2T(temat 2) lub część II.2.2. w zakresie 1T, 2T(temat 2) w wymiarze 20% godzin, (w zaokrągleniu w górę do pełnych godzin lekcyjnych) oraz części II.3. Programu (na typie pojazdu kolejowego z napędem, objętym szkoleniem w ilości godzin dotyczących rozszerzenia świadectwa maszynisty). 2. o nową infrastrukturę (odcinek linii kolejowej, szlaku) maszynista posiadający Świadectwo Maszynisty nabywa wiedzę wg części II.2.1. w zakresie 4L lub części II.2.2. w zakresie 4L Programu. Szkolenie rozszerzające świadectwo maszynisty o typ pojazdu kolejowego z napędem organizuje pracodawca i kończy się egzaminem przed komisją przez niego powołaną spośród egzaminatorów. Zakres egzaminu określa część III Programu. Maszynista po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu rozszerzającego, odbywa pod nadzorem maszynisty instruktora Jazdę próbną na poznanym typie pojazdu trakcyjnego i poznanej infrastrukturze. Po zaliczeniu przez kandydata jazdy próbnej z wynikiem pozytywnym, maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej, (zał do Procedury). Po zdaniu egzaminu maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu rozszerzającego (zał. nr 3.6. do Procedury). Fakt zdania egzaminu odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr 4.12.). W związku z rozszerzeniem świadectwa naleŝy dokonać aktualizacji Świadectwa Maszynisty i odnotować ten fakt w rejestrze świadectw. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu rozszerzającego przewodniczący komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z pracodawcą, określa termin egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niŝ po upływie 2 tygodni. Egzamin poprawkowy moŝna składać dwa razy Rozszerzanie świadectwa maszynisty w zakresie infrastruktury w zakresie dotyczącym poznania nowego odcinka linii kolejowej, odbywa się wg Programu nabywania znajomości odcinków linii kolejowej stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji Pa4 Z pozytywnego wyniku jazdy próbnej maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej, na podstawie którego pracodawca rozszerza świadectwo maszynisty o nabyte uprawnienia. W przypadku negatywnego wyniku jazdy próbnej, maszynista instruktor następną jazdę próbną przeprowadza po upływie 7 dni. Nie zdanie egzaminu rozszerzającego świadectwo maszynisty o typ pojazdu kolejowego z napędem lub niezaliczenia jazd próbnych, nie powoduje utraty uprawnień wg posiadanego Świadectwa Maszynisty W przypadku konieczności rozszerzenia Świadectwa Maszynisty Kategorii B, podkategorii B1 do pracy maszynisty na infrastrukturze innego kraju, maszynista posiadający Świadectwo Maszynisty nabywa wiedzę, wg Programu z zakresu: 1. taboru część II.2.2. w zakresie2t, pkt. 1, 2.

10 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 10 z Infrastruktury innego kraju część II.2.2. w zakresie 3L i 4L. Tematykę szkolenia w ww. zakresie naleŝy realizować w oparciu o instrukcje obowiązujące maszynistę u przewoźnika i zarządcy infrastruktury danego kraju, z uwzględnieniem uregulowań prawnych obowiązujących w tym kraju. Realizacja szkolenia odbywa się na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Spółką i przewoźnikiem innego kraju. Po zakończeniu szkolenia teoretycznego z typu pojazdu lub/i infrastruktury oraz poznaniu linii kolejowych (odcinków linii kolejowych, szlaku) danego kraju, maszynista składa egzamin przed uprawnioną komisją. Fakt zdania egzaminu rozszerzającego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury) Po zdaniu egzaminu, maszynista otrzymuje świadectwo zdania egzaminu rozszerzającego (zał. nr 3.6. do Procedury), na podstawie którego maszynista instruktor, który wcześniej uzyskał uprawniena do szkolenia i egzaminowania od przewoźnika danego kraju, z którym Spółka zawarła umowę przeprowadza z maszynistą jazdę próbną Po zaliczeniu jazdy próbnej maszynista instruktor sporządza Protokół z jazdy próbnej (zał. nr 3.3. do Procedury), na podstawie którego pracodawca rozszerza posiadane przez maszynistę świadectwo uzupełniające o infrastrukturę innego kraju W przypadku zawarcia przez pracodawcę umowy o pracę z maszynistą, który posiada Odpis świadectwa maszynisty kategorii A - A1 lub B - B1 uzyskany u innego przewoźnika, wydaje mu na podstawie ww. odpisu, Świadectwo Maszynisty odpowiedniej kategorii i podkategorii, na typ pojazdu i infrastrukturę. Wydanie poprzedzone zostaje dodatkowym sprawdzianem wiedzy i umiejętności zgodnie z pkt Po złoŝonym egzaminie i zaliczonej jeździe próbnej, pracodawca wydaje Świadectwo Maszynisty na określoną kategorię i podkategorię, typy pojazdów i infrastrukturę określoną w Odpisie świadectwa maszynisty. Fakt zdania egzaminu kwalifikacyjnego odnotowuje się w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury) W przypadku konieczności rozszerzenia Świadectwa Maszynisty o nowy typ pojazdu i / lub nową infrastrukturę naleŝy przeprowadzić szkolenie i przeprowadzić egzamin zgodnie z pkt Procedury W przypadku konieczności świadczenia usług na rzecz Spółki przez maszynistę, innego przewoźnika, posiadającego waŝne świadectwo potrzebnej kategorii i podkategorii, typu pojazdu i infrastruktury, Dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych, na rzecz którego maszynista będzie świadczył usługę, wydaje Świadectwo Maszynisty na wskazaną kategorię i podkategorię, typ pojazd i infrastrukturę wynikające z potrzeb Spółki z zaznaczeniem okresu obowiązywania. Właściwy Zakład Przewozów Regionalnych zgłasza fakt wydania świadectwa komórce organizacyjnej Centrali prowadzącej rejestr świadectw. W dniu zakończenia usługi, ww. świadectwo maszynista zwraca dyspozytorowi, który po odnotowaniu w dzienniku dyspozytora przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej Zakładu wyznaczonej przez pracodawcę. O fakcie zwrotu świadectwa Zakład powiadamia komórkę organizacyjną Centrali prowadzącą rejestr świadectw.

11 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 11 z W przypadku konieczności świadczenia usług na rzecz Spółki przez maszynistę, innego przewoźnika, nieposiadającego świadectwa potrzebnej kategorii, moŝliwe jest jego rozszerzenie zgodnie z zapotrzebowaniem. Szkolenie i egzamin na rozszerzenie świadectwa przeprowadza się na zasadach określonych w pkt Procedury. Dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych, na rzecz którego maszynista będzie świadczył usługę, wydaje Świadectwo Maszynisty na wskazaną kategorię i podkategorię, typ pojazd i infrastrukturę wynikające z potrzeb Spółki z zaznaczeniem okresu obowiązywania. Właściwy Zakład Przewozów Regionalnych zgłasza fakt wydania świadectwa komórce organizacyjnej Centrali prowadzącej rejestr świadectw. W dniu zakończenia usługi, ww. świadectwo maszynista zwraca dyspozytorowi, który po odnotowaniu w dzienniku dyspozytora przekazuje do właściwej komórki organizacyjnej Zakładu wyznaczonej przez pracodawcę. O fakcie zwrotu świadectwa Zakład powiadamia komórkę organizacyjną Centrali prowadzącą rejestr świadectw Sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów Okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności 1. Pracodawca organizuje okresowe sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów: a. W zakresie wiedzy i umiejętności dotyczącym pojazdów kolejowych - nie rzadziej niŝ co 3 lata, b. W zakresie znajomości infrastruktury, włącznie ze znajomością infrastruktury i zasad eksploatacji nie rzadziej niŝ co 3 lata, lub po kaŝdej nieobecności przekraczającej okres jednego roku na danej trasie, c. W zakresie znajomości języka dla osób niebędących rodzimymi uŝytkownikami języka, z zastrzeŝeniem, Ŝe dotyczy infrastruktury kolejowej, do której odnosi się świadectwo maszynisty- nie rzadziej niŝ 3 lata lub po kaŝdej nieobecności przekraczającej okres jednego roku. 2. Okresowe sprawdziany przeprowadza się poza godzinami przewidzianymi na szkolenia (pouczenia) okresowe dla tego stanowiska. 3. Sprawdzian przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez pracodawcę spośród uprawnionych egzaminatorów. W skład komisji wchodzi przewodniczący i 2 członków. 4. Zakres sprawdzianu okresowego obejmuje sprawdzenie wiedzy i umiejętności dotyczących pojazdu kolejowego i infrastruktury objętych egzaminem na świadectwo maszynisty i ujętych w cz. III Programu. 5. Okresowy sprawdzian przeprowadza się w formie testu. Liczbę pytań testowych, nie mniejszą niŝ 30 w zestawie, określa przewodniczący ww. komisji egzaminacyjnej. Pytania testowe opracowują członkowie komisji w zakresie przydzielonych im bloków tematycznych, a zatwierdza je przewodniczący komisji egzaminacyjnej. NaleŜy przygotować róŝne zestawy testów w liczbie nie mniejszej niŝ liczba zdających plus jeden. Czas trwania testowego egzaminu pisemnego nie moŝe być dłuŝszy niŝ wynikający z pomnoŝenia liczby pytań testowych przez 3 minuty, przy 3 wariantach odpowiedzi. 3. Sprawdzian testowy uwaŝa się za zdany, jeśli liczba uzyskanych punktów wynosi co najmniej 2/3 moŝliwych do uzyskania w zestawie testowym.

12 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 12 z Ze sprawdzianu okresowego nie wystawia się oceny. Komisja określa sprawdzian jako zdany lub niezdany. 5. W przypadku uzyskania na egzaminie okresowym wyniku negatywnego pracodawca określa termin sprawdzianu poprawkowego. Sprawdzian poprawkowy naleŝy przeprowadzić w terminie nie dłuŝszym niŝ 14 dni. MoŜna go składać dwa razy. 6. Negatywny wynik okresowego sprawdzianu wiedzy, powoduje bezzwłoczne odsunięcie pracownika od pełnienia czynności na stanowisku pracy. 7. ZłoŜenie okresowego sprawdzianu zostaje odnotowane w rejestrze egzaminów pracownika (zał. nr do Procedury), prowadzonym przez pracodawcę, co potwierdzają swoim podpisem członkowie komisji egzaminacyjnej Dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności Pracodawca przeprowadza dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności maszynistów, z zakresu wiedzy i umiejętności objętych egzaminem na świadectwo maszynisty. Dodatkowe sprawdziany wiedzy i umiejętności są przeprowadzane w przypadkach określonych w pkt Procedury. Dodatkowe sprawdziany są przeprowadzane na zasadach określonych w pkt Procedury Szkolenia (pouczenia ) okresowe Pracodawca przeprowadza dla osób zatrudnionych na stanowisku maszynisty, szkolenia okresowe zgodnie z Zakładowym programem doskonalenia zawodowego. 6. REJESTR ŚWIADECTW MASZYNISTY Rejestr Świadectw Maszynisty znajduje się na stronach internetowych Przewozów Regionalnych w Sharepoint w zakładce PBU pod nazwa Izabella-Rejestr Świadectw Maszynisty. Nadzór informatyczny sprawuje Biuro Informatyki, nadzór merytoryczny prowadzi właściwa merytorycznie komórka Centrali Spółki. Prowadzenie Rejestru Świadectw Maszynisty powierza się jednostką wykonawczym. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem Rejestru Świadectw Maszynisty sprawuje Dyrektor Zakładu, który do prowadzenia rejestru wyznacza pracownika przeszkolonego z zakresu ochrony danych osobowych. 7. DOKUMENTY I ZAPISY 7.1. Dokumenty i zapisy wejścia 1. Ustawa o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz. U Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz.346), 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz.347), 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego waŝności (Dz. U. Nr 66, poz.349)

13 PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 13 z Dokumenty i zapisy wyjścia 1. Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty, 2. Punkty szkoleń na świadectwo maszynisty, 3. Ramowy program szkoleń okresowych dla maszynistów. 8. ARCHIWIZACJA Archiwizacji dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dokonuje się zgodnie z Instrukcją archiwalną Pa-3 (A2) wdroŝoną Uchwała Nr 244/2008 Zarządu PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. z dnia 8 lipca 2008 r. ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY 1. Program przygotowania do egzaminu na świadectwo maszynisty, 2. Punkty szkoleń na świadectwo maszynisty, 3. Wzory dokumentów: 3.1. Orzeczenie lekarskie, 3.2. Świadectwo zdania egzaminu kwalifikacyjnego na Świadectwo Maszynisty, 3.3. Protokół z jazdy próbnej, 3.4. Świadectwo Maszynisty, 3.5. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na świadectwo maszynisty, 3.6. Świadectwo zdania egzaminu rozszerzającego na świadectwo maszynisty, 3.7. Wyznaczenie opiekuna przygotowania zawodowego, 3.8. Indywidualny program przygotowania zawodowego, 3.9. Dzienniczek przygotowania zawodowego, Zgłoszenie kandydata do egzaminu, Protokół z egzaminu kwalifikacyjnego na świadectwo maszynisty, Rejestr egzaminów pracownika.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2015 r. Poz. 46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURy I ROZWOJU 1) z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lutego 2009 r. (Dz. U. z dnia 26 lutego 2009 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lutego 2009 r. (Dz. U. z dnia 26 lutego 2009 r.) Dz.U.09.31.216 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie staŝu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym

Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń. w ratownictwie wodnym Warszawa, dnia 7 maja 2015 r. Wyjaśnienia w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń w ratownictwie wodnym I. Organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa wodnego jest wyłącznym uprawnieniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych

Rozdział 2. Zadania regionalnych izb obrachunkowych Dz.U.01.55.577 2002.01.01 zm. Dz.U.2001.154.1800 art. 9 2002.10.27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 54 2003.11.29 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2004.01.01 zm. Dz.U.2003.149.1454 art. 1 2005.01.01 zm. Dz.U.2004.273.2703

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. Projekt z dnia 14 listopada 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.2011 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 43 3946 Poz. 246 246 USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych Prowadzenie ośrodka szkolenia w świetle obowiązujących regulacji prawnych (stan prawny aktualny na sierpień 2014 r.) 1. Wstęp...(str. 3) 2. Warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Kancelaria Sejmu s. 1/35 Dz.U. 2003 Nr 65 poz. 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 249. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne

Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej. 1. Postanowienia ogólne Zał. Do ZW 67/2012 Zasady organizacji studiów podyplomowych w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Studia podyplomowe, w ramach realizacji procesu bolońskiego, są formą kształcenia przeznaczoną

Bardziej szczegółowo