Prospekt informacyjny systemu franczyzowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt informacyjny systemu franczyzowego"

Transkrypt

1 Charakterystyka rynku OZE, systemu franczyzowego Naatu, modelu biznesu placówki franczyzowej. Korzyści związane z przystąpieniem do sieci. Podstawowe dane ekonomiczne związane z przystąpieniem do sieci a c ń o ł s s a z c i z d o h c d a N Prospekt informacyjny systemu franczyzowego Strona 1 z 12 Wersja 1.0 Warszawa - czerwiec 2014

2 Blisko 3 lata przygotowań i zdobytych doświadczeń pozwoliło nam na przygotowanie pierwszej w Polsce oferty franczyzowej na rynku sprzedaży technologii OZE Wejdź z nami na rynek, który niewyobrażalnie rośnie! Aby skutecznie korzystać z licencji franczyzowej, System, który ją oferuje powinien charakteryzować s i ę n a d o ś w i a d c z e n i e m, kompetencjami oraz wiedzą o p r o w a d z e n i u b i z n e s u, a b y k o n c e p c j a p r o w a d z e n i a działalności przez franczyzobiorców nie napotykała nieprzewidzianych wcześniej trudności. Jesteśmy po to, aby pomagać naszym franczyzobiorcom System franczyzowy Naatu jest najlepszym przykładem działania na tworzącym się dopiero rynku - zdobycia odpowiedniego p o z i o m u w i e d z y, u m i e j ę t n o ś c i i doświadczeń, których przekazanie franczyzobiorcom zapewni dynamiczny rozwój sprzedaży i instalacji systemów fotowoltaicznych, które w chwili obecnej stanowią podstawę oferty handlowej. Działalność Franczyzodawcy od 3 lat koncentruje się na realizacji projektów inwestycyjnych związanych z budową systemów i farm fotowoltaicznych dla firm i p r z e d s i ę b i o r s t w, a w z w i ą z k u z e z b l i ż a j ą c y m i s i ę ro z s t r z y g n i ę c i a m i legislacyjnymi - również na rynku prosumenckim - realizacją projektów mikroinstalacji. Przenosząc nasze doświadczenia i kompetencje w realizacji dużych projektów inwestycyjnych stanowiące fundament profesjonalnego rozwoju przedsiębiorstwa na grunt realizacji projektów o mniejszej mocy, ale zdecydowanie większej skali działania nie zmieniamy naszej sprawdzonej recepty na sukces na którą składają się przede wszystkim nasze przewagi konkurencyjne - opisane w dalszej części niniejszego prospektu. W zimowych miesiącach pierwszego kwartału 2014 roku zainstalowano więcej (2,4 MW) paneli niż w całym 2013 roku (0.6 MW). Strona 2 z 12

3 Istota systemu franczyzowego Naatu Franczyzobiorca sieci Naatu będzie prowadził placówkę - biuro z częścią ekspozycyjną, oferującą sprzedaż, instalację oraz usługi w zakresie OZE (w chwili obecnej wyłącznie oparte o technologię fotowoltaiczną) w uzgodnionej z Franczyzodawcą lokalizacji, na terenie ustalonej w drodze negocjacji wyłączności terytorialnej. Ustalenie terenu wyłączności terytorialnej, na którym działać będzie Franczyzobiorca, gdzie nie powstanie żadna inna placówka Naatu, a z którego sprzedaż przez działających na rzecz Centrali Agentów będzie zlecana Franczyzobiorcy poprzedzona zostanie wykonaniem przez Franczyzodawcę (przy pomocy Franczyzobiorcy) analizy rynku, potencjału, atrakcyjności - szans i zagrożeń. Na rzecz Centrali na terenie całej Polski usługi w zakresie sprzedaży oferty handlowej Naatu świadczy sieć Agentów, którzy za pośrednictwem autorskiego systemu CRM Naatu dostarczają danych o klientach zainteresowanych kontaktem w sprawie możliwości inwestycyjnych, jak i gotowymi zleceniami na realizację usług w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych. Kontakty i zlecenia spływające z danego regionu wyłączności terytorialnej spływają do Franczyzobiorców, którzy dany teren obsługują. Oferta systemów fotowoltaicznych Naatu składa się z paneli mono i polikr ystalicznych, oprzyrządowania elektrycznego (falowników), s y s t e m ó w m o n t a ż o w y c h, a k c e s o r i ó w (okablowania), oraz urządzeń zabezpieczających pochodzących od sprawdzonych dostawców, na które właściciel marki Naatu, posiadając eksluzywne warunki współpracy oferuje najlepsze na rynku ceny w porównaniu do jakości oraz wartości dodanych - wynikających z zastosowania tego typu urządzeń. Sprawdzenie (również przy pomocy kamery termowizyjnej) prawidłowości wyboru do realnych potrzeb danej instalacji. Monitoring poziomu produkcji energii z OZE i bilansowanie zużycia. Wykluczenie zastosowań niskobudżetowych (tandetnych) rozwiązań, które nie gwarantują utrzymania produkcji energii elektrycznej przez okres przynajmniej 25 lat. Niezależność pomiarową - niektórzy operatorzy przesyłu energii elektrycznej na chwilę obecną nie udostępniają szerokich danych na temat zużycia energii w budynku. Monitoring cen energii na Towarowej Giełdzie Energii oraz optymalizację taryf. Zakupy grupowe energii oraz skalowanie magazynów energii wraz z predykcją produkcji. Odsprzedaż energii w ramach lokalnych struktur sieci Smart-Grid. Rozwiązanie IZIHome znajduje swoje zastosowanie zarówno w przypadku mikroinstalacji, jak i ich grup, a także średnich i dużych systemów generujących energię elektryczną z OZE. Franczyzobiorca otrzyma od Franczyzodawcy - właściciela marki Naatu kompletną instrukcję prowadzenia biznesu, wraz z bieżącym wsparciem działalności do szkoleń wstępnych zaczynając, poprzez wprowadzenie placówki na rynek do optymalizacji jej działalności. Naatu jest właścicielem jedynego, polskiego rozwiązania w postaci kompleksowego systemu monitoringu instalacji systemu fotowoltaicznego IZIHome, dzięki któremu możliwe jest: Strona 3 z 12

4 Cechy systemu franczyzowego Naatu Niezależność prawna, finansowa i organizacyjna Stron umowy franczyzowej. Obie Strony działają jako niezależni przedsiębiorcy prowadząc działalność gospodarczą na własny rachunek, pozwalając na podejmowanie autonomicznych decyzji w ramach przyjętych standardów systemu franczyzowego. Wiemy, że sukces zależy od wspólnego zaangażowania, dlatego też jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje zmian, modyfikacji i usprawnień organizacyjnych, które w lokalnych warunkach mogą przynieść Franczyzobiorcy lepsze wyniki, a w efekcie przełożyć się na sukces całej sieci. Długotrwały (zapewniający satysfakcjonujący okres zwrotu z inwestycji Franczyzobiorcy) stosunek umowny. Dzięki temu zapewniamy bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, którego perspektywa rozwoju określona jest na kilka lat, pozwalając na planowanie podejmowanych działań. Przygotowując analizy przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy franczyzowej bierzemy pod uwagę planowany okres zwrotu z przewidywanej inwestycji. Jeśli ze względu na szereg uwarunkowań lokalnych okres ten jest dłuższy niż 30 miesięcy, a stopa zwrotu nie zapewnia odpowiedniej wysokości rekomendujemy poszukiwanie innej lokalizacji, w której powyższe warunki mogą zostać spełnione lub inne działania - w toku całego procesu przygotowawczego - przed podpisaniem umowy franczyzowej Transfer know - how w sposób ciągły, przez cały okres obowiązywania umowy. To fundamentalna zasada, która w znaczącym stopniu decyduje, czy biznes, który rozwija się przez franczyzę jest rzeczywiście dobrze udokumentowany i dopasowany do realiów rynku. Bycie profesjonalistami. Nie ograniczamy się jedynie do wsparcia Franczyzobiorcy na etapie powstawania placówki franczyzowej Naatu, ale cyklicznie, stale i systematycznie dostarczamy nowych rozwiązań, które naszym Franczyzobiorcom pozwalają na zwiększanie wydajności, efektywności organizacyjnej i ekonomicznej. Re a l n e i n te g rowanie s i e c i a g e n t ó w, akwizytorów, instalatorów oraz Internetu. W naszym systemie franczyzowym sprzedaż za pośrednictwem sieci zewnętrznych partnerów biznesowych oraz Internet są ważnym składnikiem biznesu, który wspieramy i stale rozwijamy. Franczyzobiorca w pełni korzysta z zalet tej integracji, dzięki której osiąga lepsze efekty sprzedaży. Uiszczanie na rzecz Franczyzodawcy opłat lub innych świadczeń finansowych, z tytułu których obie Strony otrzymują wymierne korzyści związane z rozwojem prowadzonego biznesu. Wysokość przewidywanych przez nas opłat jest elementem kalkulacji przygotowywanego przed otwarciem placówki franczyzowej modelu finansowego. Nie obciążają one w nadmierny sposób budżetu Franczyzobiorcy, przez co nie zostanie on w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej zaskoczony opłatami, których wcześniej nie wziął pod uwagę Strona 4 z 12

5 Czym jest nasze know-how? Know - how to kompleksowa wiedza o prowadzeniu specjalistycznej placówki sprzedaży technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - systemów fotowoltaicznych w każdym elemencie i na każdym z etapów jej działalności, na które składają się przede wszystkim: Źródła dostaw technologii, produktów i rozwiązań montażowych. Jesteśmy wyłącznym dostawcą produktów oraz rozwiązań technologicznych dla mikro, małych i dużych instalacji fotowoltaicznych od 1,5 kw do 250 MW do każdej z placówek należących do sieci specjalistycznych punktów sprzedaży technologii pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - systemów fotowoltaicznych Naatu. Gwarantujemy dostęp do najlepszej jakości, popularnych i sprawdzonych w praktyce na całym rozwiniętym już świeci marek paneli mono i polikrystalicznych, falowników, urządzeń antyprzepięciowych, okablowania, technologii montażu, urządzeń monitorujących oraz magazynów energii. Dzięki wiodącej w Polsce pozycji pioniera tak wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań, oferujemy najlepsze warunki handlowe, dzięki którym oferta placówki franczyzowej będzie atrakcyjna dla jego klientów o różnych wymaganiach i możliwościach finansowania, dzięki czemu Franczyzobiorca będzie dzięki swojej pracy w zakresie pozyskiwania klientów po prostu dobrze zarabiał zapewniając sobie opłacalność biznesu. Kompleksowa organizacja procesu powstania placówki franczyzowej, poczynając od procedury analizy, weryfikacji i akceptacji lokalizacji - wraz ze zbudowaniem podstawowego modelu rynku, określenia potencjału klientów poszczególnych kategorii determinujących optymalny rodzaj instalacji, poprzez etap prac projektowych, wyposażeniu i aranżacji lokalu, do zaplanowania, przygotowania i pomocy we wdrożeniu planu - kampanii działań informacyjno - reklamowych. Organizacja współpracy z siecią partnerów biznesowych - agentów sprzedaży i instalatorów, a także własnych działań akwizycyjnych, dzięki której Franczyzobiorca już od pierwszego dnia działalności może liczyć na dostępne dla swojego regionu działania kontakty z potencjalnymi klientami, a także pierwsze zlecenia realizacji usług, od których zależy powodzenie biznesowe jego przedsięwzięcia. Przeprowadzenie wszechstronnych szkoleń wstępnych w następujących obszarach: Podstawy fotowoltaiki oraz innych technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Misja filozofia działania na dynamicznie rosnącym rynku. Organizacja, funkcjonowanie i zarządzanie placówką franczyzową. Proces obsługi klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego. Standardy i techniki sprzedaży, negocjacji, prezentacji oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. Montaż, instalacja, rozruch i monitoring systemów fotowoltaicznych. Szkolenia wstępne realizowane są metodami praktyki w terenie. Franczyzobiorcy i ich personel placówek uczą się naszego biznesu na realnych przykładach, gotowych instalacjach, pogłębiając swoją wiedzę praktyczną, bogatą i udokumentowaną wiedzą teoretyczną i projektową, od której zależy bardzo wiele, szczególnie podczas procesu pozyskiwania klientów instytucjonalnych. Szkolenia wstępne, jak sama nazwa wskazuje są jedynie wstępem do bogatego wsparcia jakiego Franczyzodawca udziela podczas pierwszych tygodni funkcjonowania placówki franczyzowej podczas procesów składania ofert, prowadzenie negocjacji, tworzenia narzędzi montażu finansowego, a wreszcie certyfikowania umiejętności ekip instalacyjnych Franczyzobiorcy. Strona 5 z 12

6 W trakcie dalszej współpracy Franczyzodawca organizuje szkolenia bieżące na temat nowych produktów, zmieniających się technologii oraz innych, istotnych z punktu widzenia działalności placówek franczyzowych warunków rynkowych. Udostępnienie narzędzi montażu finansowego inwestycji oraz obsługi formalnej procesu inwestycyjnego, czyli dostęp do wiedzy oraz zaplecza Franczyzodawcy, który pomaga we wskazaniu najlepszych dla klienta źródeł finansowania. Systemy fotowoltaiczne, jako najbardziej wszechstronne i uniwersalne technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych są już w chwili obecnej, wspierane dotacjami strukturalnymi, środkami z funduszu Unii Europejskiej oraz dedykowanymi produktami finansowymi banków komercyjnych, o niższym niż zwykle oprocentowaniu. W najbliższym okresie skala dofinansowania i finansowania zewnętrznego jeszcze w naszym kraju się zwiększy, czyniąc systemy fotowoltaiczne jeszcze bardziej dostępnymi dla nawet przeciętnego konsumenta. Szybkość w działaniu oraz informacja dostępna u Franczyzodawcy jest więc silnym narzędziem wsparcia działalności placówek franczyzowych. Marketing, promocja i reklama narzędzia, które przy aktywnym wsparciu producentów i Franczyzodawcy skutecznie wspierają sprzedaż oferty placówki franczyzowej - o zasięgu krajowym na taką skalę, że samodzielnie działający przedsiębiorca nie mógłby sobie na nią pozwolić. Lokalne działania marketingowe podejmowane są przez Franczyzobiorcę, który korzysta z wypracowanych przez System narzędzi, realizując własne pomysły i działania. Franczyzodawca udostępniając Franczyzobiorcy podręcznik operacyjny nakreśla szczegółowy plan działań lokalnych, wspierając nie tylko swoją wiedzą, ale i wypracowanymi kontaktami z mediami. Dostęp do wiedzy o trendach rynkowych, produktach, narzędziach aktywizacji sprzedaży i podnoszenia własnych kwalifikacji, realizowany za pośrednictwem szkoleń dla właściciela placówki franczyzowej, jak i jej kluczowego personelu. Dostęp do wiedzy o klientach, projektach, zadaniach - realizowany za pośrednictwem autorskiego rozwiązania CRM Naatu to nie tylko źródło potencjalnych klientów, ale potężne narzędzie organizacji pracy z projektami, dzięki któremu rośnie wydajność i efektywność - to znaczy więcej projektów może zostać zrealizowanych - co ma przecież niebagatelne znaczenie dla przepływów pieniężnych biznesu Franczyzobiorcy. Wypracowane skuteczne standardy obsługi Klienta oraz utrzymywania z nim długofalowych relacji narzędzie, które rzeczywiście robi różnicę już na etapie składania oferty handlowej, nie kończąc się jednak na sprzedaży i instalacji systemu fotowoltaicznego, ale idąc jeszcze dalej w stronę rzeczywistej obsługi posprzedażnej - która nie tylko buduje relacje, ale i pomaga w zdobyciu kolejnych klientów. Stały i bezpośredni kontroling procesów zachodzących w ramach całego procesu obsługi klienta - sprzedaży, instalacji i monitoringu, skuteczności działań promocyjnych i reklamowych, poziomu wiedzy i zaangażowania personelu, a także kluczowych składników rentowności prowadzonego biznesu. Kontroling bieżącej działalności placówki franczyzowej to narzędzie dodatkowo zabezpieczające Franczyzobiorcę przed negatywnymi skutkami rzeczywistości rynkowej. Szybkie zdiagnozowanie niekorzystnych trendów pozwala na skuteczną reakcję przeciwdziałającą. Dzięki temu nasi Franczyzobiorcy mogą koncentrować się wyłącznie na działaniach rozwijających ich biznes wiedząc, że jest on stale pod kontrolą. To idealne rozwiązanie dla pasjonatów ekologicznych rozwiązań, których doświadczenia biznesowe są niewielkie, ale zapał i chęci ogromne. Uzupełnieniem kontrolingu operacyjnego, świadczonego przez Franczyzodawcę jest dedykowany indywidualnie do rozwiązywania bieżących spraw i problemów placówki franczyzowej przedstawiciel (koordynator) Franczyzodawcy, dzięki któremu Franczyzobiorca uzyskuje stały i bezpośredni dostęp do wsparcia w każdym ze składników działania swojego biznesu. Strona 6 z 12

7 Twoja Energia - właściciel marki Naatu operator systemu franczyzowego Operatorem systemu franczyzowego specjalistycznych placówek sprzedaży technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych - systemów fotowoltaicznych Naatu jest Teraz Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (kod ) ul. Okulickiego 5F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem: Znak towarowy (słowno-graficzny) Naatu jest zarejestrowanym (zgłoszonym do rejestracji) znakiem należącym wyłącznie do Teraz Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Operator systemu franczyzowego - Franczyzodawca, aby sprostać wyzwaniom związanym ze zobowiązaniami do świadczenia usług stałego transferu know-how we wszystkich obszarach związanych z funkcjonowaniem biznesu placówek franczyzowych działa na ich rzecz poprzez strukturę organizacyjną, której fragment w części dotyczącej rozwoju placówek franczyzowych został zaprezentowany poniżej: Dział Rozwoju Sieci Dział Operacyjny Kontrola jakości Szkolenia Marketing i PR Placówki własne Systemy referencyjne Placówki franczyzowe Menadżer placówki / FB Systemy referencyjne Przedstawiciel ds. klientów kluczowych Kierownik projektów Autoryzowane ekipy wykonawcze Dział projektowo - technologiczny Centrala Naatu Biuro Zarządu Szczegółowe mechanizmy działania naszej struktury organizacyjnej dostępne są po podpisaniu listu intencyjnego w sprawie możliwości zawarcia umowy franczyzowej. Dział wykonawczy SIEĆ AGENTÓW Dział Administracji (Biuro) Strona 7 z 12

8 Podstawowe dane finansowe - nakłady inwestycyjne Powstanie, wyposażenie placówki, a także zakup infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług instalacyjnych systemów fotowoltaicznych pod marką Naatu niesie ze sobą koszty w wysokości od 80 tysięcy złotych do 160 tysięcy złotych netto**. Tak duża różnica w wysokości nakładów podyktowana jest nie tylko różnymi wariantami wyposażenia placówki franczyzowej, ale i elastycznością Franczyzodawcy, który akceptuje posiadaną już w chwili obecnej infrastrukturę należącą do Franczyzobiorcy, o ile spełnia ona podstawowe warunki standaryzacji systemu. W ramach nakładów inwestycyjnych Franczyzobiorca pokrywa przede wszystkim : zakupem mebli i wyposażenia specjalistycznego, w tym składników wizualizacji całej sieci, zakupem instalacji referencyjnej o wybranej przez Franczyzobiorcę mocy pełnić będzie ona bowiem rolę pokazowej, a jednocześnie pracując w placówce przyczyniać się będzie do spadku kosztów jej bieżącej eksploatacji, zakupem wyposażenia umożliwiającego transport i montaż systemów fotowoltaicznych oraz pozostałych akcesoriów niezbędnych do codziennej pracy pokryciem w pierwszych tygodniach od otwarcia placówki zwiększonych kosztów związanych z wejściem na lokalny rynek. Przygotowany przed podpisaniem umowy franczyzowej model finansowy zakłada również szacunki przepływów pieniężnych, dzięki czemu Franczyzobiorca wie jaka kwota pieniędzy będzie potrzebna po uruchomieniu placówki, aby pokryć koszty działalności operacyjnej, zanim zrównają się one (a następnie będą niższe) z przychodami wynikającymi ze sprzedaży produktów i usług będących w ofercie. * * Dokładne dane na temat inwestycji Powstają z chwilą, gdy obejrzymy Twoją lokalizację, oraz ocenimy ilość i rodzaj wyposażenia, które jest niezbędne, aby uruchomić placówkę naszej marki. Strona 8 z 12

9 Podstawowe dane ekonomiczne - opłaty licencyjne W systemie franczyzowym Naatu obowiązują następujące opłaty licencyjne: Opłata wstępna w wysokości 30 tys. zł. netto. W zamian za jej uiszczenie Franczyzobiorca otrzymuje prawo do prowadzenia działalności pod marką Naatu, dostępu do narzędzi prowadzenia działalności i jej koncepcji oraz zapewnienia stałego transferu know-how poprzez: przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wszystkie obszary związane z funkcjonowanie placówki franczyzowej Naatu oraz obsługą podległego jej rynku, bezpośrednie wsparcie ze strony doświadczonego personelu Franczyzodawcy w pierwszych miesiącach wdrożenia systemu franczyzowego Naatu, organizację i przeprowadzenie kampanii otwarcia nowej placówki, która poprzez zestaw użytych przez Franczyzodawcę narzędzi ułatwi pozyskanie pierwszych klientów i osiągnięcie od pierwszego miesiąca zadowalających wyników sprzedaży, przekazanie pełnej dokumentacji procesów zachodzących we franczyzowej placówce marki Naatu, opisanych w podręczniku operacyjnym kluczowym dokumencie umożliwiającym efektywne prowadzenie biznesu, na bieżąco aktualizowanym w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej. Opłata bieżąca w wysokości 1% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu na sprzedaży przez placówkę franczyzową Naatu usług (obrót na sprzedaży urządzeń, których Franczyzodawca jest dostawcą jest zwolniona z opłaty bieżącej) - tytułem prawa korzystania z marki, wizualizacji oraz procedur operacyjnych systemu stałego transferu know-how. Opłata marketingowa w wysokości 4% miesięcznie, liczona od wartości netto miesięcznego obrotu na sprzedaży przez placówkę franczyzową Naatu usług (obrót na sprzedaży urządzeń, których Franczyzodawca jest dostawcą jest zwolniona z opłaty marketingowej - tytułem prowadzenia przez Franczyzodawcę szerokich działań informacyjnych i reklamowych, bezpośrednio przekładających się na efektywność funkcjonowania Czy to się opłaca? każdej z placówek działających w sieci. Strona 9 z 12 Szacunkowy okres zwrotu z poniesionej przez Franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 24 do 30 miesięcy, w zależności od szczegółowych uwarunkowań Czy to się opłaca? Szacunkowy okres zwrotu z poniesionej przez Franczyzobiorcę inwestycji następuje po upływie od 24 do 30 miesięcy, w zależności od szczegółowych uwarunkowań lokalizacyjnych i rynkowych Biorąc pod uwagę, że okres obowiązywania u m o w y w y n o s i m i n i m u m 5 l a t, Franczyzobiorca może przynajmniej podwoić zainwestowane środki. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły projekcji finansowej dla proponowanej przez Ciebie lokalizacji! lokalizacyjnych. Biorąc pod uwagę, że okres obowiązywania umowy wynosi minimum 5 lat, Franczyzobiorca może przynajmniej podwoić zainwestowane środki. Podstawowe dane ekonomiczne - plany finansowe Podane dane pochodzą z planu finansowego, opartego o wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Organizatora Systemu Naatu - uśrednione na potrzeby uniwersalnego p r z e d s t a w i e n i a m o ż l i w o ś c i e k o n o m i c z n y c h prezentowanego modelu biznesu. Są one więc danymi odzwierciedlającymi sytuacje lokalnych rynków i praktyki w prowadzonej działalności - bez efektu boomu gospodarczego, który aktualnie w tej branży następuje. Ze względu na różnorodność uwarunkowań lokalizacyjnych oraz specyfiki miast i poszczególnych lokalizacji w Polsce, nie jest w tym opracowaniu możliwe podanie dokładnych danych ekonomicznych, takich jak przychody, koszty działalności operacyjnej, czy zysk, dających w efekcie odpowiedź na pytanie jak szybko się zwróci każda z indywidualnie rozpatrywanych inwestycji. Dlatego też przed podjęciem decyzji o uruchomieniu placówki Franczyzodawca przedstawi Franczyzobiorcy projekcję planu finansowego, zawierającego szczegóły dla planowanej inwestycji.

10 Jak zostać Franczyzobiorcą systemu franczyzowego Naatu? Rozpoczęcie działalności w ramach przystąpienia do systemu franczyzowego Naatu przebiega według poniższej procedury: KONTAKT DOKUMENTY WSTĘPNE SPOTKANIE ANALIZA RYNKU PLAN FINANSOWY PLAN MARKETINGOWY UMOWA FRANCZYZY PODRĘCZNIK OPERACYJNY SZKOLENIA OTWARCIE WSPIERANIE Strona 10 z 12 KONTAKT Skontaktuj się z nami wypełniając formularz - kartę zgłoszenia potencjalnego Franczyzobiorcy. Formularz wyślij do: Lidia Kośnik lub zadzwoń: tel./fax tel. kom DOKUMENTY WSTĘPNE Do wysłanej karty zgłoszeniowej potencjalnego franczyzobiorcy możesz zostać poproszony o dodatkowe informacje, głównie związane z lokalem lub jego otoczeniem, które pozwolą nam wstępnie zweryfikować s t o p i e ń a t r a k c y j n o ś c i p r z e d s i ę w z i ę c i a. P o przeprowadzonej analizie na bazie przekazanych przez Ciebie informacji zostanie zaaranżowane spotkanie w m i e j s c u p l a n o w a n e g o u r u c h o m i e n i a p l a c ó w k i franczyzowej. SPOTKANIE Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Podstawowe c e l e s p o t k a n i a i ro z m o w y z K a n d y d a t e m n a Franczyzobiorcę to: Zapoznanie się z treścią oraz podpisanie listu intencyjnego, dokumentu określającego warunki wymiany informacji pomiędzy Kandydatem na Franczyzobiorcę a Franczyzodawcą, a także czynności, które mają zostać wykonane, aby doprowadzić do podpisania umowy franczyzowej. Omówienie informacji wynikających z przesłanych przez Kandydata dokumentów. Przygotowanie dla Kandydata opisu możliwych wariantów adaptacji / budowy / wyposażenia placówki franczyzowej. Prezentacja założeń ekonomicznych - wstępnej wersji planu finansowego. Prezentacja założeń planu marketingowego. Prezentacja projektu umowy franczyzowej oraz omówienie jej założeń. Udzielenie odpowiedzi na pytania Franczyzobiorcy.

11 Jak zostać Franczyzobiorcą systemu franczyzowego Naatu? ANALIZA POTENCJAŁU RYNKU I LOKALIZACJI Kolejne etapy uzależnione są od przeprowadzanej wspólnie przez Kandydata na Franczyzobiorcę i Franczyzodawcę analizy oraz oceny potencjału proponowanej lokalizacji, w której rozpatrywane jest uruchomienie franczyzowej placówki marki Naatu. Analiza wykonywana jest w oparciu o formularz analizy, który zawiera szczegółowe cechy lokalizacji i kryteria, których spełnienie określa osiągnięcie odpowiednich wyników ekonomicznych, wizje lokalne oraz obserwacje miejsca, w którym planowane jest uruchomienie placówki. To jednak tylko część analizy, bowiem r ó w n o l e g l e F r a n c z y z o d a w c a p r z y w s p a rc i u Franczyzobiorcy buduje model rynku, oparty o zbadany potencjał docelowych grup klientów, dostępność narzędzi finansowania, działania konkurencji oraz szereg innych danych, składających się na strategiczny obszar przedsięwzięcia. Dzięki przeprowadzanej przed podpisaniem umowy franczyzy analizy rynku i lokalizacji Franczyzobiorca uzyskuje zwiększone bezpieczeństwo, że podejmowany przez niego wybór spotkał się z akceptacją ze strony Franczyzodawcy, a którego doświadczenie daje podstawy do zaplanowania wiarygodnego modelu biznesu, jakim będzie franczyzowa placówk marki Naatu. PLAN FINANSOWY FRANCZYZOBIORCY Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy rynku, lokalizacji i oceny potencjału Kandydat na Franczyzobiorcę z pomocą i wsparciem merytorycznym Franczyzodawcy przygotowuje plan finansowy planowanej inwestycji, oparty również o wyniki najbardziej zbliżonego do danej lokalizacji modelu biznesu Franczyzodawcy. Plan finansowy stanowi podstawę prowadzenia przez Franczyzobiorcę działalności w wybranej lokalizacji. Służy przez cały okres obowiązywania umowy franczyzy, jako drogowskaz, dzięki któremu pojawiające się w wyniku działania rynku odchylenia są na bieżąco identyfikowane, jeśli chodzi o przyczyny, i na bieżąco korygowane. W ten sposób Franczyzobiorca w trakcie prowadzenia działalności wie na jakim etapie rozwoju jest rozwijana przez niego inwestycja w postaci prowadzenia franczyzowej placówki marki Naatu. PLAN MARKETINGOWY R ó w n o l e g l e d o b u d o w y p l a n u fi n a n s o w e g o Franczyzodawca przedstawia Franczyzobiorcy schemat działań informacyjnych, reklamowych i marketingowych, których wdrożenie pozwoli na osiągnięcie zamierzonych efektów w postaci odpowiedniej liczby potencjalnych klientów, a co za tym idzie ilości zrealizowanych inwestycji w postaci sprzedaży i instalacji systemów fotowoltaicznych. Część działań zawartych w planie m a r k e t i n g o w y m fi n a n s o w a n a j e s t p r z e z Franczyzodawcę. Zakres finansowania ustalany jest indywidualnie w zależności od zdefiniowanych potrzeb. ZAWARCIE UMOWY FRANCZYZOWEJ Po przeprowadzeniu przez Franczyzobiorcę, wspólnie z Franczyzodawcą, kompleksowej analizy opłacalności planowanej inwestycji związanej z uruchomieniem placówki franczyzowej Naatu we wskazanej lokalizacji następuje podpisanie umowy franczyzowej. Co niezwykle ważne, nawet po jej podpisaniu, Franczyzobiorca ma jeszcze dodatkowo 7 dni na wycofanie się z umowy. Franczyzobiorca ma, więc odpowiednio dużo czasu na ponowne przemyślenie lub e w e n t u a l n e o c h ł o n i ę c i e, b e z p o n o s z e n i a dodatkowych obciążeń finansowych. Chcemy, aby wybór Franczyzobiorcy był świadomy, a podejmowane przez niego działania pozbawione jakichkolwiek wątpliwości. Dlatego też nie obawiamy się różnic w zdaniach pomiędzy Stronami po rozpoczęciu planowanej współpracy. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI SYSTEMU FRANCZYZOWEGO Po podpisaniu umowy franczyzowej i uiszczeniu opłaty wstępnej Franczyzobiorca otrzyma podręcznik operacyjny systemu Naatu, który szczegółowo opisuje zasady postępowania przy adaptacji, budowie, organizacji i bieżącym prowadzeniu placówki Franczyzobiorcy. Opis zawartości podręcznika znajduje się w następnym rozdziale. Wraz z podręcznikiem Franczyzobiorca otrzyma klucz do serca naszego Systemu jakim jest CRM Naatu. Strona 11 z 12

12 Otwarcie placówki i wsparcie Franczyzodawcy SZKOLENIA Równolegle do prowadzonego po podpisaniu umowy franczyzy procesu uruchamiania placówki franczyzowej Franczyzodawca przygotowuje i przeprowadza cykl szkoleń wstępnych, które dotyczą wszystkich zagadnień związanych z przygotowaniem do prowadzenia działalności. Uruchomienie działalności placówki franczyzowej wymaga posiadania przez Franczyzobiorcę wiedzy o prowadzeniu biznesu Wiedzę tę udostępnia Franczyzodawca przekazując Franczyzobiorcy podręcznik operacyjny oraz wiedzę praktyczną podczas cyklu szkoleń wstępnych, a następnie bieżących. PODRĘCZNIK OPERACYJNY To najważniejsze kompendium wiedzy z każdego obszaru działania placówki składa się z następujących zagadnień: Szczegółowy opis zasad funkcjonowania placówki franczyzowej Naatu. O p i s r e l a c j i o r a z z a s a d k o m u n i k a c j i Franczyzodawcy z Franczyzobiorcą w trakcie obowiązywania umowy franczyzowej. Opis oferty produktów i usług oferowanych w ramach systemu franczyzowego Naatu. Standardy obsługi Klienta oraz nawiązywania długofalowych relacji. Zasady przygotowywania i przeprowadzania akcji promocyjnych, związanych z aktywizacją sprzedaży oferty placówek franczyzowych. Opis działań marketingowych, reklamowych oraz media i public relations. Metody pozyskiwania klientów, składania ofert i zawierania umów na realizację inwestycji. Zasady organizacji oraz procedury zarządzania biznesem placówki Franczyzobiorcy we wszystkich obszarach jego działalności operacyjnej. Kompendium wiedzy o zasadach związanych z zarządzaniem personelem, wynagradzaniem i motywowaniem. Opis standardów sanitarnych i BHP, utrzymaniem infrastruktury i wyposażenia Reagowanie w możliwych do wystąpienia sytuacjach kryzysowych. Standardy instalacyjne, montażowe, rozruchowe oraz monitoringu działających systemów fotowoltaicznych. Narzędzia dotowania, subwencjonowania oraz zewnętrznego finansowania inwestycji związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych. Sam podręcznik, mimo że jest bardzo ważnym składnikiem know-how nie jest wystarczającym narzędziem wsparcia. Dlatego też przez kilka pierwszych miesięcy Franczyzobiorca korzystać będzie z bogatego wsparcia Franczyzodawcy w obszarach: Projektowania systemów fotowoltaicznych. Realizacji procesu formalnego instalacji systemów fotowoltaicznych. Nadzoru i certyfikacji umiejętności ekip instalacyjnych Franczyzobiorcy. Doradztwa w zakresie kierunków realizacji przyjętych planów finansowego i marketingowego będących podstawą działania każdej z placówek należących do sieci Naatu. Teraz Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piaseczno, ul. Okulickiego 5F Infolinia: Telefon: Strona 12 z 12

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH

PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH PROSPEKT INFORMACYJNY PIERWSZY W POLSCE SYSTEM FRANCZYZOWY SKLEPÓW TECHNICZNEGO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA PRZEMYSŁU OGRODNICTWA I GOSPODARSTW DOMOWYCH SPIS TREŚCI Czym jest franczyza i system franczyzowy?...

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1

Prospekt informacyjny systemu GRENE wersja 2.5 Data aktualizacji 04 03 2014 r. Strona 1 Strona 1 Spis treści Czym jest franczyza i system franczyzowy?... 3 1. Organizator systemu franczyzowego GRENE... 5 2. Misja systemu franczyzowego GRENE... 8 3. Cele systemu franczyzowego GRENE... 8 4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA

Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Strategia wejścia na rynki zagraniczne dla PHU SILVA Rynkek docelowy Republika Austrii Ul. Cukrowa 17/7 71-004 Szczecin 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Jak otworzyć biznes w Polsce

Jak otworzyć biznes w Polsce Jak otworzyć biznes w Polsce Każdy może prowadzić mały biznes i każdy może prowadzić duży biznes. Trudne jest dopiero przejście z małego do dużego biznesu. Wprowadzenie Spis treści. Biznes plan i strategia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu?

Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? l Jak przygotować biznes plan dla Anioła Biznesu? Praktyczny podręcznik dla szukających finansowania Autorzy: Michał Przybyłowski Piotr Tamowicz Gdańsk, czerwiec 2011 1 Spis treści Anioł Biznesu - inwestor

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN W ZARYSIE

BIZNESPLAN W ZARYSIE BIZNESPLAN W ZARYSIE PORADNIK DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Biznesplan w zarysie Poradnik

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl

INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW. www.knowhow.com.pl www.knowhow.com.pl INFORMATOR DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH, SAMORZĄDOWCÓW I INWESTORÓW SPIS TREŚCI LECZYMY SŁUŻBĘ ZDROWIA 5 NARZĘDZIA INFORMATYCZNE MED IT 9 MedLider 10 Benchmarking 11 FINANSOWANIE ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE

RYNEK FRANCZYZY W POLSCE 28 Od idei do przecięcia wstęgi czyli jak długo trwa otworzenie własnego biznesu w różnych branżach? Rozwój franczyzy w naszym kraju datuje się na ostatnią dekadę XX wieku. To właśnie od tego czasu rynek

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ

WSPARCIE 3D AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ WSPARCIE 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY (AMMF) - SZANSĄ NA ROZWÓJ PUBLIKACJA RAPORT BADAWCZY PODSUMOWUJE REALIZACJĘ ROJEKTU PT.: Audyt Marketingowy Młodej Firmy (AMMF)

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy

2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2. Opracowanie dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy 2.1. Analiza firmy i jej otoczenia 2.1.1. Analiza makroekonomiczne PEST Multicom Consulting

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Franchising. Rozdział dziewiąty

Franchising. Rozdział dziewiąty Rozdział dziewiąty Franchising 1. Franchising a przedsiębiorczość Istota biznesowa franczyzy i jej podstawowe odmiany 2. Franchising w Polsce 3. Zostajemy franczyzobiorcą Czy opcja franczyzy jest dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo