POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY DO ZATWIERDZAM DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy Ryszard Telega Dębica, dnia 5 listopada 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI pn. "WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ" ul. Cmentarna 20, Dębica, tel. (14) , fax (14)

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Dębica, ul. Cmentarna tel.: , fax: Godz. urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz Określenie trybu zamówienia. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907; dalej ustawa Pzp). 2. Wartość zamówienia poniżej euro (Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej - Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649). 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi pn. WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ obejmujące wdrożenie i utrzymanie systemu dwukierunkowej wymiany danych dotyczących beneficjentów obszaru rynku pracy i pomocy społecznej na poziomie lokalnym w postaci elektronicznej oraz przeszkolenie użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr Podstawowe informacje: 1. Jednostki organizacyjne objęte wdrożeniem: 1) Powiatowy Urząd Pracy - 1 jednostka, 2) Ośrodki Pomocy Społecznej 7 jednostek, 3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 jednostka. 2. Liczba użytkowników końcowych korzystających z Platformy Komunikacyjnej bez limitu Wymagana usługa utrzymania systemu w modelu SaaS do 30 czerwca 2014 r Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV: pakiet oprogramowania do wzajemnej wymiany platform, pakiet oprogramowania do wymiany danych, usługi wdrażania oprogramowania, usługi przesyłu danych, usługi w zakresie wsparcia technicznego, usługi szkoleniowe. 4. Termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2013 r. 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu Wiedza i doświadczenie. Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum trzy usługi wdrożenia i utrzymuje trzy systemy dwukierunkowej wymiany danych w modelu SaaS. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów i wynikających z nich informacji zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił Potencjał techniczny. Warunek nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Warunek nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 2

3 5.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Warunek nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z art. 44 ustawy) (wzór zał. nr 3 do SIWZ) oraz w celu wykazania spełniania tych warunków również: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wzór zał. nr 4 do SIWZ). Dowodami, o których mowa powyżej, są: poświadczenie; oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w w/w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 5 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (z zachowaniem terminu wystawienia j. w.) Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów biorących udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty W przypadku nieczytelnej kopii dokumentu lub wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 3

4 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje: pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną Jeżeli oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Cmentarna 20, Dębica faksem: (014) lub na adres Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 11. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowywania ofert Oferta powinna zawierać: formularz ofertowy (wzór zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca wraz z ofertą składa wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu. Zaleca się wykorzystanie załączonych formularzy. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zaklejonym opakowaniu/kopercie zaadresowanym do Zamawiającego z napisem Oferta na WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ nie otwierać przed dniem 13 listopada 2013 r. godz. 09:15 z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby (osób) uprawnionej do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej (podpisującej ofertę). Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą Wszystkie strony oferty (wraz z załącznikami) powinny być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę Zmiany oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Tak zmiany jak i zawiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta oraz oznaczone na kopercie dodatkowym napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być zastrzeżone nie później niż w terminie składania ofert. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4

5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20, pok.17 (sekretariat) do godz. 09:00 dnia 13 listopada 2013 r Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty złożone po terminie Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20, pok. 16B w dniu 13 listopada 2013 r. o godz. 09: Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca zobowiązany jest do podania ogólnej wartości usługi z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (formularz załącznik nr 2 do SIWZ) Cena winna być wyrażona w złotych cyfrowo i słownie Cena netto oraz cena brutto muszą być wyliczone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania) Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (wdrożenie, przeszkolenie użytkowników końcowych bez limitu osób, utrzymanie w modelu SaaS - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego). 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie jedno kryterium cena oferty brutto - waga 100%. Ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena oferty brutto Liczba pkt. = x 100 cena oferty ocenianej brutto Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie przesłane zostało w sposób określony w pkt. 9.2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów podanych w pkt. 16.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) została złożona tylko jedna oferta; b) nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy W przypadku wybrania oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga dostarczenia przed podpisaniem umowy, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców W celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach Platformy Komunikacyjnej zostanie podpisana z Wykonawcą umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 17. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Istotne dla stron postanowienia w sprawie zamówienia publicznego Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmian postanowień umowy. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (przewidziane w Dziale VI Pzp). 5

6 19.2. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania przesyła się Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia: 1) zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; 2) przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt. 9.2, albo 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 20. Pozostałe postanowienia Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. Załączniki do SIWZ: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2. Formularz oferty. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykaz usług (wzór). 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 7. Wzór umowy. Dębica, dnia 5 listopada 2013 r.... (podpis osób sporządzających SIWZ) 6

7 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wdrożenie i utrzymanie na zasadzie usługi kolokacji Platformy Komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkową wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wraz z przeszkoleniem użytkowników końcowych 1. Wymagania dla Platformy Komunikacyjnej Model wdrożenia - usługa kolokacji (Software as a Serwice, w skrócie SaaS, z ang. oprogramowanie jako usługa) - usługa świadczona przez Wykonawcę, który odpowiada za zapewnienie sprzętu komputerowego, zarządzanie, aktualizację i ciągłość działania oprogramowania (Platformy Komunikacyjnej), udziela pomocy technicznej użytkownikom. W jednostkach instalowane są tylko moduły zasilające służące do przesyłania danych z systemów dziedzinowych do Platformy Komunikacyjnej. 2. Zakres wdrożenia 2.1. Uruchomienie systemu w modelu SaaS na serwerze Wykonawcy Włączenie do systemu 9 jednostek pobierających dane i udostępniających własne dane poprzez uruchomienie modułu zasilającego w każdej z jednostek Instruktażowe szkolenie dla użytkowników końcowych w zakresie obsługi systemu (bez limitu liczby osób). 3. Zakres usługi 3.1. Zapewnienie dostępu do funkcjonalności oprogramowania Platformy Komunikacyjnej zainstalowanego w środowisku sprzętowo-systemowym Wykonawcy Przetwarzanie powierzonych danych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych Udostępnianie środowiska sprzętowo-systemowego niezbędnego do zapewnienia właściwego dostępu do funkcjonalności oprogramowania Platformy Komunikacyjnej Bezpieczne, posiadające wystarczającą przepustowość, łącze od centrum przetwarzania danych do węzła sieci Internet Instalacja poprawek oraz aktualizacje do nowych wersji oprogramowania Platformy Komunikacyjnej Administrowanie platformą sprzętową i systemową Administrowanie oprogramowaniem od strony technicznej Tworzenie kopii bezpieczeństwa Zapewnienie możliwości współpracy oprogramowania z systemami zewnętrznymi Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie incydentów naruszenia bezpieczeństwa przez nieuprawnionych użytkowników Dostęp do aktualnej dokumentacji użytkownika Korzystanie z usługi pomocy technicznej (help desk) w zakresie: zgłaszania, analizy, diagnozowania i rozwiązywania problemów od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, w godz. 08:00 15: Korzystanie z usługi zdalnego usuwania awarii wynikających z błędów w oprogramowaniu. 4. Funkcjonalność Platformy Komunikacyjnej 4.1. Zapewnienie możliwości wymiany danych pomiędzy powiatowym urzędem pracy, jednostkami pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi obsługującymi świadczenia rodzinne lub innymi podmiotami, która powinna być realizowana w dwóch trybach: 1) automatycznej wymiany danych w postaci elektronicznej. Informacje o beneficjencie powinny być udostępnione po podaniu przez użytkownika końcowego danych jednoznacznie identyfikujących beneficjenta, podstawy prawnej upoważniającej do pozyskania danych, wskazania przeznaczenia dla udostępnionych danych, oznaczenia lub nazwy zbioru, z którego mają być udostępniane dane oraz zakresu informacji żądanych ze zbioru, 2) za pomocą wniosków i zaświadczeń generowanych automatycznie przez platformę, zgodnie z ustawą 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zarówno wnioski, jak i zaświadczenia powinny być możliwe do opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu użytkownika końcowego Zapewnienie możliwości definicji / edycji szablonów dokumentów (np. wniosków, zaświadczeń, itp.) zgodnie oczekiwaniami użytkowników końcowych. 7

8 4.3. Zapewnienie możliwości konfiguracji zakresu danych o beneficjencie, które powinny być udostępniane w ramach platformy dla poszczególnych urzędów i grup użytkowników końcowych Zapewnienie interfejsów komunikacyjnych, funkcjonujących w oparciu o standard XML, umożliwiających przesyłanie danych z/ do systemów dziedzinowych powiatowego urzędu pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne lub innych podmiotów Zapewnienie możliwości jednoczesnego przetwarzania kilku zbiorów danych osobowych należących do różnych administratorów danych osobowych (powiatowego urzędu pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne lub innych podmiotów). Platforma powinna umożliwiać funkcjonowanie w architekturze rozproszonej tak, aby bazy danych osobowych poszczególnych urzędów były od siebie logicznie i fizyczne odseparowane oraz były możliwe do fizycznego przetrzymywania w obrębie odpowiednich urzędów będących administratorami danych osobowych lub podmiotami przez nie upoważnionymi do przetwarzania danych osobowych Dostęp do danych osobowych poprzez platformę powinien być nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności powinien istnieć mechanizm umożliwiający identyfikację użytkownika końcowego uzyskującego dane osobowe, ich zakres, datę i cel ich pozyskania Zapewnienie możliwości rejestracji zdarzeń systemowych związanych z logowaniem, wylogowaniem, próbą zalogowania po podaniu błędnego hasła, zmianą hasła, zablokowaniem oraz odblokowaniem użytkownika końcowego w platformie Platforma powinna funkcjonować wyłącznie w oparciu o dane beneficjentów pochodzące z systemów dziedzinowych powiatowego urzędu pracy ( Syriusz firmy SYGNITY), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej ( Pomost firmy SYGNITY), jednostek organizacyjnych obsługujących świadczenia rodzinne ( Świadczenia Rodzinne firmy SYGNITY, Amazis i Nemezis firmy INFO-R) Platforma nie powinna umożliwiać dodawania, edycji lub usuwania danych beneficjentów Na dzień złożenia oferty system powinien być w pełni funkcjonalny. 5. Zakres danych o beneficjencie powiatowego urzędu pracy, który powinien być możliwy do udostępniania przez Platformę Komunikacyjną: 1. Dane osoby, od kiedy, do kiedy, jakie świadczenia i zasiłki ma przyznane i jakie pobrała, czy jest skreślona z ewidencji: 1.1. Okresy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy: Data początkowa i końcowa Status osoby na rynku pracy (bezrobotny, poszukujący pracy) Przyznane świadczenia i zasiłki w powiatowym urzędzie pracy: Nazwa świadczenia/ zasiłku Data początkowa i końcowa Zasiłki pobierane w powiatowym urzędzie pracy: Data początkowa i końcowa Wysokość zasiłku brutto i netto Inne świadczenia pobierane w powiatowym urzędzie pracy: Data początkowa i końcowa Wysokość świadczenia brutto i netto. 2. Szkolenia proponowane osobie wraz z informacją o ewentualnej odmowie: 2.1. Data przedłożenia propozycji Czy propozycja przyjęta Czy odmowa uzasadniona Proponowane szkolenie. 3. Szkolenia odbyte przez osobę: 3.1. Data skierowania Zakres tematyczny szkolenia Sposób zakończenia szkolenia (ukończone, przerwane, w trakcie) Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia. 4. Praca proponowana osobie wraz z informacją o ewentualnej odmowie: 4.1. Data przedłożenia propozycji Czy propozycja przyjęta Czy odmowa uzasadniona Proponowane stanowisko Rodzaj propozycji. 5. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe osoby: 5.1. Posiadane wykształcenia: 8

9 Rodzaj wykształcenia Zawody wyuczone i wykonywane: Nazwa zawodu Informacja o tym, czy jest to zawód wyuczony czy wykonywany Posiadane uprawnienia: Nazwa uprawnienia Znajomość języków obcych: Nazwa języka obcego Stopień znajomości języka w mowie, piśmie i czytaniu Posiadane umiejętności: Nazwa umiejętności. 6. Historia kontaktów osoby z urzędem oraz jego zaplanowane wizyty w urzędzie: 6.1. Rodzaj wizyty w urzędzie Miejsce w urzędzie, gdzie należy (należało) stawić się na wizytę Data planowanej i faktycznie odbytej wizyty. 7. Historia zatrudnienia: 7.1. Rodzaj zatrudnienia Data początkowa i końcowa Nazwa pracodawcy zatrudniającego osobę Zawód, jaki wykonuje osoba zatrudniona Stanowisko. 8. Historia statusów osoby w powiatowym urzędzie pracy: 8.1. Data zmiany statusu osoby w powiatowym urzędzie pracy Rodzaj, typ i opis statusu. 6. Zakres danych o beneficjencie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, który powinien być możliwy do udostępniania przez Platformę Komunikacyjną: 1. Informacje ogólne o osobie: 1.1. Czy osoba jest zarejestrowana w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Status osoby w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej. 2. Przyznane i pobrane świadczenia, zasiłki: 2.1. Nazwa świadczenia/ zasiłku Data początkowa i końcowa. 7. Zakres danych o beneficjencie jednostki organizacyjnej obsługującej świadczenia rodzinne, który powinien być możliwy do udostępniania przez Platformę Komunikacyjną: 1. Dane osobowe podmiotu decyzji oraz dzieci, na które przyznano świadczenie, 1.1. Dane osobowe podmiotu decyzji administracyjnej: Nazwisko i imię PESEL Data urodzenia Rodzaj i numer dokumentu tożsamości Płeć Stan cywilny Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu Dane dzieci, na które przyznano świadczenie: Nazwisko i imię PESEL Data urodzenia Rodzaj i numer dokumentu tożsamości Płeć Stan cywilny Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu. 2. Dane o przyznanych świadczeniach: 2.1. Rodzaj świadczenia Data początkowa i końcowa Wysokość świadczenia. 3. Dane o wypłaconych świadczeniach: 3.1. Rodzaj świadczenia Data wypłaty Wysokość świadczenia. 9

10 Załącznik nr 2... miejscowość, data (PIECZĘĆ WYKONAWCY) POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Cmentarna Dębica FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:.... Siedziba:..... Adres poczty elektronicznej:..... Numer telefonu:... Numer REGON:.. Strona internetowa: Numer faksu:.. Numer NIP:.... Nawiązując do ogłoszenia z dnia 5 listopada 2013 r. dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na USŁUGI WDROŻENIA I UTRZYMANIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ oferuję/oferujemy wdrożenie i utrzymanie systemu dwukierunkowej wymiany danych w modelu SaaS pn (nazwa systemu Wykonawcy) zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena całkowita brutto:.. zł, (słownie: zł) Cena netto:.. zł, Podatek VAT -... % -... zł. Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2013 r. OŚWIADCZAM(Y): 1) pod odpowiedzialnością karną, iż dokumenty i oświadczenia złożone z niniejszą ofertą są aktualne na dzień otwarcia ofert (art KK Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, (...) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (...) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.) 2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.... podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 10

11 Załącznik nr 2 cd. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: Oferta zawiera. stron Zastrzeżenie wykonawcy *: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Wykonawca zastrzega, iż niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępniane:... Części zamówienia przewidziane do realizacji przez podwykonawcę:... Inne informacje wykonawcy *:..... Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcja/spółki cywilne) jest: Stanowisko:.. Imię i nazwisko:..... Tel.:... Fax:..... Uwagi: * - wypełnić jeśli zachodzi potrzeba... podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 11

12 Załącznik nr 3... Nazwa i adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E (zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych) Oświadczam(y), iż spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi pn. WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert / w okresie prowadzenia działalności (krótszym niż 3 lata)*, wykonaliśmy 3 usługi wdrożenia i utrzymujemy 3 systemy dwukierunkowej wymiany danych w modelu SaaS. Przedstawiam(y) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia zasobów wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia w okresie jego realizacji.*... Data podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy *Niepotrzebne skreślić 12

13 Załącznik nr 4 Zał. do oferty na usługi pn. WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ WYKAZ WYKONANYCH, a w przypadku świadczeń ciągłych również WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT (do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia) Lp. Przedmiot Nazwa usługi wdrożenia Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane Data wykonania od - do Wartość usługi Dowód potwierdzający, że usługa wdrożenia została wykonana należycie* (załącznik nr do oferty) (imię i nazwisko, podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)

14 Załącznik nr 5... Nazwa i adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczam(y), iż brak jest podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ, z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)... Data podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

15 Załącznik nr 6... Nazwa i adres Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E O P R Z Y N A L E Ż N O Ś C I D O G R U P Y K A P I T A Ł O W E J ubiegających się o zamówienie publiczne WDROŻENIE I UTRZYMANIE PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ Oświadczam(y), że Wykonawca którego reprezentuję(my) nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) * należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, w skład której wchodzą n/w podmioty.* *Niepotrzebne skreślić LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Lp. Nazwa podmiotu Adres Data podpis/y składającego ofertę / upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP

ROZBUDOWĘ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ESKULAP ... pieczęć zamawiającego SPZOZ/38/DZP/13 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Liczba użytkowników platformy 1. Powiatowy Urząd Pracy Radom. Powiatowy Urząd Pracy 39 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 49 Radom.

Liczba użytkowników platformy 1. Powiatowy Urząd Pracy Radom. Powiatowy Urząd Pracy 39 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 49 Radom. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 17 marzec 2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo