POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT"

Transkrypt

1 POLSKO AMERYKAŃSKA PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA STATUT ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 roku, Nr 256, poz z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 roku. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne... Rozdział II - Cele i zadania szkoły... Rozdział III - Prowadzenie szkoły... Rozdział IV - Organy szkoły oraz ich zadania... Rozdział V - Organizacja szkoły... Rozdział VI - Prawa i obowiązki pracowników i uczniów szkoły... Rozdział VII - Sposób finansowania szkoły i oddziału przedszkolnego... Rozdział VIII - Postanowienia końcowe... I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Szkoła podstawowa, zwana dalej Szkołą- nosi nazwę Polsko-Amerykańska Prywatna Szkoła Podstawowa. 2. Szkoła używa pieczęci podłużnej z nazwą szkoły, adresem i numerem telefonu. 3. Szkoła podstawowa jest placówka niepubliczną, prowadząca równocześnie oddział przedszkolny klasę Nauka w szkole jest płatna według zasad zobowiązania płatniczego podpisywanego corocznie przez rodziców. 5. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej kształcąc dzieci i młodzież w cyklu sześcioletnim, w systemie dziennym. Szkoła prowadzi również oddział przedszkolnyklasę Siedzibą szkoły jest Szczecin. 7. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie odrębnymi przepisami. II. CELE I ZADANIA SZKOŁY: 2 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły. Nadrzędnym celem jest dobro dziecka. Cel ten Szkoła realizuje poprzez: 1

2 1. Stworzenie uczniom optymalnych warunków zapewniających rozwój umysłowy, etyczno moralny i fizyczny z równoczesnym poszanowaniem ich autonomii, godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 2. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i bezpieczeństwa w szkole i w czasie organizowanych zajęć szkolnych i poza szkolnych. 3. Tworzenie warunków twórczego rozwoju uczniów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych, sportowych, turystycznych. 4. Wprowadzenie uczniów w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla poszczególnych dyscyplin naukowych z wykorzystaniem tej wiedzy w praktyce. 5. Ujawnianie, kształtowanie i rozwój indywidualnych zainteresowań ucznia. 6. Stwarzanie warunków do nabywania prawidłowych doświadczeń interakcji społecznychrówieśniczych. 7. Prowadzenie działalności dydaktycznej i wychowawczej zgodnie z zasadami pedagogii, przepisami prawa oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka. III. PROWADZENIE SZKOŁY 3 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Spółka o nazwie Polsko-Amerykańskie Szkoły Prywatne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, zwana dalej Spółką. 2. Do zadań Spółki należy zapewnienie warunków lokalowych, organizacyjnych i kadrowych dla właściwego funkcjonowania Szkoły oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników i dzieci uczęszczających do szkoły. 3. Spółka odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji finansowej i kadrowej. 4. Do kompetencji Spółki należy podejmowanie decyzji w sprawach finansowych, kadrowych, organizacyjnych, dysponowanie majątkiem Szkoły, w tym w szczególności: a. zatwierdzenie statutu oraz jego ewentualnych zmian, b. ustalanie wysokości czesnego i innych opłat za naukę oraz wysokości wynagrodzeń pracowników, c. zatwierdzanie preliminarza budżetowego, d. powołanie i odwoływanie dyrektora oraz ustalanie jego praw i obowiązków, e. zatrudnianie i zwalnianie pracowników pedagogicznych i innych pracowników Szkoły oraz przyznawanie nagród finansowych tym pracownikom, f. zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Szkoły. IV. ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH ZADANIA 4 1. Organami Szkoły są: a. Dyrektor Szkoły, b. Rada Pedagogiczna, c. Samorząd Uczniowski o ile zostanie powołany. 2

3 5 1. Do obowiązków Dyrektora należy: a. opracowywanie dokumentów programowo- organizacyjnych Szkoły (plan dydaktyczno-wychowawczy, arkusz organizacyjny, ramowy plan nauczania, zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć ), b. opracowywanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników pedagogicznych Szkoły, c. dobór pracowników pedagogicznych i wnioskowanie o ich zatrudnienie do Spółki, d. opracowywanie regulaminu rekrutacji uczniów i czuwanie nad właściwym jej przebiegiem wspólnie ze Spółką, e. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, ochrona przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, f. pełnienie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami oraz kontroli nad innymi pracownikami, g. opracowanie szczegółowych zasad wewnętrznego systemu oceniania i realizowanie go, po zaakceptowaniu przez Spółkę oraz Radę Pedagogiczną, h. dbałość o powierzone mienie oraz realizowanie zadań wynikających z przepisów o ochronie p/poż. i. wnioskowanie do Spółki w sprawie rozwoju bazy materialno technicznej Szkoły, j. realizowanie zarządzeń i poleceń Spółki oraz uchwał Rady Pedagogicznej. 2. Dyrektor ma prawo do : a. przyjmowania uczniów do Szkoły, jak również skreślania ich z listy uczniów, b. wnioskowanie o zatrudnienie i zwolnienie pracowników Szkoły do Spółki, c. reprezentowanie Szkoły na zewnątrz i podpisywanie dokumentów dotyczących spraw szkoły, d. organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, 3. Dyrektor odpowiada przed Spółką za: a. właściwą realizację podstaw programowych oraz poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania, b. funkcjonowanie Szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu, c. zapewnienie właściwej opieki uczniom przebywającym w Szkole, d. właściwą realizację przyznanego budżetu, e. właściwe przechowywanie i prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz druków ścisłego zarachowania i pieczęci Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym tworzonym przez wszystkich pracowników pedagogicznych bez względu na wymiar i czas pracy. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 3. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział zaproszeni goście z głosem doradczym. 4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykle większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady. 5. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 3

4 6. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, rodziców, nauczycieli, innych pracowników Szkoły lub narazić dobre imię Szkoły. 7. Do kompetencji członków Rady Pedagogicznej należy: a. zatwierdzanie planów pracy Szkoły, b. zatwierdzania wyników nauczania klasyfikacji i promocji uczniów, c. podejmowanie uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły w przypadkach określonych niniejszym Statutem, d. zatwierdzanie projektów uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych, po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Spółki. 8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania: a. arkusza organizacyjnego Szkoły, b. tygodniowego rozkładu zajęć, c. wewnętrznego systemu oceniania i promowania uczniów. 9. Rada Pedagogiczna ma prawo występować z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw związanych z funkcjonowaniem Szkoły. 10. Opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 11. Opracowanie i uchwalenie programu wychowawczego szkoły Samorząd Uczniowski jest organem kolegialnym, w skład którego wchodzą wszyscy uczniowie Szkoły. 2. Strukturę, zasady wybierania organów Samorządu uczniowskiego oraz sposób działania określa regulamin opracowany przez Radę Pedagogiczną. 3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy przedstawianie wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak: a. prawo do zapoznania się z treścią programu nauczania, b. prawo do jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu, c. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu i za zgodą Dyrektora, d. prawo do wydawania gazetki szkolnej, e. prawo zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień stosowanych w szkole. V. ORGANIZACJA SZKOŁY 8 1. Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkoły podstawowej Planem nauczania w szkole jest aktualny plan nauczania obowiązujący w szkole podstawowej z uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego, opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Spółkę. 2. Plan ten określa tygodniowy minimalny wymiar godzin edukacyjnych, zajęć poszczególnych przedmiotów, nauczania integracyjnego, bloków przedmiotowych, godzin do dyspozycji Dyrektora, obowiązujący uczniów danej klasy szkoły podstawowej. 4

5 10 1. Podstawową jednostka organizacyjną Szkoły jest zespół klasowy. 2. Szkoła może organizować klasy, w których realizowany będzie program nauczania dwujęzycznego. 3. Dopuszcza się tworzenie klas z innym językiem. 4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno wychowawczej Szkoły są obowiązkowe zajęcia lekcyjne. 5. Przewiduje się możliwość podziału na grupy. Minimalna liczba uczniów w grupie wynosi 4 maksymalna 10 uczniów. 6. W ramach czesnego Szkoła prowadzi koła zainteresowań, naukę pływania oraz jazdy na łyżwach. 7. Szkoła ma prawo wprowadzenia własnego Regulaminu Organizacja roku szkolnego jest taka jak w szkołach publicznych. 2. Zajęcia prowadzone są w systemie klasowym. Maksymalna liczebność uczniów w klasie nie powinna przekraczać 20 stu, a minimalna 4-ch uczniów, przy czym na wniosek Dyrektora w wyjątkowych sytuacjach za zgodą Spółki wyrażoną decyzją Zarządu Spółki, w klasie może być maksymalnie 22 uczniów. 3. Szkoła może realizować zajęcia również poza siedzibą Szkoły. 4. Lekcja trwa 45 minut z możliwością łączenia w bloki 90 cio minutowe. 5. Uczniowie każdej klasy posiadają nauczyciela wychowawcę. 6. Szkoła zapewnia realizację co najmniej minimalnej liczby godzin danego przedmiotu w cyklu nauczania, wprowadzając dodatkowo poszerzony program nauczania języka angielskiego, niemieckiego oraz informatyki. 7. Szkołą zapewnia mleko do drugiego śniadania. 8. Szkoła pośredniczy w zorganizowaniu II śniadania i posiłku głównego obiadu, które opłacają rodzice. 9. Szkoła zapewnia wszystkim dzieciom opiekę dydaktyczno wychowawczą w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas szkolnych. 11. W oparciu o znowelizowane rozporządzenie w sprawach zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów postanawia się co następuje: a. klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w miesiącu styczniu, a roczne w terminie podanym przez Kuratora Oświaty tzn. w czerwcu. W klasach I III klasyfikowanie polega na wystawieniu oceny opisowej z osiągnięć i zachowania, w klasach IV-VI ocenia się w skali1-6, b. w klasach IV VI ustalona przez nauczyciela ocena może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, c. jeżeli w wyniku śródrocznej klasyfikacji stwierdzi się braki w osiągnięciach mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w następnej klasie, szkoła zapewnia indywidualną pracę z uczniem celem stworzenia szansy uzupełnienia braków, d. uczeń, który jest nieklasyfikowany z przyczyn usprawiedliwionych może zdawać egzamin klasyfikacyjny w terminie i formie ustalonej z Dyrektorem, e. w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z takich przedmiotów jak: sztuka, technika, wychowanie fizyczne, co powoduje wpisanie zamiast oceny słowa zwolniony, f. oceny z zachowania ustala wychowawca klasy po uprzedniej konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w danej klasie, ocena winna uwzględniać: funkcjonowanie 5

6 ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, g. roczną ocenę z zachowania począwszy od klasy czwartej ustala się według skali: wzorowe, dobre, poprawne, niepoprawne, h. ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych i promocję lub ukończenie Szkoły, i. ocenianie bieżące i klasyfikowanie śródroczne na zakończenie każdej klasy, poczynając od klasy czwartej ustala się w stopniach: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), słabodostateczny (2), niedostateczny (1), j. uczeń otrzymuje promocję do klasy wyższej, jeżeli ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych określonych planem nauczania, jego osiągnięcia oceniono pozytywnie lub uzyskał ocenę klasyfikacyjną wyższą od stopnia niedostatecznego, k. uczeń klas 1 3 Szkoły może pozostać na drugi rok w tej samej klasie w porozumieniu z rodzicami tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych zaświadczeniem lekarskim lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, l. uczeń klasy czwartej i wyższych, u którego w wyniku rocznej klasyfikacji stwierdzono niedostateczne osiągnięcia w zakresie jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy, a w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna Szkoły może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów, nie dotyczy to klasyfikacji na zakończenie danego typu szkoły, m. termin egzaminu ustala Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich, n. do przeprowadzenia egzaminu Dyrektor powołuje trzyosobowa komisję, a po przeprowadzeniu egzaminu sporządza protokół, w skład komisji wchodzą: - Dyrektor, albo inny nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą jako przewodniczący komisji, - nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu jako egzaminator, - nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu jako członek komisji, o. Rada Pedagogiczna może promować ucznia mimo, że nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu uwzględniając ocenę możliwości edukacyjnych ucznia, ale tylko jeden raz w danym etapie kształcenia, p. w kl. I III dopuszcza się własne wzory świadectw, q. sprawdzian na zakończenie Szkoły Podstawowej dotyczy poziomu opanowania umiejętności określonych standardami wymagań, który odbywał się będzie w miesiącu marcu w terminie ustalonym przez komisję Egzaminacyjną, r. w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej uczeń może poprawić sprawdzian do końca czerwca danego roku szkolnego. VI. PRAWA I OBOWIAZKI PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW SZKOŁY Nauczycieli zatrudnia się na umowę o pracę, umowę zlecenie bądź umowę o dzieło i zwalnia z zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy oraz kodeksu cywilnego. 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Szkole są posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole, które są ustalone w Przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej. 3. Pensum pracy nauczyciela określa Spółka. 4. Spółka może w ramach posiadanych środków finansowych tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze z zastrzeżeniem, iż stanowiska te mogą być utworzone w zależności od liczby oddziałów: 5. - minimum 12 oddziałów przy pracy w jednym budynku, - minimum 10 oddziałów przy pracy w więcej niż jednym budynku. 6

7 6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez Dyrektora, związanych z organizacją procesu dydaktycznego i wychowawczego. 7. Obowiązkiem nauczyciela jest: a. prowadzenie pracy dydaktyczno, wychowawczej i opiekuńczej w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej woli i wiedzy, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły, b. zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych jego opiece uczniów na zajęciach organizowanych w Szkole i zajęciach organizowanych przez Szkołę, c. stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych, d. opracowanie planów wynikowych do nauczanego przedmiotu oraz ścieżek międzyprzedmiotowych, e. ocenianie osiągnięć uczniów polegających na rozpoznaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w stosunku do wymagań wynikających z programu nauczania oraz formułowanie oceny, f. informowanie uczniów oraz rodziców ( opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów w danym roku szkolnym, g. wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców ( opiekunów ) o kryteriach i zasadach oceniania zachowania, h. przed śródrocznym oraz rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej wszyscy uczniowie oraz rodzice ( opiekunowie ) muszą być powiadomieni o przewidywanych ocenach, a w przypadkach zagrożenia ocena niedostateczną wymagane jest pisemne potwierdzenie na miesiąc przed klasyfikacją. 8. Nauczyciele mają prawo do: a. opracowywania i wprowadzenia autorskich programów nauczania i wychowania po uzyskaniu akceptacji Dyrektora, b. decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów, c. oceniania uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem oraz zasadami promowania i oceniania ustalonymi przez MEN. 9. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: a. poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów, b. bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie Do Szkoły zostaje przyjęty uczeń zakwalifikowany na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy szkoły podstawowej ( dotyczy kl. IV VI ), rozmowy kwalifikacyjnej oraz wniesienia ustalonych w zobowiązaniu płatniczym opłat. 2. Uczniowie klasy 0 przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej badającej dojrzałość szkolną. 3. Uczeń może być skreślony z listy uczniów i przeniesiony do szkoły publicznej rejonowej w następujących przypadkach: a. otrzymania 3 lub więcej ocen niedostatecznych w klasyfikacji śródrocznej na poziomie klas IV VI -, o ile w ciągu wyznaczonego przez Dyrektora czasu uczeń nie potwierdzi oceną pozytywną opanowanie materiału, b. wyjątkowo agresywnego zachowania do pracowników Szkoły lub innych uczniów, c. wywołania negatywnych opinii o Szkole z powodu nieodpowiedniego zachowania się ucznia, 7

8 d. niszczenia majątku Szkoły, lub własności innych uczniów, e. z przyczyn poza pedagogicznych - nie uiszczanie obowiązujących opłat. 4. Tryb odwoławczy. Jeśli uczeń został skreślony z przyczyn pedagogicznych tryb odwoławczy reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego, natomiast w przypadku skreślenia z przyczyn poza pedagogicznych rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje odwołanie do Spółki. W przypadku skreślenia ucznia z przyczyn pedagogicznych lub poza pedagogicznych nie przewiduje się zwrotu wniesionych opłat. 5. Uczniowie mają prawo do: a. powołania Samorządu Uczniowskiego, który posiada uprawnienia wynikające z regulacji ustawowej, b. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i wychowania zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, c. ochrony i poszanowania własnej godności, bez względu na osiągane wyniki w nauce, d. pomocy w przypadku trudności, e. jawnej, umotywowanej oceny. 6. Do obowiązków ucznia należy: a. przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły, b. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły, c. przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego w tym godnego reprezentowania Szkoły, d. dbałość o swoje życie, zdrowie i higienę, e. noszenie stroju regulaminowego, f. poszanowanie mienia i sprzętu szkolnego. VII. SPOSÓB FINANSOWANIA SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoła finansowana jest z: a. wpłat czesnego oraz wpisowego b. dotacji z tytułu posiadanych przez Szkołę uprawnień szkoły publicznej. 2. Dodatkowe środki finansowe mogą być pozyskiwane z odpisów podatkowych oraz darowizn osób prawnych lub fizycznych. 3. Rodzice bądź opiekunowie zobowiązani są uiścić opłaty, o których mowa w ust. 1 punkt 1 w terminie do 5 go każdego miesiąca. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zmiany w Statucie, bądź też decyzje o likwidacji Szkoły i/ lub Oddziału Przedszkolnego należą do kompetencji Spółki, w imieniu której działa Zarząd Spółki. 2. Likwidacja może nastąpić jedynie z końcem roku szkolnego, Spółka zobowiązany jest zawiadomić o likwidacji rodziców, Kuratora Oświaty oraz Gminę, na terenie której znajduje się Szkoła z co najmniej 6 miesięcznym wyprzedzeniem Statut jak i wprowadzane w nim zmiany są uzgodnione każdorazowo z Kuratorium Oświaty w Szczecinie co do zgodności z przepisami prawa. 8

9 2. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2010 roku. Zatwierdził: 9

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo