Licencja maszynisty - przygotowanie dokumentów do wydania licencji maszynisty przez Prezesa UTK UTK Opracował Henryk Zgrzebnicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Licencja maszynisty - przygotowanie dokumentów do wydania licencji maszynisty przez Prezesa UTK UTK Opracował Henryk Zgrzebnicki"

Transkrypt

1 Licencja maszynisty - przygotowanie dokumentów do wydania licencji maszynisty przez Prezesa UTK UTK Opracował Henryk Zgrzebnicki

2 USTAWA Z DNIA 12 LIPCA 2013 R. ISTOTNE ZMIANY Prezes UTK jest organem właściwym do: wydawania przedłużania ważności zawieszania przywracania cofania licencji maszynisty oraz aktualizacji danych zawartych w licencji maszynisty i wydawania jej wtórników (Art. 22 ust. 1) Prezes UTK prowadzi (Art. 22a ust. 1): rejestr licencji maszynistów

3 DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA POCIĄGU/POJAZDU Dokumentem uprawniającym maszynistę do prowadzenia pociągu lub pojazdu kolejowego są (Art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. ): oraz licencja maszynisty świadectwo maszynisty Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: (Art. 22 ust. 2) (1) nie była karana za przestępstwo umyślne (2) ukończyła 20 lat (3) ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe (4) spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 2 (5) odbyła szkolenie i zdała egzamin maszynisty

4 DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PROWADZENIA POJAZDU KOLEJOWEGO W okresie przejściowym tj. do 29 października 2018 r. Stare wymagania: Prawo kierowania pojazdem kolejowym + Karta znajomości odcinka linii kolejowej (szlaku) ważne do r. Nowe wymagania: Licencja maszynisty + Świadectwo maszynisty

5 LICENCJA MASZYNISTY Wydawana przez Prezesa UTK Jest potwierdzeniem spełniania minimalnych wymagań do pracy na stanowisku maszynisty: Wiek Niekaralność Wymagania zdrowotne Wykształcenie Zdanie egzaminu maszynisty

6 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY W celu uzyskania licencji maszynisty należy złożyć wniosek o wydanie licencji maszynisty do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie licencji maszynisty lub podmiot działający w jej imieniu (zalecane przez UTK). Podmiotem działającym w imieniu wnioskodawcy jest pracodawca przewoźnik kolejowy zarządca infrastruktury kolejowej lub lub podmiot, na rzecz którego usługi świadczy osoba ubiegająca się o wydanie licencji maszynisty podmiotem działającym w imieniu wnioskodawcy może być ośrodek szkolenia i egzaminowania lub inny podmiot uprawniony do składania wniosków

7 LICENCJA MASZYNISTY - TRYBY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE LICENCJI Tryb składania wniosków o wydanie licencji maszynisty wniosek elektroniczny forma interaktywna (1) uzyskanie uprawnień do składania wniosków przez podmiot działający w imieniu wnioskodawcy (login i hasło) (2) zalogowanie się na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (3) wypełnienie interaktywnego formularza wniosku o wydanie licencji maszynisty dostępnego na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego (4) przesłanie wniosku w formie elektronicznej do systemu informatycznego UTK (5) wydrukowanie wypełnionego wniosku o wydanie licencji maszynisty (6) podpisanie wniosku przez wnioskodawcę (7) dostarczenie wypełnionej i podpisanej wersji papierowej formularza wniosku wraz z załącznikami określonymi w wykazie poniżej, za pośrednictwem: poczty, firmy kurierskiej lub bezpośrednio do siedziby UTK

8 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY Tryb składania wniosków o wydanie licencji maszynisty forma konwencjonalna (papierowa) (1) pobranie dostępnego na stronie internetowej UTK wniosku o wydanie licencji maszynisty wzoru wniosku o wydanie licencji maszynisty (2) wypełnienie wniosku o wydanie licencji maszynisty (3) podpisanie wniosku przez wnioskodawcę (4) dostarczenie wypełnionej i podpisanej wersji papierowej formularza wniosku wraz z załącznikami określonymi w wykazie poniżej, za pośrednictwem: poczty, firmy kurierskiej lub bezpośrednio do siedziby UTK na adres: Aleje Jerozolimskie Warszawa

9 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY Wydawanie licencji maszynisty osobom, które: posiadają uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych wydane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 sierpnia 2004 r. - mogą uzyskać licencję maszynisty bez konieczności odbycia szkolenia i zdania egzaminu na licencję maszynisty oraz uzyskania orzeczenia lekarskiego

10 WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY - ZMIANY Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa,

11 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY WNIOSKODAWCA INDYWIDUALNY Właściwy wzór Zaznaczyć X we właściwej rubryce

12 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY WNIOSKODAWCA INDYWIDUALNY Zaznaczyć właściwą rubrykę

13 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY WNIOSKODAWCA INDYWIDUALNY Dane zgodne z dokumentem tożsamości Zgodnie z kserokopią dokumentu tożsamości Imię lub imiona dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały wpisane w dokumencie tożsamości Sprawdzić datę urodzenia

14 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY WNIOSKODAWCA INDYWIDUALNY Sprawdzić zgodność z dokumentem tożsamości Sprawdzić numer pesel

15 WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY WNIOSKODAWCA INDYWIDUALNY Podpis własnoręczny w obrębie ramki Data podpisania wniosku przez wnioskodawcę Własnoręczny podpis: imieniem i nazwiskiem Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa,

16 Urząd Transportu Kolejowego, AL. Jerozolimskie 134, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY SKŁADANY PRZEZ PRACODAWCĘ Właściwy wzór Zaznaczyć X we właściwej rubryce

17 Urząd Transportu Kolejowego, AL. Jerozolimskie 134, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY SKŁADANY PRZEZ PRACODAWCĘ Zaznaczyć właściwą rubrykę jeśli wniosek składa podmiot Podmiot działający w imieniu wnioskodawcy Pracodawca/podmiot na rzecz którego usługi świadczy wnioskodawca/ ośrodek szkolenia i egzaminowania /inny adres pocztowy podmiotu działającego w imieniu wnioskodawcy

18 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY SKŁADANY PRZEZ PRACODAWCĘ Dane zgodne z dokumentem tożsamości!!! Zgodnie z kserokopią dokumentu tożsamości Imię lub imiona dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały wpisane w dokumencie tożsamości Sprawdzić datę urodzenia

19 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY SKŁADANY PRZEZ PRACODAWCĘ Sprawdzić zgodność z dokumentem tożsamości Sprawdzić numer pesel (11- znaków)

20 WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY SKŁADANY PRZEZ PRACODAWCĘ Podpis własnoręczny w obrębie ramki Data podpisania wniosku przez wnioskodawcę Własnoręczny podpis: imieniem i nazwiskiem Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa,

21 LICENCJA MASZYNISTY (LM) - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY W przypadku wniosku o licencję maszynisty wydawaną po raz pierwszy (zaznaczone pole 2.2 wniosku) należy: wypełniony zgodnie z wytycznymi i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty kserokopia dokumentu zasadniczego zawodowego potwierdzającego posiadanie co najmniej wykształcenia orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty (1) dokument potwierdzający zdanie egzaminu w celu uzyskania licencji maszynisty (wydany przez podmiot wpisany do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania (1) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość aktualne zdjęcie wnioskodawcy kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby (2)

22 LICENCJA MASZYNISTY (LM) - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY Uwagi Orzeczenie lekarskie oraz świadectwo zdania egzaminu maszynisty należy złożyć w formie oryginału. (1) Zamiast oryginału dokumentu strona (wnioskodawca), może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony (wnioskodawcy) będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym albo doradcą podatkowym (art. 76a 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) W przypadku podpisywania odpisów za zgodność z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika wnioskodawcy należy przedłożyć pełnomocnictwo oraz wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa lub prokury. (2) opis zdjęcia w zakresie wizerunku twarzy zawarty jest w wytycznych dotyczących wypełnienia wniosku o wydanie licencji maszynisty, dostarczone do personalizacji blankietu licencji maszynisty zdjęcie nie może być uszkodzone

23 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU KSEROKOPIA DOKUMENTU P. WYKSZTAŁCENIE kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej wykształcenia zasadniczego zawodowego zgodność danych osobowych z kserokopią dokumentu tożsamości oryginał dokumentu przed wykonaniem kserokopii podpisany (np. brak podpisu na dyplomie dokument niepodpisany przez wnioskodawcę jest dokumentem nieważnym)

24 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU ORZECZENIE Z OGRANICZENIAMI ZDROWOTNYMI - 1 Pieczęć podmiotu wpisanego na listę Imię lub imiona dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały wpisane w dokumencie tożsamości Sprawdzić datę urodzenia Sprawdzić numer pesel (11- znaków) n Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa,

25 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU ORZECZENIE Z OGRANICZENIAMI ZDROWOTNYMI - 2 Bardzo ważne! Podpis lekarza uprawnionego Właściwy tekst pouczenia

26 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU ORZECZENIE BEZ OGRANICZEŃ ZDROWOTNYCH -1 Pieczęć podmiotu wpisanego na listę Imię lub imiona dokładnie w takiej formie, w jakiej zostały wpisane w dokumencie tożsamości Sprawdzić datę urodzenia Sprawdzić numer pesel (11- znaków) n Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić Niepotrzebne skreślić Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa,

27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU ORZECZENIE BEZ OGRANICZEŃ ZDROWOTNYCH -2 Bardzo ważne! Właściwy tekst pouczenia Podpis lekarza uprawnionego b

28 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZDANIE EGZAMINU Właściwy wzór Właściwa pieczęć ośrodka Dane zgodne z dokumentem tożsamości Wypełnić zgodnie z rozporządzeniem Podpis osoby upoważnionej przez ośrodek

29 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI Dane zgodne z dokumentem tożsamości Podstawa prawna Ważne aktualna data złożenia oświadczenia

30 ZAŁĄCZNIK OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH Data podpisania Podstawa prawna

31 ZAŁĄCZNIK KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO LUB INNEGO DOKUMENTU kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość czytelna kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wszystkie dane w przedłożonych dokumentach zgodne z kserokopią dokumentu tożsamości (w paszporcie, dowodzie osobistym lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość)

32 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, ZAŁĄCZNIK AKTUALNE ZDJĘCIE WNIOSKODAWCY Link dotyczący kryteriów zdjęcia paszportowego AO_compliant_ _ver_5.pdf,

33 Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa, ZAŁĄCZNIK AKTUALNE ZDJĘCIE WNIOSKODAWCY Zdjęcie wnioskodawcy kolorowe lub czarno białe o wymiarach 35x45 ( szerokość 35 mm wysokość 45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy (forma zdjęcia paszportowego). Zdjęcie powinno: obejmować całą twarz, być zrobione na wprost, oczy otwarte pokazywać całą głowę, od wierzchołka głowy do górnej części barków (wysokość głowy musi zajmować % zdjęcia) być zrobione na białym lub jasnym tle nie mieć cieni na twarzy oraz tle pokazywać naturalny wyraz twarzy (zamknięte usta) pokazywać twarz nieprzesłoniętą okularami przeciwsłonecznymi albo okularami z przyciemnionymi szkłami, okulary nie mogą mieć grubej oprawki, na szkłach nie mogą pojawiać się jakiekolwiek refleksy świetlne pokazywać osobę bez nakrycia głowy posiadać normalny kontrast i oświetlenie.

34 KSEROKOPIA - PRAWA KIEROWANIA POJAZDEM KOLEJOWYM Prawa kierowania wydawane na podstawie rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2004 r. powinny być wydawane z uwzględnieniem treści 20 i 21 oraz 30 i 31 Prawa kierowania wydawane bez uwzględnienia treści zapisu 20 i 21 (Dz. U. 212 z 2004 r., poz. 2152)

35 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY Na stronie internetowej UTK w zakładce: Bezpieczeństwo Systemu Kolejowego - Kompetencje Personelu Kolejowego - Licencja maszynisty pod adresem: znajduje się komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku o wydanie licencji : po raz pierwszy, aktualizowanej, przedłużanej, przywracanej oraz dla której ma być wydany wtórnik (wypełnione wzory oraz wersje edytowalne) :

36 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY W przypadku wniosku o aktualizację danych licencji maszynisty (zaznaczone pole 2.3 wniosku) wypełniony zgodnie z wytycznymi i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty kserokopia dotychczasowej licencji kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę danych zawartych w licencji maszynisty oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość aktualne zdjęcie wnioskodawcy kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie licencji (opis zdjęcia w zakresie wizerunku twarzy zawarty jest w wytycznych dotyczących wypełnienia wniosku o wydanie licencji maszynisty) (2)

37 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY W przypadku wniosku o przedłużenie licencji maszynisty (zaznaczone pole 2.4 wniosku) wypełniony zgodnie z wytycznymi i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty kserokopia dotychczasowej licencji oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość aktualne zdjęcie wnioskodawcy kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie licencji (opis zdjęcia w zakresie wizerunku twarzy zawarty jest w wytycznych dotyczących wypełnienia wniosku o wydanie licencji maszynisty) (2)

38 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY W przypadku wniosku o wydanie wtórnika licencji maszynisty (zaznaczone pole 2.5 wniosku) wypełniony zgodnie z wytycznymi i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty oświadczenie o utracie licencji maszynisty w przypadku jej kradzieży lub zaginięcia dotychczasowa licencja maszynisty w przypadku jej zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość aktualne zdjęcie wnioskodawcy kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie licencji (opis zdjęcia w zakresie wizerunku twarzy zawarty jest w wytycznych dotyczących wypełnienia wniosku o wydanie licencji maszynisty) (2)

39 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY W przypadku wniosku o wydanie przywrócenie zawieszonej licencji maszynisty (zaznaczone pole 2.6 wniosku) wypełniony zgodnie z wytycznymi i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty orzeczenie lekarskie potwierdzające spełnianie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty (1) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość aktualne zdjęcie wnioskodawcy kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie licencji (opis zdjęcia w zakresie wizerunku twarzy zawarty jest w wytycznych dotyczących wypełnienia wniosku o wydanie licencji maszynisty (2)

40 LICENCJA MASZYNISTY - WYMAGANIA ZDROWOTNE UZYSKANIA LICENCJI Wymagania zdrowotne do uzyskania licencji maszynisty dla maszynistów posiadających prawo kierowania: zaświadczenie lekarskie (kopia) wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz.U. Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.)

41 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY Osoby spełniające ww. wymagania w celu uzyskania licencji maszynisty przedkładają do Prezesa UTK: wypełniony zgodnie z wytycznymi i podpisany wniosek o wydanie licencji maszynisty kserokopię prawa kierowania pojazdem kolejowym kserokopię aktualnego zaświadczenia lekarskiego wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 2152, z późn. zm.) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość aktualne zdjęcie wnioskodawcy kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm (forma zdjęcia paszportowego), podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o wydanie licencji (2)

42 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY Uwaga Dokument tożsamości, dokument potwierdzający posiadane wykształcenie, prawo kierowania pojazdem kolejowym oraz zaświadczenie lekarskie (tylko w przypadku posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdów kolejowych) należy złożyć w formie kserokopii (bez żadnych potwierdzeń).

43 LICENCJA MASZYNISTY OPŁATA ZA WYDANIE LICENCJI Wysokość opłaty za - wydawanie, przedłużanie ważności, aktualizowanie danych zawartych w licencji, wydawanie wtórników licencji w przypadku złożenia wniosku przy pomocy systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Prezesa UTK 100 PLN w przypadku złożenia wniosku w inny sposób niż ww. 200 PLN Podstawa: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, za które pobierane są opłaty, oraz wysokości tych opłat i trybu ich pobierania (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1016)

44 LICENCJA MASZYNISTY - WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI MASZYNISTY Wzór licencji maszynisty

45 LICENCJA MASZYNISTY Data ważności Ograniczenia zdrowotne

46 LICENCJA MASZYNISTY - WARUNKI WYDAWANIA LICENCJI MASZYNISTY Licencja maszynisty jest wydawana, w drodze decyzji, na wniosek kandydata na okres 10 lat (Art. 22 ust. 5) Na wniosek posiadacza licencji maszynisty, w drodze decyzji, Prezes UTK: po sprawdzeniu ważności orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty przedłuża jej ważność, wydając nowy dokument na kolejne 10 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowej licencji maszynisty

47 LICENCJA MASZYNISTY - WARUNKI WYDAWANIA LICENCJI MASZYNISTY Prezes UTK na podstawie wniosku wyda nie później niż do 29 października 2018 r. licencję maszynisty osobom, które: nabyły uprawnienia do prowadzenia pojazdów kolejowych wydane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 212 poz. 2152, z późn. zm.) przed dniem 29 października 2013 r. rozpoczęły szkolenie na stanowisko maszynisty pojazdów trakcyjnych, maszynisty zakładowego, kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, kierowcy drezyny i wózka motorowego, maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, z wyłączeniem maszyn do kolejowych robót budowlanych Czynności na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdów trakcyjnych mogą być wykonywane nie dłużej niż do dnia 29 października 2018 r.

48 LICENCJA MASZYNISTY ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA LICENCJI Z obowiązku uzyskania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty zwolnieni są prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe po liniach kolejowych: funkcjonalnie oddzielonych od reszty systemu kolei, które są: przeznaczone do prowadzenia pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i wojewódzkich przewozów pasażerskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub wpisane do rejestru zabytków lub do inwentarza muzealiów, turystycznych eksploatowanych w celach wykonywania przewozów rekreacyjno-wypoczynkowych i okolicznościowych, w tym kolei wąskotorowych wąskotorowych eksploatowanych w celu przewozu rzeczy oraz prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej pojazdy kolejowe specjalne, które nie są przeznaczone do samodzielnej jazdy po czynnych torach kolejowych. Do osób wykonujących te czynności (bez obowiązku uzyskania licencji maszynisty) stosuje się przepisy: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 46).

49 Dziękuję Państwu za uwagę Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, Warszawa,

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA. Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 29 listopada 2010 r. Druk nr 1046 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.30.151 2011-05-21 zm. Dz.U.2011.92.530 art. 2 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 92 2011-10-24 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 124 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.244.1454 art. 9 2012-02-10 zm. Dz.U.2012.113

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. [1]), [2]) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Ustawa określa: Art. 1. 1) osoby uprawnione

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj.

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Dróg, pokój 36, ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj. KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/27 WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY Z POWODU UTRATY, ZNISZCZENIA DOKUMENTU LUB ZMIANY DANYCH W POSIADANYM DOKUMENCIE Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o.

PROCEDURA. w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. PROCEDURA Nr. Wydanie 2012 r. Strona 1 z 13 PROCEDURA wydawania świadectwa maszynisty w Spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. NINIEJSZY DOKUMENT JEST WŁASNOŚCIĄ Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony osób i mienia

Usługi ochrony osób i mienia Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Wtorek, 28 kwietnia 2015, 09:17 Usługi ochrony osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się, rozszerzenia lub zmiany koncesji w zakresie regulowanym ustawą

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Usługi detektywistyczne

Usługi detektywistyczne Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 17 września 2015, 15:14 Usługi detektywistyczne INFORMACJA sprawy dotyczące wpisu, zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z rejestru działalności regulowanej

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KSZTAŁCENIE SIĘ NA STUDIACH (KURS PRZYGOTOWAWCZY)

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KSZTAŁCENIE SIĘ NA STUDIACH (KURS PRZYGOTOWAWCZY) ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KSZTAŁCENIE SIĘ NA STUDIACH (KURS PRZYGOTOWAWCZY) 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Pouczenie dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Pouczenie dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Pouczenie dla cudzoziemców zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich ROZDZIAŁ I JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ WNIOSEK ROZDZIAŁ II ZAGADNIENIA OGÓLNE 2.1 PODSTAWA PRAWNA 2.2 WARUNKI

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY WAŻNA KARTĘ POLAKA 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 pok.

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC PROWADZĄCY ŻYCIE RODZINNE W ROZUMIENIU KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Z OBYWATELEM RP LUB INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO UE, PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY DO.2710.4.2013 ZATWIERDZAM DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Ryszard Telega Dębica, dnia 5 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo