GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI rok 2004, tom 20, zeszyt 1 SPIS TREŒCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI rok 2004, tom 20, zeszyt 1 SPIS TREŒCI"

Transkrypt

1 GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI rok 2004, tom 20, zeszyt 1 SPIS TREŒCI M. Nieæ, S. Przenios³o: Problemy gospodarki z³o ami kopalin... 5 T. Kapuœciñski, M. Probierz: Wp³yw wzbogaconego w glin metod¹ hydrotermaln¹ kaolinu Surmin na w³aœciwoœci wysokotemperaturowe palonek T. Przew³ocki, K. Œlizowski: Sk³adowanie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w formacjach geologicznych A. Ha³adus, R. Kulma: Dop³ywy wody do studni po³o onej w pobli u prostopad³ych granic nieprzepuszczalnych M. Krzak:Mo liwe wykorzystania teorii gier w podejmowaniu decyzji w górnictwie.. 77 E. Pilecka: Mo liwoœci wykorzystania zdjêæ satelitarnych do analizy sejsmotektonicznej Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego H. Filcek: Dynamiczne formy pe³zania i relaksacji (odprê enia) górotworu CONTENTS M. Nieæ, S. Przenios³o: Basic questions of mineral deposits development T. Kapuœciñski, M. Probierz: The impact of Surmin type kaolin upgraded with aluminum by means of the hydrothermal method on high-temperature properties of grogs T. Przew³ocki, K. Œlizowski: Disposod of high zevelwaste in the geological formations A. Ha ³ adus, R. Kulma: Inflows to a groundwater intake located in the vicinity of perpendicular impermeable boundaries M. Krzak: Possible applications of the games theory in mining E. Pilecka: The possibilities of use of satellite pictures for seismotectonic analysis in Legnicko-G³ogowski Okrêg Miedziowy H. Filcek: Dynamics forms of creep and relaxation in the rock mass

2 MAREK NIEÆ*, STANIS AW PRZENIOS O** Problemy gospodarki z³o ami kopalin Z³ó a kopalin, wykorzystanie z³ó Stan zasobów z³ó kopalin w Polsce jest systematycznie ewidencjonowany i przedstawiany corocznie w publikowanych bilansach zasobów z³ó kopalin i wód podziemnych. Zarejestrowanych jest w nim 8146 z³ó (tab. 2). Gospodarka z³o ami kopalin jest regulowana ustawami Prawo geologiczne i górnicze, Prawo ochrony œrodowiska i O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ramy prawne stwarzaj¹: okreœlenie praw odnoœnie do w³asnoœci z³ó i u ytkowania górniczego, uwzglêdnianie z³ó w planach zagospodarowania przestrzennego, koncesjonowanie poszukiwañ i rozpoznawania z³ó kopalin oraz wydobywania kopalin ze z³ó, system ewidencjonowania zmian stanu zasobów oraz nadzór górniczy na wydobywaniem kopalin ze z³ó w tym nad gospodark¹ eksploatowanym z³o em. Rozproszenie przepisów w ró nych aktach prawnych powoduje jednak niedoci¹gniêcia w gospodarowaniu z³o ami kopalin, a w szczególnoœci w odniesieniu do ich ochrony. Szereg zagadnieñ dotycz¹cych zagospodarowania z³ó pozostaje nierozwi¹zanych w sposób zadowalaj¹cy. ród³em nieprawid³owoœci jest miêdzy innymi nieprecyzyjne okreœlenie praw w³asnoœci z³ó. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze nie uwzglêdnia w swym zakresie z³ó niezagospodarowanych. Nie s¹ objête ochron¹ obszary perspektywiczne i prognostyczne wystêpowania z³ó. Za podstawowe zagadnienia wymagaj¹ce rozwi¹zania mo na wskazaæ: opracowanie zasad ochrony z³ó, w szczególnoœci niezagospodarowanych i zasobów pozostawianych przez likwidowane kopalnie oraz potrzeby waloryzacji z³ó jako obiektów ochrony, opracowanie kryteriów racjonalnej gospodarki z³o em w warunkach rynkowych, potrzebê sta³ej weryfikacji bilansu zasobów, potrzebê systematycznego badania krajowej bazy surowcowej, z³ó prognostycznych i perspektywicznych i stwarzania warunków dla ich ochrony, dostosowywanie klasyfikacji zasobów, w szczególnoœci zasobów przemys³owych, oraz zasad oceny i kontroli gospodarki z³o em do potrzeb gospodarki rynkowej i wymagañ miêdzynarodowych przez równoleg³e wprowadzenie klasyfikacji miêdzynarodowej do praktyki krajowej. Zasady ochrony z³ó, zw³aszcza nieeksploatowanych i obszarów perspektywicznego ich wystêpowania powinny byæ uregulowane w jednym akcie prawnym. Dla prawid³owej gospodarki kopalinami konieczne jest te uznanie i wspomaganie œwiadomego tworzenia z³ó antropogenicznych. BASIC QUESTIONS OF MINERAL DEPOSITS DEVELOPMENT Mineral deposits development, mineral economy Mineral resources in Poland are systematically evaluated and the actualized data on their amount yearly published as Balance of resources of mineral deposits and underground waters in Poland. Recently data on 8146 deposits are recorded (tab. 2 ). The development of mineral deposits is realized under control of legal acts: Geological and mining law, Environment protection law and Act on land use and land development. The legal framework consists of: rules of ownership and mining usage of mineral deposits, presentation and treatment of mineral deposits in land use

3 planning, licensing mineral prospecting, exploration and mining, system of recording data on actual resources amount, mining authority surveillance on deposit development and mine safety. Dissipation of mineral development rules in different legal acts results in shortcomings in mineral deposits development and in their protection against land use that makes them inaccessible. Several problems exist unsolved in definite, satisfactory, manner. The imprecise definition of mineral ownership is the main concern. Geological and mining law do not touch problems of undeveloped mineral deposits. These deposits as well as the area of possible their existence are not protected against land use planning unfavourable for their future development. The main problems that should be solved are: elaboration of the rules of protection of undeveloped mineral deposits and abandoned after the mine closure, validation of deposits, according to their importance, as a basic criteria for selecting the most valuable ones to be obligatory protected, constant verification of demonstrated resources and possibilities of detection of new ones, elaboration of criteria of rational mineral development in the market conditions, introduction of united nations framework classification of resources and reserves as parallel to existing polish one, recognition the heaps of mining wastes, that could be utilized as mineral raw material, as anthropogenic mineral deposits that allow better mineral market management. The rules of mineral deposits protection and development should be presented in one legal act.

4 TADEUSZ KAPUŒCIÑSKI*, MARIA PROBIERZ** Wp³yw wzbogaconego w glin metod¹ hydrotermaln¹ kaolinu Surmin na w³aœciwoœci wysokotemperaturowe palonek Synteza hydrotermalna, kaolin Surmin, procesy wzbogacania w glin, wysokotemperaturowe palonki W pracy przedstawiono wyniki badañ wysokotemperaturowych próbek wzbogaconych hydrotermalnie w boehmit kaolinu Surmin. Na podstawie przeprowadzonych prób wypalania uzyskano palonki charakteryzuj¹ce siê, w porównaniu do prób surowych, zdecydowanie wy sz¹ gêstoœci¹, ni sz¹ porowatoœci¹ i nasi¹kliwoœci¹. Wa nym wynikiem dla prób po przeróbce hydrotermalnej by³ wysoki w tych palonkach stopieñ mullityzacji w zakresie 55,7 60,0%, w palonkach surowych wynosz¹cy tylko 49,0%. Autorzy wskazuj¹ na celowoœæ wprowadzenia metody hydrotermalnej w przeróbce uszlachetniaj¹cej surowce kaolinowe. THE IMPACT OF SURMIN TYPE KAOLIN UPGRADED WITH ALUMINUM BY MEANS OF THE HYDROTHERMAL METHOD ON HIGH-TEMPERATURE PROPERTIES OF GROGS Hydrothermal synthesis, Surmin type kaolin, aluminum upgrading processes, high-temperature grogs The scope of the paper is to present the results of tests on high-temperature samples of Surmin type boehmit kaolin upgraded by means of the hydrothermal method. The obtained results of test baking trials indicate that, in comparison with crude samples, the upgraded grogs have considerably higher density, lower porosity and absorbability. A high level of sludge sedimentation within the range of % obtained in the samples subjected to hydrothermal treatment constitutes an important result, especially as compared with crude grog sludge sedimentation only at the level of 49.0%.The authors specify the feasibility of applying the hydrothermal method in upgrade treatment of raw kaolin materials.

5 KAZIMIERZ PRZEW OCKI*, KAZIMIERZ ŒLIZOWSKI** Sk³adowanie wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych w formacjach geologicznych Odpady promieniotwórcze, sk³adowanie podziemne, struktury skalne, naturalne analogi Wypalone paliwo z reaktorów j¹drowych (SNF) oraz wysokoaktywne odpady promieniotwórcze z jego powtórnego przerobu (HLW) uwa ane s¹ powszechnie za odpady szczególnie niebezpieczne, wymagaj¹ce specjalnego traktowania. Przez kilkaset lat bowiem generuj¹ one ciep³o, a nawet po wystygniêciu nadal przez d³ugi czas emituj¹ promieniowanie jonizuj¹ce oraz neutrony, pochodz¹ce ze spontanicznego rozszczepienia zawartych w nich j¹der transuranowców. Stanowi¹ tym samym zagro enie dla naturalnego œrodowiska przez okres ponad 1000 lat, potrzebny do wygaœniêcia w wyniku rozpadu promieniotwórczego aktywnoœci najbardziej d³ugo yciowych nuklidów. Przyjmuje siê, e odpady tego typu powinny byæ z³o one w g³êbokich podziemnych sk³adowiskach, w ska³ach zapewniaj¹cych, przez ca³y ten czas, pe³n¹ ich izolacjê od wód podziemnych. Tylko kilka typów ska³ jest w stanie spe³niæ ten warunek. Wœród nich wymienia siê zw³aszcza: sole kamienne, i³y i ska³y krystaliczne. W artykule omówione s¹ takie zagadnienia, jak: podzia³ odpadów promieniotwórczych na kategorie, wybór formacji geologicznych nadaj¹cych siê do lokalizacji sk³adowisk, koncepcje ich budowy, ocena bezpieczeñstwa i zwi¹zana z tym rola naturalnych analogów oraz wybór potencjalnych miejsc na terenie Polski, nadaj¹cych siê do lokalizacji tego typu sk³adowisk. DISPOSOD OF HIGH ZEVELWASTE IN THE GEOLOGICAL FORMATIONS Radioactive waste, undergraund disposal, rocky struktures, natural analogues All over the world there exists a need to store highly active radioactive wastes in a safe way as long as they naturally decay and do not reach natural environment before this time. Especially storing of spent nuclear reactor fuel (SNF) and high level waste (HLW), resulting from the SNF reprocessing, creates serious problems. Such wastes continuously produce heat for a period of few hundred years and emit ionizing radiation as well as neutrons from the fission of transuranians for much longer time. If not properly shielded and insolated from the biosphere could be strongly hazardous for men. The most realistic way of their neutralization is to store them in a deep geological formations and keep isolated from the contact with ground waters for a sufficiently long time (>1000 years). Only few types of rocks are able to meet such requirements. Among them special attention is paid to deposits of: rock salts, argillaceous formations and hard rocks. In a paper described are such topics as: categories of radioactive wastes, selection of the appropriate rock formations, review of the world-wide concepts of repositories, risk assessment and role of natural analogues in this context as well as the concept of potential site selection at the territory of Poland.

6 ANDRZEJ HA ADUS*, RYSZARD KULMA* Dop³ywy wody do studni po³o onej w pobli u prostopad³ych granic nieprzepuszczalnych Hydrogeologia, ujêcia wód podziemnych, obliczenia prognostyczne Ujêcia wód podziemnych nie zawsze s¹ wykonywane w sprzyjaj¹cych warunkach hydrogeologicznych. Tym bardziej prognoza dop³ywów wody do studni i skutków jej eksploatacji w postaci obni onego zwierciad³a wody powinna byæ wiarygodna i dok³adna. Zagadnienie to zosta³o podjête w niniejszej pracy dla schematu obliczeniowego (modelu), w którym pojedyncza studnia po³o ona jest w pobli u dwóch, wzajemnie prostopad³ych granic nieprzepuszczalnych. Wyprowadzone przez autorów wzory analityczne umo liwi³y wykonanie obliczeñ i porównanie uzyskanych wyników z rezultatami badañ symulacyjnych na modelu warunków hydrogeologicznych. Analiza b³êdów obliczeñ wskazuje na du ¹ zbie noœæ prognoz zarówno w ocenie wydajnoœci studni, jak i wielkoœci depresji zwierciad³a wód podziemnych. Fakt ten potwierdza przydatnoœæ formu³ obliczeniowych i mo liwoœæ ich wykorzystania w praktyce hydrogeologicznej. INFLOWS TO A GROUNDWATER INTAKE LOCATED IN THE VICINITY OF PERPENDICULAR IMPERMEABLE BOUNDARIES Hydrogeology, groundwater intakes, prognostic calculations Groundwater intakes cannot be always located in favourable hydrogeological conditions. However, the prognosis of an inflow to the intake and of the resulting drop in groundwater table position must always be credible and accurate. This problem is discussed in the following paper for the model in which a single water well is located in the vicinity of the two, mutually perpendicular, impermeable boundaries. The fomulae developed by the authors enabled the calculations and the comparison of calculated results with the simulation of hydrogeological conditions. Error analysis points to the high consistence of the prognoses for both the discharge of an intake and the range of depression cone. Hence, the obtained results support the opinion on applicability of formulae in hydrogeological practice.

7 MARIUSZ KRZAK* Mo liwe wykorzystania teorii gier w podejmowaniu decyzji w górnictwie Gra, strategia, decyzja, badania operacyjne, analiza Monte Carlo W artykule zaprezentowano za³o enia teorii gier. Na przyk³adach zdefiniowano rodzaje gier oraz przedstawiono metodykê ich rozwi¹zywania. Praktyczne zastosowanie teorii gier w górnictwie zaprezentowano na przyk³adzie Rejonu G³ównego kopalni rud Cu-Ag Rudna. Uzyskane wyniki skonfrontowano z rezultatami symulacji Monte Carlo. POSSIBLE APPLICATIONS OF THE GAMES THEORY IN MINING Game, strategy, decision, operating research, Monte Carlo simulation Foundations of game theory were presented on the paper. On the examples different types of games and methodology of their solutions were defined. The practical utilization of the game theory was presented on the example of the Rudna copper-silver mine. Obtained results were comparised with Monte Carlo simulations effects.

8 EL BIETA PILECKA* Mo liwoœci wykorzystania zdjêæ satelitarnych do analizy sejsmotektonicznej Legnicko-G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego Lineamenty, tektonika, sejsmiczmoœæ W artykule przedstawiono analizê lineamentów wyznaczonych ze zdjêæ satelitarnych i tektoniki Lubiñsko- -G³ogowskiego Okrêgu Miedziowego. Tektonika wp³ywa znacz¹co na sejsmicznoœæ, szczególnie w zakresie wysokoenergetycznych wstrz¹sów. W rejonie LGOM wystêpuj¹ dwa regionalne megalineamenty, które prawdopodobnie maj¹ zwi¹zek z roz³amem wg³êbnym w skorupie ziemskiej. Tektonika przedpermska mo e determinowaæ zachowanie siê stref uskokowych w z³o u, których budowa jest bardzo skomplikowana z uwagi na wielofazowoœæ powstawania tych stref. Jednak e najsilniejszy wp³yw mia³a aktywnoœæ tektoniczna w fazie laramijskiej, nak³adaj¹c siê na starsze fazy górotwórcze. Poruszony problem jest istotny i nadal aktualny z uwagi na utrzymuj¹c¹ siê na obszarze LGOM znaczn¹ iloœæ wysokoenergetycznych wstrz¹sów. Ma on znaczenie dla ochrony obiektów powierzchniowych i podziemnych oraz bezpieczeñstwa powszechnego na terenach górniczych. THE POSSIBILITIES OF USE OF SATELLITE PICTURES FOR SEISMOTECTONIC ANALYSIS IN LEGNICKO-G OGOWSKI OKRÊG MIEDZIOWY Lineament, tectonics, seismicity In paper the analysis of lineaments determined on satellite and tectonic of LGOM has been presented. Tectonics influences on seismicity particularly in the range of high-energy tremors. Two regional megalineaments are observed in LGOM, probably, they have connections with deeper cracks in Earth interior. Up-to-Permean tectonics could determine the behaviour of fault zones in LGOM deposits very complicated due to multiphase formation. Otherwise, subsequent tectonic activity Laramean had the greatest influence on covering the elder tectonics in this area. The problem of tectonic zone activity is essential and still important due to meaningful tremor occurrence of high energy in the LGOM. It possess also meaning for environment and surface and underground infrastructure in this site.

9 HENRYK FILCEK* Dynamiczne formy pe³zania i relaksacji (odprê enia) górotworu Górotwór, pe³zanie, odprê enie, dynamika W pracy podano rozwa ania na temat mo liwoœci wzbogacenia reologicznego równania konstytutywnego o czynniki dynamiczne przez dodanie sk³adników zawieraj¹cych drugie pochodne wzglêdem czasu. Przeanalizowano szczególny przypadek dynamicznej formy reologicznej równania konstytutywnego nazwanego standard dynamic. Zdefiniowano i opisano zjawisko dynamicznego (przyspieszaj¹cego) pe³zania oraz dynamicznej (pulsuj¹cej) relaksacji. DYNAMICS FORMS OF CREEP AND RELAXATION IN THE ROCK MASS Rock mass, creep, relaxation, dynamics In the paper, considerations on the possibility of enrichment of rheological constitutive equation with the help of dynamic factor have been notified. The sense of it embodies in supplement the component containing second derivative at time. The particular dynamic form of rheological constitutive equation named standard dynamic has been analyzed. The process of dynamic (accelerating) creep and dynamic (pulsating) relaxation has been defined.

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI rok 2003, tom 19, zeszyt 4 CONTENTS

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI rok 2003, tom 19, zeszyt 4 CONTENTS GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI rok 2003, tom 19, zeszyt 4 CONTENTS P. Wyszomirski, W. ukasik, I. Cieœlikiewicz: Kaolinitic clays of Turów open pit as a raw material for the production of ceramic tiles

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹

Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 3 2013 ISSN 1429-6675 Wojciech SUWA A* Problemy budowy i wykorzystania modeli komputerowych w gospodarce paliwami i energi¹ STRESZCZENIE. Z³o onoœæ problemów gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK

Ustalanie kosztów procedur medycznych. Finansowanie pomocy doraÿnej. Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK Probl EKONOMIA Hig Epidemiol W OPIECE 2006; 87(suplement) ZDROWOTNEJ 77 Ustalanie kosztów procedur medycznych Estimating the costs of medical procedures ERWIN STRZESAK The change in the mode of financing

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

Podziemne magazynowanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego

Podziemne magazynowanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego Podziemne magazywanie wêglowodorów w kawernach solnych w Polsce wymiar strategiczny i mo liwoœci poprawy stanu œrodowiska naturalnego Grzegorz Pieñkowski 1 Przegl¹d Geologiczny, vol. 57, nr 9, 2009 Storage

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS

AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS Grzegorz Bartnik Andrzej Bieganowski AKREDYTACJA LABORATORIÓW - WYMÓG NAUKI I RYNKU ACCREDITATION OF LABORATORIES - SCIENCE AND MARKET REQUIREMENTS W pracy przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z akredytacj¹

Bardziej szczegółowo

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH

DEPLOYABLE STRUCTURES AS SUPPORTS FOR LIGHT GAUGE STEEL SHELLS ROZKŁADALNE STRUKTURY JAKO PODPARCIA DLA POWŁOKOWYCH PRZEKRYĆ Z BLACH FAŁDOWYCH CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXX, z. 60 (1/13), styczeń-marzec 2013, s. 5-18 STRESZCZENIA Jacek ABRAMCZYK

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Data management for the mine production planning and design

Data management for the mine production planning and design GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 4/2 ROMAN MAGDA*, TADEUSZ WO NY*, STANIS AW G ODZIK*, JAN JASIEWICZ* Data management for the mine production planning and design Introduction The restructuring

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Managing the production of natural gas using gas storage in Poland

Managing the production of natural gas using gas storage in Poland POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 4 2013 ISSN 1429-6675 Piotr KOSOWSKI*, Jerzy STOPA**, Stanis³aw RYCHLICKI** Managing the production of natural gas using gas storage in Poland ABSTRACT. Managing natural

Bardziej szczegółowo

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING

MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE IN GEOSPATIAL DATA ENCODING Multilingual POLISH europan ASSOCIATION subset of FOR Unicode SPATIAL in geospatial INFORMATION data encoding ANNALS OF GEOMATICS 2004 m VOLUME II m NUMBER 1 53 MULTILINGUAL EUROPEAN SUBSET OF UNICODE

Bardziej szczegółowo

Monitoring wód podziemnych. w latach 2005 2012 Groundwater monitoring in the border area of the Sudetes in 2005 2012

Monitoring wód podziemnych. w latach 2005 2012 Groundwater monitoring in the border area of the Sudetes in 2005 2012 Monitoring wód podziemnych w strefie granicznej SUDETÓW w latach 2005 2012 Groundwater monitoring in the border area of the Sudetes in 2005 2012 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej

Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 11 Zeszyt 2 2008 PL ISSN 1429-6675 Janina MOLENDA* Fundamentalne znaczenie badañ naukowych dla rozwoju gospodarki wodorowej STRESZCZENIE. W pracy przedstawiono g³ówne dziedziny

Bardziej szczegółowo

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli

Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli POLITYKA ENERGETYCZNA ENERGY POLICY JOURNAL 2014 Tom 17 Zeszyt 3 147 156 ISSN 1429-6675 Rados³aw SZCZERBOWSKI* Modelowanie systemów energetycznych charakterystyka wybranych modeli STRESZCZENIE. Szereg

Bardziej szczegółowo

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND

THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND 48 Pol. J. Sport Tourism 04,, 48-63 THE PLACE OF TOURISM IN PROMOTIONAL POLICY OF COMMUNES FROM EASTERN POLAND MIROS AW ZALECH Józef Pi³sudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical

Bardziej szczegółowo

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16

Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 Geotourism 3 4 (30 31) 2012: 3 16 http://dx.doi.org/10.7494/geotour.2012.30-31.3 Ecological conditions of the statutory health resort s development referred to the imperative of sustainable development

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION

GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS GLOSARIUSZ TERMINÓW W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW I AUDYTU DOTYCZACYCH KONTROLI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ GLOSSARY OF TERMS RELATED TO AUDIT IN PUBLIC ADMINISTRATION GLOSARIUSZ TERMINÓW GLOSSARY OF TERMS 1 WARSZAWA, LIPIEC 2005 GLOSARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Zhong HAN, Jianmin GAO, Liudong XING, Fumin CHEN Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci magazynowania CO 2 w pok³adach wêgli kamiennych weryfikacja danych eksperymentalnych

Mo liwoœci magazynowania CO 2 w pok³adach wêgli kamiennych weryfikacja danych eksperymentalnych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/3 KATARZYNA ZARÊBSKA*, AGNIESZKA DUDZIÑSKA** Mo liwoœci magazynowania CO 2 w pok³adach wêgli kamiennych weryfikacja danych eksperymentalnych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo