Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonie III etapu składowiska Barycz w Krakowie - dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonie III etapu składowiska Barycz w Krakowie - dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk"

Transkrypt

1 Umowa nr 3(C-2)00 Monitoring środowiska gruntowo-wodnego w rejonie III etapu składowiska Barycz w Krakowie - dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk W roku 2009 na zlecenie Kopalni Soli Wieliczka wykonywano badania terenowe i laboratoryjne jakości środowiska gruntowo-wodnego wokół składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie, zlokalizowanego na obszarze górniczym. Celem pracy realizowanej od roku 2000, jest kompleksowa kontrola stanu środowiska gruntowo-wodnego na terenie górniczym Barycz, a w szczególności w strefie lokalizacji zakończonego II i eksploatowanego obecnie III etapu składowiska odpadów komunalnych Barycz. Zakres badań obejmuje rozpoznanie stanu aktualnego wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie III etapu składowiska Barycz, a w szczególności potoku Malinówka. Wykonywane jest okresowo opróbowanie wybranych cieków i piezometrów i przeprowadzane jest laboratoryjne badanie jakości wód pod kątem parametrów fizykochemicznych, charakteryzujących badane wody. Dla utrwalenia aktualnego stanu terenu badań w rejonie III etapu składowiska komunalnego, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna. W ramach prowadzenia dokumentacji fotograficznej wykonywane są zarówno zdjęcia naziemne jak i lotnicze. Badania monitoringowe próbek wód z cieków powierzchniowych w zlewni Malinówki oraz próbek wód podziemnych pobranych w trakcie opróbowania piezometrów, wykonane w bieżącym roku, wykazują powolną normalizację i stabilizację składu chemicznego wód w badanych ciekach oraz w pierwszym horyzoncie wodonośnym w odniesieniu do lat wcześniejszych. Poziomy średnich stężeń poszczególnych składników wody zbliżone są do wartości określonych lokalnym tłem hydrogeochemicznym. Obserwuje się nadal jedynie okresowe podwyższenie zawartości chlorków w wodach powierzchniowych i podziemnych. Badania będą kontynuowane w kolejnych latach. Analiza ilości i składu opadów składowanych na składowisku Barycz w Krakowie - dr Joanna Kulczycka Składowisko odpadów komunalnych Barycz w Krakowie jest położone przy południowo - wschodniej granicy Krakowa, w odległości ok. 5 km na zachód od centrum Wieliczki. Teren składowiska jest to obszar poprzemysłowy, na którym od 1924 r. do 1999 r., prowadzono eksploatację soli kamiennej metodą otworową, poprzez jej ługowanie. Składowisko podzielone jest na trzy etapy (I, II, III). Posiada wagę i myjnię dla samochodów dowożących odpady oraz zaplecze socjalne. Tereny etapów I i II zostały już wypełnione odpadami, a od lutego 2005 r. rozpoczęto składowanie odpadów na terenie etapu III. Celem prac jest badanie miesięczne składu oraz struktury składowanych odpadów na obszarze III etapu składowiska Barycz. Ponadto zmiany jakie zachodzą w gospodarce odpadami na terenie województwa małopolskiego są przedmiotem analizy. Umowa nr 38(C-2)06 Nadzór geologiczny dla zadania: Budowa obwodnicy miejscowości Lubień w ciągu drogi ekspresowej nr S7 Kraków-Rabka km ,00 do ,00 - dr inż. Wiesław Sroczyński Praca konsultacyjna w zakresie geologii inżynierskiej, geologii środowiskowej i hydrogeologii przy realizacji ważnej inwestycji komunikacyjnej, jaką jest przebudowa kolejnego odcinka trasy drogowej nr 7 Kraków-Zakopane ("Zakopianki") do parametrów drogi ekspresowej. Umowa nr 47(C-2)07 Wykonanie profilowań sejsmicznych na około 200 m odcinkach profilu w rejonach krawędzi i resztek nadbudowy w celu określenia ich oddziaływania oraz określenia skuteczności stosowanej profilaktyki tąpaniowej w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy doc.dr hab.inż. Zenon Pilecki Celem badań sejsmicznych było określenie wielkości zmian prędkości fali sejsmicznej w pokładzie węgla 510/łd. Dodatkowo określono zmiany zasięgu strefy spękań wzdłuż wyrobisk, w których przeprowadzono pomiary.

2 Interpretację pomierzonych anomalii sejsmicznych przeprowadzono na podstawie sejsmicznej skali oceny wzrostu naprężeń w warunkach kopalń GZW (przedział głębokości 500m 900m), opracowanej przez J. Dubińskiego (1989). Wyniki pomiarów profilowania sejsmicznego są wykorzystywane do zaprojektowania odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej w zagrożonych wyrobiskach. Przeprowadzono również badania sejsmiczne w celu rozpoznania budowy tektonicznej w pokładach węgla 505/2 i 503/1-2 z wykorzystaniem metody refleksyjnego profilowania sejsmicznego. Przetwarzanie i interpretacja zarejestrowanych danych polegały na wyodrębnieniu z obrazu falowego fal dyspersyjnych typu SH i/lub SV (tzn. fal kanałowych), pozwalających na rozpoznanie przebiegu ewentualnych nieciągłości w pokładzie węgla. Wyinterpretowane przekroje sejsmiczne pozwoliły na wskazanie przebiegu większych nieciągłości w pokładach węgla. Położenie uskoków zostało potwierdzone w kilku przypadkach drążonych wyrobisk. Pomiary zrealizowano w dniach: 9 lutego 2009 roku, 11 marca 2009r, 3 kwietnia 2009, 28 października 2009, 20 listopada Badania przeprowadzono w kopalni Jas-Mos w rejonie ściany 29 w pokładzie 505/2, 22-C3 w pokładzie 503/1-2 oraz w rejonie ściany 2-Z2 pokładu 510/łd. Wykonano 6 serie profilowań sejsmicznych. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci 6 raportów. Każdy raport składa się z części tekstowej oraz części graficznej Umowa nr 65(C-2)07 Pełnienie obowiązków Doradcy Technicznego w zakresie dalszej rozbudowy kopalni kruszyw w Piławie Górnej dr inż. Krzysztof Galos W okresie listopad sierpień 2009 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie pełnił obowiązki Doradcy Technicznego w zakresie uruchomienia kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o. w Warszawie przez Kredyt Bank S.A. w Warszawie. Kredyt ów przeznaczony był na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przez spółkę DSS Etapu II inwestycji w Kopalni Kruszyw w Piławie Górnej (w tym budowę stacjonarnego zakładu przeróbczego, bocznicy kolejowej, przyłącza energetycznego i infrastruktury). W ramach swych obowiązków Doradca Techniczny zweryfikował i zaakceptował 57 transz kredytu związanych z opłaceniem zakupu towarów i usług związanych z realizacją w/w inwestycji. Łączne poniesione w ciężar inwestycji, a opłacone z kredytu wydatki wyniosły ,97 zł (wobec planowanych zł). Dzięki udzielonemu spółce Dolnośląskie Surowce Skalne przez Kredyt Bank S.A. kredytowi inwestycyjnemu w podanym wyżej okresie ukończono budowę kompletnego zakładu produkcji kruszyw naturalnych łamanych o zdolności produkcyjnej ok. 6 mln t/r., co czyni go największym jednostkowym zakładem produkcji kruszyw w Polsce. Umowa nr 68(C-2)07 Opracowanie oraz wsparcie w realizacji programu zwiększania wartości KHW S.A. poprzez uzyskanie znaczącej, stabilniej i długotrwałej poprawy rentowności działalności i wykorzystania aktywów - Etap IV dr inż. Jerzy Kicki IV etap realizacji prac nad programem zwiększenia wartości KHW, w obszarze procesów produkcyjnych polegał na opracowaniu i weryfikacji kart poszczególnych projektów zaproponowanych uprzednio w trzecim etapie. Druga część zadań polegała na sprawowaniu nadzoru autorskiego polegającego na aktualizacji i modyfikacji zakresu kart projektów wskutek ewolucji myśli nad właściwym przebiegiem poszczególnych projektów w Katowickim Holdingu Węglowym. Opracowanie zakresu poszczególnych kart polegało na przygotowaniu struktury wzorcowej karty projektu oraz jej uzupełnienie zgodnie z zaproponowanym wzorcem dla każdego zaproponowanego uprzednio (tj. w etapie 3) projektu. Przygotowano 8 kart projektów. 4 z nich posiadały charter informatyczny i adresowały następujące zagadnienia tematyczne: mapy cyfrowe wyrobisk, relacyjna baza danych geologiczno-górniczych, harmonogramowanie produkcji i określanie zapotrzebowania na zasoby produkcyjne, komputerowy system GIS do zarządzania ochroną powierzchni na terenach górniczych. Kolejne 4 dotyczyły odpowiednio: opracowanie programu poprawy efektywności robót przygotowawczych i zbrojeniowo-likwidacyjnych: opracowanie kierunków rozwoju procesów przeróbczych w zakładach KHW SA,

3 utworzenie centrum monitoringu procesów produkcyjnych, zagrożeń naturalnych, maszyn i urządzeń elektrycznych, program modernizacji transportu załogi, urobku, maszyn, urządzeń i materiałów ujednolicenie systemu logistycznego Metodyki oceny, prowadzenia i weryfikacji zgodności prowadzenia poszczególnych projektów z faktycznie uzyskiwanymi rezultatami za każdym razem była dopracowywana do specyfiki zidentyfikowanego projektu wraz z pełnym rejestrem zmian ryzyk projektowych. Właściwe dostosowanie poszczególnych projektów do specyfiki prowadzenia działalności górniczej w KHW uzyskano poprzez odniesienie do najlepszych wzorców (dobrych praktyk, benchmarków) realizacji podobnych projektów w górnictwie węgla kamiennego na całym świecie. Umowa nr 8(C-2)08 Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla Gminy Włoszczowa wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko tych projektów, a także sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Włoszczowa. Umowa nr 40(C-2)08 Program ochrony środowiska dla Gminy Złota na lata i Plan gospodarki odpadami dla Gminy Złota na lata Programy Ochrony Środowiska oraz Plany Gospodarki Odpadami dr inż. Beata Klojzy- Karczmarczyk Opracowane Programy Ochrony Środowiska oraz Plany Gospodarki Odpadami dla gmin stanowią aktualizację pierwszej edycji programów i planów z 2004 roku. Głównym celem programu ochrony środowiska jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali gmin. Program ochrony środowiska przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy i obejmuje m.in. charakterystykę stanu aktualnego środowiska przyrodniczego w odniesieniu do poszczególnych jego komponentów; obserwowane oraz przewidywane zagrożenia stanu środowiska przyrodniczego; priorytetowe działania ekologiczne; harmonogram zadań ekologicznych, źródła finansowania, jego wdrożenie, ewaluacja i monitoring. Szczególne rozwinięcie Programu Ochrony Środowiska stanowi Plan Gospodarki Odpadami. Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. W opracowanych dokumentach przedstawiono analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, identyfikację problemów, cele i zadania, projektowany system gospodarki odpadami, harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. Jednym z głównych zadań gmin w najbliższych latach jest udział w tworzeniu regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi oraz usprawnienie istniejących systemów selektywnego zbierania poszczególnych odpadów i wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Umowa nr 26(C-2)08 Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2007 w wersji polskojęzycznej oraz Minerals Yearbook of Poland 2007 w wersji angielskojęzycznej dr inż. Krzysztof Galos Roczniki Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i Świata oraz Minerals Yearbook of Poland są przygotowywane od lat na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Edycje obejmujące lata były już szesnastą edycją Bilansu... oraz dwunastą edycją Minerals Yearbook.... Utrzymano w nich dotychczas wypracowany zakres merytoryczny roczników. Każdy z ponad 100 rozdziałów poświęconych poszczególnym surowcom mineralnym dzieli się na część krajową i światową, ilustrowane licznymi tabelami i zestawieniami. Część krajowa zawiera pełne bilansowanie gospodarki surowcami i wyrobami pochodnymi w Polsce za okres wraz z charakterystyką

4 poszczególnych gałęzi przemysłu surowcowego, uwzględniającą zjawiska i czynniki decydujące o poziomie produkcji i konsumpcji. Regularnie aktualizowane statystyki ilościowe i wartościowe handlu zagranicznego uzupełniają zestawienia wartości jednostkowych obrotów, co pozwala na ocenę efektywności handlu zagranicznego większością surowców w Polsce w kontekście uwarunkowań rynku międzynarodowego i poziomu cen. Tam, gdzie to było możliwe, podano także wartości jednostkowe produkcji sprzedanej surowców na rynku krajowym. Część dotycząca gospodarki światowej, oprócz statystyk produkcji, obrotów handlowych i konsumpcji surowców, zawiera przegląd zjawisk, jakie charakteryzowały ich rynek do 2007 r. oraz omówienie realnych i potencjalnych możliwości rozwoju podaży i popytu. Dla ważniejszych surowców graficznie przedstawiono trendy rozwojowe produkcji światowej w układzie regionalnym w okresie Umowa nr 27(C-2)08 Opracowanie i testy zintegrowanej metodyki prac sejsmomagnetotellurycznych w aspekcie rozpoznania przestrzennego wgłębnej budowy geologicznej dla wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych dr inż. Wiesław Bujakowski Celem badań przeprowadzonych na obszarze testowym Łowicz-Kompina było opracowanie zintegrowanej metodyki prac sejsmo-magnetotellurycznych dla rozpoznania budowy geologicznej w tym rejonie, a zwłaszcza anizotropowego systemu szczelin w sąsiedztwie otworu Kompina-2. Otwór Kompina-2 został wybrany ze względu na zarejestrowany silny samowypływ solanki o temperaturze przekraczającej 100 o C z utworów dolnego triasu oraz bliskie sąsiedztwo potencjalnego odbiorcy miasta Łowicz zainteresowanego zagospodarowaniem energii geotermalnej. Przedstawiona testowana metodyka jest przewidywana do badania zbiorników geotermalnych o niskiej i średniej entalpii, występujących w formacjach osadowych kredy, jury i triasu, w celu wskazania optymalnej lokalizacji otworów geotermalnych. Umowa nr 30(C-2)08 <="" h6=""> Praca obejmuje analizę wyników prac badawczych w zakresie geologicznym, hydrogeologicznym i geotermalnym uzyskanych w przeszłości w trakcie wykonywania otworów Poręba Wielka 1 i Poręba Wielka IG-1. Opracowano projekt prac geologicznych obejmujący zakres niezbędnych robót koniecznych do wykonania w celu udostępnienia otworów. Sporządzono raport oddziaływania na środowiska, określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz kompletny wniosek w celu uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych. Umowa nr 38(C 2)08 Parytet importowy dla węgli energetycznych w świetle aktualnej sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla oraz konkurencyjność kosztowa węgla i gazu ziemnego u wytwórców energii elektrycznej dr inż. Urszula Lorenz Umowa obejmowała wykonanie dwóch opracowań, realizowanych w cyklu półrocznym. Pierwsze z nich (przekazane w styczniu 2009 roku) obejmowało okres 12 miesięcy 2008 roku. Drugie opracowanie (przekazane w lipcu 2009 roku) zawierało analizy, odnoszące się do I półrocza 2009 roku. Propozycję metodologii wyznaczania parytetu importowego wraz z jego wstępnym obliczeniem za okres od XI 2007 r. do X 2008 r. przedstawiono Zamawiającemu w listopadzie 2008 r. Zgodnie z umową zawartość merytoryczna każdego z zamówionych opracowań półrocznych obejmuje następujące zagadnienia: a) przegląd i analiza bieżącej sytuacji rynkowej, b) analiza cen węgli energetycznych na rynkach międzynarodowych, c) analiza cen frachtów morskich i informacji o rynku frachtowym węgla, d) wyznaczenie parytetu importowego wg uzgodnionej metodologii jego określania, e) przewidywane kierunki zmian cen węgli energetycznych na rynkach międzynarodowych i ich wpływ na poziom parytetu importowego, f) wyznaczenie parytetu gazowego wg uzgodnionej metodologii jego określania.

5 Opisano metodologię oraz przedstawiono wyniki obliczeń parytetu importowego węgla energetycznego. Parytet obliczany jest za okres 12 miesięcy: w pierwszym opracowaniu był to okres I-XII 2008, a w drugim VII 2008 VI Parytet ten wyznaczany jest indywidualnie dla wskazanych przez Zamawiającego elektrowni i elektrociepłowni, będących ważnymi odbiorcami węgla z kopalń Kompanii Węglowej SA. Ogółem obliczenia prowadzono dla 29 elektrowni i elektrociepłowni oraz 16 kopalń. Istotną częścią składową tej części pracy był arkusz kalkulacyjny, opracowany przez autorów, który pozwala na wykonanie wielu obliczeń symulacyjnych. W pracy przedstawiono także propozycję metodologii wyznaczania tzw. parytetu gazowego. Parytet gazowy rozumiany jest tu jako taka cena węgla energetycznego (wyrażona w zł/gj loco użytkownik węgla), która daje koszt wytworzenia energii z węgla na poziomie równym kosztowi wytworzenia energii z gazu z uwzględnieniem sprawności spalania, kosztów emisyjnych, kosztów utylizacji odpadów, itp.). Umowa nr 43(C-2)08 Opracowanie wniosku o koncesje na rozpoznanie i poszukiwanie wód termalnych w okolicach otworu Kompina 2 (rejon miasta Łowicz) wraz z wszystkimi dokumentacjami wymaganymi przez prawo dr inż. Wiesław Bujakowski Praca obejmuje analizę wyników prac badawczych w zakresie geologicznym, hydrogeologicznym i geotermalnym uzyskanych w przeszłości w trakcie wykonywania otworu Kompina 2 w rejonie miasta Łowicz. Opracowano projekt prac geologicznych obejmujący zakres niezbędnych robót koniecznych do wykonania w celu udostępnienia otworu dla potrzeb energetycznych, ciepłowniczych i balneologicznych. Sporządzono raport oddziaływania na środowiska, określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz kompletny wniosek w celu uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych. Umowa nr 47(C-2)08 Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1 : arkusze: Świnoujście, Międzyzdroje, Nowe Warpno - dr Zygmunt Heliasz Opracowanie to jest wykonywane w ramach krajowego programu finansowanego przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. W kolejnych latach realizowane są arkusze z poszczególnych partii Polski. Łącznie zostanie opracowanych prawie 1100 arkuszy obejmujących cały obszar kraju. W ramach transzy na 2009/2010 rok w Pracowni Analiz Strukturalnych i Kartografii Geologicznej w 2009 roku wykonywany był arkusz Nasielsk z obszaru województwa mazowieckiego. Opracowanie sporządzano na podkładzie topograficznym w skali 1: w układzie współrzędnych Mapa przygotowywana jest w formie cyfrowej jako baza danych Mapy geośrodowiskowej Polski (MGśP) wykorzystującej i uzupełniającej inne bazy danych Państwowego Instytutu Geologicznego. Opracowanie przedstawia występowanie kopalin w strefie przypowierzchniowej i wgłębnej oraz gospodarkę złożami, na tle wybranych elementów: górnictwa i przetwórstwa kopalin, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, przyrody, krajobrazu i zabytków kultury. Mapa adresowana jest przede wszystkim do instytucji, samorządów terytorialnych i administracji państwowej zajmujących się racjonalnym zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego. Analiza jej treści stanowi pomoc w realizacji postanowień ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa ochrony środowiska. Informacje zawarte na mapie mogą być wykorzystywane w pracach studialnych przy opracowywaniu strategii rozwoju województwa oraz projektów i planów zagospodarowania przestrzennego, a także w opracowaniach ekofizjograficznych. Przedstawione na mapie informacje środowiskowe stanowią ogromną pomoc przy wykonywaniu wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami. Mapy geośrodowiskowe jako opracowanie seryjne są realizowane w formie standardowej, zgodnie z wymogami zawartymi w Instrukcji opracowanej w Państwowym Instytucie Geologicznym. Choć procedury stosowane na etapie przygotowawczym i realizacyjnym są standardowe, to wynik zależny jest od bogactwa przyrodniczego obszaru badań i częściowo także dociekliwości autora.

6 Opracowywany w obecnej transzy arkusz położony jest nie tylko w obszarze o dużym urozmaiceniu przyrodniczym, owocującym licznymi zinstytucjonowanymi formami ochrony biosfery i krajobrazu. Jednak podstawowym zadaniem opracowujących mapę jest zestawienie wszystkich udokumentowanych złóż kopalin na obszarze arkusza. Ponadto dla złóż eksploatowanych należy przedstawić stan ich zagospodarowania. Kolejnym zadaniem w aspekcie złożowym jest wytypowanie obszarów zawierających potencjał złożowy. Dotyczy to zarówno surowców eksploatowanych odkrywkowo, których występowanie można ocenić na podstawie szczegółowych map geologicznych, jak też surowców eksploatowanych podziemnie (węgiel kamienny, sól kamienna, miedź i inne metale) lub za pomocą otworów wiertniczych (gaz, ropa naftowa). W tym celu koniecznością jest studiowanie specjalistycznych opracowań geologicznych. Opracowanie uzupełnia mapa dotycząca stanu wód podziemnych i powierzchniowych wraz z zaznaczonymi miejscami monitoringu ich jakości, eksploatacji na potrzeby przemysłowe lub komunalne, stref degradacji jakości i wytworzonych lejów depresji. Ostatnim elementem jest mapa użytkowania terenu, na której zaznaczone są obszary występowania lasów chronionych, gleb wyższych klas bonitacyjnych, łąk na glebach pochodzenia organicznego oraz wyznaczone przez autora tereny o korzystnych lub niekorzystnych warunkach podłoża dla celów budowlanych. Opracowanie składa się w końcowym efekcie z kilku map tematycznych oraz objaśnień tekstowych opisujących i uzupełniających treść przedstawioną na mapach jak też tabele zawierające dane odnoszące się do poszczególnych warstw tematycznych. Rok 2009 był przeznaczony przede wszystkim na zebranie danych dotyczących licznych tutaj złóż kopalin oraz warunków przyrodniczych i hydrologicznych. Rok 2010 będzie przeznaczony na kontynuowanie prac redakcyjnych i technicznych oraz cyfrowanie materiałów podstawowych. Wykonywany arkusz Mapy geośrodowiskowej Polski w skali 1 : będzie opiniowany i przyjmowany przez Komisję ds. Opracowań Kartograficznych powołaną przez Ministra Środowiska. Umowa nr 51(C-2)08 Opracowanie kompletnej dokumentacji wniosku o koncesję poszukiwawczorozpoznawczą występowania wód mineralnych i termalnych w rejonie Międzybrodzia Żywieckiego etap I rozpoznanie warunków hydrogeotermalnych rejonu inwestycji. - dr inż. Wiesław Bujakowski Praca obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji wniosku o koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie wód mineralnych i termalnych w rejonie Międzybrodzia Żywieckiego. Wykonano etap I - opracowanie warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych określających możliwość pozyskania wód mineralnych i termalnych w celach ciepłowniczych i balneologicznych. Umowa nr 54(C-2)08 Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO 2 wraz z ich programem monitorowania - doc.dr hab.inż. Radosław Tarkowski Zadanie Charakterystyka znanych struktur mezozoicznych (Etap 2) W rejonie Mazowsza, Wielkopolski i Kujaw oraz na linii Kozienice-Lublin zidentyfikowano 39 struktur (w rozumieniu struktury obejmującej jeden poziom wodonośny) jako potencjalne miejsce do składowania dwutlenku węgla w głębokich poziomach wodonośnych. Struktury te zostały przeanalizowane w oparciu o kryteria geologiczne wyboru miejsc składowania. Na obszarze niecki warszawskiej do składowania CO 2 wytypowano i scharakteryzowano 12 struktur: antyklina Bielska-Bodzanowa K, antyklina Bielska-J, antyklina Bodzanowa-J, antyklina Dzierżanowa, antyklina Kamionek-K, antyklina Kamionek-J, antyklina Lipna-K, antyklina Lipna-J, antyklina Sierpca-K, antyklina Sierpca-J, antyklina

7 Sochaczewa, antyklina Wyszogrodu. Siedem struktur jest zlokalizowane w utworach kredy dolnej, pozostałe 5 w utworach jury dolnej. Na obszarze Wielkopolski i Kujaw (niecka mogileńsko-łódzka i wał kujawski) wytypowano 9 struktur: antyklina Brześcia Kujawskiego-J, antyklina Brześcia Kujawskiego-J, antyklina Janowca, antyklina Konar J, antyklina Konar T, antyklina Strzelna, antyklina Trześniewa, antyklina Turka, antyklina Wartkowic. W utworach kredy dolnej zlokalizowane są 4 struktury, 3 w utworach jury dolnej, 2 w utworach triasu dolnego. Na linii Kozienice-Lublin wytypowano 3 struktury zlokalizowane w utworach karbonu górnego: blok Rycic L, blok Baranowa L, blok Baranowa-K. Dla wytypowanych struktur przedstawiono dane dotyczące: wielkości struktury, głębokości zalegania stropu formacji zbiornikowej, miąższości poziomu zbiornikowego, właściwości poziomu zbiornikowego (porowatość, przepuszczalność, mineralizacja). Zadanie Opracowanie programu monitoringu dla wytypowanych składowisk (Etap 1) Dla rejonu Bełchatowa opracowano program monitoringu w zakresie badań zawartości dwutlenku węgla w powietrzu podglebowym, pomiarów strumienia tego gazu oraz biomonitoringu. Program opracowano w oparciu o doświadczenia i wyniki badań Zakładu Geotechnologii IGSMiE PAN, zrealizowanych w ramach prac statutowych (na terenie złoża Jastrząbka Stara) i projektów badawczych, jak również na podstawie dostępnej literatury (Sudety, rejon Krynicy i Wałbrzycha, projekty: Weyburn, RECOPOL, MOVECBM, CO 2SINK). W ramach monitoringu składowania dwutlenku węgla dla rejonu Bełchatowa zaproponowano wykonanie: szczegółowego zdjęcia geochemicznego zawartości dwutlenku węgla na terenie składowiska, powierzchniowych badań geochemicznych zawartości CO 2 w pobliżu otworu zatłaczającego, sezonowych powierzchniowych badań geochemicznych zawartości CO 2 na terenie składowiska, badań geochemicznych rozkładu stężeń CO 2 do głębokości 5 m w wybranych punktach, ciągłe pomiary zawartości CO 2 w powietrzu podglebowym i strumienia tego gazu w zastabilizowanych punktach pomiarowych. Zaproponowano również prace związane z biomonitoringiem. Przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych, metodykę i plan pomiarów we wszystkich etapach eksploatacji składowiska dwutlenku węgla. Zadanie Metodyka i określenie pojemności składowania dla znanych struktur (Etap 2) Oszacowano pojemność składowania CO 2 (pojemność wolumetryczną i pojemność z rozpuszczania) dla struktur w poziomach wodonośnych w rejonie Mazowsza, Wielkopolski i Kujaw oraz na linii Kozienice-Lublin. Obliczenia wolumetrycznej pojemności składowania CO 2 wykonano w oparciu o metodykę stosowaną w projekcie EU GeoCapacity. Pojemność z rozpuszczania CO 2 w wodzie złożowej oszacowano w oparciu o kalkulator on-line umieszczony na stronach MID-CARBON. Całkowita pojemność składowania CO 2 dla wytypowanych struktur wynosi około Mt (8 250 Mt w przestrzeni porowej, Mt z rozpuszczania). Pojemność składowania CO 2 w przestrzeni porowej dla poszczególnych struktur jest bardzo zróżnicowana i waha się od kilkunastu Mt (antyklina Żyrowa-Czachówka) do ponad 700 Mt (antyklina Wyszogrodu). Pojemność z rozpuszczania CO 2 jest mniejsza niż pojemność w przestrzeni porowej i wynosi od kilku Mt (blok Stężycy) do ponad 200 Mt (antyklina Wyszogrodu). Zadanie Zebranie szczegółowych informacji geologicznych, geofizycznych, hydrogeologicznych, geochemicznych i złożowych (Etap 1) Przeprowadzono badania (I etap) mające na celu określenie oddziaływania CO 2 ze skałami w obecności solanki. Do badań wytypowano 8 próbek skalnych reprezentujących serię zbiornikową (piaskowce) oraz skały nadkładu (iłowce i mułowce) z otworów wiertnicznych Zaosie 2 oraz Buków 2. Próbki skalne poddano następującym badaniom mineralogicznym: obserwacje w świetle przechodzącym, analiza SEM-EDS, rentgenowska analiza mineralogiczna próbek surowych oraz frakcji ilastych wydzielonych z iłowców i mułowców. Analizowane próbki reprezentują piaskowce kwarcowe z dominującym kwarcem, niewielką ilość skaleni, sporadycznie łyszczyków oraz minerałów rudnych. W przypadku skał iłowych w składzie mineralnym dominuje kwarc oraz minerały ilaste (kaolinit, illit). W mułowcach natomiast w przewadze jest kwarc, frakcję ilastą stanowią zasadniczo kaolinit, smektyt oraz illit.

8 Zadanie Opracowanie szczegółowych statycznych modeli ośrodka geologicznego składowisk - charakterystyka geologiczna obiektu w poziomach solankowych w rejonie Bełchatowa Scharakteryzowano strukturę (antyklinę) Zaosia i Justynowa jako potencjalne miejsca składowania dwutlenku węgla z elektrowni w Bełchatowie. Dla tych struktur przedstawiono budowę geologiczną oraz opisano poziomy zbiornikowe odpowiednie do składowania dwutlenku węgla. Wyniki prac udokumentowano licznymi załącznikami: mapa strukturalna stropu formacji pstrego piaskowca, czasowe przekroje sejsmiczno-geologiczne, przekroje geologiczne. Zarówno dla antykliny Zaosia jak i antykliny Justynowa do składowania dwutlenku węgla zaproponowano utwory dolnego triasu (pstrego piaskowca dolnego i środkowego). Dokonano oszacowania pojemności składowania CO 2 (wolumetryczna i z rozpuszczania) rozważanych struktur. Umowa nr 1(C-2)09 Wykonanie dokumentacji technicznej zamknięcia i rekultywacji stawu osadowego Zakładów Górniczych Trzebionka S.A. wraz z projektem budowlanym i wykonawczym - dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk Opracowanie zostało wykonane na zlecenie Zakładów Górniczych Trzebionka S.A. w likwidacji czyli Zarządcy składowiska odpadów poflotacyjnych (stawu osadowego). Proces zakończenia eksploatacji, zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów poflotacyjnych (stawu osadowego) został potraktowany II etapowo. Etap I obejmuje zakończenie eksploatacji stawu osadowego i zamknięcie czaszy, co jest objęte projektem budowlanym i wykonawczym oraz jest przedmiotem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który został opracowany w ramach oceny oddziaływania. Etap II przedsięwzięcia obejmuje ostateczne zamknięcie składowiska odpadów poflotacyjnych wraz z jego rekultywacją biologiczną. Opracowany Projekt budowlany oraz Raport o oddziaływaniu na środowisko, sporządzone w ramach etapu I, będzie realizowany wyłącznie w obrębie stawu osadowego i będzie obejmował opróżnienie stawu osadowego z wody w nim się znajdującej, wykonanie makroniwelacji terenu czaszy, likwidację zbędnej infrastruktury technicznej, adaptację i przebudowę pozostałej infrastruktury technicznej dla potrzeb zamknięcia czaszy składowiska i jego późniejszej rekultywacji, wykonanie drenaży wód opadowych i ich odprowadzenia do przebudowanej kanalizacji drenażowej i odpływowej oraz ukształtowanie powierzchni czaszy składowiska pod ostateczne zamknięcie i rekultywację. Etap I jest objęty postępowaniem formalno prawnym zgodnym z prawem budowlanym oraz prawem ochrony środowiska. Etap II obejmuje Dokumentację techniczną określającą sposób ostatecznego zamknięcia składowiska odpadów poflotacyjnych wraz z harmonogramem jego rekultywacji. Opracowanie obejmuje m.in. ocenę funkcjonowania istniejących systemów zabezpieczeń, analizę stanu aktualnego składowiska, charakterystykę prac realizowanych w ramach projektu budowlanego, projektowany system odprowadzania wód opadowych z ukształtowanej czaszy, dobór materiałów do prac ziemnych, dobór roślinności do zadarnienia wierzchowiny i skarp, harmonogram działań związanych z rekultywacją składowiska, projekt systemu monitoringu oddziaływania składowiska oraz wstępny kosztorys planowanych do wykonania prac rekultywacyjnych. Etap II objęty jest postępowaniem formalno prawnym w zakresie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zgodnie z prawem ochrony środowiska. Umowa nr 2(C-2)09 Analiza struktury geologicznej Bielska-Bodzanowa pod kątem możliwości składowania CO 2 generowanego w elektrociepłowniach należących do Vattenfall Heat Poland S.A. - doc.dr hab.inż. Radosław Tarkowski Przeanalizowano 14 struktur geologicznych z rejonu Warszawy odpowiednich do składowania dwutlenku węgla. Na podstawie dostępnych danych geologiczno-złożowych wytypowano antyklinę Bielska-Bodzanowa jako odpowiednią do tego celu. Wskazano jej zalety i słabe strony wymagające dalszego rozpoznania. Przedstawiono szczegółową charakterystykę wybranej struktury obejmującą dane geologiczne i złożowe, mapy strukturalne, przekroje geologiczne i inne. Umowa nr 3(C 2)09

9 Przegląd sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla energetycznego i jej wpływ na poziom cen Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. - dr inż. Urszula Lorenz Każdy numer biuletynu obejmuje okres trzech miesięcy i składa się z siedmiu rozdziałów. W tej edycji harmonogram pracy został zmodyfikowany. Rozdziały 1-2 zawierają analizy międzynarodowych rynków węgla energetycznego w aspekcie produkcji i użytkowania węgla, jego cen, a także rynku frachtów morskich. Osobno prowadzona jest analiza cenowa węgla rosyjskiego i ukraińskiego na granicy wschodniej. Zamieszczane są również analizy prognoz rozwoju międzynarodowych rynków węglowych. Rozdział 3 omawia rynki innych surowców energetycznych (ropa i gaz). Wykonywane są analizy porównawcze cen węgla energetycznego, ropy i gazu w imporcie na rynki zachodnioeuropejskie. W rozdziale 4 analizowana jest sytuacja na krajowym rynku węgla energetycznego wg dokumentów Ministerstwa Gospodarki, a także sytuacja na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz zagadnienia emisji w energetyce. Kopalnia Bogdanka jest dużym dostawcą węgla energetycznego na rynek krajowy, dlatego też uwarunkowania rynkowe, jakim podlega główny odbiorca tego węgla, czyli energetyka zawodowa, są dla takiego producenta istotne. Rozdział 5 przedstawia wyniki badania bieżącej konkurencyjności węgla z kopalni Bogdanka na krajowym rynku węgla energetycznego (w porównaniu do innych producentów krajowych). Rozdział 6 zawiera analizę konkurencyjności węgla z kopalni Bogdanka wobec (założonego hipotetycznie) importu węgla przez głównych krajowych odbiorców węgla z tej kopalni. Ta ocena przeprowadza jest według metody zaproponowanej przez autorów pracy. W rozdziale 7 wyznaczany jest indywidualny parytet importowy według metodologii Zamawiającego. Pracę uzupełniają zestawy definicji oraz wykazy jednostek i użytecznych przeliczników. Zarówno analizy, jak i obliczenia prowadzone są w oparciu o systematycznie aktualizowane w Zakładzie EiBRP E bazy danych o międzynarodowych rynkach węgla i innych surowców energetycznych, o rynkach frachtów morskich, a także o szeroki wachlarz dostępnej literatury fachowej. Analizy te dają obraz bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach surowców energetycznych oraz możliwość porównania efektów uzyskiwanych w sprzedaży węgla z kopalni Bogdanka na tle obiektywnie przedstawionych uwarunkowań rynków międzynarodowych w danym okresie. Natomiast obliczenia prowadzone w rozdziałach 6-7 są w specyficzny sposób istotne dla Zamawiającego, albowiem mogą posłużyć jako materiał wyjściowy i/lub porównawczy w negocjacjach cenowych z głównymi odbiorcami węgla z tej kopalni. Umowa nr 4(C-2)09 Wykonanie profilowań sejsmicznych w pokładzie 409/3, 410 i 417/1 dla KWK Zofiówka" JWS S.A. - doc.dr hab.inż. Zenon Pilecki Celem badań sejsmicznych było określenie wielkości zmian prędkości fali sejsmicznej w pokładach węgla 409/3, 410, 417/1. Dodatkowo określono zmiany zasięgu strefy spękań wzdłuż wyrobisk, w których przeprowadzono pomiary. Interpretację pomierzonych anomalii sejsmicznych przeprowadzono na podstawie sejsmicznej skali oceny wzrostu naprężeń w warunkach kopalń GZW (przedział głębokości 500m 900m), opracowanej przez J. Dubińskiego (1989). Wyniki pomiarów profilowania sejsmicznego są wykorzystywane do zaprojektowania odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej w zagrożonych wyrobiskach. Pomiary zrealizowano w dniach: 8 maja 2009 r., 6 października 2009 r. oraz 25 października 2009 roku. Badania przeprowadzono w KWK Zofiówka w rejonach ścian: H-2 i H-4 w pokładzie 409/3, C-10 w pokładzie 417/1, G-2 i G-4 w pokładzie 410. Wyniki pomiarów przedstawiono w postaci 3 raportów. Każdy raport składa się z części tekstowej oraz części graficznej.

10 Umowa nr 5(C-2)09 Opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych wstępnego podgrzewania powietrza w szybie R-IX z wykorzystaniem energii wód kopalnianych dr inż. Wiesław Bujakowski Praca obejmowała opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych dotyczących możliwości wykorzystania energii wód kopalnianych dla wstępnego podgrzewu powietrza na szybie wdechowym R-IX. Szyb R-IX jest jednym z szybów wdechowych ZG Rudna (KGHM SA). Przepisy prawa górniczego stawiają pewne wymagania dotyczące parametrów powietrza zasysanego szybami wdechowymi do wyrobisk głębinowych. Jednym z tych wymogów jest warunek utrzymywania temperatury powietrza na zrębie szybu na poziomie +1 C. W pracy zaproponowano wykorzystać w tym celu energię odpadową z instalacji centralnej klimatyzacji ZG Rudna. Energia ta na dzień dzisiejszy oddawana jest do atmosfery. Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pozwoli na jednoczesne poprawienie warunków energetycznych i ekonomicznych pracy instalacji podgrzewu powietrza oraz instalacji klimatyzacji centralnej. Umowa nr 6(C-2)09 Wstępne studium wykonalności systemu wykorzystania potencjału hydrodynamicznego wody dołowej dopływającej do kopalni ZG Polkowice- Sieroszowice dla pozyskania energii elektrycznej dr inż. Wiesław Bujakowski W pracy przeprowadzono analizę celowości wykorzystania energii spadku swobodnego wód kopalnianych spływających od stref drenażu ku komorom pompowym. Pracę zrealizowano na poziomie wstępnego studium wykonalności. Obejmowała ona kopalnię głębinową ZG Pokowice-Sieroszowice należącą do KGHM SA. Praca obejmowała swoim zakresem: rozpoznanie warunków hydrogeologicznych analizowanego zakładu górniczego i jego sąsiedztwa, zestawienie dopływów wód wraz z prognozą spadku dopływów, ocenę potencjału hydrodynamicznego, propozycje schematów technologicznych wykorzystania energii spadku swobodnego wód dołowych, ocenę energetycznych i ekonomicznych efektów pracy analizowanych wariantów technologicznych Umowa nr 7(C-2)09 Opracowanie kompleksowej dokumentacji wniosku na poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych na terenie Gminy Wierzchosławice zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. dr inż. Wiesław Bujakowski Praca obejmowała opracowanie warunków geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych określających możliwość pozyskania wód termalnych w celach energetycznych, ciepłowniczych i balneologicznych. Opracowano projekt prac geologicznych obejmujący zakres niezbędnych robót koniecznych do wykonania w celu wykonania otworu Wierzchosławice GT-1. Sporządzono raport oddziaływania na środowiska, określający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz kompletny wniosek w celu uzyskania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża wód termalnych. Umowa nr 8(C-2)09 Optymalizacja źródła energii bazującego na wodach termalnych dla potrzeb kąpieliska otwartego dr inż. Wiesław Bujakowski W pracy wykonano optymalizację kompozycji i harmonogramu pracy źródła energii wykorzystującego wody termalne oraz inne nośniki energii - w tym nośniki konwencjonalne. Dla realizacji pracy wykorzystano dwa opracowano w ZEO IGSMiE PAN modele matematyczne: model wymiany ciepła i masy przez nieckę całorocznego basenu otwartego oraz model optymalizujący harmonogram pracy i kompozycję źródła energii.

11 Umowa nr 9(C-2)09 Dokonanie oceny warunków geologicznych Kielc pod kątem energetycznych i leczniczych zasobów wód podziemnych (termalnych i leczniczych) niezbędnych dla podjęcia decyzji o ewentualnym ich wykorzystaniu i uwzględnieniu w bilansie energetycznym oraz dokumentach rozwoju Miasta dr inż. Wiesław Bujakowski Praca prezentuje ocenę potencjalnych stref geotermalnych w aspekcie budowy geologicznej rejonu Kielc. W pierwszym etapie wskazano strefy perspektywiczne dla poszukiwania wód leczniczych i termalnych oraz analizę możliwości wykonania badań geofizycznych magnetotellurycznych we wskazanym obszarze. W etapie kolejnym przeprowadzono badania magnetotelluryczne, które pozwoliły na doprecyzowanie optymalnej lokalizacji nowego otworu geotermalnego do głębokości ok m. Umowa nr 10(C-2)09 Opracowanie Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Poręba wraz z inwentaryzacją. Umowa nr 19(C-2)09 Opracowanie Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Bliżyn Umowa nr 33(C-2)09 Opracowanie Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją dla gminy Olsztyn. Programy usuwania materiałów zawierających azbest z terenu miasta i gminy dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk Gminne programy usuwania wyrobów zawierających azbest opracowano zgodnie z wytycznymi Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski i jego aktualizacji oraz obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawa. Całkowita ilość wyrobów wbudowanych w obiektach budowlanych powinna zostać usunięta z unieszkodliwieniem do roku Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje m.in.: inwentaryzację w terenie (tzw. spis z natury) wyrobów zawierających; ocenę pilności usuwania zinwentaryzowanych wyrobów; sposoby oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań; harmonogram realizacji programu, a także wskazówki edukacyjne z zakresu szkodliwości wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja wraz z oceną materiałów zawierających azbest z podziałem na obiekty należące do osób fizycznych (mieszkańców), obiekty będące we władaniu jednostki samorządu terytorialnego oraz obiekty należące do firm, przedsiębiorstw i pozostałych instytucji przedstawiono w formie ankiet i stanowią załącznik do każdego opracowania. Dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest można uzyskać z finansowych instrumentów ogólnokrajowych i wojewódzkich. Wśród instrumentów ogólnokrajowych wspierających bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest należy wymienić instrumenty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz BGŻ we współpracy z ARiMR. Na szczeblu wojewódzkim Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOS) we współpracy z WFOSiGW oraz Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw oferują instrumenty finansowe wspierające usuwanie wyrobów zawierających azbest.

12 Umowa nr 11(C-2)09 Opracowanie opinii w zakresie oceny wykonalności programu wydobywczego KHW S.A. w latach dr inż. Jerzy Kicki Praca stanowi merytoryczną ocenę wykonalności programu wydobywczego KHW S.A. w latach Program ten spełnia wymogi formalno prawne; wymaga dużej determinacji i dyscypliny w realizacji, a także znaczących nakładów inwestycyjnych. Łącznie do 2015 roku przewiduje się zainwestowanie w infrastrukturę KHW S.A mln zł. W świetle dotychczasowych doświadczeń program wydobywczy na lata jest wykonalny. Warunkiem powodzenia jest realizacja przyjętych zadań inwestycyjnych. Czyni ona program pozyskania środków finansowych jednym ze strategicznych zadań już w najbliższej przyszłości. Można stwierdzić, że przyjęty program produkcyjny jest zakładnikiem realizacji szerokiego programu inwestycyjnego, szczegółowo opisanego w tabeli nr 4 (załącznik do opinii). Przyjęty harmonogram biegu ścian na lata uwzględnia zagrożenia naturalne, zaburzenia tektoniczne i zaszłości eksploatacyjne, co jest szczególnie widoczne w relacji pomiędzy zdolnościami technicznymi, a wielkościami przyjętymi do realizacji. Zastosowany sposób korygowania technicznej zdolności produkcyjnej przyjmowany w harmonogramach należy uznać na obecnym etapie za właściwy. Podnosi on wiarygodność danych produkcyjnych przyjętych w harmono-gramach. Umowa nr 12(C-2)09 Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Trzebinia. Umowa nr 20(C-2)09 Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami oraz raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu buskiego za lata Umowa nr 24(C-2)09 Raport z realizacji Gminnego Programu ochrony środowiska i Gminnego Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Końskie za lata Raporty z realizacji Programów ochrony środowiska oraz Sprawozdania z realizacji Planów gospodarki odpadami dla gmin i powiatów dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach, organ wykonawczy powiatu i gminy sporządza co 2 lata raport z wykonania POŚ oraz sprawozdania z realizacji PGO, które przedstawia się odpowiednio radzie powiatu lub radzie gminy. Prezentowane sprawozdania i raporty dla poszczególnych gmin i powiatów obejmują lata realizacji Raport z realizacji Programu ochrony środowiska przedstawia stan aktualny i tendencje zmian stanu środowiska przyrodniczego, priorytety ekologiczne, ocenę wdrażania i realizacji celów i zadań programu, propozycje zmian oraz wytyczne odnośnie aktualizacji programu. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami przedstawia stan aktualny gospodarki odpadami, w tym: rodzaj i ilość odpadów wytwarzanych oraz poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku, stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, realizację zaplanowanych celów i działań oraz ocenę sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć; Umowa nr 13(C-2)09

13 Rozpoznanie zagadnień i zależności geologicznych, które mogą mieć istotne znaczenie przy szacowaniu wartości Petrobaltic i spółek posiadanych przez Petrobaltic dr inż. Krzysztof Galos W ramach pracy pt. Oszacowanie wartości spółki PPiEZRiG Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku, realizowanej w okresie marzec-maj 2009 r. przez konsorcjum Banku Zachodniego WBK S.A, Budoserwis ZUH Sp. z o.o. i Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dla Ministra Skarbu Państwa, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN brał udział w rozpoznaniu zagadnień geologicznych oraz współdziałał w rozpoznaniu zagadnień prawnych i ekologicznych, niezbędnych do wykonania wyceny PPiEZRiG Petrobaltic S.A. W ramach w/w prac IGSMiE dokonał m.in. analizy zgodności eksploatacji złóż przez PPiEZRiG Petrobaltic S.A. z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego, w tym praw do eksploatacji (koncesje na wydobycie, użytkowanie górnicze) i opłat za użytkowanie górnicze i opłat eksploatacyjnych, a w szczególności analizy operacji górniczych PPiEZRiG Petrobaltic S.A. wpływających na koszty wydobycia i produkcji, w tym oceny zasobów kopalin i metod ich obliczania w nawiązaniu do stosowanych kryteriów bilansowości, podstawowych czynników technicznych wpływających na działalność górniczą/produkcyjną, prognozy produkcji i czasokresu planowanej produkcji do wyczerpania zasobów, prognozy kosztów operacyjnych w rozbiciu na koszty robocizny, paliw i energii, remontów, usług obcych itp., zakresu rzeczowego i wartości planowanych nakładów kapitałowych na prowadzenie dalszej działalności górniczej oraz na zagospodarowanie nowych złóż. Prace wykonane przez IGSMiE, stanowiły podstawę do oszacowania wartości PPiEZRiG Petrobaltic S.A., wykonaną przez Lidera Konsorcjum Bank Zachodni WBK. Umowa nr 14(C-2)09 Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi i ich aspekty ekonomiczne w LW Bogdanka S.A. dr inż. Jerzy Kicki Przedmiotem niniejszej pracy była analiza zasad gospodarowania odpadami wydobywczymi w kopalni LW Bogdanka S.A. zgodnie ze strategią spółki. W opracowaniu zestawiono obecne kierunki gospodarowania skałą płonną, dokonano oszacowania ilości wytwarzanych odpadów jako produktów ubocznych procesu wydobywczego, przedstawiono oceny kosztów składowania odpadów na obecnym składowisku jak i ich wywozu przez podmioty zewnętrzne w perspektywie do roku Zaproponowano nowe możliwości wykorzystania odpadów wydobywczych jako wartościowego surowca dla celów inżynierii budowlanej, których wprowadzenie na rynek winno być poprzedzone odpowiednimi badaniami i certyfikacjami, co również szczegółowo przedstawiono w pracy. W pracy zaproponowano i skalkulowano w sensie ekonomicznym 3 warianty postępowania z odpadami wydobywczymi w perspektywie do roku 2034 sugerując optymalne strategie postępowania w tym zakresie dla kopalni LW Bogdanka S.A. Umowa nr 15(C-2)09 Nadzór geologiczny dla zadania: Budowa drogi klasy GP łączącej poprzez tereny gminy Wielka Wieś Węzeł Radzikowskiego z projektowanym Węzłem Modlnica - dr inż. Wiesław Sroczyński Praca konsultacyjna w zakresie geologii inżynierskiej, geologii środowiskowej i hydrogeologii przy realizacji ważnej inwestycji komunikacyjnej, jaką jest budowa kolejnego odcinka IV obwodnicy miasta Krakowa. Umowa nr 16(C-2)09 Analiza danych dla naliczania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla złóż węgla brunatnego oraz opracowanie części składowych algorytmu dr Joanna Kulczycka W związku z planowanym w projekcie nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze objęciem własnością górniczą nowych kopalin, w tym węgla brunatnego. Celem opracowania było stworzenie algorytmu do naliczania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla złóż węgla brunatnego.

14 Umowa nr 17(C-2)09 Analiza aktualnego stanu i perspektyw górnictwa węgla kamiennego w GZW (praca zrealizowana w języku angielskim) - dr inż. Lidia Gawlik Na terenie byłej kopalni węgla kamiennego Piast Ruch II, dawniej KWK Czeczott, planowana jest budowa nowoczesnej elektrowni węglowej. Inwestycja największy blok na węgiel kamienny w Polsce o mocy 800 MW i wartości 1,5 miliarda euro będzie realizowana w latach Przygotowaniem i realizacją inwestycji, która jest wspólnym przedsięwzięciem niemieckiej firmy RWE i Kompanii Węglowej SA zajmie się powołana przez obie firmy spółka celowa. W niniejszej pracy przedstawiono bogate materiały dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych górnictwa węgla kamiennego w latach , a na tym tle przedstawiono bieżącą działalność kopalń Kompanii Węglowej SA jak również przedstawiono prognozowane wielkości produkcji węgla i jego jakości w perspektywie 2015 roku. Z przedstawionych materiałów wynika, że Kompania Węglowa SA posiada znaczące zasoby węgla kamiennego, które wystarczą na zaopatrzenie rynku krajowego i niewielkiego eksportu. W swych planach przewiduje ponoszenie nakładów inwestycyjnych wystarczających dla odtworzenia zdolności produkcyjnych, a ewentualny rozwój warunkowany jest możliwościami zbytu węgla. Planowanej elektrowni nie grozi brak dostaw węgla, a konkretne ilości i jakość tego węgla może zostać uzgodniona w drodze negocjacji dwustronnych. Umowa nr 18(C-2)09 I."Wstępna ocena zabezpieczenia potrzeb energetycznych wskazanych obiektów z uwzględnieniem energii geotermicznej w Konstancin Jeziorna II."Wstępna ocena zabezpieczenia potrzeb energetycznych wskazanych obiektów z uwzględnieniem energii geotermicznej w Szczyrku" III."Wstępna ocena występowania i możliwości zagospodarowania energii geotermalnej we wskazanej lokalizacji Warszawy" IV."Wstępna ocena występowania i możliwości zagospodarowania energii geotermalnej we wskazanej lokalizacji miejscowości Tymawa gm. Grunwald" - dr inż. Wiesław Bujakowski Wszystkie prace objęte umową obejmowały ten sam zakres tematyczny, różniły się natmiast lokalizacjami. Prace stanowią wstępne rozpoznanie występowanie i możliwości zagospodarowania energii wód termalnych w analizowanym rejonie, dla wskazanych przez Zamawiającego stref. Prace obejmują: wstępne rozpoznanie warunków geotermalnych rejonu, ocenę teoretycznych zasobów energii cieplnej możliwej do pozyskania w analizowanej lokalizacji, propozycję wariantowych schematów technologicznych wykorzystania energii, ocenę energetycznych ekologicznych i ekonomicznych efektów pracy instalacji. Umowa nr 8(C-2)08 Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla Gminy Włoszczowa wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko tych projektów, a także sprawozdania z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Włoszczowa. Umowa nr 20(C-2)09

15 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla powiatu Buskiego na lata Umowa nr 34(C-2)09 Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami dla Gminy Busko-Zdrój na lata Prognozy oddziaływania na środowisko Programów ochrony środowiska wraz z Planami gospodarki odpadami - dr inż. Beata Klojzy-Karczmarczyk Prognozy oddziaływania na środowisko Programów ochrony środowiska i Planów gospodarki odpadami zostały opracowane zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognozy zostały sporządzone na podstawie szczegółowej analizy dokumentów POŚ i PGO i stanowią określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku podjęcia realizacji zadań określonych w powyższych dokumentach lub w przypadku ich zaniechania. Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji POŚ i PGO. Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji analizowanych dokumentów oraz przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz wskazuje sposoby ich minimalizacji. Wnioski i rekomendacje zawarte w Prognozach powinny być włączone do aktualizacji POŚ oraz PGO. Umowa nr 23(C-2)09 Rozpoznanie warunków hydrogeotermalnych rejonu sołectwa Międzybrodzie Żywieckie - dr inż. Wiesław Bujakowski Praca stanowi wstępne rozpoznanie występowanie i możliwości zagospodarowania energii wód termalnych w rejonie Międzybrodzia Żywieckiego. Przedstawiono: wstępne rozpoznanie warunków geotermalnych rejonu, ocenę teoretycznych zasobów energii cieplnej możliwej do pozyskania w analizowanej lokalizacji, propozycję wariantowych schematów technologicznych wykorzystania energii, ocenę energetycznych ekologicznych i ekonomicznych efektów pracy instalacji. Umowa nr 25(C-2)09 Studium możliwości występowania i zagospodarowania energii wód termalnych w kontekście ochrony powietrza i klimatu w Warszawie - dr inż. Wiesław Bujakowski Praca stanowi wstępne rozpoznanie występowanie i możliwości zagospodarowania energii wód termalnych w rejonie Warszawy, dla wskazanych przez Zamawiającego stref: Międzylesie, Ursus. Praca obejmuje: wstępne rozpoznanie warunków geotermalnych rejonu, ocenę teoretycznych zasobów energii cieplnej możliwej do pozyskania w analizowanej lokalizacji, propozycję wariantowych schematów technologicznych wykorzystania energii, ocenę energetycznych ekologicznych i ekonomicznych efektów pracy instalacji. Umowa nr 26(C-2)09

16 Rozszerzenie funkcjonalności systemu EKSPERT o obszar zarządzania dla Działów Energomechanicznych w kopalniach oraz Zakładów Przeróbczych EKSPERT TM/ZWR etap I dr inż. Jerzy Kicki Praca stanowi rozszerzenie możliwości wykonanego na potrzeby KGHM przez Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych systemu EKSPERT, który od lat funkcjonuje w kopalniach miedzi w obszarze zarządzania ewidencją i kosztami związanymi z pracą maszyn dołowych. System ten powiązany jest ściśle z systemem kosztowym SAP. Pierwszy etap pracy niniejszej pracy zakończony został opracowaniem, na które składają się cztery produkty. Całość pracy została podzielona na dwa etapy: Fazę koncepcji i fazę realizacji (wdrożenia). W ramach Etapu pierwszego dostarczono 7 dokumentów, w których przedstawiono potrzeby informacyjne działów TM kopalń KGHM Polska Miedź S.A. oraz Zakładów Wzbogacania Rud jak i możliwości pozyskiwania danych z systemów technicznych oraz systemu SAP. Etap pierwszy formalnie zakończył się przygotowaniem koncepcji biznesowej, w której ostatecznie przedstawiono możliwości raportowania informacji biznesowej jak i technicznej na potrzeby poszczególnych służb TM i ZWR. Po nim nastąpi przygotowanie oferty przez COPI oraz faza wdrożenia. Umowa nr 27(C-2)09 Benchmarking robót przygotowawczych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce w zakresie efektywności organizacji robót przygotowawczych oraz zbrojenia i likwidacji dr inż. Jerzy Kicki Częstym narzędziem służącym ocenie efektywności jest benchmarking polegający najogólniej na konfrontowaniu efektywności ocenianej jednostki z wynikami innych przedsiębiorstw. W tym celu w przedkładanej pracy przeprowadzono analizę porównawczą drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach KHW S.A. i w wybranych kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Przeprowadzona została wskaźnikowa ocena efektywności prowadzenia robót przygotowawczych dla kopalń KHW w oparciu o wskaźnik Ws. Zaproponowano nową metodykę oceny efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego. Określone zostały dwa modele struktury efektywności drążenia wyrobisk korytarzowych: pierwszy ze względu na osiągane postępy, drugi ze względu na osiągane wyniki ekonomiczne. Na tej podstawie sformułowano agregatowe wskaźniki (dla postępów - Ip i dla kosztów - Ie), które w sposób syntetyczny mierzą wpływ zagrożeń naturalnych, parametrów złoża oraz parametrów technologicznych na ograniczenie postępu i poziom kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych. Podjęto próbę obliczenia optymalnego postępu drążenia wyrobisk korytarzowych przy minimalnym koszcie w poszczególnych przedziałach wartości wskaźnika oceny efektywności Ie. Zaprezentowano także aspekty ekonomiczne poprawy efektywności drążenia wyrobisk chodnikowych. Przedstawiono analizę dobrych praktyk w ramach prowadzenia robót likwidacyjnych i zbrojeniowych na podstawie wybranych realizacji w kopalniach węgla kamiennego. Przeprowadzono analizę średnich wartości postępów i kosztów dla 838 wyrobisk korytarzowych wykonanych w latach w kopalniach KHW SA. W podsumowaniu zaprezentowane zostały wnioski praktyczne mające na celu poprawę efektywności drążenia wyrobisk przygotowawczych Umowa nr 28(C-2)09 Charakterystyka geologiczna struktury Żyrów-Czachówek oraz określenie parametrów zbiornikowych w otworach wiertniczych Bodzanów GN-2, Bodzanów GN-3 i Bielsk-2 pod kątem składowania CO 2 doc.dr hab.inż. Radosław Tarkowski Przeprowadzono analizę oraz ocenę geologiczną struktury pod kątem jej przydatności do składowania CO 2. Przedstawiono ogólną charakterystykę budowy geologicznej, potencjalne poziomy zbiornikowe oraz dokonano oceny przydatności struktury Żyrów-Czachówek do składowania dwutlenku węgla. Pomimo korzystnych warunków zbiornikowych składowanie tego gazu w obrębie analizowanej struktury nie jest zalecane ze względu na jej niewielkie rozmiary. W celu określenia litologii, porowatości, zawodnienia i przepuszczalności poziomów zbiornikowych skał nadkładu i podścielających, wytypowanych do składowania dwutlenku węgla w strukturze Bielska-Bodzanowa, przeprowadzono ilościową analizę profilowań geofizyki wiertniczej wykonanych w otworach Bodzanów GN-2 Bodzanów GN-3 i Bielsk- 2. Umowa nr 29(C-2)09

17 Szkolenie dla osób zatrudnionych w Oddziałach Górniczych KGHM pt. Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa przemysłowego dr Joanna Kulczycka Celem szkolenia było przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa oraz zbudowanie świadomości kosztowej i ustalenie w jakim stopniu każda podejmowana czynność lun jej zaniechanie wpływa na poziom kosztów KGHM Polska Miedź S.A. W szkoleniu prezentowane były przykłady oraz studia przypadków bazujące na rzeczywistych danych KGHM Polska Miedź SA angażujące uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu: 1. Oceny konkurencyjnej pozycji KGHM Polska Miedź SA na rynku międzynarodowym 2. Analizy działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych analiza wskaźnikowa, 3. Badania miejsc powstawania kosztów ich rodzaju i struktury oraz metod ich kalkulacji kosztów, na przykładzie ZG Rudna i ZWR Rudna 4. Analizy czynników wpływających na przychody i koszty KGHM Polska Miedź SA na poziomie kopalni, ZWR i hut 5. Stosowania narzędzi zarządzania kosztami, 6. Wpływu warunków geologiczno-górniczych i techniczno-organizacyjnych na poziom kosztów stałych i kosztów zmiennych, 7. Uelastyczniania kosztów w czasach kryzysu finansowego. Szkolenie realizowane było w formie interaktywnych wykładów i ćwiczeń oraz gier konkursowych. Ponadto w czasie realizacji szkolenia poszczególni uczestnicy w czasie omawiania i analiz zagadnień merytorycznych dotyczących KGHM Polska Miedź SA wypełniają anonimowo ankiety, w których formułują swoje spostrzeżenia co do możliwości poprawy organizacji pracy w Spółce i optymalizacji kosztów na kierowanych odcinkach pracy. Umowa nr 30(C 2)09 Przegląd i analiza sytuacji na międzynarodowym i krajowym rynku węgla energetycznego dr inż. Urszula Lorenz Każde z opracowań obejmuje okres jednego kwartału, a prezentowane analizy odnoszą się do następujących zagadnień: A. Prognozowanie cen węgla energetycznego w kraju i na świecie w perspektywie przyszłego roku i lat kolejnych. B. Analiza porównawcza cen krajowych i światowych węgla energetycznego z uwzględnieniem kosztów transportu morskiego i kolejowego. C. Analiza opłacalności importu węgla energetycznego z kierunków wschodnich i zamorskich. D. Analiza cen na rynku energii elektrycznej. E. Bieżąca ocena sytuacji na rynku węglowym. W 2009 roku wykonano opracowanie nr 1 (październik). Dodatkowo w sierpniu 2009 r. dostarczono Zamawiającemu opracowanie, stanowiące wyprzedzającą realizację pierwszego punktu harmonogramu (prognoza cen). Umowa nr 36(C-2)09 Badanie techniczne, środowiskowe i geologiczno-zasobowe przedsiębiorstwa Łużycka Kopalnia Bazaltu Księginki S.A. w Lubaniu mgr inż. Jarosław Szlugaj Praca była realizowana w okresie sierpień-wrzesień 2009 r. przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN dla Dolnośląskich Surowców Skalnych S.A. W skład pracy wchodziły trzy części. W części technicznej dokonano analizy układów technologicznych stosowanych w procesie produkcji kruszyw łamanych, zestawiono podstawowe maszyny i urządzenia ze wstępną oceną stopnia ich zużycia, przedstawiono możliwości techniczne podstawowych elementów zakładu (kopalnia, zakład przeróbczy, składowiska, załadunek), opisano ważniejsze inwestycje w ostatnich 5 latach, dokonano oceny zakresu niezbędnych inwestycji celem modernizacji ciągu technologicznego oraz oceny jakości wytwarzanych kruszyw w świetle obowiązujących norm. W części środowiskowej raportu przedstawiono środowiskowe ograniczenia prowadzenia działalności górniczej i przeróbczej, załadunku i wywozu produktów i gospodarki odpadami, a także zakres, rodzaj, terminy i koszty rekultywacji obszarów po działalności górniczej i przeróbczej. W części geologiczno-zasobowej raportu przedstawiono uwarunkowania lokalizacyjne, zagadnienia formalno-prawne (m.in. koncesje, obszary i tereny górnicze, własność i przeznaczenie gruntów nad złożami, dostęp do informacji geologicznej), zagadnienia geologiczne (m.in. parametry geologiczno-górnicze złóż, parametry jakościowe kopaliny, warunki hydrogeologiczne),

18 zasoby złóż - granice zasobów bilansowych, wielkość zasobów zatwierdzonych i aktualnych, ich strukturę prawnoformalną i jakościową oraz straty. Umowa nr 38(C-2)09 Modelowanie zatłaczania CO 2 do struktury Bielska-Bodzanowa (Opracowanie dla Vattenfall Poland) - doc.dr hab.inż. Radosław Tarkowski Dokonano implementacji zgromadzonych danych geologicznych w celu charakterystyki złożowej struktury Bielska- Bodzanowa dla symulacji zatłaczania CO 2. Pozwoliło to na konstrukcję pełnoskalowego trójwymiarowego modelu struktury uzupełnionego o elementy (własności transportowe w układzie skała-płyny złożowe, termodynamiczne własności płynów złożowych, hydrauliczne modele odwiertów) niezbędne do przeprowadzenia wielowariantowych i długoczasowych symulacji procesów składowania dwutlenku węgla w badanej strukturze. Przeprowadzono optymalizację liczby i lokalizacji odwiertów zatłaczających. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki procesów sekwestracyjnych (stopień wypełnienia struktury, pojemność sekwestracyjną w rozbiciu na różne mechanizmy pułapkowania, charakterystyki ciśnieniowe). Określono zmienność sekwestracyjnych parametrów struktury ze względu na niedokładność w określeniu jej podstawowych charakterystyk geologicznych (porowatość, przepuszczalność, zailenie). Umowa nr 39(C-2)09 Wykonanie raportu Wykonawcy dotyczącego zagadnień rynkowych, środowiskowych, technicznych i kosztowych do Raportu pt. Feasibility Study dla inwestycji budowy i eksploatacji Kopalni Piasku i Żwiru Brzeźno Lęborskie I oraz rozbudowy Zakładu Spółki Novabrik Sp. z o.o. dr inż. Krzysztof Galos Raport pt. Feasibility Study dla inwestycji polegającej na budowie Kopalni Piasku i Żwiru Brzeźno Lęborskie I oraz rozbudowie Zakładu Spółki Novabrik Polska Sp. z o.o. został przygotowany wspólnie przez PwC Polska Sp. z o.o. oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, dla Polnord S.A. Gdynia, w okresie sierpień-październik 2009 r. Raport we wstępnym rozdziale prezentuje obecną sytuację i perspektywy budownictwa drogowego i kolejowego w Polsce i w województwie pomorskim. W kolejnym rozdziale przedstawiono koncepcję realizacji inwestycji typu greenfield, polegającej na budowie Kopalni Piasku i Żwiru Brzeźno Lęborskie I, w tym m.in. charakterystykę złoża, zakładane produkty kopalni, omówienie rynku tych produktów (kruszyw), przewidywaną logistykę kruszyw do odbiorców, zakładaną technologię produkcji, przewidywane nakłady inwestycyjne, schemat organizacji i zatrudnienia, oraz wariantową analizę opłacalności tego projektu. W kolejnej części raportu przedstawiono koncepcję rozbudowy istniejącego Zakładu Spółki Novabrik Polska Sp. z o.o., w celu zwiększenia jego oferty rynkowej m.in. o: beton towarowy, korytka odwodnieniowe, ekrany akustyczne, płyty betonowe dla dróg tymczasowych, strunobetony - podkłady kolejowe, elementy typu "L". Zakres analizy był podobny jak dla Kopalni Brzeźno Lęborskie I. Umowa nr 41(C-2)09 Ekspertyza pt. Opracowanie algorytmu do naliczania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla złóż węgla kamiennego obejmujących rejony zlikwidowanych kopalń dr Joanna Kulczycka Celem polityki Państwa w stosunku do sektora górnictwa węgla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Polski. Racjonalne gospodarowanie złożami węgla kamiennego powinno zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz rozwój nowych technologii pozwalających na reeksploatację złóż zlikwidowanych w latach 90. XX wieku z powodu m.in. wyczerpania zasobów udokumentowanych do określonych głębokości lub nierentowności kopalń wydobywających je. Aktualnie, niektóre ze zlikwidowanych kopalń budzą zainteresowanie przedsiębiorców chcących wznowić w nich eksploatację. Stosowane dotychczas przez Ministra Środowiska Zasady ustalania wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego nie regulują kwestii ponownego wykorzystania infrastruktury podziemnej i powierzchniowej w obszarach zlikwidowanych kopalń. Wobec wzrostu zainteresowania reeksploatacją pozostawionych w zlikwidowanych kopalniach zasobów węgla kamiennego zachodzi potrzeba wprowadzenia odpowiednich mechanizmów ekonomicznych dla nowych koncesjobiorców, aby współuczestniczyli w kosztach ponoszonych dotychczas tylko przez Skarb Państwa. Koszty te dotyczą korzystania z pozostawionych pod ziemią wydrążonych kilometrów wyrobisk górniczych (korytarzy,

19 upadowych, pochylni i szybów) wraz z infrastrukturą techniczną (doprowadzenia energii, wentylacji, dróg komunikacyjnych, urządzeń zjazdowych i wyciągowych itp.). Ponadto wiążą się z koniecznością odpompowywania wód dołowych, aby zabezpieczyć pracę sąsiednich kopalń prowadzących jeszcze eksploatację węgla. Odwadnianie to także niezbędna do tego infrastruktura techniczna (pompy z agregatami) oraz systemy odprowadzania jej na powierzchnię. Celem opracowania było stworzenie algorytmu do naliczania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla złóż węgla kamiennego obejmujących rejony zlikwidowanych kopalń. Umowa nr 42(C-2)09 Karta informacyjna dla przedsięwzięcia p.n. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla części wsi Lusina - dr inż. Wiesław Sroczyński Karta informacyjna zawierająca podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, załączana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Umowa nr 43(C-2)09 Ekspertyza pt. Możliwości kontynuacji eksploatacji kopalin skalnych z terenu górniczego Połom z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych dr Joanna Kulczycka W opracowaniu przedstawiono na tle budowy geologicznej udokumentowanego złoża wapieni wojcieszowskich, walory środowiska przyrodniczego otoczenia wyrobisk. Ma to związek z kontynuacją eksploatacji wapieni wojcieszowskich w związku z położeniem terenu górniczego w obrębie Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk sieci Natura 2000 PLH02041 Góry i Pogórze Kaczawskie. Ponadto przedstawiono także pozytywny wpływ tutejszego, wielowiekowego górnictwa na środowisko okolic Wojcieszowa i jego wpływ na rozwój gospodarczy okolicy. W podsumowaniu opracowania zebrano najważniejsze zagadnienia, które mogą decydować o kontynuacji eksploatacji, bez skutków ubocznych dla zaproponowanego do utworzenia SOO. Dokonano też wizji lokalnej na terenie działalności zakładów wapienniczych, która została udokumentowana dołączonymi do opracowania fotografiami Umowa nr 45(C-2)09 Wykonanie wstępnych badań hydrogeologicznych terenów pod rozbudowę cmentarzy komunalnych w Krystynowie i Logocie Etap I. dr inż. Beata Klojzy- Karczmarczyk W roku 2009, na zlecenie Gminy Trzebinia wykonane zostały badania hydrogeologiczne terenu wokół istniejących cmentarzy komunalnych w Krystynowie i Logocie oraz opracowana została wstępna ocena możliwości dalszej rozbudowy cmentarzy na wskazanym terenie. Realizacja umowy została wykonana w formie oddzielnych opracowań dla każdego z przedmiotowych obszarów. Opracowania dla terenu Krystynowa i Lgoty zostały wykonane w celu udokumentowania warunków hydrogeologicznych podłoża gruntowego terenu. W szczególności zbadano i określono rzeczywiste warunki wodne (w tym głębokość zwierciadła wód gruntowych) na terenie przewidywanym pod rozbudowę cmentarzy. Teren badań został wskazany przez Zamawiającego. Zakres opracowań obejmuje analizę danych archiwalnych ze szczególnych uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych i hydrologicznych oraz wstępne badania w warunkach terenowych i laboratoryjnych, czyli określenie parametrów fizykochemicznych wydzieleń skalnych (struktura, wilgotność, zawartość węglanu wapnia) oraz określenie metodą laboratoryjną współczynników filtracji głównych wydzieleń. Przeprowadzone badania i analizy wykazały szereg aspektów korzystnych i niekorzystnych w świetle obowiązujących warunków sanitarnych oraz środowiskowych dla każdego z analizowanych obszarów. Otrzymane wyniki badań stanowią podstawę i wskazówki do prowadzenia badań szczegółowych, pozwalających określić możliwości dalszej rozbudowy cmentarzy. Umowa nr 46(C-2)09

20 o Ekspertyza pt. Szanse i zagrożenia dla przemysłu związane z rozwojem zielonej gospodarki dr Joanna Kulczycka Opracowanie zawiera analizę kluczowych sektorów przemysłu, tj. za które odpowiada minister właściwy ds. gospodarki, pod kątem szans i zagrożeń wynikających z rozwoju zielonej gospodarki, w tym: oddziaływania środowiskowe poszczególnych grup produktów w całym cyklu życia, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska, informacje nt. udziału poszczególnych sektorów przemysłu w PKB potencjalne obszary rozwoju eko-innowacji i technologii środowiskowych, wstępną ocenę konkurencyjności polskich towarów i usług środowiskowych, wskaźniki obrazujące konkurencyjność eksportu dla poszczególnych sektorów przemysłu, analizę wpływu rozwoju towarów i usług środowiskowych w Polsce na rynek pracy. Analizą objęte zostaną następujące działy dostępne w rocznikach GUS (dla roku 2007), wg klasyfikacji PKD: przemysł rolno-spożywczy, przemysł motoryzacyjny, przemysł elektryczny i elektroniczny, przemysł materiałów budowlanych, przemysły oparte na drewnie, w tym przemysł papierniczy i wyrobów z papieru oraz meblarski, przemysł szklarski, przemysł kosmetyczny i chemiczny, produkcję wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz przemysł lekki. Ponadto, ekspertyza będzie zawierała rekomendacje dotyczące zwiększenia współpracy pomiędzy sektorem przemysłu i usług a państwowymi i prywatnymi placówkami oraz ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi w zakresie rozwoju nowoczesnych, w tym innowacyjnych, technologii środowiskowych, w szczególności w kontekście wzrostu ich wykorzystania w produkcji przemysłowej. Umowa nr 47(C-2)09 o Wyznaczenie prędkości kierunkowych do lokalizacji wstrząsów oraz funkcji tłumienia górotworu w OG Lędziny I doc.dr hab.inż. Zenon Pilecki Celem wykonanej pracy naukowo-badawczej było obliczenie prędkości kierunkowych dla stanowisk pomiarowych sieci sejsmologicznej KWK Ziemowit używanych do lokalizacji wstrząsów górotworu. Obliczenia zostały wykonane na podstawie pola prędkości fali P wyznaczonego metodą tomografii pasywnej. Przeprowadzono również obliczenia współczynników tłumienia górotworu dla fali P i S niezbędnych do prawidłowego obliczenia energii wstrząsów. Ponadto zostały udokumentowane szczegółowe informacje odnośnie zastosowanych algorytmów obliczeniowych. Prace obliczeniowe wykonano dla obszaru górniczego Lędziny I z wykorzystaniem programu komputerowego SimulPS, które następnie zostały przedstawione graficznie przy pomocy programu Surfer. Obliczenie pola prędkości za pomocą metody tomografii pasywnej stanowiło pierwszy etap zrealizowanej pracy. Do celów obliczeniowych wybrane zostały 96 najsilniejszych zjawisk sejsmicznych z okresu Wykonano obliczenia pola prędkości dla przyjętej średniej wartości prędkości modelu początkowego 3500 m/s w możliwym przedziale zmian +/ m/s. Wyniki obliczeń zostały przedstawione w układzie dwuwymiarowym dla rzędnej 100 m. Następnym etapem było wyznaczenie prędkości kierunkowych dla stanowisk pomiarowych sieci sejsmologicznej. Prędkości te wyznaczono dla odległości epicentralnych z rejonów aktualnie prowadzonych prac eksploatacyjnych. Średnią prędkość na drodze do konkretnego stanowiska wyznaczono jako prędkość ważoną względem odległości izolinii pola prędkości obliczonego w pierwszym etapie. Ostatnim etapem było wyznaczenie współczynnika tłumienia w górotworze dla wybranych kilkunastu wstrząsów, zarejestrowanych czytelnie, w sposób nieprzesterowany na odpowiednich konfiguracjach stanowisk sejsmometrów wraz z błędem obliczeniowym. Obliczenie współczynnika tłumienia przeprowadzono zarówno dla fali P jak i S. Analizie poddano dwie podstawowe strefy aktywności sejsmicznej zlokalizowane w blokach E i F. Opracowanie wyników przeprowadzonych obliczeń pozwoliło stwierdzić, że w obrębie OG Lędziny I prędkość fali P zmienia się w granicach od 3300 m/s do 4000 m/s przy spadku prędkości w rejonie intensywnej eksploatacji. Ponadto wpływ na kształt pola prędkości mają ważniejsze uskoki. Otrzymane prędkości kierunkowe cechują się wyższymi wartościami w stosunku do tych stosowanych obecnie. Podobnie wyższe wartości przyjmują obliczone wartości współczynnika tłumienia w stosunku do wartości obliczonych w skali regionalnej dla GZW.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 STRATEGIA działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007r.) Warszawa, 31 lipca 2007 roku SPIS TRESCI Wprowadzenie...3 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Zlecający: GMINA KAMPINOS 05-085 Kampinos, ul. Niepokalanowska 3 tel.: (0-22) 725 00 40, fax.: (0-22) 725 04 44 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39 tel.:

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO 1. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 2. WSTĘP...5 2.1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA... 6 2.2. OPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW... 6 2.3. REGULACJE PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI...

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/248/14

UCHWAŁA Nr XXX/248/14 UCHWAŁA Nr XXX/248/14 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013 2016 z uwzględnieniem perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Urszula Chmura mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021

PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI NA LATA 2014-2017 W PERSPEKTYWIE NA LATA 2018 2021 kwiecień 2014 progeo Sp. z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr XXVI/364/2012 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 listopada 2012 r. PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA NA LATA 2013-2016 Jaworzno, październik 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 1 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU Projekt z dnia 20 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT )

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY KOŁBIEL ( PROJEKT ) Warszawa, 2004 Zleceniodawca: URZĄD GMINY w KOŁBIELI 05-340 Kołbiel, ul. Szkolna 1 Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE POLGEOL S. A. 03-908 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY BRZESZCZE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015

Urząd Miejski Wrocławia. Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Urząd Miejski Wrocławia Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 Wrocław 2012 Zespół autorski: Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Oszańcy mgr Aleksandra Banaś

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Warszawa, 2003 1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Opracował Zespół: mgr Iwona Kubiczek mgr Andrzej Hulboj mgr Romuald

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec Żywiec 2015 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żywiec powstał w ramach projektu pn. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ZAŁĄCZNIK NR. DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SZCZUROWA Z DNIA. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Szczurowa, maj 2015 r. Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą

P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego. n a l ata 2016-2019. z perspektywą ZARZĄD POWIATU W KOŚCIANIE P r o g r am och r on y środowiska dla P o w i atu K o ś c i ań skiego n a l ata 2012-2015 z perspektywą n a l ata 2016-2019 ( a k tualizacja I) P R O J E K T Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo