Prospekt informacyjny systemu franczyzowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny systemu franczyzowego"

Transkrypt

1 Charakterystyka rynku OZE, systemu franczyzowego Naatu, modelu biznesu placówki franczyzowej. Korzyści związane z przystąpieniem do sieci. Podstawowe dane ekonomiczne związane z przystąpieniem do sieci a c ń o ł s s a z c i z d o h c d a N Prospekt informacyjny systemu franczyzowego Strona 1 z 12 Wersja 1.0 Warszawa - czerwiec 2014

2 Blisko 3 lata przygotowań i zdobytych doświadczeń pozwoliło nam na przygotowanie pierwszej w Polsce oferty franczyzowej na rynku sprzedaży technologii OZE Wejdź z nami na rynek, który niewyobrażalnie rośnie! Aby skutecznie korzystać z licencji franczyzowej, System, który ją oferuje powinien charakteryzować s i ę n a d o ś w i a d c z e n i e m, kompetencjami oraz wiedzą o p r o w a d z e n i u b i z n e s u, a b y k o n c e p c j a p r o w a d z e n i a działalności przez franczyzobiorców nie napotykała nieprzewidzianych wcześniej trudności. Jesteśmy po to, aby pomagać naszym franczyzobiorcom System franczyzowy Naatu jest najlepszym przykładem działania na tworzącym się dopiero rynku - zdobycia odpowiedniego p o z i o m u w i e d z y, u m i e j ę t n o ś c i i doświadczeń, których przekazanie franczyzobiorcom zapewni dynamiczny rozwój sprzedaży i instalacji systemów fotowoltaicznych, które w chwili obecnej stanowią podstawę oferty handlowej. Działalność Franczyzodawcy od 3 lat koncentruje się na realizacji projektów inwestycyjnych związanych z budową systemów i farm fotowoltaicznych dla firm i p r z e d s i ę b i o r s t w, a w z w i ą z k u z e z b l i ż a j ą c y m i s i ę ro z s t r z y g n i ę c i a m i legislacyjnymi - również na rynku prosumenckim - realizacją projektów mikroinstalacji. Przenosząc nasze doświadczenia i kompetencje w realizacji dużych projektów inwestycyjnych stanowiące fundament profesjonalnego rozwoju przedsiębiorstwa na grunt realizacji projektów o mniejszej mocy, ale zdecydowanie większej skali działania nie zmieniamy naszej sprawdzonej recepty na sukces na którą składają się przede wszystkim nasze przewagi konkurencyjne - opisane w dalszej części niniejszego prospektu. W zimowych miesiącach pierwszego kwartału 2014 roku zainstalowano więcej (2,4 MW) paneli niż w całym 2013 roku (0.6 MW). Strona 2 z 12

3 Istota systemu franczyzowego Naatu Franczyzobiorca sieci Naatu będzie prowadził placówkę - biuro z częścią ekspozycyjną, oferującą sprzedaż, instalację oraz usługi w zakresie OZE (w chwili obecnej wyłącznie oparte o technologię fotowoltaiczną) w uzgodnionej z Franczyzodawcą lokalizacji, na terenie ustalonej w drodze negocjacji wyłączności terytorialnej. Ustalenie terenu wyłączności terytorialnej, na którym działać będzie Franczyzobiorca, gdzie nie powstanie żadna inna placówka Naatu, a z którego sprzedaż przez działających na rzecz Centrali Agentów będzie zlecana Franczyzobiorcy poprzedzona zostanie wykonaniem przez Franczyzodawcę (przy pomocy Franczyzobiorcy) analizy rynku, potencjału, atrakcyjności - szans i zagrożeń. Na rzecz Centrali na terenie całej Polski usługi w zakresie sprzedaży oferty handlowej Naatu świadczy sieć Agentów, którzy za pośrednictwem autorskiego systemu CRM Naatu dostarczają danych o klientach zainteresowanych kontaktem w sprawie możliwości inwestycyjnych, jak i gotowymi zleceniami na realizację usług w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych. Kontakty i zlecenia spływające z danego regionu wyłączności terytorialnej spływają do Franczyzobiorców, którzy dany teren obsługują. Oferta systemów fotowoltaicznych Naatu składa się z paneli mono i polikr ystalicznych, oprzyrządowania elektrycznego (falowników), s y s t e m ó w m o n t a ż o w y c h, a k c e s o r i ó w (okablowania), oraz urządzeń zabezpieczających pochodzących od sprawdzonych dostawców, na które właściciel marki Naatu, posiadając eksluzywne warunki współpracy oferuje najlepsze na rynku ceny w porównaniu do jakości oraz wartości dodanych - wynikających z zastosowania tego typu urządzeń. Sprawdzenie (również przy pomocy kamery termowizyjnej) prawidłowości wyboru do realnych potrzeb danej instalacji. Monitoring poziomu produkcji energii z OZE i bilansowanie zużycia. Wykluczenie zastosowań niskobudżetowych (tandetnych) rozwiązań, które nie gwarantują utrzymania produkcji energii elektrycznej przez okres przynajmniej 25 lat. Niezależność pomiarową - niektórzy operatorzy przesyłu energii elektrycznej na chwilę obecną nie udostępniają szerokich danych na temat zużycia energii w budynku. Monitoring cen energii na Towarowej Giełdzie Energii oraz optymalizację taryf. Zakupy grupowe energii oraz skalowanie magazynów energii wraz z predykcją produkcji. Odsprzedaż energii w ramach lokalnych struktur sieci Smart-Grid. Rozwiązanie IZIHome znajduje swoje zastosowanie zarówno w przypadku mikroinstalacji, jak i ich grup, a także średnich i dużych systemów generujących energię elektryczną z OZE. Franczyzobiorca otrzyma od Franczyzodawcy - właściciela marki Naatu kompletną instrukcję prowadzenia biznesu, wraz z bieżącym wsparciem działalności do szkoleń wstępnych zaczynając, poprzez wprowadzenie placówki na rynek do optymalizacji jej działalności. Naatu jest właścicielem jedynego, polskiego rozwiązania w postaci kompleksowego systemu monitoringu instalacji systemu fotowoltaicznego IZIHome, dzięki któremu możliwe jest: Strona 3 z 12

4 Cechy systemu franczyzowego Naatu Niezależność prawna, finansowa i organizacyjna Stron umowy franczyzowej. Obie Strony działają jako niezależni przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą na własny rachunek, pozwalając na podejmowanie autonomicznych decyzji w ramach przyjętych standardów systemu franczyzowego. Wiemy, że sukces zależy od wspólnego zaangażowania, dlatego też jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje zmian, modyfikacji i usprawnień organizacyjnych, które w lokalnych warunkach mogą przynieść Franczyzobiorcy lepsze wyniki, a w efekcie przełożyć się na sukces całej sieci. Długotrwały (zapewniający satysfakcjonujący okres zwrotu z inwestycji Franczyzobiorcy) stosunek umowny. Dzięki temu zapewniamy bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, którego perspektywa rozwoju określona jest na kilka lat, pozwalając na planowanie podejmowanych działań. Przygotowując analizy przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy franczyzowej bierzemy pod uwagę planowany okres zwrotu z przewidywanej inwestycji. Jeśli ze względu na szereg uwarunkowań lokalnych okres ten jest dłuższy niż 30 miesięcy, a stopa zwrotu nie zapewnia odpowiedniej wysokości rekomendujemy poszukiwanie innej lokalizacji, w której powyższe warunki mogą zostać spełnione lub inne działania - w toku całego procesu przygotowawczego - przed podpisaniem umowy franczyzowej Transfer know - how w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy. To fundamentalna zasada, która w znaczącym stopniu decyduje, czy biznes, który rozwija się przez franczyzę jest rzeczywiście dobrze udokumentowany i dopasowany do realiów rynku. Bycie profesjonalistami. Nie ograniczamy się jedynie do wsparcia Franczyzobiorcy na etapie powstawania placówki franczyzowej Naatu, ale cyklicznie, stale i systematycznie dostarczamy nowych rozwiązań, które naszym Franczyzobiorcom pozwalają na zwiększanie wydajności, efektywności organizacyjnej i ekonomicznej. Re a l n e i n te g rowanie s i e c i a g e n t ó w, akwizytorów, instalatorów oraz Internetu. W naszym systemie franczyzowym sprzedaż za pośrednictwem sieci zewnętrznych partnerów biznesowych oraz Internet są ważnym składnikiem biznesu, który wspieramy i stale rozwijamy. Franczyzobiorca w pełni korzysta z zalet tej integracji, dzięki której osiąga lepsze efekty sprzedaży. Uiszczanie na rzecz Franczyzodawcy opłat lub innych świadczeń finansowych, z tytułu których obie Strony otrzymują wymierne korzyści związane z rozwojem prowadzonego biznesu. Wysokość przewidywanych przez nas opłat jest elementem kalkulacji przygotowywanego przed otwarciem placówki franczyzowej modelu finansowego. Nie obciążają one w nadmierny sposób budżetu Franczyzobiorcy, przez co nie zostanie on w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej zaskoczony opłatami, których wcześniej nie wziął pod uwagę Strona 4 z 12

5 Czym jest nasze know-how? Know - how to kompleksowa wiedza o prowadzeniu specjalistycznej placówki sprzedaży technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - systemów fotowoltaicznych w każdym elemencie i na każdym z etapów jej działalności, na które składają się przede wszystkim: Źródła dostaw technologii, produktów i rozwiązań montażowych. Jesteśmy wyłącznym dostawcą produktów oraz rozwiązań technologicznych dla mikro, małych i dużych instalacji fotowoltaicznych od 1,5 kw do 250 MW do każdej z placówek należących do sieci specjalistycznych punktów sprzedaży technologii pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - systemów fotowoltaicznych Naatu. Gwarantujemy dostęp do najlepszej jakości, popularnych i sprawdzonych w praktyce na całym rozwiniętym już świeci marek paneli mono i polikrystalicznych, falowników, urządzeń antyprzepięciowych, okablowania, technologii montażu, urządzeń monitorujących oraz magazynów energii. Dzięki wiodącej w Polsce pozycji pioniera tak wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań, oferujemy najlepsze warunki handlowe, dzięki którym oferta placówki franczyzowej będzie atrakcyjna dla jego klientów o różnych wymaganiach i możliwościach finansowania, dzięki czemu Franczyzobiorca będzie dzięki swojej pracy w zakresie pozyskiwania klientów po prostu dobrze zarabiał zapewniając sobie opłacalność biznesu. Kompleksowa organizacja procesu powstania placówki franczyzowej, poczynając od procedury analizy, weryfikacji i akceptacji lokalizacji - wraz ze zbudowaniem podstawowego modelu rynku, określenia potencjału klientów poszczególnych kategorii determinujących optymalny rodzaj instalacji, poprzez etap prac projektowych, wyposażeniu i aranżacji lokalu, do zaplanowania, przygotowania i pomocy we wdrożeniu planu - kampanii działań informacyjno - reklamowych. Organizacja współpracy z siecią partnerów biznesowych - agentów sprzedaży i instalatorów, a także własnych działań akwizycyjnych, dzięki której Franczyzobiorca już od pierwszego dnia działalności może liczyć na dostępne dla swojego regionu działania kontakty z potencjalnymi klientami, a także pierwsze zlecenia realizacji usług, od których zależy powodzenie biznesowe jego przedsięwzięcia. Przeprowadzenie wszechstronnych szkoleń wstępnych w następujących obszarach: Podstawy fotowoltaiki oraz innych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Misja filozofia działania na dynamicznie rosnącym rynku. Organizacja, funkcjonowanie i zarządzanie placówką franczyzową. Proces obsługi klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego. Standardy i techniki sprzedaży, negocjacji, prezentacji oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. Montaż, instalacja, rozruch i monitoring systemów fotowoltaicznych. Szkolenia wstępne realizowane są metodami praktyki w terenie. Franczyzobiorcy i ich personel placówek uczą się naszego biznesu na realnych przykładach, gotowych instalacjach, pogłębiając swoją wiedzę praktyczną, bogatą i udokumentowaną wiedzą teoretyczną i projektową, od której zależy bardzo wiele, szczególnie podczas procesu pozyskiwania klientów instytucjonalnych. Szkolenia wstępne, jak sama nazwa wskazuje są jedynie wstępem do bogatego wsparcia jakiego Franczyzodawca udziela podczas pierwszych tygodni funkcjonowania placówki franczyzowej podczas procesów składania ofert, prowadzenie negocjacji, tworzenia narzędzi montażu finansowego, a wreszcie certyfikowania umiejętności ekip instalacyjnych Franczyzobiorcy. Strona 5 z 12

6 W trakcie dalszej współpracy Franczyzodawca organizuje szkolenia bieżące na temat nowych produktów, zmieniających się technologii oraz innych, istotnych z punktu widzenia działalności placówek franczyzowych warunków rynkowych. Udostępnienie narzędzi montażu finansowego inwestycji oraz obsługi formalnej procesu inwestycyjnego, czyli dostęp do wiedzy oraz zaplecza Franczyzodawcy, który pomaga we wskazaniu najlepszych dla klienta źródeł finansowania. Systemy fotowoltaiczne, jako najbardziej wszechstronne i uniwersalne technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych są już w chwili obecnej, wspierane dotacjami strukturalnymi, środkami z funduszu Unii Europejskiej oraz dedykowanymi produktami finansowymi banków komercyjnych, o niższym niż zwykle oprocentowaniu. W najbliższym okresie skala dofinansowania i finansowania zewnętrznego jeszcze w naszym kraju się zwiększy, czyniąc systemy fotowoltaiczne jeszcze bardziej dostępnymi dla nawet przeciętnego konsumenta. Szybkość w działaniu oraz informacja dostępna u Franczyzodawcy jest więc silnym narzędziem wsparcia działalności placówek franczyzowych. Marketing, promocja i reklama narzędzia, które przy aktywnym wsparciu producentów i Franczyzodawcy skutecznie wspierają sprzedaż oferty placówki franczyzowej - o zasięgu krajowym na taką skalę, że samodzielnie działający przedsiębiorca nie mógłby sobie na nią pozwolić. Lokalne działania marketingowe podejmowane są przez Franczyzobiorcę, który korzysta z wypracowanych przez System narzędzi, realizując własne pomysły i działania. Franczyzodawca udostępniając Franczyzobiorcy podręcznik operacyjny nakreśla szczegółowy plan działań lokalnych, wspierając nie tylko swoją wiedzą, ale i wypracowanymi kontaktami z mediami. Dostęp do wiedzy o trendach rynkowych, produktach, narzędziach aktywizacji sprzedaży i podnoszenia własnych kwalifikacji, realizowany za pośrednictwem szkoleń dla właściciela placówki franczyzowej, jak i jej kluczowego personelu. Dostęp do wiedzy o klientach, projektach, zadaniach - realizowany za pośrednictwem autorskiego rozwiązania CRM Naatu to nie tylko źródło potencjalnych klientów, ale potężne narzędzie organizacji pracy z projektami, dzięki któremu rośnie wydajność i efektywność - to znaczy więcej projektów może zostać zrealizowanych - co ma przecież niebagatelne znaczenie dla przepływów pieniężnych biznesu Franczyzobiorcy. Wypracowane skuteczne standardy obsługi Klienta oraz utrzymywania z nim długofalowych relacji narzędzie, które rzeczywiście robi różnicę już na etapie składania oferty handlowej, nie kończąc się jednak na sprzedaży i instalacji systemu fotowoltaicznego, ale idąc jeszcze dalej w stronę rzeczywistej obsługi posprzedażnej - która nie tylko buduje relacje, ale i pomaga w zdobyciu kolejnych klientów. Stały i bezpośredni kontroling procesów zachodzących w ramach całego procesu obsługi klienta - sprzedaży, instalacji i monitoringu, skuteczności działań promocyjnych i reklamowych, poziomu wiedzy i zaangażowania personelu, a także kluczowych składników rentowności prowadzonego biznesu. Kontroling bieżącej działalności placówki franczyzowej to narzędzie dodatkowo zabezpieczające Franczyzobiorcę przed negatywnymi skutkami rzeczywistości rynkowej. Szybkie zdiagnozowanie niekorzystnych trendów pozwala na skuteczną reakcję przeciwdziałającą. Dzięki temu nasi Franczyzobiorcy mogą koncentrować się wyłącznie na działaniach rozwijających ich biznes wiedząc, że jest on stale pod kontrolą. To idealne rozwiązanie dla pasjonatów ekologicznych rozwiązań, których doświadczenia biznesowe są niewielkie, ale zapał i chęci ogromne. Uzupełnieniem kontrolingu operacyjnego, świadczonego przez Franczyzodawcę jest dedykowany indywidualnie do rozwiązywania bieżących spraw i problemów placówki franczyzowej przedstawiciel (koordynator) Franczyzodawcy, dzięki któremu Franczyzobiorca uzyskuje stały i bezpośredni dostęp do wsparcia w każdym ze składników działania swojego biznesu. Strona 6 z 12

7 Twoja Energia - właściciel marki Naatu operator systemu franczyzowego Operatorem systemu franczyzowego specjalistycznych placówek sprzedaży technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - systemów fotowoltaicznych Naatu jest Teraz Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (kod ) ul. Okulickiego 5F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem: Znak towarowy (słowno-graficzny) Naatu jest zarejestrowanym (zgłoszonym do rejestracji) znakiem należącym wyłącznie do Teraz Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Operator systemu franczyzowego - Franczyzodawca, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zobowiązaniami do świadczenia usług stałego transferu know-how we wszystkich obszarach związanych z funkcjonowaniem biznesu placówek franczyzowych działa na ich rzecz poprzez strukturę organizacyjną, której fragment w części dotyczącej rozwoju placówek franczyzowych został zaprezentowany poniżej: Dział Rozwoju Sieci Dział Operacyjny Kontrola jakości Szkolenia Marketing i PR Placówki własne Systemy referencyjne Placówki franczyzowe Menadżer placówki / FB Systemy referencyjne Przedstawiciel ds. klientów kluczowych Kierownik projektów Autoryzowane ekipy wykonawcze Dział projektowo - technologiczny Centrala Naatu Biuro Zarządu Szczegółowe mechanizmy działania naszej struktury organizacyjnej dostępne są po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie możliwości zawarcia umowy franczyzowej. Dział wykonawczy SIEĆ AGENTÓW Dział Administracji (Biuro) Strona 7 z 12

8 Podstawowe dane finansowe - nakłady inwestycyjne Powstanie, wyposażenie placówki, a także zakup infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług instalacyjnych systemów fotowoltaicznych pod marką Naatu niesie ze sobą koszty w wysokości od 80 tysięcy złotych do 160 tysięcy złotych netto**. Tak duża różnica w wysokości nakładów podyktowana jest nie tylko różnymi wariantami wyposażenia placówki franczyzowej, ale i elastycznością Franczyzodawcy, który akceptuje posiadaną już w chwili obecnej infrastrukturę należącą do Franczyzobiorcy, o ile spełnia ona podstawowe warunki standaryzacji systemu. W ramach nakładów inwestycyjnych Franczyzobiorca pokrywa przede wszystkim : zakupem mebli i wyposażenia specjalistycznego, w tym składników wizualizacji całej sieci, zakupem instalacji referencyjnej o wybranej przez Franczyzobiorcę mocy pełnić będzie ona bowiem rolę pokazowej, a jednocześnie pracując w placówce przyczyniać się będzie do spadku kosztów jej bieżącej eksploatacji, zakupem wyposażenia umożliwiającego transport i montaż systemów fotowoltaicznych oraz pozostałych akcesoriów niezbędnych do codziennej pracy pokryciem w pierwszych tygodniach od otwarcia placówki zwiększonych kosztów związanych z wejściem na lokalny rynek. Przygotowany przed podpisaniem umowy franczyzowej model finansowy zakłada również szacunki przepływów pieniężnych, dzięki czemu Franczyzobiorca wie jaka kwota pieniędzy będzie potrzebna po uruchomieniu placówki, aby pokryć koszty działalności operacyjnej, zanim zrównają się one (a następnie będą niższe) z przychodami wynikającymi ze sprzedaży produktów i usług będących w ofercie. * * Dokładne dane na temat inwestycji Powstają z chwilą, gdy obejrzymy Twoją lokalizację, oraz ocenimy ilość i rodzaj wyposażenia, które jest niezbędne, aby uruchomić placówkę naszej marki. Strona 8 z 12

9 Podstawowe dane ekonomiczne - opłaty licencyjne W systemie franczyzowym Naatu obowiązują następujące opłaty licencyjne: Opłata wstępna w wysokości 30 tys. zł. netto. W zamian za jej uiszczenie Franczyzobiorca otrzymuje prawo do prowadzenia działalności pod marką Naatu, dostępu do narzędzi prowadzenia działalności i jej koncepcji oraz zapewnienia stałego transferu know-how poprzez: przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wszystkie obszary związane z funkcjonowanie placówki franczyzowej Naatu oraz obsługą podległego jej rynku, bezpośrednie wsparcie ze strony doświadczonego personelu Franczyzodawcy w pierwszych miesiącach wdrożenia systemu franczyzowego Naatu, organizację i przeprowadzenie kampanii otwarcia nowej placówki, która poprzez zestaw użytych przez Franczyzodawcę narzędzi ułatwi pozyskanie pierwszych klientów i osiągnięcie od pierwszego miesiąca zadowalających wyników sprzedaży, przekazanie pełnej dokumentacji procesów zachodzących we franczyzowej placówce marki Naatu, opisanych w podręczniku operacyjnym kluczowym dokumencie umożliwiającym efektywne prowadzenie biznesu, na bieżąco aktualizowanym w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej. Opłata bieżąca w wysokości 1% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu na sprzedaży przez placówkę franczyzową Naatu usług (obrót na sprzedaży urządzeń, których Franczyzodawca jest dostawcą jest zwolniona z opłaty bieżącej) - tytułem prawa korzystania z marki, wizualizacji oraz procedur operacyjnych systemu stałego transferu know-how. Opłata marketingowa w wysokości 4% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu na sprzedaży przez placówkę franczyzową Naatu usług (obrót na sprzedaży urządzeń, których Franczyzodawca jest dostawcą jest zwolniona z opłaty marketingowej - tytułem prowadzenia przez Franczyzodawcę szerokich działań informacyjnych i reklamowych, bezpośrednio przekładających się na efektywność funkcjonowania Czy to się opłaca? każdej z placówek działających w sieci. Strona 9 z 12 Szacunkowy okres zwrotu z poniesionej przez Franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 24 do 30 miesięcy, w zależności od szczegółowych uwarunkowań Czy to się opłaca? Szacunkowy okres zwrotu z poniesionej przez Franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 24 do 30 miesięcy, w zależności od szczegółowych uwarunkowań lokalizacyjnych i rynkowych Biorąc pod uwagę, że okres obowiązywania u m o w y w y n o s i m i n i m u m 5 l a t, Franczyzobiorca może przynajmniej podwoić zainwestowane środki. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły projekcji finansowej dla proponowanej przez Ciebie lokalizacji! lokalizacyjnych. Biorąc pod uwagę, że okres obowiązywania umowy wynosi minimum 5 lat, Franczyzobiorca może przynajmniej podwoić zainwestowane środki. Podstawowe dane ekonomiczne - plany finansowe Podane dane pochodzą z planu finansowego, opartego o wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Organizatora Systemu Naatu - uśrednione na potrzeby uniwersalnego p r z e d s t a w i e n i a m o ż l i w o ś c i e k o n o m i c z n y c h prezentowanego modelu biznesu. Są one więc danymi odzwierciedlającymi sytuacje lokalnych rynków i praktyki w prowadzonej działalności - bez efektu boomu gospodarczego, który aktualnie w tej branży następuje. Ze względu na różnorodność uwarunkowań lokalizacyjnych oraz specyfiki miast i poszczególnych lokalizacji w Polsce, nie jest w tym opracowaniu możliwe podanie dokładnych danych ekonomicznych, takich jak przychody, koszty działalności operacyjnej, czy zysk, dających w efekcie odpowiedź na pytanie jak szybko się zwróci każda z indywidualnie rozpatrywanych inwestycji. Dlatego też przed podjęciem decyzji o uruchomieniu placówki Franczyzodawca przedstawi Franczyzobiorcy projekcję planu finansowego, zawierającego szczegóły dla planowanej inwestycji.

10 Jak zostać Franczyzobiorcą systemu franczyzowego Naatu? Rozpoczęcie działalności w ramach przystąpienia do systemu franczyzowego Naatu przebiega według poniższej procedury: KONTAKT DOKUMENTY WSTĘPNE SPOTKANIE ANALIZA RYNKU PLAN FINANSOWY PLAN MARKETINGOWY UMOWA FRANCZYZY PODRĘCZNIK OPERACYJNY SZKOLENIA OTWARCIE WSPIERANIE Strona 10 z 12 KONTAKT Skontaktuj się z nami wypełniając formularz - kartę zgłoszenia potencjalnego Franczyzobiorcy. Formularz wyślij do: Lidia Kośnik lub zadzwoń: tel./fax tel. kom DOKUMENTY WSTĘPNE Do wysłanej karty zgłoszeniowej potencjalnego franczyzobiorcy możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje, głównie związane z lokalem lub jego otoczeniem, które pozwolą nam wstępnie zweryfikować s t o p i e ń a t r a k c y j n o ś c i p r z e d s i ę w z i ę c i a. P o przeprowadzonej analizie na bazie przekazanych przez Ciebie informacji zostanie zaaranżowane spotkanie w m i e j s c u p l a n o w a n e g o u r u c h o m i e n i a p l a c ó w k i franczyzowej. SPOTKANIE Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Podstawowe c e l e s p o t k a n i a i ro z m o w y z K a n d y d a t e m n a Franczyzobiorcę to: Zapoznanie się z treścią oraz podpisanie listu intencyjnego, dokumentu określającego warunki wymiany informacji pomiędzy Kandydatem na Franczyzobiorcę a Franczyzodawcą, a także czynności, które mają zostać wykonane, aby doprowadzić do podpisania umowy franczyzowej. Omówienie informacji wynikających z przesłanych przez Kandydata dokumentów. Przygotowanie dla Kandydata opisu możliwych wariantów adaptacji / budowy / wyposażenia placówki franczyzowej. Prezentacja założeń ekonomicznych - wstępnej wersji planu finansowego. Prezentacja założeń planu marketingowego. Prezentacja projektu umowy franczyzowej oraz omówienie jej założeń. Udzielenie odpowiedzi na pytania Franczyzobiorcy.

11 Jak zostać Franczyzobiorcą systemu franczyzowego Naatu? ANALIZA POTENCJAŁU RYNKU I LOKALIZACJI Kolejne etapy uzależnione są od przeprowadzanej wspólnie przez Kandydata na Franczyzobiorcę i Franczyzodawcę analizy oraz oceny potencjału proponowanej lokalizacji, w której rozpatrywane jest uruchomienie franczyzowej placówki marki Naatu. Analiza wykonywana jest w oparciu o formularz analizy, który zawiera szczegółowe cechy lokalizacji i kryteria, których spełnienie określa osiągnięcie odpowiednich wyników ekonomicznych, wizje lokalne oraz obserwacje miejsca, w którym planowane jest uruchomienie placówki. To jednak tylko część analizy, bowiem r ó w n o l e g l e F r a n c z y z o d a w c a p r z y w s p a rc i u Franczyzobiorcy buduje model rynku, oparty o zbadany potencjał docelowych grup klientów, dostępność narzędzi finansowania, działania konkurencji oraz szereg innych danych, składających się na strategiczny obszar przedsięwzięcia. Dzięki przeprowadzanej przed podpisaniem umowy franczyzy analizy rynku i lokalizacji Franczyzobiorca uzyskuje zwiększone bezpieczeństwo, że podejmowany przez niego wybór spotkał się z akceptacją ze strony Franczyzodawcy, a którego doświadczenie daje podstawy do zaplanowania wiarygodnego modelu biznesu, jakim będzie franczyzowa placówk marki Naatu. PLAN FINANSOWY FRANCZYZOBIORCY Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy rynku, lokalizacji i oceny potencjału Kandydat na Franczyzobiorcę z pomocą i wsparciem merytorycznym Franczyzodawcy przygotowuje plan finansowy planowanej inwestycji, oparty również o wyniki najbardziej zbliżonego do danej lokalizacji modelu biznesu Franczyzodawcy. Plan finansowy stanowi podstawę prowadzenia przez Franczyzobiorcę działalności w wybranej lokalizacji. Służy przez cały okres obowiązywania umowy franczyzy, jako drogowskaz, dzięki któremu pojawiające się w wyniku działania rynku odchylenia są na bieżąco identyfikowane, jeśli chodzi o przyczyny, i na bieżąco korygowane. W ten sposób Franczyzobiorca w trakcie prowadzenia działalności wie na jakim etapie rozwoju jest rozwijana przez niego inwestycja w postaci prowadzenia franczyzowej placówki marki Naatu. PLAN MARKETINGOWY R ó w n o l e g l e d o b u d o w y p l a n u fi n a n s o w e g o Franczyzodawca przedstawia Franczyzobiorcy schemat działań informacyjnych, reklamowych i marketingowych, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie zamierzonych efektów w postaci odpowiedniej liczby potencjalnych klientów, a co za tym idzie ilości zrealizowanych inwestycji w postaci sprzedaży i instalacji systemów fotowoltaicznych. Część działań zawartych w planie m a r k e t i n g o w y m fi n a n s o w a n a j e s t p r z e z Franczyzodawcę. Zakres finansowania ustalany jest indywidualnie w zależności od zdefiniowanych potrzeb. ZAWARCIE UMOWY FRANCZYZOWEJ Po przeprowadzeniu przez Franczyzobiorcę, wspólnie z Franczyzodawcą, kompleksowej analizy opłacalności planowanej inwestycji związanej z uruchomieniem placówki franczyzowej Naatu we wskazanej lokalizacji następuje podpisanie umowy franczyzowej. Co niezwykle ważne, nawet po jej podpisaniu, Franczyzobiorca ma jeszcze dodatkowo 7 dni na wycofanie się z umowy. Franczyzobiorca ma, więc odpowiednio dużo czasu na ponowne przemyślenie lub e w e n t u a l n e o c h ł o n i ę c i e, b e z p o n o s z e n i a dodatkowych obciążeń finansowych. Chcemy, aby wybór Franczyzobiorcy był świadomy, a podejmowane przez niego działania pozbawione jakichkolwiek wątpliwości. Dlatego też nie obawiamy się różnic w zdaniach pomiędzy Stronami po rozpoczęciu planowanej współpracy. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI SYSTEMU FRANCZYZOWEGO Po podpisaniu umowy franczyzowej i uiszczeniu opłaty wstępnej Franczyzobiorca otrzyma podręcznik operacyjny systemu Naatu, który szczegółowo opisuje zasady postępowania przy adaptacji, budowie, organizacji i bieżącym prowadzeniu placówki Franczyzobiorcy. Opis zawartości podręcznika znajduje się w następnym rozdziale. Wraz z podręcznikiem Franczyzobiorca otrzyma klucz do serca naszego Systemu jakim jest CRM Naatu. Strona 11 z 12

12 Otwarcie placówki i wsparcie Franczyzodawcy SZKOLENIA Równolegle do prowadzonego po podpisaniu umowy franczyzy procesu uruchamiania placówki franczyzowej Franczyzodawca przygotowuje i przeprowadza cykl szkoleń wstępnych, które dotyczą wszystkich zagadnień związanych z przygotowaniem do prowadzenia działalności. Uruchomienie działalności placówki franczyzowej wymaga posiadania przez Franczyzobiorcę wiedzy o prowadzeniu biznesu Wiedzę tę udostępnia Franczyzodawca przekazując Franczyzobiorcy podręcznik operacyjny oraz wiedzę praktyczną podczas cyklu szkoleń wstępnych, a następnie bieżących. PODRĘCZNIK OPERACYJNY To najważniejsze kompendium wiedzy z każdego obszaru działania placówki składa się z następujących zagadnień: Szczegółowy opis zasad funkcjonowania placówki franczyzowej Naatu. O p i s r e l a c j i o r a z z a s a d k o m u n i k a c j i Franczyzodawcy z Franczyzobiorcą w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej. Opis oferty produktów i usług oferowanych w ramach systemu franczyzowego Naatu. Standardy obsługi Klienta oraz nawiązywania długofalowych relacji. Zasady przygotowywania i przeprowadzania akcji promocyjnych, związanych z aktywizacją sprzedaży oferty placówek franczyzowych. Opis działań marketingowych, reklamowych oraz media i public relations. Metody pozyskiwania klientów, składania ofert i zawierania umów na realizację inwestycji. Zasady organizacji oraz procedury zarządzania biznesem placówki Franczyzobiorcy we wszystkich obszarach jego działalności operacyjnej. Kompendium wiedzy o zasadach związanych z zarządzaniem personelem, wynagradzaniem i motywowaniem. Opis standardów sanitarnych i BHP, utrzymaniem infrastruktury i wyposażenia Reagowanie w możliwych do wystąpienia sytuacjach kryzysowych. Standardy instalacyjne, montażowe, rozruchowe oraz monitoringu działających systemów fotowoltaicznych. Narzędzia dotowania, subwencjonowania oraz zewnętrznego finansowania inwestycji związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych. Sam podręcznik, mimo że jest bardzo ważnym składnikiem know-how nie jest wystarczającym narzędziem wsparcia. Dlatego też przez kilka pierwszych miesięcy Franczyzobiorca korzystać będzie z bogatego wsparcia Franczyzodawcy w obszarach: Projektowania systemów fotowoltaicznych. Realizacji procesu formalnego instalacji systemów fotowoltaicznych. Nadzoru i certyfikacji umiejętności ekip instalacyjnych Franczyzobiorcy. Doradztwa w zakresie kierunków realizacji przyjętych planów finansowego i marketingowego będących podstawą działania każdej z placówek należących do sieci Naatu. Teraz Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piaseczno, ul. Okulickiego 5F Infolinia: Telefon: Strona 12 z 12

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia.

System franczyzy. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. Dziękujemy za zainteresowanie systemem współpracy z marką Mąż i Żona do wynajęcia. System franczyzy Franczyzobiorca marki Mąż i Żona do wynajęcia jest indywidualnym i niezależnym przedsiębiorcą, wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH SPIS TREŚCI Czym jest franczyza i system franczyzowy?...

Bardziej szczegółowo

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy.

Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Przedstawiam Państwu największą sieć aptek w Polsce i zachęcam do współpracy z nami na zasadach franczyzy. Obecnie pod marką Dbam o Zdrowie działa ponad 400 aptek franczyzowych i 600 własnych. "Pomarańczowe"

Bardziej szczegółowo

Organizator systemu HYDROPRESS

Organizator systemu HYDROPRESS Organizator systemu HYDROPRESS Organizatorem systemu HYDROPRESS jest firma Hydropress Wojciech Górzny z siedzibą przy ul. Rawskiej 19B w Elblągu, działający od 1997 roku na rynku krajowym i zagranicznym.

Bardziej szczegółowo

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich!

Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozwijaj z Nami innowacyjny biznes! Pierwsza w Polsce szkoła tego rodzaju! Zostań właścicielem oddziału Szkoły Umiejętności Miękkich! Rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1 Strona 1 Spis treści Czym jest franczyza i system franczyzowy?... 3 1. Organizator systemu franczyzowego GRENE... 5 2. Misja systemu franczyzowego GRENE... 8 3. Cele systemu franczyzowego GRENE... 8 4.

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Spółka Blue Tax Group

Spółka Blue Tax Group Prospekt informacyjny dla kandydatów na Franczyzobiorców systemu Blue Tax Group Blue Tax Group S.A. ul. Szewska 8, IVp. tel. (071) 341 86 18-19 NIP: 895-17-40-551 info@bluetax.pl 50-122 Wrocław fax (071)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Franczyzobiorcy. HiD spółka jawna, Żywiecka 18, 41-810 Zabrze tel.: +48507328509 +48505108820

Podręcznik Franczyzobiorcy. HiD spółka jawna, Żywiecka 18, 41-810 Zabrze tel.: +48507328509 +48505108820 Podręcznik Franczyzobiorcy Dziękujemy Państwu za zainteresowanie współpracą franczyzową z HiD spółka jawna. Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu ogólnych zasad systemu współpracy. 1. HiD spółka

Bardziej szczegółowo

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule.

Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Jeśli uważasz, że franczyza jest dla Ciebie szansą na udany biznes i chcesz zostać franczyzobiorcą, przeczytaj informacje w artykule. Europejskie statystyki dowodzą, że prowadzenie działalności w ramach

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KALKULACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Poznań, luty 2015 r. Opisywany system dotyczy wdrożenia współpracy na zasadzie : 1. FRANCZYZY- poprzez wykorzystanie wiedzy, doświadczenia naszych doradców i Państwa zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa. Adres do korespondencji: Warszawa, dnia 2 kwietnia 2015 r. greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Ludwika Narbutta nr 4/31, 02-564 Warszawa Adres do korespondencji: greennet Doradcy Sp. z o.o. ul. Husarii 41, 02-951 Warszawa Szanowni

Bardziej szczegółowo

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu

Franczyza dla Ciebie. Sprawdzony model biznesu Sprawdzony model biznesu O FORNETTI Fornetti jest największą i najdłużej funkcjonującą w Polsce siecią minipiekarni i kawiarenek, specjalizującą się w wypieku w punkcie sprzedaży ciastek oraz przekąsek

Bardziej szczegółowo

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl

FRANCZYZA. Pralnie Panda. na polskim rynku. www.pralniepanda.pl FRANCZYZA Pralnie Panda na polskim rynku www.pralniepanda.pl anda na polskim rynku 2 www.pralniepanda.pl e-mail: franczyza@pralniepanda.pl telefon: 0501 449 444 Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY

OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY OPIS SYSTEMU WSPÓŁPRACY Poznań, luty 2015 r. I. WPROWADZENIE Zwracamy się z propozycją biznesową skierowaną do różnych osób oraz podmiotówzwiązaną z wprowadzeniem nowych lub rozszerzeniem oferowanych aktualnie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV

Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Oferta szkolenia z zakresu PV: Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne aspekty instalowania systemów PV Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki odnawialnej Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku

Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu. Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku Green WayS.A. Jerzy Szkolnicki- Prezes Zarządu Spotkanie Seminaryjne ze Studentami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 6 Listopada 2009 roku GREEN WAY Green Way to międzynarodowa marka, pod

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Franczyzobiorcy. CB Spółka Cywilna, Żywiecka 18, Zabrze tel.:

Podręcznik Franczyzobiorcy. CB Spółka Cywilna, Żywiecka 18, Zabrze tel.: Podręcznik Franczyzobiorcy Dziękujemy Państwu za zainteresowanie współpracą franczyzową z CB s.c. Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu ogólnych zasad systemu współpracy. 1. CB s.c. - informacje

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POZYSKAJ DOTACJE EUROPEJSKIE NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POLSKIE CENTRUM SOLARNE UL. GŁOWACKIEGO 14 58-100 ŚWIDNICA E-MAIL: PCS@POLSKIECENTRUMSOLARNE.PL TEL. 748513082 FAX 748519332 NIP 884233675 REGON

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

www.mgpremium.pl www.dotacje-unijne.org MG Premium Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach: DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego

Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Narzędzia PMR do analizy sektora transportu drogowego Wspomaganie zarządzania relacjami z dostawcami w branży transportowej Analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w branży transportu drogowego, rzetelne

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU

ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU ADVICERO TAX RYNEK FRANCZYZY W POLSCE WWW.ADVICERO.EU 2014 W 2014 ROKU W POLSCE ZADEBIUTUJE 1000 MARKA FRANCZYZOWA! Rynek franczyzowy w Polsce odnotowuje w ostatnich latach wzrost i według prognoz tendencja

Bardziej szczegółowo

Otwórz własny punk Ship Center. 4 Szkolenie. Lokal. Otwarcie. Reklama 2 3

Otwórz własny punk Ship Center. 4 Szkolenie. Lokal. Otwarcie. Reklama 2 3 Otwórz własny punk Ship Center 1 Lokal Otwarcie 4 Szkolenie Reklama 2 3 Kilka słów o Ship Center Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie ofertą współpracy na zasadzie franczyzy. Ship Center Poland

Bardziej szczegółowo

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika,

OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, OZE w Twojej Firmie! m.in. Fotowoltaika, Dotacje o tym wszystkim opowiemy Ci podczas bezpłatnego szkolenia i indywidualnego doradztwa! Czy chcesz osiągnąć dochód pasywny, dzięki Odnawialnym Źródłom Energii?

Bardziej szczegółowo

Ocena projektów biznesowych. Wrocław, październik 2012 r.

Ocena projektów biznesowych. Wrocław, październik 2012 r. Ocena projektów biznesowych Wrocław, październik 2012 r. Agenda 1. Dlaczego warto współpracować 2. Ryzyko inwestycyjne dla projektów typu start-up 3. Na co inwestor zwraca uwagę 4. Pierwsze spotkanie z

Bardziej szczegółowo

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r.

Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR r. Redukcja zapotrzebowania mocy na polecenie OSP Mechanizmy funkcjonowania procesu DSR 20.04.2017 r. Rynek redukcji mocy - DSR Agenda: 1. Operatorskie środki zaradcze zapewnienie bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 1. Dlaczego franczyza. 2. O franczyzie. 3. O nas. 4. Korzyści. 5. Do kogo kierowana jest nasza oferta. 6. Opłaty i inwestycja. 7. Wsparcie. 8. Etapy współpracy. 9. Dokumenty. 1. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2012

Oferta reklamowa 2012 Oferta reklamowa 2012 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa 2013

Oferta reklamowa 2013 Oferta reklamowa 2013 To jedna z najlepszych stron internetowych o tematyce Franczyzy w sieci. Portalfranczyza.pl jest portalem internetowym przedstawiającym system franczyzy w Polsce. Działąjący już od

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych

Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych i Prawnych Kancelaria Doradców Biznesowych i Prawnych KDBiP sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta: os. Złotego Wieku 91/3 31-618 Kraków tel/fax. 12 649 12 34 mob. 513 910 705 Oferta Usług Kancelarii Doradców Biznesowych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni

Charakterystyka biur podróży w Polsce agenci turystyczni Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek PODMIOTY PODAŻY W TURYSTYCE I Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych

Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych Oferta szkolenia z zakresu PV: Praktyczne aspekty instalacji słonecznych systemów elektro-energetycznych, jako odnawialnego źródła energii fotowoltaicznych Długo oczekiwana przez cały sektor energetyki

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI

Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Oferta reklamowa w serwisach Grupy Marketingowej TAI Targetmarketing.pl to serwis, w którym w prosty i szybki sposób można kupić marketingową bazę danych, stworzyć własną kampanię e-mailingową oraz pozyskać

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie I półrocza 2013 r. w sieciach Sfinks Polska oraz plany Grupy. Warszawa, 5 września 2013 r.

Podsumowanie I półrocza 2013 r. w sieciach Sfinks Polska oraz plany Grupy. Warszawa, 5 września 2013 r. Podsumowanie I półrocza 2013 r. w sieciach Sfinks Polska oraz plany Grupy Warszawa, 5 września 2013 r. I półrocze 2013 w skrócie Wzrost sprzedaży w restauracjach Dalsza poprawa rentowności Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNE ROZWIĄZANIA POD KLUCZ

SŁONECZNE ROZWIĄZANIA POD KLUCZ SŁONECZNE ROZWIĄZANIA POD KLUCZ Wykorzystanie energii odnawialnej staje się coraz ważniejsze. Istnieją ważne powody dla inwestycji w systemy fotowoltaiczne, ponieważ produkcja energii słonecznej jest szczególnie

Bardziej szczegółowo

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego

Zostań Agentem PKO Banku Polskiego PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA Zostań Agentem PKO Banku Polskiego Jeśli: prowadzisz działalność gospodarczą, szukasz pomysłu na własny biznes, interesuje Cię działalność w sferze bankowości i finansów,

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI NA LATA 2014-2015. Kwiecień 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI NA LATA 2014-2015. Kwiecień 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI NA LATA 2014-2015 Kwiecień 2014 r. STRATEGICZNE OBSZARY DZIAŁANIA KCRM UNIWERSALNY CRM DLA ISP HOMS SYSTEM INTELIGENTNEGO DOMU KORBANK DATA CENTER KORPORACJA TELEKOMUNIKACYJNA

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej bez inwestycji» Nasi klienci odnoszą więcej sukcesów. Michał Rok CEE Business Unit Director, Update CRM

Bardziej szczegółowo

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU

Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Oferta dla firm ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU I MARKETINGU Xevin Consulting agencja strategiczna doradzająca klientom pragnącym wykorzystać Nowe Media i innowacyjne rozwiązania w marketingu i sprzedaży. Spółkę

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY

OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY OFERTA NA SPRZEDAŻ PRALNI PANDA NA ZASADACH FRANCZYZY Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie Systemem Pandy i oferowanymi przez nas możliwościami franczyzy - pralni chemicznej Panda. Niniejsza

Bardziej szczegółowo