FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*: Numer telefonu/faksu/ NIP.. REGON 5. KRS. 6. Numer i seria dowodu osobistego, organ wydający.. 7. PESEL (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).. Przystępując do przetargu pisemnego ogłoszonego przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Gdynia, ul. Rotterdamska 9, na sprzedaż samochodu osobowego Daewoo-FSO/FSO, model pojazdu: Lanos 1.5 Kat., wersja: S, numer rejestracyjny GA 03204, nr VIN: SUPTF69YDVW001128, oferuję kupno ww. przedmiotu sprzedaży za: cenę brutto..zł (słownie: ) Ja, niżej podpisany, oświadczam, że: 1) zapoznałem się i akceptuję warunki postępowania przetargowego określone w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Lanos 1.5 Kat., wersja: S, numer rejestracyjny GA 03204, nr VIN: SUPTF69YDVW001128; 2) zapoznałem się z treścią wzoru umowy, który akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy kupna przedmiotu sprzedaży na warunkach wymienionych we wzorze umowy (w tym, wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC kupowanego pojazdu), w miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedającego; 3) zapoznałem się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży/biorę odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin (w przypadku rezygnacji z oględzin przed złożeniem oferty).* podpis Oferenta lub osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta Do oferty załączam: 1) kserokopię dowodu tożsamości/aktualny odpis z właściwego rejestru/wydruk informacji z CEIDG*; 2) * - niepotrzebne skreślić

2 Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu WZÓR UMOWY UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , z w pełni wpłaconym kapitałem zakładowym wynoszącym zł, reprezentowaną przez: 1) 2)... zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym a zwaną w dalszej części umowy Kupującym o treści następującej: 1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa samochód osobowy Daewoo-FSO/FSO, model pojazdu: Lanos 1.5 Kat., wersja: S, numer rejestracyjny GA 03204, nr VIN: SUPTF69YDVW001128, będący przedmiotem sprzedaży w postepowaniu przetargowym zgodnie z Ogłoszeniem Sprzedającego z dnia.. 2. Sprzedający wraz z samochodem wydał Kupującemu 2 kpl. kluczyków oraz następujące dokumenty: 1) potwierdzenie zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza; 2) instrukcję obsługi i książkę serwisową samochodu; 3) dowód rejestracyjny; 4) kartę pojazdu; 5) świadectwo homologacji. 1 Sprzedający oświadcza, że przedmiot sprzedaży stanowi jego własność i jest wolny od wad prawnych oraz nie toczy się żadne postępowanie sądowe z nim związane. 2

3 3 1. Kupujący oświadcza, iż stan formalno-prawny i techniczny przedmiotu sprzedaży został przez niego zweryfikowany i jest mu znany oraz że przyjmuje go w takim stanie w jakim się znajduje i nie będzie z powyższego tytułu występował z żadnymi roszczeniami do Sprzedającego. 2. Kupujący oświadcza w szczególności, iż sprawdził wszelkie oznaczenia numerowe samochodu osobowego Daewoo-FSO/FSO, model pojazdu: Lanos 1.5 Kat., wersja: S, numer rejestracyjny GA 03204, nr VIN: SUPTF69YDVW i nie wnosi żadnych zastrzeżeń Cena sprzedaży przedmiotu sprzedaży, zgodnie z ofertą Kupującego złożoną w dniu., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy, wynosi.. zł brutto (słownie:. 00/100), w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości... (słownie: ), stawka podatku VAT 23%. 2. Sprzedający wystawi Kupującemu stosowną fakturę według obowiązujących przepisów. 3. Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy oraz koszty przejazdu samochodu do Kupującego, ponosi Kupujący Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży określoną w 4. ust. 1. przelewem na konto numer w Banku PEKAO SA II Oddział w Gdyni w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2. Przedmiot sprzedaży przechodzi na własność Kupującego z chwilą dokonania zapłaty całości ceny, o której mowa w 4. ust. 1. umowy. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. 1. Odbiór przedmiotu sprzedaży nastąpi w siedzibie Sprzedającego niezwłocznie po zapłaceniu ceny sprzedaży, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia zapłaty przez Kupującego całej ceny nabycia, na podstawie pisemnego zawiadomienia Sprzedającego. 2. W dniu zawarcia umowy sprzedaży Kupujący zobowiązuje się do wypowiedzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zakupionego samochodu osobowego Daewoo-FSO/FSO, model pojazdu: Lanos 1.5 Kat., wersja: S, numer rejestracyjny GA (wzór wypowiedzenia stanowi załącznik nr 4 do umowy). Wypowiedzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, zostanie niezwłocznie złożone Ubezpieczycielowi przez Sprzedającego. 6

4 3. Kupujący zobowiązany jest do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji w związku ze zmianą właściciela oraz dostarczenia Sprzedającemu zaświadczenia o wyrejestrowaniu w terminie 30 dni od daty podpisania umowy sprzedaży. Zaświadczenie, o którym mowa wyżej należy złożyć w siedzibie Sprzedającego w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, Dział Finansowy lub przesłać na lub 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po zapłaceniu przez Kupującego całej ceny sprzedaży określonej w 4. ust. 1. umowy. 5. Osobami upoważnionymi przez Sprzedającego do podpisania protokołu zdawczoodbiorczego są: 1)... 2) Osobą upoważnioną przez Kupującego do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego jest legitymujący się dowodem osobistym nr 7 1. W przypadku nie odebrania lub nie wywiezienia przedmiotu sprzedaży w terminie, o którym mowa w 6. ust. 1. umowy, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej ceny sprzedaży brutto określonej w 4. ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania. 2. Sprzedający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych. 3. Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania przedmiotu sprzedaży aż do chwili zaspokojenia roszczeń wynikających z ust. 1. niniejszego paragrafu W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Załączniki do umowy: 1) zawiadomienie o wyborze oferty; 2) ogłoszenie o przetargu z dnia ; 3) oferta przetargowa z dnia ; 4) druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:

5 Imię i nazwisko posiadacza pojazdu Adres posiadacza pojazdu Załącznik nr 4 do wzoru umowy... (nazwa zakładu ubezpieczeń) Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego Z dniem wypowiadam umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego zawartej na rzecz: (dane poprzedniego lub obecnego właściciela) na pojazd marki: o nr rej. na okres ubezpieczenia od dnia... do dnia.... Polisa nr... Data i miejscowość podpis posiadacza pojazdu

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin

Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Regulamin przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego. 1 Regulamin Kielce dnia: 18.06.2015 1. Regulamin przetargu ustnego (Aukcji), zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa i przebiegu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w

Umowa kupna / sprzedaży samochodu. W dniu roku w, pomiędzy: miejscowość.... zamieszkałym w Umowa kupna / sprzedaży samochodu W dniu roku w, pomiędzy: data... zamieszkałym w imię nazwisko przy ulicy legitymującym się dowodem osobistym wydanym przez.. wskazać organ wydający posiadającym nr PESEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku Treść umowy sprzedaży: UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI spółki Elektromontaż Gdańsk Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej

Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej Zaproszenie na składanie ofert na zakup osprzętu do frezarki i tokarki sterowanej numerycznie CNC. Beneficjent: PTH Pneumatic Complex Osojca J i P Sp. Jawna z siedzibą w 26-052 NOWINY, Zgórsko 1B, w związku

Bardziej szczegółowo

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy:

Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Umowa Numer. zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 59a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Milejów-Osada, dn. 08.07.2014 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Milejowie Sp. z o.o. ogłasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989

1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka. Marka: Ostrówek KTO 162. Nr ramy/nadwozia: 637869. Rok produkcji: 1989 OPEC Sp. z o. o. w Puławach ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. Koparko-Ładowarki Ostrówek KTO-162 2. Agregatu spawalniczego na podwoziu 3. Chwytaka 1. Przedmiot sprzedaży: I. Koparko-ładowarka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych Świętochłowice, dn.06.10.2014 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach półka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 650/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH

OWU OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA SAMOCHODÓW CIEŻAROWYCH, LOKOMOTYW I MASZYNROBOCZYCH 1. Przedmiot umowy APLISENS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Sprzedawca) określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron.

II. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron. Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi krajowych i zagranicznych przewozów autokarowych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu. Polski

Bardziej szczegółowo