Twój prawny przewodnik po pracy tymczasowej 1) Na czym polega praca tymczasowa?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twój prawny przewodnik po pracy tymczasowej 1) Na czym polega praca tymczasowa?"

Transkrypt

1 Twój prawny przewodnik po pracy tymczasowej? 1) Na czym polega praca tymczasowa? Praca tymczasowa jest nietypową formą zatrudnienia polegającą na zatrudnieniu przez agencje pracy tymczasowej wpisane do rejestru agencji zatrudnienia (spis takich agencji dostępny jest na stronie Każda legalnie działająca agencja pracy tymczasowej powinna zostać wpisana do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek podawania numeru wpisu do rejestru w jej dokumentach, ogłoszeniach i ofertach pracy. Napotykając ogłoszenia i oferty pracy anonsowane przez agencje pracy tymczasowej należy więc zwrócić uwagę, czy wraz z ogłoszeniem jest podany numer wpisu reklamującej się agencji do rejestru agencji zatrudnienia. Brak zamieszczenia takiego numeru może świadczyć o tym, że agencja działa nielegalnie. Do ogłoszenia lub oferty agencja musi ponadto dołączyć określenie agencja pracy tymczasowej, a ogłaszane oferty pracy muszą być wyraźnie oznaczone jako oferty pracy tymczasowej. Działalność agencji pracy tymczasowej polega na tym, że agencja zawiera umowę o pracę z osobą poszukującą pracy, przez co staje się ona jego pracodawcą, ale praca wykonywana jest nie w zakładzie pracy agencji, ale na rzecz i pod kierownictwem innego pracodawcy (tzw. pracodawcy użytkownika), do którego osoba ta jest kierowana przez agencję. Z agencją pracy tymczasowej zawiera się umowę o pracę tylko po to, aby zostać przez nią skierowanym do pracy u pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy wyraża niejako z góry zgodę na świadczenie pracy na rzecz innego pracodawcy. Agencja zawiera umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym wtedy, gdy wpływa do niej zgłoszenie pracodawcy użytkownika zamierzającego zatrudnić pracownika o określonych kwalifikacjach. Skierowanie do pracy następuje zawsze na określony czas (tłumaczy to przyjętą nazwę tej formy zatrudnienia - praca tymczasowa). Po upływie okresu skierowania do 1

2 pracy do pracodawcy użytkownika umowa o pracę automatycznie rozwiązuje się. Do ponownego zatrudnienia będzie mogło dojść, jeżeli zostanie zgłoszona następna oferta pracy ze strony tego samego lub innego pracodawcy użytkownika. Jest to zatem forma zatrudnienia, w której okresy wykonywania pracy i oczekiwania na pracę następują kolejno po sobie w zależności od zapotrzebowań pracodawców użytkowników. Praca tymczasowa jest nietypową formą zatrudnienia, ponieważ w jej realizacji biorą udział trzy podmioty: agencja pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik. W tej formie zatrudnienia występują trzy podmioty, ale zawierane są tylko dwie umowy: między agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem (umowa cywilnoprawna) oraz między agencją i pracownikiem tymczasowym (umowa o pracę lub cywilnoprawna). Żadna umowa nie łączy natomiast pracownika tymczasowego i pracodawcę użytkownika, chociaż to właśnie na rzecz i pod kierownictwem tego pracodawcy pracownik tymczasowy wykonuje pracę. Podsumowując, zatrudnienie tymczasowe jest formą zatrudnienia, w której pracodawcą dla pracownika tymczasowego jest agencja, ponieważ to ona zawiera z takim pracownikiem stosowną umowę i pełni rolę pracodawcy. Pracodawca użytkownik pozyskuje pracownika, który świadczy pracę na jego rzecz i pod jego kierownictwem, a więc tak jak w typowym stosunku pracy, ale w sensie prawnym nie jest jego pracodawcą. Pracodawca użytkownik wykonuje obowiązki pracodawcy tylko w takim zakresie, jaki wynika z przepisów oraz z zawartej z agencją umowy.. 2

3 1) Jakie zalety zatrudnienia tymczasowego mogą skłaniać osoby poszukujące pracy do zostania pracownikiem tymczasowym?? Dla osoby poszukującej pracy zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej stwarza przede wszystkim możliwość jej podjęcia. Poza tym podstawowym walorem, zatrudnienie tymczasowe pozwala także nabyć potrzebnego każdemu pracownikowi doświadczenia. Ma to szczególnie duże znaczenie dla osób młodych, często absolwentów szkół, rozpoczynających dopiero swoje życie zawodowe. Jest to tym bardziej istotne, że staż pracy i doświadczenie zawodowe, stają się coraz bardziej cenionymi atutami na rynku pracy, często decydującymi o zatrudnieniu bądź nie zatrudnieniu pracownika. Zatrudnienie tymczasowe ma dla osób poszukujących pracy jeszcze jedną istotną zaletę. Zgłoszenie się przez osobę poszukującą pracy do agencji pracy tymczasowej z deklaracją chęci podjęcia pracy w charakterze pracownika tymczasowego powoduje, że właściwy ciężar poszukiwania pracy dla takiej osoby zostaje przerzucony na agencję. Co prawda oferta zatrudnienia pracownika tymczasowego wychodzi zawsze od pracodawcy użytkownika, ale to ostatecznie agencja zawiadamia osobę poszukującą pracy o możliwości podjęcia pracy w następstwie zgłoszenia pracodawcy użytkownika i to ona kieruje taką osobę do pracy. Nie ulega przy tym wątpliwości, że oferta pracy znacznie łatwiej może dotrzeć do osoby poszukującej pracy przez agencję pracy tymczasowej będącej profesjonalnym podmiotem działającym na rynku pracy, aniżeli wtedy, gdyby osoba ta poszukiwała zatrudnienia samodzielnie. 3

4 3) Czy agencja może pobierać jakiekolwiek opłaty od osoby poszukującej pracy?? Agencje pracy tymczasowej zobowiązane są respektować zasadę bezpłatności, która oznacza, że agencje tego rodzaju nie mogą pobierać żadnych opłat od osób, dla których poszukują zatrudnienia. Zarobkowy cel działalności (agencja pracy tymczasowej jest przedsiębiorcą i prowadzi usługi pracy tymczasowej w celach zysku) agencja może realizować jedynie w jej relacjach z pracodawcą użytkownikiem.? 4) Jakie informacje może żądać agencja od osoby poszukującej pracy przed zawarciem umowy o pracę? Aby doszło do skierowania do pracy przez agencję pracy tymczasowej musi ona dysponować określonymi informacjami o kandydacie do pracy w celu ustalenia, czy będzie on spełniał wymagania potrzebne do wykonywania danej pracy. Jak każdy inny pracodawca, agencja pracy tymczasowej może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie w charakterze pracownika tymczasowego tylko niektórych jego danych osobowych. Przede wszystkim może żądać podania danych osobowych obejmujących: - imię (imiona) i nazwisko, - imiona rodziców, - datę urodzenia, - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), - wykształcenie, - przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 22¹ kodeksu pracy). Agencja ma prawo żądać udokumentowania pozyskanych danych osobowych (np. żądając świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym kandydat na pracownika tymczasowego ubiega się o 4

5 zatrudnienie). Ma także prawo żądać złożenia oświadczenia, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.? 5) Jakiego rodzaju umowa może zostać zawarta z agencją pracy tymczasowej? Z agencją pracy tymczasowej może zostać zawarta dwojakiego rodzaju umowa: umowa o pracę albo umowa cywilnoprawna (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło). W zdecydowanej większości przypadków wykonywanie przez pracownika tymczasowego pracy na podstawie umowy o pracę jest dla niego korzystniejsze, aniżeli świadczenie pracy w ramach umowy cywilnoprawnej. Zawarcie umowy o pracę i nabycie w związku z tym statusu pracownika włącza bowiem taką osobę w orbitę ochronnych przepisów prawa pracy. Inną pozycję prawną mają wykonawcy pracy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych, którzy podlegają przepisom prawa cywilnego zakładającym zasadniczo równość stron takiego stosunku prawnego. Dodatkowa ochrona przysługuje jednak osobom zatrudnionym przez agencję na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli są to osoby w wieku lat będące uczniami. Do takich osób stosuje się bowiem odpowiednio przepisy kodeksu pracy dotyczące zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Oznacza to, że osoby takie można kierować wyłącznie do wykonywania prac lekkich, których wykaz określa pracodawca (pracodawca użytkownik) po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy i zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy. Przepisy określają, jakiego rodzaju umowa o pracę może zostać zawarta z agencją. Może to być umowa o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Częstsze zastosowanie ma umowa o pracę na czas określony. Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy jest zawierana na czas niezbędny do wykonania danej pracy. Charakterystyczne dla tego rodzaju umowy o pracę jest to, że rozwiązuje się ona z chwilą wykonania pracy, której to chwili nie sposób jest wcześniej dokładnie przewidzieć. 5

6 Poza umową o pracę na czas określony oraz umową o pracę na czas wykonania określonej pracy, nie ma możliwości zawarcia w tej formie zatrudnienia innego rodzaju umowy o pracę. Przepisy nie przewidują możliwości zawarcia w tej formie zatrudnienia umowy o pracę na okres próbny, ani umowy o pracę na czas nieokreślony.? 6) Na jaki okres można być skierowanym do pracy przez agencję pracy tymczasowej? Praca tymczasowa ma na celu zaspokajanie okresowych potrzeb pracodawców, w związku z czym skierowanie pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika musi następować zawsze na określony czas. Przepisy dodatkowo określają limity czasowe zatrudnienia tymczasowego. Okres, na jaki wolno zatrudnić pracownika tymczasowego, zależy od tego, w jakim celu następuje zatrudnienie pracownika tymczasowego. Jeżeli skierowanie następuje w celu zastąpienia przez tego pracownika nieobecnego w pracy pracownika pracodawcy użytkownika, wówczas okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. W przypadku, gdy skierowanie do pracy u pracodawcy użytkownika następuje w innym celu, aniżeli zastąpienie w pracy nieobecnego pracownika tego pracodawcy (tj. w celu wykonywania pracy o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym albo pracy, której terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe) łączny okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz tego jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Do okresu 12 miesięcy wlicza się wszystkie kolejne okresy zatrudnienia danego pracownika tymczasowego u danego pracodawcy użytkownika w przypadkach, gdy jest on kilkakrotnie kierowany do pracy do tego pracodawcy. 6

7 7) Jak ustalane jest wynagrodzenie za pracę pracownika tymczasowego?? Przepisy wymagają, aby jeszcze przed skierowaniem pracownika do pracy pracodawca użytkownik poinformował agencję na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących u pracodawcy użytkownika. Jeżeli u danego pracodawcy użytkownika nie obowiązują przepisy o wynagrodzeniu (np. nie został wydany regulamin wynagrodzenia, nie jest też stosowany żaden układ zbiorowy pracy), albo pomimo obowiązywania takich przepisów nie określają one wynagrodzenia za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu (np. dlatego, że dotychczas tego rodzaju prace nie były wykonywane u pracodawcy użytkownika), wynagrodzenie pracownika tymczasowego należy ustalić zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Stosowana jest w tym zakresie zasada, że wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Wynagrodzenie pracownika tymczasowego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. Informacje przekazane agencji pracy tymczasowej przez pracodawcę użytkownika w przedmiocie wynagrodzenia za pracę służą zatem prawidłowemu określeniu wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego w zawieranej z nim umowie o pracę. Strony umowy o pracę (agencja i pracownik) nie ustalają bowiem wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego całkowicie samodzielnie, ale z uwzględnieniem warunków płacowych obowiązujących u pracodawcy użytkownika. Określenie wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego poprzez odniesienie do warunków płacowych obowiązujących u pracodawcy użytkownika jest konieczne ze względu na obowiązywanie zasady równego traktowania pracownika tymczasowego i pracownika pracodawcy użytkownika zatrudnionego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy. Pracownik tymczasowy nie może otrzymywać niższego 7

8 wynagrodzenia niż pracownik pracodawcy użytkownika wykonujący porównywalną pracę. Aby właściwie określić wynagrodzenie za pracę pracownika tymczasowego agencja musi zostać więc poinformowana przez pracodawcę użytkownika o obowiązujących u niego warunkach płacowych.? 8) Czy pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu wypoczynkowego? Tak. Przed zawarciem umowy o pracę pracownik tymczasowy musi być poinformowany przez agencję o uzgodnieniach co do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej oraz o trybie udzielenia tego urlopu. Przepisy upoważniają agencję i pracodawcę użytkownika do uzgodnienia tych spraw w zawieranej przez te strony umowie z tym, że jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika obejmuje co najmniej 6 miesięcy, pracodawca użytkownik jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego udzielając, w terminie uzgodnionym z pracownikiem, czasu wolnego od pracy w wymiarze odpowiadającym przysługującemu temu pracownikowi urlopowi wypoczynkowemu. Obowiązek pracodawcy użytkownika polegający na umożliwieniu wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego dotyczy sytuacji wykonywania pracy tymczasowej przez okres co najmniej 6 miesięcy na podstawie jednego skierowania tego pracownika do pracy przez agencję. W razie skierowania pracownika tymczasowego do pracy na okres krótszy niż 6 miesięcy, pracownik tymczasowy nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego w naturze (do dni wolnych od pracy), chyba że tak umówią się agencja i pracodawca użytkownik. Jeżeli w umowie zawieranej przez agencję i pracodawcę użytkownika nie będzie w tej sprawie żadnego uzgodnienia, pracownik tymczasowy nie będzie mógł skorzystać z urlopu, otrzyma jednak w zamian ekwiwalent pieniężny. Tak samo będzie w sytuacji, gdy nieprzerwany okres wykonywania pracy przez danego pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika przekroczył łącznie 6 8

9 miesięcy, ale stało się tak tylko dlatego, że doszło do kilkukrotnego skierowania tego pracownika do pracodawcy użytkownika, przy czym żadne ze skierowań nie obejmowało co najmniej 6-miesięcznego okresu, a strony (agencja i pracodawca użytkownik) nie uzgodniły prawa do wykorzystania przez pracownika tymczasowego urlopu w naturze. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop w wymiarze 2 dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Miesięczny termin pozostawania przez pracownika tymczasowego w dyspozycji pracodawcy użytkownika liczy się za 30 dni. Okresem pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika jest w całości okres, na który pracownik tymczasowy został skierowany do wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika. Okres ten odpowiada, co do zasady, okresowi obowiązywania umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym. Do miesięcznego okresu, od którego zależy nabycie prawa do urlopu pracownika tymczasowego, wlicza się nie tylko okresy faktycznie wykonywanej pracy, ale także okresy pozostawania w dyspozycji pracodawcy użytkownika (np. okresy gotowości do wykonywania pracy, której pracownik tymczasowy nie mógł jednak wykonywać ze względu na przeszkody leżące po stronie pracodawcy użytkownika). Urlop nie przysługuje jednak za okres, za który pracownik tymczasowy wykorzystał u poprzedniego pracodawcy przysługujący mu urlop wypoczynkowy (np. w sytuacji, gdy w tym samym roku kalendarzowym, w którym podjął pracę w charakterze pracownika tymczasowego, był wcześniej zatrudniony w ramach typowego stosunku pracy i przed rozwiązaniem tego stosunku wykorzystał w całości przysługujący mu na ten rok urlop wypoczynkowy). Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. Jeżeli więc pracownik tymczasowy byłby zatrudniony w niedziele i święta, wówczas urlop wypoczynkowy powinien być mu udzielony w właśnie w te dni, gdyż są one dla niego dniami roboczymi. W przypadku, gdy okres skierowania pracownika tymczasowego do pracy obejmuje co najmniej 6 miesięcy, zachowuje on prawo do tzw. urlopu na żądanie (agencja pracy tymczasowej jest obowiązana udzielić na żądanie pracownika tymczasowego i w terminie przez niego wskazanym do 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym, przy czym żądanie powinno być zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu). 9

10 Za czas urlopu wypoczynkowego pracownik tymczasowy zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu (lub ekwiwalent pieniężny za jeden dzień tego urlopu) ustala się dzieląc wynagrodzenie uzyskane przez pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej przez liczbę dni pracy, za które to wynagrodzenie przysługiwało. Przez dni pracy rozumie się przy tym dni, w które pracownik faktycznie świadczył pracę. Jak już była o tym mowa, w razie niewykorzystania przysługującego pracownikowi tymczasowemu urlopu wypoczynkowego w naturze w okresie wykonywania pracy u pracodawcy użytkownika przysługuje mu w zamian ekwiwalent pieniężny należny z dniem rozwiązania umowy o pracę. W takim przypadku nie stosuje się przepisu przewidującego, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego w przypadku niewykorzystania w całości lub w części przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania umowy o pracę, jeżeli strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej umowy o pracę (art k.p.). Agencja pracy tymczasowej nie może zatem umówić się z pracownikiem tymczasowym, że niewykorzystany przez niego urlop wypoczynkowy zostanie wykorzystany w okresie obowiązywania kolejnej umowy o pracę nawiązanej bezpośrednio po rozwiązaniu umowy poprzedniej. Oznacza to, że w każdym przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego agencja jest zobowiązana wypłacić w zamian należny temu pracownikowi ekwiwalent pieniężny. 10

11 9) Kto odpowiada za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracownika tymczasowego?? Przed zawarciem umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, agencja i pracodawca użytkownik muszą uzgodnić na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujących w szczególności dostarczanie pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzanie szkolenia w zakresie bhp, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku. Przepisy nie przesądzają jednak, jakie konkretnie obowiązki z dziedziny bhp mogą być przejęte przez pracodawcę użytkownika, wyliczenie ma bowiem charakter tylko przykładowy. To ostatecznie strony agencja i pracodawca użytkownik w zawieranej przez siebie umowie decydują, jakie obowiązki z obszaru bhp zostaną przejęte przez pracodawcę użytkownika. Obie strony, tak agencja, jak i pracodawca użytkownik, powinny zatem ustalić, które obowiązki pracodawcy z tego obszaru stosownie do okoliczności, możliwości i potrzeb będą realizowane przez każdą z nich. Niezależnie jednak od uzgodnionego z agencją zakresu przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy z dziedziny bhp, a nawet w razie nie przejęcia od agencji żadnych obowiązków z tego obszaru, na pracodawcy użytkowniku ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej. 11

12 ? 10) Jak wygląda sytuacja pracownika tymczasowego w razie choroby? W razie choroby pracownika tymczasowego stosuje się art. 92 k.p., według którego za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Dopiero za czas niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi tymczasowemu przysługuje zasiłek chorobowy. Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Jeżeli zatem przerwa między rozwiązaniem jednej umowy o pracę i nawiązaniem kolejnej takiej umowy zawieranej z pracownikiem tymczasowym nie przekroczyła 30 dni, okres poprzedniego zatrudnienia wlicza się pracownikowi tymczasowemu do okresu ubezpieczenia chorobowego, od którego zależy nabycie prawa do zasiłku chorobowego. W pewnych sytuacjach pracownik tymczasowy nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego (bez potrzeby upływu 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego). Tak jest np. w odniesieniu do absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, czy też w stosunku do osób, które mają co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (np. z tytułu wykonywania wcześniej pracy nie w charakterze pracownika tymczasowego, ale w ramach typowego stosunku pracy). Ze względu na szczególną sytuację pracownika tymczasowego, którego okresy zatrudnienia (pozostawania w stosunku pracy) przeplatają się z okresami niewykonywania pracy, wyjątkowo duże znaczenie ma norma zasada, iż pracownik tymczasowy posiadający prawo do zasiłku chorobowego, który zachoruje w ciągu 14 dni po ustaniu zatrudnienia tymczasowego (rozwiązaniu umowy o pracę) i będzie 12

13 niezdolny do pracy przez okres nie krótszy niż 30 dni, zachowa prawo do tego zasiłku pomimo nie pozostawania już w stosunku pracy.? 11) Jakie roszczenia przysługują pracownikowi tymczasowemu, w stosunku do którego naruszona została zasada równego traktowania w zatrudnieniu? W okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy. Równe traktowanie pracownika tymczasowego przejawia się m. in. w przyznaniu mu prawa do korzystania z ogólnodostępnych urządzeń socjalnych pracodawcy użytkownika na zasadach dotyczących pracowników zatrudnionych przez tego pracodawcę. Jedynie w zakresie dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, organizowanego przez pracodawcę użytkownika, zasady równego traktowania nie stosuje się do pracownika tymczasowego wykonującego pracę krócej niż 6 tygodni. W razie naruszenia w stosunku do pracownika tymczasowego zasady równego traktowania w zatrudnieniu, pracownik ten może dochodzić od agencji pracy tymczasowej odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Agencja jest zobowiązana do odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania wobec pracownika tymczasowego także wtedy, gdy zasadę tę naruszy pracodawca użytkownik. 13

14 12) Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania roszczeń stron zatrudnienia tymczasowego?? Jeżeli pracownik tymczasowy spowoduje szkodę przy wykonywaniu powierzonej mu przez pracodawcę użytkownika pracy np. na skutek niedbałego obchodzenia się z obsługiwanym urządzeniem uszkodzi to urządzenie, wtedy odpowiedzialność ponosi wyłącznie agencja pracy tymczasowej. Agencja pracy tymczasowej, po wypłaceniu pracodawcy użytkownikowi należnego odszkodowania, ma jednak prawo dochodzić od pracownika tymczasowego zwrotu jego równowartości.? 13) Czy możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę zawartej z agencją? Tak, chociaż zasadniczo taka umowa rozwiązuje się tak, jak każda inna terminowa umowa o pracę, tj. z upływem czasu, na jaki została zawarta. Jeżeli zawarto umowę o pracę na czas określony, umowa ta rozwiąże się w dniu określonym w tej umowie. Gdyby z pracownikiem tymczasowym zawarto umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy, umowa taka rozwiąże się wraz z wykonaniem umówionej pracy. Zasada ta obowiązuje także w stosunku do pracownicy tymczasowej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na czas przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Umowa ta inaczej niż wynikałoby to z przepisów kodeksu pracy (art k.p.) - nie ulega przedłużeniu do dnia porodu, lecz ustaje zgodnie z ogólną zasadą u upływem czasu, na który została zawarta. 14

15 Umowa o pracę tymczasową może także zostać rozwiązana przed upływem ustalonego początkowo okresu wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika. Przedterminowe rozwiązanie takiej umowy może nastąpić zarówno za obustronną zgodą, jak i jednostronnie przez agencję lub pracownika tymczasowego. W pierwszym przypadku dochodzi do wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy za porozumieniem wymaga zgody na takie rozwiązanie obu stron umowy, tak agencji, jak i pracownika tymczasowego. Gdy chodzi o jednostronne rozwiązanie umowy o pracę zawartej z agencją, to w grę wchodzą dwa tryby: rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy strony wprowadzą do umowy o pracę na czas określony klauzulę uprawniającą do rozwiązania tej umowy za wypowiedzeniem. W takim przypadku obowiązują okresy wypowiedzenia inne od ogólnie stosowanych. Umowa podlega wypowiedzeniu za trzydniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni, lub za jednotygodniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli zawarta została na okres dłuższy niż 2 tygodnie. O ile rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (pod warunkiem umieszczenia w umowie o pracę na czas określony zawartej z pracownikiem tymczasowym klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy) może nastąpić w każdym czasie, to inaczej jest w przypadku rozwiązania umowy o pracę tymczasową bez wypowiedzenia (w trybie natychmiastowym). Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może bowiem nastąpić tylko w sytuacjach przewidzianych w przepisach. Do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia uprawniony jest pracownik tymczasowy m. in. wtedy, gdy doszło do ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika tymczasowego. Z uwagi na fakt, że obowiązki pracodawcy wobec pracownika tymczasowego są w tej formie zatrudnienia dzielone między agencję i pracodawcę użytkownika, pracownik tymczasowy może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia zarówno wtedy, gdy naruszenia obowiązków pracodawcy dopuściła się agencja (np. nie wypłacając w terminie należnego pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenia), jak również wówczas, gdy naruszenia swoich obowiązków wobec pracownika tymczasowego dopuścił się pracodawca użytkownik (np. nie zapewniając pracownikowi 15

16 tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej).? 14) Czy sposób rozwiązania umowy o pracę z agencją wpływa na uprawnienie do zasiłku dla bezrobotnych? Tak, prawo do zasiłku nie przysługuje bowiem bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron. W takim przypadku zasiłek przysługuje dopiero po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Jeżeli natomiast w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy osoba taka spowodowała rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy bez wypowiedzenia, wówczas prawo do zasiłku nabywa dopiero po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.? 15. Czy bezrobotny, który zostaje zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej traci status bezrobotnego? Tak, traci w okresie, gdy wykonuje pracę w następstwie skierowania do pracodawcy użytkownika przez agencję. Bezrobotnym jest bowiem osoba niezatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej (bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia). Nie ma natomiast przeszkód, aby osoba, która straciła status bezrobotnego w wyniku podjęcia pracy w charakterze pracownika tymczasowego, mogła być ponownie zarejestrowana jako osoba bezrobotna po upływie skierowania do pracy przez agencję. Jeżeli jednak 16

17 osoba taka utraciła status bezrobotnego na okres nie dłuższy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki niezbędne do uzyskania prawa do zasiłku, wówczas uzyskuje takie prawo na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku.? 16. Czy pracownik tymczasowy może zostać zatrudniony bezpośrednio przez pracodawcę, do którego był skierowany przez agencję? Oczywiście tak. Co więcej, w umowie zawieranej przez agencję i pracodawcę użytkownika strony te nie mogą umówić się, że pracownik tymczasowy nie będzie mógł zostać zatrudniony przez pracodawcę użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej. Gdyby takie ustalenie znalazło się w zawieranej przez te strony umowie, byłoby ono z mocy prawa nieważne.? 17. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania roszczeń pracownika tymczasowego? Jeżeli agencja pracy tymczasowej zawarła z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę (a nie umowę cywilnoprawną), wtedy wzajemne roszczenia tych stron rozpoznają sądy pracy (odpowiednie wydziały sądu rejonowego lub okręgowego). W takim bowiem przypadku zawarta umowa o pracę powoduje nawiązanie stosunku pracy między tymi stronami, a roszczenia ze stosunku pracy rozpoznają sądy pracy. Jeżeli z roszczeniem wystąpiłby pracownik tymczasowy, pozew powinien być skierowany do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę zatrudniającej go agencji. Roszczenia ze stosunku pracy nawiązanego przez agencję pracy tymczasowej i pracownika tymczasowego podlegają przedawnieniu, które następuje, co do zasady, z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. 17

18 Podstawowe regulacje prawne: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U nr 99 poz. 1001) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, Poz. 1366) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 października 2005 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz informacji składanych przez agencje zatrudnienia ( Dz.U.Nr 212, poz.1770) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji(dz. U. Nr 79, poz. 550) 18

19 19

20 S³ów kilka o historii pracy tymczasowej Po raz pierwszy zaczęto wykorzystywać pracę tymczasową w połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Pracownicy tymczasowi zastępowali pracowników etatowych/ stałych podczas ich nieobecności spowodowanej na przykład chorobą. W Europie najwcześniej praca tymczasowa rozwinęła się we Francji w latach sześćdziesiątych XX wieku. W latach siedemdziesiątych XX wieku nadano pracy tymczasowej ramy prawne. Wówczas praca tymczasowa zdobyła większą popularność. Poniżej umieszczona została tabela z ostatnimi dostępnymi danymi statystycznymi, prezentująca udział zatrudnienia tymczasowego na światowych rynkach pracy. 20

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę.

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym to: A) umowa zlecenie B) umowa o dzieło C) umowa o pracę. Etap regionalny Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy Łódź, 28 stycznia 2015 r. 1. Jakie podmioty podlegają kontroli Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw kadrowych Termin składania dokumentów upływa dnia 27 listopada 2012 roku o godz. 15.00. Legionowo dnia 13 listopada 2012 roku Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ SCENARIUSZ WARSZTATÓW NR 7. DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ Temat: Jak przygotować cv i list motywacyjny? Cel: Przybliżenie zasad konstruowania cv oraz listu motywacyjnego. Czas przeznaczony na warsztat: 45

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r.

24.02.2016. Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy www.pip.gov.pl. Bydgoszcz, dnia 23.02.2016 r. W 2016 r. wynagrodzenie minimalne dla pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.850 zł (tj. 1.355,69 zł netto). Anna Stellmacher Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Procedura Naboru pracowników LGD

Procedura Naboru pracowników LGD Procedura Naboru pracowników LGD WSTĘP Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w Biurze LGD jest elementem skutecznego i racjonalnego zarządzania pracownikami, poprzez dobór pracowników, którzy zapewniają

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa na czas określony należy do kategorii umów terminowych. Aktualnie to najczęściej praktykowana forma zatrudnienia, a jej podstawową cechą

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Formy zatrudniania pracowników. Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników. Materiał pomocniczy dla nauczyciela. Autorka: Krystyna Nowak Cele lekcji. Analiza aktów prawnych i e-zasobów do określenia form

Bardziej szczegółowo

List motywacyjny, który Cię wyróżni

List motywacyjny, który Cię wyróżni List motywacyjny, który Cię wyróżni Szukasz pracy i chcesz, żeby pracodawca wybrał właśnie Ciebie? Chcesz dobrze wypaść w jego oczach jeszcze przed rozmową? Chcesz napisać przekonujący list motywacyjny?

Bardziej szczegółowo

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania

IMIĘ I NAZWISKO. WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania Schemat CV IMIĘ I NAZWISKO ADRES NUMER TELEFONU ADRES E-MAIL PRAWO JAZDY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH WYKSZTAŁCENIE data, rezultat charakter wykształcenia miejsce czas trwania (tylko istotne najwyższe szczeble

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

GORZÓW WIELKOPOLSKI ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY Miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI, Data sporządzenia (dd / mm / rrrr) 30/08/2014 Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Pola do wypełnienia oznaczone kolorem należy wypełnić obowiązkowo INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015

OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 OFERTA PRACY NR 1/2015 G. M./2015 DYREKTOR GIMNAZJUM MIEJSKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SIERPCU ogłasza nabór na wolne stanowisko: samodzielnego referenta ds. administracyjnych OFERTA: samodzielny referent

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY

ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY . miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim ZGŁOSZENIE OFERTY PRACY INFORMACJA DLA PRACODAWCY Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA

PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PROCEDURA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW DO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA 1. W oparciu o ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 9/2015

OGŁOSZENIE Nr 9/2015 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/9/15 OGŁOSZENIE Nr 9/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale Rozliczeń

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy m.in. informacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA

JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA JAK EFEKTYWNIE POSZUKIWAĆ PRACY? DORADZTWO ZAWODOWE DLA LOGISTYKA prowadzące: Anna Bilińska, Agnieszka Groncik Personnel College Doradztwo Personalne Spotkanie informacyjne dla Absolwentów WSL Poznań,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJE O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. z późniejszymi zmianami. W Kodeksie Pracy znajdziemy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce.

Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Umowy zlecenia i o dzieło nie są umowami o pracę, a więc podpisując je, nie stajesz się pracownikiem i nie masz praw opisanych w tej ulotce. Pracując na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, nie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance

Z MYŚLĄ O LUDZIACH W BIZNESIE ODPOWIEDZIALNI. acceptance for disabled ecology. equality diversity tolerance Z MYŚLĄ O LUDZIACH ODPOWIEDZIALNI W BIZNESIE equality diversity tolerance acceptance for disabled ecology Kim jesteśmy? Job Impulse Polska jest częścią Grupy Job, firmą Doradztwa Personalnego (Certyfikat:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1220

Dz.U. 2015 poz. 1220 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1220 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne ZARZĄDZENIE NR 23 /09 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Mielcu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat

10. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia: A) 16 lat B) 18 lat C) 21 lat 1. W jakim czasie pracownik po otrzymaniu świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy? A) 7 dni B) 10 dni C) 14 dni 2. Czasem pracy jest czas : A) w którym

Bardziej szczegółowo

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15

DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 DBFO-Ś/SKS/EF/1110/11/15 OGŁOSZENIE Nr 11/2015 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. planowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH W POLSCE WAŁBRZYCH 03.12.2009r. PLAN PREZENTACJI REJESTRACJA BEZROBOTNEGO WARUNKI WYMAGANE DO PRZYZNANIA PRAWA DO ZASIŁKU INNE OKRESY ZALICZNE DO 365 DNI WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ

KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ Maria Wajgner Ośrodek Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP KODEKS PRACY PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA PRACY REGULUJĄCE STOSUNKI POMIĘDZY PRACOWNIKIEM A PRACODAWCĄ IV etap edukacji Lekcja realizowana w oparciu o p.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Stażowego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO

Regulamin Programu Stażowego REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO REGULAMIN PROGRAMU STAŻOWEGO Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 PODSTAWY PROGRAMU STAŻOWEGO 1. Organizatorem stażu, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest Spółka ATC Cargo S.A. 2. Program stażowy realizowany

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia

Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia Formalno-prawne aspekty zatrudniania w NGO Podstawy prawne wolontariatu i elastyczności zatrudnienia 1 WOLONTARIAT Akty prawne Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 29 maja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy Ogłoszenie oferty pracy Nazwa jednostki Nazwa komórki Adres jednostki Województwo Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego formalne określone dla stanowiska pracy dodatkowe Zakres zadań wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY

W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY R E G U L A M I N W SPRAWIE ORGANIZACJI STAŻY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PIEKARACH ŚLĄSKICH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady)

Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) Zatrudnienie pracowników służby bhp (przykłady) 1 Podstawowe regulacje prawne ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach

Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. w formie pisemnej. elementy zasadach Rodzaje umów o pracę 1. Definicja umowy o pracę. Poprzez umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli dwóch stron, zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. W przypadku umowy o pracę oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV?

ZASADY PISANIA CV. Co powinno się znaleźć w CV? ZASADY PISANIA CV CV to Twoja zawodowa wizytówka. Ma w zwięzły sposób podawać wszystkie podstawowe informacje o Tobie, które mogą być istotne dla przyszłego pracodawcy. Po zapoznaniu się z CV powinien

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2009

DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2009 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WYDZIAŁ OBSŁUGI RYNKU PRACY DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI ZATRUDNIENIA zarejestrowanych w województwie świętokrzyskim w roku 2009 Kielce, czerwiec 2010 r. Działalność agencji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 czerwca 2016 r. Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Jak uchronić się przed bezrobociem? Jeśli jesteś w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub jesteś zatrudniony

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA I PRACOWNIK

PRACODAWCA I PRACOWNIK .pl PRACODAWCA I PRACOWNIK OBOWIAZKI I PRAWA W PIGUŁCE - Autor Paulina Sołtys Kraków, Maj 2014 - SPIS TRESCI PRACODAWCA I PRACOWNIK 1_ 2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_ 10_ 11_ 12_ 13_ 14_ 15_ 16_ 17_ 18_ 19_ 20_

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE. Podinspektora PS-K.1101.1.2014 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku ul. Wyzwolenia 2 83-221 Osiek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych

Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 z dnia 26 stycznia 2016r. Zasady organizacji stażu dla osób bezrobotnych 1. Staż organizowany jest w celu nabycia przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia

Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Porozumienie w sprawie skróconego okresu wypowiedzenia Uwagi ogólne Definicja Okres wypowiedzenia to czas, jaki upływa od momentu złożenia przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3

Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych. wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Dokumentacja pracownicza wraz z wypełnionymi wzorami pism kadrowych wydanie 1. ISBN 83-7387-963-3 Opracował na podstawie Kadry. Serwis spraw pracowniczych : Przemysław Ciszek Redakcja: Małgorzata Budzich

Bardziej szczegółowo

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej

Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Pozew spadkobiercy pracownika o zapłatę odprawy pośmiertnej Informacje ogólne Odprawa pośmiertna Odprawa pośmiertna to jedno ze szczególnych świadczeń wypłacanych w związku ze śmiercią pracownika. W zasadzie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Poradnik Urlop wychowawczy

Poradnik Urlop wychowawczy Autor: Ewa Karaś Poradnik Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka. Panuje zasada, że prawo do urlopu wychowawczego na równych prawach ma kobieta i mężczyzna. Celem

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Wniosek. o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn Nr wniosku/data wpływu... Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia Podstawa prawna: art. 66k ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586

POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko tel. (013) 4696586, 4698435, fax. (013) 4696586 Lesko, dnia.. / Nazwisko i Imię / / Adres zamieszkania / / Kod pocztowy / / PESEL / w przypadku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu

UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. zawarta w dniu UMOWA O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NR zawarta w dniu pomiędzy Starostą Powiatu Nowosolskiego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli, a podczas nieobecności

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr 6 /2016

OGŁOSZENIE Nr 6 /2016 DBFO-Ś/SKS/ES/1110/ 6 /16 OGŁOSZENIE Nr 6 /2016 Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Śródmieście m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo