Liczba użytkowników platformy 1. Powiatowy Urząd Pracy Radom. Powiatowy Urząd Pracy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 49 Radom.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczba użytkowników platformy 1. Powiatowy Urząd Pracy Radom. Powiatowy Urząd Pracy 39 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 49 Radom."

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU I. Usługa obejmuje: Zakup, dostawę, wdrożenie, przeszkolenie użytkowników i utrzymanie platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkowa wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących. Model kolokacji świadczony przez Wykonawcę usługa SaaS. II. Termin realizacji w zakresie dostawy, wdrożenia, przeszkolenia użytkowników do r. III. Utrzymanie platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkowa wymianę danych o wspólnych beneficjentach Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych obsługujących oraz usługi Saas dla platformy komunikacyjnej do r. IV. Lista jednostek oraz liczba użytkowników końcowych platformy komunikacyjnej w Radomiu i powiecie radomskim. L.p. Nazwa Urzędu Jednostka organizacyjna Liczba użytkowników platformy 1. Powiatowy Urząd Pracy Radom Powiatowy Urząd Pracy Miejski Ośrodek 49 Radom 3. Gminny Ośrodek 8 Gózd 4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 14 Społecznej Iłża 5. Gminny Ośrodek Jednostka Organizacyjna Opieki Społecznej 4 Jastrzębia 6. Gmina Jastrzębia Referat Finansowy Stanowisko obsługujące Świadczenia rodzinne 2 7. Gminny Ośrodek Jedlnia - Letnisko 8. Gmina Jedlnia - Letnisko 9. Gminny Ośrodek 9 Referat Gospodarki Komunalnej - Stanowisko obsługujące dodatki mieszkaniowe 2 6

2 Jedlińsk 10. Gminny Ośrodek 10 Kowala 11. Miejski Ośrodek 18 Pionki 12. Gminny Ośrodek 7 Pionki 13. Gminny Ośrodek 9 Przytyk 14. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 13 Społecznej Skaryszew 15. Gminny Ośrodek Jednostka Organizacyjna Opieki Społecznej 6 Wierzbica 16. Gmina Wierzbica Referat Obsługi Mieszkańców Stanowisko obsługujące Gminny Ośrodek Wolanów Gminny Ośrodek Zakrzew V. Wymagania dla platformy: Model wdrożenia model kolokacji świadczony przez Wykonawcę. 1. Urzędy (PUP, GOPS/MOPS, Gminy/Komórki organizacyjne/stanowiska) korzystają z platformy komunikacyjnej udostępnionej przez Wykonawcę na zasadzie usługi. 2. Zamawiający wymaga modelu kolokacji serwera (SaaS). 3. Wykonawca odpowiada za administrowanie oprogramowaniem systemowym, narzędziowym i aplikacyjnym oraz jego pielęgnowanie, w tym tworzenie kopii bezpieczeństwa. 4. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo w zakresie naruszenia bezpieczeństwa informacji oraz nieuprawnionych użytkowników. 5. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji poprawek oraz uaktualniania platformy komunikacyjnej, w tym aktualizacji oprogramowania stacji roboczych korzystających z platformy, jeżeli model jest zbudowany w oparciu o architekturę klient serwer i aktualizacja jest niezbędna do prawidłowego korzystania z platformy. 6. Wykonawca odpowiada za zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności do platformy komunikacyjnej, bieżącą aktualizację danych ze wszystkich współpracujących urzędów oraz administrowanie platformą. 7. W urzędach instalowane są tylko tzw. moduły zasilające służące do przesyłania danych z systemów dziedzinowych do platformy komunikacyjnej. 6

3 8. Wykonawca musi zapewnić aktualność i kompatybilność systemu do dwustronnej komunikacji w przypadku zmiany oprogramowania dziedzinowego nie później niż w ciągu 2 dni od daty otrzymania zmian. VI. Funkcjonalność platformy 1. Zapewnienie możliwości wymiany danych pomiędzy powiatowym urzędem pracy, jednostkami pomocy społecznej, jednostkami organizacyjnymi obsługującymi lub innymi podmiotami, która powinna być realizowana w trybie automatycznej wymiany danych w postaci elektronicznej. Informacje o beneficjencie powinny być udostępnione po podaniu przez użytkownika końcowego danych jednoznacznie identyfikujących beneficjenta, podstawy prawnej upoważniającej do pozyskania danych, wskazania przeznaczenia dla udostępnionych danych, oznaczenia lub nazwy zbioru z którego mają być udostępnione dane oraz zakres informacji żądanych ze zbioru; 2. Zapewnienie możliwości konfiguracji zakresu danych o beneficjencie, które powinny być udostępniane w ramach platformy dla poszczególnych urzędów i grup użytkowników końcowych. 3. Zapewnienie interfejsów komunikacyjnych, funkcjonujących w oparciu o standard XML, umożliwiających przesyłanie danych do systemów dziedzinowych powiatowego urzędu pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych obsługujących lub innych podmiotów. 4. Zapewnienie możliwości jednoczesnego przetwarzania kilku zbiorów danych osobowych (powiatowego urzędu pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych obsługujących lub innych podmiotów). Platforma powinna umożliwiać funkcjonowanie w architekturze rozproszonej tak, aby bazy danych osobowych poszczególnych urzędów były od siebie logicznie i fizycznie odseparowane oraz były możliwe do fizycznego przetrzymywania w obrębie odpowiednich urzędów będących administratorami tych danych lub podmiotami przez nie upoważnionymi do przetwarzania tych danych. 5. Dostęp do danych osobowych poprzez platformę powinien być nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności powinien istnieć mechanizm umożliwiający identyfikację użytkownika końcowego uzyskującego dane osobowe, ich zakres, datę oraz cel ich pozyskania. 6. Zapewnienie możliwości rejestracji zdarzeń systemowych związanych z logowaniem, wylogowaniem, próbą zalogowania po podaniu błędnego hasła, zmiana hasła, zablokowaniem oraz odblokowaniem użytkownika końcowego na platformie. 7. Platforma powinna funkcjonować wyłącznie w oparciu o dane beneficjentów pochodzące z systemów dziedzinowych powiatowego urzędu pracy (SYRIUSZ STD ), jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, jednostek organizacyjnych obsługujących lub innych podmiotów (POMOST STD, SR, HELIOS, AMAZIS, NEMEZIS, TALES, CHEOPS). Nie powinna umożliwiać dodawania, edycji lub usuwania danych beneficjentów.

4 VII. Zakres danych o beneficjencie powiatowego urzędu pracy który powinien być możliwy do udostępniania przez platformę komunikacyjną: 1. Dane osobowe beneficjenta Powiatowego Urzędu Pracy 1.1. Dane osobowe osoby bezrobotnej nazwisko i imię PESEL Data urodzenia Rodzaj i numer dokumentu tożsamości Płeć Stan cywilny Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu. 2. Dane osoby, od kiedy, do kiedy jakie świadczenia i zasiłki ma przyznane i jakie pobrała, czy jest skreślona z ewidencji: 2.1. Okresy rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy: Data początkowa i końcowa Status osoby na rynku pracy (bezrobotny, poszukujący pracy) Przyznane świadczenia i zasiłki w Powiatowym Urzędzie Pracy: Nazwa świadczenia/zasiłku Data początkowa i końcowa Zasiłki pobierane w Powiatowym Urzędzie Pracy Data początkowa i końcowa, Wysokość zasiłku brutto i netto Inne świadczenia pobierane w Powiatowym Urzędzie Pracy: Data początkowa i końcowa Wysokość świadczenia brutto i netto. 3. Szkolenia proponowane osobie wraz z informacją o ewentualnej odmowie: 3.1. Data przedłożenia propozycji Czy propozycja przyjęta Czy odmowa uzasadniona Proponowane szkolenie. 4. Szkolenia odbyte przez osobę. 4.1 Data skierowania Zakres tematyczny szkolenia Sposób zakończenia szkolenia (ukończone, przerwane, w trakcie).

5 4.4. Data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia. 5. Praca proponowana osobie wraz z informacją o ewentualnej odmowie Data przedłożenia propozycji Czy propozycja przyjęta Czy odmowa uzasadniona Proponowane stanowisko Rodzaj propozycji. 6. Wykształcenie i kwalifikacje osoby Posiadane wykształcenie Rodzaj wykształcenia Zawody wyuczone i wykonywane Nazwa zawodu Informacja o tym czy jest to zawód wyuczony czy wykonywany Posiadane uprawnienia Nazwa uprawnienia Znajomość języków obcych Nazwa języka obcego Stopień znajomości języka w mowie, piśmie i czytaniu Posiadane umiejętności Nazwa umiejętności. 7. Historia kontaktów osoby z urzędem oraz jego zaplanowane wizyty w urzędzie Rodzaj wizyty w urzędzie Miejsce w urzędzie gdzie należy (należało) stawić się na wizytę Data planowanej i faktycznie odbytej wizyty. 8. Historia zatrudnienia Rodzaj zatrudnienia Data początkowa i końcowa Nazwa pracodawcy zatrudniającego osobę Zawód jaki wykonuje osoba zatrudniona Stanowisko. 9. Historia statusu osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy Data zmiany statusu osoby w Powiatowym Urzędzie Pracy Rodzaj, typ i opis statusu. VIII. Zakres danych o beneficjencie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, który powinien być możliwy do udostępnienia przez platformę komunikacyjną:

6 1. Informacje ogólne o osobie: 1.1. Dane osobowe beneficjenta pomocy społecznej Nazwisko i imię PESEL Data urodzenia Rodzaj i numer dokumentu tożsamości Płeć Stan cywilny Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu Informacje ogólne o osobie: Czy osoba jest zarejestrowana w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Status osoby w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej Przyznane i pobrane świadczenia, zasiłki Nazwa świadczenia/zasiłku Data początkowa i końcowa Wysokość świadczenia/ zasiłku brutto i netto. IX. Zakres danych jednostki organizacyjnej obsługującej, który powinien być możliwy do udostępnienia na platformie komunikacyjnej: 1. Dane osobowe podmiotu decyzji oraz dzieci na które przyznano świadczenie Dane osobowe podmiotu decyzji administracyjnej Nazwisko i imię PESEL Data urodzenia Rodzaj i numer dokumentu tożsamości Płeć Stan cywilny Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu Dane dzieci, na które przyznano świadczenie Nazwisko i imię PESEL Data urodzenia Rodzaj i numer dokumentu tożsamości Płeć Stan cywilny.

7 Rodzaj adresu, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu. 2. Dane o przyznanych świadczeniach Rodzaj świadczenia Data początkowa i końcowa Wysokość świadczenia. 3. Dane o wypłaconych świadczeniach Rodzaj świadczenia Data wypłaty Wysokość świadczenia. X. W formularzu ofertowym należy wskazać cenę netto oraz brutto. Całkowita wartość oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, wdrożeniem, szkoleniem, nadzorem autorskim i usługą SaaS do r. oraz niezbędnymi licencjami na oprogramowanie systemowe (system aplikacyjny, baza danych), jeżeli takie oprogramowanie jest wymagane do pracy w systemie. Oferty Wykonawców będą oceniane w następujący sposób: - Kryterium 1-90 pkt. otrzyma oferta najtańsza, - Kryterium 2 - max 10 pkt. - za każde wykazane wdrożenie modelu SaaS w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadzone w Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodku lub Miejsko Gminnym Ośrodku, potwierdzone referencjami, Wykonawca otrzyma dodatkowe 2 pkt. Urząd wybierze do realizacji ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która otrzyma najwięcej punktów, biorąc pod uwagę powyższe kryteria. XI. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować wsparcie techniczne oraz aktualizację w przypadku zmian w systemie dziedzinowym Urzędu Pracy w Radomiu oraz jednostek z którymi wdrożona będzie dwukierunkowa wymiana danych. XII. Na dzień złożenia oferty system powinien być w pełni funkcjonalny. Wraz z ofertą należy dostarczyć wersję demonstracyjną oferowanego rozwiązania wraz z dokumentacją. Oferty bez załączonych do nich wersji demonstracyjnych zostaną przez Urząd odrzucone jako nie spełniające wymagań. Urząd ma prawo w ciągu 5 dni od ogłoszenia wyników odstąpić od zakupu, jeżeli dostarczone rozwiązanie nie spełni ww. wymagań. XIII. Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 3 wdrożenia oferowanego rozwiązania w modelu SaaS w ciągu ostatnich 2 lat i dołączyć do oferty listy referencyjne potwierdzające prawidłowe wdrożenie i działanie systemu. Brak dokumentów wskazujących, że Wykonawca spełnia postawiony wymóg spowoduje wykluczenie

8 Wykonawcy z postępowania i odrzucenie jego oferty. Dodatkowo jeżeli Wykonawca wykaże, że zaproponowany system modelu SaaS wprowadził w Urzędzie Pracy, Miejskim Ośrodku, Gminnym Ośrodku lub Miejsko Gminnym Ośrodku otrzyma dodatkowe punkty według zasad wskazanych w pkt. X. XIV. Warunki gwarancji: Wykonawca musi zapewnić aktualność i kompatybilność systemu do dwustronnej komunikacji w przypadku zmiany oprogramowania dziedzinowego nie później niż w dniu ukazania się aktualizacji do systemów dziedzinowych. Do oferty należy dołączyć własny wzór umowy. Podpisał Arkadiusz Skałczyński Kierownik Działu Organizacji i Koordynacji

9 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Dane Nazwa: Siedziba:. Numer telefonu:.. Numer faksu:.. REGON:. NIP: Nawiązując do zaproszenia do składnia ofert w celu rozeznania rynku proponuje wykonanie wdrożenia platformy komunikacyjnej do dwukierunkowej wymiany danych w postaci elektronicznej oraz szkoleń za cenę: Cena netto: zł. (słownie złotych):.) Podatek VAT stawka %:..% Podatek VAT kwota: zł. (słownie złotych): ) Cena brutto:..zł. (słownie złotych):.) Kalkulacja cenowa poszczególnych etapów wdrożenia: Wyszczególnienie Cena brutto Inne informacje (referencje, realizowane wdrożenia) Data i czytelny podpis oferenta

10

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 27.02.2013 r. dotyczące stworzenia platformy internetowej oraz budowy informatycznej gry internetowej skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu: Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej

7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG, zgłoszenie takiej Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 14 września 2010 r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1193) (zm. Dz.U. 2011 Nr 279, poz. 1641)

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow

Wymagania dotyczące systemu WrokFlow Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o Wymagania dotyczące systemu WrokFlow DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. Szczecin 2011 1 Spis treści Wymagania dotyczące oferentów oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo