Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legal Newsletter. D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011"

Transkrypt

1 D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2011 Legal Newsletter A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. Nowe regulacje dotyczące umów deweloperskich Wybrane zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu grupowym Ważne zmiany w procesie cywilnym Zmiany w prawie: Prawo Prywatne Międzynarodowe 2011

2 LEGAL NEWSLETTER A jednak bardziej czasochłonna likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy o tej i innych zmianach na mocy ustaw deregulacyjnych w 2011 r. W ostatnim wydaniu Biuletynu, przedstawiłam dwa możliwe tryby likwidacji oddziału zagranicznego przedsiębiorcy, tryb dobrowolny (uproszczony, krótszy) oraz tryb przymusowy, wymagający odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych o likwidacji sp. z o.o. Zgodnie ze wspomnianą w Biuletynie zapowiedzią zmian art. 92 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r., nr 220, poz ze zm.), od dnia 1 stycznia 2012 r. likwidacja oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (niezależnie od tego czy decyzję o likwidacji podejmie przedsiębiorca czy minister) będzie musiała być poprzedzona procedurą wynikającą z odpowiednich przepisów Ksh. Dla przypomnienia proces likwidacji sp. z o.o. trwa średnio 8 9 miesięcy, przede wszystkim z uwagi na 6 miesięczny okres wstrzymania wypłaty tzw. dywidendy likwidacyjnej. Likwidator oddziału będzie zobowiązany sporządzić bilans otwarcia i zamknięcia likwidacji. Ponadto trzeba będzie zawiadomić wierzycieli o otwarciu likwidacji oraz możliwości zgłoszenie wierzytelności w celu ich zaspokojenia lub zabezpieczenia. Powyższa zmiana została wprowadzona na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011r., nr 232, poz. 1378), jednej z dwóch tzw. ustaw deregulacyjnych uchwalonych w 2011 r. Pierwsza ustawa deregulacyjna ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011r., nr 106, poz. 622), która weszła w życie dnia 1 lipca 2011 r. (za wyjątkiem niektórych przepisów) objęła swoim zakresem ponad 90 ustaw. Tak wysoka liczba znowelizowanych aktów prawnych wynika przede wszystkim z wyłączenia obowiązku przedkładania urzędowych zaświadczeń, wprowadzając instytucję oświadczenia. Oświadczenie składane przez obywatela (przedsiębiorcę) przedstawiające dany stan faktyczny i prawny, zastępując zaświadczenie, ma przede wszystkim przynieść oszczędności w budżecie państwa. Co do zasady, organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia, ani nawet oświadczenia o stanie faktycznym i prawnym, jeżeli znany jest on organowi z urzędu lub organ może go ustalić sam na podstawie wskazanych źródeł (art Kpa). Najważniejsze jednak zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, to możliwość przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego oraz umożliwienie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną przekształcenie w spółkę kapitałową. Ponadto, na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. obniżono o połowę wysokość opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców (KRS) z zł na 500 zł., a opłatę za rejestrację zmian z 400 zł do 250 zł. Warto także wskazać, na przyjętą w/w ustawą zmianę art. 77 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U, 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.), który wywołał w ostatnich latach falę podwyżek opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, ograniczająca możliwość aktualizowania tej opłaty tylko raz na trzy lata. W drugiej rundzie deregulacyjnej, zakresem zmian objęto już znacznie mniejszą liczbę ustaw (ponad 20 aktów prawnych). Przedłużono termin do udzielenia pracownikowi niewykorzystanego urlopu do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak co ważniejsze, ustawa z dnia 16 września 2011 r. znosi, od dnia 1 stycznia 2013 r. Monitor Polski B, co tym samym oznacza zniesienie kosztownego dla przedsiębiorców obowiązku ogłaszania w MP B sprawozdań finansowych. Za ponad rok, sprawozdania finansowe będą wyłącznie składane przez kierownika jednostki we właściwym rejestrze sądowym (zasada dla jednostek zarejestrowanych w KRS) albo ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, zredukowano częstotliwość przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o opłaconych przez niego składkach. Będą one przekazywane raz na rok lub na żądanie pracownika nie częściej niż raz w miesiącu. Kolejną zmianą pozwalającą zmniejszyć koszty działalności, jest znaczne obniżenie opłaty skarbowej za wpis do rejestru przedstawicielstwa z kwoty zł do zł., zrównując niemalże tę opłatę do opłaty za dokonanie wpisu oddziału zagranicznego przedsiębiorcy do KRS. Wydłużony zostanie termin składania deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia każdego roku. Skróceniu ulegnie natomiast okres przedawnienia zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie ZUS i KRUS z 10 do 5 lat. W trakcie nowej kadencji Rządu i Sejmu RP, można spodziewać się kolejnych pakietowych zmian. Warto zwrócić uwagę, iż przy tego typu nowelizacjach, projektowaną zmianę poszczególnego aktu prawnego czasem trudno wychwycić,

3 Legal Newsletter 3 z uwagi na to, iż nie będzie znajdować się pod tytułem tego aktu, w którym ten przepis się znajduje, ale stanowić będzie element zbiorczej ustawy typu deregulacyjnego. Autor: Katarzyna Wojciechowska Radca Prawny E:

4 LEGAL NEWSLETTER Nowe regulacje dotyczące umów deweloperskich W Dzienniku Ustaw z 2011 r. (Nr 232, poz. 1377) została opublikowana ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Celem uchwalenia ustawy jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony osobom fizycznym, będących nabywcami mieszkań i domów. Dotychczas wielokrotnie było wskazywane, że umowy deweloperskie dotyczą inwestycji, w które zaangażowane są poważne środki finansowe, stanowiące bardzo często dorobek całego życia nabywców, jednocześnie inwestycje te obarczone są dużym ryzykiem gospodarczym, a dotychczasowe regulacje prawne nie chroniły praw nabywców w sposób wystarczający. Ustawa wprowadza nowe regulacje dotyczące samej umowy deweloperskiej, dotychczas uznawanej za umowę nienazwaną, której elementy były pozostawione całkowicie woli stron. Obecnie, zgodnie z ustawą, treść umowy deweloperskiej została dosyć szczegółowo określona. Ustawa określa szereg postanowień, których niezamieszczenie przez dewelopera, sporządzającego wzór umowy, będzie stanowić przyczynę uprawniającą nabywcę do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia. W szczególności należy wskazać, że ustawa, jako obowiązkowego elementu umowy deweloperskiej wymaga umieszczenia w niej informacji o zgodzie banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę, jeżeli takie obciążenie istnieje. Umowa deweloperska od dnia wejścia w życie ustawy będzie zawsze zawierana w formie aktu notarialnego i będzie stanowiła podstawę do wpisu do księgi wieczystej roszczeń nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu na nabywcę. Ustawa wprowadza także nowe dodatkowe instrumenty mające chronić prawa nabywców, które obowiązkowo będą stosowane w przypadku przedsięwzięć deweloperskich objętych ustawą. Do najważniejszych z nich należą przede wszystkim prospekt informacyjny oraz finansowe zabezpieczenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców. Prospekt informacyjny powinien zostać sporządzony przez dewelopera przed przystąpieniem do sprzedaży i doręczony każdej osobie zainteresowanej, a więc nie tylko nabywcy. Prospekt informacyjny ma zostać doręczony w czasie odpowiednim potrzebnym do zapoznania się z nim przed zawarciem umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny stanowi integralną część umowy deweloperskiej i ma za zadanie przekazanie potencjalnemu nabywcy podstawowych informacji o deweloperze, jego dotychczasowej działalności deweloperskiej ze wskazaniem m.in. przykładów ukończonych wcześniej przedsięwzięć deweloperskich, informacji na temat inwestycji deweloperskiej mającej być przedmiotem umowy (w tym informacji, jakie finansowe środki ochrony nabywców będą stosowane oraz ich główne zasady funkcjonowania), a także informacji dotyczących konkretnego oferowanego lokalu. Zgodnie z wymaganiami ustawy deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z czterech następujących środków ochrony: zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję ubezpieczeniową, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową oraz otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Do podstawowych środków będzie należał zatem zamknięty lub otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy prowadzony przez bank, który będzie ewidencjonował wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego z nabywców. Bank dokonuje wypłat na rzecz dewelopera z rachunku powierniczego tylko w przypadkach określonych w ustawie - w przypadku rachunku zamkniętego jednorazowo po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem umowy, a w przypadku rachunku otwartego po wykonaniu określonych etapów budowy zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia. Ustawa wprowadza także zmianę do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze dotyczące postępowania upadłościowego wobec deweloperów. Od dnia wejścia w życie ustawy środki nabywców zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych oraz prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, na którym realizowane jest przedsięwzięcie oraz dopłaty nabywców wnoszone w trakcie upadłości stanowią osobną masę upadłości, która służy zaspokojeniu w pierwszej kolejności nabywców. Nabywcy zostali wyposażeni w dodatkowe uprawnienia w postępowaniu upadłościowym, będą oni mogli zadecydować o swoim zaspokojeniu ze środków zgromadzonych na rachunku powierniczym lub

5 Legal Newsletter 5 o kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez zarządcę lub syndyka i wysokości dopłat koniecznych do zakończenia przedsięwzięcia. Ustawa wchodzi w życie w dniu 29 kwietnia 2012 roku, jednak przepisy dotyczące obowiązku zapewnienia finansowych środków ochrony praw nabywców będą stosowane dopiero do przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy. Autor: Joanna Grajecka Radca Prawny E:

6 LEGAL NEWSLETTER Wybrane zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń w postępowaniu grupowym Od blisko półtora roku w polskim systemie prawnym obowiązuje ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Celem wprowadzenia przepisów było zapewnienie możliwości ochrony interesów wielu podmiotów w jednym postępowaniu cywilnym. Ustawa może stanowić skuteczne narzędzie przede wszystkim dla konsumentów występujących z drobnymi roszczeniami, których dochodzenie w indywidualnym postępowaniu sądowym byłoby dla nich ekonomicznie nieopłacalne. Z uwagi na efekt skali, wykorzystanie nowych przepisów może okazać się bardzo dotkliwe w szczególności dla większych przedsiębiorców, dokonujących drobnych nadużyć na szkodę dużej liczby osób. Kolejnym celem postępowania grupowego było również ujednolicenie rozstrzygnięć oraz ograniczenie kosztów, jakie ponosiły sądy w związku z prowadzeniem wielu postępowań w podobnych sprawach. Głównym założeniem przepisów było również ułatwienie dostępu do sądu. Sprzyjać temu miało wprowadzenie wpisu sądowego w postępowaniu grupowym o roszczenia majątkowe wynoszącego 2% łącznej wartości przedmiotu sporu (w zwykłym postępowaniu kwota wpisu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu). Postępowania grupowe służące jednoczesnej realizacji praw do ochrony prawnej (prawa do sądu) wielu podmiotów są znane ustawodawstwom na całym świecie i przeżywają one dynamiczny rozwój także w Europie. W różnych krajach przyjęte zostały różne modele tego postępowania. W Polsce przyjęty został tzw. model opt-in, co oznacza, że postępowaniem objęte są jedynie te osoby, które chcą w nim uczestniczyć i złożą w tym celu odpowiednie oświadczenie. Uprawnienie do złożenia tzw. pozwu zbiorowego przysługuje grupie co najmniej 10 osób, które mają roszczenia jednego rodzaju, oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. W tym szczególnym trybie mogą być dochodzone sprawy należące do kategorii spraw cywilnych obejmujące wyłącznie: 1) roszczenia o ochronę konsumentów, 2) roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz 3) roszczenia z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. W sprawach o roszczenia pieniężne postępowanie grupowe może się toczyć, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy zostanie ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy. Należy jednak zaznaczyć, że istnieje również możliwość ujednolicenia wysokości roszczeń pieniężnych w podgrupach, liczących co najmniej 2 osoby. Tym samym niezbędnym warunkiem wszczęcia postępowania grupowego w sprawach o roszczenie pieniężne jest otrzymanie przez sąd zgody wszystkich członków grupy na ryczałtowe odszkodowanie. Osoby, które nie przystąpią do grupy lub wystąpią z niej mogą w dalszym ciągu dochodzić swych roszczeń w indywidualnie wszczętym postępowaniu. Ze względu na rangę spraw, postępowania grupowe prowadzone są przed sądem okręgowym i rozpoznawane w składzie trzech sędziów zawodowych. W przypadku jeśli sąd uzna, że rozpoznanie sprawy w postępowaniu grupowym jest niedopuszczalne (np. gdy sprawa ze względu na charakter roszczenia nie podlega rozpoznaniu w postępowaniu grupowym) odrzuca pozew. W terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu pozwu członek grupy, który wytoczy powództwo o roszczenie, które było objęte powództwem grupowym, zachowuje skutki wytoczenia powództwa w postępowaniu grupowym. Powództwo w postępowaniu grupowym wytaczane jest przez reprezentanta grupy. To on jest stroną postępowania i prowadzi je w imieniu własnym, lecz na rzecz wszystkich członków grupy, co charakterystyczne jest dla tego postępowania. Musi być on zastępowany obowiązkowo przez adwokata lub radcę prawnego (dotyczy to także przypadku, gdy reprezentantem grupy jest rzecznik konsumentów). Wynagrodzenie pełnomocnika określa umowa zawarta z reprezentantem grupy. Nie może być ono wyższe niż 20% kwoty zasądzonej na rzecz powoda. Zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy reprezentantem grupy, a członkami grupy, między innymi w zakresie wpisu sądowego, kosztów procesu należnych stronie pozwanej w przypadku przegranej oraz kosztów pełnomocnika, określa odrębna umowa. Treść umowy z reprezentantem jest o tyle istotna, że na żądanie pozwanego, dokonane najpóźniej przy pierwszej czynności, powód może zostać zobowiązany do złożenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu, której wysokość może wynieść do 20% wartości przedmiotu sporu. W przypadku niezłożenia jej w wyznaczonym terminie, sąd na wniosek pozwanego odrzuci pozew.

7 Legal Newsletter 7 Zaznaczyć należy, że w postępowaniu grupowym nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Oświadczenia członków grupy o przystąpieniu do grupy i wyrażeniu zgody co do osoby reprezentanta grupy oraz umowa reprezentanta grupy z pełnomocnikiem są jednymi z dodatkowych dokumentów dołączanych do pozwu. Do tej pory wszczęte zostały w Polsce 42 postępowania grupowe, co na tle innych krajów europejskich stanowi stosunkowo dużą liczbę. Jedynie 30% pozwów grupowych skierowanych zostało przeciw firmom. Z reguły pozwy kierowane są przeciwko Skarbowi Państwa oraz samorządom. Jak wynika z dotychczasowej praktyki, większość pozwów odrzucana jest na etapie formalnym lub następuje ich zwrot do uzupełnienia. Autor: Agnieszka Jóźwiak Radca Prawny E:

8 LEGAL NEWSLETTER Ważne zmiany w procesie cywilnym Ustawą z dnia 16 września 2011 r. ( nowela ) uchwalono bardzo ważne zmiany do kodeksu postępowania cywilnego ( kpc ). Poniżej kilka uwag na temat niektórych najważniejszych zmian wprowadzonych nowelą (łącznie przewiduje ona 131 zmian do kpc). Nowela uchyla przepisy dotyczące postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych, a zatem w szczególności znosi system prekluzji w sprawach gospodarczych. Oznacza to uchylenie - w stosunku do powoda m. in. przepisu art kpc, który zobowiązuje powoda do podania już w pozwie wszystkich twierdzeń oraz dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, oraz - w stosunku do pozwanego m. in. art kpc, zgodnie z którym, już w odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie, również pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania. Uchylając system prekluzji w sprawach gospodarczych nowela wprowadza jednocześnie do postępowania cywilnego nowe mechanizmy obligujące strony do prezentacji przed sądem swoich twierdzeń faktycznych i dowodów możliwie najszybciej, pod rygorem utraty prawa ich późniejszego powołania. Mechanizmy te zawierają przede wszystkim nowy art kpc oraz nowy art kpc. Zgodnie z nowym art kpc, sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności. Z ww. przepisem koresponduje nowy art kpc, w myśl którego sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo wystąpią inne wyjątkowe okoliczności. A zatem po wejściu w życie noweli, wykluczenie spóźnionych przytoczeń (twierdzeń i dowodów) będzie następować nie z mocy prawa (jak w systemie prekluzji procesowej), lecz na podstawie decyzji sądu. To sąd będzie oceniał (w ramach swojej dyskrecjonalnej władzy), czy strona powołała twierdzenie lub dowód we właściwym czasie, czy też uczyniła to zbyt późno (i w związku z tym pomijał te spóźnione przywołania). Należy przy tym podkreślić, iż ustalenie przez sąd, że doszło do opóźnienia w prezentacji przez stronę twierdzenia lub dowodu, będzie obligować sąd do jego pominięcia. Wyjątek od powyższego obowiązku sądu będzie dotyczył trzech sytuacji, tj. (i) gdy strona wykaże, że nie ponosi winy w opóźnieniu, (ii) gdy uwzględnienie spóźnionych twierdzeń lub dowodów nie spowoduje zwłoki w postępowaniu oraz (iii) gdy wystąpią inne wyjątkowe okoliczności. Nowelizacja przewiduje przy tym, że zarządzając doręczenie stronie pozwu, odpowiedzi na pozew lub dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący / sąd ma obowiązek pouczyć stronę o tym, iż spóźnione powołanie twierdzeń i dowodów skutkuje ich pominięciem przez sąd (nowy art kpc). Jednocześnie należy podkreślić, iż nowela bardzo ogranicza możliwość składania przez strony pism przygotowawczych. Zgodnie z nowym art zd. 2 kpc, dalsze pisma przygotowawcze (inne niż odpowiedź na pozew) składane mogą być tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym przewodniczący lub (w toku sprawy) sąd. Jedyny wyjątek dotyczyć będzie pism obejmujących wyłącznie wnioski dowodowe ich złożenie nie będzie wymagało zgody. Złożenie pisma przygotowawczego bez wymaganej zgody będzie skutkować jego zwrotem (nowy art k.p.c.). Podobnie, zwrotowi podlegać będzie odpowiedź na pozew złożona z uchybieniem wyznaczonego przez sąd terminu, jak również pismo przygotowawcze złożone z innym niż wyżej wymienione naruszeniem nowego art kpc. Nowelizacja reguluje jednocześnie, że wyznaczony przez sąd termin na złożenie odpowiedzi na pozew nie może być krótszy niż 2 tygodnie. Omawiana nowela do kpc ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia (z wyjątkiem dotyczącym art. 1 pkt 24 noweli, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i dotyczy art. 183 (12) 2 (1) kpc, regulującym zatwierdzanie przez sąd ugody zawartej przez strony w mediacji). Jak wyżej wskazano, omawiana nowela do kpc została ogłoszona w dniu 2 listopada 2011 r. (Dz.U. z 2011r., nr 233, poz. 1381). Oznacza to, że omawiane zmiany wejdą w życie i zaczną obowiązywać w dniu 3 maja 2012r.,

9 Legal Newsletter 9 z wyjątkiem dotyczącym ww. art. 1 pkt 24 noweli, który obowiązuje od dnia 17 listopada 2011 r. Z zastrzeżeniem katalogu odmienności określonego w noweli, jej przepisy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu jej wejścia w życie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., nr 233, poz. 1381). Autor: Renata Bonecka Radca Prawny E:

10 LEGAL NEWSLETTER Zmiany w prawie: Redukcja niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców nowa ustawa 28 października 2011 r. ogłoszono Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011r., nr 232, poz. 1378) wprowadzającą szereg udogodnień w takich obszarach jak: podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, rachunkowość, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo podatkowe, opłaty skarbowe czy rynek finansowy. Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa to: zniesienie obowiązku przekazywania ubezpieczonemu informacji z imiennych raportów miesięcznych o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ (płatnik będzie przekazywał raport raz na rok, a częściej tylko na żądanie pracownika); skrócenie okresu przedawnienia (do 5 lat) należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS, a tym samym skrócenie czasu przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących; wydłużenie okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu (do 30 września następnego roku); wydłużenie terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości (do 31 stycznia każdego roku); zobowiązanie Ministra Finansów do wydawania ogólnych interpretacji podatkowych na wniosek podatników; Minister będzie wydawał ogólną interpretację podatkową na wniosek każdego podatnika (obecnie tylko z urzędu); zniesienie odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorców w ramach konsorcjum przy realizacji projektów partnerstwa publiczno - prywatnego (dzięki temu odpowiedzialność np. przedsiębiorstwa budowlanego ograniczy się do etapu budowy obiektu, a nie całego wieloletniego kontraktu); obniżenie opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych do 1000 zł oraz likwidacja Monitora Polskiego B i zniesienie kosztownego obowiązku ogłaszania w nim sprawozdań finansowych; zniesienie obowiązku podwójnego publikowania ogłoszenia wynikającego z Kodeksu postępowania cywilnego (obecnie każde ogłoszenie, które powinno być zamieszczone w prasie, musi być jednocześnie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym); zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii projektów budowlanych pod kątem spełniania przepisów BHP; umożliwienie stosowania do wyrobów akcyzowych procedur uproszczonych, o których mowa w przepisach prawa celnego; wprowadzenie zwolnień i wyłączeń w zakresie podatku akcyzowego na węgiel i koks wykorzystywany przez gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej oraz określone przedsiębiorstwa wykorzystujące te materiały w ramach prowadzonej działalności. Większość zmian wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. W dniu ogłoszenia weszły w życie art. 21 pkt 1 lit. a-c i pkt 6 oraz art. 28. E-rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Od 1 stycznia 2012 r. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie można utworzyć za pomocą wzorca zawartego w systemie teleinformatycznym, zgodnie z tzw. trybem S24, którego celem jest przyspieszenie, ułatwienie i obniżenie kosztów rejestracji. Nowe rozwiązania przewiduje Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., nr 92, poz. 531), którą opublikowano 6 maja 2011 r. Przyjęte zmiany pozwolą uniknąć konieczność posługiwania się w obrocie konstrukcją spółki z o.o. w organizacji poprzez wprowadzenie wzorca umowy spółki z o.o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy nastąpi po wprowadzeniu koniecznych danych i po opatrzeniu jej podpisem elektronicznym. Wspólnicy, którzy postanowią skorzystać z wzorca, będą zobowiązani przyjąć go w całości, bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Osoby, które uznają, że wzorzec nie odpowiada ich specyficznym potrzebom, będą mogły stosować dotychczasowy sposób sporządzania umowy spółki z o.o. i jej rejestracji, nie będąc związanymi postanowieniami wzorca umowy. Odformalizowanie procesu zakładania spółki z o.o. obejmuje także proces związany z pokrywaniem kapitału zakładowego. Aby uniknąć komplikacji prawnych, wykluczono możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych. Kapitał zakładowy będzie mógł być pokryty jedynie przez wkład pieniężny, przy czym będzie można go wnieść nawet po wpisie spółki

11 Legal Newsletter 11 do rejestru, nie później jednak niż w terminie 7 dni. W tym czasie zarząd będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia do sądu rejestrowego o wniesieniu kapitału zakładowego. W przeciwnym razie sąd rejestrowy będzie mógł wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki. Wyłączenie wkładów niepieniężnych obejmie jedynie okres do uzyskania wpisu spółki do rejestru. Potem do spółki będzie można wnosić wkłady na zasadach ogólnych. Przesłanie wniosku rejestrowego, umowy spółki z o.o. oraz listy wspólników do sądu będzie przebiegać drogą elektroniczną. Wnioski mają być rozpoznawane w terminie jednego dnia od daty jego wpływu (stąd potoczne określenie S24). Czynności weryfikacyjne zostaną przejęte przez system elektroniczny. Rola sądu rejestrowego zostanie ograniczona do zbadania prawidłowości złożenia i wypełnienia formularza. Nowelizacja spowodowała również zmiany Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które zostały dostosowane do sposobu przekazywania dokumentów sporządzonych w systemie teleinformatycznym oraz trybu składania wniosku o dokonanie wpisu spółki S24 do KRS. Przepisy wykonawcze związane z zawieraniem umowy z wykorzystaniem wzorca będą wydane na podstawie upoważnienia zawartego w Kodeksie spółek handlowych, natomiast przepisy wykonawcze związane z rejestrowaniem spółki - na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy rejestracji spółki przez Internet zasada tzw. jednego okienka nie będzie miała zastosowania. W związku z tym zarząd spółki będzie zobowiązany do dokonania odrębnego zgłoszenia zawiązania spółki do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Statystycznego. Obrót instrumentami finansowymi - nowelizacja 3 listopada 2011 r. ogłoszona została Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r., nr 234, poz. 1391). Nowe rozwiązanie powoduje, iż uczestnicy systemu depozytowo - rozliczeniowego będą mogli korzystać z rachunków zbiorczych, a zarejestrowane na nich papiery będą mogły należeć do innej osoby niż ta, dla której rachunek jest formalnie prowadzony. W obecnie obowiązującym systemie depozytowo-rozliczeniowym właścicielem papierów wartościowych jest ten sam podmiot, na którego rachunku pozostają one zapisane. Zapewnia to maksymalną przejrzystość, ale stanowi barierę w rozwoju rynku kapitałowego. Obowiązujące rozwiązania, z punktu widzenia inwestorów zagranicznych są kosztowne i skomplikowane. Wymagają np. konieczności posiadania odrębnego rachunku utworzonego specjalnie na polski rynek. Wprowadzenie rachunków zbiorczych powinno otworzyć rynek na nowych inwestorów, ułatwić inwestowanie w konsekwencji zwiększyć napływ kapitału. Może również przyczynić się do zwiększenia płynności polskich skarbowych papierów wartościowych (SPW). Obecnie inwestorzy zagraniczni, którzy chcieliby nabyć SPW, muszą zakładać rachunki papierów wartościowych w swoim imieniu, co jest kosztowne. Rachunki zbiorcze staną się trzecim, obok kont depozytowych oraz rachunków papierów wartościowych, urządzeniem ewidencyjnym, prowadzonym w ramach depozytu papierów wartościowych. Rozwiązanie takie funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej (m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, na Węgrzech) i poza nią (w USA, Szwajcarii). Ustawa wskazuje m.in. dla kogo można prowadzić takie rachunki i kto skorzysta z uprawnień na nich zapisanych, określa chwilę powstania papieru wartościowego, jego przeniesienia oraz uzyskania lub utraty uprawnień, mówi o konsekwencjach zapisu papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych i na odpowiadającym mu rachunku zbiorczym bądź na kilku odpowiadających sobie tego typu rachunkach. Reguluje również kwestie przekazywania świadczeń. Aby przeciwdziałać możliwości wykorzystywania rachunków zbiorczych do przeprowadzania transakcji naruszających przepisy prawa, w ustawie zapisano, iż na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej istnieje obowiązek przekazania informacji na temat osób uprawnionych z rejestrowanych na takim rachunku papierów wartościowych oraz stanów ich posiadania. Jeżeli posiadacz rachunku nie przekaże żądanych informacji albo poda nieprawdziwe dane, Komisja będzie mogła nałożyć na niego karę pieniężną do zł. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Fundusze inwestycyjne - nowelizacja 3 listopada 2011 r. opublikowano Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011r., nr 234, poz. 1389). Wprowadzone zmiany dotyczą funduszy inwestycyjnych zamkniętych. W konsekwencji fundusz emitujący wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem nie będą oferowane w ofercie publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, nie będzie musiał uzyskiwać zatwierdzenia swojego statutu przez KNF i uzyskiwać zezwolenia na utworzenie. Jednak niezwłocznie po wpisaniu do rejestru będzie podlegał on zgłoszeniu do Komisji. Ustawa wskazuje minimalny poziom inwestycji dla osób fizycznych chcących nabyć wspomniane wyżej certyfikaty ( euro dla jednorazowego zapisu). Nowelizacja wprowadza też wymóg uzyskiwania zezwolenia KNF w przypadku, gdy wcześniej zarejestrowany fundusz podejmie zamiar publicznego oferowania, dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub alternatywnego systemu obrotu certyfikatami. Wprowadzenie certyfikatów do obrotu publicznego wymaga, aby emitowane były one w formie na okaziciela, stąd możliwość dokonania odpowiedniego

12 Legal Newsletter 12 przekształcenia w drodze zmiany statutu. Publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte - to nowa nazwa, która ma określać te fundusze, których certyfikaty zostały objęte lub nabyte w drodze oferty publicznej. Ma to pozwolić na odróżnienie funduszy inwestycyjnych zamkniętych kierowanych do szerokiego grona inwestorów. Ustawa wprowadza również nowe definicje oferty publicznej i dnia roboczego. Rezygnacja z obowiązku uzyskania zezwolenia KNF na utworzenie FIZ-u spowodowała konieczność nowelizacji art. 6 w ust. 1 pkt 10a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż w obecnym brzmieniu ze zwolnienia podatkowego mogą korzystać wyłącznie fundusze zagraniczne, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych władz państwa, w którym mają siedzibę. Ustawa weszła w życie dnia 4 grudnia 2011 r. Autor: Maria Pazio-Witkowska E:

13 LEGAL NEWSLETTER Prawo Prywatne Międzynarodowe 2011 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe Dnia 16 maja 2011 r. weszła w życie nowa ustawa - Prawo prywatne międzynarodowe, zastępująca obowiązującą dotychczas ustawę z dnia 12 listopada 1965 r. Zakres ustawy pomimo użycia w przepisach odmiennych określeń, pozostaje niezmienny. Ustawa reguluje stosunki osobiste i majątkowe z zakresu prawa prywatnego, które związane są z więcej niż jednym państwem. Łącznik obywatelstwa Decydującą rolę w kwestiach z zakresu prawa osobowego, spraw rodzinnych oraz spadkowych odgrywać będzie obywatelstwo. W sytuacji, gdy zajdzie konieczność ustalenia prawa właściwego, możliwe będzie powołanie się nie tylko na obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania, lecz także na kryterium miejsca zwykłego pobytu (art. 3 ust. 1). Wybór prawa właściwego W związku z szerokim zastosowaniem instytucji wyboru prawa właściwego, wprowadzone zostały przepisy regulujące tę kwestię. Ustawa przewiduje możliwość wyboru prawa właściwego w przypadkach, w których jest to dozwolone przez jej przepisy (art. 4 ust. 1). Wybór prawa powinien nastąpić w sposób wyraźny lub jednoznacznie wynikać z okoliczności sprawy (art. 4 ust. 2). Wybór prawa, który został dokonany po powstaniu stosunku prawnego, nie może naruszać praw osób trzecich (art. 4 ust. 3). W sytuacji, gdy przy dokonaniu czynności prawnej, a przed wyborem prawa dopełnione zostały przewidziane przez prawo wymagania w zakresie formy tej czynności, to nie jest możliwe podważenie jej ważności na podstawie prawa, któremu podlega ona w związku z dokonaniem wyboru prawa właściwego (art. 4 ust. 4). Stosowanie przepisów bezwzględnie wiążących Wskazanie jako właściwego prawa obcego nie wyłącza zastosowania tych przepisów prawa polskiego, które zgodnie z ich treścią i celem, regulują podlegający ocenie stosunek prawny, bez względu na to, jakiemu podlega on prawu (art. 8 ust. 1). Podobna zasada ma zastosowanie w przypadku przepisów bezwzględnie wiążących innego państwa. Przy uwzględnieniu tych przepisów należy zwrócić uwagę na ich cel oraz skutki związane z ich zastosowaniem oraz te, które wyniknęłyby w przypadku ich pominięcia (art. 8 ust. 2). Ochrona dóbr osobistych W ustawie oddzielnie zostały uregulowane imię i nazwisko oraz inne dobra osobiste osoby fizycznej (art. 15). Zgodnie z wprowadzoną regulacją dobra osobiste podlegają prawu ojczystemu z wyjątkiem sytuacji zagrożenia naruszenia dóbr oraz ich naruszenia, kiedy osoba fizyczna będzie miała prawo zadecydować, czy stosowane będzie prawo ojczyste czy prawo państwa, na którego terytorium miało miejsce zdarzenie pociągające za sobą zagrożenie naruszenia lub naruszenie dóbr osobistych (art. 16 ust. 1 i 2). W odmienny sposób uregulowana została kwestia naruszenia dóbr osobistych w środkach społecznego przekazu. W tym przypadku zastosowanie będzie miało prawo państwa, w którym znajduje się siedziba lub miejsce stałego pobytu nadawcy lub wydawcy (art.16 ust. 3). Przepisy dotyczące dóbr osobistych osoby fizycznej stosuje się odpowiednio w sprawach dóbr osobistych osób prawnych (art. 20). Przepisy dotyczące osób prawnych W kwestiach dotyczących istnienia i funkcjonowania decydujące znaczenie przy ustalaniu prawa właściwego ma miejsce siedziby danej osoby, tak jak miało to miejsce na gruncie poprzedniego aktu (art. 17 ust. 1). Ustawa przewiduje możliwość odesłania do prawa państwa, w którym osoba prawna została utworzona (art. 17 ust. 2). Wprowadzone zostały także przepisy dotyczące przeniesienia siedziby osoby prawnej do innego państwa. W tym przypadku zastosowanie będzie miało prawo państwa, do którego siedziba została przeniesiona. Osobowość prawna uzyskana w państwie, w którym dotychczas znajdowała się siedziba jest zachowana, jeżeli sytuacja taka jest przewidziana przez przepisy prawa każdego z zainteresowanych państw (art. 19 ust. 1). Ustawa zawiera także przepisy dotyczące czynności prawnych dokonywanych przez osoby prawne. Zgodnie z nimi do ważności czynności dokonywanej w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa wystarczające jest posiadanie zdolności do jej dokonania w świetle przepisów państwa, w którym przedsiębiorstwo jest prowadzone (art. 18 ust.1). Przedstawicielstwo ustawowe i pełnomocnictwo Ustawa wprowadza przepisy dotyczące przedstawicielstwa ustawowego oraz pełnomocnictwa. Pierwsze z nich podlega prawu właściwemu dla stosunku prawnego, z którego umocowanie wynika (art. 22). Z kolei do drugiego stosowane będzie prawo wybrane przez mocodawcę. Należy zaznaczyć, Nazwa i logo KPMG oraz hasło cutting through complexity są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

14 Legal Newsletter 14 iż w stosunku do osoby trzeciej, z którą dokonana została przez pełnomocnika czynność prawna, można powołać się na prawo wybrane jedynie w sytuacji, gdy osoba ta wiedziała o wyborze lub z łatwością mogła się o nim dowiedzieć (art. 23 ust. 1). Jeżeli w odniesieniu do pełnomocnictwa nie został dokonany wybór prawa, to stosuje się kolejno: prawo państwa siedziby pełnomocnika, w której stale działa, prawo państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo należące do mocodawcy, jeżeli w tym samym miejscu stale działa pełnomocnik albo prawo państwa, w którym pełnomocnik rzeczywiście działał reprezentując mocodawcę lub w którym według woli mocodawcy powinien działać (art. 23 ust. 2). Dokonanie czynności prawnej i jej forma W przypadku, gdy umowa zawarta zostaje przez osoby, będące w chwili złożenia oświadczenia woli w różnych państwach, wystarczające jest zachowanie formy, jaka została przewidziana dla danej czynności prawnej przez prawo jednego z tych państw (art. 25 ust. 1). Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku rozporządzeń dotyczących nieruchomości oraz w odniesieniu do czynności prawnych, których przedmiotem jest powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej. W tych sytuacjach zastosowanie ma prawo właściwe dla czynności prawnej, czyli prawo państwa, w którym czynność prawna została dokonana (art. 25 ust. 2). Zobowiązania W zakresie zobowiązań ustawa wprowadziła szereg nowych regulacji. Jako pierwszą z nich wymienić należy zmianę przepisu odnoszącego się do możliwości wyboru prawa właściwego dla danego stosunku umownego. Ustawodawca odsyła w tej materii do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) i tym samym zrezygnował z precyzowania tej kwestii w treści ustawy (art. 28). Kolejną zmianą, jaką wprowadziła ustawa są przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Podobnej regulacji brakowało w poprzednim akcie. Zgodnie z treścią ustawy poza przypadkami określonymi w rozporządzeniu Rzym I, wybór jako właściwego dla umowy prawa państwa, które nie jest członkiem EOG, nie może pozbawiać konsumenta ochrony, jaką dają mu przepisy polskiego prawa wdrażające wymienione w treści przepisy dyrektywy Rady lub Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ochrony konsumentów. Wprowadzona została również regulacja dotycząca umów timesharingu, umów o długoterminowe produkty wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany. W przypadku, gdy prawem właściwym w przypadkach wymienionych powyżej umów jest prawo państwa nienależącego do EOG, konsument nie może zostać pozbawiony ochrony, która przysługuje mu na podstawie polskich przepisów prawa wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wspomnianych wyżej umów, w sytuacji gdy którakolwiek z nieruchomości położona jest na terytorium państwa członkowskiego oraz w przypadku umowy niezwiązanej bezpośrednio z nieruchomością, o ile przedsiębiorca będący stroną tej umowy wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w jednym z państw członkowskich lub kieruje w jakikolwiek sposób tą działalność do jednego z państw członkowskich, a umowa wchodzi w zakres tej działalności (art. 30). Ustawa zawiera także przepisy dotyczące zobowiązań wynikających z papierów wartościowych innych niż weksle i czeki. Zgodnie z nimi papiery te podlegają prawu państwa, w którym zostały wystawione lub wyemitowane (art. 31). W zakresie zobowiązań wynikających z jednostronnej czynności prawnej ustawa wprowadziła przepis, na mocy którego zastosowanie w stosunku do wspomnianych czynności ma prawo wybrane przez osobę, która czynności tej dokonuje. W przypadku, gdy wybór ten nie został dokonany zobowiązanie podlega prawu państwa, w którym osoba dokonująca czynności prawnej ma miejsce zwykłego pobytu albo siedzibę (art. 32 ust. 1 i 2). Kolejna zmiana wprowadzona przez ustawę dotyczy zobowiązań pozaumownych. Przepisy przewidują wyznaczenie prawa właściwego w tej kwestii na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań umownych (art. 33). Ze względu na fakt, iż rozporządzenie to nie ma zastosowania do odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania w wykonywaniu władzy publicznej, kwestia ta została uregulowana w oddzielnym przepisie. Zgodnie z jego treścią wspomniana odpowiedzialność podlega prawu tego państwa, którego organów dotyczy (art. 35). Ustawa wprowadza także przepisy ogólne dotyczące zobowiązań. Dotyczą one przelewu wierzytelności, przejęcia długu oraz wpływu zmiany wartości waluty na wysokość zobowiązania. Zgodnie z ich treścią we wspomnianych kwestiach zastosowanie mają przepisy tego państwa, któremu wierzytelność, dług oraz zobowiązanie podlegają (art ). Umowa o arbitraż W zakresie umowy o arbitraż, przepisy przewidują możliwość wybrania przez strony prawa, któremu będzie ona podlegać. Jeżeli strony nie dokonają tego wyboru, do umowy stosowane będą przepisy państwa, w którym znajduje się uzgodnione przez strony miejsce arbitrażu. W sytuacjach, gdy miejsce nie zostało ustalone, umowa podlegać będzie prawu właściwemu dla stosunku prawnego, którego dotyczy spór (art. 39). Wprowadzone zostały także przepisy dotyczące formy tej umowy. Zgodnie z nimi podlega ona prawu państwa, w którym odbywa się arbitraż. Należy jednak zaznaczyć, iż wystarczające jest zachowanie formy przewidzianej przez przepisy prawa obowiązujące w państwie, któremu umowa o arbitraż podlega (art. 40). Nazwa i logo KPMG oraz hasło cutting through complexity są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.

15 Legal Newsletter 15 Prawo własności intelektualnej W kwestiach związanych z prawem własności intelektualnej zastosowanie ma prawo państwa, w którym ma miejsce korzystanie z tego prawa. Zasada ta obowiązuje także w przypadku rozporządzania tym prawem oraz w przypadkach, w których konieczne jest ustalenie pierwszeństwa tych praw. Z kolei do ochrony praw własności intelektualnej stosuje się prawo państwa, na podstawie którego dochodzi się ochrony (art. 46). Kwestia prawa własności intelektualnej nie była uregulowana na gruncie przepisów poprzedniej ustawy. Prawo spadkowe Wprowadzona została bardziej szczegółowa regulacja dotycząca spraw spadkowych. Spadkodawca ma możliwość wyboru prawa, któremu będzie poddana sprawa spadkowa (art. 64 ust. 1). Odmienna sytuacja miała miejsce na gruncie poprzedniej ustawy, która stanowiła, iż prawem właściwym było prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci. Obecnie spadkodawca może dokonać wyboru spomiędzy: swojego prawa ojczystego, prawa miejsca zamieszkania, prawa miejsca zwykłego pobytu z chwili dokonania czynności albo prawa z chwili śmierci. W razie niedokonania tego wyboru właściwe w sprawie jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci (art. 64 ust. 1 i 2). O ważności testamentu i innych rozrządzeń na wypadek śmierci rozstrzyga się na podstawie prawa ojczystego spadkodawcy z chwili dokonania wspomnianych czynności (art. 65). Autor: Alicja Pająk E:

16 Osoba kontaktowa: Elżbieta Dobrzyńska-Bajger E: D.Dobkowski spółka komandytowa ul. Chłodna Warszawa T: +48 (22) E:

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; Działając w oparciu o art. 399 1 w związku z art. 395 1, 2 i 5, art. 393 pkt 1), art. 402 1 1 i 2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych zarząd spółki pod firmą: TAMEX Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

projekt U S T A W A z dnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

projekt U S T A W A z dnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw projekt U S T A W A z dnia 2010 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TXM S.A. Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd TXM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej ASTRO Spółka Akcyjna Zarząd Spółki ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Spółki Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Premium Food Restaurants S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA Działając na rynku deweloperskim od kilkunastu lat zdajemy sobie sprawę iż zakup domu lub mieszkania to jedna z istotniejszych decyzji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny dla przedsiębiorców się opłaci Zawieszona działalność, zawieszone obowiązki Cięcia w OFE - nowe przepisy weszły w życie

Kredyt technologiczny dla przedsiębiorców się opłaci Zawieszona działalność, zawieszone obowiązki Cięcia w OFE - nowe przepisy weszły w życie Kredyt technologiczny dla przedsiębiorców się opłaci Zawieszona działalność, zawieszone obowiązki Cięcia w OFE - nowe przepisy weszły w życie S24, czyli rejestracja spółki z o.o. za pomocą wzorca strona

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r.

USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Projekt 20.12.06 USTAWA z dnia. 2006 r. o fundacjach Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Reklamofon.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NUMER w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym wybrany zostaje. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A.

Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Ogłoszenie Zarządu Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trakcja PRKiI S.A. Zarząd Trakcja PRKiI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl

SZKOLENIA PFRN. Kontakt z PFRN: 22 654 58 69 (71); e-mail: federacja@pfrn.pl; http://www.pfrn.pl SZKOLENIA PFRN UMOWY POŚREDNICTWA ZAWIERANE Z DEWELOPEREM zagadnienia prawne, wzajemne relacje deweloper pośrednik, właściwa treść umowy pośrednictwa i załączników do umowy a odpowiedzialność pośrednika

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU na dzień 28 grudnia 2016 r. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. Zarząd Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EURO GOLD S.A. Zarząd Euro Gold S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowa 81 lokal 101 (85-009 Bydgoszcz), wpisana do

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks

SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks Druk nr 2866 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRA WOZDANIE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks spółek handlowych oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. Poz. 70 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH Spółka Akcyjna Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1) Data, godzina miejsce oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie w trybie art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z informacjami wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupy Mennice Krajowe S.A. na dzień 29 czerwca 2012 Zarząd Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 2016 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Próchnik Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art spółek handlowych):

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art spółek handlowych): Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej (zgodnie z art. 402 2 spółek handlowych): Kodeksu Zarząd Spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 28, wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE Zarząd Milkpol Spółki Akcyjnej ( Spółka ) z siedzibą w Czarnocinie (97-318), przy ul. Głównej 162,

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI

WARUNKI SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi w trybie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI OPTIZEN LABS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD Zarząd Optizen Labs Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 40 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad:

ALTERCO Spółki Akcyjnej Spółka ALTERCO 30 sierpnia 2013 r., na godz. 10.00 I. Porządek obrad: Zarząd ALTERCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA Warszawa, dnia 29 maja 2014 roku OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA I DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 oraz art. 402 1 402 2 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), a także

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu GRAAL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu GRAAL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu GRAAL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd GRAAL S.A. z siedzibą w Wejherowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-muzyka S.A. Zarząd e-muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283018, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 252 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Art. 1. Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych

Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zmianie statutu Conerga Green ENERGY Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka ) z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1984 Nr 21 poz. 97 USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120,

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 października 2014 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Zarząd i3d Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa S.A. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa S.A. wraz z projektami uchwał Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Kampa S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd spółki Kampa S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Umińskiego 9B lok. 15, 61-517Poznań, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU AIR MARKET S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Air Market Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie KRS nr 00000367655; Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Treść ogłoszenia Zarząd CSY Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014

Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 Mieszkaniowy rachunek powierniczy Przygotowała: Aleksandra Tur Departament Sprzedaży Produktów Transakcyjnych Wrocław, 16.06.2014 1. Definicje produktów 2. Struktura Mieszkaniowych rachunków powierniczych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 80 poz z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 80 poz z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 Dz.U. 2011 Nr 80 poz. 432 U S T AWA Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1792. z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych U S T A W A z dnia 15 września 2000 r. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia

ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO. 2015/2016 I SNE II stopnia ELEKTRONICZNY OBRÓT GOSPODARCZY I JEGO BEZPIECZEŃSTWO 2015/2016 I SNE II stopnia V. Elektroniczne postępowanie upominawcze 2 Postępowanie upominawcze ogólne informacje Postępowanie upominawcze stanowi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Komunikat nr 8/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna na dzień 2 czerwca 2015 r. Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BRIJU S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA. Zarząd Spółki pod firmą: BRIJU Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką )

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 5 maja 2017 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna na dzień 31 maja 2017 r.

Ogłoszenie z dnia 5 maja 2017 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna na dzień 31 maja 2017 r. Ogłoszenie z dnia 5 maja 2017 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna na dzień 31 maja 2017 r. Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 1,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska.

odpowiedzialnością z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 40/2014 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia negocjacji, w przedmiocie objęcia przez Inwestora nowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MEGARON S.A. Zarząd Spółki MEGARON S.A. z siedzibą w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy:

zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI zawarta w dniu r. w Gdyni pomiędzy: Panią/Panem.., zam..., legitymującym się dowodem osobistym serii.. nr, posiadającym PESEL, zwanym dalej Cedentem oraz Centrum Windykacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku

Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku Zmiana Statutu Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 lipca 2016 roku 1 W Statucie Investor Gold Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (Fundusz) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo